Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

Egyes veszélyhelyzeti normák:

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (különösen: 4. § (8) bekezdés)

1. A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében - kivéve kisértékű tárgyi eszköz - történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában.[1]

Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szerv vezetője

Határidő: azonnal

2. Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak

a) az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra,

b) a NATO finanszírozási programok, illetve a közös finanszírozású NATO programok keretében megvalósuló beszerzésekre,

c) az elkülönített állami pénzalapokból és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokból, valamint az Első Világháborús Centenáriumi Bizottság által támogatott és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére megvalósuló beruházásokra,[2]

d) az adományokból megvalósuló beruházásokra,

e) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe sorolt Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek fejezeti kezelésű előirányzata terhére finanszírozott beruházásokra,

f) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 3. melléklet 38-42. pontban meghatározott, kormányzati nemzeti létfontosságú információs rendszerelemekkel kapcsolatos beszerzésekre.

g) az államhatár védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre.[3]

h) az állami felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 100. § (5) bekezdésében foglaltak érdekében történő informatikai és egyéb eszközbeszerzéseire.[4]

i) az Országos Atomenergia Hivatal beszerzéseire.[5]

i) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló Korm. rendeletben meghatározott beszerzésekre.[6]

j) a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott beszerzésekre.[7]

3. A tilalmak részbeni feloldására - rendkívül indokolt, egyedi esetekben - a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult.[8]

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatos

4. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.

5.[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat 8. pontja. Hatályos 2014.01.30.

[2] Módosította az 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 3.1. pontja. Hatályos 2014.12.29.

[3] Beiktatta az 1598/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2015.09.05.

[4] Beiktatta a 2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[5] Beiktatta az 1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2019.04.06.

[6] A második i) alpontot beiktatta a 1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2019.04.19.

[7] Beiktatta az 1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 7. pontja. Hatályos 2019.12.21.

[8] Módosította az 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 3.2. pontja. Hatályos 2014.12.29.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.