31997L0026[1]

A Tanács 97/26/EK irányelve (1997. június 2.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 97/26/EK irányelve

(1997. június 2.)

a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárással összhangban [3],

(1) mivel a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv [4] előírja, hogy a nemzeti vezetői engedélyeket az I. vagy Ia. mellékletében meghatározott közösségi minta szerint kell kiadni, és meg kell határozni azon feltételeket, amelyeknek megfelelően a vezető vezetésre jogosult;

(2) mivel a fenti I. és Ia. mellékletek rendelkeznek arról, hogy bármely kiegészítő információt vagy korlátozást kód formájában kell jelezni;

(3) mivel a 91/439/EGK irányelv által szabályozott, a kiadás feltételeire vonatkozó kódok és alkódok az egész Közösségben érvényesek;

(4) mivel, a szubszidiaritás elvével összhangban, a közösségi fellépés azért szükséges, hogy a vezetői engedélyeket megértsék és kölcsönösen elismerjék, és azért, hogy elősegítsék a személyek szabad mozgását azáltal, hogy elkerülik azon gyakorlati problémákat, amelyekkel a vezetők, fuvarozók, hivatalok és ellenőrző tisztviselők akkor találkoznának, ha a tagállamok eltérő kódokat alkalmaznának;

(5) mivel egyszerűsített eljárás kialakítására van szükség annak érdekében, hogy a 91/439/EGK irányelv I. és Ia. mellékletében felsorolt, harmonizált közösségi kódok technikai jellemzőit, illetve a II. és III. mellékleteket kiigazítsák;

(6) mivel az egyértelműség és a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelvvel [5] való összhang érdekében e módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy kiigazítsák a "motorkerékpár" kifejezés meghatározását a tervezett sebesség vonatkozásában,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/439/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdésében:

a) a második francia bekezdésben az "50 km/h""45 km/h"-ra változik;

b) a harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a "motorkerékpár" bármely olyan kétkerekű, oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli jármű, amely több mint 50 cm3 hengerűrtartalmú motorral rendelkezik, amennyiben az belső égésű motor, illetve legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja."

2. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

"7a. cikk

(1) Az I. és Ia. mellékletekben meghatározott harmonizált közösségi kódok bontása a 7b. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően történik, különös tekintettel a 04, 05, 44 és 55 kódokra.

Ezen eljárás akkor is alkalmazandó, amikor arról kell döntést hozni, hogy szükséges-e a harmonizált közösségi kódok albontásai alkalmazásának kötelezővé tétele.

(2) Azokat a módosításokat, amelyek az I. és Ia. melléklet harmonizált kódokat érintő, valamint a II. és III. melléklet tudományos és műszaki fejlődésre vonatkozó részeinek kiigazításához szükségesek, a 7b. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7b. cikk

(1) A Bizottságot a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság, a továbbiakban "a bizottság" segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el."

3. Az I. melléklet 2. pontjában, az engedély 4. oldalán és az Ia. melléklet 2. pontjában, az engedély 2. oldalán az a) 12. pontban az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- 01-99 kódok: harmonizált közösségi kódok

01 látáskorrekció

02 hallókészülék/kommunikációt segítő készülék

03 művégtag/merevített végtag

04 feltétel: érvényes orvosi igazolás megléte

05 egészségügyi okokból korlátozott vezetés

10 átalakított erőátvitel

15 átalakított tengelykapcsoló

20 átalakított fékrendszer

25 átalakított gázadagoló rendszer

30 átalakított kombinált fékező- és gázadagoló rendszer

35 átalakított kezelőgombok

40 átalakított kormány

42 átalakított visszapillantó tükör (tükrök)

43 átalakított vezetőülés

44 motorkerékpár módosításai

45 kizárólag oldalkocsis motorkerékpár

50 egy járműre/egy adott alvázszámra vonatkozó korlátozás

51 egy járműre/egy adott forgalmi rendszámra vonatkozó korlátozás

55 kombinált járműmódosítások

70 A(z) ... számú ... által kiadott engedély cseréje (UNECE megkülönböztető jel harmadik ország esetén)

71 A(z) ... számú engedély másodpéldánya (UNECE megkülönböztető jel harmadik ország esetén)

72 A kategóriájú járművekre korlátozva, amelyek maximális hengerűrtartalma 125 cm3, és maximális teljesítménye 11 kW (A1)

73 B kategóriájú, három- vagy négykerekű, gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)

74 C kategóriájú járművekre korlátozva, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7500 kg-ot (C1)

75 D kategóriájú járművekre korlátozva, amelyekben - a vezetőülést kivéve - legfeljebb 16 ülés található (D1)

76 C kategóriájú járművekre korlátozva, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7500 kg-ot (C1), amelyhez olyan pótkocsi kapcsolható, amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 750 kg-ot, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb össztömege nem haladja meg a 12000 kg-ot, és feltéve, hogy a pótkocsi legnagyobb megengedett össztömege nem haladja meg a vonójármű saját tömegét (C1 + E)

77 D kategóriájú járművekre korlátozva, amelyekben - a vezetőülést kivéve - legfeljebb 16 ülés található (D1), amelyhez olyan pótkocsi kapcsolható, amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 750 kg-ot, feltéve, ha a) az így kialakított járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 12000 kg-ot, és ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonójármű saját tömegét, és b) a pótkocsit nem használják utasok szállítására (D1 + E)

78 Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva (II. melléklet, 8.1.1. pont, második bekezdés)

79 (...) A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva, az irányelv 10. cikke első bekezdésének alkalmazásával összefüggésben."

2. cikk

(1) A tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfontosabb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1997. június 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. Van Mierlo

[1] HL C 110., 1996.4.16., 7. o. és HL C 31., 1997.1.31., 3. o.

[2] HL C 204., 1996.7.15., 20. o.

[3] 1996. szeptember 5-én elfogadott vélemény (HL C 277., 1996.9.23., 15. o.), a Tanács 1996. december 20-i közös álláspontja (HL C 69., 1997.3.5., 7. o.) és az Európai Parlament 1997. április 9-i határozata (HL C 132., 1997.4.28.).

[4] HL L 237., 1991.8.24., 1. o. A legutóbb a 96/47/EK irányelvvel (HL L 235., 1996.9.17., 1. o.) módosított irányelv.

[5] Az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv. HL L 225., 1992.8.10., 72. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0026 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0026&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére