Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Pécsi Ítélőtábla Bf.14/2022/8. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2017. évi XC. törvény (Be.) 606. § (1) bek.] Bírók: Bencze Beáta, Hudvágner András, Tóth Sándor

A Pécsi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság

Bf.III.14/2022/8. szám

A Pécsi Ítélőtábla Pécsett, a 2022. évi május hó 24. napján megtartott nyilvános ülés alapján meghozta a következő

í t é l e t e t:

A másodfokú bíróság a kábítószer-kereskedelem bűntettének kísérlete miatt Terhelt1 ellen indított büntetőügyben a Pécsi Törvényszék 13.B.95/2021/63. számú ítéletét az alábbiak szerint változtatja meg:

A vádlott cselekményét a Btk. 176. § (1) bekezdés III. fordulatába ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő kábítószer-kereskedelem bűntette kísérletének minősíti.

A vádlott büntetését 13 (tizenhárom) év szabadságvesztésre súlyosítja.

A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlottal szemben az ORFK számlaszám számú letéti számláján tartott 132.190 (egyszázharminckettőezer-egyszázkilencven) forintra vagyonelkobzást rendel el, egyben a kiadásra és visszatartásra vonatkozó rendelkezést mellőzi.

A Pécsi Törvényszéken Bj.156/2021. számon nyilvántartott és B100003013574 számon őrzött, valamint a B100003012883 számon őrzött mobiltelefonokat és B100003013007 számon őrzött mobil wifi egységet elkobozza.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja azzal, hogy a bűnügyi költség biztosítására visszatartott rendszám1 forgalmi rendszámú gépjármű típusa helyesen Audi A6.

A kiszabott szabadságvesztésbe a 2022. évi január hó 31. napjától a 2022. évi május hó 24. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt továbbmenően beszámítja.

I n d o k o l á s

I.

[1] A Pécsi Törvényszék a 2022. január 31-én kihirdetett 13.B.95/2021/63. számú ítéletével Terhelt1 vádlottat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 178. § (1) bekezdésének IV. fordulatában meghatározott és a (2) bekezdés c) pontja szerint minősülő kábítószer birtoklásának bűntette miatt, mint különös visszaesőt 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát fegyházban határozta meg. A szabadságvesztésbe beszámította a 2020. május 23. napjától a 2022. január 31. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. A Kecskeméti Törvényszék 3.B.338/2011/284. számú, illetve a Szegedi Ítélőtábla Bf.I.617/2013/20. számú ítéletéhez kapcsolódó feltételes szabadságot megszüntette. Rendelkezett a bűnjelekről, valamint az eljárás során felmerült bűnügyi költség viseléséről is.

[2] A fenti ítélet ellen az ügyészség a vád tárgyává tett cselekmény eltérő minősítésének megállapítása és a büntetés súlyosítása végett, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.

[3] A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában, valamint a nyilvános ülésen jelen lévő képviselője útján - tényállásának kisebb fokú pontosítása mellett - a vád tárgyává tett cselekmény Btk. 176. § (1) bekezdésének III. fordulatában meghatározott és a (3) bekezdés szerint minősülő kábítószer-kereskedelem bűntettének kísérlete szerinti minősítésére, a szabadságvesztés tartamának felemelésére, a vádlottól lefoglalt készpénz tekintetében vagyonelkobzás elrendelésére és a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használt dolgok elkobzására tett indítványt.

[4] A védő a nyilvános ülésen a jogorvoslati kérelmével megegyező tartalommal szólalt fel.

[5] A másodfokú bíróság a jogorvoslattal megtámadott ítéletet a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 590. § (1) és (2) bekezdései alapján az azt megelőző bírósági eljárással együtt bírálta felül, oly módon, hogy vizsgálta a tényállás megalapozottságát, az ítéletnek a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására és az intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit, valamint az indokolás helyességét és az eljárási szabályok megtartását. Ezt meghaladóan a Be. 590. § (7) bekezdésében írtak szerint - hivatalból - vizsgálta az egyszerűsített felülbírálat körébe tartozó kérdéseket is.

[6] Ennek során a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást a Be. 592. § (2) bekezdés c) és d) pontjai alapján részben megalapozatlannak találta, ezért azt az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő iratok tartalma, továbbá ténybeli következtetés útján - figyelemmel a Be. 593. § (1) bekezdésének a) pontjára is - az alábbiak szerint helyesbítette:

[7] Mellőzi az ítélet [30] pontját, és helyette azt állapítja meg, hogy a vádlottól lefoglalt, nettó 1001,04 gramm tömegű por legalább 778 gramm kokainbázist, míg az 1005,43 gramm por legalább 782 gramm kokainbázist tartalmazott.

[8] Az ítélet [31] pontjában a kábítószerek - összesen és helyesen - legalább 1560 gramm kokainbázist tartalmaztak. E pontból mellőzi a kábítószer különösen jelentős mennyiségére történő utalást.

[9] E pontosításokkal a tényállás immár megalapozott, mentes a Be. 592. § (2) bekezdésében felsorolt megalapozatlansági hibáktól és hiányosságoktól: az teljeskörűen felderített, hiánytalan, iratellenes megállapítást vagy téves ténybeli következtetést nem tartalmaz, és az a vádlott védekezésével szemben is a bizonyítékok indokolt és okszerű mérlegelésén alapul.

[10] II.

[11] A bizonyítékok értékelését megelőzően kellett vizsgálni a védelem eljárási kifogását. A védő álláspontja szerint az elsőfokú bíróság eljárási szabályt sértett, amikor a vádlott első, 2020. május 24-i gyanúsítotti kihallgatásáról szóló jegyzőkönyvben rögzített vallomását bizonyítékként elfogadta és felhasználta a tényállás megállapítása során. A nyomozati iratok között fellelhető jegyzőkönyvből ugyanis megállapítható, hogy azon a vádlott aláírása nem szerepel. A jegyzőkönyvet a kihallgatást végző nyomozó hatóság tagjának és a vádlottnak, mint hitelesítőnek kellett volna aláírnia. Mivel e hivatalos iraton az aláírása nem szerepel, ekként az nem használható fel bizonyítékként.

[12] A másodfokú bíróság a védő e kifogásával egyetértett. A kihallgatás idején hatályos Be. 360. § (3) bekezdése értelmében ugyanis a jegyzőkönyvet az eljárási cselekményt végző ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírja. A (4) bekezdés értelmében pedig a gyanúsított, a tanú és a tolmács a jegyzőkönyv minden oldalát aláírja. Ha a gyanúsított, a tanú vagy a tolmács a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, a megtagadás tényét és annak közölt vagy ismert okát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

[13] A nyomozás irataiból kiderül, hogy a vádlott nem tagadta meg a jegyzőkönyv aláírását, hanem - ezzel szemben - a közúti balesetben elszenvedett súlyos sérülései miatt nem volt abban a fizikai állapotban, hogy azt megtegye. Erre figyelemmel az aláírásának az elmaradása a jegyzőkönyv hitelességét már önmagában megkérdőjelezi.

[14] A Be. 360. §-ában foglalt rendelkezést tehát nem írhatja felül és nem törvényesítheti az a jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, mely szerint a vádlott sérülése miatt nem tudta aláírását elhelyezni a jegyzőkönyvön. A nyomozó hatóság akkor járt volna el törvényesen, ha a jegyzőkönyv hitelesítéséhez - a terhelt részére történő felolvasását követően - hatósági tanút vesz igénybe, aki aláírásával igazolta volna azt a tényt, hogy a jegyzőkönyvbe a gyanúsított által tett nyilatkozat került bele. Ez éppen azt szolgálta volna, hogy a hitelesítés után eredményesen ne lehessen vitatni azt, hogy a kihallgatáson mi és milyen körülmények között hangzott el.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!