Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31996L0047[1]

A Tanács 96/47/EK irányelve (1996. július 23.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 96/47/EK irányelve

(1996. július 23.)

a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárással összhangban [3],

mivel a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv [4] előírja, hogy a nemzeti vezetői engedélyek bevezetése az említett irányelv I. mellékletében meghatározott közösségi mintának megfelelően történik;

mivel alternatív mintát kell bevezetni a meglévő gyakorlat figyelembevétele és az egyes tagállamok igényeinek teljesítése érdekében;

mivel az engedélyek kölcsönös elismerésével összefüggésben szükség van az egész Közösségben az ilyen engedélyek összeegyeztethetőségének és interoperabilitásának biztosítására; mivel ebből a célból meg kell akadályozni a számítógépes technológiának a közösségi engedélymintába történő egyedi bevezetését, ugyanakkor helyet kell hagyni mikrocsip vagy hasonló számítógépes eszközök esetleges későbbi bevezetéséhez;

mivel a tagállamok részére lehetővé kell tenni, hogy meghatározott helyre olyan adatokat jegyezzenek be, amelyek nem kapcsolatosak a vezetői engedélyekkel összefüggő igazgatással vagy a közúti közlekedésbiztonsággal, azzal a feltétellel, hogy ezek a bejegyzések a jogosult külön írásos beleegyezésétől függnek;

mivel a közösségi vezetőiengedély-mintának a műszaki előírásaira tekintettel az irányelv a műszaki harmonizációra az "új megközelítést" alkalmazza azáltal, hogy általános keretet állapít meg, miközben a részletes követelmények kidolgozását az ipari szabványosítási eljárásokra hagyja,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/439/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése és a 2. cikk (3) bekezdése az "I. mellékletben" szavak után "vagy" szóval egészül ki.

2. A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Tanács által e tekintetben elfogadandó rendelkezések sérelme nélkül, a vezetői engedélyek I. és Ia. mellékletben részletesen meghatározott mintája nem tartalmazhat számítógéppel vezérelt elektronikus eszközöket."

3. Az irányelv mellékletében meghatározottak szerint a szöveg az Ia. melléklettel egészül ki.

2. cikk

(1) A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1996. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 21., 1996.1.25., 4. o. és HL C 54., 1996.2.23., 5. o.

[2] HL C 301., 1996.11.13., 22. o. és HL C 204., 1996.7.15., 20. o.

[3] Az Európai Parlament 1995. november 16-i véleménye (HL C 323., 1995.12.4., 109. o.), a Tanács 1996. február 26-i közös álláspontja (HL C 120., 1996.4.24., 1. o.) és az Európai Parlament 1996. június 6-i határozata (HL C 181., 1996.6.24., 16. o.).

[4] HL L 237., 1991.8.24., 1. o. A legutóbb a 94/72/EK irányelvvel (HL L 337., 1994.12.24., 86. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Ia. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI VEZETŐIENGEDÉLY-MINTÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(Az I. mellékletben leírt minta változata)

1. A vezetői engedély közösségi mintakártyájának fizikai jellemzői megfelelnek az ISO 7810 és az ISO 7816-1 szabványnak.

A vezetői engedélyek jellemzőinek vizsgálati módja az ISO 10373 szabványnak megfelelően történik annak igazolására, hogy a nemzetközi szabványokkal összhangban vannak-e.

2. Az engedély kétoldalas.

Az első oldalon a következők szerepelnek:

a) a "vezetői engedély" kifejezés nyomtatott nagybetűkkel az engedélyt kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein;

b) az engedélyt kiállító tagállam neve (választható);

c) az engedélyt kiállító tagállam megkülönböztető jele kék téglalapon, negatívba nyomtatva, tizenkét sárga csillaggal körülvéve; a megkülönböztető jelek a következők:

B : Belgium

DK : Dánia

D : Németország

GR : Görögország

E : Spanyolország

F : Franciaország

IRL : Írország

I : Olaszország

L : Luxemburg

NL : Hollandia

A : Ausztria

P : Portugália

FIN : Finnország

S : Svédország

UK : Egyesült Királyság;

d) a kiállított engedély egyedi adatai, az alábbiak szerint számozva:

1. a jogosult családi neve;

2. a jogosult utónevei;

3. születési idő és hely;

4. a) az engedély kiállításának időpontja;

b) az engedély lejáratának időpontja, vagy ha az engedély korlátlan ideig érvényes, gondolatjel;

c) a kiállító hatóság neve (a 2. oldalra is nyomtatható);

d) igazgatási célból az 5. rovatban szereplőtől különböző szám (tetszőlegesen);

5. az engedély száma;

6. a jogosult fényképe;

7. a jogosult aláírása;

8. állandó lakóhely vagy levelezési cím (tetszőlegesen);

9. a jármű(vek) (al)kategóriája/kategóriái, amelye(ke)t a jogosult vezethet (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák);

e) az "európai közösségi minta" kifejezés az engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, valamint a "vezetői engedély" kifejezés a Közösség többi nyelvén, az engedély háttereként, rózsaszínnel nyomtatva:

Permiso de Conducción

Kørekort

Führerschein

Άδεια Οδήγηοης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Condução

Körkort;

f) A színek megnevezése:

kék : pantone reflex blue,

sárga : pantone yellow.

A második oldalon a következők szerepelnek:

a) 9. a jármű(vek) (al)kategóriája/kategóriái, amelye(ke)t a jogosult vezethet (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák);

10. az (al)kategóriára vonatkozó engedély első kiadásának időpontja (ezt az időpontot az új engedélyen is meg kell ismételni későbbi pótlás vagy csere esetén);

11. az adott (al)kategóriára vonatkozó engedély lejáratának időpontja;

12. az érintett (al)kategóriával szembeni további korlátozás(ok) kód formájában.

A kódok a következők:

1-99 kódok : harmonizált közösségi kódok,

100 és 100 feletti kódok : nemzeti kódok, amelyek csak az engedélyt kiadó tagállam területén érvényesek.

Ha a kód az összes olyan (al)kategóriára alkalmazandó, amelyre az engedélyt kiadták, a 9., 10. és 11. rovatokba is nyomtatható;

13. a melléklet 3. a) pontjának végrehajtásakor a befogadó tagállam részére olyan adatok esetleges bejegyzéséhez fenntartott hely, amelyek az engedéllyel kapcsolatos igazgatáshoz szükségesek;

14. az engedélyt kiadó tagállam részére olyan adat esetleges bejegyzéséhez fenntartott hely, amely az engedéllyel kapcsolatos igazgatáshoz szükséges, vagy a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos (tetszőleges). Ha az adat az ebben a mellékletben meghatározott valamelyik rovattal kapcsolatos, előtte meg kell adni a kérdéses rovat számát.

A jogosult külön írásbeli beleegyezésével erre a helyre lehet bejegyezni azokat az adatokat, amelyek nem kapcsolatosak a vezetői engedély igazgatásával vagy a közúti közlekedésbiztonsággal; az ilyen adatok semmilyen módon nem változtatják meg a minta vezetői engedélyként történő felhasználását;

b) az engedély 1. és 2. oldalán látható számozott adatok magyarázata (legalább az 1., 2., 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5., 10., 11. és 12. rovat).

Annak a tagállamnak, amely a bejegyzéseket az itt felsorolt angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál vagy spanyol nyelveken kívül valamely más nemzeti nyelven kívánja megszövegezni, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül olyan kétnyelvű engedélyt kell készítenie, amelyben a fenti nyelvek egyikét használja;

c) a közösségi engedélymintán helyet kell hagyni mikrocsip vagy hasonló számítógépes eszköz esetleges bevezetésének.

3. Különleges rendelkezések

a) Ha a tagállam által e mellékletnek megfelelően kiadott vezetői engedély jogosultja másik tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, az a másik tagállam az engedélyre olyan adatokat vezethet rá, amelyek szükségesek az engedéllyel kapcsolatos igazgatáshoz, feltéve, hogy ezeket az adatokat az általa kiadott engedélyekre is rávezeti, és hogy marad elég hely erre a célra.

b) A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok különböző színeket vagy jelöléseket is alkalmazhatnak, mint pl. vonalkódok, nemzeti szimbólumok és biztonsági jellemzők, e melléklet többi rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Az engedélyek kölcsönös elismerésével összefüggésben a vonalkód csak olyan információt tartalmazhat, amely már olvasható a vezetői engedélyen, vagy amely az engedélykiadási eljáráshoz szükséges.

KÖZÖSSÉGI VEZETŐIENGEDÉLY-MINTA

+++++ TIFF +++++

1. oldal

+++++ TIFF +++++

2. oldal

KÖZÖSSÉGI VEZETŐIENGEDÉLY-MINTA

Belga vezetői engedély (tájékoztatásul)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0047 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0047&locale=hu

Tartalomjegyzék