A Kúria Pfv.21263/2012/6. számú precedensképes határozata ingatlan-nyilvántartás kiigazítása tárgyában. Bírók: Harter Mária, Mocsár Attila Zsolt, Varga Edit

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

Pfv.I.21.263/2012/6.szám

A Kúria a Fister Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Fister Mihály ügyvéd) által képviselt felperesnek a Dr. Csiki Szász Elemér ügyvéd által képviselt I. rendű, II. rendű és III. rendű alperesek ellen ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kiigazítása iránt a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt 2.P.92.870/2010. számon folytatott és másodfokon a Fővárosi Bíróság 44.Pf.631.568/2011/9. számú ítéletével befejezett perében, az említett számú jogerős ítélet ellen a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson - meghozta az alábbi

ítéletet:

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az I-III. rendű alpereseknek mint együttes jogosultaknak 20.000 (Húszezer) forint felülvizsgálati költséget.

Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálati eljárás szempontjából irányadó tényállás szerint a v-i 1214/23 hrsz.-ú, 2628 m2 alapterületű út megjelölésű ingatlan a nyilvántartás szerint a felperes adásvétellel szerzett tulajdona, míg a 1214/21 hrsz.-ú kert megjelölésű, 1162 m2 területű ingatlanra a II-III. rendű alperesek tulajdonjogát az I. rendű alperes ellen indított perében kötött bírói egyezség alapján, elbirtoklás jogcímén 2006-ban jegyezte be a földhivatal.

A felperes a 2004. február 18-án benyújtott, a két ingatlan tulajdonjogának kiigazítására irányuló kérelmét, - melyet azzal indokolt, hogy az általa az I. rendű alperes jogelődjétől megvásárolt ingatlan tévesen kapta a 1214/23 hrsz.-ot, valójában az a 1214/21 hrsz.-mal azonos - a körzeti földhivatal a 32.875/2004.02.18. számú határozatával elutasította. A felperes fellebbezését elbíráló Megyei Földhivatal 30.577-2/2004. számon megsemmisítette az említett határozatot és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasította, indokolásában kifejtette: annak megállapításához, hogy terheli-e az ingatlanokat azonosítási hiba, további vizsgálódás szükséges, melynek ki kell térnie arra, "mely ingatlanból, ingatlanokból alakult ki" a v-i 1214/23 hrsz.-ú ingatlan, "az ingatlanoknak ki volt a tulajdonosa", "téves azonosítás esetén vizsgálni kell az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 88.§-ában foglalt különleges eljárás lehetőségét".

Időközben a II-III. rendű alperesek a 1214/21 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, elbirtoklással szerzett tulajdonjoguk megállapítása iránt indítottak pert, amelynek eredményeként - az I. rendű alperes jogutódi perbevonása után - kötötték meg a tulajdonjogi bejegyzésük alapjául szolgáló bírói egyezséget.

A körzeti földhivatal a megismételt (és az előbbi per miatt felfüggesztett) eljárását nem folytatta le, 32.282/2006.2004.02.18. számú határozatával bejegyezte a II-III. rendű alperesek tulajdonjogát, a felperes "javára feljegyzett eljárás felfüggesztésének tényét törölte".

Az e határozat ellen a felperes elkésetten benyújtott fellebbezését a Megyei Földhivatal 30519-7/2008. számú határozatával jogerősen elutasította.

A felperes 1.P.20.332/2006. szám alatt a Váci Városi Bíróság előtt az I. rendű alperes jogelődjével kötött adásvétellel szerzett tulajdonjogának a 1214/21 hrsz-ú ingatlanra történő bejegyzése, és az alperesek között létrejött bírói egyezség érvénytelensége, másodlagosan elbirtoklással szerzett tulajdonjogának megállapítása iránt élt keresettel. A perben beszerzett igazságügyi földmérő szakértői vélemény szerint az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor a Körzeti Földhivatal többször hibázott: tévesen azonosította a telekjegyzőkönyvben az I. rendű alperes jogelődje, O. M-né tulajdonaként nyilvántartott v-i (régi) 1590/4 hrsz.-ú, kert művelési ágú ingatlant, azt nem a térképnek és a földmérési munkapéldánynak használt azonosítási jegyzéknek megfelelő 1214/21, hanem az 1972-ben kialakított hét telek megközelítésére szolgáló 1214/23 hrsz.-mal tekintette egyezőnek. Ennek a tévedésnek - egyebek mellett - az volt a következménye, hogy a felperes vevő és néhai O. M-né eladó között 1983. áprilisában létrejött adásvételi szerződésben a felek az ingatlan-nyilvántartásban tévesen feltüntetetteknek megfelelően jelölték meg az átruházni kívánt ingatlan helyrajzi számát, és a felperes tulajdonjogát is tévesen, a 1214/23 hrsz.-ú ingatlanra jegyezték be. A Váci Városi Bíróság keresetet elutasító ítéletét a Pest Megyei Bíróság az elsődleges jogcím tekintetében helybenhagyta, a másodlagos, elbirtoklás megállapítására irányuló kereseti kérelem vonatkozásában azonban az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és ebben a keretben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Határozata indokolásában a másodfokú bíróság rámutatott: a II-III. rendű alperesek szerzése ingyenes volt, ezért az ingatlan-nyilvántartási törvény jóhiszemű szerzőt illető védelmére a felperes esetleges ingatlan-nyilvántartáson kívüli szerzésével szemben nem hivatkozhatnak, a felperes elbirtoklási igényét érdemben vizsgálni kell.

A felperes eközben indította meg a jelen, az Inytv. 62.§ (1) bekezdés c) pontjára alapított, a v-i 1214/21 és 1214/23 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó földhivatali bejegyzés kiigazítására irányuló pert, melyben tulajdonjogának a 1214/23 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó törlését és - az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor tévesen azonosított - a 1214/21 hrsz.-ú ingatlanra való bejegyzését, az I-III. rendű alperesek annak tűrésére kötelezését kérte. A Váci Városi Bíróság a felperes elbirtoklási keresete tekintetében megismételt eljárását a kiigazítási per jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az I-III. rendű alperesek a kereset elutasítására irányuló ellenkérelmükben a kereseti kérelem és a jogalap összhangjának hiányára hivatkoztak. Álláspontjuk szerint a felperes valójában - a törvényi határidő szerint elkésett - törlési keresetet terjesztett elő, az általa megjelölt jogalap ugyanakkor az Inytv. 62.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kiigazítás.

Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adó ítéletével az I-III. rendű alpereseket annak tűrésére kötelezte, hogy a felperes adásvétellel szerzett tulajdonjogát a v-i 1214/21 hrsz.-ú ingatlanra bejegyezzék. Megkereste a földhivatalt a tulajdonosváltozás átvezetése iránt, az I-III. rendű alpereseket perköltség, valamint az eljárási illeték viselésére kötelezte. Az elsőfokú bíróság ítéleti döntését a Váci Városi Bíróság előtt 1.P.20.332/2006. számon folytatott perben beszerzett szakvélemény megállapításaira alapította és kifejtette: az ingatlan-nyilvántartás felfektetésekor tévesen azonosították a felperes által megvásárolt 1162 m2 nagyságú kert helyrajzi számát, ennek következtében mind az adásvételi szerződés, mind az annak alapján történt bejegyzés tévesen, a v-i 1214/23 hrsz.-ú út megjelölésű ingatlanra vonatkozott. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint ugyanakkor az adásvételi szerződésből ettől függetlenül beazonosítható, hogy a jogügylet tárgya ténylegesen a 1214/21 hrsz.-ú kert, melyre a felperes eredménytelenül kísérelte meg a földhivatali eljárásban tulajdonjoga bejegyzését, ezért a tulajdonjogát tévesen, a 1214/23 hrsz.-ú ingatlanon feltüntetett bejegyzés kiigazítását az Inytv. 62.§-a alapján határidő nélkül kérhette. A felperes tulajdonjogának bejegyzése időben megelőzi a II-III. rendű alperesek javára történt bejegyzést, ezért a kereset teljesítésének nem volt akadálya. A 1214/23 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kereseti kérelem ugyanakkor - bejegyzett jog hiányában - az I-III. rendű alperesekkel szemben nem érvényesíthető.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére