Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31996R0847[1]

A Tanács 847/96/EK rendelete (1996. május 6.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről

A TANÁCS 847/96/EK RENDELETE

(1996. május 6.)

a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozataláról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) 4. cikkének (2) bekezdésében felsorolt rendelkezések mellett a halászati tevékenységek gyakorlására vonatkozóan szükség van olyan feltételek megállapítására, amelyek a teljes kifogható mennyiség és a kvóták évenkénti kezelésében megvalósuló megfelelő rugalmasság révén javítják a jelenleg rendelkezésre álló mechanizmusokat, ami bizonyos határok között összeegyeztethető a védelmi politikával;

mivel a 3760/92/EGK rendelet 8. cikke szerint a Tanács feladata a tagállamok számára felosztandó halászati lehetőségek, illetve az azok évről évre történő módosítására vonatkozó feltételek megállapítása;

mivel szükség van az elővigyázatossági szempontból és analitikai célokra kifogható mennyiség szerinti állományok meghatározására;

mivel e rendelet alkalmazásában szükség van az állományból történő megengedett fogások meghatározására;

mivel bizonyos körülmények között egy éven belül felülvizsgálhatók és növelhetők a bizonyos állományokra vonatkozó, elővigyázatossági szempontból kifogható mennyiségek és kvóták, azzal az elhanyagolható veszéllyel, hogy lerontják a tengeri erőforrások ésszerű és felelős kiaknázásának elvét;

mivel indokolt ösztönözni a tagállamokat arra, hogy az analitikai célokra kifogható mennyiség alá tartozó állománykvótáik egy részét bizonyos határokon belül átcsoportosítsák egyik évről a másikra;

mivel más, az analitikai vagy az elővigyázatossági szempontból kifogható mennyiség alá tartozó állományok olyan kiaknázási fokon állhatnak, hogy a teljes kifogható mennyiség semmiféle növelése nem kívánatos;

mivel a kvóták túlhalászását szankcionálni kell; mivel ez a túlhalászásért felelős tagállam következő évi kvótájából történő megfelelő levonások előírásával valósítható meg; mivel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) 23. cikkével összhangban a Tanácsnak olyan szabályokat kell elfogadnia, amelyek által a Bizottság levonásokat végezhet, ha túlhalászás fordul elő, figyelembe véve a túlhalászás mértékét, az előző években esetlegesen előfordult túlhalászást és az érintett erőforrások biológiai állapotát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Elővigyázatossági szempontból kifogható mennyiség vonatkozik azokra az állományokra, amelyek esetében nem áll rendelkezésre a halászati lehetőségek tudományosan megalapozott értékelése arra az évre vonatkozóan, amelyre a teljes kifogható mennyiséget meghatározzák; más esetekben az analitikai célokra kifogható mennyiséget kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában az állományból történő megengedett fogások egy adott tagállam esetében a Tanács által a 3760/92/EGK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése alapján kiosztott kvótát jelenti, amelyet az alábbiak módosítanak:

- a 3760/92/EGK rendelet 9. cikke alapján történt változtatások,

- a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kompenzáció,

- az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott mennyiségek, és

- az e rendelet 5. cikkében meghatározott levonások.

2. cikk

A teljes kifogható mennyiségnek a 3760/92/EGK rendelet 8. cikkének megfelelő rögzítésekor a Tanács határoz az alábbiakról:

- mely állományok tartoznak az elővigyázatossági és melyek az analitikai célokra kifogható mennyiség alá az állományokról rendelkezésre álló tudományos tanácsok alapján,

- melyek azok az állományok, amelyekre azok biológiai állapota és a harmadik országokkal kapcsolatos kötelezettségek alapján nem vonatkozik a 3. és 4. cikk,

- melyek azok az állományok, amelyekre azok biológiai állapota alapján vonatkoznak az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott levonások.

3. cikk

(1) Ha az elővigyázatossági szempontból kifogható mennyiség több mint 75 %-át az alkalmazási év október 31-ig kiaknázták, a tagállam, amely kvótával rendelkezik az állományra vonatkozóan, amelyre az adott teljes kifogható mennyiséget rögzítették, kérheti a teljes kifogható mennyiség megemelését. Az ilyen kérelmeket a Bizottságnak kell címezni, és csatolni kell hozzájuk az azokat megfelelően alátámasztó biológiai adatokat, valamint jelezni kell a felülvizsgálat terjedelmét. A Bizottság 20 munkanapon belül megvizsgálja a kérelem elemeit azzal a céllal, hogy javaslatot terjesszen a Tanács elé a teljes kifogható mennyiséget és kvótákat rögzítő rendelet módosítására, amennyiben azt indokoltnak ítélik. A tagállamot tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről.

(2) A tagállamok 5 %-kal túlléphetik a megengedett fogásmennyiséget. Az ilyen halfogást azonban az 5. cikkben meghatározott levonások tekintetében az engedélyezett fogások túllépésének kell tekinteni.

(3) Ha az elővigyázatossági szempontból kifogható mennyiség alá tartozó állományra vonatkozó kvóta 75 %-át az alkalmazási év október 31-ig kihasználták, a tagállam, amelynek ezt a kvótát kiosztották, kérheti a Bizottság engedélyét azonos állományból további halmennyiség kifogására, feltüntetve a szükséges további mennyiséget, amely nem haladhatja meg a megfelelő kvóta 10 %-át. A Bizottság 20 munkanapon belül döntést hoz az ilyen kérelmekről, a 2847/93/EGK rendelet 36. cikkében megállapított eljárással összhangban. Az ezen eljárás keretében nyújtott kiegészítő mennyiséget az ennek a rendeletnek az 5. cikkében meghatározott levonások tekintetében az engedélyezett fogások meghaladásának kell tekinteni.

4. cikk

(1) A 3. cikk (2) és (3) bekezdése az analitikai célokra kifogható mennyiség alá tartozó állományokra vonatkozik.

(2) Az analitikai célokra kifogható mennyiség alá tartozó állományok esetében, az 5. cikk (2) bekezdésében említettek kivételével, a tagállam, amelynek a kvótát kiosztották, a kvóta alkalmazása szerinti év október 31-ig kérheti a Bizottságot, hogy tartsa vissza a kvóta legfeljebb 10 %-át a következő évre való átcsoportosítás céljából.

A Bizottság a 2847/93/EGK rendelet 36. cikkében megállapított eljárással összhangban hozzáadja a vonatkozó kvótához a visszatartott mennyiséget.

6. cikk

Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

Az 5. cikket azonban 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 382., 1994.12.31., 4. o.

( 2 ) HL C 249., 1995.9.25., 84. o.

( 3 ) HL L 389., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 4 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2870/95/EK rendelettel (HL L 301., 1995.12.14., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R0847 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R0847&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R0847-20100101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R0847-20100101&locale=hu