Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32004L0101[1]

Az európai parlament és a tanács 2004/101/EK irányelve (2004. október 27.) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/101/EK IRÁNYELVE

(2004. október 27.)

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

a szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően eljárva (2),

mivel:

(1) A 2003/87/EK irányelv (3) létrehozza az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmének kereskedelmi rendszerét (a továbbiakban: "közösségi rendszer") az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének költséghatékony és gazdaságilag eredményes módon történő előmozdítása céljából, felismerve azt, hogy hosszú távon az üvegházhatású gázok globális kibocsátását az 1990-es szintekhez képest körülbelül 70 %-kal kell csökkenteni. Az irányelv hozzá kíván járulni a Közösségnek és tagállamainak az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló, 2002. április 25-i 2002/358/EK tanácsi határozat által jóváhagyott Kiotói Jegyzőkönyv keretében - az emberi eredetű, üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozólag - tett kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez (4).

(2) A 2003/87/EK irányelv kimondja, hogy a projektalapú mechanizmusból eredő egységek - a 2005-től esedékes kötelességek teljesítése érdekében történő - elismerése növelni fogja az üvegházhatású gázok globális kibocsátáscsökkentése megvalósításának költséghatékonyságát; továbbá, hogy az elismerést a kiotói projektalapú mechanizmusokat - ideértve az Együttes Végrehajtást (Joint Implementation, JI) és a Tiszta Fejlesztési Mechanizmust (Clean Development Mechanism, CDM) - az üvegházhatású gázok kibocsátásának közösségi kereskedelmi rendszerével összekötő rendelkezések állapítják meg.

(3) A kiotói projektalapú mechanizmusoknak a közösségi rendszerrel való összekapcsolása és ezzel egyidőben a közösség környezetvédelmi integritásának védelme lehetőséget biztosít a Kiotói Jegyzőkönyv 6. és 12. cikke szerint megengedett projekttevékenységből eredő kibocsátási egységek - a tagállamok 2003/87/EK irányelv 12. cikk (3) bekezdésében foglalt kötelességeinek teljesítése érdekében történő - felhasználására. Ez a közösségi rendszeren belül az olcsó megfelelési lehetőségek változatosságának növekedését eredményezi, amely a Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés általános költségeinek csökkenéséhez vezet, miközben javítja az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei közösségi piacának likviditását. A JI egységek keresletének ösztönzésével a közösségi vállalatok várhatóan be fognak fektetni a fejlett, környezetvédelmileg megalapozott technológiák és know-how fejlesztésébe és átvételébe. A CDM-egységek iránti kereslet ösztönzésével pedig a CDM-projekteknek otthont adó fejlődő országok segítséget kapnak fenntartható fejlődési céljaik eléréséhez.

(4) A kiotói projektalapú mechanizmusoknak a Közösség és tagállamai, valamint a közösségi rendszeren kívül eső vállalatok és magánszemélyek által történő használatán túlmenően a mechanizmusokat olyan módon kellene a közösségi rendszerhez kapcsolni, hogy az biztosítsa az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyvnek, valamint az azok alapján később elfogadott határozatoknak, illetve a közösségi rendszer célkitűzéseinek és felépítésének és a 2003/87/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelést.

(5) A tagállamok az üzemeltetők számára engedélyezhetik 2005-től az igazolt kibocsátáscsökkentők (CER) és 2008-tól a kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) közösségi rendszerben való használatát. A CER-ek és az ERU-k üzemeltetők általi használata 2008-tól nem haladhatja meg az egyes tagállamok nemzeti kiosztási tervében az egyes létesítményekre vonatkozóan meghatározott kiosztás százalékos arányát. A felhasználás egy egységnek egy CER-ért vagy egy ERU-ért cserébe történő kiadásával és azonnali visszaadásával történik. Az egy CER-ért vagy egy ERU-ért cserébe kiadott egység ennek a CER-nek vagy ERU-nak felel meg.

(6) A 2003/87/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének és az üvegházhatású gázok Közösségen belüli kibocsátásának ellenőrzését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően elfogadandó, a jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerére vonatkozó bizottsági rendelet a jegyzékek rendszerében meghatározza a CER-eknek a 2005-2007 közötti időszakban és azt követően történő használatára vonatkozó, valamint az ERU-knak a 2008-2012 közötti időszakban és azt követően történő használatára vonatkozó lényeges folyamatokat és eljárásokat.

(7) Minden tagállam - kellő figyelemmel a Kiotói Jegyzőkönyv és a Marakeshi Megállapodások vonatkozó rendelkezéseire - az azokban foglalt arra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében, hogy a mechanizmusok használata a hazai cselekvések kiegészítéseként szolgáljon, maga határozza meg a projekttevékenységekből eredő CER-ek és ERU-k használatára vonatkozó korlátokat. A hazai cselekvések tehát a megtett erőfeszítések lényeges elemét valósítják meg.

(8) A UNFCCC-vel és a Kiotói Jegyzőkönyvvel, valamint az azok alapján később elfogadott határozatokkal összhangban a tagállamoknak tartózkodniuk kell a nukleáris létesítményekből eredő CER-ek és ERU-k - a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (1) bekezdésében és a 2002/358/EK határozatban foglalt kötelezettségvállalások teljesítése érdekében történő - használatától.

(9) Az UNFCCC-nek és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadott 15/CP.7 és 19/CP.7 határozat hangsúlyozza, hogy a környezetvédelem integritását többek között a mechanizmusokra vonatkozó megfelelő rendelkezésekkel, szabályokkal és iránymutatásokkal, a földhasználatra, a földhasználat megváltoztatására és az erdészeti tevékenységekre vonatkozó megfelelő és szigorú elvekkel és szabályokkal kell elérni, valamint, hogy a megszakítás, az addicionalitás és a szivárgás kérdéseit, valamint a bizonytalanságokat és a gazdasági-társadalmi, valamint környezeti behatásokat - ideértve az erdőtelepítési és az erdő-visszatelepítési projekttevékenységekkel társított, a biodiverzitásra és a természetes ökoszisztémákra irányuló behatásokat - figyelembe kell venni. Az UNFCCC-nek és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadott határozatokkal összhangban a Bizottságnak - annak érdekében, hogy az üzemeltetők számára 2008-tól engedélyezze a földhasználati, a földhasználat-megváltoztatási és az erdészeti projekttevékenységekből eredő CER-eknek és ERU-knak a közösségi rendszerben történő felhasználását - a 2003/87/EK irányelv 2006-os felülvizsgálata során meg kell vitatnia az egységek ideiglenes jellegével kapcsolatos technikai rendelkezéseket, a 17/CP.7 határozatban megállapított, a földhasználati, a földhasználat-megváltoztatási és az erdészeti projekttevékenységekre vonatkozó 1 %-os elfogadási korlátot, a géntechnológiával módosított szervezetek és a potenciálisan invazív idegen fajok az erdőtelepítési és az erdő-visszatelepítési projekttevékenységekből eredő használatához kapcsolódó lehetséges kockázatok felmérésének eredményére vonatkozó rendelkezéseket.

(10) A kétszeres elszámolás elkerülése érdekében a CER-eket és az ERU-kat nem szabad a Közösségen belüli olyan projekttevékenységek eredményeként kiadni, amelyek maguk is a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítményekből eredő kibocsátások csökkentéséhez vagy korlátozásához vezetnek, kivéve ha a tagállamok az ERU-k vagy a CER-ek származására vonatkozó jegyzékéből egyező számú egység kerül törlésre.

(11) A vonatkozó csatlakozási szerződésekkel összhangban az Unióhoz csatlakozó országokban folytatott projekttevékenységek alapelemeinek meghatározásakor a közösségi vívmányokat figyelembe kell venni.

(12) Az a tagállam, amely magán-, vagy közintézmények számára engedélyezi a projekttevékenységekben való részvételt, ugyanúgy felelős az UNFCCC-ben és a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelességek teljesítéséért, és ezért biztosítania kell, hogy az ilyen jellegű részvétel összeegyeztethető az UNFCCC-nek és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadott vonatkozó iránymutatásoknak, szabályoknak és eljárásoknak.

(13) Az UNFCCC-vel, a Kiotói Jegyzőkönyvvel, valamint bármely, ezek végrehajtását szolgáló, később elfogadott határozattal összhangban a Bizottságnak és a tagállamoknak a fejlődő országokban és a gazdaságilag átalakuló országokban támogatniuk kell a kapacitásfejlesztő tevékenységeket annak érdekében, hogy ezek az országok saját fenntartható fejlődési stratégiájukat segítő módon, teljes mértékben kihasználhassák a JI-k és a CDM-ek által nyújtott előnyöket. A Bizottságnak az e téren tett erőfeszítéseket felül kell vizsgálnia, és azokról jelentést kell készítenie.

(14) Az OECD és a Világbank Nagy Gátak Világbizottsága a 2000-es, "Gátak és fejlődés. A döntéshozatal új kerete" című záróbeszámolójában meghatározta az annak megítéléséhez szükséges kritériumokat és iránymutatásokat, hogy a vízerőműprojektek kedvezőtlenül hatnak-e a környezetre, illetve a társadalomra.

(15) A JI- és a CDM-projekttevékenységekben való részvétel önkéntes, ezért a vállalatok környezetvédelmi és társadalmi felelősségét és elszámoltathatóságát - a Fenntartható Fejlődés Világ-csúcstalálkozó végrehajtási tervének 17. cikkével összhangban - meg kell erősíteni. E tekintetben a vállalatokat ösztönözni kell azon JI és CDM tevékenységek társadalmi és környezetvédelmi teljesítményeinek javítására, amelyekben az adott vállalatok maguk is részt vesznek.

(16) Az olyan projekttevékenységre vonatkozó információt, amelyekben valamely tagállam részt vesz vagy magán- vagy közintézmények részvételét engedélyezi, a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek (6) megfelelően a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

(17) A kibocsátási egységek kereskedelméről, illetve a projekttevékenységekből származó egységek felhasználásáról szóló jelentéseiben a Bizottság említést tehet a villamosenergia-piacra gyakorolt hatásokra.

(18) A Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépését követően a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy alá lehet-e írni megállapodásokat a Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletében felsorolt azon országokkal, amelyek a Jegyzőkönyvet még nem, az egységek - az ezekben az országokban használt, a kötelező, üvegházhatást kiváltó gázok abszolút kibocsátását mérő kereskedelmi rendszerei és a közösségi rendszer közötti - kölcsönös elismerése érdekében.

(19) Ezen irányelv célkitűzése - a kiotói projektalapú mechanizmusok és a közösségi rendszer közötti kapcsolat létrehozása - nem valósítható meg megfelelő módon pusztán a tagállamok önálló cselekvései által, és ezért ezen irányelv terjedelme vagy hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség - a Szerződés 5. cikkében megfogalmazott szubszidiaritás elvével összhangban - intézkedéseket fogadhat el; az arányosság - a fent említett cikkben megfogalmazott - elvével összhangban ez az irányelv nem haladja meg a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket.

(20) A 2003/87/EC irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások a 2003/87/EK irányelvhez

A 2003/87/EK irányelv a következők szerint módosul:

1. A 3. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"k) »I. melléklet szerinti fél« olyan, az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) I. mellékletében felsorolt fél, amely - a Kiotói Jegyzőkönyv 1. cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint - megerősítette a Kiotói Jegyzőkönyvet;

l) »projekttevékenység« az I. mellékletben felsorolt egy vagy több fél által a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikkének vagy 12. cikkének, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoknak megfelelően jóváhagyott projekttevékenység;

m) »kibocsátáscsökkentési egység« (ERU) a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikkének, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoknak megfelelően kiadott egység;

n) »igazolt kibocsátáscsökkentés« (CER) a Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikkének, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoknak megfelelően kiadott egység."

2. A 11. cikk után a következő cikket kell beilleszteni: "11a. cikk A közösségi rendszer projekttevékenységeiből eredő CER-ek és ERU-k felhasználása (1) A (3) bekezdésre is figyelemmel, a tagállamok az üzemeltetők számára engedélyezhetik, hogy a 11. cikk (2) bekezdésében említett időszakokban a közösségi rendszer projekttevékenységeiből eredő CER-eket és ERU-kat használjanak fel, legfeljebb az egyes tagállamok Nemzeti Kiosztási Tervében az egyes létesítményekre és az adott időszakra vonatkozó kibocsátásiegység-kiosztás százalékos mértékéig. Erre egy egységnek a tagállam által egy - az ezen üzemeltetőt a tagállama szerinti nemzeti kibocsátásforgalmi-jegyzék szerint megillető - CER-ért vagy ERU-ért cserébe történő kiadásával és azonnali visszaadásával kerül sor. (2) A (3) bekezdésére is figyelemmel, a 11. cikk (1) bekezdésében említett időszakban a tagállamok az üzemeltetők számára engedélyezhetik a projekttevékenységekből eredő CER-ek felhasználását a közösségi rendszerben. Erre egy egységnek a tagállam által egy CER-ért cserébe történő kiadásával és azonnali visszaadásával kerül sor. A tagállamok törlik az üzemeltetők által a 11. cikk (1) bekezdésében említett időszak alatt felhasznált CER-eket. (3) Minden olyan CER és ERU, amelyet az UNFCCC-nek, a Kiotói Jegyzőkönyvnek és az ezek alapján később elfogadott határozatoknak megfelelően adtak ki, valamint amely ezeknek megfelelően használható fel, a közösségi rendszerben is felhasználható: 11b. cikk Projekttevékenységek (1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a csatlakozási szerződést aláírt országokban folytatott projekttevékenységek - az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján később elfogadott határozatok szerint megállapított - alapelemei teljes mértékben megfeleljenek a közösségi vívmányoknak, ideértve a csatlakozási szerződésben megállapított átmeneti eltéréseket. (2) A (3) és a (4) bekezdésekben foglaltak kivételével a projekttevékenységeknek otthont adó tagállamok biztosítják, hogy egyetlen ERU vagy CER sem kerül kiadásra az ezen irányelv hatálya alá tartozó létesítményekből eredő, üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, illetve korlátozására. (3) 2012. december 31-ig az olyan JI- és CDM-projekttevékenységekre vonatkozólag, amelyek közvetlenül csökkentik vagy korlátozzák az ezen irányelv hatálya alá tartozó létesítményből eredő kibocsátást, ERU-k és CER-ek csak megegyező számú egység - ezen létesítmény üzemeltetője általi - törlése esetén adhatók ki. (4) 2012. december 31-ig az olyan JI- és CDM-projekttevékenységekre vonatkozólag, amelyek közvetett módon csökkentik vagy korlátozzák az ezen irányelv hatálya alá tartozó létesítményből eredő kibocsátást, ERU-k és CER-ek csak megegyező számú egység - az ERU-k és a CER-ek származásának megfelelő tagállam nemzeti jegyzékéből való - törlése esetén adhatók ki. (5) Az a tagállam, amely magán-, vagy közintézmények számára engedélyezi a projekttevékenységekben való részvételt, továbbra is felelős marad az UNFCCC-ben és a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelességek teljesítéséért, valamint biztosítania kell, hogy az ilyen jellegű részvétel összeegyeztethető az UNFCCC-nek és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadott vonatkozó iránymutatásoknak, szabályoknak és eljárásoknak. (6) A 20 MW termelőkapacitást meghaladó teljesítményű vízerőmű projekttevékenységek esetében a tagállamok az ilyen projekttevékenységek jóváhagyásakor biztosítják a vonatkozó nemzetközi követelményeknek és iránymutatásoknak - ideértve a Nagy Gátak Világbizottsága 2000-es, »Gátak és fejlődés. A döntéshozatal új kerete« című záróbeszámolójában foglaltakat - az ilyen jellegű projekttevékenységek fejlesztése során történő tiszteletben tartását. (7) A (3) és (4) bekezdések végrehajtását - különösen a kettős elszámolás elkerülését szolgáló rendelkezéseket, valamint az (5) bekezdés végrehajtásához szükséges azon rendelkezéseket, amelyek esetében a fogadó fél teljesíti a JI-projekttevékenységekhez szükséges követelményeket - a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban kell elfogadni."

a) kivéve, figyelemmel arra a tényre, hogy az UNFCCC-nek, a Kiotói Jegyzőkönyvnek, valamint az ezek alapján később elfogadott határozatoknak megfelelően a tagállamoknak tartózkodniuk kell a nukleáris létesítményekből eredő CER-ek és ERU-k - a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (1) bekezdésében és a 2002/358/EK határozatban megfogalmazott kötelezettségvállalásaik teljesítése érdekében történő - felhasználásától, illetve az üzemeltetőknek tartózkodniuk kell az ilyen létesítményekből eredő CER-ek és ERU-k a közösségi rendszerben, a 11. cikk (1) bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdésében említett első ötéves időszak alatt, történő felhasználásától;

és

b) kivéve a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásából és az erdészeti tevékenységből származó CER-eket és ERU-kat.

3. A 17. cikk helyébe a következő lép:

"17. cikk

Az információkhoz való hozzáférés

Az egységek kiosztásával kapcsolatos határozatokat, az olyan projekttevékenységre vonatkozó információt, amelyekben valamely tagállam részt vesz, vagy magán- vagy közintézmények részvételét engedélyezi, és a kibocsátásról szóló, az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyben előírt és az illetékes hatóság birtokában lévő jelentéseket a 2003/4/EK irányelvvel összhangban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni."

4. A 18. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A tagállamok különösen biztosítják a koordinációt a projekttevékenységek - a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti - jóváhagyására kijelölt központ és a Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikkének végrehajtására kijelölt nemzeti hatóság között; mind a tájékoztatási központot, mind pedig a nemzeti hatóságot az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoknak megfelelően kell kijelölni."

5. Az 19. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A rendeletnek a CER-eknek és az ERU-knak a közösségi rendszerben való felhasználására és azonosítására, valamint az ilyen felhasználás felügyeletére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell."

6. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Ez a jelentés különös figyelmet fordít az egységek kiosztására vonatkozó szabályokra, az ERU-knak és a CER-eknek a közösségi rendszerben való felhasználására, a jegyzékek működtetésére, a felügyeletre és a jelentéstételre vonatkozó iránymutatások alkalmazására, az igazolásra és az irányelvnek való megfeleléssel kapcsolatos kérdésekre és végül - adott esetben - az egységek adóügyi kezelésére."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcserét szervez a kiosztásra vonatkozó kérdésekkel, az ERU-knak és a CER-eknek a közösségi rendszerben való felhasználásával, a jegyzékek működtetésével, a felügyelettel, a jelentéstétellel, az igazolással és az ezen irányelvnek való megfeleléssel kapcsolatos előrelépésekről."

7. A 21. cikk után a következő cikket kell beilleszteni:

"21a. cikk

A kapacitások kiépítésére irányuló tevékenységek támogatása

Az UNFCCC-vel, a Kiotói Jegyzőkönyvvel, valamint bármely, ezek végrehajtását szolgáló, később elfogadott határozattal összhangban a Bizottságnak és a tagállamoknak - az intézmények a JI és CDM projekttevékenységek fejlesztésében és végrehajtásában való részvételének elősegítése érdekében, továbbá annak érdekében, hogy ezek az országok - saját fenntartható fejlődési stratégiájukat segítendő - teljes mértékben kihasználhassák a JI-k és a CDM-ek által nyújtott előnyöket - törekedniük kell a kapacitásfejlesztő tevékenységeknek a fejlődő országokban és a gazdaságilag átalakuló országokban történő támogatására."

8. A 30. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) a projekttevékenységekből eredő egységek felhasználhatóságát, ideértve az ERU-k és a CER-ek a közösségi rendszerben megengedett felhasználása összehangolásának szükségességét;"

b) a (2) bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

"l) a projektmechanizmusok a projekteknek helyt adó országokra, különösen azok fejlesztési célkitűzéseire gyakorolt hatása - ideértve azt is, hogy jóváhagyásra kerültek-e 500 MW termelőkapacitást meghaladó, a környezetet vagy a társadalomat hátrányosan befolyásoló JI- és CDM-vízerőmű-projekttevékenységek - és a CER-eknek vagy ERU-knak az ilyen vízerőmű-projekttevékenységek keretében, a közösségi rendszerben történő jövőbeni felhasználásának alakulása;

m) a kapacitásfejlesztési törekvésekhez nyújtott támogatás a fejlődő országokban és a gazdaságilag átalakuló országokban;

n) a hazai projekttevékenységek tagállamok általi 2008-tól történő jóváhagyására és az ilyen tevékenységekből eredő kibocsátáscsökkentésekre vagy korlátozásokra vonatkozó egységek kiadására vonatkozó szabályok és eljárások;

o) az egységek ideiglenes jellegével kapcsolatos technikai rendelkezések, a 17/CP.7 határozatban megállapított, a földhasználati, a földhasználat-megváltoztatási és az erdészeti projekttevékenységekre vonatkozó 1 %-os elfogadási korlát, a géntechnológiával módosított szervezetek és a potenciálisan invazív idegen fajok az erdőtelepítési és az erdő-visszatelepítési projekttevékenységekből eredő használatához kapcsolódó lehetséges kockázatok felmérésének eredményére vonatkozó rendelkezések alakulása annak érdekében, hogy az UNFCCC-nek és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadott határozatokkal összhangban az üzemeltetők 2008-tól a közösségi rendszerben használhassák fel a földhasználati, a földhasználat-megváltoztatási és az erdészeti projekttevékenységekből eredő CER-eket ERU-kat."

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A 11. cikk (2) bekezdésében említett időszakokat megelőzően minden tagállam közzéteszi a nemzeti kiosztási tervben az ERU-k és a CER-ek tervezett felhasználását, és az egyes létesítményekre vonatkozóan meghatározott kiosztás százalékos arányát, amelynek erejéig az üzemeltetők az adott időszakban, a közösségi rendszerben ERU-kat és CER-eket használhatnak fel. Az ERU-k és a CER-ek teljes használatának összhangban kell lennie a Kiotói Jegyzőkönyvben, az UNFCCC-ben, valamint az ezek alapján később elfogadott határozatokban megállapított vonatkozó kiegészítő kötelességekkel.

A tagállamok a 280/2004/EK határozat (7) 3. cikkével összhangban kétévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak arról, hogy a Kiotói Jegyzőkönyvvel és az az alapján elfogadott határozatokkal összhangban a hazai tevékenység milyen mértékben valósítja meg a nemzeti szintű erőfeszítésekhez történő hozzájárulás lényeges elemét, hogy a projektmechanizmusok milyen mértékben egészítik ki a hazai tevékenységet, továbbá arról, hogy ezek hogyan arányulnak egymáshoz. A Bizottság a hivatkozott határozat 5. cikkével összhangban erről jelentést tesz. A jelentés alapján a Bizottság szükség esetén jogalkotási vagy más javaslatot dolgoz ki a tagállamok rendelkezéseinek kiegészítésére, annak biztosítása érdekében, hogy a mechanizmusok használata a Közösségen belül a hazai tevékenység kiegészítéséül szolgáljon."

9. A III. melléklet a következő ponttal egészül ki:

"12. A terv a CER-ek és az ERU-k az üzemeltetők által a közösségi rendszerben felhasználható maximális mértékét az egyes létesítményeknek kiosztott egységek százalékban határozza meg. A százalékos mértéknek összhangban kell lennie a Kiotói Jegyzőkönyvben és az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatokban megállapított kiegészítő kötelességekkel."

2. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendeleteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. november 13-ig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezen intézkedések elfogadásakor a tagállamoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen fogadtak el. A Bizottság erről értesíti a többi tagállamot.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Személyi hatály

Ezen irányelv címzettjei a tagállamok.

Kelt Strasbourgban, 2004. október 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

A. NICOLAI

(1) HL C 80., 2004.3.30., 61. o.

(2) Az Európai Parlament 2004. április 20-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), valamint a Tanács 2004. szeptember 13-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(4) HL L 130., 2002.5.15., 1. o.

(5) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.

(6) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(7) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0101&locale=hu