32011R0270[1]

A Tanács 270/2011/EU rendelete ( 2011. március 21. ) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 270/2011/EU RENDELETE

(2011. március 21.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenfajta - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"az Unió területe" : a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1) Be kell fagyasztani - az I. mellékletben felsorolt - a 2011/172/KKBP határozat 1. cikke (1) bekezdésében említett, az egyiptomi állami pénzeszközök jogellenes felhasználásáért felelősnek minősülő személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, valamint az ezekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást is.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2) Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzáloghitel-törlesztés, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és az azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; vagy

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztása a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően fog történni.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek az I. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; és

ii. a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését;

b) az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8. cikk

(1) A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A 2. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és szervekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

9. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

(3) A (2) bekezdés nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az információkat Egyiptom és más tagállam illetékes hatóságával, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb vonatkozó információkat, különös tekintettel e rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács az (1) bekezdésben említett határozatát és a jegyzékbe vétel okait közli - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján - az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja (1) bekezdésben említett határozatát, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, 2011. március 21-től legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

13. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és azok minden későbbi módosításáról.

14. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) a tagállami joghatóság alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Név (és névváltozatok)Azonosító adatokA jegyzékbe vétel indoka
1.Mohamed Hosni Elsayed MubarakAz Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke.
Születési idő: 1928.5.4.
Neme: férfi
Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.
2.Suzanne Saleh ThabetMohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének házastársa.
Születési idő: 1941.2.28.
Neme: nő
Kapcsolatban áll Mohamed Hosni Elsayed Mubarakkal, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.
3.Alaa Mohamed Hosni Elsayed MubarakMohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia.
Születési idő: 1960.11.26.
Neme: férfi
Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.
4.Heidy Mahmoud Magdy Hussein RasekhAlaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa.
Születési idő: 1971.10.5.
Neme: nő
Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, és kapcsolatban áll Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarakkal.
5.Gamal Mohamed Hosni Elsayed MubarakMohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia.
Születési idő: 1963.12.28.
Neme: férfi
Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.
6.Khadiga Mahmoud El GammalGamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa.
Születési idő: 1982.10.13.
Neme: nő
Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, és kapcsolatban áll Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarakkal.
15.Mohamed Zohir Mohamed Wahed GarranaKorábbi idegenforgalmi miniszter.
Születési idő: 1959.2.20.
Neme: férfi
Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.
18.Habib Ibrahim Habib EladliKorábbi belügyminiszter.
Születési idő: 1938.3.1.
Neme: férfi
Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.
19.Elham Sayed Salem SharsharHabib Ibrahim Eladli házastársa.
Születési idő: 1963.1.23.
Neme: nő
Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, és kapcsolatban áll Habib Ibrahim Eladli-vel.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikkben és a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jegyzéke és a Bizottság értesítési címe

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission - Európai Bizottság

Foreign Policy Instruments Service - Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0270 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0270&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0270-20180322 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0270-20180322&locale=hu

Tartalomjegyzék