3108/2013. (V. 17.) AB végzés

bírói kezdeményezés visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi pályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 34. § d) pontja és a 160. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a Szombathelyi Munkaügyi Bíróság előtt 1.M.209/2012. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságuk kizárására irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. A Szombathelyi Munkaügyi Bíróság bírája az előtte folyamatban lévő ügy egyidejű felfüggesztése mellett az 1.M.209/2012/13. számú indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítvány az ügy elbírálása során alkalmazni rendelt, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi pályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 34. § d) pontja és a 160. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint alkalmazhatóságuk kizárására irányult.

[2] Az alapul fekvő eljárás felperesének ügyészségi szolgálati jogviszonyát a legfőbb ügyész 2012. május 31-én kelt intézkedésével felmentés címén - az Üjt. 160. § (1) és (3) bekezdése alapján, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel - megszüntette. A "rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével" fordulatot az Üjt. 34. § d) pontja tartalmazta.

[3] A munkaügyi bíróság álláspontja szerint az Üjt. vitatott szabályozása sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, az I. cikk közelebbről meg nem határozott bekezdését, II. cikkét, VI. cikkét, a XIII. cikk (1) bekezdését, a XV. cikk (2) bekezdését, a XXIII. cikk (8) bekezdését.

[4] 2. A bírói kezdeményezés benyújtását követően az Országgyűlés elfogadta az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvényt (a továbbiakban: Módtv.), amely 2013. április 2-án hatályba lépett. A jelen ügyet érintően az alábbi jogszabályi változások történtek:

[5] A Módtv. 30. §-a módosította az Üjt. 34. § d) pontját: "A legfőbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik:

"d) az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével;"

[6] A Módtv. 35. § (2) bekezdése szerint az Üjt. 160. §-a hatályát veszti.

[7] A Módtv. 34. §-a kiegészítette az Üjt-t: "165/C. § E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 24/A. §-át 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 2022. december 31-ig az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdésében foglalt korhatár alatt a következőket kell érteni: [...]

"d) az 1949-ben vagy 1950-ben született ügyész tekintetében a 68. életévének betöltését követő 183. nap,"

"165/J. § (1) Ha az ügyész felmentésére az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 160. § alapján került sor, vagy az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya 2013. január 1. napja és az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépése között a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt szűnt meg, az ügyész az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül nyilatkozik a legfőbb ügyésznek arról, hogy kéri-e az ügyészi tisztségbe való visszahelyezését. A 30 napos határidő jogvesztő."

[8] 3. Az Alkotmánybíróság a Módtv. felhívott rendelkezéseit figyelembe véve megállapította, hogy a bírói kezdeményezés elbírálásra alkalmatlanná vált a konkrét ügyet érintő jogszabályi változás miatt. Az alapvető alkotmányjogi problémát jelentő irányadó nyugdíjkorhatár meghatározatlansága megszűnt; ezen túlmenően a felmentett ügyész tisztségébe való visszahelyezését kérheti. Ez azt jelenti, hogy az alaptörvény-ellenesség megállapításának, valamint a konkrét ügyben való alkalmazhatóság kizárásának kezdeményezését lehetővé tevő, s ezáltal az alkotmánybírósági eljárás megindításának alapjául szolgáló jogi tények időközben megszűntek.

[9] Mivel a bírói kezdeményezés az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 64. § d) pontjában foglalt követelménynek nem felel meg, az Alkotmánybíróság az Ügyrend 65. § (1) bekezdése alapján a bírói kezdeményezést visszautasította. A végzés meghozatala során az Abtv. 47. § (1) bekezdése, 50. §-a és az Ügyrend 5. § (1)-(2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság tanácsa járt el.

Budapest, 2013. május 13.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

tanácsvezető, alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: III/117/2013.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére