Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20586/2015/4. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. Bírók: Hercsik Zita, Kisbán Tamás, Kizmanné dr. Oszkó Marianne

Fővárosi Ítélőtábla

2.Pf.20.586/2015/3/II.

A Fővárosi Ítélőtábla a Balsai Ügyvédi Iroda (címe; ügyintéző dr. Ifj. Balsai István ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek a dr. Bodolai László (címe) ügyvéd által képviselt I. rendű alperes neve (I.rendű alperes címe.) I. rendű és a Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda (címe; ügyintéző: dr. Baltay Levente ügyvéd) által képviselt II.rendű alperes neve (II.rendű alperes címe) II. rendű alperes ellen személyiségi jogsértés miatt indult perében a Fővárosi Törvényszék 2015. február 20. napján kelt 70.P.20.229/2015/3. számú ítélete ellen a felperes részéről 6. sorszám alatt és a II. rendű alperes részéről 5. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és megállapítja, hogy az I. rendű alperes a ... honlapon ... napján, .. közölt interjúban annak valótlan híresztelésével, hogy a felperes - felperes neve - a sorkatonai szolgálata idején egy külső fegyverraktár őrségét otthagyta és ittasan lövöldözött, megsértette a felperes jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát.

Kötelezi az I. rendű alperest, hogy tizenöt napon belül az ítélet rendelkező részének jogsértést megállapító részét a ... honlap címlapján harminc napra - vagy amennyiben az eredeti cikk továbbra is elérhető, annak elérhetőségéig - tegye közzé.

Kötelezi az I. rendű alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek 600.000 (Hatszázezer) forintot és annak ... napjától a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.

A II. rendű alperest terhelő sérelemdíj összegét 600.000 (Hatszázezer) forintra és késedelmi kamataira felemeli.

Egyebekben a per főtárgya tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I. és II. rendű alperest, hogy személyenként fizessenek meg a felperesnek 45.000 (Negyvenötezer) - 45.000 (Negyvenötezer) forint + áfa együttes első- és másodfokú perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy 108.000 (Száznyolcezer) forint, az I. rendű alperest, hogy 84.000 (Nyolcvannégyezer) forint, a II. rendű alperest, hogy 132.000 (Százharminckétezer) forint együttes kereseti és fellebbezési illetéket fizessen meg a Magyar Államnak külön felhívásra.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Keresetében a felperes annak megállapítását kérte, hogy az I. rendű alperes megsértette a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy ... napján az ... hírportálon a II. rendű alperessel közölt interjúban, és az erről szóló cikkben személyére nézve azt a valótlan és sértő tényt híresztelte, hogy sorkatonai szolgálata idején 1978-ban azért került fogdára, mert egy külső fegyverraktár őrségét elhagyva, társaival elment egy közeli kocsmába, ennek során ittasan lövöldözött és emiatt 30 nap fogdát kapott. Kérte az I. rendű alperes kötelezését megfelelő elégtétel adására, valamint marasztalását 1.000.000 forint sérelemdíj megfizetésében, annak a ... napjától számított késedelmi kamataival együtt.

A II. rendű alperessel szemben kérte annak megállapítását, hogy megsértette a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a ... közösségi oldalon személyére vonatkozóan azt a valótlan és sértő tényt állította, hogy a Magyar Néphadseregben részeg lövöldözés miatt 30 nap fogdát kapott, továbbá az ... hírportálon ... napján a vele közölt interjúban és az erről szóló cikkben azt a valótlan és sértő tényt állította, hogy a sorkatonai szolgálata idején 1978-ban azért került fogdára, mert egy külső fegyverraktár őrségét elhagyva, társaival elment egy közeli kocsmába, ennek során ittasan lövöldözött és emiatt 30 nap fogdát kapott. Kérte a II. rendű alperes kötelezését megfelelő elégtétel adására, valamint 1.000.000 forint sérelemdíj és annak a ... napjától számított késedelmi kamatai megfizetésére.

Kérte továbbá mindkét alperes eltiltását a további jogsértéstől.

Az I. és a II. rendű alperes a kereset elutasítását kérte.

Az I. rendű alperes érdemi védekezésében előadta, hogy a cikk beszámolt arról, hogy a felperest érintő közlés milyen társadalmi és politikai helyzetben jelent meg. A sajtó kötelezettsége a ... múltjára vonatkozó állításokról való tudósítás. A II. rendű alperes által elmondottakat nem minden kritika nélkül tette közzé, pontosan tájékoztatott valamennyi körülményről.

A II. rendű alperes ellenkérelmében a véleménynyilvánítás szabadságára, valamint arra hivatkozott, hogy a közszereplő felperes tűrési kötelezettsége magasabb, a felperesre vonatkozó katonatörténet sértő tartalommal nem bír, negatív társadalmi értékítélet kiváltására nem alkalmas.

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy a II. rendű alperes azzal, hogy 2014. novemberében a ... oldalán, és ...-én az ... internetes sajtótermékben megjelent "..." című cikkben valótlanul állította, hogy a felperes a '70-es években a sorkatonai szolgálata során azért került fogdába, mert ittasan lövöldözött, megsértette a felperes jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát.

A II. rendű alperest a további jogsértéstől eltiltotta.

Kötelezte a II. alperest, hogy az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül 30 napra tegye közzé a nyilvánosság számára elérhető módon az ítélet rendelkező részének jogsértést megállapító részét.

Kötelezte továbbá a II. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 50.000 forintot, és annak ... napjától a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvénes jegybanki alapkamattal megegyező kamatát.

Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította.

Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű alperes részére 63.500 forint perköltséget.

Megállapította, hogy a felperes és a II. rendű alperes a költségeiket maguk viselik, míg a felperest az állam javára 90.000 forint, a II. rendű alperest 30.000 forint le nem rótt illeték megfizetésére kötelezte.

Határozatának indokolásában idézte a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2:42. § (2) bekezdésében, a 2:43 § d) pontjában, a 2:45. § (2) bekezdésében, és a 2:44. §-ában írt szabályokat.

Annak eldöntése érdekében, hogy a felperes személyiségi jogainak megsértése megállapítható-e, vagy az alperesek olyan jellegű közlést tettek, melyet a felperes a véleménynyilvánítási szabadság érvényesülése érdekében eltűrni köteles, elvégezte az Alkotmánybíróság 13/2014. (IV. 18.) számú határozatában közzétett tesztet. Ennek során elsődlegesen rögzítette, hogy a felperes mint ... közszereplő. Vizsgálta, hogy a sérelmezett közlések közéleti vitához kapcsolódnak-e, azok közéleti megnyilvánulásként minősíthetők-e. A hivatkozott alkotmánybírósági határozat 39. bekezdése alapján a közlések megjelenésének módjára, körülményeire, a közlés tárgyára, kontextusára, a közzétevő médium típusára, a közlés apropóját adó eseményre, az arra érkező reakciókra, a kijelentés tartalmára, stílusára, a közlés aktualitására és céljára figyelemmel arra az álláspontra helyezkedett, hogy mind az I. rendű, mind a II. rendű alperes közlése közügyekben történő megszólalásnak minősül.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!