A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20385/2013/4. számú határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 78. §] Bírók: Hercsik Zita, Kisbán Tamás, Kizmanné dr. Oszkó Marianne

Fővárosi Ítélőtábla

2.Pf.20.385/2013/4.

A Fővárosi Ítélőtábla dr. Müller Tibor ügyvéd (fél címe 1) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, ... jogtanácsos által képviselt alperes neve (alperes címe) alperes ellen, személyhez fűződő jog megsértése miatt indított perében, a Fővárosi Törvényszék 2012. szeptember 5. napján meghozott, 24.P.22.928/2011/8. számú ítélete ellen a felperes részéről 9. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán, meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 10.000 (Tízezer) forint fellebbezési költséget.

A le nem rótt 48.000 (Negyvennyolcezer) forint fellebbezési illetéket a Magyar Állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s:

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.

Kötelezte a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 22.000 forint perköltséget.

Megállapította, hogy a feljegyzett 27.000 forint kereseti illetéket az állam viseli.

Az elsőfokú bíróság ítéletében ismertette a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75. § (1) bekezdését, 78. § (1), (2) bekezdéseit, a Legfelsőbb Bíróság PK 12. számú állásfoglalását.

Rögzítette, hogy a felperes a kerületben élők ügyeiben döntési jogosultsággal rendelkező testület, melynek demokratikus működésétől nem választható el döntéseinek bírálata, és az azokkal szembeni kritika megfogalmazása. A felperes sem vitatta, hogy a cikkben megemlített ... Általános Iskola és Gimnázium tervezett bezárásával kapcsolatosan tanárok, diákok, szülők is tiltakozásukat fejezték ki. Az alperes erről beszámolva közreadta a bezárás indokaiban fennálló ellentétes álláspontokat, melyre támaszkodva a cikk bevezető részében az ingatlanpanama, vagy oktatásracionalizálás ellentétpár felállításával az elsőfokú bíróság minősítése szerint véleményt jelenített meg.

Kiemelte, hogy a következetes bírói gyakorlat szerint a közfeladatot ellátó személyeknek, köztük a jogi személyeknek is számolniuk kell azzal, hogy tevékenységüket negatív kritikával illetik. Abban az esetben, ha a véleménynyilvánítás a tényektől nem rugaszkodik el, és kifejezésmódjában nem indokolatlanul bántó és túlzó, a jóhírnév megsértése nem merülhet fel. Az ingatlanpanama kifejezést nem minősítette túlzónak és bántónak sem, ezért a jóhírnév megsértésére alapított kereset teljesítésére nem látott jogalapot.

Az ingatlanpanama kifejezés és a felperesi önkormányzat korábbi tisztségviselőinek éppen ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységével összefüggően indult büntetőeljárásokkal kapcsolatban kitért arra, hogy a felperes mint a választások utáni önkormányzat jogutódja a választások előtti önkormányzatnak. Álláspontja szerint a választások előtt működő önkormányzat tevékenységére a cikkben még utalás sem található. A felperes ilyen körülmények között kellő alap nélkül vélte úgy, hogy a kifogásolt kifejezés a korábbi önkormányzat törvénysértő gyakorlatának folytatását érintené.

Az elsőfokú bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján határozott a perköltség viseléséről.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a felperes nyújtott be fellebbezést, melyben kérte az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és a keresetnek helyt adó döntés meghozatalát.

Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság döntése téves és jogszabálysértő, mert a perbeli közlés a véleménynyilvánítás határát túllépte, és azt a közszereplő sem köteles tűrni. Az ingatlanpanama kifejezés használata nem véleménynyilvánítás, hanem tényállítás. Kifejezetten jogellenes cselekmény, ingatlanokkal kapcsolatos jogellenes tevékenységre utal az alperesi szóhasználat. A tényállítás jellegén az sem változtat, hogy azt kérdésként fogalmazta meg az alperes. A cikk a hivatkozott iskolaintegráció tekintetében, az a mögött meghúzódó tényleges indokok helyett, valamiféle ingatlanspekulációra utal, ami teljességgel valótlan, és ezt erősíti az ingatlanpanama kifejezés után használt oktatásracionalizálás kifejezés is. A sérelmezett kifejezés alkalmazása azt a hamis látszatot kelti, hogy a 2010. októberi választásokat követően is ugyanaz a törvénysértő gyakorlat folyik a felperesi önkormányzatnál, mint azt megelőzően, ... polgármester vezetése alatt. Ilyen tekintetben az ingatlanpanama kifejezés alkalmazása kifejezetten alkalmas a közvélemény téves befolyásolására és kifejezésmódjában is sértő, bántó.

Amennyiben a közlés véleménynyilvánításnak is minősíthető, az mindenképpen túllépte a véleménynyilvánítás megengedett határait, mert a tényekkel bizonyíthatóan ellentétben álló magatartást tulajdonít a felperesnek. A vélemény is jogsértő a bírósági gyakorlat szerint abban az esetben, ha valótlanságot tartalmaz, vagy kifejezésmódjában bántó, sértő vagy megalázó. Más személynek bűncselekménnyel történő vádolása jogsértést valósít meg.

Kifejtette, hogy a közhatalom gyakorlója által végzett tevékenység bírálhatóságának is meg vannak a határai, és ezek a személyiségi jogok védelmének mezsgyéin húzhatók meg. Alapvető tétel azonban az, hogy a közszereplők személyhez fűződő jogait is köteles mindenki tiszteletben tartani.

Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor azt állapította meg, hogy a cikkben nem történt párhuzamba állítás a korábbi önkormányzat tevékenysége és a jelenlegi vezetés iskolabezárással kapcsolatos tevékenykedése között. Az írás azt a hamis látszatot kelti, hogy ugyanolyan típusú tevékenység folyik a felperesi önkormányzatnál 2010 októbere óta, mint azt megelőzően. Nyilvánvalóan a felperes jogalanyiságában a változás nem következett be a 2010-es választásokat követően, az azonos jogállású felperesi önkormányzat jelenlegi működésére vonatkozóan sértő kijelentést tartalmaz az alperesi írás, amikor azt a látszatot kelti, mintha a korábbi bűnös gyakorlat folytatódna a jelenben is.

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!