Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995R2870[1]

A Tanács 2870/95/EK rendelete (1995. december 8.) a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 2870/95/EK rendelete

(1995. december 8.)

a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozóan a halászati erőkifejtés igazgatási rendszerének meghatározásáról szóló, 1995. június 15-i 2027/95/EK tanácsi rendelet [4] egyes területek tekintetében meghatározza a halászati erőkifejtés mértékének éves maximumát;

mivel az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozóan a halászati erőkifejtés igazgatásáról szóló, 1995. március 27-i 685/95/EGK tanácsi rendelet [5] értelmében rendelkezni kell a szükséges ellenőrző és felügyeleti intézkedésekről, azért hogy biztosítsák a halászati erőkifejtés igazgatására vonatkozó rendszernek való megfelelést;

mivel a 685/95/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a tagállamoknak kötelezővé kell tenniük a tagállamok lobogója alatt hajózó hajók számára a halászati erőkifejtés vagy a kapacitás korlátozásának hatálya alá tartozó területeken belül található halászati részekre való belépés és kilépés közlését, valamint a déli szélesség 56° 30' szélességi fokától északra, a keleti hosszúság 12° hosszúsági fokától nyugatra és az északi szélesség 50° 30' szélességi fokától északra levő terület, a továbbiakban az "Irish Box" területére való belépés, illetve a területről való kilépés közlését;

mivel a Tanács legkésőbb 1997. június 30-ig dönt a Bizottság 1995. június 12-i javaslatáról a közösségi vizekben a fogások adatkezelésének közösségi infrastruktúrájáról;

mivel helyénvaló a sajátos körülmények között működő hajókra vonatkozó eltérés engedélyezése;

mivel ennek érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok egyszerűsített közlési módszereket vezessenek be a saját lobogójuk szerinti tagállam vagy a bejegyzés szerinti tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati tevékenységet végző hajók számára;

mivel az egyszerűsítés okán azoknak a közösségi hajóknak a számára, amelyek 72 óránál rövidebb időt töltenek a tengeren, lehetővé kell tenni, hogy a hajók parancsnokai a hajók indulása előtt egységes jelentésben közöljék az e rendelet alapján szükséges valamennyi információt;

mivel a fent említett intézkedések semmiképpen sem lehetnek kevésbé hatékonyak a halászati erőkifejtések felügyelete tekintetében, mint az e rendeletben meghatározott intézkedések, és ennek megfelelően nem jelenthetnek hátrányt a közösségi hajók számára;

mivel nyomon kell követni a tagállamok lobogói alatt hajózó hajók által a területeken eltöltött napok számát; mivel ezért lényeges, hogy a halászhajók parancsnokai rögzítsék a hajónaplókban az egyes halászati területeken eltöltött napok számát; mivel erről tájékoztatni kell a tagállamok illetékes hatóságait, hogy azok biztosíthassák a hajók halászati tevékenységének megfelelő felügyeletét;

mivel minden tagállamnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy mintavétel alapján ellenőrizzék a hajónapló vezetésének kötelezettsége alól mentesített halászhajók halászati tevékenységét;

mivel mind a lobogó szerinti tagállamnak, mind a saját felségterületéhez vagy joghatósága alá és egy halászati területhez tartozó vizek felügyeletéért felelős tagállamnak ellenőriznie kell a halászati területekre és az Irish Box területére való belépést; mivel ennek érdekében kötelezni kella lobogó szerinti tagállamot, hogy számítógépes eszközökkel közölje a Bizottsággal a halászati területek és az Irish Box területén halászati tevékenységre jogosult halászhajók jegyzékét, a Bizottságnak pedig gondoskodnia kell arról, hogy az ellenőrzésért felelős tagállamok hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz;

mivel mind tagállami, mind közösségi szinten szükséges megvalósítani a halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátozásokat; mivel a tagállamoknak rögzíteniük kell az egyes halászati területeken végzett halászati erőkifejtést, és közölniük kell a Bizottsággal az erre vonatkozó összesített adatokat;

mivel rendelkezni kell arról, hogy adott tagállam lobogója alatt hajózó hajók tevékenységükkel felhagyjanak egy adott halászati területen, miután kimerítették az adott tagállamban a számukra arra a halászati területre meghatározott erőkifejtés teljes mennyiségét;

mivel be kell vezetni a halászfelszerelések használatára vonatkozó olyan rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a halászhajók tiszteletben tartsák a halászati erőkifejtésekre vonatkozó korlátozásokat;

mivel ezért a 2847/93/EGK rendeletet [6] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2847/93/EGK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A rendelet a 19. cikk után az alábbi címmel egészül ki:

"II A. CÍM

Halászati erőkifejtés ellenőrzése

19a. cikk

(1) E cím rendelkezései azokra a közösségi halászhajókra vonatkoznak, amelyek az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozóan a halászati erőkifejtés igazgatásáról szóló, 1995. március 27-i 685/95/EK tanácsi rendelet [7] 2. cikkével, 3. cikkének (5) bekezdésével és 9. cikkével összhangban halászati tevékenységet folytathatnak a rendelet I. mellékletében meghatározott halászati területeken, illetve azokra a hajókra, amelyek a tagállamok engedélye alapján a tengerfenéken élő fajokra irányuló halászati tevékenységet folytatnak a déli szélesség 56° 30'-től északra, a keleti hosszúság 12°-tól nyugatra és az északi szélesség 50° 30'-től északra levő terület, a továbbiakban az "Irish Box" területén.

(2) E cím alkalmazásában a teljes hosszt tekintve 18 méternél hosszabb hajók a függélyek közötti távolságot illetően 15 méternél hosszabb hajóknak minősülnek. A tagállamok értesítik a Bizottságot a választott mérési módszerről. A vonatkozó hossznál hosszabb és a tagállamok által a 685/95/EK rendelet 2. cikke, 3. cikkének (5) bekezdése és 9. cikke alapján engedélyben nem részesülő hajók az (1) bekezdésben említett területeken halászati tevékenységet nem folytathatnak.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül, a 19b. és 19c. cikket kizárólag a tengerfenéken élő fajokra irányuló halászati tevékenységre jogosult közösségi halászhajókra kell alkalmazni.

19b. cikk

(1) A közösségi halászhajók parancsnokai "tevékenységi jelentés" formájában közlik az alábbi információkat:

- a hajó neve, külső azonosító jele, rádióhívójele és a hajóparancsnok neve,

- annak a hajónak a földrajzi helyzete, amelyre a közlés vonatkozik,

- az alábbiak dátuma és időpontja:

- a területen belül található részre való valamennyi belépés és kilépés időpontja,

- a területre történő valamennyi belépés,

- a területről történő valamennyi kilépés.

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül, a területhatárokon átnyúló halászatot folytató hajók, amelyek 24 órán belül egynél több alkalommal haladnak át a területeket elválasztó határvonalon - amennyiben a határvonal mindkét oldalán az attól számított ötmérföldnyi távolságon belül maradnak - megküldik a 24 órán belüli első belépés és utolsó kilépés időpontját.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a lobogójuk alatt hajózó halászhajók parancsnokai vagy képviselőik eleget tegyenek jelentési kötelezettségüknek.

19c. cikk

(1) A közösségi halászhajók parancsnokai vagy képviselőik telex, fax, a címzett által megfelelő módon rögzített telefonüzenet vagy a Közösségnek az ilyen jelentések átvételére vonatkozó szabályai értelmében hitelesített rádióállomáson keresztül, illetve a 36. cikkben említett eljárással összhangban elfogadott egyéb módszerrel a 19b. cikkben említett információkat egyidejűleg közlik az alábbiakkal:

- a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai,

- a felügyelet ellátásáért felelős tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságai, amennyiben a hajó az illető tagállam vagy tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken végezte vagy végzi halászati tevékenységét.

Az ilyen információt a belépés és kilépés előtt azonnal közölni kell. Vis maior esetén a hajó nevében egy másik halászhajó is továbbíthatja az üzenetet.

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül, ahol a közösségi halászhajók parancsnokai:

- területhatárokon átnyúló halászatot folytatnak - a 19b. cikkben meghatározottak szerint parancsnokaik vagy képviselőik elkészítik valamennyi 24 órás időszakban az első belépésre és utolsó kilépésre vonatkozó tevékenységi jelentést,

- a lobogó szerinti tagállam vagy a hajó bejegyzése szerinti tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken végeznek halászati tevékenységet, a parancsnokok vagy képviselőik közlik a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a 19a. cikk alapján a lobogó szerinti tagállamban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően összeállított információkat. Ezek a rendelkezések semmiképpen sem lehetnek kevésbé hatékonyak a halászati tevékenység felügyelete tekintetében, mint az (1) bekezdésben előírt intézkedések. A lobogó szerinti tagállam időben tájékoztatja a Bizottságot az előírt intézkedésekről,

- kevesebb, mint 72 órát töltenek a tengeren, de ezen idő alatt egy másik tagállam vagy tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken végeznek halászati tevékenységeket, a parancsnokok vagy képviselőik a hajó indulása előtt az (1) bekezdésben említett módszerekkel közlik az érintett tagállammal vagy tagállamokkal, illetve a lobogó szerinti tagállammal a 19b. cikk alapján szükséges információkat. Az említett illetékes hatóságok számítógépes formában rögzítik ezt az információt. Amennyiben a közölt információban változások következnek be, ezt a parancsnok vagy képviselője haladéktalanul jelenti az említett illetékes hatóságoknak.

(3) A Közösség jogszabályai értelmében elfogadott valós idejű automatikus rendszerek azonban az (1) bekezdésben elfogadott közlési módszernek minősülnek.

19d. cikk

A Tanács legkésőbb 1997. június 30-ig dönt a fogások jelentésére és a 19b. cikkben említett adatok ellenőrzésére szolgáló integrált számítógépes rendszerre vonatkozó, a Bizottság által javasolt rendelkezésekről.

19e. cikk

(1) A közösségi halászhajók parancsnokai a hajónaplókban rögzítik és elszámolják az adott területen eltöltött időt az alábbiak szerint:

a vontatott halászfelszereléseket illetően:

- egy területre való belépés vagy az adott területen található kikötőből való távozás napja és időpontja,

- egy területről való kilépés vagy az adott területen található kikötőbe való belépés napja és időpontja;

a statikus halászfelszerelések vonatkozásában:

- a statikus halászfelszerelést használó hajó adott területre való belépésének vagy az adott területen található kikötőből való távozásának napja és időpontja,

- a statikus halászfelszerelés érintett területen történő felállításának vagy ismételt felállításának napja és időpontja,

- a statikus felszereléssel végzett halászati műveletek befejezésének napja és időpontja,

- adott területre való kilépés vagy az adott területen található kikötőbe való belépés napja és időpontja.

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül, a területhatárokon átnyúló halászatot folytató közösségi halászhajók parancsnokai - a 19b. cikkben meghatározottak szerint - kötelesek rögzíteni az első belépés és az utolsó kilépés napját és időpontját.

(3) A tengerfenéken élő fajokra irányuló halászati tevékenységet végző közösségi hajók parancsnokai rögzítik a hajónaplókban a 19b. cikk alapján szükséges információkat.

(4) A hajónapló vezetésének kötelezettsége alól mentesített hajók esetében a lobogó szerinti tagállamok mintavétel alapján végzett ellenőrzésekkel becsülik meg a halászterületen a halászati erőkifejtés összmértékét.

(5) E cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 36. cikkben elfogadott eljárással összhangban kell elfogadni.

19f. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállam olyan módon tölti ki a lajstromot vagy lajstromokat, amelyeket a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1994. január 19-i 109/94/EK bizottsági rendelettel [8] összhangban hozott létre, hogy abban, illetve azokban szerepeljenek a névvel ellátott hajóknak a 685/95/EK rendelet 2. cikkében említett jegyzékeiben szereplő adatok.

(2) A lobogó szerinti tagállam számítógépes formában, lehetőség szerint elektronikus levél útján, a 109/94/EK rendeletben meghatározott eljárással összhangban továbbítja az (1) bekezdésben említett adatokat.

(3) A Bizottság a 109/94/EK rendeletben meghatározott eljárások alapján gondoskodik arról, hogy az ellenőrzésért felelős tagállamok rendelkezzenek a felségvizeikhez hozzáféréssel rendelkező hajók azonosításához szükséges információkkal.

19g. cikk

Minden tagállam a hajónaplókból rendelkezésére álló és a 19a. cikk (4) bekezdésével összhangban összegyűjtött információk alapján rögzíti a 19a. cikkben említett valamennyi halászati területen és az Irish Box területén a tagállam lobogója alatt hajózó halászhajók által a tengerfenéken élő fajtákra irányuló halászati erőkifejtéseket.

19h. cikk

Valamennyi tagállam felméri a lobogója alatt hajózó, a függélyek között 15 méternél hosszabb vagy teljes hosszukban 18 méternél hosszabb hajók által a 19a. cikkben említett halászati területen és az Irish Box területén a 19a. cikk (2) bekezdése értelmében végzett halászati erőkifejtéseket.

19i. cikk

Minden tagállam számítógépes eszközökkel - a 109/94/EK rendeletben meghatározott eljárásokkal összhangban - közli a Bizottsággal a halászati erőfeszítések összesített adatait az alábbiak szerint:

- az előző hónapban a 19a. cikkben említett valamennyi halászati területen és az Irish Box területén a tengerfenéken élő fajokra irányuló halászat tekintetében minden hónap 15. napja előtt,

- az előző negyedévben a 19a. cikkben említett valamennyi halászati területen a nyílttengeri fajokra irányuló halászat tekintetében minden naptári negyedév első hónapjának vége előtt."

2. A rendelet a 20. cikk után az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

"20a. cikk

(1) Amennyiben a IIa. cím hatálya alá tartozó hajók halászati tevékenységet végeznek a 19a. cikkben említett halászati területeken és az Irish Box területén, ezt a tevékenységet csak a megfelelő halászfelszereléssel vagy felszerelésekkel végezhetik.

(2) Azok a halászhajók azonban, amelyek az (1) bekezdésben említett halászati területeken kívül ugyanazon útjuk során egyéb területeken is halásznak, magukkal vihetik az érintett területeken végzett halászati tevékenységhez szükséges felszerelést, feltéve hogy a hajón tartott és a 19a. cikkben említett halászati területen vagy területeken és az Irish Box területén használatra nem engedélyezett felszerelést a 20. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, nem használatra kész állapotban tárolják.

(3) A statikus halászfelszerelések azonosításáról szóló rendelkezéseket legkésőbb 1996. december 31-ig a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A rendelet a 21. cikk után az alábbi cikkekkel egészül ki:

"21a. cikk

A 685/95/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének i) pontját, valamint az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozóan a halászati erőkifejtés igazgatási rendszerének létrehozataláról szóló, 1995. június 15-i 2027/95/EK tanácsi rendelet [9] 4. cikkének második francia bekezdését nem érintve, minden tagállam meghatározza azt az időpontot, amikor a lobogója alatt hajózó vagy a területén bejegyzett hajók vélhetően elérik a halászati erőkifejtés megengedett mennyiségének maximumát az utóbbi rendeletben meghatározott halászati területen. Ettől az időponttól az illető tagállam ideiglenesen megtiltja az említett hajók halászati tevékenységét a területen. A Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják erről az intézkedésről, majd a Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

21b. cikk

Amennyiben adott tagállam lobogója alatt hajózó hajók vélhetően kimerítették a 2027/95/EK rendeletben rögzített halászati területen a halászati erőkifejtés megengedett mennyisége maximumának 70 %-át, az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a 685/95/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében kezdeményezett intézkedésekről.

21c. cikk

(1) A Bizottság a 19i. cikkben említett információk alapján gondoskodik arról, hogy az érintettek tiszteletben tartsák a halászati erőkifejtés a 2027/95/EK rendeletben meghatározott megengedett maximális mértékét.

(2) A Bizottság a 21a. cikk szerinti közlést követően vagy saját kezdeményezésére - a rendelkezésére álló információk alapján - meghatározza azt a dátumot, amikor adott tagállam számára az adott halászati területen meghatározott halászati erőkifejtés maximális mennyiségét vélhetően kimerítik. Ettől az időponttól kezdve az említett tagállam lobogója alatt hajózó hajók nem végezhetnek halászati tevékenységet az érintett halászati területen"

2. cikk

Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. A. Griñán

[1] HL C 188., 1995.7.22., 8. o.

[2] HL C 269., 1995.10.16.

[3] 1995. október 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 199., 1995.8.24., 1. o.

[5] HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

[6] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

[7] HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

[8] HL L 19., 1994.1.22., 5. o.

[9] HL L 199., 1995.8.24., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2870 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2870&locale=hu