31993L0029[1]

A Tanács 93/29/EGK irányelve (1993. június 14.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről

A TANÁCS 93/29/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 14.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 2 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 3 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 4 ),

mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térséget jelent, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása; mivel az ehhez szükséges intézkedéseket el kell fogadni;

mivel az egyes tagállamokban a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelölése tekintetében meg kell felelniük meghatározott műszaki jellemzőknek, amelyeket tagállamonként eltérő, kötelező érvényű előírások állapítanak meg; mivel ezek az eltérések gátolják az Európai Közösségen belüli kereskedelmet;

mivel a belső piac működésének e gátjai megszüntethetőek, ha minden tagállam a nemzeti rendelkezései helyett ugyanazokat az előírásokat alkalmazza;

mivel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak megjelölésére vonatkozó egységes rendelkezések bevezetése azért szükséges, hogy ezeknek a járműtípusoknak mindegyikére alkalmazni lehessen a 92/61/EGK irányelv szerinti típusjóváhagyási és alkatrésztípus-jóváhagyási eljárást;

mivel az érintett ágazatban javasolt fellépés jelentőségét és kihatásait tekintve az ezen irányelvben tervezett közösségi intézkedések nemcsak szükségesek, hanem elengedhetetlenek is a kitűzött cél, a járműtípus közösségi típusjóváhagyásának elérése érdekében; mivel a tagállamok ezt a célt egymástól függetlenül nem képesek megfelelően megvalósítani;

mivel a harmadik országokban a piacrajutás megkönnyítése érdekében szükségesnek tűnik ezen irányelv és az ENSZ/EGB 60. számú előírás rendelkezései között az egyenértékűséget megteremteni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezt az irányelvet kell alkalmazni a 92/61/EGK irányelv 1. cikkében meghatározott valamennyi járműtípus kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak megjelölésére.

2. cikk

A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelölésére vonatkozó alkatrésztípus-jóváhagyás megadásához szükséges eljárást, valamint e járművek szabad áruforgalomba hozatalának feltételeit a 92/61/EGK irányelv II., illetve III. fejezete rögzíti.

3. cikk

Ezen irányelv rendelkezései és az ENSZ/EGB 60. számú előírás (E/ECE/TRANS/505 Add. 59) rendelkezései közötti egyenértékűséget a 92/61/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően teremtik meg.

A tagállamok alkatrésztípus-jóváhagyást kiadó illetékes hatóságai elfogadják az ENSZ/EGB 60. számú előírásnak megfelelően kiadott alkatrésztípus-jóváhagyásokat, valamint a megfelelő jóváhagyási jeleket, az ezen irányelv szerint kiadott alkatrésztípus-jóváhagyások és jóváhagyási jelek alternatívájaként.

4. cikk

Ezt az irányelvet az 70/156/EGK irányelv ( 5 ) 13. cikke szerint módosítani lehet, tekintettel:

- a 3. cikkben említett ENSZ/EGB előírás módosításaira,

- ezen irányelv mellékleteinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására.

5. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1994. december 14-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz a hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Az első albekezdésben megadott időponttól kezdve a tagállamok a kezelőszervekre, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölésére vonatkozó okokból nem tilthatják meg azoknak a járműveknek az első forgalomba helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek.

Az első albekezdésben említett rendelkezéseket 1995. június 14-től alkalmazzák.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket ezen irányelv által szabályzott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ELŐÍRÁSOK A MOTORKERÉKPÁROK ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK KEZELŐSZERVEINEK, ELLENŐRZŐ ÉS VISSZAJELZŐ LÁMPÁINAK JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓAN

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

1.1.

"kezelőszerv": a járműnek minden olyan része vagy berendezése, amelyeket a vezető közvetlenül tud működtetni, és ezáltal a jármű vagy az egyes részek üzemi állapotának, illetve működésének megváltoztatását idézi elő;

1.2.

"ellenőrző lámpa": az a jelzés, amely egy készülék működtetését, üzemelését vagy kritikus állapotát, üzemzavart vagy egy funkció kimaradását jelzi;

1.3.

"visszajelző lámpa": egy olyan készülék, amely információkat ad egy rendszer, vagy egy egység rendeltetésszerű működéséről vagy állapotáról, például egy folyadék töltési szintjéről;

1.4.

"szimbólum": képi megjelenítés egy kezelőszerv, ellenőrző lámpa vagy egy visszajelző lámpa megjelöléséhez.

2. ELŐÍRÁSOK

2.1. Megjelölés

A járműbe a 2.1.5. pont szerint beépített kezelőszerveket, ellenőrző és visszajelző jelzőlámpákat a következő rendelkezéseknek megfelelően kell megjelölni.

2.1.1.

A szimbólumok egyértelműen térjenek el a háttér tónusától.

2.1.2.

A szimbólumokat a kezelőszerven vagy a megjelölendő kezelőszerv ellenőrző lámpáján vagy ezek közelében kell elhelyezni. Ha ez nem lenne lehetséges, akkor a szimbólumot és a kezelőszervet vagy az ellenőrző lámpát a lehető legrövidebb folyamatos vonallal kell összekötni.

2.1.3.

A távolsági fényt párhuzamosan futó vízszintes vonalakkal, a tompított fényt párhuzamosan futó, lefelé irányított vonalakkal kell ábrázolni.

2.1.4. Ha az optikai ellenőrző lámpákhoz színeket használnak, akkor azok jelentése az alábbi legyen: - piros: veszély, - borostyán: figyelmeztetés, - zöld: rendeltetésszerű működés, A kék csak a távolsági fény visszajelző lámpájánál használható.

2.1.5.

A szimbólumok megjelölése és megjelenítése

1. ábra

A fényszóróműködtető készülék távolsági fényhez

A visszajelző lámpa színe: kék

2. ábra

A fényszóróműködtető készülék tompított fényhez

A visszajelző lámpa színe: zöld

3. ábra

Menetirányjelző

Megjegyzés:

ha a bal és jobb oldali menetirányjelzőhöz külön visszajelző tartozik, a két nyilat külön is lehet használni.

A visszajelző lámpa színe: zöld

4. ábra

Veszélyjelző lámpa (elakadásjelző)

Két lehetőség van:

- a megjelöléshez a szöveg mellett szimbólum elhelyezése,

- ellenőrző lámpa színe: piros,

- vagy

- a 3. ábrán bemutatott két menetirányjelző nyíl egyidejű villogása

5. ábra

Kézi működtetésű hidegindító készülék (szivató)

A visszajelző lámpa színe: borostyán

6. ábra

Hangjelző berendezés

7. ábra

Tüzelőanyagtartály-töltési szintjelző

A visszajelző lámpa színe: borostyán

8. ábra

A motorhűtő folyadék hőmérsékletjelzője

A visszajelző lámpa színe: piros

9. ábra

Akkumulátortöltési-állapotjelző

A visszajelző lámpa színe: piros

10. ábra

Kenőanyagnyomásjelző

A visszajelző lámpa színe: piros

11. ábra

Ködfényszóró (3)

A visszajelző lámpa színe: zöld

12. ábra

Hátsó helyzetjelző ködlámpa (3)

A visszajelző lámpa színe: sárga

13. ábra

Működtető készülék a gyújtáshoz vagy a kiegészítő járulékos motorleállító készülékhez, "KI" helyze

14. ábra

Működtető készülék a gyújtáshoz vagy a kiegészítő járulékos motorleállító készülékhez "BE" helyzet

15. ábra

Világításkapcsoló

A Visszajelző lámpa színe: zöld

16. ábra

Oldalsó helyzetjelző lámpák

(ha nincs külön kapcsoló, a 15. ábrán látható szimbólummal lehet jelölni)

A visszajelző lámpa színe: zöld

17. ábra

Üresjárat jelzése

A visszajelző lámpa színe: zöld

18. ábra

Elektromos indító (önindító)

Megjegyzések:

(1) A bekeretezett területek egyszínűek lehetnek.

(2) A szimbólum sötétre színezett részét körvonalai pótolhatják; ebben az esetben a rajzon fehérrel feltüntetett részt sötétre kell színezni.

(3) Ha a kezelőszerkezettel működtetik a ködfényszórót és a hátsó ködlámpát is, akkor a ködfényszóró szimbólumát kell használni.

Függelék

A 2.1.5. pontban ismertetett szimbólumok alapmintájának felépítése

1. ábra

Alapminta

Az alapminta a következőket foglalja magában:

1. egy alapnégyzet, 50 mm-es oldalhosszúsággal, ez az oldalhosszúság az eredeti "a" névleges értékének felel meg;

2. egy 56 mm átmérőjű alapkör, amelynek körülbelül akkora a területe, mint az alapnégyzeté (1);

3. egy második kört, 50 mm átmérővel, amelyet az alapnégyzet foglal magában (1);

4. egy második négyzet, amelynek sarkai az alapkörön (2) fekszenek, és oldalai párhuzamosak az alapnégyzetével (1);

5. és

6. két négyszög ugyanakkora területtel, mint az alapnégyzet (1), amelyeknek az oldalai merőlegesek egymásra, és úgy vannak elhelyezve, hogy azok az alapnégyzet szemközti oldalait egymással szimmetrikus pontokban metszik;

7. egy harmadik négyzet, amelynek oldalai az alapnégyzet (1) és az alapkör (2) metszési pontjaihoz képest 45°-os szögben futnak, ebből adódik az alapminta legnagyobb vízszintes és függőleges mérete;

8. egy szabálytalan nyolcszög, olyan egyenesekből áll, amelyek a négyzet (7) oldalaival 30°-os szöget zárnak be;

Az alapmintát 12,5 mm-es osztású olyan raszterre vitték fel, amely egybeesik az alapnégyzettel (1).

II. MELLÉKLET

1. függelék

2. függelék

( 1 ) HL L 225., 1992.8.10., 72. o.

( 2 ) HL C 293., 1992.11.9., 5. o.

( 3 ) HL C 21., 1993.1.25., 96. o., és HL C 150., 1993.5.31.

( 4 ) HL C 73., 1993.3.15., 22. o.

( 5 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 92/53/EGK irányelvvel (HL L 225., 1992.8.10., 1. o.). módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0029 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0029&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0029-20001219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0029-20001219&locale=hu

Tartalomjegyzék