1186/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat az 1. melléklet szerint módosul.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1186/2016. (IV. 12.) Korm. határozathoz

1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a) 2., 2a. és 2b. pontjában az "az abban foglalt" szövegrész helyébe az "a céljainak megvalósításához szükséges",

b) 2b. pontjában az "az 1. mellékletben szereplő, nem a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó" szövegrész helyébe az "a nem általa vagy valamely tagja által irányított vagy felügyelt"

szöveg lép.

2. Hatályát veszti a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének (a továbbiakban: Stratégia) "8.1.1. Közösségi rendészet megteremtése" alcím "C. A modell régiós szintű kiterjesztése" és "D. A modell országos szintű kiterjesztése" táblázata.

3. A Stratégia "8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel" alcím

a) "B. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést végző szakemberek biztosítása" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"B. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést végző szakemberek biztosítása

Intézkedés:A képzések, továbbképzések szervezésével biztosítani kell, hogy a területen tevékenykedő
szakemberek ismerjék meg az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzés lehetőségeit,
illetve kerüljön megteremtésre a szakember-utánpótlás bázisa.
Felelős:Lechner Tudásközpont
Partner:NBT, ME, egyetemek építészkarai, Magyar Építész Kamara, NKE
Forrás:10 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:tananyagfejlesztés, tantervmódosítás
Határidő:2017. december 31.
Indikátor:tananyagok, módosított tantervek

"

b) "C. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és minősítési rendszer biztosítása" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"C. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és minősítési rendszer biztosítása

Intézkedés:Ki kell dolgozni az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzési ajánlásokra épülő
minősítési rendszert, amelynek a gyakorlatban történő megfelelősége, utógondozása
időszakos biztonságvédelmi auditok elrendelésével kontrollálható, racionalizálható,
optimalizálható. A belső, külső terek vagyonvédelmét még a tervezés-engedélyezés-építés
fázisában kockázatelemzéssel kell optimálisan kiválasztani, telepíteni. Az új, illetve
meglévő védelmi eszközök, rendszerek hatékonyságát, fejlesztési irányait időszakos,
a biztonságvédelem kialakítására, működésére irányuló auditok elrendelésével
lehet biztosítani. Az épületek belső, külső tereinek minimális vagyonvédelmi szintjét
a kialakítandó minősítő rendszerrel lehet biztosítani. Az építészeti eszközökkel segített
bűnmegelőzés hatékony alkalmazásához felül kell vizsgálni a kapcsolódó jogszabályokat.
Felelős:Lechner Tudásközpont
Partner:NBT, ME, rendőrség, kormányhivatalok, önkormányzatok, MABISZ, SZVMSZK
Forrás:8 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:jogszabályalkotás
Határidő:2017. december 31.
Indikátor:módosított jogszabályok

"

4. A Stratégia "8.1.3. Külterületeken élő biztonságának fokozása" alcím "A. A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása" táblázatában az "első évben 20.000.000 forint, azt követően évente 10.000.000 forint, központi költségvetés" szövegrész helyébe a "2014-ben 20 millió forint, 2015-ben 10 millió forint, 2016-tól évente 20 millió forint, NBT költségvetés" szöveg lép.

5. A Stratégia "8.1.4. Vagyonvédelem" alcím

a) "A. Csökkenteni kell lopás deliktumok előfordulását", "B. A közterületen leginkább előforduló garázda, erőszakos jellegű jogsértések visszaszorítása" és "C. Az ún. trükkös módszerrel elkövetett csalás, illetve lopás deliktumok visszaszorítása" táblázataiban a "2014-től minden második évben" szövegrész helyébe a "2014-ben, majd 2016-tól folyamatosan" szöveg,

b) "D. Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése" táblázatában az "az első évben 20.000.000 forint, azt követően évente 3.000.000 forint, központi költségvetés" szövegrész helyébe a "2014-ben 20 millió forint, 2015-ben 3 millió forint, azt követően kétévente 1 millió forint, NBT költségvetés" szöveg,

c) "E. Mobil Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése" táblázatában az "az első évben 30.000.000 forint, azt követően évente 3.000.000 forint, központi költségvetés" szövegrész helyébe az "az első évben 30 millió forint, azt követően évente 5 millió forint, NBT költségvetés" szöveg

lép.

6. A Stratégia "8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem" alcímében az "önkormányzati ügyosztályok" szövegrész helyébe az "önkormányzatok és a jegyzők" szöveg lép.

7. A Stratégia "8.2.1. Megelőző vagyonvédelem" alcím "A. Iskolai prevenciós programok - a DADA és ELLENSZER programok működtetése az általános és középiskolákban" táblázatában

a) a címben az "ELLENSZER" szövegrész helyébe az "ELLEN-SZER" szöveg,

b) a "nem igényel többletköltséget" szövegrész helyébe az "évente 5 millió forint, NBT költségvetés" szöveg

lép.

8. A Stratégia "8.2.1. Megelőző vagyonvédelem" alcím

a) "C. A pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"C. A pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése

Intézkedés:Ki kell alakítani és be kell vezetni a tanárok, gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési
továbbképzését, hogy az általános- és középiskolákban tevékenyen és minél
hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő
átadásához, a diákok tudatosságának fokozásához a prevenció területén.
Felelős:NBT, EMMI
Partner:BM, KLIK, egyházak, civil iskolafenntartók, SZGYF
Forrás:2014-2015. évben 1 millió forint, azt követően évente 15 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzések tartása, tananyagírás, multiplikátorok képzése
Határidő:a keretek kialakítása 2014. június, tananyag aktualizálása 2017. december 31., az oktatás
folyamatos
Indikátor:megtartott képzések száma, kiképzett oktatók száma, elkészített tananyag

"

b) "D. A bűnmegelőzés integrálása a családi és iskolai napok rendezvényeinek programjába, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben folyó programokba" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"D. A bűnmegelőzés integrálása a családi és iskolai napok rendezvényeinek programjába, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben folyó programokba

Intézkedés:Erősíteni kell a szülők és a tanárok együttműködését a színterek egymást erősítő hatásának
fokozása érdekében. Törekedni kell arra, hogy a helyi illetékes rendőrkapitányság
népszerűsítse a bűnmegelőzést az iskolai családi napokon, rendezvényeken.
Felelős:rendőrség
Partner:egyházak, civil iskolafenntartók, KLIK
Forrás:nem igényel többletforrást
Eszköz:családi napok, játékos vetélkedők tartása
Határidő:a 2013-2014-es tanévtől folyamatosan
Indikátor:megtartott családi napok száma, a családi napon megjelent résztvevők száma

"

9. Hatályát veszti a Stratégia "8.2.1. Megelőző vagyonvédelem" alcím "B. A pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési képzésének bevezetése" és "E. A hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és népszerűsítése a gyermek- és ifjúságvédelem területén" táblázata.

10. A Stratégia "8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés" alcím "A. A testnevelő tanárok és edzők bűnmegelőzési képzésének és továbbképzésének bevezetése" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"A. A testnevelő tanárok és edzők bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése

Intézkedés:A gyermek- és fiatalkorúak hasznos szabadidő-eltöltésének segítése érdekében erősíteni
kell a sport és a bűnmegelőzés kapcsolatát.
A testnevelő tanárok és edzők példaképként szolgálnak a fiatalok számára és
a mozgás, a sport segítségével képesek azokat a szociális kompetenciákat fejleszteni,
attitűdváltozásokat elérni, amelyek a bűnmegelőzésben is fontosak (szabálykövetés,
csapatmunkában történő hasznos részvétel, agresszió-levezetés, erőszakmentes
konfliktusmegoldás, tisztelet, elismerés, veszíteni tudás, öröm).
A testnevelő tanárok és edzők továbbképzésébe be kell emelni a bűnmegelőzési nevelés
ismereteit, ennek érdekében képzési modult kell kidolgozni.
Felelős:NBT
Partner:Testnevelési Egyetem,EMMI
Forrás:2016-tól évente 5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzési anyag elkészítése, továbbképzések szervezése
Határidő:a felmérésre 2014. augusztus, a képzési modul kidolgozására 2017. december 31.,
továbbképzések tartása 2017-től folyamatos
Indikátor:képzési anyag, továbbképzés

"

11. A Stratégia "8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés" alcím "B. A bűnmegelőzés beemelése az állami, egyházi és önkormányzati gyermektáborok programjaiba" táblázatában

a) az "EMMI, NBT" szövegrész helyébe az "EMMI" szöveg,

b) a "BM, rendőrség, KLIK, egyházak, önkormányzatok, SZGYF" szövegrész helyébe a "rendőrség, KLIK, egyházak, önkormányzatok, SZGYF, NBT" szöveg

lép.

12. A Stratégia "8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése" alcím "C. Iskolai mediátorok képzése" táblázatában

a) az "évi 2 millió forint, NBT éves költségvetése" szövegrész helyébe a "2014-2015. évben 2 millió forint, 2016-tól évente 8 millió forint, NBT költségvetés" szöveg,

b) a "2018" szövegrész helyébe a "folyamatos" szöveg

lép.

13. A Stratégia "8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése" alcím "D. A család védelmi funkciójának növelése" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"D. A család védelmi funkciójának növelése

Intézkedés:Ki kell alakítani a szülői felelősség hatékonyabb és konkrétabb számon kérhetőségének
rendjét a családtámogatási rendszeren belül. Egy szakemberekből álló munkacsoport
keretei között meg kell vizsgálni azokat a szükséges jogszabály-módosításokat,
amelyeken keresztül elérhető a család védelmi funkciójának növelése, a gyermekek
veszélyeztetésének csökkentése. Meg kell vizsgálni továbbá, hogyan biztosítható helyi
önkormányzati szinten a szülők képzésének, továbbképzésének intézményrendszere.
Felelős:EMMI, IM, BM, SZGYF
Partner:rendőrség, NBT, CSINI, OBDK
Forrás:évente 30 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:munkacsoport működtetése, feladatterv
Határidő:2016-tól folyamatos
Indikátor:munkacsoport üléseinek száma, kidolgozott intézkedések száma, megvalósított
intézkedések száma

"

14. A Stratégia "8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció" alcím "B. Az ELLEN-SZER programhoz tananyag készítése" táblázatában

a) a címben az "Az ELLEN-SZER programhoz tananyag készítése" szövegrész helyébe az "Az ELLEN-SZER programhoz tananyag készítése és aktualizálása" szöveg,

b) a "2014. december 20." szövegrész helyébe az "a tananyag elkészítése: 2014. december 20., a tananyag aktualizálása: igény szerint" szöveg

lép.

15. A Stratégia "8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció" alcím "C. Az élménypedagógia módszerének népszerűsítése, trénerképzések tartása tanároknak" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"C. Az élménypedagógia módszerének népszerűsítése, trénerképzések tartása

Intézkedés:Népszerűsíteni kell az élménypedagógia módszerét. Lehetővé kell tenni
az élménypedagógiai trénerképzésben részt venni kívánó szakemberek számára, hogy
részt tudjanak venni ilyen képzésben. A trénerképzésen részt vevők vállalják, hogy
a munkájuk során a módszert alkalmazzák.
Felelős:NBT
Partner:KLIK, BVOP, rendőrség
Forrás:2014-2015. évben 1 millió forint, 2016-tól évente 10 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:élménypedagógiás trénerképzések szervezése
Határidő:2014-től folyamatosan
Indikátor:élménypedagógiás trénerképzésen részt vettek száma, megtartott trénerképzések száma

"

16. A Stratégia "8.2.5. A média és az internet veszélyei" alcím "A. Biztonságos internethasználat" táblázatában

a) a "rendőrség, NBT" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg,

b) az "EMMI, NMHH" szövegrész helyébe az "EMMI, NMHH, NBT" szöveg

lép.

17. A Stratégia "8.3.2. A másodlagos viktimizáció elkerülése" alcím

a) "A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés nyomon követése és monitoringja" és "B. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé tétele" táblázataiban a "központi költségvetés" szövegrész helyébe az "NBT költségvetés" szöveg,

b) "A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés nyomon követése és monitoringja" táblázatában a "2016. május 31." szövegrész helyébe a "2016. szeptember 30." szöveg,

c) "B. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé tétele" táblázatában a "2015" szövegrész helyébe a "2016" szöveg

lép.

18. Hatályát veszti a Stratégia "8.3.2. A másodlagos viktimizáció elkerülése" alcím "C. Sértettek, tanúk számára információs pultok biztosítása" táblázata.

19. A Stratégia "8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése" alcím

a) "A. Hatékonyabb rendőrség által nyújtott tájékoztatás az áldozatsegítő szolgálat által biztosított támogatási lehetőségekről" táblázatában a "protokoll elkészítésére: 2015. december 31., a protokoll alkalmazására: 2016. április 1." szövegrész helyébe a "protokoll elkészítésére: 2016. március 31., a protokoll alkalmazására: 2016. június 1." szöveg,

b) "B. Országossá kell tenni a civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot, az áldozatsegítő szolgálatoknál szociális munkásokat kell alkalmazni" táblázatában

ba) a "tréning vonatkozásában IH költségvetése évi 10.000.000 forint, létszámfejlesztés a kormányhivatalok költségvetése évi 80.000.000 forint, önkéntesek költségtérítése a kormányhivatalok költségvetése évi 30.000.000 forint." szövegrész helyébe az "a) tréning vonatkozásában évente 1 millió forint, NBT költségvetés, b) létszámfejlesztés évente 8 millió forint, NBT költségvetés, c) önkéntesek költségtérítése évente 3 millió forint, NBT költségvetés" szöveg,

bb) a "2016. május 31." szövegrész helyébe a "2016-tól folyamatos" szöveg,

c) "D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata" táblázatában a "2014. május 1." szövegrész helyébe a "folyamatos" szöveg

lép.

20. A Stratégia "8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése" alcím "C. A pszichológiai segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"C. Az érzelmi segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele

Intézkedés:A pszichés károsodásokat jelenleg az áldozatsegítő szolgálat csak eseti jelleggel tudja
kezeltetni. Azoknak a személyeknek, akik különösen kiszolgáltatottak, vagy akik olyan
helyzetbe kerülnek, amelynek következtében különösen nagymértékben ki vannak téve
a sérelem kockázatának, érzelmi segítségnyújtásban is kell részesülniük. A fentiekkel
összhangban a 2012/29/EU irányelv 9. cikk (1) bekezdés c) pontja el is várja azt, hogy
az áldozatok az áldozatsegítő szolgálatnál érzelmi segítségnyújtásban is részesüljenek.
Az áldozatsegítő szolgálatnál országosan nem megoldott az érzelmi, vagy azon túlmenően
a pszichológiai segítségnyújtás. Ezt az ellátási formát az egyenlő esélyek biztosítása
érdekében is fejleszteni szükséges és országossá kell tenni.
Felelős:ME, kormányhivatalok
Partner:IM, IH
Forrás:évente 30 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:érzelmi segítséget nyújtó szakemberek alkalmazása és felkészítése
Határidő:2016-től folyamatos
Indikátor:áldozatsegítő szolgálatonként egy érzelmi segítséget nyújtó szakember

"

21. Hatályát veszti a Stratégia "8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése" alcím "E. 24 órás telefonos diszpécser szolgálat fenntartása és országossá tétele" táblázata.

22. A Stratégia "8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése" alcím

a) "A. Többszakaszos fogvatartotti reintegrációs szolgáltatások megvalósítása" táblázatában

aa) a "10.400.000.000 forint" szövegrész helyébe a "3500 millió forint" szöveg,

ab) a "2022. december 31-ig folyamatosan" szövegrész helyébe a "2016" szöveg,

b) "B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára" táblázatában

ba) a "2014. március 1." szövegrész helyébe a "folyamatos" szöveg,

bb) a "vizsgálati jelentés" szövegrész helyébe a "vizsgálati és felülvizsgálati jelentés" szöveg

lép.

23. A Stratégia "8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése" alcím "H. A jobb agyféltekés rajzolás oktatásának bevezetése a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"H. A jobb agyféltekés rajzolás oktatásának bevezetése a büntetés-végrehajtási intézetekben

Intézkedés:A büntetés-végrehajtási intézetekben meg kell honosítani a jobb agyféltekés rajzolás
módszerét, elősegítve az elítéltek önbecsülésének emelését, agressziójának csökkentését,
kreativitásának fejlesztését, valamint hasznos szabadidő-eltöltését, az érzelmek kezelését.
Felelős:NBT, BVOP
Partner:-
Forrás:évente 5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:multiplikátorok képzése, tanfolyamok tartása
Határidő:2016-tól folyamatos
Indikátor:kiképzett multiplikátorok száma, képzésben résztvevők száma

"

24. A Stratégia "8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében" alcím "A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása

Intézkedés:A közösségi foglalkoztató a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működő
speciális intézmény, amelynek legfontosabb funkciója az alternatív szankciók, illetve
helyreállító igazságszolgáltatási eszközök körének bővítése. Közösségi foglalkoztató
jelenleg csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működik.
A magatartási szabályok végrehajtására alkalmas közösségi foglalkoztatók számának
növelése érdekében (a Pártfogó Felügyelői Szolgálatot érintő átszervezést követően)
meg kell vizsgálni új közösségi foglalkoztatók létesítésének a feltételeit úgy, hogy minden
régió számára rendelkezésre álljon legalább egy foglalkoztató. E feltételek felmérését
követően - a pártfogó felügyelet végrehajtásában és szakmai koordinációjában érintett
szervezetek együttműködésével - azt is vizsgálni szükséges, hogy milyen forrásból
biztosítható az új közösségi foglalkoztatók létrehozásához szükséges anyagi fedezet,
továbbá uniós forrás bevonása esetén a fenntartás költsége.
Az újabb közösségi foglalkoztatók kialakításáig gondoskodni kell a létrehozásukhoz
mintaként szolgáló miskolci Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató éves működési
költségeinek a biztosításáról és ki kell dolgozni a működtetésének további feltételeit.
Az intézkedés végrehajtása érdekében elvégzendő feladatok:
a) helyzetfelmérés készítése,
b) a közösségi foglalkoztatók működését biztosító jogi szabályozás előkészítése és
a tervezet benyújtása,
c) a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működési forrásának biztosítása,
d) a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése.
Felelős:a) és d) pont: IH
b) pont: IM
c) pont: NBT
Partner:a) pont: IM, ME, kormányhivatalok
b) , c) és d) pont: ME, kormányhivatalok
Forrás:a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetésére 2016-tól évi 25 millió forint, NBT
költségvetés
Eszköz:az új közösségi foglalkoztatók kialakítását vizsgáló felmérés, elemzés
Határidő:a) pontra: a szervezeti átalakítás utáni helyzet felmérését, elemzését 2016. november
30-ig el kell végezni,
b) pontra: 2017. március 31-ig elő kell készíteni és be kell nyújtani a közösségi
foglalkoztatók működését biztosító jogi szabályozás tervezetét,
c) és d) pontra: 2016. április 30-ig meg kell tervezni és ki kell dolgozni a Zöld Pont
Közösségi Foglalkoztató működésének feltételeit, ki kell jelölni a munkáltató szervezetet
és át kell adni a működtetéshez szükséges forrást a működtetésért felelős szervezet
számára
Indikátor:a) pont: a kialakult helyzetről készült összefoglaló jelentés,
b) pont: kormány-előterjesztés,
c) és d) pont: a Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató által elértek száma

"

25. A Stratégia "8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében" alcím "B. Kockázatértékelés fejlesztése" táblázatában

a) a "központi költségvetés" szövegrész helyébe az "NBT költségvetés" szöveg

b) a "2015. december 31." szövegrész helyébe a "2016. június 30." szöveg

lép.

26. A Stratégia "8.5. Horizontális intézkedések" alcím "A. Látenciakutatás" táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"A. Látenciában maradt bűncselekmények feltérképezése

Intézkedés:A látenciában maradt bűncselekmények feltérképezése alkalmassá teszi
a kriminálpolitikai tervezőket az állampolgári igényekre és az új jelenségekre történő
megfelelő reagálásra is. Látencia feltérképezése keretében vizsgálni kell a látens
bűnözést, a lakosság szubjektív biztonságérzetét, a bűncselekmények áldozatainak
attitűdjét. Az anyagokat közérthető formában is el kell készíteni és közzé kell tenni.
Felelős:BM
Partner:NBT, IM, OBH, LÜ, rendőrség, NAV
Forrás:75 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:feltérképezés lebonyolítása
Határidő:első alkalommal 2016, ezt követően igény szerint
Indikátor:a feltérképezés eredményeinek publikálása

"

27. A Stratégia "8.5. Horizontális intézkedések" alcím

a) "B. Személyi jövedelemadó 1%-a bűnmegelőzésre" táblázatában a "2014. január 1." szövegrész helyébe a "kétévente folyamatos" szöveg,

b) "C. Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó illetve a társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése" táblázatában

ba) a "legfeljebb 30.000.000 forint az NBT forrásából" szövegrész helyébe az "évente 5 millió forint, NBT költségvetés" szöveg,

bb) a "2015. december 31-ig folyamatosan" szövegrész helyébe a "2016-tól folyamatosan" szöveg,

c) "E. Részvétel az EBESZ keretein belül működő képzésekben, a lehetőségeknek a hatékonyabb kiaknázása" táblázatában a "résztvevő szervek költségvetése" szövegrész helyébe a "többletköltséget nem igényel" szöveg

lép.

28. A Stratégia "8.6. Az intézkedési Terv 2013-2015 részben alkalmazott rövidítések" alcímében szereplő táblázat 12. sorának

a) "A" mezőjében az "NCSSZI" szövegrész helyébe a "CSINI" szöveg,

b) "B" mezőjében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Család, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet" szöveg

lép.

29. A Stratégia "9. MONITORING" cím

a) második bekezdésében

aa) az "évenként" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg,

ab) a "stratégiához kapcsolódó feladatok megvalósulásához kapcsolódó" szövegrész helyébe a "stratégia megvalósítását szolgáló feladatok végrehajtásáról készült" szöveg,

b) harmadik bekezdésében

ba) az "évente" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg,

bb) az "aktualizálja" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

bc) a "figyelembe vételével." szövegrész helyébe a "figyelembe vételével javaslatot tesz a stratégia szükséges módosítására." szöveg,

c) negyedik bekezdése helyébe az "A stratégiához kapcsolódóan, céljainak megvalósítása érdekében intézkedési tervek készülnek. Jelen stratégia tartalmazza a 2013-2015-ben végrehajtani vagy megkezdeni és a stratégia teljes időtávja alatt folyamatosan végrehajtani szükséges intézkedésekre vonatkozó tervet." szöveg,

d) ötödik bekezdésében

da) a "tervek kétévente" szövegrész helyébe a "tervek ezt követően kétévente" szöveg,

db) az "elkészítésének" szövegrész helyébe az "előkészítését" szöveg

lép.

30. Hatályát veszti a Stratégia "9. MONITORING" cím hatodik bekezdése.

Tartalomjegyzék