1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes kormányhatározatoknak a Nemzetbiztonsági Kabinet működését érintő módosításáról

1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pontja a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vehet

a) a közbeszerzésekről szóló törvény, illetve a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló törvény alkalmazása alóli Országgyűlés általi felmentésre irányuló kérelemről,

b) a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési tervről, valamint

c) a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésről

történő vélemény kialakításával kapcsolatos napirendi pontok tárgyalása során a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos).

(4b) A Kormánybiztost a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén az általa kijelölt személy helyettesítheti. A helyettesítésről és a helyettesítő személyéről a Kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Kabinet elnökét legkésőbb az ülést megelőző munkanapon tájékoztatja."

2. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pont (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A Nemzetbiztonsági Kabinet úgy is hozhat döntést, illetve alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus úton vagy távbeszélő útján közlik szavazatukat."

3. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pontja a következő (6d) bekezdéssel egészül ki:

"(6d) Ha a döntéshozatalra vagy a vélemény kialakítására a (6a) bekezdés szerinti eljárásban került sor, vagy a Kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén nem vett részt és a helyettesítésére sem került sor, a Nemzetbiztonsági Kabinet

a) (4a) bekezdés a) pontja szerinti napirendi pontokkal kapcsolatos döntéséről, illetve

b) (4a) bekezdés b) és c) pontja szerinti napirendi pontokkal kapcsolatos véleményéről

a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke öt napon belül tájékoztatja a Kormánybiztost."

4. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/J. pontja a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Nemzetbiztonsági Kabinet a 90/D. pont (4a) bekezdés b) és c) pontja szerinti napirendi pontok kapcsán véleményt alakít ki."

5. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a) 90/D. pont (6c) bekezdésében a "döntésről - ha a (4) bekezdés szerinti részvételük nem biztosítható - öt" szövegrész helyébe a "Nemzetbiztonsági Kabinet döntéséről vagy véleményéről - ha a (4) bekezdés szerinti részvételük a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén nem volt biztosítható - öt" szöveg,

b) 90/F. pont (1) bekezdésében az "és tagja" szövegrész helyébe az "és - e kormányhatározat eltérő rendelkezésének a hiányában - tagja" szöveg

lép.

6. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontja a következő j) alponttal egészül ki:

(Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak)

"j) a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott beszerzésekre."

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozathoz

1. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KKB ülésén állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz)

"c) a Magyar Honvédség parancsnoka,"

2. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 11/A. ponttal egészül ki:

"11/A. A KKB TT a katasztrófa- és válsághelyzeti medicinával kapcsolatos egészségügyi tartalékolási feladatok összehangolása érdekében tudományos szekciót működtet."

Tartalomjegyzék