31997L0017[1]

A Bizottság 97/17/EK irányelve (1997. április 16.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 97/17/EK IRÁNYELVE

(1997. április 16.)

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 9. és 12. cikkére,

mivel a mosogatógépek villamosenergia-fogyasztása a Közösség energiaszükségletének jelentős részét képezi; mivel e készülékek energiafogyasztásának csökkentése jelentős megtakarítást eredményezne;

mivel a jobb tisztítási és szárítási teljesítmény gyakran nagyobb víz- és energiafogyasztással jár; mivel a készülékek tisztítási és szárítási teljesítményére vonatkozó információ segítséget nyújt a berendezés energia- és vízfogyasztásának értékeléséhez; mivel ez segíti a fogyasztókat abban, hogy olyan készüléket válasszanak, mely megfelel az ésszerű energiafelhasználás követelményeinek;

mivel a Közösségnek érdekében áll egy olyan nemzetközi szabványrendszer létrehozása, amely alkalmas a nemzetközi kereskedelem résztvevői által ténylegesen használt szabványok kialakítására, valamint megfelel a közösségi politika követelményeinek, a Közösség felkéri az európai szabványügyi szervezeteket a nemzetközi szabványügyi szervezetekkel való együttműködés folytatására;

mivel az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) tekinthetők hatáskörrel rendelkező testületeknek a Bizottság és a két testület által 1984. november 13-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványok elfogadására; mivel ennek az irányelvnek az értelmében a harmonizált szabvány egy, a Bizottság megbízásából (mandátum), a Cenelec által elfogadott műszaki szabály (európai szabvány vagy harmonizációs dokumentum), a műszaki szabványok és szabályok terén a tájékoztatási eljárás megállapításáról szóló, legutóbb a 96/139/EK bizottsági határozattal ( 2 ) módosított 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelvnek ( 3 ) megfelelően és a fent említett általános iránymutatásokkal összhangban;

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 92/75/EGK irányelv 10. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet a villamos hálózatról működtetett háztartási mosogatógépekre kell alkalmazni. Az olyan készülékek, amelyek más energiaforrást is tudnak használni, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

(2) Az ezen irányelv által megkövetelt adatok mérése azon harmonizált szabványoknak megfelelően történik, amelyek hivatkozási számai az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában jelentek meg, és ezekre vonatkozóan a tagállamok közzétették a harmonizált szabványokat átvevő nemzeti szabványok hivatkozási számait. Amennyiben ez az irányelv zajkibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatást követel meg, e rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha az adatszolgáltatás a 86/594/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) 3. cikke szerint szükséges. Ezt az értéket az adott irányelvnek megfelelően kell megadni.

(3) A (2) bekezdésben említett harmonizált szabványokat a Bizottság felhatalmazása alapján a 83/189/EGK irányelvnek megfelelően kell kidolgozni.

(4) Az ezen irányelvben használt kifejezések jelentése megegyezik a 92/75/EGK irányelvben alkalmazott jelentésekkel, kivéve, ha a szöveg más jelentést tesz indokolttá.

2. cikk

(1) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (3) bekezdésében említett műszaki dokumentáció tartalmazza:

- a szállító nevét és címét,

- a típus általános leírását, az egyedi azonosításhoz szükséges mértékben,

- információkat és rajzokat a típus legfontosabb tervezési jellemzőiről, különösen azon elemekről, amelyek számottevő hatással vannak energiafogyasztására,

- az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok alapján végzett mérési vizsgálatok eredményeiről szóló jelentéseket,

- használati utasítást, ha van ilyen.

(2) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében említett címkével kapcsolatos követelményeket ezen irányelv I. melléklete tartalmazza. A címkét a készülék külsején, elöl vagy felül jól láthatóan, takarásmentesen kell elhelyezni.

(3) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében említett adatlappal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket ezen irányelv II. melléklete tartalmazza.

(4) A 92/75/EGK irányelv 5. cikkének eseteiben, és ahol az értékesítési, bérleti vagy részletvásárlási ajánlat nyomtatott kiadvány, például postai csomagküldő kereskedő katalógusa, a nyomtatott kiadványnak tartalmaznia kell minden, az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott információt.

(5) A készülék energiahatékonysági, tisztítási és szárítási teljesítményosztályozását a IV. mellékletnek megfelelően kell meghatározni.

3. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a területükön székhellyel rendelkező valamennyi szállító és kereskedő teljesítse az ezen irányelvből eredő kötelezettségét.

4. cikk

(1) A tagállamok 1999. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 1999. március 1-től alkalmazzák.

A tagállamok azonban 1999. július 31-ig engedélyezik:

- olyan termékeknek a forgalomba hozatalát, kereskedelmét, illetve kiállítását, valamint

- a 2. cikk (4) bekezdésében említett olyan nyomtatott kiadványoknak a terjesztését,

amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek.

Amikor a tagállamok elfogadják az első albekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A CÍMKE

LABEL DESING

1.

A címkét a megfelelő nyelvi változatban a következő illusztrációkból kell kiválasztani:

2.

A címkén a következő információkat kell feltüntetni:

Megjegyzés:

I. A szállító neve vagy védjegye.

II. A szállító által megadott típusazonosító.

III. A készüléknek a IV. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztálya. A besorolást jelölő betű a megfelelő nyíllal azonos magasságba kerül.

IV. Abban az esetben, ha a készülék a 880/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében megkapta a "közösségi ökocímkét", úgy az ökocímke másolata az EK ökocímkerendszer követelményeinek sérelme nélkül itt elhelyezhető.

V. Az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott energiafogyasztás (kWh/program) normál programnál.

VI. A IV. melléklet szerint meghatározott tisztításiteljesítmény-osztály.

VII. A IV. melléklet szerint meghatározott szárításiteljesítmény-osztály.

VIII. A készülék kapacitása (terítékszám) normál program esetén, az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványoknak megfelelően.

IX. Az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott vízfogyasztás literben, normál programnál.

X. Amennyiben alkalmazható, a 86/594/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) alapján meghatározott zajkibocsátás, normál programnál.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

Nyomtatás

3.

A cimkére vonatkozó további előirások:

Alkalmazott színek:

CMYK ciánkék, bíbor, sárga, fekete.

Pl. 07X0: 0 % ciánkék, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

Nyilak:

-

A : X0X0

-

B : 70X0

-

C : 30X0

-

D : 00X0

-

E : 03X0

-

F : 07X0

-

G : 0XX0

Kontúrszín: X070

Minden szöveg fekete. A háttér fehér.

II. MELLÉKLET

ADATLAP

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza. Azonos szállítónak több készüléktípusára vonatkozóan az információ táblázat formájában is megadható. Az adatokat az alábbi sorrendben kell megadni, kivéve, ha azokat egy részletesebb leírás tartalmazza:

1. A szállító neve vagy védjegye.

2. A szállító által megadott típusazonosító.

3. A típusnak a IV. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztálya a következő formában: "Energiahatékonysági osztály..., A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán". Táblázat formájában történő adatmegjelenítés esetén ezt más módon is ki lehet fejezni, amennyiben egyértelmű marad, hogy a skála A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

4. Ha az adatokat táblázatban tüntetik fel, és a táblázatban felsorolt készülékek valamelyike a 880/92/EGK rendeletnek megfelelően "közösségi ökocímkét" visel, úgy ez az információ itt feltüntetendő. Ebben az esetben a címben a "közösségi ökocímke" felirat kerül a sor fejrovatába, a bejegyzés az ökocímke jelének másolata. Ez a rendelkezés nem sértheti az EU ökocímke-jelölési rendszer követelményeit.

5. A gyártó neve, normál program kódja vagy jelölése, amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik.

6. Az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott energiafogyasztás (kWh/program) normál programnál, a következő formában: "Energiafogyasztás XYZ kWh hideg vizes feltöltésű normál vizsgálati programnál. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ."

7. A IV. melléklet szerint meghatározott tisztításiteljesítmény-osztály.

8. A IV. melléklet szerint meghatározott szárításiteljesítmény-osztály, a következő formában: "Szárításiteljesítmény-osztály..., A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő skálán". Ez egyéb módon is kifejezhető, amennyiben biztosítják annak egyértelműségét, hogy a skála A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

9. A készülék kapacitása (terítékszám) normál programnál az I. melléklet VIII. megjegyzése alapján.

10. Programonkénti vízfogyasztás literben normál programnál az I. melléklet IX. megjegyzése alapján.

11. A normál program időtartamának meghatározása az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően.

12. A szállítók az 5-11. pontokban meghatározott információt egyéb, a normál programtól eltérő program tekintetében is megadhatják.

13. A 6. (energia) és 10. (víz) pontokban meghatározott fogyasztás 220-szorosának megfelelő éves becsült energia- és vízfogyasztás. Ez az érték a "becsült éves fogyasztásként (220 program/év)" kerül kifejezésre.

14. Amennyiben szükséges, a 86/594/EGK irányelvnek megfelelően mért zajkibocsátás.

A címkén az információ a címke színes vagy fekete-fehér ábrázolásával jeleníthető meg.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

III. MELLÉKLET

POSTAI CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDÉS ÉS EGYÉB TÁVÉRTÉKESÍTÉSI FORMÁK

A 2. cikk (4) bekezdésében hivatkozott postai csomagküldő kereskedők katalógusai és egyéb nyomtatott kiadványok a következő adatokat tartalmazzák az alábbi sorrendben:

1. Energiahatékonysági osztály (II. melléklet, 3. pont)

2. Normál program megnevezése (II. melléklet, 5. pont)

3. Energiafogyasztás (II. melléklet, 6. pont)

4. Tisztításiteljesítmény-osztály (II. melléklet, 7. pont)

5. Szárításiteljesítmény-osztály (II. melléklet, 8. pont)

6. Kapacitás (I. melléklet, VIII. megjegyzés)

7. Vízfogyasztás (II. melléklet, IX. megjegyzés)

8. Becsült éves fogyasztás (220 program/év) (II. melléklet, 13. pont)

9. Zajkibocsátás, amennyiben alkalmazható (II. melléklet, X. megjegyzés).

Ha a fentieken túl az adatlap egyéb adatai is szerepelnek, akkor azokat a II. melléklet szerinti formában, az adatlapon meghatározott sorrendben kell megadni.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

IV. MELLÉKLET

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

1. A készülék energiahatékonysági osztályát az alábbiak szerint kell meghatározni: CR = 1,35 + 0,025 x S ha S ≥ 10 CR = 1,45 + 0,09 x S ha S ≤ 9 ahol S a berendezés kapacitása normál program esetén (I. melléklet, VIII. megjegyzés). Az energiahatékonysági mutató EI így ahol a C a berendezés energia fogyasztása (I. melléklet, V. megjegyzés). Az energiahatékonysági osztály ennek megfelelően az 1. táblázat szerint kerül meghatározásra: 1. táblázat Energiahatékonysági osztály EI energiahatékonysági mutató A EI< 0,64 B 0,64 ≤ EI< 0,76 C 0,76 ≤ EI< 0,88 D 0,88 ≤ EI< 1,00 E 1,00 ≤ EI< 1,12 F 1,12 ≤ EI< 1,24 G EI ≥ 1,24

2. A készülék tisztításiteljesítmény-osztálya a 2. táblázat szerint kerül meghatározásra: 2. táblázat Tisztításiteljesítmény-osztály PC tisztításiteljesítmény-mutató az 1. cikk (2) bekezdésében megjelölt harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően, normál programnál A PC> 1,12 B 1,12 ≥ PC> 1,00 C 1,00 ≥ PC> 0,88 D 0,88 ≥ PC> 0,76 E 0,76 ≥ PC> 0,64 F 0,64 ≥ PC> 0,52 G 0,52 ≥ PC

3. A készülék szárításiteljesítmény-osztálya a 3. táblázat szerint kerül meghatározásra: 3. táblázat Szárításiteljesítmény-osztály PD szárításiteljesítmény-mutató az 1. cikk (2) bekezdésében megjelölt harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően A PD> 1,08 B 1,08 ≥ PD> 093 C 0,93 ≥ PD> 0,78 D 0,78 ≥ PD> 0,63 E 0,63 ≥ PD> 0,48 F 0,48 ≥ PD> 0,33 G 0,33 ≥ PD

V. MELLÉKLET

AZ ENERGIAFOGYASZTÁST JELÖLŐ CÍMKÉN ÉS AZ ADATLAPON HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FORDÍTÁSAI

MegjegyzésENESDADEELFRITNLPTFISVCSETLVLTHUMTPLSKSLBGRO
címkeadatlappostaimegrendelés
I. mellékletII. mellékletIII. melléklet
EnergyEnergíaEnergiEnergieΕνέργειαÉnergieEnergiaEnergieEnergiaEnergiaEnergiEnergieEnergiaEnerģijaEnergijaEnergiaEnerġijaEnergiaEnergiaEnergijaЕнергияEnergie
DishwasherLavavajillasOpvaskemaskineGeschirrspülerΠλυντήριο πιάτωνLave-vaisselleLavastoviglieAfwasmachineMáquina de lavar loiçaAstianpesukoneDiskmaskinMyčka nádobíNõudepesumasinTrauku mazgāšanas mašīnaIndaplovėMosogatógépMagna tal-ħasil tal-plattiZmywarka do naczyńUmývačka riaduPomivalni strojМиялна машинаMașină de spălat vase
I1ManufacturerFabricanteMærkeHerstellerΚατασκευαστήςFabricantCostruttoreFabrikantFabricanteTavarantoimittajaLeverantörVýrobceTootja või kaubamärkRažotājsGamintojasGyártóManifatturProducentVýrobcaProizvajalecПроизводителFabricant
II2ModelModeloModelModellΜοντέλοModèleModelloModelModeloMalliModellModelMudelModelisModelisTípusMudellModelModelModelМоделМоdel
More efficientMás eficienteLavt forbrugNiedriger EnergieverbrauchΠερισσότερο αποδοτικόÉconomeBassi consumiEfficiëntMais eficienteVähän kuluttavaLåg förbrukningÚspornéTõhusamEfektīvākDidžiausias efektyvumasHatékonyabbL-anqas li taħliBardziej efektywnaViac úspornýManjša poraba energijeПо-ефективенMai eficient
Less efficientMenos eficienteHøjt forbrugHoher EnergieverbrauchΛιγότερο αποδοτικόPeu économeAlti consumiInefficiëntMenos eficientePaljon kuluttavaHög förbrukningMéně úspornéVähemtõhusMazāk efektīviMažiausias efektyvumasKevésbé hatékonyL-aktar li taħliMniej efektywnaMenej úspornýVečja poraba energijeПо-ниско ефективенMai puțin eficient
31Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό)Classe d'efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)Energiatehokkuusluokka… asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)Energieffektivitetsklass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)Třída energetické účinnosti … na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)Energiatõhususklass … astmestikus A-st (tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus, st rohkem tarbiv)Energoefektivitātes klase… uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)Energijos vartojimo efektyvumo klasė … skalėje nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)Energiahatékonysági osztály A-tól (A hatékonyabb) G-ig (G kevésbé hatékony) terjedő skálánIl-klassi ta' l- effiċjenza … fuq skala ta' bejn A (konsum baxx ta' l-enerġija) sa Ġ (konsum għoli ta' l-enerġija)Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)Trieda energetickej hospodárnosti pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná)Razred energetske učinkovitosti … na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije)Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)Clasa de eficiență energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient)
VEnergy consumptionConsumo de energíaEnergiforbrugkWh/ProgrammΚατανάλωση ενέργειαςConsommation d'énergieConsumo di energiaEnergieverbruikConsumo de energiaEnergiankulutusEnergiförbrukningSpotřeba energieEnergiatarbivusEnerģijas patēriņšSuvartojamos energijosEnergiafelhasználásKonsum ta' EnerġijaZużycie energiiSpotreba energiePoraba energijeКонсумация на енергияConsum de energie
VkWh/cyclekWh/ciclokWh/opvaskkWhkWh/πρόγραμμαkWhkWh/ciclokWh/cycluskWh/ciclokWh/ohjelmakWh/diskomgångkWh/cykluskWh/tsükkelkWh/ciklākWh/ciklaskWh/cikluskWh/ ċiklukWh/cyklkWh/cykluskWh/programkWh/цикълkWh/ciclu
63Energy consumption XYZ kWh per standard test cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is usedConsumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normalizado utilizando una carga con agua fría. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.Energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges.Energieverbrauch XYZ in kWh pro Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes abΚατανάλωση ενέργειας XYZ kWh το τυπικό πρόγραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευήςConsommation d'énergie XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareilConsumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipenderà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchioEnergieverbruik XYZ kWh per standaard-testcyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruiktConsumo de energia XYZ kWh por ciclo padrão, com enchimento a água fria. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelhoEnergiankulutus XYZ kWh perusohjelmaa kohden kylmävesiliitännässä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoistaEnergiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslutning. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen användsSpotřeba energie XYZ v kWh na standardní zkušební cyklus při použití náplně studené vody. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.Energiatarbivus XYZ kWh põhitsükli kohta külma vee ühenduse korral. Tegelik energiatarbivus oleneb seadme kasutusviisistEnerģijas patēriņš XYZ kWh standarta testēšanas ciklam, izmantojot aukstu ūdeni. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas izmantošanasSuvartojamas energijos kiekis XYZ (kWh) per standartinės bandymo programos ciklą, naudojant šaltą vandenį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamasAz energiafogyasztást ciklusonként kWh-ban, a szabvány ciklust alapul véve, a hideg vizes feltöltésű szabvány ellenőrzési ciklusonkénti XYZ energia fogyasztásként kell megadni. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.Il-konsum ta' l-enerġija XŻZ kWh għa-ċiklu ta' testijiet standard bl-ilma kiesaħ. Il-konsum effettiv ta' l-enerġija jiddependi fuq il-mod kif il-prodott jiġi użat.Zużycie energii elektrycznej XYZ kWh podczas standardowego cyklu zmywania przy nabraniu zimnej wody. Rzeczywiste zużycie zależy od warunków eksploatacjiSpotreba energie XYZ kWh na jeden štandardný skúšobný cyklus s použitím náplne studenej vody. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa zariadenie používa.Poraba energije XYZ kWh na standardni program pomivanja pri polnjenju s hladno vodo. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe stroja.Консумация на енергия XYZ kWh за стандартен цикъл, използвайки студена вода за пълнене. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът.Consum de energie XYZ kWh pe ciclu de încercare standardizat, folosind alimentarea cu apă rece. Consumul real de energie va depinde de condițiile de utilizare a aparatului.
(Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill)(basado en los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el fabricante en un ciclo normalizado utilizando carga fría)(På grundlag af testresultater for normalprogram med tilslutning til koldt vand)(ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwasserbefüllung)(με βάση τα αποτελέσματα δοκιμών επί του τυπικού προγράμματος με κρύο νερό)(Sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant)(in base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda)(Gebaseerd op de resultaten van een standaardcyclus, met toevoer van koud water)(Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrão recomendado pelo fabricante, com enchimento a água fria)(perustuu mittaustuloksiin, jotka on saatu tavarantoimittajan ilmoittamalla perusohjelmalla kylmävesiliitännässä)(Baserat på resultat från provning med tillverkarens normalprogram vid kallvattenanslutning)(na základě výsledků zkoušek normovaného cyklu s použitím náplně studené vody)(Põhineb tootja poolt standardtsükli ja külma vee ühenduse korral saadud tulemustel)(balstīts uz ražotāja testa rezultātiem, darbinot standarta ciklā)(Remiantis gamintojo standartinio ciklo bandymo rezultatais, naudojant šaltą vandenį)(a gyártó által megadott szabványos hidegvizes ciklusra vonatkozó teszteredmény alapján)(Ibbażat fuq ir-riżultati ta' testijiet standard tal-ħasil bl-ilma kiesaħ.)(w standardowym cyklu zmywania)(základom je výsledok štandardného testu výrobcu pri použití studeného plnenia)(Na podlagi rezultatov preskusa za standardni program pri polnjenju s hladno vodo, ki ga določi proizvajalec)(стандартен цикъл на работа, използвайки студена вода за пълнене)(Bazat pe rezultatele încercărilor efectuate de către producător pentru ciclul standardizat, folosind alimentarea cu apă rece)
Actual consumption will depend on how the appliance is usedEl consumo real depende de las condiciones de utilización del aparatoDet faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttesDer tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts abΗ πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευήςLa consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareilIl consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usatoHet werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruiktO consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelhoTodellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoistaDen faktiska förbrukningen beror på hur apparaten användsSkutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebičeTegelik tarbivus oleneb seadme kasutusviisistFaktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veidaTikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.A tényleges energiafogyasztás függ a használat és elhelyezés módjátólIl-konsum attwali ta' l-enerġija jiddependi minn kif il-prodott ikun qed jiġi użat.Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacjiSkutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný.Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe stroja.Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредътConsumul real depinde de condițiile de utilizare a aparatului
VICleaning performance
A: higher
G: lower
Eficacia de lavado
A: más alto
G: más bajo
Opvaskeevne
A: høj
G: lav
Reinigungswirkung
A: besser
G: schlechter
Βαθμός πλυσίματος
A: υψηλότερη
G: χαμηλότερη
Efficacité de lavage
A: plus élevée
G: plus faible
Efficacia di lavaggio
A: alta
G: bassa
Afwasresultaat
A: goed
G: matig
Eficiência de lavagem
A: mais elevada
G: mais baixa
Pesutulos
A: hyvä
G: huono
Diskeffekt
A: bättre
G: sämre
Účinnost mytí
A: lepší
G: horší
Pesemistulemus
A: parem
G: halvem
Mazgāšanas izpilde
A: labāka
B: sliktāka
Plovimo kokybės klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Tisztítási teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb
Il-qawwa tat-tindif
A: L-ogħla
G: L-aktar baxx
Efektywność zmywania
A: wyższa
G: niższa
Účinnosť čistenia
A: vysoká
G: nízka
Pomivalni učinek
A: višji
G: nižji
Клас на измиване
A: по-висок
G: по-нисък
Eficiența spălării
A: mai ridicată
G: mai scăzută
74Cleaning performance class… on a scale of A (higher) to G (lower)Clase de eficacia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)Opvaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav)Reinigungswirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)Βαθμός πλυσίματος… σε μία κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλότερη απόδοση)Classe d'efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible)Classe di efficacia di lavaggio… su una scala da A (alta) a G (bassa)Afwasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig)Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa)Pesutulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono)Diskeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre)Třída účinnosti mytí … na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)Pesemistulemuse klass … astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem)Mazgāšanas izpildes klase… uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)Plovimo kokybės …klasė skalėje nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė)Tisztítási hatékonysági osztály A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő skálánIl-klassi tal-qawwa tat-tindif … fuq skala ta' A (l-ogħla) sa Ġ (l-aktar baxx)Klasa efektywności zmywania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)Trieda účinnosti čistenia … na stupnici od A (vyššia) do G (nižšia)Razred pomivalnega učinka… na lestvici od A (višji) do G (nižji)Клас на измиване … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)Clasa de eficiență a spălării … pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)
VIIDrying performance
A: higher
G: lower
Eficacia de secado
A: más alto
G: más bajo
Tørreevne
A: høj
G: lav
Trockenwirkung
A: besser
G: schlechter
… Βαθμός στεγνώματος
A: υψηλότερη
G: χαμηλότερη
Efficacité de séchage
A: plus élevée
G: plus faible
Efficacia di asciugatura
A: alta
G: bassa
Droogresultaat
A: goed
G: matig
Eficiência de secagem
A: mais elevada
G: mais baixa
Kuivaustulos
A: hyvä
G: huono
Torkeffekt…
A: bättre
G: sämre
činnost sušení
A: lepší
G: horší
Kuivatamistulemus
A: parem
G: halvem
Žāvēšanas izpilde
A: labāka
B: sliktāka
Džiovinimo kokybės klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Szárítási teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb
Il-qawwa tat-tnixxif
A: L-ogħla
G: L-aktar baxx
Efektywność suszenia
A: (bardziej efektywna)
G: (mniej efektywna)
Účinnosť sušenia
A: vysoká
G: nízka
Sušilni učinek
A: višji
G: nižji
Клас на изсушаване
A: по-висок
G: по-нисък
Eficiența uscării
A: mai ridicată
G: mai scăzută
85Drying performance… on a scale of: A (higher) to G (lower)Clase de eficacia de secado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)Tørreevne… på skalaen A (høj) til G (lav)Trockenwirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)Βαθμός στεγνώματος… σε μία κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλόρερη απόδοση)Classe d'efficacité de séchage…, sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible)Classe di efficacia di asciugatura… su una scala da A (alta) a G (bassa)Droogresultaat… op een schaal van A (goed) tot G (matig)Classe de eficiência de secagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa)Kuivaustulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono)Torkeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre)Třída účinnosti sušení … na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)Kuivatamistulemuse klass … astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem)Žāvēšanas izpildes klase… uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)Džiovinimo kokybės klasė … skalėje nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė)Szárítási hatékonyság osztály A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő skálán.Il-qawwa tat-tnixxif … fuq skala ta' A (l-ogħla) sa Ġ (l-aktar baxx)Efektywność suszenia w skali od A (wysoka) do G (niska)Trieda účinnosti sušenia … na stupnici od A (vyššia) do G (nižšia)Razred sušilnega učinka… na lestvici od A (višji) do G (nižji)Клас на изсушаване … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)Clasa de eficiență a uscării … pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)
VIII96Standard place settingsCubiertosStandardkuverterStandardbefüllungΣκεύη τοποθετημένα κανονικάNombre de couvertsCopertiStandaardcouvertsServiços de loiça padrãoTäyttömäärä (standardiastiastoja)StandardkuvertPočet sad nádobíStandardsete serviiside arvStandarta trauku komplektu skaitsTalpa standartiniais serviruotės komplektaisSzabványos terítékGħadd standard ta' postijiet ta' oġġetti għall-ħasilPojemność znamionowa kompletŠtandardný objem pre riadStandardni pogrinjkiСтандартно разположениеNumărul standard de tacâmuri
IX107Water consumption l/cycleConsumo de agua l/cicloVandforbrug l/opvaskWasserverbrauch l/ProgrammΚατανάλωση νερού l/πρόγραμμαConsommation d'eau l/cycleConsumo di acqua l/cicloWaterverbruik (l/cyclus)Consumo de água l/cicloVedenkulutus l/ohjelmaVattenförbrukning l/diskomgångSpotřeba vodyl/cyklusVeetarbivus l/tsükkelŪdens patēriņš l/ciklāSuvartojamas vanduo (l/ciklas)Vízfogyasztás l/ciklusIl-konsum ta' l-ilmal/ċikluZużycie wody (l/cykl)Spotreba vodyl/cyklusPoraba vode l/programКонсумация на вода l/цикълConsum de apă l/ciclu
11Programme timeTiempo del programaVarighed af normalprogramFür Standardprogramm erforderliche ZeitΔιάρκεια κανονικού προγράμματοςDurée du programmeDurata del programmaProgrammaduurDuração do programaOhjelman kestoaikaTid per diskomgångDoba programuPõhitsükli ajaline kestusProgrammas laiksProgramos trukmėProgramidőIż-żmien tal-programmCzas trwania cykluČas programuTrajanje programaПрограмно времеDurata programului
138Estimated annual consumption (220 cycles)Consumo anual estimado (220 ciclos)Anslået årligt forbrug (220 opvaske)Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standardprogramme)Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για εκτέλεση του τυπικού προγράμματος 220 φορέςConsommation annuelle estimée (220 cycles)Consumo stimato annuo (220 cicli)Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli)Consumo anual estimado (220 ciclos)Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa)Beräknad förbrukning per år (220 diskomgångar)Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů)Eeldatav aastane tarbivus (220 pesemiskorda)Paredzamais gada patēriņš (220 cikli)Skaičiuotinis per metus (220 ciklų) suvartojamos energijos kiekisÁtlagos évi becsült energia- és vízfogyasztás értéke 220 ciklusraL-istima tal-konsum annwali (220 ċikli)Szacowane roczne zużycie (220 cykli)Odhadovaná ročná spotreba (220 cyklov)Ocenjena poraba na leto (220 programov)Годишна консумация (220 цикъла)Consum anual estimat (220 cicluri)
X149Noise [dB(A) re 1 pW]Ruido [dB(A) re 1 pW]Lydeffektniveau dB(A) (Støj)Geräusch (dB(A) re 1 pW)Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW]Bruit [dB(A) re 1 pW]Rumorosità [dB(A) re 1 pW]Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)Nível de ruído [dB(A) re 1 pW]Aäni (dB(A) re 1 pW)Buller (dB(A) re 1 pW)Hluk(dB(A) re 1 pW)Müra(dB(A) re pW)Troksnis (dB(A) re 1 pW)Triukšmas(dB(A) apie 1 pW)Zaj(dB(A) 1 pW)Livell tal-ħoss(dB(A) re 1 pW)Poziom hałasu(dB(A) re 1 pW)Hlučnosť(dB(A) re 1 pW)Hrup(dB(A) re 1 pW)Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)
Further information is contained in product brochuresFicha de información detallada en los folletos del productoBrochurerne om produktet indeholder yderligere oplysningerEin Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthaltenΜια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειεςUne fiche d'information détaillée figure dans la brochureGli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiataEen kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaatFicha pormenorizada no folheto do produtoTuote-esitteissä on lisätietojaProduktbroschyrerna innehåller ytterligare informationDalší údaje jsou v návodu k použitíKasutusjuhend sisaldab lisateavetSīkāka informācija norādīta brošūrāDaugiau informacijos yra gaminio aprašeTovábbi információ a termékismertetőbenAktar informazzjoni tinkiseb mill-manwal tal-prodott.Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługiĎalšie informácie sú obsiahnuté vo výrobkových katalógochOstali podatki so navedeni v prospektihДопълнителна информация се съдържа в техническия проспектInformațiile suplimentare se găsesc în broșurile de produs
Norm EN 50242Norma EN 50242Standard: EN 50242Norm EN 50242Πρότυπο EN 50242Norme EN 50242Norma EN 50242Norm EN 50242Norma EN 50242Standardi EN 50242Standard EN 50242Norma EN 50 242Standard EN 50 242Standarts EN 50 242Lietuvos standartas LST EN 50 242EN 50 242 szabványL-istandard EN 50 242Norma EN 50 242Norma EN 50 242Standard EN 50 242БДС EN 50242Standard EN 50242
Dishwasher Label Directive 97/17/ECDirectiva 97/17/CE sobre etiquetado de lavavajillasDirektiv 97/17/EF om energimærkning af opvaskemaskinerRichtlinie 97/17/EG GeschirrspületikettΟδηγία97/17/ΕΚ για την ετικέτα πλυντηρίων πιάτωνDirective 97/17/CE relative à l'étiquetage des lave-vaisselleDirettiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglieRichtlijn 97/17/EG: etikettering afwasmachinesDirectiva 97/17/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar loiçaDirektiivi 97/17/EY astianpesukoneiden energiamerkinnästäDirektiv 97/17/EG om märkning av diskmaskinerSměrnice 97/17/ES pro označování myček nádobí energetickými štítkyNõudepesumasinate märgistamise direktiiv 97/17/EÜTrauku mazgāšanas mašīnu Direktīva 97/17/EKIndaplovės etiketės direktyva 97/17/EBA 97/17/EK irányelv alapjánId-Direttiva 97/17/KE dwar it-tikketti tal-magni tal-ħasil tal-plattiDyrektywa 97/17/WE dotycząca etykiet na zmywarki do naczyńSmernica 97/17/ES o štítkovaní umývačiek riaduDirektiva 97/17/ES o energijskih nalepkah za pomivalne strojeДиректива 97/17/EO за миялни машиниDirectiva 97/17/CE privind eticheta pentru mașini de spălat vase

( 1 ) HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

( 2 ) HL L 32., 1996.2.10., 31. o.

( 3 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

( 4 ) HL L 344., 1986.12.6., 24. o.

( 5 ) HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

( 6 ) HL L 344., 1986.12.6., 24. o. A vonatkozó szabványok az EN 60704-2-3 (zajmérés) és EN 60704-3 (hitelesítés).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0017 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0017&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997L0017-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997L0017-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék