32011R0753[1]

A Tanács 753/2011/EU rendelete ( 2011. augusztus 1. ) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról

A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

f)

"szankcióbizottság" : az ENSZ BT-nek az ENSZ BT 1988 (2011) sz. határozat 30. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

g)

"az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság" : az 1267 (1999) sz. és az 1333 (2000) sz. ENSZ BT határozat értelmében létrehozott bizottság;

h)

"a jegyzékbe vétel oka" : a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása; vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt olyan személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében, akik/amelyek az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelet ( 1 ) I. mellékletében is szerepeltek, a beadvány és/vagy az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság által megadott indokok szöveges összefoglalása;

i)

"az Unió területe" : a tagállamok területe, amelyen az EUMSZ rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 2 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás az I. mellékletben szereplő bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet részére;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban található tilalmak megkerülése.

3. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, csoporthoz, vállalkozáshoz vagy szervezethez tartozik, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet rendelkezésére vagy javára semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem biztosítható sem közvetve, sem közvetlenül.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

4. cikk

(1) Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét tartalmazza, akiket:

a) közvetlenül az 1988 (2011) sz. ENSZ BT határozat elfogadását megelőzően tálibként és velük összeköttetésben álló személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként vettek jegyzékbe az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság egységes szerkezetbe foglalt jegyzékének A. szakaszában ("A Talibánnal összeköttetésben álló személyek") és B. szakaszában ("A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, csoportok és vállalkozások"), vagy

b) a szankcióbizottság a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztánban a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként jelölt meg.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi indokolását.

(3) Az I. melléklet adott esetben tartalmazza az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság által rendelkezésre bocsátott, az érintett természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek azonosításához szükséges adatokat is. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

5. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapkiadásainak fedezésére, különösen az élelmiszerek, lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetéséhez szükségesek;

b) kizárólag az ésszerű szakmai díjak megfizetését, és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság e tekintetben az értesítést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot és a szankcióbizottság a megállapítást jóváhagyta.

(3) Bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet, mely igénybe kívánja venni az (1) vagy (2) bekezdésben említett kivételeket, kérelmét a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokhoz kell intéznie.

A II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság a kérelmet benyújtó személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, és a közvetlenül érintettnek ismert bármely más személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet haladéktalanul írásban értesíti arról, hogy a kérelmet elfogadták-e.

Az érintett tagállamnak tájékoztatnia kell más tagállamokat és a Bizottságot is arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet elfogadták-e.

(4) A kiadások fedezetéül felszabadított, és az Unión belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 3. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(5) Az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében e cikk (1) és (2) bekezdésében ismertetett eltérésekhez kapcsolódó, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok által korábban megadott engedélyek továbbra is alkalmazandók.

6. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírások, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amikor a számla e rendelet hatálya alá került, vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek esetében az a nap, amelyen először a 337/2000/EK rendelet ( 3 ), a 467/2001/EK rendelet ( 4 ) vagy a 881/2002/EK rendelet hatálya alá kerültek.

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

(2) A 3. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

(1) A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmat megszegik.

8. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 3. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

11. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet felveszi az I. mellékletben szereplő jegyzékbe.

(2) A Tanács közli döntését - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, vállalkozással vagy szervezettel -, amenynyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(4) Amennyiben az ENSZ úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(5) A (2) és (3) bekezdéseket azon természetes vagy jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre is alkalmazni kell, amely előzőleg a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében található jegyzékben szerepelt.

12. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és azok utólagos módosításáról.

13. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

14. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, CSOPORTOK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1. Abdul Baqi Basir Awal Shah (más néven Abdul Baqi).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Khost és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, b) a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese, c) Konzuli Osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. Születési dátum: 1960 és 1962 között (megközelítőleg). Születési helye: a) Dzsalálábád város, Nangarhár tartomány, Afganisztán, b) Shinwar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék, b) 2008-as állás szerint a talibán mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Baqi kezdetben Khoszt és Paktika tartomány kormányzója volt a tálib rezsim alatt. Később tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettessé nevezték ki. A tálib rezsim Külügyminisztériumának Konzuli Osztályán belül is tisztséghez jutott.

Abdul Baqi 2003-ban részt vett a Nangarhár tartomány Shinwar, Achin, Naziyan és Dur Baba körzetében végrehajtott kormányellenes katonai tevékenységekben. 2009-es állás szerint katonai tevékenységeket szervezett a keleti régió egészében, különösen Nangarhár tartományban és Dzsalálábád városában.

2. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (más néven a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir).

Titulusa: a) tábornok, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: katonai attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Surkh Rod körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán, b) Hisarak körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000974 (afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: a tálib mozgalom pesavári katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesavári pénzügyi bizottságának vezetője. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Qadeer Abdul Baseer 2009-ben a tálibok kincstárnokaként szolgált a pakisztáni Pesavárban. 2010 elején a tálib mozgalom pesavári katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesavári pénzügyi bizottságának vezetője. A legfőbb tálib súrától személyesen juttat el készpénzt pakisztáni tálib csoportokhoz.

3. Amir Abdullah (más néven Amir Abdullah Sahib).

A jegyzékbe vétel oka: Kandahár tartomány tálib kormányzójának korábbi helyettese. Címe: Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1972 körül. Születési helye: Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2010.7.20.

Egyéb információ: Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, a Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösségben és az Egyesült Arab Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk kincstárnoka. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Amir Abdullah a magas rangú tálib vezető, Abdul Ghani Baradar kincstárnokaként szolgált, és az afganisztáni Kandahár tartomány tálib kormányzójának helyettese volt. Amir Abdullah Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, Líbiában és az Egyesült Arab Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak. Elősegítette továbbá a kommunikációt a tálib vezetés számára, és magas szintű találkozókat szervezett pakisztáni otthonában. Abdullah a tálib rezsim sok magas rangú tagjának segítséget nyújtott a pakisztáni letelepedésben, amikor 2001-ben elmenekültek Afganisztánból.

4. Abdul Manan Mohammad Ishak.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) első titkár, tálib nagykövetség, Rijád, Szaúd-Arábia, b) kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1940 és 1941 között. Születési helye: Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Manan Mohammad Ishak a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség első titkára volt a tálib rezsim alatt. Később magas rangú tálib parancsnok lett Kelet-Afganisztán Paktia, Paktika és Khoszt tartományában. Felelősség terheli azért is, hogy tálib harcosok és fegyverek juthattak át az afganisztáni-pakisztáni határon.

5. Abdul Rahman Agha.

Titulus: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a Katonai Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: a) afgán, b) pakisztáni. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

6. Janan Agha (más néven: Abdullah Jan Agha).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: Faryab tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1958 körül, b) 1953 körül. Születési helye: Tirin Kot város, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla tanácsadója volt. 2013. közepei állás szerint egy talibán front (mahaz) vezetője volt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A szádát etnikai csoport tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

7. Sayed Mohammad Azim Agha (más néven: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim alatt a Belügyminisztérium Útlevél- és Vízumosztályának igazgatója. Születési ideje: a) 1966 körül, b) 1969 körül. Születési helye: Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2013. közepei állás szerint tálib frontot ("mahaz"-t) irányított és a tálib katonai bizottság tagja volt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayed Mohammad Azim Aghának az Útlevél- és Vízumosztály tisztviselőjeként betöltött pozíciója a tálib rezsim Belügyminisztériumának hatásköre alá tartozott.

8. Sayyed Ghiassouddine Agha (más néven a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. Születési ideje: 1961 körül. Születési helye: Kohisztán körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: 2010. júniusi állás szerint a Talibánnak a Faryab, Jawzjan, Sari Pul és Balkh tartományokért felelős tagja volt. Kábítószer-kereskedelemben érintett. 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács, valamint a tálib katonai tanács tagja volt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A szádát etnikai csoport tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayyed Ghiassouddine Agha a tálib rezsim oktatásügyi miniszteri tisztségét is betöltötte. 2010. júniusi állás szerint a Talibán Faryab, Jawzjan, Sari Pul és Balkh afgán tartományokért felelős tagja volt. 2009. decemberben a legfelsőbb tálib tanács és a tálib katonai bizottság tagja volt. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemben is érintett.

9. Mohammad Ahmadi.

Titulusa: a) molla, b) hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, b) a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Pashmul falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A kakar törzs tagja. A legfelsőbb tálib tanács tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Ahmadi 2001. február 23-án a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) tálib rezsim alatti elnökeként került jegyzékbe, így vonatkoznak rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatának rendelkezései. Mohammad Ahmadi ezen kívül pénzügyminiszter is volt a tálib rezsim idején. A legfelsőbb tálib tanács tagja volt.

10. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (más néven: a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim idején Szamangán tartomány kormányzója. Születési ideje: 1956 és 1957 között. Születési helye: a) Charmistan falu, Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, b) Marghi falu, Nawi körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Eredetileg Ghazní tartományból származik, ám később Uruzgánban élt. 2012 végi állás szerint Uruzgán tartomány tálib árnyékkormányzója volt. 2016 júliusi állás szerint a tálib katonai bizottság tagja volt. A hotak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

11. Abdul Bari Akhund (más néven a) Haji Mullah Sahib b) Zakir).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: a) Baghran körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Now Zad körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja volt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az alokozai törzs tagja. Helmand tartomány (Afganisztán) talibán vezetésének tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

12. Ahmed Jan Akhundzada Wazir (más néven a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: a) Kandahár tartomány, Afganisztán b) Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

13. Attiqullah Akhund.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Shah Wali Kot körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács, valamint a legfelsőbb tálib tanács tagja. A popalzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

14. Hamidullah Akhund Sher Mohammad (más néven a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1972 és 1973 között. Születési helye: a) Sarpolad falu, Washer körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A ghilzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

15. Mohammad Hassan Akhund.

Titulusa: a) molla, b) hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese, b) a tálib rezsim külügyminisztere, c) Kandahár kormányzója a tálib rezsim alatt, d) Mohammed Omar molla politikai tanácsadója. Születési ideje: a) 1955-1958 körül, b) 1945-1950 körül. Születési helye: Pashmul falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Omar Mohammed molla közeli munkatársa. 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. A kakar törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Hassan Akhund Mohammed Omar közeli munkatársa és politikai tanácsadója.

Mohammad Hassan Akhund még 2009 közepén is aktív tálib vezető volt. 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja volt. 2010 elején a legeredményesebb tálib parancsnokok között tartották számon.

16. Mohammad Abbas Akhund.

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Kandahár város polgármestere a tálib rezsim alatt, b) a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Khas Uruzgán körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2011. januári állás szerint a legfelsőbb tálib tanácsnak az egészségügyi bizottságért felelős tagja. 2013 közepén közvetlenül felügyelt három, sebesült tálib harcosokat ellátó egészségügyi központot. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A barakzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

17. Mohammad Essa Akhund.

Titulusa: a) alhádzs, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Mial térség, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A nurzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

18. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (más néven: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titulusa: a) molla, b) hádzsi, c) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim védelmi minisztere. Születési ideje: a) 1968 körül, b) 1969. Születési helye: a) Sangisar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, c) Nalghám térség, Zheray körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Mohammed Omar molla egyik helyettese, a tálib legfelsőbb tanácsnak a katonai műveletekért felelős tagja volt. 2007-ben letartóztatták és Pakisztánban tartották őrizetben. Megerősítést nyert, hogy 2010 márciusában elhunyt és Karacsiban (Pakisztán) temették el. Házasság útján kapcsolatban állt Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammaddal. Az alokozai törzs tagja volt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

19. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (más néven: a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim idején Zabol és Uruzgán tartomány kormányzója. Születési ideje: 1966 és 1967 között (megközelítőleg). Születési helye: a) Lablan falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, b) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A 2007 eleji állás szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja. Mohammed Omar molla sógora. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt. Mohammed Omar molla sógora.

20. Mohammad Eshaq Akhunzada (más néven Mohammad Ishaq Akhund).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Laghmán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Ghazní tartomány tálib parancsnoka 2008-ban. Az andár törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Eshaq Akhunzada 2008-ban Ghazní tartomány (Afganisztán) tálib tartományi parancsnoka volt, és még 2011-ben is tevékeny szerepet töltött be a tartományban.

21. Abdul Habib Alizai (más néven: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai (korábban a jegyzékben szereplő forma)).

Titulusa: hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: Kábítószer-kereskedő hálózatot irányított az afganisztáni Helmand tartományban. Születési ideje: a) 1963.10.15., b)1973.2.14., c) 1967, d) 1957 körül. Születési helye: a) Yatimchai falu, Musa Qala körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2010.11.4.

Egyéb információ: Kábítószer-kereskedő hálózatot irányított az afganisztáni Helmand tartományban. Rendszeresen járt Pakisztánba. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Agha Jan Alizai az egyik legnagyobb kábítószerkereskedő-hálózatot irányította az afganisztáni Helmand tartományban. A kábítószer-kereskedelmi tevékenységeihez nyújtott védelem ellenében pénzeszközöket biztosított a Talibánnak. 2008-ban kábítószer-kereskedők egy csoportja, köztük Alizai megegyezett a tálibokkal, hogy adót fizetnek nekik azokért a területekért, ahol az ópium előállításához felhasznált mákot termesztik, cserébe pedig a tálibok vállalták, hogy megszervezik a kábítószerek szállítását. A Talibán abba is beleegyezett, hogy gondoskodik a kábítószer-kereskedők és raktáraik biztonságáról, a kábítószer-kereskedők pedig ezért menedéket nyújtanak és közlekedési lehetőséget biztosítanak a tálib harcosoknak. Alizai közreműködött továbbá a táliboknak szánt fegyverek beszerzésében, és rendszeresen utazott Pakisztánba, ahol magas rangú tálib vezetőkkel találkozott. Alizai segített továbbá hamis iráni útlevelet szerezni a tálib mozgalom tagjainak, hogy azok kiképzés céljából Iránba utazhassanak. 2009-ben Alizai útlevelet és pénzeszközöket bocsátott egy tálib parancsnok rendelkezésére, hogy az Iránba utazhasson.

22. Allah Dad Mati (más néven: a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim városfejlesztési minisztere, b) a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, c) a tálib rezsim alatt az Ariana Afghan Airlines vezetője. Születési ideje: a) 1953 körül, b) 1960 körül. Születési helye: Kadani falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: Egy taposóakna felrobbanása következtében elveszítette az egyik lábát. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A nurzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Allah Dad Mati a tálib rezsim városfejlesztési minisztereként 2001. január 31-én került be az ENSZ jegyzékébe, így vonatkoznak rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatának rendelkezései. Allah Dad Mati, a Spin Boldak-i nurzai törzs tagja ezen kívül a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, valamint az Ariana Afghan Airlines elnöke volt a tálib rezsim alatt.

23. Aminullah Amin Quddus (más néven a) Muhammad Yusuf b) Aminullah Amin).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Szaripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Loy Karez falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2011-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. A nurzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

24. Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titulusa: a) alhádzs, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: az Afgán Kereskedelmi Ügynökség vezetője, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1934. Születési helye: a) Ghazni tartomány, Afganisztán, b) Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: SE 011252 (afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Értesülések szerint meghalt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad tagja volt a tálibok új vezetői tanácsának ("madzslisz súra"), amelynek megalakítását az értesülések szerint Mohammed Omar jelentette be 2006 októberében.

25. Muhammad Taher Anwari (más néven a) Mohammad Taher Anwari, b) Muhammad Tahir Anwari, c) Mohammad Tahre Anwari, d) Haji Mudir).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatója, b) a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1961 körül. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: az andár törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Muhammad Taher Anwarinak az igazgatási ügyekért felelős igazgatóként betöltött pozíciója a tálib rezsim Minisztertanácsának hatásköre alá tartozott. A Minisztertanács a tálib hierarchia legmagasabb szintjét jelentette. Muhammad Taher Anwari pénzügyminiszter is volt a tálib rezsim idején.

Emellett Mohammed Omarnak, a Talibán legfőbb vezetőjének a beszédírója is volt egyben.

26. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (más néven: Arefullah Aref).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese, b) a tálib rezsim alatt Ghazní tartomány kormányzója, c) a tálib rezsim alatt Paktia tartomány kormányzója. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Lawang (Lawand) falu, Gelán körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: 2013 közepén tálib "frontot" vezetett Gelán körzetben (Ghazní tartomány, Afganisztán). Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az andár törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

27. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (más néven a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim erkölcsügyi miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (Afghan Red Crescent Society, ARCS) főtitkára. Születési ideje: 1967 körül. Születési helye: Qalayi Shaikh, Chaparhar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2007 májusában a legfelsőbb tálib tanács tagja volt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A pesavári tálib súra tagja. 2008-ban ő felelt a Pakisztán szövetségi irányítású törzsi területein folytatott afgán tálib tevékenységekért. 2012-ben a rögtönzött robbanószerkezetekkel végrehajtott öngyilkos merényletek vezető szakértője volt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayed Esmatullah Asem a jegyzékbe vétele idején a tálib rezsim tagjaként az Afgán Vörös Félhold Társaság (Afghan Red Crescent Society, ARCS) főtitkári tisztségét is betöltötte. 2007 májusában a legfelsőbb tálib tanács tagjaként tevékenykedett. 2009-ben egy regionális tálib tanácsnak is a tagja volt.

Ezen túlmenően tálib harcosok egy csoportját is irányította az afganisztáni Nangarhár tartomány chaparhari körzetében. Konár tartomány tálib parancsnokaként 2007-ben öngyilkos merénylőket vezényelt több kelet-afganisztáni tartományba. 2012-es állás szerint a rögtönzött robbanószerkezetekkel végrehajtott öngyilkos merényletek vezető szakértője volt.

2008 végén a tálibok egy, az afganisztáni-pakisztáni határvidéken található kiképzőbázisának a vezetője volt.

28. Atiqullah Wali Mohammad (más néven: Atiqullah).

Titulusa: a) hádzsi, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Kandahár tartományban külkapcsolati igazgató a tálib rezsim alatt, b) Kandahár tartományban közmunkaügyi igazgató a tálib rezsim alatt, c) a tálib rezsim első mezőgazdasági miniszterhelyettese, d) a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1962 körül. Születési helye: a) Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, b) Khwaja Malik falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: Eredetileg Uruzgánból származik, de Kandahárban telepedett le és élt. 2010-ben a legfelsőbb tálib tanács politikai bizottságának tagja volt. Nincsen konkrét szerepe a tálib mozgalomban; a 2013 közepi helyzet szerint magánüzletemberként tevékenykedett. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az alizai törzs tagja. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad testvére. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálatra 2010. júl. 27-én került sor. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Miután a tálibok 1996-ban elfoglalták Kabult, Atiqullah tisztséghez jutott Kandahárban. 1999-ben vagy 2000-ben a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterének első helyettesévé, majd a rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettesévé nevezték ki. A tálib rezsim bukása után Atiqullah tálib műveleti tiszt lett Dél-Afganisztánban. 2008-ban Helmand tartomány (Afganisztán) tálib kormányzójának helyettese lett. A 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács politikai bizottságának tagja volt.

29. Azizirahman Abdul Ahad.

Titulusa: Mr. Jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1972. Születési helye: Shega körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: 44323 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A hotak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

30. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (más néven a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Yatimak falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2010 februárjában letartóztatták és Pakisztánban tartják őrizetben.

Az Afganisztánba történő kiadatására irányuló kérelem elbírálása 2011 júniusában folyamatban volt a lahore-i legfelsőbb bíróságon. A popalzai törzs tagja. Magas rangú tálib katonai parancsnok, 2007 májusában a tálib "Kvetta tanács" tagja volt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Ghani Baradar 2010 februárjában magas rangú tálib katonai parancsnokként tevékenykedett, és a tálib vezetésnek is a tagja volt.

A tálib rezsim helyettes védelmi minisztereként Mohammed Omar egyik helyettesének tekintették, és a tálib mozgalom katonai ügyeit is igazgatta.

Kulcsfontosságú tagja volt a tálib hálózatnak, és Ubaidullah Akhunddal, a tálib védelmi miniszterrel szoros együttműködésben tálib katonai műveleteket szervezett az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők ellen.

31. Shahabuddin Delawar.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1957, b) 1953. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OA296623 (afgán útlevélszám). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ:1998. szeptember 25-ig a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség helyettes vezetője. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Fényképe rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

32. Dost Mohammad (más néven Doost Mohammad).

Titulusa: a) molla, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim idején Ghazní tartomány kormányzója. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: a) Nawi Deh falu, Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Marghankecha falu, Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Kapcsolatban áll Jalil Haqqani mollával. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A popalzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A tálib vezetés az afganisztáni Nurisztán tartományban található Angorában zajló katonai műveletek irányításával is megbízta Dost Mohammadot.

2010 márciusában ő volt Nurisztán tartomány tálib árnyékkormányzója, valamint egy madrasza vezetője is, ahonnan harcosokat toborozott a katonai műveletekhez.

33. Mohammad Azam Elmi (más néven Muhammad Azami).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Sayd Karam körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Értesülések szerint 2005-ben elhunyt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

34. Faiz.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim Külügyminisztériumában a Tájékoztatási Osztály vezetője. Születési ideje: 1969 körül. Születési helye: Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

35. Rustum Hanafi Habibullah (más néven a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2007 májusi állás szerint a tálib mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt. A nurisztáni törzs tagja. Az értesülések szerint 2012 elején elhunyt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

36. Gul Ahmad Hakimi.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: kereskedelmi attasé, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Logár tartomány, Afganisztán, b) Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gul Ahmad Hakimi a tálib rezsim Oktatásügyi Minisztériuma Középfokú Oktatással Foglalkozó Osztályának főigazgatói tisztségét is betöltötte Kabulban, mielőtt 1996-ban áthelyezték Karacsiba.

37. Abdullah Hamad Mohammad Karim (más néven al-Hammad).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: főkonzul, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. Születési ideje: 1972. Születési helye: Darvesán falu, Hazar Juft térség, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000857 (kiállítás ideje: 1997.11.20.). Nemzeti személyazonosító szám: 300786 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A baloch etnikai csoport tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

38. Hamdullah Allah Noor.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: hazatelepítési attasé, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. Születési ideje: 1973. Születési helye: 6. sz. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: 4414 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A baloch etnikai csoport tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. További titulusa: Háfiz. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

39. Din Mohammad Hanif (más néven a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad).

Titulusa: qari. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim tervezési minisztere, b) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. Születési ideje: 1955 körül. Születési helye: Shakarlab falu, Yaftali Pain körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OA 454044 (Iadena Mohammad-ként). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Fénykép rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613

40. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (más néven: a) Abdul Jalil Akhund, b) Akhter Mohmad, c) Haji Gulab Gul, d) Abdul Jalil Haqqani, e) Nazar Jan).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Khwaja Malik falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) OR1961825 sz. afgán útlevél, amelyet 2003. február 4-én bocsátottak ki (az Akhter Mohmad névre kiállított okmány 2006. február 2-án lejárt), b) TR024417 sz. afgán útlevél, amelyet 2003. december 20-án bocsátottak ki (a Haji Gulab Gul névre kiállított okmány 2006. december 29-én lejárt). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. 2007 májusában a legfelsőbb tálib tanács tagja volt. A Tálib Tanács pénzügyi bizottságának tagja. Ő felel a logisztikával kapcsolatos feladatokért a tálib rezsimben, és 2013 közepétől magánüzletemberként is tevékenykedik. Az alizai törzs tagja. Atiqullah Wali Mohammad testvére. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 májusában Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad a legfelsőbb tálib tanács tagja és a tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja volt.

41. Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (más néven Ezatullah Haqqani).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2008-ban a pesavári tálib súra tagja volt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ezatullah Haqqani 2001. február 23-án eredetileg Maulavi Ezatullahként került a jegyzékbe. Neve az ENSZ-jegyzékben 2007. szeptember 27-én egészült ki a "Haqqani" résszel. Ezatullah Haqqani 2009-ben tagja volt egy regionális tálib tanácsnak.

42. Jalaluddin Haqqani (más néven: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: a) 1942 körül; b) 1948 körül. Születési helye: a) Garda Saray térség, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; b) Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.31.

Egyéb információ: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani és (az azóta elhunyt) Badruddin Haqqani apja; Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani fivére. Aktív tálib vezető. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az információk szerint 2008-ban a mirámsáhi tálib súra vezetője. A zadrán törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. július 27. Az értesülések szerint 2018 szeptemberében meghalt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Jalaluddin Haqqani szoros kapcsolatban áll Mohammed Omarral, és szoros kapcsolatban állt (az azóta elhunyt)Oszáma bin Ládennel. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani és (az azóta elhunyt) Badruddin Haqqani apja, valamint Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani fivére. Aktív tálib vezető. Jalaluddin Haqqani 2007-ben az al-Kaida és a tálibok közötti összekötőként is tevékenykedett. 2008. júniusi állás szerint a tálib "mirámsáhi tanács" elnöke.

Eredetileg a Mwalawi Hezb-i Iszlamí Párt parancsnoka volt Khoszt, Paktika és Paktia tartományban. Később csatlakozott a Talibánhoz, és a tálib rezsim határügyi minisztere lett. A tálib rezsim összeomlását követően tálib és al-Kaida-elemekkel Észak-Vazirisztánba menekült, majd megkezdte milíciái átcsoportosítását az afgán kormány elleni küzdelemhez.

Haqqanit megvádolták azzal, hogy közreműködött a kabuli Indiai Nagykövetség elleni 2008-as bombatámadásban, illetve a Karzai elnök elleni gyilkossági kísérletben, amely egy kabuli katonai parádén történt 2008 áprilisában. Haqqani nevét egy minisztériumi épületek elleni, 2009 februárjában Kabulban elkövetett támadással is összefüggésbe hozták.

Jalaluddin Haqqani a Haqqani-hálózat alapítója.

43. Khalil Ahmed Haqqani (más néven: a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titulusa: hádzsi. Címe: a) Pesavár, Pakisztán, b) Dergey Manday Madrasza környékén Dergey Manday faluban, Miram Shah környékén, Észak-Wazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán, c) Kayla falu Miram Shah környékén, Észak-Wazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán, d) Sarana Zadrán falu, Paktia tartomány, Afganisztán Születési ideje: a)1966.1.1., b) 1958 és 1964 között. Születési helye: Sarana falu, Garda Saray térség, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.9.

Egyéb információ: a Hakkani-hálózat magas beosztású tagja, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Wazirisztánban működik. Korábban Dubajba (Egyesült Arab Emírségek) utazott, ahol pénzgyűjtő tevékenységet végzett. Jalaluddin Haqqani testvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khalil Ahmed Haqqani a Hakkani-hálózat magas rangú tagja. Ez a hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő hálózatot Khalil Haqqani testvére, Jalaluddin Haqqani alapította, aki a 90-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez.

Khalil Haqqani adománygyűjtő tevékenységet végez a tálibok és a Hakkani-hálózat részére, ezért gyakran utazik külföldre, hogy támogatókkal találkozzon. 2009 szeptemberében többször járt a Perzsa-öböl államaiban, és ottani, valamint dél- és kelet-ázsiai forrásokból gyűjtött adományokat.

Khalil Haqqani a táliboknak és az Afganisztánban működő Hakkani-hálózatnak is támogatást nyújt. 2010 elején az afganisztáni Logar tartomány tálib sejtjeit pénzelte. 2009-ben mintegy 160 harcost irányított, valamint látott el felszereléssel az afganisztáni Logar tartományban. Emellett ő volt az egyike azoknak, akik a Talibán és a Hakkani-hálózat által elfogott ellenséges foglyokat fogva tartották. A tálib műveletekkel kapcsolatban az unokaöccse, Sirajuddin Haqqani parancsait követi.

Khalil Haqqani az al-Kaida nevében is tevékenykedik, és kapcsolatba hozható annak katonai műveleteivel. 2002-ben embereket küldött az afganisztáni Paktia tartományban működő al-Kaida-erők támogatására. Khalil Ahmed Haqqani továbbá Mohammad Ibrahim Omari fivére és Nasiruddin Haqqani és az (azóta elhunyt) Badruddin Haqqani nagybátyja.

44. Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (más néven: Moslim Haqqani).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési ideje: 1965. Születési helye: Gawargan falu, Pul-e-Khumri körzet, Baglán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: 1136 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Baglán tartományból származó pastun. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Folyékonyan beszéli az angol, az urdu és az arab nyelvet. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Moslim Haqqani a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettesi tisztségét is betöltötte. Ez az ok 2007. július 18-án került be az ENSZ-jegyzékbe.

45. Mohammad Salim Haqqani.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim erkölcsügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1966 és 1967 között (megközelítőleg). Születési helye: Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: 2010 márciusi állás szerint Ezatullah Haqqani Khan Sayyid parancsnokhelyettese. 2010 júniusában a pesavári tálib katonai tanács tagja. A pashai etnikai csoport tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2006-ban Mohammad Salim Haqqani tagja volt annak a tálib tanácsnak, amely támadásokat tervezett az afganisztáni Laghmán tartományban tartózkodó afgán kormányerők ellen. 2004 végén tálib parancsnokként tevékenykedett Laghmán tartományban. 2010 márciusi állás szerint Ezatullah Haqqani Khan Sayyid parancsnokhelyettese, 2010. júniusi állás szerint pedig egy regionális tálib katonai tanács tagja volt.

46. Nasiruddin Haqqani (más néven: a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr. Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani).

A jegyzékbe vétel oka: a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Hakkani-hálózat vezetőinek egyike. Születési ideje: 1970 és 1973 között (megközelítőleg). Születési helye: Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe: Pakisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2010.7.20.

Egyéb információ: a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Hakkani-hálózat (TAe.012) vezetőinek egyike. Jalaluddin Haqqani fia. Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak. Az értesülések szerint 2013-ban elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Hakkani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Hakkani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetőségét Jalaluddin Haqqani három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani a Hakkani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzadományok gyűjtésével tölti. 2004-ben egy tálib társával Szaúd-Arábiába utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereseket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több adománygyűjtő úton szerzett pénzeszközöket a Hakkani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp; 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba.

2007 közepén Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforrás állt rendelkezésére: a Perzsa-öböl térségéből származó adományok, a kábítószer-kereskedelemből befolyt összegek, valamint az al-Kaida által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Hakkani-hálózat általi felhasználásra. A szintén jegyzékbe vett Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és (az azóta elhunyt) Badruddin Haqqani fivére, valamint a szintén a jegyzékben szereplő Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse.

47. Sayyed Mohammed Haqqani (más néven Sayyed Mohammad Haqqani).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim alatt az igazgatási ügyek igazgatója, b) a tálib rezsim idején Kandahár tartományban tájékoztatási és kulturális vezető. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: Chaharbagh falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: a pakisztáni Akora Khattakban elvégezte a Haqqaniya madraszát. Feltételezhetően szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar molla tálib vezetővel. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. A barakzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Fényképe rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Értesülések szerint 2016 januárjában meghalt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayyed Mohammed Haqqani Gulbuddin Hekmatyar szövetségese, és régóta támogatja Mohammed Omar mollát. A tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatójaként afgán személyi igazolványokat adott az al-Kaidához kötődő, Afganisztánban harcoló külföldieknek, és jelentős mennyiségű pénzhez jutott tőlük.

Sayyed Mohammed Haqqani 2003-ban és 2004-ben többször találkozott Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirivel és Farhaddal, Mohammed Omar titkárával. Könyvesboltot nyitott a pakisztáni Pesavárban található Qissa Khwani bazárban, amelynek köze volt a tálibok finanszírozásához. 2009 márciusában még a tálib felkelők aktív vezetője volt. 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja volt.

48. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (más néven: a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

A jegyzékbe vétel oka: Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). Címe: a) Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán, b) Manba'ul uloom Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán, c) Dergey Manday Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. Születési ideje: 1977 és 1978 között (megközelítőleg). Születési helye: a) Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán, b) Srana falu, Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, c) Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán, d) Khoszt tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2007.9.13.

Egyéb információ: 2012 végén a Hakkani-hálózat vezetője volt. Jalaluddin Haqqani fia. Az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray-i Zardan törzs Sultan Khel nevű ágához tartozik. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Hakkani-hálózat egyik legnevesebb, legbefolyásosabb, legkarizmatikusabb és legtapasztaltabb vezetője, és 2004 óta egyik fő műveleti parancsnoka. Ez a harcosokból álló hálózat mind a Talibánnal, mind pedig az al-Kaidával közeli kapcsolatban áll. A talibán 2001-es bukását követően Sirajuddin Haqqani magához ragadta a Hakkani-hálózat vezetését, és azóta az afganisztáni felkelő tevékenység arcvonalába irányította a csoportot.

Sirajuddin Haqqani hatalma és tekintélye nagyrészt onnan ered, hogy édesapja Jalaluddin Haqqani, a tálib rezsim egykori minisztere, aki tálib katonai parancsnok is volt, továbbá az al-Kaida és a tálibok között közvetített az afganisztáni-pakisztáni határ mindkét oldalán. Az alatt az idő alatt, amíg a tálib rezsim minisztere volt, Jalaluddin Haqqani igen szoros kapcsolatot alakított ki az al-Kaidával.

Sirajuddin Haqqani szoros kötelékeket ápol a tálibokkal, akiktől pénzt kap az általa irányított műveletekhez. Tevékenységéhez ezenkívül számos egyéb csoporttól és személytől, többek között drogbáróktól kap pénzt. Sirajuddin Haqqani az afganisztáni terrorcselekmények egyik fő elkövetője, és támogatja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken végzett tevékenységeket is. A tálibokhoz fűződő kapcsolatait 2006 májusában Dádullah molla hozta nyilvánosságra. Az akkoriban egyik legjelentősebb tálib katonai parancsnok kijelentette, hogy együtt dolgozott Sirajuddin Haqqanival, és közösen terveztek meg műveleteket. Kapcsolatokat ápol Jaish-i-Mohammeddel is.

Sirajuddin Haqqani tevékenyen részt vett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF), valamint afgán hivatalnokok és civilek elleni támadások megtervezésében és végrehajtásában, főként Afganisztán keleti és déli régióiban. Emellett rendszeresen toboroz és küld fegyvereseket Afganisztán Khoszt, Paktia és Paktika tartományaiba.

Sirajuddin Haqqaninak szerepe volt a rendőrakadémia egy busza ellen irányuló 2007. június 18-i, Kabulban végrehajtott öngyilkos bombamerényletben, amely 35 rendőr halálát okozta. A szintén jegyzékbe vett Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és (az azóta elhunyt) Badruddin Haqqani fivére, valamint a szintén a jegyzékben szereplő Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse.

49. Abdul Hai Hazem Abdul Qader (más néven Abdul Hai Hazem).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: első titkár, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. Születési ideje: 1971. Születési helye: Pasavál Yargatoo falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 0001203 (afgán útlevél). Címe: a) Iltifat falu, Shakardara körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, (b) Puli Charkhi terület, 9-es körzet, Kabul, Kabul tartomány. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

50. Hidayatullah (más néven Abu Turab).

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim polgári légiforgalmi és turisztikai miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.3.8.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A ghilzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

51. Abdul Rahman Ahmad Hottak (más néven Hottak Sahib).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek), b) a tálib rezsim Külügyminisztériumában a Konzuli Osztály vezetője. Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A hotak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

52. Najibullah Haqqani Hidayatullah (más néven Najibullah Haqani).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1971. Születési helye: Moni falu, Shigál körzet, Kunár tartomány. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: 545167 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány [tazkira]), kiállításának dátuma: 1974. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Moulavi Noor Jalal unokatestvére. Nagyapja neve: Salam. 2010. végi állás szerint a tálib mozgalom Laghman tartományért felelős tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Najibullah Haqqani Hydayatullah a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese is volt. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe. A jegyzéket 2007. szeptember 27-én aktualizálták, és törölték e név mellől az eredeti okot ("a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese").

2007. májusi állás szerint Najibullah Haqqani Hydayatullah tagja volt Kunár tartomány (Afganisztán) tálib tanácsának. Noor Jalal unokatestvére. 2008 júniusában a tálib vezetés kinevezte a Kunár tartománybeli katonai tevékenységek felelősének.

2010. végi állás szerint Najibullah Haqqani Hidayatullah a tálib mozgalom Laghman tartományért felelős tagja.

53. Gul Agha Ishakzai (más néven: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Cím: Pakisztán. Születési ideje: 1972 körül. Születési helye: Band-e-Temur, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2010.7.20.

Egyéb információ: Tagja a tálib tanácsnak, amely a zakat (iszlám adó) beszedését koordinálja Beludzsisztán tartományban (Pakisztán). 2013 közepén a tálib pénzügyi bizottság vezetője. Kapcsolatban áll Mohammed Omar mollával. Omar molla fő pénzügyi hivatalnoka és egyik legközelebbi tanácsadója volt. Az ishagzay törzs tagja. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gul Agha Ishakzai a tálib mozgalom pénzügyi bizottságának vezetője és tagja annak a nemrég felállított tálib tanácsnak, amely a pakisztáni Beludzsisztán tartományban koordinálja a zakát (iszlám adó) beszedését. Pénzt gyűjtött az afganisztáni Kandahárban végrehajtott öngyilkos merényletekhez is, és finanszírozást nyújtott tálib harcosok és családjaik számára.

Gyermekkori barátja Mohammad Omar molla tálib vezetőnek, így annak fő pénzügyi hivatalnoka és egyik legközelebbi tanácsadója volt. Volt olyan idő, amikor csak az találkozhatott Omar mollával, akinek ő megengedte. A tálib rezsim idején Omar mollával együtt lakott az elnöki palotában.

2005 decemberében Gul Agha Ishakzai segítette emberek és javak eljuttatását a tálib kiképzőtáborokba, 2006 végén pedig külföldre utazott fegyveralkatrészeket beszerezni.

54. Qudratullah Jamal (más néven: Haji Sahib).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim tájékoztatási minisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib kulturális bizottság tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2009 áprilisában a tálib vezetés bejelentette, hogy Qudratullah Jamalt nevezte ki összekötő tisztjévé, akihez a tálib mozgalomnak a világ minden táján élő szimpatizánsai és barátai fordulhatnak. 2010-ben a legfelsőbb tálib tanács és a tálib kulturális bizottság tagja volt.

55. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (más néven: Saleh Mohammad).

Születési ideje: 1962 körül. Születési helye: Nalghan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Cím: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2010.11.4.

Egyéb információ: Szervezett csempészhálózatot működtetett az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományban. Korábban heroinelőállító laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Temurban. Autókereskedése volt Mirwais Menában (Dand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán). 2014 februárjában szabadult az őrizetből Afganisztánban. Házasság révén rokoni kapcsolatban áll Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund mollával. A kakar törzs tagja. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad kábítószer-kereskedő, aki olyan szervezett csempészhálózatot irányított az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, amely a tálibok logisztikai és pénzügyi igényeit is kielégítette. Mielőtt az afgán hatóságok letartóztatták, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad a tálibok által védett heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Temurban.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad magas rangú tálib vezetőkkel tartott kapcsolatot, nevükben pénzt gyűjtött kábítószer-kereskedőktől, valamint magas rangú tálibok pénzét kezelte és rejtegette. Feladata volt továbbá, hogy segítse a kábítószer-kereskedők által a táliboknak fizetett adók beszedését. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadnak autókereskedése volt Kandahárban, és járműveket biztosított a táliboknak az öngyilkos merényletek elkövetéséhez.

56. Rahmatullah Kakazada (más néven: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: főkonzul, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1968. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2007 májusi állás szerint a tálib mozgalom Ghazní tartományért (Afganisztán) felelős tagja. Egy hírszerző hálózat vezetője. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A suleimankheil törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

57. Abdul Rauf Khadem (más néven: Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a központi hadtest parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1958 és 1963 között, b) 1970 körül. Születési helye: a) Azan falu, Kajaki körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2009-ben a kvettai tálib súra tagja. 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A központi hadtest a tálib rezsim alatt a védelmi minisztérium hatáskörébe került.

Abdul Rauf Khadem 2009-ben a tálib mozgalom Logar tartományért felelős tagja volt. Abdul Rauf Khadem volt több afganisztáni tartomány általános katonai parancsnoka. 2009-es állás szerint Abdul Rauf Khadem egy regionális tálib tanács tagja is volt. 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt.

58. Khairullah Khairkhwah (más néven: a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Herát tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, b) a tálib rezsim szóvivője, c) Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, d) belügyminiszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Poti falu, Arghisztán körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe: Katar Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A popalzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

59. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim belügyminisztere, b) a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Kvetta, Pakisztán) szomszédos térségben. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2008. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. 2010. márciusi állás szerint Mohammed Omar molla helyettese. 2013 közepei állás szerint a tálib rezsim felügyelőbizottságának tagja. Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az achekzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

60. Jan Mohammad Madani Ikram.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1954 és 1955 között. Születési helye: Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az alizai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Fénykép rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

61. Zia-ur-Rahman Madani (más néven: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb, d) Diya' al-Rahman Madani).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: a) Paliran falu, Namakab körzet, Takhár tartomány, Afganisztán, b) Taluqan város, Takhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. 2007 májusi állás szerint a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja az afganisztáni Takhar tartományban. 2003-tól az Öböl-államokban segítette a tálib rezsim javára folytatott pénzgyűjtő tevékenységeket. Tálib tisztviselők és a rezsim tehetős támogatói közötti találkozókat is szervezett, továbbá több mint egy tucat személyt juttatott el az afganisztáni Kabulba, hogy ott öngyilkos merényletet kövessenek el. Feltételezett tartózkodási helye az Öböl-menti térség. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

62. Abdul Latif Mansur (más néven: a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, b) Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: 2012. végi állás szerint Logar tartomány tálib árnyékkormányzója. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A sahak törzs (Ghilzaí) tagja.

Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2009-es állás szerint Abdul Latif Mansur a legfelsőbb tálib tanács tagja és a tanács politikai bizottságának elnöke volt. 2009-ben az afganisztáni Nangarhár tartomány tálib árnyékkormányzója, a 2009 közepei állás szerint pedig a tálib politikai bizottság vezetője. A 2010. májusi állás szerint Abdul Latif Mansur magas rangú tálib parancsnok volt Kelet-Afganisztánban.

63. Mohammadullah Mati (más néven: Mawlawi Nanai).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: közmunkaügyi miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1961 körül. Születési helye: Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Az 1980-as években elvesztette az egyik lábát. A legfelsőbb tálib tanács ideiglenes vezetője 2010 februárjától 2010 áprilisáig. 2013 közepei állás szerint a toborzási feladatokért is felel. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az isakzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammadullah Mati "Ahmadullah Mutie" néven a tálib rezsim kommunikációs minisztere is volt. A legfelsőbb tálib tanács ideiglenes vezetője 2010 februárjától 2010 áprilisáig.

64. Matiullah.

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a Kabul Vámhivatal igazgatója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2013 közepei állás szerint tagokat toboroz a tálib mozgalomba. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A popalzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

65. Abdul Quddus Mazhari (más néven: Akhtar Mohammad Maz-hari).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: oktatásügyi attasé, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1970. Születési helye: Kunduz tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe:Kushal Khan Mena, 5. sz. kerület, Kabul, AfganisztánÚtlevélszáma: SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A popalzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

66. Fazl Mohammad Mazloom (más néven: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgán, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe: Katar Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Fazl Mohammad Mazloom szoros kapcsolatban állt Mohammed Omarral, és segített neki felállítani a tálib kormányt. Mazloom járt az al-Kaida által létrehozott Faruk kiképzőtáborban. Tudomása volt arról, hogy a tálibok segítséget nyújtottak az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomnak, ami azt jelentette, hogy pénzügyi és logisztikai támogatást, valamint fegyvereket biztosítottak a tálibok rendelkezésére bocsátott katonákért cserébe.

2001 októberében egy megközelítőleg 3 000 fős tálib közelharcos alakulat parancsnoka volt Takhár tartományban.

67. Nazir Mohammad Abdul Basir (más néven: Nazar Mohammad).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) Kunduz város polgármestere, b) Kunduz tartomány (Afganisztán) megbízott kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1954. Születési helye: Malaghi falu, Kunduz körzet, Kunduz tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Alternatív titulusa: Sar Muallim. A tálib rezsim bukása utána megbékélt és az új kormány keretében körzeti szinten, Kunduz tartományban hivatalt vállalt. Megerősítést nyert, hogy a tálibok 2008. november 9-én meggyilkolták. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

68. Mohammad Shafiq Mohammadi.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) Khoszt tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, b) Paktia, Paktika, Khoszt és Ghazní tartomány főkormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1948 körül. Születési helye: Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2013 közepei állás szerint két tálib katonai kiképzőközpont tevékenységeit felügyeli. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A hotak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

69. Abdul Kabir Mohammad Jan (más néven: A. Kabir).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa, b) Nangarhár tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, c) a Keleti Zóna parancsnoka a tálib rezsim ideje alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Pul-e-Khumri vagy Baghlan Jadid körzet, Baglán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője. Kábítószer-kereskedőktől gyűjt be pénzt. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. Családja eredeti származási helye: Neka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán.

Az afgán parlamenti képviselők elleni, Baglánban 2007 novemberében elkövetett támadás felelőse; földtulajdonos Baglán tartomány középső részén. A zadrán törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahogyan azt Mohammed Omar 2006 októberében kijelentette, Abdul Kabir Mohammad Jan a magas rangú tálib vezetőségi tanács tagja volt, 2007 októberében pedig kinevezték a keleti zóna katonai parancsnokává. 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja volt. A tálib rezsim nevében pénzt gyűjt be kábítószer-kereskedőktől.

70. Mohammad Rasul Ayyub (más néven: Gurg).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Nímróz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Robat falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: A kvettai tálib súra tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A nurzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

71. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (más néven: Mohammad Wali).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: erkölcsügyi miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: a) Jelawur falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Siyachoy falu falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: Értesülések szerint 2006 decemberében elhunyt, holttestét az afganisztáni Kandahár tartomány Panjwai körzetében temették el. A ghilzai törzs tagja volt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A tálib rezsim erkölcsügyi minisztériumában betöltött pozíciójában Mohammad Wali gyakran alkalmazott kínzást és egyéb eszközöket a lakosság megfélemlítésére. Mohammad Wali Mohammad Ewaz a tálib rezsim bukása után is a mozgalom aktív tagja maradt az afganisztáni Kandahár tartományban.

72. Mohammad Yaqoub.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a Bakhtar hírügynökség (BIA) vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1966 körül. Születési helye: a) Shahjoi körzet, Zábul tartomány, Afganisztán, b) Janda körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: A Tálib Kulturális Bizottság tagja. 2013 közepei állás szerint az afganisztáni Kandahár tartomány Maiwand körzetében tálib frontot irányít, és az említett körzetben ő koordinálja a tálib erők valamennyi katonai tevékenységét. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A kharoti (taraki) törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Yaqoub 2009-ben a tálib mozgalom vezető tagja volt a Paktika tartománybeli Yousef Khel körzetben. A Tálib Kulturális Bizottság tagja.

73. Amir Khan Motaqi (más néven: Amir Khan Muttaqi).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) oktatásügyi miniszter a tálib rezsim alatt, b) a tálibok képviselője a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, b) Shin Kalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2007. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A sulaimankhel törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Amir Khan Motaqi képviselte a tálibokat a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon.

Amir Khan Motaqi a tálib mozgalom prominens tagjának tekinthető, aki a tálib rezsim alatt tájékoztatási és kulturális miniszter is volt. 2007. júniusi állás szerint Amir Khan Motaqi egy regionális tálib tanács tagja is volt. 2007. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja volt.

74. Abdulhai Motmaen (más néven: Abdul Haq, Anwar Khan fia).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) Kandahár tartományban a Tájékoztatási és Kulturális Hivatal igazgatója a tálib rezsim alatt, b) a tálib rezsim szóvivője. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: a) Shinkalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Afgán útlevélszám: OA462456 (Abdul Haq névre 2012. január 31-én kiállított útlevél [11-11-1390]). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Családja eredetileg Zábul tartományból származik, de később Helmand tartományban telepedett le. 2007-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla szóvivője. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A kharoti törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdulhai Motmaen a tálibok fő szóvivője volt, és általában ő közvetítette a tálibok külpolitikai nyilatkozatait. Mohammed Omarnak is közeli munkatársa volt. 2007-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar szóvivője.

75. Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (más néven: a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titulusa: a) molla, b) hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: hírközlési miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Ghorak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Nesh körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A popalzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Fénykép rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. 2015 novemberében meghalt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

76. Najibullah Muhammad Juma (más néven: Najib Ullah).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: főkonzul, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1958. Születési helye: Zere Kohi térsége, Shindand körzet, Farah tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: 000737 (1996.10.20-án kiállított afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2010-es állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

77. Mohammad Naim Barich Khudaidad (más néven: a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad, p) Spen Zrae).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: polgári légiforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: a) Lakhi falu, Hazarjuft térség, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Laki falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, c) Lakari falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, d) Darvishan, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, e) De Luy Wiyalah falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2013 közepei állás szerint a tálib katonai bizottság tagja.

Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A barich törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Naim Barich 2008. júniusi állás szerint a tálib "Gerdi Jangal tanács" tagja, 2010. márciusi állás szerint pedig a tálib katonai bizottság tagja volt. 2008-tól a tálib mozgalom Helmand tartományért (Afganisztán) felelős tagja. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammednek, a tálib vezetőségi tanács prominens alakjának egykori helyettese. Egy katonai bázist irányít az afganisztáni-pakisztáni határvidéken. Mohammad Naim Barich Rahat Ltd.-n keresztül pénzeszközöket bocsátott alárendelt parancsnokok rendelkezésére, hogy azok lázadó tevékenységeket tervezzenek meg és hajtsanak végre Afganisztán déli részén.

78. Nik Mohammad Dost Mohammad (más néven: Nik Mohammad).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: kereskedelmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Zangi Abad falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: 2013 közepei állás szerint egy a tálibok ellenségeinek nyilvántartásba vételéért felelős bizottságot vezet. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A nurzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nik Mohammad a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyetteseként 2001. január 31-én került be az ENSZ jegyzékébe, így rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatának rendelkezései vonatkoznak.

79. Hamdullah Nomani.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere, b) a tálib rezsim idején Kabul városának polgármestere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Sipayaw falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: A legfelsőbb tálib tanács tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

80. Mohammad Aleem Noorani.

Titulusa: mufti. A jegyzékbe vétel oka: első titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

81. Nurullah Nuri (más néven: Norullah Noori).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) Balh tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, b) az északi zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1958 körül, b) 1967. január 1.Születési helye: Shahjoe körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe: Katar Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A tokhi törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

82. Abdul Manan Nyazi (más néven: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, b) Balh tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Pashtoon Zarghoon körzet, Herát tartomány, Afganisztán, b) Sardar falu, Kohsan körzet, Herát tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2013 közepei állás szerint a tálib mozgalom Herát, Farah és Nímróz tartományért felelős tagja. A legfelsőbb tálib tanács és a kvettai súra tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az achekzai törzs tagja. Részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Manan Nyazi a tálibok szóvivője is volt, majd a tálib rezsim alatt Mazár-i Saríf és Kabul tartományok tartományi kormányzója.

2009 közepétől magas rangú tálib parancsnok volt Nyugat-Afganisztánban, és Farah, Herát és Nímróz tartományokban tevékenykedett.

Abdul Manan Nyazi egy regionális tálib tanács tagja volt, 2010 májusában pedig kinevezték Herát tartomány tálib kormányzójává.

Abdul Manan Nyazi tálib parancsnok, aki részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában.

83. Mohammed Omar Ghulam Nabi.

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: az Igazak vezetője ("Amír-ul-Mominen"), Afganisztán. Születési ideje: a) 1966 körül; b) 1960.; c) 1953. Születési helye: a) Naw Deh falu, Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, b) Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2000. április 12.

Egyéb információk: Apja neve Ghulam Nabi, más néven Mullah Musafir. Bal szeme hiányzik. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada sógora. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A hotak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat 2010. júl. 27-én zárult le. Értesülések szerint 2013 áprilisában elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammed Omar hivatalos címe "az Afganisztáni Iszlám Emirátus Igazainak Vezetője", és a tálib hierarchia szerint ő a tálib mozgalom legfőbb vezetője. Az egyesült államokbeli 2001. szeptember 11-i támadásokat megelőző években menedéket adott Oszáma bin Ládennek (elhunyt) és az általa vezetett al-Kaida hálózatnak. 2001 óta ő vezeti a tálibokat az afganisztáni kormány és szövetségesei ellen.

Mohammed Omar engedelmességet követel a régió más prominens katonai vezetőitől, például Jalaluddin Haqqanitól.

84. Abdul Jabbar Omari (más néven: a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Baglán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: a hottak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Jabbar Omari - a 2008. júniusi helyzet szerint - Amir Khan Haqqani helyetteseként dolgozott, valamint egy fegyveres csoport parancsnoka volt a Zábul tartománybeli Siuri körzetben. 2008 júniusában a tálib vezetőség Zábul tartomány árnyékkormányzójává nevezte ki, hogy ezzel is erősödjön a tálib tevékenység a térségben.

85. Mohammad Ibrahim Omari (más néven: Ibrahim Haqqani).

Titulusa: alhádzs. A jegyzékbe vétel oka: a határügyi miniszter helyettese a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Garda Saray, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Jalaluddin Haqqani testvére. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Ibrahim Omari a tálib rezsim határügyi miniszterhelyetteseként 2001. február 23-án került be az ENSZ jegyzékébe, így rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatának rendelkezései vonatkoznak.

Mohammad Ibrahim Omari Jalaluddin Haqqani és Khalil Ahmed Haqqani testvére, továbbá Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani and Badruddin Haqqani (elhunyt) nagybátyja.

86. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (más néven: a) Noor ud Din Turabi, b) Haji Karim).

Titulusa: a) molla, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: igazságügyi miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1963 körül, b) 1955 körül, c) 1956. Születési helye: a) Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, c) Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Mohammed Omar molla helyettese. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasimot 2009 közepén nevezték ki tálib katonai parancsnoknak Afganisztánban. Ezenkívül Mohammed Omar legfőbb tálib vezető helyettesének is kinevezték, és 2009 elején részt vett tálib súrák ülésein.

87. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (más néven: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titulusa: a) molla, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán, b) Qush Tepa körzet, Jawzjan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2008-ig a tálib mozgalomnak az észak-afganisztáni Jawzjan tartományért felelős tagja. Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 májusától a tálib vezetés Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qult tette meg Jawzujan tartomány felelősének. 2008-ig a tálib mozgalomnak az észak-afganisztáni Jawzjan tartományért felelős tagja is volt. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozik.

88. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (más néven: Abdul Ghaffar Qureshi).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: a) 1970, b) 1967. Születési helye: Turshut falu, Wursaj körzet, Takhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000933 (1998. szept. 13-án Kabulban kiállított afgán útlevél). Nemzeti személyazonosító szám: 55130 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány [tazkira]). Címe:Khair Khana negyed 3. sz., Kabul, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. A tádzsik etnikai csoport tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

89. Yar Mohammad Rahimi.

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: hírközlési miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Talugan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A nurzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

90. Mohammad Hasan Rahmani (más néven: Gud Mullah Mohammad Hassan).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, b) Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, c) Charchino körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Jobb lába művégtag. 2013 közepei állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, 2010 márciusában pedig Mohammed Omar molla helyetteseként járt el. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az achekzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23.2016. február 9-én elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

91. Habibullah Reshad.

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: a nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztérium nyomozói osztályának vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Waghaz körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2009-es állás szerint a kvettai katonai tanács helyettes vezetője (titkosszolgálat). Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

92. Abdulhai Salek.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Uruzgán tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: Awlyatak falu, Gardan Masjid térség, Chaki Wardak körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Értesülések szerint 1999-ben Észak-Afganisztánban elhunyt. A vardak törzs tagja volt. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

93. Hamdullah Sunani (más néven: Sanani).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság Dar-ul-Efta részlegének (fatva osztály) vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1923 körül. Születési helye: Dai Chopan körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Értesülések szerint 2001-ben elhunyt. A kakar törzs tagja volt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Hamdullah Sunani a Dar-ul-Efta vezetői pozícióját (fatva osztály) a tálib rezsim alatt a Legfelsőbb Bíróságtól kapta.

94. Noor Mohammad Saqib.

A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: a) Bagrami körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, b) Tarakhel térség, Deh Sabz körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A legfelsőbb tálib tanács tagja és a tálib vallási bizottság vezetője. Az ahmadzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Noor Mohammad Saqib a tálib vezetőség tagja és a tálib rezsim igazságszolgáltatási ágaként működő vallási bizottságának vezetője.

95. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (más néven: a) Ehsanullah Sarfadi, b) Ehsanullah Sarfida).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1962 és 1963 között (megközelítőleg). Születési helye: Khatak falu, Gelán körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2007 közepei állás szerint fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat. Feltételezett tartózkodási helye az Öböl-menti térség. A taraki törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ehsanullah Sarfida a tálib központi bank elnöke is volt. Később kinevezték a megszállt tartományok tálib ügyintézőjének. Tagja volt a tálib belső súrának.

Ehsanullah Sarfida kapcsolatban állt az al-Kaidával, valamint fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat. 2007 közepén a Helmand tartománybeli (Afganisztán) Marja körzet vezetője volt.

96. Saduddin Sayyed (más néven: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Titulusa: a) maulaví, b) alhádzs, c) molla. A jegyzékbe vétel oka: a) munka- és szociális ügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, b) Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Chaman körzet, Pakisztán, b) Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2013 közepei állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tanácsadója. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A barakzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saduddin Sayyed a tálib rezsim munka- és szociális ügyekért felelős miniszterhelyettese is volt. Az ENSZ-jegyzéket 2001. március 8-án aktualizálták, hogy ezt az információt is tartalmazza.

97. Abdul Wali Seddiqi.

Titulusa: qari. A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1974. Születési helye: Zilzilay falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000769 (1997.2.2-án kiállított afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

98. Abdul Wahed Shafiq.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Kabul tartomány (Afganisztán) kormányzóhelyettese a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

99. Said Ahmed Shahidkhel.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Spandeh (Espandi 'Olya) falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették. 2007-ben szabadult az őrizetből. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. 2013 közepei állás szerint a tálib vezetőségi tanács tagja. Az andár törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

100. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (más néven: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam).

Titulusa: a) maulaví, b) molla. A jegyzékbe vétel oka: polgári repülési és közlekedési miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1960 körül, b) 1966. Születési helye: Band-e-Timor falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: SE-011697 (1988. jan. 25-én Kabulban kiállított afgán útlevél, érvényessége 2000. febr. 23-án járt le). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2011-es állás szerint kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, elsősorban Gerd-e-Jangalon (Afganisztán) keresztül. 2007 májusi állás szerint az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományokban aktív. 2007 májusi állás szerint Kandahár tálib "kormányzója". 2009-es állás szerint Abdul Ghani Baradar molla helyettese a legfelsőbb tálib tanácsban. A tálib mozgalom négy dél-afganisztáni tartományért felelős tagja. Baradar molla 2010. februári letartóztatását követően ideiglenesen ő volt a legfelsőbb tálib tanács vezetője. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az ishagzay törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Értesülések szerint 2016 májusában meggyilkolták. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed a tálib vezetés prominens tagja. Pakisztánban őrizetbe vették és 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba. Kábítószer-csempészettel is foglalkozik, és 2007 májusi állás szerint az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományokban tevékenykedett. 2007 májusi állás szerint Kandahár tálib "kormányzója" is volt.

Tevékenyen részt vett kormányellenes tevékenységekben, mindenekelőtt harcosokat toborzott a tálib mozgalom számára az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők elleni harcra.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed 2009 közepei állás szerint a legfőbb tálib súra vezetőjének helyettese volt. A tálib vezetői tanács tagja, és kinevezték a tálib "Gerdi Jangal tanács" katonai ügyekért felelős vezetőjének, majd 2010 márciusában Mohammed Omar egyik helyettesének. 2010-ben négy dél-afganisztáni tartományban közvetlenül irányította a tálib tevékenységeket, 2010 elején pedig a tálib polgári súra vezetőjévé nevezték ki. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed 2009-es állás szerint Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk molla helyettese volt a legfelsőbb tálib tanácsban. Baradar molla 2010. februári letartóztatását követően ideiglenesen ő volt a legfelsőbb tálib tanács vezetője.

101. Shamsuddin (más néven: Pahlawan Shamsuddin).

Titulusa: a) maulaví, b) qari. A jegyzékbe vétel oka: Vardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Keshim körzet, Badahsán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni/iráni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

102. Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (más néven: a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titulusa: a) molla, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési ideje: 1969. Születési helye: Waka Uzbin falu, Sarobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: a) 2132370 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány [tazkira]), b) 812673 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány [tazkira]). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. A ghilzai törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 júniusi állás szerint Shams ur-Rahman Sher Alam volt a tálib mozgalomnak a Kabul tartományért felelős tagja. Ő irányította a tálib katonai műveleteket Kabulban és környékén, és sok támadásban volt szerepe. Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik.

103. Abdul Ghafar Shinwari.

Titulusa: hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. Születési ideje:1965.3.29.Születési helye: Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000763 (kiállítva: 1997.1.9.). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A szafi törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

104. Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (más néven Mohammad Sarwar Siddiqmal).

A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1963. Születési helye: Jani Khel körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: 19657 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány [tazkira]). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: A mangal törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

105. Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) közegészségügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, b) külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Qala-e-Abbas, Shah Mazar térség, Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Fénykép rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

106. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Nangarhár tartomány, Afganisztán, b) Khoszt tartomány, Afganisztán, c) Siddiq Khel falu, Naka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A zadrán törzs tagja. Szoros kapcsolatban áll Sirajjudin Jallaloudine Haqqani-val. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. jún. 1. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Taha a tálib rezsim idején, 2001 végén Kunar tartomány kormányzója is volt. 2009. szeptemberi állás szerint a tálib mozgalom Vardak tartományért felelős tagja. 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja. Szoros kapcsolatban áll Sirajjudin Jallaloudine Haqqani-val.

107. Abdul Raqib Takhari.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: hazatelepítési miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Zardalu Darra falu, Kalafgán körzet, Takhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: 2009 decemberétől a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja. Megerősítették, hogy február 17-én meggyilkolták a pakisztáni Pesavárban, majd eltemették az afganisztáni Takhár tartományban. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2009. decemberi állás szerint Abdul Raqib Takhari a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja.

108. Walijan.

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: a) Kvetta, Pakisztán, b) Nímróz tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: A tálib Gerd-e-Jangal súra tagja és a tálib foglyok és menekültek bizottságának vezetője. Az ishagzay törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

109. Nazirullah Hanafi Waliullah (más néven Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titulusa: a) maulaví, b) hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1962. Születési helye: Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék.

Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

110. Abdul-Haq Wassiq (más néven: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1975 körül, b) 1971. Születési helye: Gharib falu, Khogyani körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe: Katar Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.31.

Egyéb információ: Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 27. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul-Haq Wassiq Gulbuddin Hekmatyar szövetségese. A tálib rezsim alatt több alkalommal is helyi parancsnok volt Nimróz és Kandahár tartományban. Ezután titkosszolgálati főigazgató-helyettes lett, felettese pedig Qari Ahmadullah volt. E tisztségben ő felelt az al-Kaidához kapcsolódó külföldi harcosokkal és afganisztáni kiképzőtáboraikkal ápolt kapcsolatok kezeléséért. Arról is ismert volt, hogy erőszakos módszerekkel lépett fel Dél-Afganisztánban a tálib mozgalom ellenzőivel szemben.

111. Mohammad Jawad Waziri.

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: a) Jagatu körzet, Maidan Vardak tartomány, Afganisztán, b) Sarana körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.2.23.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A vazir törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 23. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

112. Abdul Rahman Zahed (más néven: Abdul Rehman Zahid).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Kharwar körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 21. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

113. Mohammad Zahid (más néven: a) Jan Agha Ahmadzai, b) Zahid Ahmadzai).

Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1971. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 001206 (kiállítva: 2000.7.17.). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2001.1.25.

Egyéb információ: Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat ideje 2010. júl. 29. Fénykép rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

114. Faizullah Khan Noorzai (más néven: a) Haji Faizullah Noor, b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, c) Hajji Faizullah Khan Noorzai, Haji Faizuulah Khan Norezai, Haji Faizullah Khan, Haji Fiazullah, d) Haji Faizullah Noori, e) Haji Pazullah Noorzai, f) Haji Mullah Faizullah).

Titulusa: hádzsi. Címe: a) Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, b) Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Születési ideje: a) 1966, b) 1961, c) 1968 és 1970 között, d) 1962. Születési helye: a) Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, c) Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2011.10.04.

Egyéb információ: Fontos tálib üzletember. 2009 közepei állás szerint fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított tálib harcosoknak; továbbá forrásokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában. 2010-es állás szerint többször járt Dubajban (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánban, ahol vállalkozásai is voltak. A nurzai törzs miralzai altörzsének tagja. Malik Noorzai fivére. Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Haji Mira Khan). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens szerepet tölt be mint tálib üzletember, akin keresztül magas rangú tálib vezetők intézik a befektetéseiket. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött pénzösszegeket a tálibok számára különböző adományozóktól a Perzsa-öböl térségében, és 2009-ben saját pénzével is hozzájárult a forrásokhoz. Egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnokot is támogatott pénzügyileg, emellett forrásokat biztosított olyan tálib, illetve az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepén tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepén fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított dél-afganisztáni tálib harcosoknak. 2008 közepén szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba történő szállításukról. Ezen felül légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segített a tálib harcosok szállításában az afganisztáni Helmand tartományon belül, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adományozott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken, ahol több tízezer dollárt gyűjtött össze adományok formájában a Talibán számára. Ebben a madraszában zajlott a tálib harcosok kiképzése a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára. 2007 végén a madraszát az olyan, az al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn az egyesült arab emírségekbeli Dubajban, és vélhetőleg más ingatlanok - többek között szállodák - is a tulajdonában voltak. Faizullah rendszeresen utazott Dubajba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival azzal a céllal, hogy onnan autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket hozzon be. Faizullah 2006 elején vállalkozásokat működtetett Dubajban és Japánban.

115. Malik Noorzai (más néven: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah, f) Allah Muhammad).

Titulusa: hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: A tálib mozgalom finanszírozója. Címe: a) Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, b) Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Születési ideje: a) 1957, b) 1960, c) 1963. január 1.Születési helye: a) Chaman határváros, Pakisztán, b) Pishin, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: Allah Muhammad névre kiállított, FA0157612 számú pakisztáni útlevél, kiállítás dátuma: 2009. július 23., eredetileg érvényes 2014. július 22-ig, de 2013-ban hivatalosan visszavonták. Nemzeti személyazonosító szám: 54201-247561-5 pakisztáni nemzeti személyazonosító szám, 2013-ban hivatalosan visszavonták. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2011.10.4

Egyéb információ: Tálib üzletember. Vállalkozásai vannak Japánban, és gyakran utazik Dubajba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba. 2009-es állás szerint segíti a Talibán tevékenységeit, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. A nurzai törzs tagja. Faizullah Khan Noorzai fivére. Apja neve: Haji Akhtar Muhammad. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Malik Noorzai Pakisztánban élő üzletember, aki pénzügyileg támogatja a Talibánt. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan több millió dollárt fektettek különböző, a Talibán javára működtetett üzleti vállalkozásokba. A Talibán képviselői 2008 végén léptek üzleti kapcsolatba Malikkal, hogy rajta keresztül fektessenek be tálib pénzeket. Malik legalább 2005 óta személyesen is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, emellett több százezer dollárt folyósított a szervezet számára, amely részben Perzsa-öbölbeli és pakisztáni adományozóktól származott, részben Malik saját pénze volt. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezelt, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be a Perzsa-öböl térségéből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeiben is segédkezett. 2009-es állás szerint már 16 éve dolgozott főgondnokként egy olyan, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában (vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Malik biztosította többek között a madrasza működéséhez szükséges forrásokat. Malik a fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik több vállalkozásnak is tulajdonosa Japánban, és üzleti ügyben gyakran látogat Dubajba, illetve Japánba. 2005 eleje óta tulajdonosa egy olyan, járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubajból és Japánból importál járműveket. Vállalkozásai számára autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket importált Dubajból és Japánból; e vállalkozásokba két tálib parancsnok is beruházott. 2010 közepén Malik és fivére elérték, hogy a pakisztáni hatóságok visszaszolgáltassanak egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint több millió dollárt érő szállítmányt, amelyet az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

116. Abdul Aziz Abbasin (más néven: Abdul Aziz Mahsud).

Születési ideje: 1969. Születési helye: Sheykhan falu, Pirkowti térség, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2011.10.04.

Egyéb információ: A Hakkani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alá tartozik. 2010. eleji állás szerint az Orgun körzet (Paktika tartomány) tálib árnyékkormányzója. Paktika tartományban kiképzőtábort működtetett nem afgán harcosok számára. Részt vett Afganisztánba irányuló fegyverszállításban. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Aziz Abbasin a Hakkani-hálózat - a tálibokkal együttműködő militáns csoport - legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központból működik. Abbasin 2010 eleje óta kap közvetlen parancsokat Sirajuddin Haqqanitól, aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin részt vett afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban.

117. Ahmad Zia Agha (más néven: a) Zia Agha, b) Noor Ahmad, c) Noor Ahmed, d) Sia Agha Sayeed).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1974. Születési helye: Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.1.6.

Egyéb információ: 2011-es állás szerint katonai és pénzügyekért felelős magas rangú tálib tisztviselő. 2010-es állás szerint a tálib katonai tanács vezetője. 2008-ban és 2009-ben tálib pénzügyi hivatalnokként szolgált, és pénzt osztott az afganisztáni-pakisztáni határvidék tálib parancsnokai számára. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Katonai és pénzügyekért felelős magas rangú tálib vezető. 2010-ben a tálib katonai súra (tanács) vezetője, amely nyugat-afganisztáni tálib katonai műveletek irányítását végezte. 2009-ben tálib pénzügyi tisztviselőként működik és pénzeket oszt tálib parancsnokok számára. Pénzügyi feladati részeként több tízezer dollárt utal tálib tartományi árnyékkormányzóknak; a tálib súra kincstárnoka több százezer dollár kezelésével bízta meg rögtönzött robbanószerekkel végrehajtott műveletek finanszírozására. 2008-ban Afganisztánban források elosztását végezte tálib parancsnokok részére, és a tálib mozgalomhoz kötődő, az országhatáron kívüli magánszemélyek részére utalt pénzeket. Kommunikációs segítőként is működött.

118. Fazl Rabi (más néven: a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi).

A jegyzékbe vétel oka: Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1972, b) 1975. Születési helye: a) Kohe Safi körzet, Parván tartomány, Afganisztán, b) Kápiszá tartomány, Afganisztán, c) Nangarhár tartomány, Afganisztán, d) Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.1.6.

Egyéb információ: A Hakkani-hálózat képviselője, aki pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az afganisztáni-pakisztáni határvidéken működő hálózatnak. A tálib pénzügyi tanács tagja. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a Hakkani-hálózat és a Talibán számára történő adománygyűjtés céljából külföldi utazásokat tett. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Fazl Rabi a Hakkani-hálózat - az afganisztáni-pakisztáni határvidékről működő, tálib kötődésű militáns csoport - számára biztosít pénzügyi és logisztikai támogatást. Külföldi utazásokat tett, hogy pénzt gyűjtsön a Hakkani-hálózat számára, ezenkívül segített pénzt gyűjteni a Talibán katonai tevékenységeinek finanszírozásához is. 2009 februárjában Dubajba utazott (Egyesült Arab Emírségek), hogy Sirajuddin Haqqani, a Hakkani-hálózat magas rangú vezetője nevében adományokat gyűjtsön és találkozókat tartson. A Perzsa-öböl térségében is járt, hogy Jalaluddin Haqqani, a Hakkani-hálózat pátriárkája nevében adományokat gyűjtsön. Tagja a tálib pénzügyi súrának, és pénzforrásokat osztott tálib parancsnokoknak és tisztviselőknek.

Részt vett emellett öngyilkos merénylők Afganisztánba küldésében, és koordinálta a Hakkani-hálózat más militáns csoportokkal való kapcsolatait. A tálib rezsim alatt Konár tartományban magas rangú tálib tisztviselőként működött, és ekként illegális kábítószerek Afganisztánból külföldre szállításában is részt vett. A tálib rezsim 2001. végi bukását követően az afganisztáni/pakisztáni határvidékre menekült.

119. Mohammad Aman Akhund (más néven: a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah).

Születési ideje: 1970. Születési helye: Bande Tumur falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.1.6.

Egyéb információ: 2011-es állás szerint pénzügyekkel, többek között a tálib mozgalom vezetői javára történő adománygyűjtéssel foglalkozó magas rangú tálib tisztviselő. Logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek számára, továbbá fegyvervásárlásra fordított kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket. A tálib mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának a titkára volt, és közvetítette az üzeneteit a Talibán magas szintű ülésein. Gul Agha Ishakzai-jal is kapcsolatban állt. Mohammed Omar molla belső körének tagja a tálib rezsim alatt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Pénzügyi vonatkozású feladatokat ellátó magas rangú tálib tisztviselő, aki a talibán mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának titkára is volt. 2010 elején Aman Akhund és Gul Agha Ishakzai, a tálib pénzügyi bizottság vezetője több mint 300 000 dollárt gyűjtött össze a Perzsa-öbölben a tálib katonai vezetés nevében. Aman Akhund magas rangú tálib üléseken vett részt, ahol Mohammed Omar molla szóbeli és írásbeli üzeneteit tolmácsolta.

Emellett logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek végrehajtásához, és kábítószer-kereskedelemből befolyó pénzek fegyvervásárlási célokra való gyűjtését intézte a Talibán javára. A tálib rezsim alatt Mohammed Omar molla súrájának tagja volt.

120. Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (más néven: a) Ahmed Jan Kuchi, b) Ahmed Jan Zadran).

A jegyzékbe vétel oka: Pénzügyminisztériumi tisztviselő a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963. Születési helye: Barlach falu, Qareh Bagh körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.1.6.

Egyéb információ: Az afganisztáni-pakisztáni határvidéken működő Hakkani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka. A Hakkani-hálózat magas rangú vezetőjének, Sirajuddin Jallaloudine Haqqaninak a helyettese, szóvivője és tanácsadója. Kapcsolatot tart fenn a legfelsőbb tálib tanáccsal. Külföldi utazásokat tett. Összeköttetésben áll Ghazní tartomány (Afganisztán) tálib parancsnokaival, akiket pénzzel, fegyverekkel, kommunikációs berendezésekkel és egyéb ellátmánnyal lát el. Az értesülések szerint 2013-ban elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Hakkani-hálózat - az afganisztáni-pakisztáni határvidékről működő, tálib kötődésű militáns csoport - egyik legfontosabb parancsnoka. Ahmed Jan Wazir a Hakkani-hálózat magas rangú vezetőjének, Sirajuddin Jallaloudine Haqqaninak a helyettese, tanácsadója és szóvivője, és találkozókat tart a Hakkani-hálózat nevében. 2010 végén Ahmed Jan Wazir a Hakkani-hálózat magas rangú tagjaival a Perzsa-öböl térségébe utazott.

Ahmed Jan Wazir képviselte a Hakkani-hálózatot a tálib súrán, és közvetítői szerepet töltött be a Hakkani-hálózat és a Ghazní tartománybeli (Afganisztán) Talibán között. A tálib és az al-Kaida fegyveresek 2008-ban a Ghazní tartomány tálib parancsnokává nevezték ki Ahmed Jan Wazirt. Ellátta a Ghazní tartomány más tálib parancsnokait pénzzel és egyéb ellátmánnyal, így például fegyverekkel és kommunikációs berendezésekkel. A tálib rezsim alatt a pénzügyminisztériumban dolgozott.

121. Abdul Samad Achekzai (más néven: Abdul Samad).

Születési ideje: 1970. Születési helye: Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.3.2.

Egyéb információ: Rögtönzött robbanószerkezetek gyártásáért felelős magas rangú tálib tisztviselő. Részt vett öngyilkos merénylők toborzásában és afganisztáni támadások során való bevetésében. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Samad Achekzai magas rangú tálib tisztviselő, aki rögtönzött robbanószerkezetek (IED) gyártásában vesz részt és a csoport IED támogatói hálózatát vezeti. 2010 közepei állás szerint felelős rögtönzött robbanószerkezetek alkatrészeinek beszerzéséért és tárolásáért, valamint a robbanószerkezetek összeállításáért, továbbá az ezek használatával kapcsolatos képzéseknek a nyugat-és dél-afganisztáni tálib harcosok részére történő szervezéséért.

A Talibán nevében részt vett Afganisztánban végrehajtott merényletekben. 2011 elejei állás szerint együttműködött egy tálib tisztviselővel az afgán határőrség parancsnoka meggyilkolásának kitervelésében, a végrehajtásra pedig öngyilkos merénylőt toborzott. Ebben az időben öt öngyilkos merénylőt vetett be Afganisztánban a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők és afgán hatóságok ellen elkövetett támadások végrehajtására. 2010 elején öt tálib öngyilkos merénylőt küldött Kandahárba, hogy afgán hatóságok ellen kövessenek el merényletet.

122. Bakht Gul (más néven: a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Születési ideje: 1980. Születési helye: Aki falu, Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Címe: Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.6.27.

Egyéb információ: (Az azóta elhunyt) Badruddin Haqqani kommunikációs asszisztense. A Hakkani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni-pakisztáni határ térségében. A zadrán törzs tagja. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Bakht Gul legalább 2009 óta a Hakkani-hálózat kommunikációért felelős magas rangú tisztségviselője, amikor is elődjét letartóztatták Afganisztánban. 2011-ben Gul továbbra is Badruddin Haqqani (elhunyt), a Hakkani-hálózat egyik magas rangú vezetőjének közvetlen irányítása alatt állt, akivel Gulon keresztül lehetett kapcsolatba lépni. Feladatai közé tartozik, hogy afganisztáni parancsnokok jelentéseit eljuttatja a Hakkani-hálózat magas rangú tisztségviselőihez, a tálib rezsim médiáért felelős tisztségviselőihez és a legitim afganisztáni médiacsatornákhoz. Gul a Hakkani-hálózat tisztjeivel - többek között Badruddin Haqqanival - együtt a Hakkani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni-pakisztáni határ és Kelet-Afganisztán térségében. 2010-ben műveleti parancsokat közvetített Badruddin Haqqanitól az afganisztáni harcosok felé. 2009 végén pénzeszközöket nyújtott a Hakkani-hálózat Mirámsáh és Afganisztán között ingázó alparancsnokai számára.

123. Abdul Satar Abdul Manan (más néven: a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Mirmandaw falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: AM5421691 (pakisztáni útlevél, 2013. augusztus 11-én lejárt). Nemzeti személyazonosító szám: a) pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420250161699, b) afgán nemzeti személyazonosító szám: 585629. Címe: a) Kachray út, Pashtunabad, Kvetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad térség, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, c) Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, d) Abdul Satar Élelmiszerbolt, Ayno Mina 0093, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.6.29.

Egyéb információ: A Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és Khairullah Barakzaival is összeköttetésben áll. A barakzai törzs tagja. Apja neve: Hajji 'Abd-al-Manaf. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. Satar és Khairullah Barakzai Khudai Nazar társtulajdonosai a HKHS néven ismert informális pénzátutalási irodáknak ("hawalák"), és közösen működtetik ezeket Afganisztánban, Pakisztánban és Dubajban. Az afganisztáni-pakisztáni határvidéken együtt vezetnek egy ilyen HKHS-fiókot. 2009 végén egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. A HKHS-t Satar alapította. Az ügyfelek részint Satar és Khairullah jól ismert neve miatt választották a céget pénzátutalási célokra. Satar több ezer dollárt adományozott a Talibánnak az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására, és az általa működtetett hawalán keresztül pénzeket juttatott a tálib rezsimnek. 2010-ben Satar anyagi támogatást nyújtott a Talibán részére. A feltételezések szerint egy tálib parancsnok és társai több ezer dollárt továbbítottak Sataron keresztül a felkelés támogatására. Satar 2009 végén vendégül látta a tálib rezsim több magas rangú tagját, és több tízezer dollárral támogatta a koalíciós erők ellen folyó tálib harcot Marjahban (Nad'Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán), valamint segített eljuttatni a tálib rezsim egy tagját Marjahba. Satar és Khairullah 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül a tálib rezsim számára továbbította.

124. Khairullah Barakzai Khudai Nazar (más néven: a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titulusa: hádzsi. A jegyzékbe vétel oka: a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa. Születési ideje: 1965. Születési helye: a) Zumbaleh falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: BP4199631 (pakisztáni útlevél, eredetileg érvényes 2014. június 25-ig, 2013-ban hivatalosan visszavonták). Nemzeti személyazonosító szám: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5440005229635, 2013-ban hivatalosan visszavonták. Címe: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Kvetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.6.29.

Egyéb információ: A Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa (TAe.010) és Abdul Satar Abdul Manannal is összeköttetésben áll. A barakzai törzs tagja. Apja neve: Haji Khudai Nazar. Apja másik lehetséges neve: Nazar Mohammad. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosa és üzemeltetője. 2009 végétől Khairullah és Abdul Satar Abdul Manan egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. Khairullah és Satar HKHS néven informális pénzforgalmi szolgáltató irodákat ("hawalák") működtettek Afganisztánban, Pakisztánban és Dubajban. Az afganisztáni-pakisztáni határvidéken közösen vezettek egy HKHS-fiókot. 2010 elején Khairullah vezette a kabuli HKHS-fiókirodát. 2010-től Khairullah a tálib felső vezetés hawala-ügynökeként anyagi támogatást nyújtott a Talibán számára. Üzlettársával, Satarral közösen Khairullah több ezer dollárt biztosított a Talibán számára az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására. Khairullah és Satar 2008-tól pénzt gyűjtöttek különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül eljuttatták a Talibánnak.

125. Abdul Rauf Zakir (más néven: Qari Zakir).

Titulusa: Qari. Születési ideje: 1969 és 1971 között. Születési helye: Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.11.5.

Egyéb információ: A Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vezette Hakkani-hálózat által a kabuli, takhári, kunduzi és baghlani tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek műveleti irányítója. A tengerentúlon öngyilkos merénylőket képez ki és képzéseket tart a rögtönzött robbanószerkezetek készítéséről. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Rauf Zakir a Hakkani-hálózat öngyilkos műveleteinek vezetője és a kabuli, takhári, kunduzi és baghlani tartományokban végrehajtott valamennyi művelet műveleti parancsnoka. 2008 körül lépett kapcsolatba a Hakkani-hálózat vezetőjével, Sirajuddin Haqqanival, akitől pénzügyi támogatást kért, amelyért cserébe a hálózat befolyásának és műveleteinek kiterjesztését vállalta Afganisztán északi területeire is, és Sirajuddin Haqqani megbízott társa és bizalmasa lett.

Az öngyilkos merényletek irányítójaként felelős a toborzottak kiképzéséért. Programjának részeként a toborzott személyek alapvető kiképzést kapnak a kézifegyverek és nehézfegyverek használatáról, valamint a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítéséről.

A Hakkani-hálózat által elkövetett számos nagy horderejű öngyilkos merényletben vett részt, és bizonyos esetekben részben felelős a végső határozatok meghozataláért arról, hogy valamely helyi vagy körzeti szintű parancsnok által kitervelt, nagy horderejű merényletet végrehajtsanak-e vagy sem. Az Abdul Rauf Zakir kiképzési programja alapján kiválasztott személyek által elkövetett merényletek közé tartoznak a következők: a 2011 júniusában Kabulban, az Intercontinental Hotelben elkövetett merénylet, amelynek 11 polgári áldozata és két afgán rendőri áldozata volt; a 2011 szeptemberében az Amerikai Egyesült Államok kabuli nagykövetsége ellen elkövetett merénylet, amelyben 16 afgán állampolgárságú személy vesztette életét, köztük legalább 6 gyermek.

126. Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (más néven: a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1975 és 1976 között. Születési helye: a) Minar falu, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Darvesán falu, Garmser körzet, Helmand tartomány. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító szám: a) afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) száma: 57388, kiállításának helye: Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) tartózkodási engedély száma: 665, kiállításának helye: Ayno Maina, Kandahár tartomány, Afganisztán. Címe: a) Wesh, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, c)33-as szoba, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.11.21.

Egyéb információ: A Rahat Ltd tulajdonosa. Részt vesz a tálib mozgalom fegyverekkel - így például rögtönzött robbanószerkezetekkel - való ellátásában. 2012-ben letartóztatták, és 2013 januárjában őrizetben volt Afganisztánban. Összeköttetésben áll a Rahat Ltd-vel. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Rahat Ltd. tulajdonosa, amely Afganisztánban, Pakisztánban és Iránban is rendelkezik fiókirodákkal, és a tálib felkelés finanszírozásában és elősegítésében vesz részt.

A Talibán magas rangú vezetői személyesen is találkoztak Mohammed Qasimmal és a Rahat Ltd. fiókvezetőivel. Emellett meglátogatták a Rahat Ltd. fiókjait és igénybe vették Mohammed Quasim szolgáltatásait, amelyek kiterjednek mind az Afganisztánon belüli tálib felkelési műveletek, mind pedig a kábítószer-kereskedelemből való tálib pénzszerzési tevékenységek támogatását szolgáló pénzeszközök fogadására, tárolására és küldésére. A tálib rezsim magas rangú vezetőivel 2011-ben tartott találkozó során Mohammed Quasim tanúbizonyságát adta annak, hogy a Rahat Ltd. afganisztáni és pakisztáni fiókjain keresztül tudatos bűnrészesként kezel tálib pénzeszközöket. Mohammed Quasim személyesen is kötődik a tálib felkelés Afganisztánon belüli parancsnokaihoz, valamint a fegyverekkel, többek között rögtönzött robbanószerkezetekkel (IED) való ellátásban részt vevő hálózatokkal.

A Rahat Ltd-n keresztül pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott saját és mások, az afganisztáni/pakisztáni határvidéken működő és a tálib rezsimhez köthető kábítószer-hálózatainak a támogatására.

127. Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (más néven: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah).

Titulusa: a) molla, b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott Ghul Agha Ishakzai részére és a Talibán más tagjai számára Helmand tartományban. Születési ideje: a) 1985. január 1., b) 1981. Születési helye: Kvetta, Pakisztán. Útlevélszáma: NC5140251 számú pakisztáni útlevél, kiállítás dátuma: 2009. október 23., eredetileg érvényes 2014. október 22-ig, de 2013-ban hivatalosan visszavonták. Nemzeti személyazonosító szám: 54401-2288025-9 pakisztáni nemzeti személyazonosító szám, 2013-ban hivatalosan visszavonták. Címe: Kvetta, Pakisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2013.2.26.

Egyéb információ: A Roshan Money Exchange tulajdonosa és üzemeltetője. Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott Ghul Agha Ishakzai részére és a Talibán más tagjai számára Helmand tartományban. Alternatív titulusa: maulaví. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah a Roshan Money Exchange tulajdonosa és üzemeltetője. A Roshan Money Exchange pénzügyi, tárgyi és technológiai támogatást biztosít a Talibán részére, illetve pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújt a Talibán számára vagy annak támogatása céljából. A Roshan Money Exchange a tálib katonai műveleteknek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben a Talibán által betöltött szerepnek a támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. 2011-ben a Roshan Money Exchange egyike volt azoknak az elsődleges informális pénzforgalmi szolgáltatóknak (más néven "hawaláknak"), amelyeket tálib tisztségviselők Afganisztán Helmand tartományában használtak.

Ahmed Shah éveken át nyújtott hawala-szolgáltatásokat tálib vezetők részére Helmand tartományban, 2011-ben pedig a Talibán bizalmi pénzforgalmi szolgáltatója lett. Ahmed Shah 2012 elején azt a parancsot kapta a Talibántól, hogy több Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) informális pénzforgalmi szolgálató (hawala-) irodába utaljon át pénzt, ahonnan majd egy magas rangú tálib parancsnok elvégzi a pénzeszközök kiosztását.

Ahmed Shah 2011 végén több százezer USA-dollárt gyűjtött össze, és előkészítette annak a tálib pénzügyi bizottság részére történő eljuttatását, és több százezer USA-dollárt utalt át a Talibán számára, többek között magas rangú tálib parancsnokok részére. Ugyancsak 2011 végén a Talibán nevében pénzátutalás érkezett Ahmed Shah részére kvettai (Pakisztán) hawala-irodáján keresztül. Az átutalt pénzösszeg egy részét műtrágya és a rögtönzött robbanószerkezetekhez használt alkatrészek - köztük elem, illetve akkumulátor és gyújtózsinór - vásárlására fordították. Gul Agha Ishakzai, a tálib pénzügyi bizottság vezetője 2011 közepén megbízta Ahmed Shah-t, hogy a Roshan Money Exchange-ben helyezzen letétbe több millió USA-dollárt a Talibán számára. Gul Agha Ishakzai egyben jelezte, hogy amikor pénzátutalásra lesz szükség, tájékoztatni fogja Ahmed Shah-ot a tálib fogadó félről.

Ahmed Shah pedig a hawaláján keresztül rendelkezésre bocsátja majd a kért pénzösszeget. Ahmed Shah 2010 közepén pénzt juttatott el Pakisztánból Afganisztánba és Afganisztánból Pakisztánba tálib parancsnokok és kábítószer-kereskedők részére. 2011-ben Ahmed Shah a tálib rezsim működését elősegítő tevékenységein túl nagyobb összegű pénzadományokkal is segítette a Talibánt. Az adományok pontos összege nem ismert.

128. Adam Khan Achekzai (más néven: a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam).

Titulusa: maulaví. Születési ideje: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Címe: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2013.4.16.

Egyéb információ: Rögtönzött robbanószerkezeteket készít, a Talibán közvetítője. 2010 közepi állás szerint a tálib mozgalomnak az afganisztáni Bádgis tartományért felelős tagja. Korábban a tálib mozgalomnak az afganisztáni Szaripul és Szamangán tartományokért felelős tagja. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Kandahár tartományért felelős katonai parancsnokaként részt vett a szomszédos tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek megszervezésében. Kapcsolatban áll Abdul Samad Achekzai-jal. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Adam Khan Achekzai rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) gyárt, és a Talibán közvetítője. 2012-es állás szerint számos ilyen robbanószerkezetet készített, és a tálib mozgalmat támogatva közel 150 személyt képzett ki rögtönzött robbanószerkezetek készítésére. 2010 végén a tálib mozgalom rögtönzött robbanószerkezetek és robbanószerkezettel felszerelt mellények gyártásáért felelős katonai parancsnoka volt. A tálib mozgalom rögtönzött robbanószerkezetekért felelős közvetítőjének, Abdul Samad Achekzai-nak a helyetteseként koordinálta a hálózat beszerzési tevékenységeit.

Közvetítői feladatai mellett más vezető szerepet is vállalt a tálib mozgalomban. 2010 közepén a tálib mozgalom Badghis afganisztáni tartományért felelős vezetőjévé nevezték ki. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Sar-e Pul és Samangan tartományokért felelős korábbi vezetője. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Kandahár tartományért felelős katonai parancsnokaként részt vett a szomszédos tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek megszervezésében.

129. Rahmatullah Shah Nawaz.

Titulusa: alhádzs Jegyzékbe vétel időpontja: n/a Születési ideje: a) 1981, b) 1982. Születési helye: Shadal (vagy Shadaal) Bazaar, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Qari Rahmat (korábban a jegyzékben szereplő forma), b) Kari Rahmat Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgársága: afgán Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító száma: n/a. Címe: a) Kamkai falu, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. b) Kamkai falu, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. c) Surkhel falu, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. d) Batan falu, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.8.21.

Egyéb információ: Személyeírása: szemszín: barna, hajszín: fekete, súly: 77-81 kg, testmagasság: 178 cm, rövid-közepes fekete szakáll, fekete színű rövid haj. A sinvari törzshöz, azon belül a sepahi törzsi csoporthoz tartozik. Tálib parancsnok legalább 2010 februárja óta. 2015. áprilisi állás szerint a Talibán nevében adót és kenőpénzt szed be. Összeköttetésben áll az afganisztáni Nangarhár tartományban tevékenykedő tálib aktivistákkal, és információkkal, útmutatással, szállással és fegyverekkel látja el őket; rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) helyezett el, és több esetben támadást intézett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erő (ISAF) és az afgán erők ellen. Kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik és Abdulkhel faluban (Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán) heroinlaboratóriumot működtet. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Qari Rahmat legalább 2010 februárja óta tálib parancsnok. 2013 elején Rahmat Afganisztán Nangarhár tartományában, Achin körzet Shadaal Bazaar térségében szolgált tálib parancsnokként. Rahmat körülbelül 300 tálib aktivista tevékenységeit irányította Achin körzetben, operatív iránymutatással és fegyverekkel látva el őket. 2012 végén Rahmat vezetett egy az afgán erők ellen Kot körzetben (Nangarhár tartomány, Afganisztán) végrehajtott támadást. 2012 közepén Rahmat Achin körzet (Nangarhár tartomány, Afganisztán) tálib árnyékvezetője alatt szolgált. Ez alatt az időszak alatt Rahmat tálib szervezőként rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) helyezett el, és több esetben támadást intézett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) és az afgán erők ellen.

Ezenfelül Rahmat a Talibán nevében adót és kenőpénzt szed be. 2013. eleji állás szerint Rahmat a Talibán nevében adót szedett be olyan kábítószer-kereskedőktől, akiknek a Nangarhár tartománybeli Achin körzet Shadaal Bazaar térségében van a központjuk. 2012 közepén Rahmat feladatai közé tartozott, hogy a Talibán nevében adót szedjen be a kábítószer-kereskedőktől.

Rahmat titkosszolgálati információkkal látja el a Talibánt. 2013. eleji állás szerint Rahmat információkkal látta el tálib feletteseit afgán kormánytisztviselőknek és az afgán biztonsági erőknek a Nangarhár tartománybeli Achin körzetben kifejtett tevékenységéről. 2012. közepi állás szerint Rahmat afgán kormányzati alkalmazottaktól szerzett be titkosszolgálati információkat a Talibán számára, valamint nyomozást folytatott az ISAF és az afgán kormány informátorainak felfedése céljából, a Talibán érdekeit szolgálva.

Rahmat halál okozására alkalmas fegyverekkel, szállással és iránymutatással látott el tálib harcosokat. 2012. végi állás szerint Rahmat RPG gránátvetőkkel, PKM könnyű géppuskákkal és AK-47-es gépkarabélyokkal látta el a Talibánt. Ebben az időszakban Rahmat tálib harcosoknak adott menedéket a vendégházában, és taktikai iránymutatást adott tálib harcosoknak. 2011 végén Rahmat birtokában volt egy olyan vendégház Achin körzetben, ahol gyakran tartózkodtak a Talibán tagjai.

130. Qari Saifullah Tokhi (más néven: a) Qari Saifullah, b) Qari Saifullah Al Tokhi, c) Saifullah Tokhi, d) Qari Sahab).

Titulusa: qari. Cím: Chalo Bawari térség, Quetta város, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Születési ideje: 1964 körül. Születési helye: Daraz falu, Jaldak wa Tarnak körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.3.19.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Qari Saifullah Tokhi tálib árnyékkormányzó-helyettes, valamint műveleti parancsnok Afganisztán Zábul tartományának keleti részén. Közvetlen parancsnoksága alá tartozik két különböző, hozzávetőleg 50 tálib harcost számláló csoport, továbbá a parancsnoksága alá tartozott több parancsnok is Zábul tartományban. Qari Saifullah Tokhi az Afgán Iszlám Köztársaság kormánya, valamint a Zábul tartomány keleti részén szolgálatot teljesítő koalíciós erők ellen irányuló terrorcselekmények szervezésére használta fel e csoportokat. Qari Saifullah Tokhi utasítást adott az alárendeltjeinek arra, hogy rögtönzött robbanószerkezetekkel (IED), kézifegyverekkel és rakétákkal merényleteket hajtsanak végre a Zábul tartományban.

2012. december 2-án éjszaka Afganisztán Zábul tartományának Qalat körzetében három tálib harcos vesztette életét. A három férfin rajtaütöttek, amikor éppen rögtönzött robbanószerkezeteket helyeztek el, és a rajtaütés során életüket vesztették. Mindhárom férfi köztudomásúlag Qari Saifullah Tokhi embere volt.

2012. január 14-én hat tálib felkelő - mind Qari Saifullah Tokhi alárendeltje - támadást intézett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) egyik konvoja ellen. A tálib felkelők a Tarnak Wa Jaldak körzetben található Abdul Haq Kalay falu közelében, RPG gránátvetőkkel támadtak a konvojra.

2011. szeptember 28-án a tálib parancsnok, Qari Saifullah Tokhi irányításával két öngyilkos merénylő tervezett robbantásos merényletet végrehajtani. Az egyik öngyilkos merénylő Zábul tartomány Qalat körzetében tervezett robbantásos merényletet végezni a tartományi újjáépítő csapat (PRT) ellen. A másik öngyilkos merénylő Shajoy körzetben tervezett robbantásos merényletet végezni egy ISAF-bázis ellen. Az öngyilkos merénylők a koalíciós erők bázisai ellen terveztek merényletet 2011. szeptember 29. és október 1. közöttre.

A Talibán - Qari Saifullah Tokhi vezetésével - 2011. április 20-án figyelmeztetést adott ki a helyi mobiltelefon-hálózatok részére, hogy Zábul tartományban kapcsolják ki a szolgáltatást. A Talibán azzal fenyegette meg a szolgáltatókat, hogy ha nem tesznek eleget az utasításnak, tönkreteszik az utak mellé telepített antennáikat Zábul tartományban. 2010. november 25-én Qari Saifullah Tokhi arra utasított egy tálib parancsnokot és Zábul tartomány Atghar körzetének tálib árnyékkormányzó-helyettesét, hogy szállítsanak könnyűfegyvereket Qalat-ba, Zábul tartomány fővárosába. A szállítmányban körülbelül 25 Kalasnyikov-géppisztoly, 10 géppuska, öt RPG és 20 gránát volt. Az öngyilkos merénylők az ISAF-erők és az afgán nemzeti biztonsági erők ellen tervezték bevetni ezeket a fegyvereket, konkrétan az afgán nemzeti hadsereg második brigádja és a rendőrség székháza ellen.

131. Yahya Haqqani (más néven: a) Yaya b) Qari Sahab).

Cím: Egy hakkáni madrasza az afganisztáni-pakisztáni határvidéken. Születési ideje: a) 1982, b) 1978. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.7.31.

Egyéb információ: a Hakkani-hálózat (HQN) magas rangú tagja; fontos szerepe van a csoport katonai, pénzügyi és propagandatevékenységében. Lába sérült. Apja neve: Hajji Meyawar Khan (elhunyt). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Yahya Haqqani a Hakkani-hálózat (HQN) magas rangú tagja, akinek fontos szerepe van a csoport katonai, pénzügyi és propagandatevékenységében. Yahya a csoport tényleges vezetője a legfelsőbb vezetőség tagjainak - Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahya sógora), Badruddin Haqqani (elhunyt, valaha jegyzékbe vett személy) és Khalil Haqqani - távollétében. Yahya a HQN-hálózatnál logisztikai feladatokat is ellát, és segít pénzügyi forrásokhoz juttatni a Hakkani több parancsnokát, így például az azóta elhunyt Sangin Zadran Sher Mohammad HQN-parancsnok egyik alárendeltjét és az öngyilkos merényletekért felelős HQN-főnököt, Abdul Rauf Zakirt. Yahya ezenfelül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani arab tolmácsa és üzenetközvetítője.

Yahya jelentős szervezői tevékenységével segíti elő a HQN merényleteit és egyéb tevékenységeit. 2013 elején pénzügyi forrásokat szerzett HQN-harcosoknak. Szintén 2013 elején Yahya koordinálta az Egyesült Arab Emírségekből érkező ellátmánynak a HQN magas rangú vezetőjéhez, Khalil Haqqanihoz való elszállítását. 2012-ben Yahya rögtönzött robbanószerkezetek (IED) és hírközlési eszközök szétosztását koordinálta, valamint ellenőrizte annak a merényletnek az előkészületeit, amelyet a HQN 2012. augusztus 7-én az afganisztáni Logar tartományban, a koalíciós erők előretolt műveleti bázisa ellen követett el, és amelyben 13 ember, köztük 11 afgán civil sérült meg. Yahyának valószínűleg tudomása volt annak a merényletnek az előkészítéséről, amelyet 2011 júniusában az afganisztáni Kabulban található Intercontinental Hotel ellen, Sirajuddin Haqqani és Badruddin Haqqani vezetésével követtek el. A merénylet során 18-an vesztették életüket, és 12-en sérültek meg. 2011-es állás szerint Yahya pénzt szállított Sirajuddin Haqqanitól a HQN parancsnokaihoz, különböző műveletek céljára.

Yahya időnként kapocsként szolgál a HQN és az al-Kaida között, mely utóbbival legalább 2009 közepétől összeköttetésben áll. Ebben a szerepében Yahya pénzt adott a térségben tartózkodó al-Kaida-tagoknak, személyes kiadásaikra. 2009. közepi állás szerint a HQN részéről elsődlegesen ő áll kapcsolatban a külföldi harcosokkal, köztük arabokkal, üzbégekkel és csecsenekkel.

Yahya a HQN és a Talibán média- és propagandatevékenységeinek lebonyolításában és irányításában is részt vesz. 2012. eleji állás szerint Yahya rendszeresen találkozott Sirajuddin Haqqanival, hogy attól végleges jóváhagyást kapjon az általa készített propagandavideókhoz. Yahya legalább 2009 óta vesz részt a HQN médiatevékenységében, amikor is egy HQN madrasza médiastúdiójában afganisztáni harcosok által készített videókat szerkesztett. 2011 végén Yahya Sirajuddin Haqqanitól vagy Sirajuddin Haqqani valamelyik helyettesétől pénzt szerzett a HQN médiakiadásaira.

2012. eleji állás szerint Yahya körülbelül havonta kétszer - időnként Saidullah Jannal együtt - a HQN pénzügyi küldöttének szerepét betöltő, azóta már elhunyt Nasiruddin Haqqanihoz utazott.

132. Saidullah Jan (más néven: Abid Khan).

Születési ideje: 1982. Születési helye: Giyan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.7.31.

Egyéb információ: 2013-as állás szerint a Hakkani-hálózat (HQN) magas rangú tagja. A HQN lőszereit szállító sofőrök és járművek részére kritikus jelentőségű támogatást nyújtott. 2011-es állás szerint a csoport toborzási tevékenységében is részt vesz. Apja neve: Bakhta Jan. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saidullah Jan 2013-as állás szerint a Hakkani-hálózat (HQN) magas rangú tagja, és időnként HQN-helyettesként, Afganisztán északi övezetének HQN-parancsnokaként és a HQN egyik fő logisztikai koordinátoraként is tevékenykedik.

2013 végén kritikus jelentőségű támogatást nyújtott a HQN lőszereit szállító sofőrök és járművek részére. 2011 végén a csoport toborzási tevékenységében is részt vett, és legalább egy HQN-újonc értékelését ő végezte.

2013 végén Saidullah a Perzsa-öböl térségébe utazott a HQN pénzszerzői, Khalil Ahmed Haqqani és Fazl Rabi, valamint más HQN-tagok - köztük egy merényletszervező - társaságában. 2010-ben Saidullah a Perzsa-öböl térségébe utazott HQN-vezetők egy csoportjával, többek között Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammada-val, a HQN azóta elhunyt tisztviselőjével.

Értesülések szerint Saidullah 2013 végén megbízást kapott az al-Kaida egyes tagjaitól arra, hogy HQN-kapcsolatként segítsen, ha bármilyen gond merülne fel, például letartóztatások esetén. 2012. eleji állás szerint Saidullah Jan időnként Yahya Haqqanival a HQN pénzügyi küldöttének szerepét betöltő, azóta már elhunyt Nasiruddin Haqqanihoz utazott.

133. Muhammad Omar Zadran (más néven: Mohammad-Omar Jadran).

Titulusa: a) maulaví b) molla. Születési ideje: 1958. Születési helye: Sultan Kheyl falu, Spera körzet, Khost tartomány, Afganisztán. Címe: az afganisztáni-pakisztáni határvidék. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.7.31.

Egyéb információ: a Hakkani-hálózat (HQN) vezetője, aki 2013-as állás szerint az afganisztáni Khost tartományban aktív több mint 100 fegyveres parancsnoka. Részt vett több, az afgán és a nemzetközi erők ellen Afganisztánban elkövetett támadás előkészítésében. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Muhammad Omar Zadran (Omar) a Hakkani-hálózat (HQN) egyik vezetője, 2013-as állás szerint az afganisztáni Khost tartományban aktív több mint 100 fegyveres parancsnoka. Omar a Hakkani-hálózatban körzeti árnyékkormányzóként, 2005 óta pedig Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, a HQN vezetője alá tartozó parancsnokként szolgált, és legalább 2006 óta tervezett - saját kezdeményezésre vagy utasításra - merényleteket a HQN nevében. Omar együttműködött a tálib mozgalommal, 2010-ben a tálib súra tanács tagjaként, amelynek feladata a felkelések megszervezése, a harcosok kiképzésének és a szükségleteknek a megvitatása, a parancsnokok kinevezése, valamint terrorista sejtek kiépítése Délkelet-Afganisztánban. Omar ugyancsak 2010-ben közvetlenül Sirajuddin Haqqanitól kapott parancsokat.

Omar a HQN és a tálib mozgalom nevében részt vett különböző, az afgán polgárok, az afgán kormány és a koalíciós erők elleni merényletek előkészítésében és tervezésében. 2013 elején Omar egyik feladata az volt, hogy robbanóanyagokat csempésszen be Afganisztánba. 2012-ben Omar a HQN tucatnyi más tagjával együtt járműre szerelt rögtönzött robbanószerkezettel végrehajtandó merényletek előkészítésén dolgozott a koalíciós erők tábora ellen, valamint részt vett az afganisztáni Paktia tartományban tartózkodó alakulatok elleni merényletek megtervezésében. 2011-es állás szerint Omar öngyilkos merényletek tervezésében is részt vesz. 2010-ben Omar a HQN egy parancsnokától megbízást kapott a koalíciós erőknek dolgozó helyi afgán polgárok elrablására és meggyilkolására az afganisztáni Khost, Paktia, Paktika és Baghlan tartományokban.

2010-ben Omar és a régió más fegyveres vezetői megállapodtak, hogy még több támadást hajtanak végre az afgán kormány és a koalíciós erők ellen, elfoglalnak és ellenőrzésük alá vonnak különböző körzeteket, megzavarják az országgyűlési választásokat és az útépítési műveleteket, valamint helyi fiatalokat toboroznak.

134. Abdul Basir Noorzai (más néven: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titulusa: hádzsi. Címe: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Születési ideje: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Születési helye: Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: pakisztáni útlevélszám: AA3829182. Nemzeti személyazonosító szám: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420124679187. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015.3.27.

Egyéb információ: A Talibán számára a térségben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Haji Abdul Basir (Basir) a Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa és ügyvezetője. Basir-nak felhatalmazása volt a Talibán számára való pénztovábbításra, és az elmúlt néhány év során több ezer dollárt juttatott el Hawala-irodáján keresztül a Talibán különböző, a térségben tevékenykedő tagjai számára. Hawala-irodáján keresztül finanszírozta a Talibán különböző tevékenységeit, pénzt utalt a Talibán hagyományos vezetői ("vénjei") számára, és elősegítette a Talibán informátorainak utazásait.

2012-ben Basir számított a Talibán felső vezetősége legfőbb pénzváltójának. 2010-ben adományokat is gyűjtött a Talibán számára különböző, Japánban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szingapúrban élő pakisztáni és afgán személyektől.

135. Torek Agha (más néven: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Titulusa: hádzsi. Címe: Pashtunabad (Pastunábád), Quetta (Kvetta), Baluchistan (Beludzsisztán) tartomány, Pakisztán. Születési ideje: a) 1960; b) 1962; c) 1965 körül. Születési helye: a) Kandahar (Kandahár) tartomány, Afganisztán; b) Pishin (Pisin), Baluchistan (Beludzsisztán) tartomány, Pakisztán. Nemzeti személyazonosító szám: Pakisztáni 5430312277059 (csalással szerezte, a pakisztáni kormány azóta törölte). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2015.11.2.

Egyéb információ: A tálib katonai tanács egyik legfontosabb parancsnoka, részt vett a perzsa-öböli adományozóktól való pénzgyűjtésben. Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Az értesülések szerint 2018 novemberében meghalt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Torek Agha (Torek) 2014 végén magas rangú tálib vezetőként szolgált a kvettai tálib súra tagjaként. Ez a regionális szervezet Dél- és Nyugat-Afganisztánban irányítja a tálib tevékenységeket, és közreműködött a perzsa-öbölbeli adományozóktól való pénzgyűjtésben.

Torek 2014. végi állás szerint tagja volt a tálib vezetés stratégiai tervezésért és logisztikai műveletekért felelős csoportjának, valamint a tálib katonai tanács befolyásos parancsnokaként és tagjaként tevékenykedett. Ennek keretében tálib katonai műveleteket hagyott jóvá és elősegítette azok végrehajtását. A tálib katonai tanács a három parancsnoki szintű tanács egyike, amelynek feladata a tálib műveletek ellenőrzése és a tálib katonai vezetők találkozóinak jóváhagyása.

Az évek során Torek közreműködött számos afgán kormánytisztviselő és törzsi vezető ("vén") meggyilkolásának engedélyezésében. Mindemellett már 2012-ben egyike volt annak a négy magas rangú tálib parancsnoknak, akik engedélyt adtak arra, hogy azonosítatlan por állagú vegyi anyag felhasználásával magas rangú afgán kormánytisztviselőket gyilkoljanak meg.

Miután 2011 közepén egy magas rangú tálib vezetőtől utasítást kapott arra, hogy külső finanszírozás megszervezése céljából a ramadán idején Szaúd-Arábiába utazzon, Torek a kvettai tálib súra több más tagjával együtt 2012-ben kiválasztotta azokat a mollákat, akik Szaúd-Arábiába és más arab országokba utaztak, hogy a Talibán nevében pénzadományokat gyűjtsenek afgán üzletemberektől és csempészektől. 2012 elején Torek adományt kapott egy meg nem nevezett arab támogatótól azzal az utasítással, hogy a pénzt merényletek elkövetése céljából juttassa el az afganisztáni Uruzgán tartomány tálib tartományi árnyékkormányzójának.

Torek 2010 során körülbelül 4 millió dollárt gyűjtött a Talibán számára perzsa-öbölbeli adományozóktól, amelynek nagy részét egy másik magas rangú vezető és tálib forrásszerző, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha) rendelkezésére bocsátotta. Torek a 2010-es adománygyűjtő tevékenysége során az alábbi forrásokból származó összegeket továbbította Gul Aghának: 1 millió dollárt a vele összeköttetésben álló szaúd-arábiai személyektől; 2 millió dollárt katari, egyesült arab emírségi és szaúd-arábiai adományozóktól; valamint összesen 600 000 dollárt, amelyet egy katari adománygyűjtő látogatás keretében, több adományozótól szerzett.

2009 végén katari és szaúd-arábiai adományozóktól Torek birtokában volt 2 millió dollár, amelyet a kvettai tálib súra kincstárnokának szántak. A Torek által a ramadán ideje alatt a kvettai tálib súra számára gyűjtött tetemes pénzösszeget meg nem nevezett pakisztáni bankokban tartották, a Talibán főkincstárnokának ellenőrzése alatt.

2006 közepén Torek több tálib műveleti parancsnok mellé rendelt ki tálib harcosokat. Ő volt az egyik legfőbb kapocs a Talibán vezetése és azon arab harcosok csoportjai között, akik Pakisztánból és Afganisztánból érkeztek, hogy a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) ellen harcoljanak.

B. A Talibánnal kapcsolatba hozható szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1. Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (más néven: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala, h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah).

Cím: a) (1. fiókiroda: i. Chohar Mir út, Kandahari Bazaar, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, ii. 1. szoba, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem utca, Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, iii. 3. sz. üzlet, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, iv. 3. sz. iroda, a Fatima Jinnah út közelében, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, v. Kachara út, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, vi. Wazir Mohammad út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) b) (2. fiókiroda: Pesavár, Khyber Paktunkhwa tartomány, Pakisztán,) c) (3. fiókiroda: Moishah Chowk út, Lahore, Pandzsáb tartomány, Pakisztán,) d) (4. fiókiroda: Karacsi, Sindh tartomány, Pakisztán,) e) (5. fiókiroda: i. Larran út 2., Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, ii. Chaman Central Bazaar, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) f) (6. fiókiroda: 237. sz. üzlet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Puli Khisti terület, 1. sz. rendőrségi körzet, Kabul, Afganisztán, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com,) g) (7. fiókiroda: i. 21. és 22. sz. üzlet, 2. emelet, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán, ii) New Sarafi Market, 2. emelet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán, iii) Safi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán,) h) (8. fiókiroda: Gereshk város, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) i) (9. fiókiroda: i. Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, ii. Haji Ghulam Nabi Market, 2. emelet, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) j) (10. fiókiroda: i. 196-197. szoba, 3. emelet, Khorasan Market, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán, ii. Khorasan Market, Shahre Naw, 5. körzet, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán,) k) (11. fiókiroda: i. Sarafi Market, Zaranj körzet, Nimroz tartomány, Afganisztán, ii. Ansari Market, 2. emelet, Nimroz tartomány, Afganisztán,) l) (12. fiókiroda: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak körzet, Afganisztán,) m) (13. fiókiroda: Sarafi Market, Farah, Afganisztán,) n) (14. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek,) o) 15. fiókiroda: Zahedán, Irán,) p) 16. fiókiroda: Zabul, Irán). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.6.29.

Egyéb információ: pakisztáni nemzeti adószám: 1774308, pakisztáni nemzeti adószám: 0980338, pakisztáni nemzeti adószám: 3187777, az afgán pénzforgalmi szolgáltató engedélyszáma: 044. A Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange-et a Talibán vezetése 2011-ben arra használta, hogy pénzt utaljon át tálib parancsnokoknak az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozása céljából.

Összeköttetésben áll Abdul Sattar Abdul Manan-al és Khairullah Barakzai Khudai Nazar-al. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan és Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosai. Satar és Khairullah közösen üzemeltetnek pénzváltókat Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben. A tálib vezetők arra használják a HKHS-t, hogy pénzt küldjenek a tálib árnyékkormányzóknak és parancsnokoknak, és hogy hawalát (informális pénzátutalásokat) fogadjanak el a Talibán számára. A tálib vezetés 2011-ben a HKHS-en keresztül utalt át pénzt az afganisztáni tálib parancsnokoknak. 2011 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiókot (Helmand tartomány, Afganisztán) használták arra, hogy pénzt küldjenek Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának. 2011 közepén egy tálib parancsnok egy, az afgán-pakisztáni határ menti régióban található HKHS-fiókot használt az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozására. Miután a Talibán minden hónapban jelentős összegű készpénzt helyezett el a HKHS említett fiókjában, a tálib parancsnokok bármelyik HKHS-fiókból hozzáférhettek ehhez a pénzhez. A Talibán tagjai 2010-ben arra használták a HKHS-t, hogy afganisztáni informális pénzátutalási (hawala-) irodákba utaljanak át pénzt, hogy ott a műveleti parancsnokok hozzáférhessenek ahhoz. 2009 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiók vezetője felügyelte a tálib pénzeknek a HKHS-en keresztüli mozgását.

2. Roshan money exchange (más néven: a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Cím: a) (1. fiókiroda: i. 1584. sz. üzlet, Furqan (vagy Fahr Khan) Center, Chalhor Mal út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, ii. 4. sz. lakás, Furqan Center, Jamaluddin Afghani út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, iii. 4. sz. iroda, 2. emelet, Muslim Plaza épület, Doctor Banu út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, iv. Cholmon út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, v. Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, vi. 1. sz. üzlet, 1. emelet, Kadari Place, Abdul Samad Khan út (a Fatima Jena úthoz közel), Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) b) (2. fiókiroda: i. Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, ii. Main Bazaar, Safar, Helmand tartomány, Afganisztán,) c) (3. fiókiroda: i. Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán, ii. Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán, iii. Lashkar Gah Bazaar, Helmand tartomány, Afganisztán,) d) (4. fiókiroda: Hazar Joft, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) e) (5. fiókiroda: Ismat Bazaar, Marjah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) f) (6. fiókiroda: Zaranj, Nimruz körzet, Afganisztán,) g) (7. fiókiroda: i. 8. sz. szoba, 4. emelet, Sarafi Market, 1. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán, ii. 25. sz. üzlet, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán,) h) (8. fiókiroda: Lakri város, Helmand tartomány, Afganisztán,) i) (9. fiókiroda: Gerd-e-Jangal, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) j) (10. fiókiroda: Chaghi, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) k) (11. fiókiroda: Aziz Market, az Azizi Bankkal szemben, Waish határ, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.6.29.

Egyéb információ: a Roshan Money Exchange a tálib katonai műveletek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelem támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. A Roshan Money Exchange tulajdonosa Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Roshan Money Exchange (RMX) a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az RMX volt az elsődleges hawalák (informális pénzátutalási irodák) egyike, amelyeket 2011-ben a talibán tisztségviselők Helmand tartományban használtak. 2011-ben a Talibán egy magas rangú tagja több százezer dollárt vett fel egy, az afgán-pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet tálib tartományi árnyékkormányzók között szándékoztak szétosztani. A Talibán 2011. tavaszi offenzívájának finanszírozására Helmand tartomány tálib árnyékkormányzója több százezer dollárt küldött az RMX-nek. Szintén 2011-ben a Talibán egy tagja több tízezer dollárt kapott az RMX-től katonai műveletek támogatására. Egy, az afgán-pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiók szintén több tízezer dollárt őrzött, hogy azt később egy tálib parancsnok felvehesse. 2010-ben Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több ezer dollárt küldjön az afgán-pakisztáni határ menti régióba. A Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) RMX-fiókot a Talibán a helyi műveletek finanszírozására szánt pénzösszegek átutalására használja. 2011-ben egy tálib alparancsnok több tízezer dollárt utalt át egy tálib parancsnoknak a Lashkar Gah-i RMX-fiókon keresztül. A Talibán a Lashkar Gah-i RMX-fióknak 2010-ben is utalt át a tálib vezetők közt szétosztandó pénzösszegeket. Szintén 2010-ben a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több tízezer dollárt küldjön Helmand és Herat tartományba (Afganisztán) Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében. 2009-ben a Talibán egy magas rangú képviselője több százezer dollárt vett fel egy, az afgán-pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet az afganisztáni tálib katonai műveletek finanszírozására szántak.

Az RMX-nek küldött pénz Iránból származott. 2008-ban egy tálib vezető az RMX-et használta arra, hogy több tízezer dollárt utaljon át Pakisztánból Afganisztánba. A Talibán az afgán kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására is használja az RMX-et. 2011-ben tálib tisztségviselők - köztük Helmand tartomány árnyékkormányzója - több százezer dollárt utaltak át egy, az afgán-pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból afganisztáni hawaláknak a tálib tisztségviselők általi kábítószer-vásárlás finanszírozására. Szintén 2011-ben egy tálib tisztségviselő arra utasította Helmand tartomány tálib parancsnokait, hogy az ópiumból származó bevételeket az RMX-en keresztül utalják át. Egy tálib körzeti vezető több ezer dollárt utalt át Marjahból (Helmand tartomány, Afganisztán) egy, az afgán-pakisztáni határ menti régióban található RMX-fióknak.

3. Hakkani-hálózat (más néven: HQN).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.11.5.

Egyéb információ: talibán harcosok hálózata az afganisztáni Khoszt tartomány és a pakisztáni Észak-Waziristan közötti határterületen. Alapítója Jalaluddin Haqqani, jelenlegi vezetője pedig előbbinek fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. A hálózat további, jegyzékbe vett tagjai: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. Felelőssé tehető több, Kabulban és Afganisztán más tartományaiban végrehajtott öngyilkos merényletért, célzott gyilkosságért és emberrablásért. Kapcsolatban áll az al-Kaida hálózattal, az Üzbég Iszlám Mozgalommal (Islamic Movement of Uzbekistan), a pakisztáni Talibánnal (Tehrik-e Taliban Pakistan) a Tiszták Serege (Lashkar I Jhangvi) szervezettel, valamint a Mohamed Serege (Jaish-e-Mohammed) szervezettel. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Hakkani-hálózat története az 1970-es évek végi afgán konfliktusig vezethető vissza. Az 1980-as évek közepén Jalaluddin Haqqani, a hálózat alapítója kapcsolatba került az al-Kaida vezetőjével, Oszáma bin Ládennel (elhunyt). Jalaluddin 1995-ben csatlakozott a tálib mozgalomhoz, de továbbra is fenntartotta saját hatalmi bázisát az afganisztáni-pakisztáni határ mentén. A talibán 2001-es bukását követően Jalaluddin fia, Sirajuddin Haqqani magához ragadta a hálózat vezetését, és azóta az afganisztáni felkelő tevékenység arcvonalába irányította a csoportot.

A Hakkani-hálózat hajtott végre számos, nagy figyelmet keltő támadást Afganisztánban. 2008 januárjában a Hakkani-hálózat aktivistái megrohamozták a kabuli Serena Hotelt és nyolc személyt meggyilkoltak. 2010 januárjában a Hakkani-hálózat állt egy Kabulban fontos kormányépületek ellen elkövetett, összehangolt támadás mögött, amelyben öt ember vesztette életét, és hetvenen megsebesültek. 2011-ben a hálózat merényletet követett el a kabuli Intercontinental Hotel ellen, amelynek során 11 afgán polgári személy és két afgán rendőr életét vesztette. A Hakkani-hálózat felelt a 2011 szeptemberében az Egyesült Államok nagykövetsége, valamint a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) kabuli központja ellen elkövetett támadásért is. A 19 órán át tartó támadás során 16 afgán személy, köztük legalább hat gyermek vesztette életét. A csoport szervezte a 2012. április 15-én Kabulban és másik három afgán városban végrehajtott összehangolt merényleteket is. A támadások 18 órán át tartottak, és legalább 11 afgán biztonsági alkalmazott, valamint négy polgári személy életét követelték.

A Hakkani-hálózat emellett több emberrablásban is részt vett, és Afganisztánban együttműködik a Talibánnal és más katonai szervezetekkel.

4. Rahat Ltd. (más néven: a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala).

Cím: a) 1. fiókiroda: Sarafi Market, 5. emelet, 33-as szoba, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) 2. fiókiroda: 4. sz. üzlet, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahár tartomány, Afganisztán, c) 3. fiókiroda: Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, d) 4. fiókiroda: Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán, e) 5. fiókiroda: Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, f) 6. fiókiroda: Zaranj körzet, Nimrúz tartomány, Afganisztán, g) 7. fiókiroda: i. Dr Barno út, Quetta, Pakisztán, ii. Haji Mohammed Plaza, Tol Aram út, a Jamaluddin Afghani út közelében, Quetta, Pakisztán, iii. Kandahari Bazaar, Quetta, Pakisztán, h) 8. fiókiroda: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, i) 9. fiókiroda: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, j) 10. fiókiroda: Záhedán, Zabol tartomány, Irán Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.11.21.

Egyéb információ: 2011-ben és 2012-ben a tálib vezetés a Talibán tevékenységének finanszírozását célzó, külső adományozóktól és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek átutalására használta a Rahat Ltd-t. A Rahat Ltd. tulajdonosa Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. A Rahat Ltd-ben üzlettárs Mohammad Naim Barich Khudaidad is. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Rahat Ltd. a Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim tulajdonában álló hawala-hálózat, amelynek afganisztáni, pakisztáni és iráni fiókirodái vannak. A szervezet részt vesz a tálib felkelés finanszírozásában és elősegítésében.

2011-ben és 2012-ben befolyásos tálib személyiségek rendszeresen igénybe vették a Rahat Ltd. különböző fiókirodáit a külső adományozóktól és a kábítószer-kereskedelemből származó pénzösszegek megőrzésére és átutalására.

Ide tartozik különösen, hogy egy tálib árnyékkormányzó nevében a Rahat Ltd.-n keresztül tisztára mosva továbbítottak jelentős pénzösszegeket. 2011-ben és 2012-ben magas rangú tálib személyiségek több alkalommal felügyeltek olyan, a Rahat Ltd.-n keresztül zajló pénzátutalásokat és egyéb tranzakciókat, amelyek keretében több százezer amerikai dollár érkezett a Perzsa-öböl térségéből és Iránból a Talibán lázadó tevékenységeinek finanszírozására.

Magas rangú tálib személyiségek személyes kapcsolatban álltak a Rahat Ltd. fiókirodáinak vezetőivel, rendszeresen megfordultak a fiókirodákban, és a Rahat Ltd.-t vették igénybe a lázadók afganisztáni műveleteinek támogatására szánt pénzösszegek fogadására, megőrzésére és küldésére. Nemrégiben Afganisztán Helmand tartományának tálib árnyékkormányzója, Naim Barich, más néven Mullah Naim Barich a Rahat Ltd.-n keresztül pénzeszközöket bocsátott alárendelt parancsnokok részére, hogy azok a felkelők által végrehajtandó műveleteket tervezzenek meg és hajtsanak végre Afganisztán déli részén. Ezek a műveletek közvetlenül veszélyeztetik Afganisztán stabilitását, békéjét és biztonságát.

A Rahat Ltd. pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az afganisztáni-pakisztáni határvidéken működő, tálib kötődésű kábítószer-kereskedő hálózatoknak azáltal, hogy fiókirodáinak vezetői közvetlenül részt vesznek a kábítószer-kereskedelemben, és szoros kapcsolatban állnak e kábítószer-kereskedő hálózatok magas rangú tagjaival.

5. Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (más néven: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer). Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015.3.27.

Cím: a) 1. fiókiroda: Sanatan (vagy Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar utca, a Trench (vagy Tranch) út mellett, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, b) 2. fiókiroda: Quetta, Pakisztán., c) 3. fiókiroda: Lahore, Pakisztán, d) 4. fiókiroda: Pesavár, Pakisztán, e) 5. fiókiroda: Karacsi, Pakisztán, f) 6. fiókiroda: Iszlámábád, Pakisztán, g) 7. fiókiroda: Kandahár tartomány, Afganisztán, h) 8. fiókiroda: Herát tartomány, Afganisztán, i) 9. fiókiroda: Helmand tartomány, Afganisztán, j) 10. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek, k) 11. fiókiroda: Irán.

Egyéb információ: A Talibán magas rangú vezetői által a Talibán térségbeli parancsnokai számára való pénzátutalások céljára igénybe vett pénzforgalmi szolgáltató. Tulajdonosa Abdul Basir Noorzai. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) Pakisztán Beludzsisztán tartományában, Chamanban található irodájának Abdul Basir Noorzai a tulajdonosa. Az iroda pénzt továbbít a Talibán térségbeli tagjai számára. A Talibán térségbeli legfőbb vezetői elsősorban a Basir Zarjmil Hawala és a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange közvetítésével utaltak/utalnak pénzt a Talibán parancsnokai számára.

2013-ban a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollárt juttatott el a Talibán térségbeli parancsnokaihoz, megkönnyítve ezzel a Talibán műveleteinek finanszírozását. 2012-ben a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollár összegben hajtott végre különböző, a Talibánnak szánt fegyverekkel és egyéb műveleti kiadásokkal kapcsolatos ügyleteket.

II. MELLÉKLET

A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

( 2 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

( 3 ) Az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalomról és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 2000. február 14-i 337/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 43., 2000.2.16., 1. o.).

( 4 ) Az egyes áruk és szolgáltatások Afganisztánba történő exportjának tilalmáról, az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalom megerősítéséről és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásának kiterjesztéséről szóló, 2001. március 6-i 467/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 67., 2001.3.9., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0753 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0753&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0753-20190709 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0753-20190709&locale=hu

Tartalomjegyzék