32002R0881[1]

A Tanács 881/2002/EK Rendelete (2002. május 27.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, továbbá a 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és a 2001/771/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontra[1],

tekintettel a Bizottság javaslatára[2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[3],

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2002. január 16-án elfogadta az 1390/2002 számú határozatot, amelyben megállapította, hogy a tálibok nem válaszoltak a több korábbi határozatban megfogalmazott követelésekre, és elítélte a tálibokat azért, mert engedélyezik, hogy Afganisztánt terroristakiképzésre és tevékenységre szolgáló bázisként használják, továbbá elítélte az Al-Qaida hálózatot és más, vele kapcsolatban álló terrorista csoportokat terrorista cselekmények elkövetéséért és a javak elpusztításáért.

(2) A Biztonsági Tanács többek között arról határozott, hogy hatályon kívül kell helyezni az Afganisztánnal szemben az 1267/1999 számú és az 1333/2000 számú határozat értelmében bevezetett repülési tilalmat és bizonyos kiviteli korlátozásokat, továbbá ki kell igazítani a pénzeszközök befagyasztásának és a pénzeszközök hozzáférhetővé tételének tilalmát, amelyeket az említett határozatokkal vezettek be. A Biztonsági Tanács határozott továbbá arról, hogy alkalmazni kell a tálibok és az Al-Qaida szervezet számára nyújtott, katonai tevékenységgel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások tilalmát. Az 1390/2002 számú határozat 3. pontja értelmében, a fenti intézkedéseket a Biztonsági Tanács 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács határoz arról, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, illetve, hogy azokat módosítsák.

(3) A Biztonsági Tanács e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 1373/2001 számú határozatát teljes mértékben végre kell hajtani nem csupán a Talibán és az Al-Qaida szervezet valamennyi tagja, hanem a velük kapcsolatban álló, és terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében közreműködő személyekkel szemben is.

(4) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, s ennek megfelelően - és különösen a piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében - a Közösség területén a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogszabályokra van szükség. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe kifejezés azon tagállamok területét jelenti, amelyekre a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Szerződést kell alkalmazni.

(5) A közösségi jogbiztonság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni az ENSZ hatóságok által megjelölt azon természetes, illetve jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét és egyéb lényeges adatát, akiknek a tőkéjét be kell fagyasztani, továbbá a Közösségen belül ki kell alakítani az e listák módosításával kapcsolatos eljárást.

(6) A tagállamok illetékes hatóságait szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását.

(7) Az 1267/1999 számú ENSZ biztonsági tanácsi határozat rendelkezik arról, hogy az illetékes ENSZ Szankcióbizottság humanitárius indokkal mentességet biztosíthat a pénzeszközök befagyasztása alól. Ennek megfelelően szükséges, hogy e felmentések a Közösség egész területén alkalmazhatók legyenek.

(8) A célszerűség kedvéért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az illetékes ENSZ Szankcióbizottságtól, illetve adott esetben a tagállamoktól származó, vonatkozó értesítések vagy információk alapján e rendelet mellékleteit módosítsa.

(9) A Bizottság és a tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében végrehajtott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról, illetve együttműködnek az illetékes ENSZ Szankcióbizottsággal, elsősorban úgy, hogy a szükséges információkat biztosítják a számára.

(10) A tagállamok meghatározzák az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére alkalmazandó szabályokat és szankciókat, és gondoskodnak azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(11) Figyelemmel a pénzeszközök befagyasztásának módosítására, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegésére vonatkozó szankciókat e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően be lehessen vezetni.

(12) Figyelemmel az 1390/2002 számú határozat értelmében bevezetett intézkedésekre, a 467/2001/EK[4] tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

(1) "pénzeszközök" a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

(2) "gazdasági erőforrás" mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

(3) "pénzeszközök befagyasztása" a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

(4) "gazdasági erőforrások befagyasztása" azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot.

2. cikk

(1) A Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt valamennyi természetes vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet tulajdonát képező, illetve birtokában lévő pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon pénzeszközt rendelkezésre bocsátani.

(3) Tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt természetes, vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon, pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások beszerzése céljából bármely gazdasági erőforrást rendelkezésre bocsátani.

3. cikk

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, illetve szervezetek részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlása, eladása, nyújtása vagy szállítása, beleértve különösen bármiféle fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyagok gyártásával, karbantartásával és felhasználásával összefüggő képzést és segítségnyújtást.

4. cikk

(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy következménye a 2. cikk rendelkezéseinek a megkerülése, illetve a 3. cikkben meghatározott műveletek elősegítése.

(2) A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.

5. cikk

A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

a) késedelem nélkül megadnak minden olyan információt, amely e rendelet betartását elősegíti - többek között a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban - annak a II. mellékletben felsorolt tagállamnak az illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottság számára.

Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő pénzeszközökre, pénzügyi vagyonra és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;

b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.

(2) Az e cikk értelmében átadott vagy megkapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyekre azokat átadták vagy megkapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül megkapott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a rendelkezésére kell bocsátani.

6. cikk

A pénzeszközök, egyéb pénzügyi vagyon és gazdasági erőforrások befagyasztását jóhiszeműen és az e rendeletben foglaltaknak megfelelően végrehajtó természetes vagy jogi személyeket, csoportokat vagy szervezeteket, illetve azok igazgatóit vagy alkalmazottait semmiféle felelősség sem terheli, kivéve, ha bizonyítják, hogy a befagyasztásra gondatlanság miatt került sor.

7. cikk

(1) A Bizottságnak jogában áll:

- az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által hozott határozatok alapján az I. mellékletet módosítani vagy kiegészíteni, valamint

- a tagállamok által szolgáltatott információk alapján a II. mellékletet módosítani.

(2) A Bizottság - a tagállamok az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül - fenntart a Szankcióbizottsággal minden, az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges kapcsolatot.

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.

9. cikk

E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.

10. cikk

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) Adott esetben az ennek érdekében szükséges jogszabályok elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók a tagállamok által a 467/2001/EK rendelet 13. cikkének megfelelően meghatározott szankciók.

(3) A tagállamok kötelesek eljárást kezdeményezni a joghatósága alá tartozó vagy ott tevékenykedő bármely természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet ellen abban az esetben, ha azok az e rendeletben meghatározott valamely tilalmat megszegik.

11. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

- a Közösség területén, beleértve annak légterét,

- a tagállamok joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén,

- a tagállamok állampolgáraira, bárhol tartózkodnak,

- bármely olyan jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amelyet valamely tagállam törvényei szerint jegyeztek be vagy alapítottak,

- a Közösség területén üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

12. cikk

A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. május 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ARIAS CAETE

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

Jogi személyek, csoportok és szervezetek

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, USA

Abu Sayyaf Group (másképpen: Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), másképpen: Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia és Ahya Ul Turas; irodák: központ - G. T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi közelében, Pesavár, Pakisztán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; PO Box 20066, Dubai, EAE

Al Qaida/Islamic Army (másképpen: "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)

Al Rashid Trust (másképpen: Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán,

- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán,

- Office Dha'rbi M'unin, a Khyber Bankkal szemben, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán,

- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán,

- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Liaquat Baghhoz közel, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán,

- Office Dha'rbi-M'unin, legfelső emelet, Dr. Dawa Khan fogorvos, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán,

- Afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahár, Mazar Sherif,

- További tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (másképpen: Al Taqwa Trade, Property and Industry) (másképpen: Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (másképpen: Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Szomália

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA

Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (másképpen: Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Szomália; Bossasso, Szomália

Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat Global Telecommunications (másképpen: Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália; Hargeysa, Szomália

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (másképpen: Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat International (másképpen: Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (másképpen: Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (másképpen: Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; a szentély közelében a benzinkút mellett, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

Armed Islamic Group (GIA) (másképpen: Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (másképpen: Al Taqwa Bank) (másképpen: Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna ... Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama-szigetek

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAE

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Svédország; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Svédország

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svédország

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Szomália; Nakhiil, Szomália; Huruuse, Szomália; Raxmo, Szomália; Ticis, Szomália; Kowthar, Szomália; Noobir, Szomália; Bubaarag, Szomália; Gufure, Szomália; Xuuxuule, Szomália; Ala Aamin, Szomália; Guureeye, Szomália; Najax, Szomália; Carafaat, Szomália

Barakaat Telecommunications Co. Szomália, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAE

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Szomália

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Szomália

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Szomália

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Telecommunications Company Limited (másképpen: BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália; Kievitlaan 16, t Veld, Noord-Holland, Netherlands

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAE

De Afghanistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (másképpen: Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Szomália

Islamic Army of Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (másképpen: IMU)

Jaish-I-Momhammed (másképpen: Army of Mohammed), Pakisztán

Jamyah Taawun Al-Islamia (másképpen: Society of Islamic Cooperation; másképpen: Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; másképpen: JIT), Kandahár, Afganisztán

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (másképpen: Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

Nada Management Organisation S.A. (másképpen: Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svájc

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE

RABITA TRUST, Room 9A, második emelet, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; Wares Colony, Lahore, Pakisztán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), másképpen: Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; irodák: Pakisztán and Afganisztán. Megjegyzés: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái

Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (másképpen: Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali Internet Company, Mogadishu, Szomália

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Svédország

Wafa Humanitarian Organisation (másképpen: Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pesavár, Pakisztán; szaúd-arábiai, kuvaiti és az egyesült arab emirátusokbeli irodák

Youssef M. Nada ... Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Bécs, Ausztria

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svájc

Természetes személyek

(a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (első titkár, tálib "főkonzulátus", Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (másképpen: Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (másképpen: Taha, Abdul Rahman S.; másképpen: Taher, Abdul Rahman S.; másképpen: YASIN, Abdul Rahman Said; másképpen: YASIN, Aboud); született 1960.4.10, Bloomington, Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); útlevélszám: 27082171 (USA) (kiállítva: 1992.6.21 Jordánia, Amman) vagy: útlevélszám: M0887925 (Irak); USA állampolgár

Abdullah Ahmed Abdullah (másképpen: Abu Mariam; másképpen: Al-Masri, Abu Mohamed; másképpen: Saleh), Afganisztán; született: 1963, Egyiptom; egyiptomi állampolgár

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Olaszország

Abu Hafs the Mauritanian (másképpen: Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); született: 1975.1.1

Abu Zubaydah (másképpen: Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); született 1971.3.12, Rijád, Szaúd-Arábia

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Svédország, születési ideje: 1968. június 1.

Agha, Abdul Rahman (a Katonai Bíróság főbírája)

Agha, Haji Abdul Manan (másképpen: Saiyid; Abd Al-Manam), Pakisztán

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Útlevél és Vízum Osztály)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (a Hadzs és a vallási ügyek minisztere)

Ahmadi, Haji M., Mullah (a Da Afghanistan Bank elnöke)

Ahmadulla, Qari (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszter)

Ahmed Khalfan Ghailani (másképpen: Ahmed the Tanzanian; másképpen: Foopie; másképpen: Fupi; másképpen: Ahmad, Abu Bakr; másképpen: Ahmed, A; másképpen: Ahmed, Abubakar; másképpen: Ahmed, Abubakar K.; másképpen: Ahmed, Abubakar Khalfan; másképpen: Ahmed, Abubakary K.; másképpen: Ahmed, Ahmed Khalfan; másképpen: Al Tanzani, Ahmad; másképpen: Ali, Ahmed Khalfan; másképpen: Bakr, Abu; másképpen: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; másképpen: Ghailani, Ahmed; másképpen: Ghilani, Ahmad Khalafan; másképpen: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; másképpen: Khabar, Abu; másképpen: Khalfan, Ahmed; másképpen: Mohammed, Shariff Omar); született 1974.3.14, vagy 1974.4.13, vagy 1974.4.14, vagy 1970.8.1, Zanzibár, Tanzánia, tanzániai állampolgár

Ahmed Mohammed Hamed Ali (másképpen: Abdurehman, Ahmed Mohammed; másképpen: Abu Fatima; másképpen: Abu Islam; másképpen: Abu Khadiijah; másképpen: Ahmed Hamed; másképpen: Ahmed The Egyptian; másképpen: Ahmed, Ahmed; másképpen: Al-Masri, Ahmad; másképpen: Al-Surir, Abu Islam; másképpen: Ali, Ahmed Mohammed; másképpen: Ali, Hamed; másképpen: Hemed, Ahmed; másképpen: Shieb, Ahmed; másképpen: Shuaib), Afganisztán; született 1965-ben, Egyiptomban; egyiptomi állampolgár

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (víz- és elektromos energiaügyi miniszter)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (bányászati és ipari miniszter)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (mezőgazdasági miniszterhelyettes)

Akhund, Dadullah, Maulavi (építésügyi miniszter)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (védelmi miniszter)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (közegészségügyi miniszter)

Akhundzada, Mohammad Sediq (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)

Al-Hamati, Muhammad (másképpen: Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; másképpen: Al-Makki, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (másképpen: Amin, Muhammad; másképpen: Ah Haq, Dr Amin; másképpen: Ul-Haq, Dr Amin); born 1960, Nangahar tartomány, Afganisztán

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Szomália

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Svédország; született: 1955. január 1.

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Svédország, született: 1974. november 20.

Al-Jadawi, Saqar; született kb. 1965; feltehetőleg jemeni és szaúdi állampolgár; Oszama Bin Laden szárnysegédje.

Al-Jaziri, Abu Bakr; állampolgársága: algériai; lakcím: Pesavár, Pakisztán - együttműködik az Afghan Support Committee szervezettel

Al-Kadr, Ahmad Said (másképpen: Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); született 1948.3.1, Kairóban, Egyiptomban; feltehetőleg egyiptomi és kanadai állampolgár

Allamuddin, Syed (második titkár, tálib "főkonzulátus", Pesavár)

Al-Libi Abd Al Mushin, másképpen: Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - együttműködik az Afghan Support Committee és a Revival of Islamic Heritage Society szervezetekkel

Al-Qadi, Yasin (másképpen: Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; másképpen: Kahdi, Yasin), Jeddah, Szaúd-Arábia

Al-Sharif, Sa'd; született: kb. 1969, Szaúd-Arábiában, Oszama Bin Laden unokaöccse és közeli barátja; állítólag Oszama Bin Laden pénzügyi szervezetének vezetője.

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripul tartomány kormányzója)

Aminzai, Shams-us-Safa (Sajtóközpont, Külügyminisztérium)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib "nagykövetség" Iszlamabád)

Anas al-Liby (másképpen: Al-Libi, Anas; másképpen: Al-Raghie, Nazih; másképpen: Alraghie, Nazih Abdul Hamed; másképpen: Al-Sabai, Anas), Afganisztán; született: 1964.3.30, vagy 1964.5.14, Tripoli, Líbia, líbiai állampolgár

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Adminisztratív Ügyek)

Aref, Arefullah, Mullah (pénzügyminiszter-helyettes)

Asem, Esmatullah, Maulavi, az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)

Atiqullah, Hadji Molla (közmunkaügyi miniszterhelyettes)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Róma, Olaszország.

Aweys, Hassan Dahir (másképpen: Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (másképpen: Awes, Shaykh Hassan Dahir); született: 1935; szomáliai állampolgár

Ayman Al-Zawahari (másképpen: Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); a Jihad szervezet hadműveleti és katonai vezetője, született: 1951.6.19, Gíza, Egyiptom; útlevélszám: 1084010 (Egyiptom); vagy: útlevélszám: 19820215

Azizirahman, Mr (tálib nagykövetség, harmadik titkár, Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Konzuli osztály, Külügyminisztérium)

Baqi, Abdul, Mullah (Informatikai és kulturális miniszterhelyettes)

Baradar, Mullah (védelmi miniszterhelyettes)

Bari, Abdul, Maulavi (Helmand tartomány kormányzója)

Bin Marwan, Bilal; született: 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (másképpen: Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; másképpen: Ayadi Chafik, Ben Muhammad; másképpen: Aiadi, Ben Muhammad; másképpen: Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; 129 Park Road, London NW8, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Bécs, Ausztria; Tunézia; született: 1963.1.21, Safais (Sfax), Tunézia

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Németország; született:1958.8.4, Aleppo, Szíria; útlevélszám: 1310636262 (Németország)

Daud, Mohammad (adminisztratív attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Legfelsőbb Bíróság vezetője)

Ehsanullah, Maulavi (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes)

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

Eshaq M. (Laghman tartomány kormányzója)

Ezatullah, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)

Fahid Mohammed Ally Msalam (másképpen: Al-Kini, Usama; másképpen: Ally, Fahid Mohammed; másképpen: Msalam, Fahad Ally; másképpen: Msalam, Fahid Mohammed Ali; másképpen: Msalam, Mohammed Ally; másképpen: Musalaam, Fahid Mohammed Ali; másképpen: Salem, Fahid Muhamad Ali); született: 1976.2.19, Mombasa, Kenya; kenyai állampolgár

Faiz, Maulavi (Informatikai Osztály, Külügyminisztérium)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)

Fauzi, Habibullah (első titkár/kirendeltségvezető helyettes, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (másképpen: Abdalla, Fazul; másképpen: Adballah, Fazul; másképpen: Aisha, Abu; másképpen: Al Sudani, Abu Seif; másképpen: Ali, Fadel Abdallah Mohammed; másképpen: Fazul, Abdalla; másképpen: Fazul, Abdallah; másképpen: Fazul, Abdallah Mohammed; másképpen: Fazul, Haroon; másképpen: Fazul, Harun; másképpen: Haroon; másképpen: Haroun, Fadhil; másképpen: Harun; másképpen: Luqman, Abu; másképpen: Mohammed, Fazul; másképpen: Mohammed, Fazul Abdilahi; másképpen: Mohammed, Fouad; másképpen: Muhamad, Fadil Abdallah); született: 1972.8.25, vagy 1974.12.25., vagy 1974.2.25, Moroni, Comoros-szigetek; comoros-szigeteki vagy kenyai állampolgár

Ghafoor, Abdul, Maulavi (mezőgazdasági miniszterhelyettes)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib "főkonzulátus", Karacsi)

Hamdullah, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib "főkonzulátus", Quetta),

Hamidi, Zabihullah (felsőoktatási miniszterhelyettes)

Hamidullah, Mullah, az Ariana afgán repülőtársaság vezetője

Hamsudin, Maulavi (Wardak (Maidan) tartomány kormányzója)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (oktatásügyi miniszterhelyettes)

Hanif, Qari Din Mohammad (tervezési miniszter)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (határügyi miniszter)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (közigazgatási ügyek minisztere)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)

Haqqani, Moslim, Maulavi (A Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (első helyettes, Miniszterek Tanácsa, Kandahár kormányzója)

Hijazi, Riad (másképpen: Hijazi, Raed M.; másképpen: Al-Hawen, Abu-Ahmad; másképpen: Almaghribi, Rashid (The Moroccan); másképpen: Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); másképpen: Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordánia; született: 1968, Kalifornia, USA; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Svájc; született: 1938. június 16.; születési helye: Damaszkusz, Szíria; svájci és tunéziai állampolgár.

Homayoon, Mohammad, Eng. (víz- és elektromos energiaügyi miniszterhelyettes)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (informatikai és kulturális miniszterhelyettes (kulturális ügyek)

Hottak, M. Musa, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)

Huber, Albert Friedrich Armand (másképpen: Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Svájc, születési év: 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (Bamiyan tartomány kormányzója)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlan tartomány kormányzója)

Jalal, Noor, Maulavi ((közigazgatási) belügyminiszterhelyettes)

Jalil, Abdul, Mullah (külügyminiszter-helyettes)

Jama, Garad (másképpen: Nor, Garad K.) (másképpen: Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2. emelet, Minneapolis, Minnesota; született: 1974. június. 26.

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informatikai miniszter)

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabol tartomány kormányzója)

Janan, Mullah (Fariab kormányzója),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (másképpen: Jimale, Ahmed Ali) (másképpen: Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (másképpen: Jumale, Ahmed Nur) (másképpen: Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar tartomány kormányzója)

Kabir, Abdul, Maulavi (második helyettes, Miniszterek Tanácsa, Nangahar tartomány kormányzója, a Keleti Zóna parancsnoka)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (főkonzul, tálib "főkonzulátus", Karacsi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Herat tartomány kormányzója)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (belügyminiszter-helyettes (nemzetbiztonsági ügyek))

Kmalzada Shamsalah, (második titkár, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (másképpen: Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; másképpen: Ahmad, Mufti Rasheed; másképpen: Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karacsi, Pakisztán

Madani, Jan Mohammad, Mr (követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logar tartomány kormányzója)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másképpen: Mahmood, Sultan Bashiruddin; másképpen: Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másképpen: Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; született: 1937; vagy:1938; vagy: 1939; vagy: 1940; vagy: 1941; vagy: 1942; vagy: 1943; vagy: 1944; vagy: 1945; pakisztáni állampolgár

Majeed, Abdul (másképpen: Majeed Chaudhry Abdul; másképpen: Majid, Abdul); született: 1939. április 15.; vagy: 1938; pakisztáni állampolgár)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, (kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (polgári repülési és közlekedési miniszter)

Mansour, Mohamed (másképpen: Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Svájc; Zürich, Svájc; született: 1928, születési hely: Egyiptom vagy Egyesült Arab Emírségek.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Svájc

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (mezőgazdasági miniszter)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszter)

Matiullah, Mullah, Kabul Vámhivatal

Mazloom, Fazel M, Mullah (helyettes vezérkar főnök)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (oktatásügyi attasé, tálib "főkonzulátus", Pesavár)

Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni tartomány kormányzója)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduz tartomány kormányzója)

Mohammad, Nik, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)

Mohammad, Qari Din (felsőoktatási miniszter)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khost tartomány kormányzója)

Momand, Qalamudin, Maulavi (a Hadzs miniszterhelyettese)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (határügyi miniszterhelyettes)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (oktatásügyi miniszter)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (pénzügyminiszter)

Motmaen, Abdulhai (Informatikai és Kulturális Minisztérium, Kandahár)

Muazen, Samiullah, Maulavi (legfelsőbb bírósági küldött)

Muhammad Atif (másképpen: Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); született: 1956, Alexandria, Egyiptom; vagy: 1951.

Muhammad Atif (másképpen: Abu Hafs); született (valószínűleg) 1944, Egyiptom; feltehetően egyiptomi állampolgár, és Oszama Bin Laden főhadnagya

Muhammad Salah (másképpen: Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (másképpen: Abdel Rahman; másképpen: Abdul Rahman; másképpen: Al-Muhajir, Abdul Rahman; másképpen: Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganisztán; született: 1964.6.19, Egyiptom, egyiptomi állampolgár

Mujahid, Abdul Hakim, tálib ENSZ követ

Murad, Abdullah, Maulavi (főkonzul, tálib "főkonzulátus", Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (másképpen: Al Masri, Abd Al Wakil; másképpen: Al-Nubi, Abu; másképpen: Ali, Hassan; másképpen: Anis, Abu; másképpen: Elbishy, Moustafa Ali; másképpen: Fadil, Mustafa Muhamad; másképpen: Fazul, Mustafa; másképpen: Hussein; másképpen: Jihad, Abu; másképpen: Khalid; másképpen: Man, Nu; másképpen: Mohammed, Mustafa; másképpen: Yussrr, Abu); született: 1976.6.23, Kairó, Egyiptom; egyiptomi vagy kenyai állampolgár; kenyai személyi száma:12773667; azonosítószáma: 201735161

Mustasaed, Mullah (a Tudományos Akadémia vezetője)

Mutawakil, Abdul Wakil (külügyminiszter)

Muttaqi, Amir Khan (tálib képviselő az ENSZ vezetésével folytatott tárgyalásokon)

Nada, Youssef (másképpen:. Nada, Youssef M.) (másképpen: Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Olaszország; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Svájc; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svájc; született: 1931. május 17-én, vagy 1937. május 17-én; születési hely: Alexandria, Egyiptom; tunéziai állampolgár

Naim, Mohammad, Mullah (polgári légiforgalmi miniszterhelyettes)

Najibullah, Maulavi (főkonzul, tálib "főkonzulátus", Pesavár)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (a felsőoktatási minisztérium egyik magas rangú tisztségviselője)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (első titkár, tálib "főkonzulátus", Karacsi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Balkh tartomány kormányzója, az Északi Zóna parancsnoka)

Nuristani, Rostam, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes)

Nyazi, Manan, Mullah (Kabul tartomány kormányzója)

Omar, Mohammed, Mullah, az Igazak ("Amir ul-Mumineen") vezetője, Afganisztán

Omari, Alhaj M. Ibrahim (határügyi miniszterhelyettes)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokoll Osztály, Külügyminisztérium)

Qadeer, Abdul, General (katonai attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Qalamuddin, Maulavi (az Olimpiai Bizottság vezetője)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (a Döntéshozó Tanács vezetője, a Minisztertanács vezetője)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (hírközlési miniszter)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (felsőoktatási miniszterhelyettes)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandahár tartomány kormányzója)

Rasul, M, Mullah (Nimroz tartomány kormányzója)

Rauf, Abdul, Mullah (a Central Corpus parancsnoka)

Razaq, Abdul, Maulavi (kereskedelmi miniszter)

Razaq, Abdul, Mullah (belügyminiszter)

Reshad, Habibullah, Mullah (a nyomozási osztály vezetője)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kereskedelmi képviselő, tálib "főkonzulátus", Pesavár)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul város polgármestere)

Safi, Rahmatullah, General (európai tálib képviselő)

Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzgan tartomány kormányzója)

Sanani, Maulavi, Head of Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (a Legfelsőbb Bíróság főbírája)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul város polgármestere)

Sayf al-Adl (másképpen: Saif Al-'Adil); született: kb. 1963, Egyiptomban; feltehetően egyiptomi állampolgár, Oszama Bin Laden biztonságáért felelős

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (munka- és szociális ügyek miniszterhelyettese)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabul tartomány helyettes kormányzója)

Shafiq, M, Mullah (Samangan tartomány kormányzója)

Shaheen, Mohammad Sohail (második titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (oktatásügyi miniszterhelyettes)

Shams-ur-Rahman, Mullah (mezőgazdasági miniszterhelyettes)

Sharif, Mohammad (belügyminiszterhelyettes)

Shaykh Sai'id (másképpen: Mustafa Muhammad Ahmad); született Egyiptomban

Sheikh Ahmed Salim Swedan (másképpen: Ahmed the Tall; másképpen: Ally, Ahmed; másképpen: Bahamad; másképpen: Bahamad, Sheik; másképpen: Bahamadi, Sheikh; másképpen: Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; másképpen: Swedan, Sheikh; másképpen: Swedan, Sheikh Ahmed Salem); született: 1969.4.9, vagy 1960.4.9, Mombasa, Kenya; kenyai állampolgár

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (harmadik titkár, tálib "főkonzulátus", Karacsi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (igazságügyi miniszterhelyettes)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (harmadik titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (közegészségügyi miniszterhelyettes)

Tahis, Hadji (polgári repülésügyi miniszterhelyettes)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (hazatelepítési miniszter)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (másképpen: Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); született: 1963.3.15, Alexandria, Egyiptom

Tawana, Maulavi (Paktia tartomány kormányzója)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (hírközlési miniszterhelyettes)

Thirwat Salah Shihata (másképpen: Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); született: 1960.6.29, Egyiptom

Tufail, Mohammed (másképpen: Tufail, S.M.; másképpen: Tufail, Sheik Mohammed);: pakisztáni állampolgár

Turab, Hidayatullah Abu (polgári repülésügyi miniszterhelyettes)

Turabi, Nooruddin, Mullah (igazságügyi miniszter)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; Pakisztán

Uszama Bin Laden (másképpen: Usama Bin Muhammad Bin Awad, másképpen: Osama Bin Laden; másképpen: Abu Abdallah Abd Al-Hakim); született: 1957.7.30, Jeddah, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgársága megszűnt, hivatalosan afgán állampolgár

Uthman, Omar Mahmoud (másképpen: Al-Filistini, Abu Qatada; másképpen: Takfiri, Abu Umr; másképpen: Abu Umar, Abu Omar; másképpen: Uthman, Al-Samman; másképpen: Umar, Abu Umar; másképpen: Uthman, Umar; másképpen: Abu Ismail), London, Anglis; született: 1960.12.30., vagy 1960.12.13.

Wahab, Malawi Abdul Taliban (követségi ügyvivő Rijádban)

Wahidyar, Ramatullah (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)

Wali, Mohammad, Maulavi (bűnmegelőzési és erkölcsügyi miniszter)

Wali, Qari Abdul (első titkár, tálib "főkonzulátus", Pesavár)

Walijan, Maulavi (Jawzjan tartomány kormányzója)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes)

Waziri, M. Jawaz (ENSZ részleg, Külügyminisztérium)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (A BIA vezetője)

Yuldashev, Tohir (másképpen: Yuldashev, Takhir), Üzbegisztán

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)

Zaeef, Abdul Salam (pakisztáni tálib nagykövet)

Zahed, Abdul Rahman (külügyminiszter-helyettes)

Zahid, Mohammad, Mullah (harmadik titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

Zia, Mohammad (másképpen: Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Pesavár, Pakisztán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pesavár, Pakisztán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Pesavár, Pakisztán

Zurmati, Maulavi Rahimullah (informatikai és kulturális miniszterhelyettes (kiadványok))

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

Ministére des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministére des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

DÁNIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 Kbenhavn

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NÉMETORSZÁG

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D-60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

5-7

GR-101 80

T. (30-10) 333 27 81-2

.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPANYOLORSZÁG

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIAORSZÁG

Ministére de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

ÍRORSZÁG

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 408 24 92

OLASZORSZÁG

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

E-mail: csf@tesoro.it

Tel. (39 06) 4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32

LUXEMBURG

Ministére des affaires étrangéres, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministére des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

HOLLANDIA

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSZTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n. 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcçăo Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcçăo dos Serviços das Organizaçőes Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SVÉDORSZÁG

A 4. cikkel kapcsolatban:

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Az 5. cikkel kapcsolatban:

Finansinspektionen

Box 7831

SE-103 98 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Export Control and Non-Proliferation Directorate

Department of Trade and Industry

3-4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 68 80

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

[1] HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

[2] 2002. március 6-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 2002. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 67., 2001.3.9., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0881 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0881&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére