31999R1265[1]

A Tanács 1265/1999/Ek Rendelete (1999. június 21.) a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet II. mellékletének módosításáról

A Tanács 1265/1999/EK rendelete

(1999. június 21.)

a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak II. melléklete K. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [5],

(1) mivel az Alap hatékonyabbá tétele érdekében meg kell határozni a "projekt", a "projektcsoport" és a "projektszakasz" fogalmát, valamint a projektek besorolására vonatkozó feltételeket;

(2) mivel a pénzügyi irányítás rendszerét, a műveletek tényleges végrehajtásával való kapcsolatát fenntartva, egyszerűsíteni kell,

(3) mivel az (1999. január 1-jétől 2001. december 31-ig tartó) átmeneti időszakban az euróra történő minden hivatkozást főszabály szerint az euróra, mint az euró bevezetéséről szóló 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet 2. cikkének második mondata [6] szerinti monetáris egységre történő hivatkozásként is kell értelmezni;

(4) mivel a kívánt egyszerűsítéssel egyidejűleg javítani kell a kiadások tényleges felmerülésének ellenőrzését, és a tagállamnak nagyobb felelősséget kell vállalnia a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításáért;

(5) mivel a Bizottságnak és a tagállamoknak javítaniuk kell a projektek ellenőrzésére irányuló együttműködést, és ezt az együttműködést rendszeressé kell tenni;

(6) mivel szabálytalanságok feltárása esetére a Közösség pénzügyi érdekeit védő pénzügyi korrekciók rendszerét kell létrehozni;

(7) mivel az 1164/94/EK rendelet II. mellékletét megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. cikk

Projektek, projektszakaszok, illetve projektcsoportok kijelölése

(1) A Bizottság, a kedvezményezett tagállammal egyetértésben, a támogatás odaítélése céljából projektcsoportokat alakíthat ki, valamint egy projekt tekintetében technikailag és pénzügyileg különálló projektszakaszokat jelölhet ki.

(2) E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "projekt": olyan gazdaságilag oszthatatlan munkák sorozata, amelyek pontos műszaki funkcióval és világosan meghatározott célokkal rendelkeznek, amelyek segítségével megítélhető, hogy a projekt megfelel-e a 10. cikk (5) bekezdésének első francia bekezdésében megállapított kritériumnak;

b) "technikailag és pénzügyileg különálló szakasz": olyan szakasz, amelynek operatív önállósága megállapítható.

(3) Projektszakasz kiterjedhet a projekt elvégzéséhez szükséges előzetes, megvalósíthatósági, illetve műszaki tanulmány készítésére is.

(4) Az 1. cikk (3) bekezdésének harmadik francia bekezdésében szereplő kritérium teljesítéséhez azok a projektek vonhatók össze egy csoportba, amelyek eleget tesznek a következő három feltételnek:

a) helyszínük ugyanazon a területen vagy ugyanannak a közlekedési folyosónak a mentén található;

b) végrehajtásuk az adott területre vagy közlekedési folyosóra vonatkozó átfogó terv keretében, az 1. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint világosan meghatározott célokkal összhangban történik;

c) amennyiben a projekteket különböző illetékes hatóságok valósítják meg, a projektek felett a projektcsoport koordinálásáért és felügyeletéért felelős testület gyakorol felügyeletet."

2. A B. cikk (2) bekezdésében a második mondat helyébe a következő lép:

"A kedvezményezett tagállamok a 10. cikk (4) bekezdésében meghatározottak szerint minden szükséges tájékoztatást megadnak, beleértve a megvalósíthatósági tanulmányok és az előzetes értékelések eredményeit is. Annak érdekében, hogy ezt a felmérést a lehető leghatékonyabbá tegyék, a tagállamok a közösségi jogszabályokkal összhangban készített környezeti hatásvizsgálat eredményeit is rendelkezésre bocsátják, továbbá a közigazgatási területi egységek szintjén vagy ágazati szinten meglévő általános környezeti, illetve közlekedési stratégiával való összhangra vonatkozó információt, továbbá szükség szerint:

- információt a lehetséges, de ki nem választott alternatívákról, valamint

- információt az ugyanazon közlekedési folyosó mentén megvalósítandó közös érdekű projektek közötti kapcsolatokról."

3. A C. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont második albekezdésében a második mondat helyébe a következő lép:

"A további éves részletek tekintetében történő kötelezettségvállalás a projektre vonatkozó eredeti, illetve felülvizsgált finanszírozási terven alapul, és arra elvben az egyes költségvetési évek kezdetén, és főszabály szerint minden év április 30-ig, a projektre vonatkozóan az adott évi becsült kiadások alapján kerül sor.";

ii. a b) pont helyébe a következő lép:

"b) a két évnél rövidebb időtartamú projektekre vonatkozóan, illetve, ha a közösségi támogatás 50 millió eurónál kevesebb, a közösségi támogatás odaítélésről szóló határozatnak a Bizottság általi elfogadásakor a támogatás 80 %-ára lehet kezdeti kötelezettséget vállalni.

A hátralévő részre vonatkozóan a projekt végrehajtásához igazodva kell kötelezettséget vállalni"

b) a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Kellően indokolt esetek kivételével a projekt, projektcsoport, illetve projektszakasz tekintetében odaítélt támogatást meg kell szüntetni, ha a munka a támogatás odaítéléséről szóló határozatban a kezdetére vonatkozóan feltüntetett időponttól számított, vagy a jóváhagyásának - későbbi - időpontjától számított két éven belül még nem kezdődött meg.

A Bizottság a megszüntetés veszélye esetében mindenképpen kellő időben tájékoztatja a tagállamokat és a kijelölt hatóságot."

4. A D. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a második mondat helyébe a következő lép:

"A kifizetés formája lehet előleg, időközi kifizetés vagy záró kifizetés. Az időközi kifizetés és a záró kifizetésaténylegesen felmerült kiadásokon alapul, amelyeket kiegyenlített számlákkal, illetve azokkal egyenértékű bizonyító erejű számviteli dokumentumokkal kell alátámasztani.";

b) a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kifizetés rendje a következő:

a) az Alapból történő támogatás eredetileg meghatározott mértékének 20 %-át kitevő egyszeri előleget kell kifizetni a közösségi támogatás odaítéléséről szóló határozat elfogadásakor, illetve, a kellően indokolt eseteket kivéve, a közbeszerzési szerződések aláírását követően.

Az előleg egészét vagy egy részét az (1) bekezdésben említett hatóság, illetve testület visszafizeti, ha az előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül nem küldtek kifizetés iránti kérelmet a Bizottsághoz;

b) időközi kifizetésekre, az igazolt és ténylegesen kifizetett költségek visszatérítése céljából, azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a projekt megvalósítása kielégítő módon halad előre, és amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- a tagállam kérelmet terjesztett elő, amelyben fizikai és pénzügyi mutatók segítségével ismerteti a projekt előrehaladását, valamint tájékoztat annak a támogatás odaítéléséről szóló határozattal, beleértve szükség szerint az ilyen határozatban foglalt egyedi feltételekkel, való összhangjáról,

- a nemzeti és/vagy közösségi felügyeleti hatóságok észrevételei és ajánlásai nyomán intézkedésre került sor, különösen az észlelt vagy feltételezett szabálytalanságok helyesbítésére vonatkozóan,

- a felmerült fő technikai, pénzügyi és jogi problémákat, valamint az ezek nyomán tett korrekciós intézkedéseket jelezték,

- az eredeti finanszírozási tervtől való eltérés elemzése megtörtént,

- a projekt nyilvánosságát biztosító lépéseket ismertették.

A Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat, ha a fent említett feltételek valamelyike nem teljesült;

c) az a) és a b) pont szerint teljesített kifizetések teljes összege nem haladhatja meg az odaítélt teljes támogatás 80 %-át. Ez a százalékarány a jelentős, éves részletekben finanszírozott projektekre vonatkozóan és indokolt esetben 90 %-ra emelhető;

d) a közösségi támogatásnak az igazolt és ténylegesen felmerült kiadások alapján kiszámított utolsó részletét azzal a feltétellel fizetik ki, hogy:

- a projektet, projektszakaszt, illetve projektcsoportot célkitűzéseinek megfelelően megvalósították,

- az (1) bekezdésben említett hatóság, illetve testület a munka és a kifizetések befejezésének a projektre, projektszakaszra, illetve projektcsoportra vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozatban megállapított határidejétől számított hat hónapon belül kifizetés iránti kérelmet nyújt be a Bizottságnak,

- az F. cikk (4) bekezdésében említett záróbeszámolót nyújtanak be a Bizottságnak,

- a tagállam igazolja a Bizottság számára, hogy a kifizetés iránti kérelemben és a beszámolóban szereplő adatok helytállóak,

- a tagállam a 12. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozatot a Bizottságnak megküldte,

- a Bizottság által a 14. cikk (3) bekezdése alapján hozott valamennyi, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedés végrehajtása megtörtént.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett záró beszámolót a munkák és a kifizetések befejezésére a támogatás odaítéléséről szóló határozatban megállapított határidőtől számított 18 hónapon belül nem küldik meg a Bizottság részére, a támogatásnak a projekt hátralévő részéhez kapcsolódó részét meg kell szüntetni.";

c) a (4) bekezdésben a "(3) bekezdés d) pontjában" szövegrészt el kell hagyni.

d) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kifizetés iránti kérelmeknek a Bizottsághoz történő benyújtására főszabály szerint évente háromszor, legkésőbb március 1-jéig, július 1-jéig és november 1-jéig kerüljön sor.";

e) az (5) bekezdés az utolsó szó után a következő szövegrésszel egészül ki: "feltéve, hogy a költségvetési alapok rendelkezésre állnak.";

f) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Bizottság meghatározza a kiadások támogathatóságára vonatkozó közös szabályokat."

5. Az E. cikk a következőképpen módosul:

a) a címben és az (1)-(4) bekezdésben az "ECU" helyébe "euró" lép;

b) az (1) és a (3) bekezdésben az "illetve a nemzeti valutában" szövegrészt el kell hagyni;

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az euróövezetbe nem tartozó tagállamok esetében átváltási arányként a Bizottság számviteli arányát kell alkalmazni."

6. Az F. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ez a beszámoló a következő elemeket tartalmazza:

a) az elvégzett munka fizikai mutatókkal is alátámasztott leírása, a munka jellege szerint csoportosított költségek, és a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghatározott záradékai szerint hozott valamennyi intézkedés;

b) információ a nyilvánosságra vonatkozó valamennyi intézkedésről;

c) igazolás arról, hogy az elvégzett munka megfelel a támogatás odaítéléséről szóló határozatban foglaltaknak;

d) a 13. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerinti várható eredmények elérésének valószínűségére vonatkozó előzetes értékelés, amely tartalmazza különösen:

- a projekt tényleges kezdetének időpontját,

- a projekt befejezése utáni működtetésének módját,

- ha szükséges, a pénzügyi becslések megerősítését, különös tekintettel a működési költségekre és a várt bevételekre,

- a társadalmi-gazdasági becslések megerősítését, különösen a várt költségeket és hasznot,

- a megtett környezetvédelmi intézkedésekre és ezek költségeire vonatkozó információkat, beleértve "a szennyező fizet"; elvének tiszteletben tartását.";

b) az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A támogatás odaítéléséről szóló határozat megfelelő szabályokat tartalmaz a módosításokra vonatkozóan, jellegük és jelentőségük szerint megkülönböztetve azokat."

7. A G. cikk a következőképpen módosul:

G. cikk

Ellenőrzés

A jelenlegi (1) bekezdést át kell helyezni a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdésébe. Az új (1) bekezdés szövege a következő:

"(1) A Bizottság és a tagállam kétoldalú közigazgatási megállapodások alapján együttműködik az ellenőrzések tervezésének, módszereinek és végrehajtásának koordinálása terén azzal a céllal, hogy az elvégzett ellenőrzések hasznossága a lehetőlegnagyobbmértékű legyen. Az elvégzett ellenőrzések eredményeit haladéktalanul kicserélik egymás között. Legalább évente egyszer megvizsgálják és értékelik a következőket:

a) a tagállam és a Bizottság által elvégzett ellenőrzések eredményeit;

b) a más nemzeti, vagy közösségi felügyeleti testület, vagy intézmény által tett észrevételeket;

c) a feltárt szabálytalanságok pénzügyi hatását, a helyesbítésük céljából már megtett, illetve még megteendő lépéseket, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek esetleges kiigazításait.

E vizsgálatot és értékelést követően, valamint a tagállam által a H. cikk alapján haladéktalanul megteendő intézkedések sérelme nélkül, a Bizottság, különösen a feltárt szabálytalanságok pénzügyi hatásaira vonatkozóan, észrevételeket tehet. Ezeket az észrevételeket a tagállam és az adott projekt kijelölt hatósága számára kell címezni. Az észrevételekkel egyidejűleg szükség szerint az irányítás hiányosságainak orvoslására és a feltárt, de még nem helyesbített szabálytalanságok helyesbítésére irányuló korrekciós intézkedések iránti kérelmeket kell megfogalmazni. A tagállamnak lehetősége van arra, hogy ezekhez az észrevételekhez megjegyzéseket fűzzön.

Ha a tagállam észrevételei nyomán, illetve annak hiányában a Bizottság következtetéseket fogad el, a tagállam az előírt határidőn belül megteszi a Bizottság kérelmének teljesítéséhez szükséges lépéseket, és intézkedéseiről tájékoztatja a Bizottságot.

(2) E cikk sérelme nélkül, a Bizottság felfüggesztheti az időközi kifizetés egészét vagy egy részét, ha azt állapítja meg, hogy az adott kiadás tekintetében súlyos szabálytalanság történt. A Bizottság az intézkedéséről és annak okairól értesíti az érintett tagállamot.

(3) Amennyiben kétoldalú közigazgatási megállapodásokban a felek másképp nem rendelkeznek, a felelős testület és hatóságok az adott projektre vonatkozó záró kifizetést követő három éven keresztül a Bizottság rendelkezésére tartják a szóban forgó projektre vonatkozóan teljesített kiadásokat és ellenőrzéseket alátámasztó valamennyi bizonylatot (vagy eredeti példányban, vagy az eredetivel megegyezőként hitelesített, általánosan elfogadott adathordozón rögzített példányban).

Ez az időszak jogi eljárások esetében, illetve a Bizottság kellően indokolt kérelmére megszakad."

8. A H. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő cím lép:

"Pénzügyi korrekciók";

b) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a szükséges vizsgálatok befejezése után a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy:

a) egy adott projekt végrehajtása nem indokolja az odaítélt támogatás egy részét vagy egészét, beleértve a támogatás odaítéléséről szóló határozatban szereplő feltételek valamelyike be nem tartásának esetét és különösen minden olyan, a projekt végrehajtásának a jellegét vagy feltételeit érintő jelentős változás esetét, amelynek jóváhagyását nem kérték ki a Bizottságtól, vagy

b) az Alapból származó támogatással kapcsolatban szabálytalanság történt, és az érintett tagállam nem tette meg a szükséges korrekciós intézkedéseket,

a Bizottság felfüggeszti az adott projektre vonatkozó támogatást, és indokolás mellett kéri a tagállamot, hogy meghatározott időn belül nyújtsa be észrevételeit.

Ha a tagállam kifogásolja a Bizottság által tett észrevételeket, a Bizottság a tagállamot meghallgatásra hívja, amelyen mindkét fél törekszik az észrevételekre és az azokból levonandó következtetésekre vonatkozó megegyezés elérésére.";

c) a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben három hónapon belül nem sikerült megegyezést elérni, a Bizottság általmeghatározott időtartam lejártával, a megfelelő eljárást betartva, a tagállam által esetlegesen tett észrevételeket figyelembe véve, a Bizottság határoz arról, hogy:

a) csökkenti a D. cikk (2) bekezdésében említett előleg összegét; vagy

b) végrehajtja a szükséges pénzügyi korrekciókat. Ez a projektre vonatkozóan odaítélt támogatás egészének vagy egy részének visszavonását jelenti.

E határozatokban tiszteletben kell tartani az arányosság elvét. A Bizottság a korrekció összegéről való határozatában figyelembe veszi a szabálytalanság, illetve a változás jellegét, valamint az irányítási, illetve ellenőrzési rendszer bármely hiányosságából következő lehetséges pénzügyi hatás mértékét. A támogatás csökkentése, illetve megszüntetése a kifizetett összegek behajtását eredményezi.";

d) a (3) bekezdésben a második mondat helyébe a következő mondat lép:

"Minden jogtalanul kapott és behajtandó összeget a Bizottság részére vissza kell fizetni. A késedelmes visszafizetés miatti kamatot a Bizottság által elfogadandó szabályokkal összhangban kell kivetni.";

e) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Bizottság megállapítja az (1)-(3) bekezdések végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és erről értesíti a tagállamokat, valamint az Európai Parlamentet."

9. A J. cikk második albekezdése a következő mondatokkal egészül ki:

"(4) Ezen az értekezleten a Bizottság a tagállamokat különösen az éves beszámoló lényeges témáiról, saját tevékenységéről, valamint a hozott határozatokról tájékoztatja. A Bizottság az értekezlet megrendezése előtt kellő időben megküldi a tagállamoknak a megfelelő dokumentumokat."

10. A II. melléklet melléklete a következőképpen módosul:

a) a 2. pont helyébe a következő pont lép:

"2. az Alap gazdasági és társadalmi hatása a tagállamokban, valamint a gazdasági és társadalmi kohézióra gyakorolt hatása az Unióban, beleértve a foglalkoztatásra gyakorolt hatást;"

b) a 4. pontban az "(1) és (2) bekezdésé-" szövegrészt el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Verheugen

[1] HL L 130., 1994.5.25, 1. o.

[2] HL C 159., 1998.5.26, 11. o.

[3] 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL C 407., 1998.12.28., 74. o.

[5] HL C 51., 1999.2.22, 10. o.

[6] HL L 139., 1998.5.11, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1265 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1265&locale=hu