2016/2004. (I. 22.) Korm. határozat

az Európa terv Agrár-hitel programjának bevezetéséről

A Kormány a mezőgazdasági termelők, a termelői szerveződések, integrátorok, valamint az élelmiszeripari kisés középvállalkozások részére az európai uniós csatlakozás előkészítését szolgáló feladatok finanszírozásához az Európa terv Agrár-hitel programjának keretében - legfeljebb 100 milliárd forint összegben - kedvezményes hitelkonstrukció (a továbbiakban: Európa hitel) bevezetését rendeli el:

I. Hitelkonstrukció

1. Az Európa hitellel támogatott hitelcélok:

a) a mezőgazdasági termelés fejlesztését szolgáló beruházások (beleértve a környezetvédelmet szolgáló beruházásokat, a tenyészállat-vásárlást és a meglévő létesítmények korszerűsítését is),

b) a saját termelésű, valamint a termelői szerveződések, illetve integrátorok által a tagoktól és az integrált termelőktől felvásárolt mezőgazdasági termékek feldolgozását, tárolását, csomagolását célzó beruházások,

c) a birtokösszevonási célú termőföldvásárlás, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését elősegítő termőföld-, valamint telephelyvásárlás,

d) öntözésfejlesztést szolgáló beruházások,

e) az Európai Unió által előírt állatjóléti követelmények teljesítését célzó beruházások,

f) a meglévő állati termékfeldolgozó kapacitások ételmiszerhigiéniai előírások teljesítését célzó korszerűsítése,

g) az élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének, földrajzi árujelző lajstromozásának és hagyományos különleges tulajdonság tanúsításának költségei,

h) a tevékenység folytatásához szükséges, tárgyi eszköznek nem minősülő anyag- és eszközvásárlás,

i) a korábban pénzügyi intézménytől felvett hitelek és pénzügyi lízingek előtörlesztése a korábbi szerződésekben szereplő, ügyfél által felajánlott biztosíték rendszer új hitelek mögötti fenntartásával.

2. Az Európa hitelt

a) a mezőgazdasági termelők az 1. pontban rögzített valamennyi célra,

b) integrátorok az 1. pont b), h) alpontjaiban rögzített célokra,

c) az élelmiszeripari vállalkozások az 1. pont f)-g) alpontjaiban, valamint az 1. pont h) és i) alpontjában rögzített célokra abban az esetben, ha az f) alpontban megjelölt célra is részesülnek hitelben,

d) a termelői szerveződések (Termelői Értékesítő Szervezet - TÉSZ, Egyes Termékek Beszerzését, Szolgáltatást Nyújtó Szövetkezés - BÉSZ, termelői csoport) pedig az 1. pont b), f)-i) alpontjaiban rögzített célokra vehetik igénybe a 7. pontban részletezett feltételek szerint.

3. A 2. pontban meghatározott igénylők az 1. pont b) és f) alpontjaiban meghatározott célok esetében az Európa hitelt csak az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékek vonatkozó TEÁOR szerinti feldolgozása, tárolása, csomagolása, valamint feldolgozásának korszerűsítése céljaira vehetik igénybe.

4. Az Európa hitelekhez az igénylők - a hitelt folyósító pénzügyi intézmény kezdeményezése, valamint az előírt feltételek fennállása esetén - kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizető kezességvállalást vehetnek igénybe az alábbiak szerint:

a) a kezességvállalási díj évenként nem haladhatja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és 1 éves járulékaira, illetve az ezt követő években a megelőző év december 31-én fennálló tőke + 1 éves járuléktartozásra vonatkoztatva a 1,5 százalékos mértéket,

b) a Hitelgarancia Rt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállaló intézmények által e program keretében nyújtott készfizető kezesség legfeljebb 80 százalék lehet,

c) a készfizető kezességvállalásért az igénylő által fizetett a) pont szerinti kezességvállalási díj 50 százalékát a költségvetés megtéríti.

5. Az 1. pontban felsorolt hitelcélok esetében a 2. pont szerinti igénylők csak abban az esetben vehetik igénybe a 4. pont szerinti kedvezményt, ha:

a) a hitelek futamideje az 1. pont a) -g) alpontok esetében legalább 5, de legfeljebb 10 év, a tőketörlesztési haladék legalább 1 év, de legfeljebb 2 év; az 1. pont h) és i) alpontja szerinti hitelek esetében a hitelek futamideje legfeljebb 5 év, a tőketörlesztési haladék 1 év;

b) a hitelek összege az 1. pont szerinti hitelcélokra igénylőnként összesen minimum 2 millió forint és legfeljebb 350 millió forint, az integrátorok és a termelői szerveződések esetében legfeljebb 750 millió forint;

c) a 2. pontban felsorolt igénylők által benyújtott kérelmek az 1. pont szerinti hitelcéloknak és a 3. pont szerinti feltételeknek megfelelnek;

d) a hitelszerződés és - intézményi kezességvállalás igénybevétele esetén - a kezességvállalási szerződés megkötésére 2004. április 30-ig sor kerül.

6. Az Európa hitel igénybevételének további feltétele annak vállalása, hogy az igénylő

a) beruházási célú felhasználás esetén legalább 25 százalék saját erőt biztosít,

b) vállalkozását legalább a hitel futamideje alatt fenntartja,

c) beruházási célú felhasználás esetén a létesítményt az üzembe helyezést követő legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,

d) beruházási célú felhasználás esetén a beruházás üzembe helyezését követően, de legkésőbb 60 napon belül a területileg illetékes földművelésügyi hivatalnak, illetve az 1. pont f) alpont szerinti beruházások esetén a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak beszámol a hitelszerződésben vállalt beruházás megvalósításáról, amelyhez csatolja a felvett hitel rendeltetésszerű felhasználásának igazolását is,

e) beruházási célú felhasználás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje a megvalósult fejlesztést.

7. A hiteligénylők a vállalkozás minősítésétől függően a 3-6. pont szerinti feltételek mellett az alábbiak szerint vehetik igénybe az Európa hitelt:

a) A 2. pont szerinti termelők és vállalkozások (beleértve az őstermelőket is) az 1. pont a)-i) alpontjai szerinti hitelcélokra a pénzügyi intézmények saját forrása terhére igénybe vett Európa hitelhez a kamatterhelés időpontjában érvényes 3 havi BUBOR 70 százalékának megfelelő összegű kamattámogatást igényelhetnek, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR + 2 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik. A hitelszerződés megkötését követően kamaton kívül a bank üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számol fel.

b) A 2. pont szerinti termelők és vállalkozások közül a mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő igénylők az 1. pont a) -g) alpontjai szerinti célokra külön meghatározott pénzügyi intézményektől felvett, - a 18. pont szerinti forrásból származó - Európa hitelt legfeljebb a kamatmegállapítás időpontjában 3 havi EURIBOR + 4 százalékpontnak megfelelő kamat mellett vehetik igénybe, amelyből 2 százalékpont a kereskedelmi bankot illeti meg. A hitelszerződés megkötését követően kamaton kívül a bank üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számol fel.

II. Hitelkonstrukció

8. Az Európa hitellel támogatott hitelcélok:

a) a mezőgazdasági termelés fejlesztését szolgáló beruházások (beleértve a környezetvédelmet szolgáló beruházásokat, a tenyészállat-vásárlást és a meglévő létesítmények korszerűsítését is),

b) a saját termelésű, valamint a termelői szerveződések, illetve integrátorok által a tagoktól és az integrált termelőktől felvásárolt mezőgazdasági termékek feldolgozását, tárolását, csomagolását célzó beruházások,

c) öntözésfejlesztést szolgáló beruházások,

d) valamint az a)-c) pontok szerinti beruházáshoz kapcsolódó, a tevékenység folytatásához szükséges, tárgyi eszköznek nem minősülő anyag- és eszközvásárlás.

9. Az Európa hitelt

a) a mezőgazdasági termelők - az őstermelők kivételével - a 8. pontban rögzített valamennyi célra,

b) integrátorok és a termelői szerveződések pedig a 8. pont b) és d) alpontjaiban rögzített célokra vehetik igénybe a 14. pontban részletezett feltételek szerint.

10. A 9. pontban meghatározott igénylők a 8. pont b) alpontjában meghatározott célok esetében az Európa hitelt csak az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés I. mellékletében meghatározott termékek vonatkozó TEÁOR szerinti feldolgozása, tárolása, csomagolása, valamint feldolgozásának korszerűsítése céljaira vehetik igénybe.

11. Az Európa hitelekhez az igénylők - a hitelt folyósító pénzügyi intézmény kezdeményezése esetén - a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról (a továbbiakban: MFB Rt.) szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az MFB Rt.-től 100 százalékos készfizető kezességvállalást vehetnek igénybe az alábbiak szerint:

a) a hitelszerződés megkötésekor fizetendő egyszeri kezességvállalási díj mértéke 2 százalékpont, amelyet a hitelszerződés szerinti hitelösszeg és 1 éves járulékai alapján kell fizetni,

b) az MFB Rt. az a) pont szerinti kezességvállalási díj 50 százalékát a Magyar Államkincstár 10032000-01034404 számú, Különleges bevételek számlájára köteles befizetni.

12. A 8. pontban felsorolt hitelcélok esetében a 9. pont szerinti igénylők csak abban az esetben vehetik igénybe a 14. pont szerinti kedvezményt, ha:

a) a hitelek futamideje a 8. pont a)-c) alpontok esetében legalább 5 év, de legfeljebb 10 év, a tőketörlesztési haladék legalább 1 év, de legfeljebb 2 év; a 8. pont d) alpontja szerinti hitelek esetében a hitelek futamideje legfeljebb 5 év, a tőketörlesztési haladék 1 év;

b) hitelek összege az 1. pont szerinti hitelcélokra igénylőnként összesen minimum 5 millió forint és legfeljebb 350 millió forint, integrátorok és termelői szerveződések esetében legfeljebb 750 millió forint;

c) a 9. pontban felsorolt igénylők által benyújtott kérelmek a 8. pont szerinti hitelcéloknak és a 10. pont szerinti feltételeknek megfelelnek;

d) a hitelszerződés és - kezességvállalás igénybevétele esetén - a kezességvállalási szerződés megkötésére 2004. április 30-ig sor kerül.

13. Az Európa hitel igénybevételének további feltétele, annak vállalása, hogy az igénylő

a) beruházási célú felhasználás esetén legalább 25 százalék saját erőt biztosít,

b) vállalkozását legalább a hitel futamideje alatt fenntartja,

c) beruházási célú felhasználás esetén a létesítményt az üzembe helyezést követően legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,

d) beruházási célú felhasználás esetén a beruházás üzembe helyezését követően, de legkésőbb 60 napon belül a területileg illetékes földművelésügyi hivatalnak beszámol a hitelszerződésben vállalt beruházás megvalósításáról, amelyhez csatolja a felvett hitel rendeltetésszerű felhasználásának igazolását is,

e) beruházási célú felhasználás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje a megvalósult fejlesztést.

14. A hiteligénylők a vállalkozás minősítésétől függően a 11-13. pont szerinti feltételek mellett az alábbiak szerint vehetik igénybe az Európa hitelt:

a) A 9. pont szerinti termelők és vállalkozások - az őstermelők kivételével - a 8. pont a)-d) alpontjai szerinti hitelcélokra a pénzügyi intézmények saját forrása terhére igénybe vett Európa hitelhez a kamatterhelés időpontjában érvényes 3 havi BUBOR 50 százalékának megfelelő összegű kamattámogatást igényelhetnek, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatmegállapítás időpontjában érvényes 3 havi BUBOR +0,3 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik. A hitelszerződés megkötését követően kamaton kívül a bank üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számol fel.

b) A 9. pont szerinti termelők és vállalkozások közül a mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő igénylők a 8. pont a) -d) alpontjai szerinti célokra külön meghatározott pénzügyi intézményektől felvett, - a 18. pont szerinti forrásból származó - Európa hitelt legfeljebb a kamatmegállapítás időpontjában érvényes 3 havi EURIBOR + 2,75 százalékpontnak megfelelő kamat mellett vehetik igénybe, melyből 1 százalékpont a kereskedelmi bankokat illeti meg. A hitelszerződés megkötését követően kamaton kívül a bank üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számol fel.

III. Egyéb szabályok

15. Az Európa hitelkérelmek 2004. február 1 -jétől kezdődően nyújthatók be a pénzügyi intézményekhez. A pénzügyi intézmények csak azon Európa hitelkérelmeket fogadhatják be, amelyeket a megyei földművelésügyi hivatalok, illetve 1. pont/) alpontja tekintetében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a hitelcéloknak való megfelelés és kedvezményekre való jogosultság szempontjából záradékolt.

16. Amennyiben az igénylő a hitelt nem a hitelcélnak megfelelően használja fel és az előírt feltételek a hitel teljes futamideje alatt nem kerülnek teljesítésre, a kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

17. A Kormány az MFB Rt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú felvételekhez kapcsolódóan az Európa terv Agrár-hitel programjának finanszírozásához 50 milliárd forint mértékig a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 39. §-ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére árfolyam-garanciát vállal. A program futamideje a garancia szempontjából 11 év. Az árfolyamgarancia a jelen kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyam átszámított devizaösszegre vonatkozik.

Felelős: pénzügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: azonnal

18. A Kormány felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy az MFB tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kötelezze az MFB Rt.-t az Európa terv Agrár-hitel programjának keretében hitelnyújtásra, illetőleg készfizető kezesség vállalására az alábbiak szerint:

a) az MFB Rt. a 7. pont b) alpontja, valamint a 14. pont b) alpontja szerinti Európa hitelnyújtás érdekében a finanszírozó hitelintézetek részére biztosítson legfeljebb 50 milliárd forint összegű refinanszírozási forrást;

b) az MFB Rt. a 14. pont szerinti forrásból nyújtott Európa hitelekhez kapcsolódóan a hitelintézetek által a vállalkozások részére nyújtott kölcsön összegének megfizetésére együttesen - a Költségvetési törvény 39. §-ának (2) bekezdésében meghatározott keret terhére - legfeljebb 50 milliárd forint erejéig kezességet vállaljon akkor, ha a nyújtandó hitelhez költségvetési viszont-garanciával rendelkező kezességvállaló intézmény kezessége nem kapcsolódik.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: a Kormány döntését követő 10. munkanap

19. A Kormány felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a 18. pont b) alpontja alapján az MFB Rt. készfizető kezességvállalásához kapcsolódó, az MFB tv. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti jogszabályi költségvetési készfizető kezességvállalásra, a kezesség beváltására, az adatszolgáltatásra és az elszámolás rendjére vonatkozó megállapodást az MFB Rt.-vel megkösse. A jogszabályi alapú költségvetési készfizető kezességvállalásért az MFB Rt. egyszeri, 1 százalékpontos kezességvállalási díjat köteles fizetni a központi költségvetés javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a Kormány döntését követő 10. munkanap

20. A Kormány felhívja a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy az agrárágazat fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. számú törvény felhatalmazása alapján

a) az 1-19. pontokban meghatározottak figyelembevételével adjon ki rendeletet a Európa hitelhez kapcsolódó állami kedvezmények igénybevételéről,

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: a Kormány döntését követő 10. munkanap

b) a hitelkeretek betartása érdekében monitoring rendszert működtessen.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

21. A Kormány felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy az MFB Rt.-t kötelezze a refinanszírozáson alapuló Európa hitelnyújtás érdekében a részéről szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: a Kormány döntését követő 15 munkanap

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék