62016CJ0498

A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2018. január 25. Maximilian Schrems kontra Facebook Ireland Limited. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 44/2001/EK rendelet - A 15. és a 16. cikk - Joghatóság fogyasztói szerződések esetén - A »fogyasztó« fogalma - Ugyanazon szolgáltatóval vagy eladóval szemben érvényesítendő igények fogyasztók közötti engedményezése. C-498/16. sz. ügy.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2018. január 25. ( *1 )

"Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 44/2001/EK rendelet - A 15. és a 16. cikk - Joghatóság fogyasztói szerződések esetén - A »fogyasztó« fogalma - Ugyanazon szolgáltatóval vagy eladóval szemben érvényesítendő igények fogyasztók közötti engedményezése"

A C-498/16. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Oberster Gerichtshof (legfelsőbb bíróság, Ausztria) a Bírósághoz 2016. szeptember 19-én érkezett, 2016. július 20-i határozatával terjesztett elő a

Maximilian Schrems

és

a Facebook Ireland Limited között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (harmadik tanács),

tagjai: L. Bay Larsen tanácselnök, J. Malenovský, M. Safjan (előadó), D. Šváby és M. Vilaras bírák,

főtanácsnok: M. Bobek,

hivatalvezető: M. Aleksejev tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2017. július 19-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

- M. Schrems képviseletében W. Proksch és H. Hofmann Rechtsanwälte,

- a Facebook Ireland Limited képviseletében N. Pitkowitz, M. Foerster és K. Struckmann Rechtsanwälte,

- az osztrák kormány képviseletében G. Eberhard és G. Kunnert, meghatalmazotti minőségben,

- a német kormány képviseletében T. Henze, R. Kanitz és M. Hellmann, meghatalmazotti minőségben,

- a portugál kormány képviseletében M. Figueiredo, L. Inez Fernandes és S. Duarte Afonso, meghatalmazotti minőségben,

- az Európai Bizottság képviseletében M. Wilderspin és M. Heller, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2017. november 14-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 15 és 16. cikkének értelmezésére vonatkozik.

2 E kérelmet az Ausztriában lakóhellyel rendelkező Maximilian Schrems és az Írországban székhellyel rendelkező Facebook Ireland Limited között M. Schrems magán Facebook-fiókjára, valamint hét másik, az e fiókokkal kapcsolatos jogaikat ezen előbbi személynek átengedő személy magán Facebook-fiókjaira vonatkozó megállapítás és tevékenység megtiltása, tájékoztatás, elszámolás, valamint 4000 eurónak megfelelő összeg megfizetése tárgyában folyamatban lévő jogvitában terjesztették elő.

Jogi háttér

A 44/2001 rendelet

3 A 44/2001 rendelet (8), (11) és (13) preambulumbekezdése értelmében: [...] [...]

"(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások és az e rendelet által kötelezett tagállam területe között kapcsolatnak kell fennállnia. Ennek megfelelően általában közös joghatósági szabályokat kell alkalmazni, ha az alperes az említett tagállamok egyikében lakóhellyel rendelkezik.

(11) A joghatósági szabályoknak nagymértékben kiszámíthatóknak kell lenniük, és azt az elvet kell követniük, hogy a joghatóságot általában az alperes lakóhelye alapozza meg, és a joghatóságnak ezen az alapon mindenkor megállapíthatónak kell lennie, kivéve egyes pontosan meghatározott eseteket, amelyekben a per tárgya vagy a felek szerződéses szabadsága eltérő joghatósági okot kíván meg. A jogi személyek székhelyét a közös szabályok átláthatóságának fokozása és a joghatósági okok összeütközése elkerülése végett önállóan kell meghatározni.

(13) A biztosítási, fogyasztói és munkaszerződésekkel kapcsolatban a gyengébb felet az érdekeinek megfelelő, az általános szabályoknál kedvezőbb joghatósági szabályokkal kell védelemben részesíteni."

4 E rendelet 2. cikke ekképp rendelkezik:

"(1) E rendelet rendelkezéseire is figyelemmel valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy, állampolgárságára való tekintet nélkül, az adott tagállam bíróságai előtt perelhető.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére