32002R0881[1]

A Tanács 881/2002/EK Rendelete (2002. május 27.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

(1) "pénzeszközök" a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

(2) "gazdasági erőforrás" mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

(3) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve;

(4) "gazdasági erőforrások befagyasztása" azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot;

(5) "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vonatkozásában az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1267 (1999) sz. határozatával összhangban hoztak létre;

(6) "indokolás": a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása;

(7) "illetékes hatóságok": a tagállamok II. mellékletben felsorolt hatóságai.

2. cikk

A közvetlenül vagy közvetve természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez, testületekhez vagy csoportokhoz, ideértve egy a nevükben vagy irányításuknak megfelően eljáró harmadik félhez tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött, az I. mellékletben és az Ia. mellékletben felsorolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

A 2. cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott egyéb megfelelő szereplők az I. és az Ia. melléklet tekintetében.

2a. cikk

A 2. cikk nem alkalmazható a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amennyiben:

a) a tagállamok ----- illetékes hatóságainak bármelyike az érdekelt természetes vagy jogi személy kérésére úgy határozott, hogy ezek a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások: i. alapvető kiadások fedezésére szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit; ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos megtérítések kifizetésére szolgálnak; iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; iv. rendkívüli kiadásokra szükségesek; vagy v. egy, az Ia. mellékletben szereplő természetes személynek az I. mellékletbe való felvétele alapján kerültek befagyasztásra; és

b) az a) pontban említett határozatról értesítették a szankcióbizottságot; és i. az a) pont i., ii. vagy iii. alpontja alapján hozott határozat esetén a szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem ellenezte a határozatot; ii. az a) pont iv. alpontja alapján hozott határozat esetén a szankcióbizottság jóváhagyta a határozatot; vagy iii. az a) pont v. alpontja alapján hozott határozat esetén az érintett tagállam ----- illetékes hatósága az 1373 (2001) ENSZ BT-határozattal összhangban biztosítékot nyújtott a szankcióbizottság számára arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat sem közvetlen, sem közvetett módon nem utalják át az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok számára, és nem használják egyéb módon terrorizmus céljára, és az értesítéstől számított harminc munkanapon belül a szankcióbizottság egyetlen tagja sem ellenezte a határozatot.

A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák következőképpen történő kiegészülése esetén:

a) kamat, vagy az említett számlákon esedékes egyéb járulékok; vagy

b) szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, amelyeket egymást követően a 337/2000/EK rendelet ( 1 ), a 467/2001 rendelet ( 2 ) vagy e rendelet által hajtanak végre.

Az így kiegészült számlával megegyező módon a kamatot, az egyéb járulékokat és a kifizetéseket szintén be kell fagyasztani.

2b. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok befagyasztott számláira, amennyiben az említett számlákra történő jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

3. cikk

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadást, segítséget vagy képzést nyújtani, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást.

4. cikk

5. cikk

A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 337. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

a) minden, az e rendelet betartását elősegítő információt - például az I. mellékletben vagy az Ia. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet, testület vagy csoport nevében vagy irányításának megfelelően eljáró személy által birtokolt vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökkel és gazdasági forrással, vagy a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban - azon tagállam illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül késedelem nélkül a Bizottságrendelkezésére bocsátanak. Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;

b) együttműködnek az ----- illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.

6. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, vagy azok igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a rendelkezésre bocsátásuk megtagadása gondatlanság eredménye.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) szükség esetén az I. melléklet és az Ia. melléklet módosítása a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által nyújtott információk alapján.

7a. cikk

7b. cikk

7c. cikk

7d. cikk

Az I. és az Ia. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó és az azonosításukhoz szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónév, ideértve - adott esetben - a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) munkakör vagy foglalkozás;

i) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

7e. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett jogi személyekre és szervezetekre vonatkozó és az érintett személy vagy szervezet azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) név;

b) a nyilvántartásba vétel helye és időpontja;

c) nyilvántartási száma;

d) az üzleti tevékenység székhelye vagy a szervezet helyére vonatkozó egyéb információ;

e) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.

9. cikk

E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.

10. cikk

11. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára,

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amelyet valamely tagállam joga szerint jegyeztek be vagy alapítottak;

e) minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, testületre vagy csoportra, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.

12. cikk

A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

Jogi személyek, csoportok és szervezetek

Természetes személyek

(a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak)

- Myrna Ajijul Mabanza (más néven a) Myrna Adijul Mabanza; b) Myrna Ajilul Mabanza). Születési ideje: 1991.7.11. Címe: a) Basilan tartomány, Fülöp-szigetek; b) Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Dzsidda, Szaúd-Arábia (korábbi cím); d) Daina, Szaúd-Arábia (korábbi cím). Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Nemzeti személyazonosító száma: a) szavazói személyazonosító igazolvány: 73320881AG1191MAM20000; b) diákigazolvány: 200801087; c) egyéb személyazonosító igazolvány: 140000900032. Egyéb információ: neme: nő. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.6.18.

- Abdulpatta Escalon Abubakar (más néven a) Abdulpatta Abubakar Escalon; b) Abdul Patta Escalon Abubakar; c) Abdul Patta Abu Bakar). Születési ideje: a) 1965.3.3.; b) 1965.1.1.; c) 1965.1.11. Születési helye: Tuburan, Basilan tartomány, Fülöp-szigetek. Címe: a) Fülöp-szigetek; b) Dzsidda, Szaúd-Arábia (korábbi cím); c) Daina, Szaúd-Arábia (korábbi cím). Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) fülöp-szigeteki szám: EC6530802 (lejár 2021.1.19-én); b) fülöp-szigeteki szám: EB2778599. Nemzeti személyazonosító száma: a) Szaúd-Arábia 2135314355; b) Szaúd-Arábia 202112421. Egyéb információ: neme: férfi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.6.18.

- Mohammed Yusip Karim (más néven a) Abu Walid al Indunisi; b) Zidni Elma; c) Udtadz Syaifudin; d) Mohammad Yusef Karim Faiz; e) Muh Saifudin; f) Kembar Khalid; g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz; h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz; i) Ustadz Faiz; j) Saifudin Faiz; k) Kholid Faiz; l) Abdullah Faiz; m) Fauz Faturohman). Születési ideje: 1978.10.11. Születési helye: Indonézia. Címe: Szíriai Arab Köztársaság (tartózkodási helye 2015 óta). Állampolgársága: indonéziai. Egyéb információ: Az Al Qaida In Iraq néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) magas rangú tagja. Online videón keresztül toborozták az ISIL-be, és azon keresztül utasított egyéneket terrorcselekmények elkövetésére. Személyleírása: haja színe: fekete; testfelépítése: vékony. Beszél indonézül, arabul és mindanaói nyelvjárásban. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.8.23.

- Mohamad Rafi Bin Udin (más néven a) Mohd Radi Bin Udin; b) Abu Awn al Malizi; c) Muhammad Ratin; d) Muhammad Rafiuddin; e) Abu Una al Malayzie; f) Mhammad Rahim Bin Udin; g) Abu Ayn Tok Cit; h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Születési ideje: 1966.6.3. Születési helye: Negri Sembilan, Malajzia. Címe: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2014. január 30-án); b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2010. április 23-án), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2007. április 6-án); d) Szíriai Arab Köztársaság (tartózkodási helye 2014 óta). Állampolgársága: a) malajziai; b) indonéziai. Útlevélszáma: 2013. november 6-án kibocsátott A31142734 malajziai útlevélszám, (a malajziai Bevándorlási Minisztérium bocsátotta ki, lejárat napja: 2015. november 6.). Nemzeti személyazonosító száma: 660603-05-5267 számú malajziai nemzeti személyazonosító igazolvány (a malajziai Népességnyilvántartó Hivatal bocsátotta ki Mohd Rafi bin Udin nevére). Egyéb információ: Az Al Qaida In Iraq néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) magas rangú tagja. Online videón keresztül toborozták az ISIL-be, és azon keresztül utasított egyéneket terrorcselekmények elkövetésére. Személyleírása: szeme színe: barna; haja színe: barna; bőrszíne: sötét. Beszél malájul, angolul és korlátozottan arabul. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.8.23.

- Muhammed Reza Lahaman Kiram (más néven a) Abdul Rahman; b) Abu Abdul Rahman al Filipini; c) Abtol Rahman). Születési ideje: 1990.3.3. Születési helye: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Fülöp-szigetek. Címe: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); c) Szíriai Arab Köztársaság (tartózkodási helye 2015 óta). Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) XX3966391 Fülöp-szigeteki útlevélszám (2015.2.25-én bocsátotta ki a Fülöp-szigeteki Külügyminisztérium, lejárat napja: 2020.2.24.); b) EC3524065 Fülöp-szigeteki útlevélszám. Egyéb információ: Az Al Qaida In Iraq néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) magas rangú tagja. Online videón keresztül toborozták az ISIL-be, és azon keresztül utasított egyéneket terrorcselekmények elkövetésére. Személyleírása: testmagassága: 156 cm; testsúlya: 60 kg (2016 szeptemberében); szeme színe: fekete; haja színe: fekete; testfelépítése: közepes; magas arccsontok. Beszél tagalogul, angolul, arabul. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.8.23.

IA. MELLÉKLET

Az 2. cikk (3a) bekezdésében említett természetes személy

Usama Muhammed Awad Bin Laden (más néven a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa). Titulusa: a) Shaykh; b) Hajj. Születési ideje: a) 1957.7.30.; b) 1957.7.28.; c) 1957.3.10.; d) 1957.1.1.; e) 1956; f) 1957. Születési helye: a) Jeddah (Jiddah, Dzsidda), Szaúd- Arábia; b) Jemen. Állampolgársága: szaúdi állampolgárságától megfosztották, a tálib rezsimtől afgán állampolgárságot kapott. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2011 májusában meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) HL L 43., 2000.2.16., 1. o. A legutóbb a 467/2001/EK rendelettel módosított rendelet.

( 2 ) HL L 67., 2001.3.9, 1. o. A legutóbb a 881/2002/EK rendelettel módosított rendelet.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

( 4 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0881 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0881&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002R0881-20231125 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002R0881-20231125&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére