31994R1164[1]

A Tanács 1164/94/EK Rendelete (1994. május 16.) a Kohéziós Alap létrehozásáról

A TANÁCS 1164/94/EK RENDELETE

(1994. május 16.)

a Kohéziós Alap létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130d. cikke második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament ( 2 ) hozzájárulására,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság ( 3 ) véleményére,

tekintettel a Régiók Bizottságának ( 4 ) véleményére,

mivel a Szerződés 2. cikke a Közösség fejlődéséhez és sikeréhez elengedhetetlen célként magában foglalja a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió és szolidaritás előmozdításának feladatát; mivel a Szerződés 3. cikkének j) pontjában e kohézió erősítése a Közösségnek a Szerződés 2. cikkében foglaltak megvalósítását célzó tevékenységei egyikeként szerepel;

mivel a Szerződés 130a. cikke arról rendelkezik, hogy a Közösség úgy alakítsa és folytassa tevékenységét, hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze, valamint különösen úgy rendelkezik, hogy a Közösség a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekedjen; mivel a Kohéziós Alap keretében történő közösségi fellépésnek támogatnia kell a 130a. cikkben meghatározott célok elérését;

mivel az 1992. június 26-27-i lisszaboni Európai Tanácsnak és az 1992. december 11-12-i edingburgh-i Európai Tanácsnak a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló következtetései meghatározták az arra irányadó elveket;

mivel a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdításához szükség van arra, hogy a környezetvédelem és a közös érdekű közlekedési infrastruktúra terén a strukturális alapok, az Európai Beruházási Bank és az egyéb pénzügyi eszközök működését a Kohéziós Alap tevékenysége egészítse ki;

mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Gazdasági és társadalmi kohézióról szóló jegyzőkönyv újólag megerősíti a Közösségnek a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió, valamint szolidaritás előmozdítására irányuló feladatát, továbbá meghatározza, hogy a Kohéziós Alap pénzügyi hozzájárulásokat fog nyújtani a környezetvédelem és a transzeurópai hálózatok terén megvalósuló projektekhez azokban a tagállamokban, ahol egyrészt az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék (GNP) a közösségi átlag 90 %-nál kevesebb, másrészt amelyek rendelkeznek a gazdasági konvergenciának a Szerződés 104c. cikke szerinti feltételei teljesítésére irányuló programmal; mivel a tagállamok relatív fejlettségét legjobban a vásárlóerő-paritásban mért, egy főre jutó GNP alapján lehet megbecsülni;

mivel a gazdasági és pénzügyi unió harmadik szakaszába lépés előfeltételét képező konvergenciakritériumok teljesítése határozott erőfeszítéseket kíván meg az érintett tagállamoktól; mivel ezzel összefüggésben minden kedvezményezett tagállamnak be kell nyújtania a Tanácshoz az ezt és a túlzott költségvetési hiány elkerülését célzó konvergenciaprogramot;

mivel, a gazdasági konvergenciakritériumra tekintettel, a jelenlegi makrogazdasági feltételrendszert továbbra is alkalmazni fogják; mivel, ennek megfelelően, az Alap nem finanszírozhat új projektet vagy új projektszakaszt egy olyan tagállamban, amely esetében a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján minősített többséggel eljárva megállapítja, hogy az nem tartotta tiszteletben a Stabilitási és növekedési paktumot;

mivel a túlzott költségvetési hiány esetében alkalmazandó, a túlzott költségvetési hiány meggátlását célzó és bekövetkezése esetére pedig gyors korrekciót elősegítő eljárás felgyorsítására és pontosítására vonatkozó rendelkezéseket az 1467/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) tartalmazza;

mivel a Szerződés 130d. cikkének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanácsnak 1993. december 31-e előtt létre kell hoznia a Kohéziós Alapot, amely pénzügyi hozzájárulást nyújt a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a transzeurópai hálózatokra vonatkozó projektekhez;

mivel a Szerződés 129c. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Közösség a Kohéziós Alapon keresztül hozzájárulhat a tagállamokban a közlekedési infrastruktúra területén megvalósuló egyedi projektek finanszírozásához, figyelembe véve a projektek potenciális gazdasági életképességét; mivel az alap által finanszírozott projekteknek részét kell képezniük a Tanács által a transzeurópai hálózatokra vonatkozóan elfogadott iránymutatásoknak, beleértve azokat a projekteket, amelyek az Európai Unióról szóló Szerződés hatálybalépése előtt a Tanács által jóváhagyott, illetve a Bizottság által javasolt, transzeurópai hálózatokra vonatkozó tervekben szerepelnek; mivel azonban a Szerződés 129b. cikkében kitűzött célok eléréséhez hozzájáruló más közlekedési infrastrukturális projektek is finanszírozhatók mindaddig, amíg a Tanács el nem fogadja a megfelelő iránymutatásokat;

mivel a Szerződés 130r. cikke meghatározza a Közösségnek a környezetre vonatkozó célkitűzéseit és elveit; mivel a Közösség a Kohéziós Alapon keresztül hozzájárulhat az e célok elérését szolgáló intézkedésekhez; mivel a Szerződés 130s. cikkének (5) bekezdésével összhangban és "a szennyező fizet" elvének sérelme nélkül, a Tanács határozhat a Kohéziós Alapból történő pénzügyi támogatás mellett, ha az említett cikk (1) bekezdésén alapuló intézkedés egy tagállam közigazgatási szervei számára aránytalannak tekintett költségekkel járna;

mivel a Közösségnek a környezetre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó, az 1993. február 1-jei tanácsi állásfoglalásban ( 6 ) meghatározott politikai és intézkedési programja megállapítja a fenntartható fejlődés elveit és célkitűzéseit;

mivel megfelelő egyensúlyt kell biztosítani a közlekedési infrastrukturális projektek finanszírozása és a környezeti projektek finanszírozása között;

mivel a Bizottságnak a közlekedés környezetre gyakorolt hatásáról szóló zöld könyve ismételten megállapítja a tagállamoknak a fenntartható fejlődésre vonatkozó szükségleteit figyelembe vevő, fokozottabban környezetbarát közlekedési rendszer kifejlesztésének szükségességét;

mivel a közlekedési infrastrukturális projektek költségszámításának mindig tartalmaznia kell a környezetvédelmi költségeket;

mivel az érintett tagállamok arra vonatkozó kötelezettségvállalásának fényében, hogy nem csökkentik beruházási ráfordításaikat a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra terén, a 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok műveleteinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet 9. cikke ( 7 ) szerinti addicionalitás elvét a Kohéziós Alapra nem lehet alkalmazni;

mivel a Szerződés 198e. cikkével összhangban az Európai Beruházási Bank (EBB) feladata, hogy az egyéb közösségi pénzügyi eszközök révén nyújtott támogatásokkal együtt megkönnyítse a beruházások finanszírozását;

mivel a közösségi támogatások hatékonyságának fokozása céljából szükséges a Kohéziós Alap, a strukturális alapok, az EBB és az egyéb pénzügyi eszközöknek a környezet és a transzeurópai közlekedési infrastruktúrahálózatok terén folytatott tevékenységeit összehangolni;

mivel, különösen a tagállamok projektkészítésének segítése céljából a Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy biztosíthassa a tagállamok számára a szükséges technikai támogatás hozzáférhetőségét, különösen a projektek előkészítése, végrehajtása, felügyelete és értékelése érdekében;

mivel, különösen a jövedelmezőség biztosítása érdekében, a közösségi forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat alapos felmérésnek kell megelőznie, hogy biztosítható legyen a felhasznált forrásokkal összhangban lévő társadalmi-gazdasági haszon;

mivel a Kohéziós Alapból származó támogatásnak összhangban kell lennie a közösségi politikákkal, beleértve a környezetvédelmet, a közlekedést, a transzeurópai hálózatokat, a versenyt, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélését; mivel a környezetvédelem magában foglalja a környezeti hatásvizsgálatot;

mivel a projektek előkészítésének megkönnyítése érdekében rendelkezni kell a kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló globális források tagállamok közötti indikatív felosztásáról;

mivel bármely tagállam számára a Kohéziós Alapból e rendelet alapján nyújtott összes éves átutalás, a strukturális alapokból nyújtott támogatással összesítve, nem haladhatja meg a nemzeti abszorpciós kapacitástól függő általános felső határt;

mivel, a gazdasági konvergenciának a Szerződés 104. cikkében meghatározott kritériumai teljesítése, és a költségvetési hiány megfelelő kezelésének szükségessége mellett, a pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó feltételrendszer bizonyos formájáról kell rendelkezni; mivel, ezzel összefüggésben, a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését is értékelni kell, kellő figyelemmel az Európai Tanács 1997. június 17-i, a Stabilitási és növekedési paktumról szóló állásfoglalásában ( 8 ) elfogadott iránymutatásokra, és mivel a túlzott költségvetési hiány fogalmát az említett állásfoglalás tükrében kell értelmezni; mivel a makrogazdasági feltételrendszert valamennyi részt vevő tagállam tekintetében az euró stabilitására vonatkozó felelősségének figyelembevételével kell értékelni;

mivel a gazdasági és társadalmi kohézió követelményei folytán nagy mértékű támogatásról kell rendelkezni;

mivel az alapból származó támogatás kezelésének megkönnyítése céljából rendelkezni kell a projektek technikailag és pénzügyileg különállónak tekinthető szakaszai meghatározásáról, valamint a projektek szükség esetén történő összevonásáról;

mivel lehetővé kell tenni, hogy választani lehessen az alapból származó támogatás éves részletekben, vagy a projekt egésze tekintetében történő igénybevétele között; és mivel az Európai Tanács 1992. december 11-12-i edingburgh-i ülésén megállapított elvvel összhangban a kezdeti előleget követő kifizetési részleteknek szorosan és átlátható módon kell kapcsolódniuk a projekt előrehaladásához;

mivel meg kell határozni a tagállamoknak, illetőleg a Bizottságnak az alap műveletei feletti pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó feladat- és hatáskörét;

mivel a Kohéziós Alap megfelelő kezelése érdekében rendelkezni kell a közösségi műveletek értékelésének, felügyeletének és ellenőrzésének hatékony módszereiről, meghatározva az értékelésre irányadó elveket, a felügyelet jellegét és az arra irányadó szabályokat, valamint megállapítva, hogy a szabálytalanságokra, illetve az alapból történő támogatás jóváhagyásakor megállapított feltételek bármelyikének be nem tartására válaszul milyen intézkedést kell hozni;

mivel többek között éves beszámoló formájában megfelelő tájékoztatást kell adni;

mivel rendelkezni kell a Közösség által a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás megfelelő nyilvánosságáról;

mivel az Alapból támogatásban részesülő projektekre vonatkozó, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett közbeszerzési pályázatokra vonatkozó ajánlati felhívásokban említést kell tenni a támogatásról;

mivel e rendelet alkalmazásának megkönnyítése céljából a II. mellékletben meg kell határozni a végrehajtási rendelkezéseket; mivel az e rendelkezések alkalmazása során szükséges rugalmasság érdekében, a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva, a szerzett tapasztalatok tükrében módosíthassa az említett rendelkezéseket;

mivel e rendeletnek megszakítás nélkül a kohéziós pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 1993. március 30-i 792/93/EGK tanácsi rendelet ( 9 ) helyébe kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Meghatározások és célkitűzés

(1) Létrejön a Kohéziós Alap, a továbbiakban: Alap.

(2) Az Alap hozzájárul a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítéséhez, és az e rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően működik.

(3) Az Alap hozzájárulhat:

- projektek, illetve

- technikailag és pénzügyileg különálló projektszakaszok, illetve

- egységes egészet képező, valamely látható stratégiához kapcsolódó projektcsoportok finanszírozásához.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1) Az Alap pénzügyi hozzájárulást nyújt a környezetvédelem és a transzeurópai közlekedésinfrastruktúra-hálózatok terén megvalósuló, az Európai Unióról szóló szerződésben megállapított célok eléréséhez hozzájáruló projektekhez azokban a tagállamokban, ahol a vásárlóerő-paritásban mért, egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP) a közösségi átlag 90 %-ánál kevesebb, és amelyek rendelkeznek a Szerződés 104c. cikkében említett, gazdasági konvergenciára vonatkozó feltételek teljesítésére irányuló programmal.

(2) 1999 végéig csak az a négy tagállam részesülhet az Alapból történő támogatásban, amelyik jelenleg teljesíti az (l) bekezdésben említett, egy főre jutó GNP-re vonatkozó kritériumot. Ezek a tagállamok: Görögország, Spanyolország, Írország és Portugália.

(3) Az (1) bekezdésben említett GNP kritériumra tekintettel, a (2) bekezdésben említett tagállamok továbbra is részesülhetnek az Alapból történő támogatásban azzal a feltétellel, hogy egy 1996-ban végzett félidős értékelés után GNP-jük a közösségi átlag 90 %-a alatt marad. Bármely olyan, támogatásra jogosult tagállam, amelynek GNP-je akkor meghaladja a 90 %-os küszöböt, elveszíti jogosultságát arra, hogy új projektekhez, illetve több, technikailag és pénzügyileg elkülönített szakaszra osztott, jelentős projekt esetében új projektszakaszokhoz az Alapból támogatásban részesüljön.

(4) A kedvezményezett tagállamok 2000. január 1-jétől az Alapból akkor jogosultak támogatásra, ha bevezettek egy, az 1466/97/EK tanácsi rendelet 3. és 7. cikkében ( 10 ) előírt programot.

Az (1) bekezdésben említett GNP-kritériumnak megfelelő négy tagállam Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország.

2003 vége előtt, a 2000 és 2002 közötti időszak közösségi adataiból kiszámolt, egy főre jutó GNP alapján a (3) bekezdésben előírt félidős értékelést kell készíteni.

(5) A csatlakozás időpontjától kezdődően 2006. december 31-ig a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia szintén jogosult az Alapból történő támogatásra.

(6) E rendelet alkalmazása céljából a bruttó nemzeti össztermék (GNP) megegyezik a Bizottság által az ESA '95-nek a 2223/96/EK rendelettel összhangban történő alkalmazásával meghatározott, az adott év piaci árain számított bruttó nemzeti jövedelem (GNI) értékével.

3. cikk

Támogatható intézkedések

(1) Az Alap támogatást nyújthat a következőkhöz:

- a Szerződés 130r. cikkében foglalt célok eléréséhez hozzájáruló környezeti projektek, beleértve a Szerződés 130s. cikke alapján elfogadott intézkedésekből következő projekteket, valamint különösen a "Környezetre és fenntartható fejlődésre vonatkozó -----politikai és intézkedési program" által a közösségi környezetpolitikának tulajdonított prioritásokkal összhangban lévő projektek,

- a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztéséről szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban ( 11 ) elfogadott iránymutatások keretén belül meghatározott, és a tagállamok által támogatott közös érdekű közlekedési infrastrukturális projektek.

(2) Támogatás adható továbbá:

- a támogatható projektekre vonatkozó előzetes tanulmányokra, beleértve a projektek megvalósításához szükséges tanulmányokat is,

- technikai támogatási intézkedésekre, beleértve a reklám- és tájékoztató kampányokat, különösen:

a) horizontális intézkedésekre, úgymint a közösségi támogatás hatását felmérő összehasonlító tanulmányokra;

b) a projektek felméréséhez, ellenőrzéséhez, felügyeletéhez, illetve értékeléséhez hozzájáruló, valamint a projektek koordinációjának és összhangjának, különösen az egyéb közösségi politikákkal való összhangjának megerősítéséhez és biztosításhoz hozzájáruló intézkedésekre és tanulmányokra;

c) a projektek megvalósításában szükséges kiigazítások elvégzését segítő intézkedésekre és tanulmányokra.

4. cikk

Pénzügyi források

Az 1993-tól 1999-ig terjedő időszakban az e rendelet és a 792/93/EGK rendelet alapján az Alap számára leköthető, az 1993. október 29-i Intézményközi Megállapodásban meghatározott összes forrás 1992. évi árakon számítva 15,150 milliárd ECU.

Az első bekezdésben említett rendeletek alapján az említett időszak egyes éveire rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatokra tekintettel megállapított pénzügyi tervek a következők:

1993

:

1,500 milliárd ECU,

1994

:

1,750 milliárd ECU,

1995

:

2,000 milliárd ECU,

1996

:

2,250 milliárd ECU,

1997

:

2,500 milliárd ECU,

1998

:

2,550 milliárd ECU,

1999

:

2,600 milliárd ECU.

2000. január 1-jétől a 2000-től 2006-ig tartó időszakban a Görögország, Spanyolország, Portugália és Írország javára szóló kötelezettségvállalásokra rendelkezésre álló összes forrás 1999. évi árakon számítva 18 milliárd euró.

Az említett időszak egyes éveire a kötelezettségvállalási előirányzatok a következők:

2000

:

2,615 milliárd euró,

2001

:

2,615 milliárd euró,

2002

:

2,615 milliárd euró,

2003

:

2,615 milliárd euró,

2004

:

2,515 milliárd euró,

2005

:

2,515 milliárd euró,

2006

:

2,510 milliárd euró.

A csatlakozás időpontjától 2006-ig tartó időszakra a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia javára szóló kötelezettségvállalásokra rendelkezésre álló összes forrás 1999. évi árakon számítva 7,5905 milliárd euró.

Az említett időszak egyes éveire a kötelezettségvállalási előirányzatok a következők:

- 2004: 2,6168 milliárd euró,

- 2005: 2,1517 milliárd euró,

- 2006: 2,8220 milliárd euró.

Ha egy tagállam elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a Kohéziós Alap forrásait megfelelően csökkenteni kell.

5. cikk

Indikatív felosztás

Pontos és objektív kritériumok, elsősorban a népesség száma, az országos prosperitás előző időszakban elért növekedését figyelembevéve az egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP), és az ország területe alapján kell elkészíteni az Alap összes forrásának indikatív felosztását; ebben olyan egyéb társadalmi-gazdasági tényezőket is figyelembe kell venni, mint a közlekedési infrastruktúra hiányosságai.

Az összes forrásnak az e feltételek alkalmazásából következő indikatív felosztását az I. melléklet tartalmazza.

A Kohéziós Alapból e rendelet alapján nyújtott összes éves támogatás, a strukturális alapokból származó támogatással összesítve, nem haladhatja meg a nemzeti GDP 4 %-át.

6. cikk

Feltételes támogatás

(1) Abban az esetben, ha a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján minősített többséggel eljárva, megállapítja, hogy egy tagállam e rendelet alkalmazása során nem hajtotta végre a 2. cikk (4) bekezdésében említett programot oly módon, hogy a túlzott költségvetési hiányt elkerülje, nem lehet az adott tagállam számára új projektet, illetve jelentős projektek esetében új projektszakaszt az Alapból finanszírozni.

A finanszírozás felfüggesztése megszűnik, ha a Tanács, ugyanazon feltételek mellett eljárva, megállapítja, hogy az érintett tagállam intézkedett az említett programnak a túlzott költségvetési hiányt elkerülő módon történő végrehajtása végett.

(2) Kivételesen, ha egy projekt egynél több tagállamot érint közvetlenül, a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján, minősített többséggel eljárva határozhat úgy, hogy elhalasztja a finanszírozás felfüggesztését.

7. cikk

A támogatás mértéke

(1) Az Alapból nyújtott közösségi támogatás mértéke a közkiadások, illetve azokkal egyenértékű kiadások 80-85 %-a, beleértve azoknak a testületeknek a kiadásait, amelyek tevékenységüket olyan közigazgatási vagy jogi keretek között végzik, amelyek révén köztestülettel egyenértékűnek tekintendők.

2000. január 1-jétől azonban, az érintett tagállam együttműködésével, ez a mérték a projektek által eredményezett becsült bevételeknek és "a szennyező fizet" elve alkalmazásának figyelembe vétele nyomán csökkenhető.

E célból a Bizottság támogatja a kedvezményezett tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a magánszférából származó pénzügyi források nagyobb mértékű felhasználásának ösztönzése révén maximalizálják az Alap forrásainak kiegyenlítő hatását.

(2) Ha bevételt eredményező projekt részesül támogatásban, az Alapból adott támogatás -----összeget a Bizottság állapítja meg, figyelembe véve a bevételt, ha az jelentős nettó bevételt képez a projekt végrehajtói számára, és szorosan együttműködve a kedvezményezett tagállammal.

"Bevételt eredményező projekt":

- olyan infrastruktúra, amelynek használatáért közvetlenül a használók díjat fizetnek,

- produktív beruházás a környezeti ágazatban.

(3) A kedvezményezett tagállamok előkészítő tanulmányokra és technikai támogatási intézkedésekre vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő.

(4) Az előkészítő tanulmányok és a technikai támogatási intézkedések, beleértve a Bizottság kezdeményezésére vállaltakat, kivételesen az összköltség 100 %-ig is finanszírozhatók.

Az e bekezdés alapján teljesített összes kiadás nem haladhatja meg az Alapnak juttatott teljes összeg 0,5 %-át.

8. cikk

A közösségi politikákkal való koordináció és összeegyeztethetőség

(1) Az Alap által finanszírozott projektek összhangban vannak a Szerződések rendelkezéseivel, az azok alapján elfogadott eszközökkel és a közösségi politikákkal, beleértve a környezetvédelemre, a közlekedésre, a transzeurópai hálózatokra, a versenyre és a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozókat.

(2) A Bizottság biztosítja az e rendelet alapján vállalt projektek, valamint a Közösség költségvetéséből, az Európai Beruházási Banktól (EBB) származó és az egyéb pénzügyi eszközök révén történő hozzájárulásokkal vállalt intézkedések közötti koordinációt és összhangot.

9. cikk

Kumuláció és átfedés

(1) Egyetlen kiadási tétel sem támogatható egyszerre mind az Alapból, mind az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból, az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből.

(2) Egy adott projektnek az Alapból és az egyéb közösségi támogatási forrásokból származó támogatása együttesen nem haladhatja meg az adott projekttel kapcsolatos összes kiadás 90 %-át.

10. cikk

A projektek jóváhagyása

(1) Az Alap által finanszírozandó projekteket a kedvezményezett tagállammal egyetértésben a Bizottság fogadja el.

(2) Megfelelő egyensúlyt kell biztosítani a környezeti projektek és a közlekedési infrastrukturális projektek között. Ezen egyensúly kialakításkor figyelembe kell venni a Szerződés 130s. cikkének (5) bekezdését.

(3) A projekteknek a 3. cikk (1) bekezdése alapján történő támogatása iránti kérelmeket a kedvezményezett tagállam nyújtja be. A projektek nagyságrendjének, beleértve az összefüggő projektek csoportjait is, megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy jelentős hatást gyakoroljon a környezetvédelem, illetve a transzeurópai közlekedési infrastruktúra-hálózatok javítása terén. A projektek, illetve projektcsoportok összköltsége elvben nem lehet 10 millió euró-nél kevesebb. Az ennél kisebb összegű projektek, illetve projektcsoportok kellően indokolt esetben hagyhatók jóvá.

(4) A kérelem a következő információkat tartalmazza: a végrehajtásért felelős testület, a beruházás jellege és leírása, költségei és helyszíne, beleértve adott esetben az ugyanazon a közlekedési tengelyen található helyszíneken megvalósítandó közös érdekű projektekre történő utalást, a munka teljesítésének ütemterve, a költség-haszon elemzés, beleértve a foglalkoztatásra közvetlenül és közvetve gyakorolt hatásokat, a környezetre gyakorolt -----hatás felmérését lehetővé tevő információk, a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó információk, a finanszírozási terv, amely lehetőség szerint tartalmazza a projekt gazdasági életképességére vonatkozó adatokat, valamint a tagállam által az Alapból és bármely egyéb közösségi forrásból igényelt teljes összeg.

Tartalmazza továbbá az összes megfelelő információt, amely annak bizonyításához szükséges, hogy a projekt megfelel a rendeletnek és az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és különösen, hogy a középtávú gazdasági és társadalmi haszon arányban van a felhasznált forrásokkal.

(5) A projektek kiváló minőségének biztosítása céljából a következő feltételeket kell alkalmazni:

- a projektek középtávú gazdasági és társadalmi haszna, amely arányban van a felhasznált forrásokkal; a költség-haszon elemzés fényében értékelést kell készíteni,

- a kedvezményezett tagállamok által megállapított prioritások,

- a projekteknek a környezetre beleértve a szennyező fizet elvét és a transzeurópai hálózatokra vonatkozó közösségi politikák végrehajtásához történő lehetséges hozzájárulása,

- a projekteknek a közösségi politikákkal való összeegyeztethetősége, és a Közösség egyéb strukturális intézkedéseivel való összhangjuk,

- megfelelő egyensúly megteremtése a környezet és a közlekedési infrastruktúra területei között.

(6) A 6. cikkre és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatokra is figyelemmel, a Bizottság főszabály szerint a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz az Alapból történő támogatás odaítéléséről azzal a feltétellel, hogy az e cikkben foglalt követelmények teljesülnek. A projekteket, projektszakaszokat, illetve az összefüggő projektek csoportjait jóváhagyó bizottsági határozatokban meg kell állapítani a pénzügyi támogatás összegét, valamint a projektek megvalósításához szükséges valamennyi rendelkezéssel és feltétellel együtt a finanszírozási tervet.

(7) A Bizottság határozatainak alapvető elemeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A költségvetésbe beállított kötelezettségvállalási előirányzatok odaítélése a 10. cikknek megfelelően, a szóban forgó intézkedéseket jóváhagyó határozatok alapján történik.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésében említett projektek támogatására vonatkozó kötelezettségvállalás főszabály szerint éves részletekben történik. Megfelelő esetben azonban a Bizottság a támogatás odaítéléséről szóló határozatának elfogadásakor az odaítélt támogatás teljes összegére kötelezettséget vállalhat.

(3) A 7. cikk (1) bekezdése szerinti kiadás nem tekinthető az Alapból támogathatónak, ha az a kedvezményezett tagállamnál a vonatkozó kérelemnek a Bizottság általi kézhezvétele előtt merült fel.

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia vonatkozásában a 7. cikk (1) bekezdése szerinti kiadás csak akkor tekinthető az Alapból támogathatónak, ha az 2004. január 1-jét követően merült fel, feltéve hogy e rendelet valamennyi követelményét teljesítették.

(4) Az első előleg utáni kifizetéseknek szorosan és láthatóan kell kapcsolódniuk a projektek előrehaladásához.

(5) A kifizetéseket euró-ben kell teljesíteni, és a II. mellékletben szereplő meghatározott rendelkezések hatálya alá tartoznak.

12. cikk

Pénzügyi ellenőrzés

(1) A Bizottságnak a közösségi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségét nem sértve, a projektek pénzügyi ellenőrzéséért elsődlegesen a tagállamok felelősek. E célból a tagállamok a következő intézkedéseket teszik:

a) meggyőződnek arról, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszert oly módon hozták létre és oly módon működtetik, hogy a közösségi alapok hatékony és szabályszerű felhasználása biztosított legyen;

b) e rendszerek leírását a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

c) biztosítják a projekteknek minden irányadó közösségi szabállyal összhangban történő irányítását, és a rendelkezésükre bocsátott alapoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban történő felhasználását;

d) igazolják, hogy a Bizottságnak bemutatott kiadási nyilatkozatok pontosak, továbbá garantálják, hogy azok ellenőrzésre alkalmas bizonylatok által alátámasztott számviteli rendszerből származnak;

e) megelőzik és feltárják a szabálytalanságokat, ezekről a szabályoknak megfelelően értesítik a Bizottságot, és folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot az államigazgatási és a peres eljárások előrehaladásáról. Ezzel összefüggésben a tagállamok és a Bizottság megteszik a szükséges lépéseket a kölcsönösen közölt adatok bizalmas kezelésének biztosítására;

f) minden projekt, projektszakasz, illetve projektcsoport befejezésekor egy, a kijelölt hatóságtól függetlenül működő személy, illetve intézmény által készített nyilatkozatot juttatnak el a Bizottsághoz. Ez a nyilatkozat összegzi az előző évek során végzett vizsgálatokból levont következtetéseket, valamint elbírálja a záró kifizetés iránti kérelem érvényességét, továbbá a záró igazolásban szereplő kiadások jogszerűségét ésszabályszerűségét. A tagállamok ehhez a nyilatkozathoz, ha szükségesnek tartják, saját véleményt csatolhatnak;

g) együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák a közösségi alapoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban történő felhasználását;

h) behajtanak minden, feltárt szabálytalanság következtében elveszett összeget, és adott esetben késedelmes kifizetés miatt késedelmi kamatot követelnek.

(2) A Bizottság a közösségi költségvetés végrehajtására vonatkozó hatásköre alapján biztosítja, hogy a közösségi alapok hatékony és szabályszerű felhasználása érdekében a tagállamok zavartalanul működő irányítási és ellenőrzési rendszerekkel rendelkezzenek.

E célból, a tagállamok által a nemzeti törvényeikkel, rendeleteikkel, és közigazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett vizsgálatok sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai, az adott tagállammal a II. melléklet G. cikkének (1) bekezdésében ismertetett együttműködés keretében elfogadott szabályok szerint, legalább egy munkanappal korábban történő értesítés mellett, helyszíni ellenőrzést végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést, az Alap által finanszírozott projektekkel, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatban. A Bizottság a szükséges segítség megszerzése érdekében az ellenőrzésről értesíti az érintett tagállamot. Az érintett tagállam köztisztviselői, illetve közalkalmazottai az ilyen ellenőrzésben részt vehetnek.

A Bizottság kérheti az érintett tagállamtól, hogy végezzen helyszíni ellenőrzést egy vagy több ügylet szabályszerűségének vizsgálata céljából. A Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai az ilyen ellenőrzésben részt vehetnek.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak az érintett projektekre vonatkozó ellenőrzésekről szóló minden megfelelő nemzeti beszámolót.

(4) Amint ez a rendelet hatályba lép, a Bizottság e cikk alkalmazására vonatkozóan részletes szabályokat fogad el és tájékoztatja azokról az Európai Parlamentet.

13. cikk

Felmérés, felügyelet és értékelés

(1) A tagállamok és a Bizottság biztosítják a projektek e rendelet szerinti végrehajtásának hatékony felügyeletét és értékelését. A felügyelet és értékelés eredményei alapján a projekteket ki kell igazítani.

(2) A közösségi támogatás hatékonyságának biztosítása céljából a Bizottság és a tagállamok, szükség szerint az EBB-vel együttműködve, a projekteket rendszeresen felmérik és értékelik.

(3) A támogatás iránti kérelem kézhezvétele után és a projekt jóváhagyása előtt, a Bizottság a projektnek a 10. cikk (5) bekezdésében megállapított feltételekkel való összhangja felmérésének céljából alapos felmérést végez. A Bizottság szükség esetén felkéri az EBB-t a projektek felmérésében való közreműködésre.

(4) A projekt végrehajtása során és befejezését követően a Bizottság és a kedvezményezett tagállamok értékelik a projekt megvalósításának módját, valamint végrehajtásának lehetséges és tényleges hatását, annak megállapítása céljából, hogy elérhetők-e az eredeti célok, illetőleg elérték-e az eredeti célokat. Ennek az értékelésnek, a fennálló közösségi szabályokkal összhangban, ki kell terjednie többek között a projekt környezeti hatására.

(5) Az egyes támogatási kérelmek elbírálása során a Bizottság figyelembe veszi az e cikkel összhangban készített felmérések és értékelések megállapításait.

(6) A (4) bekezdésben előírt felügyelet és értékelés részletes szabályait a projektet jóváhagyó határozatban kell megállapítani.

14. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1) A Bizottság az Alap tevékenységéről tanulmányozás és véleményezés céljából éves beszámolót küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának.

Az Európai Parlament a lehető legrövidebb időn belül véleményezi a beszámolót. A Bizottság beszámol arról, hogyan hasznosította az Európai Parlament véleményében foglalt észrevételeket.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok tájékoztatást kapjanak az Alap tevékenységeiről.

(2) Az Alapból pénzügyi támogatásban részesülő intézkedés végrehajtásáért felelős tagállamok gondoskodnak arról, hogy az intézkedés megfelelő nyilvánosságot kapjon, azzal a céllal, hogy:

- a közvélemény értesüljön a Közösségnek az intézkedéssel kapcsolatban játszott szerepéről,

- a lehetséges kedvezményezettek és a szakmai szervezetek értesüljenek az intézkedés által nyújtott lehetőségekről.

A tagállamok gondoskodnak különösen olyan közvetlenül látható hirdetőtáblák felállításáról, amelyeken a Közösség jelképével együtt szerepel az adott projekt összköltségéből a Közösség által finanszírozott rész százalékaránya, továbbá arról, hogy a közösségi intézmények képviselői kellő mértékben részt vegyenek az Alappal kapcsolatos legfontosabb nyilvános tevékenységekben.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e bekezdésen alapuló kezdeményezésekről.

(3) Amint ez a rendelet hatályba lép, a Bizottság a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó részletes szabályokat fogad el, azokról tájékoztatja az Európai Parlamentet, és azokat közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

15. cikk

Végrehajtás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket a II. melléklet tartalmazza.

16. cikk

Záró és átmeneti rendelkezések

(1) A Tanács a Szerződés 130d. cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság javaslata alapján legkésőbb 2006. december 31-ig felülvizsgálja ezt a rendeletet.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépésekor a 792/93/EGK rendelet helyébe lép.

(3) Ez a rendelet nem érinti azoknak az intézkedéseknek a további alkalmazását, amelyeket a Bizottság a 792/93/EGK rendeletnek az e rendelet hatálybalépése előtt alkalmazandó rendelkezései alapján hagyott jóvá, amely rendelkezéseket következésképpen azon intézkedésekre a továbbiakban is alkalmazni kell.

(4) A 792/93/EGK rendelet keretében e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelmek továbbra is érvényesek, feltéve hogy az ilyen kérelmeket az e rendeletben foglalt követelmények teljesítése érdekében, az e rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül, szükség szerint kiegészítik.

16a. cikk

Az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) keretében előcsatlakozási támogatásban részesült új tagállamnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően alkalmazandó egyedi rendelkezések

(1) Azon intézkedéseket, amelyek az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló 1267/99/EK rendelet ( 12 ) szerinti támogatásról szóló bizottsági határozatok tárgyát képezték a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása időpontjában, és amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, a bizottsági rendelet által jóváhagyottnak kell tekinteni. Amennyiben a (2)-(5) bekezdés ettől eltérően nem rendelkezik, az e rendelet szerint jóváhagyott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni ezekre az intézkedésekre.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez kapcsolódó bármely olyan beszerzési eljárást, amely az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában már közzétett ajánlati felhívás tárgyát képezte a csatlakozás időpontjában, az ajánlati felhívásban meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 13 ) 165. cikkének rendelkezései nem alkalmazhatók.

Az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez kapcsolódó bármely olyan beszerzési eljárásra, amely a csatlakozás időpontjában még nem képezte tárgyát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett ajánlati felhívásnak, a 8. cikkben említett szabályokat és rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A Bizottság, kellően indokolt esetben, az érintett tagállam kérésére és kizárólag azon éves részletek tekintetében, amelyekre az általános költségvetésből történő kötelezettségvállalásra még a későbbiekben kerül sor, határozhat a nyújtandó közösségi támogatás módosításáról, a 7. cikkben meghatározott szempontokat figyelembe véve. A közösségi támogatás módosítása nem érinti az intézkedésnek azt a részét, amelyre az EBB-vel, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal vagy egyéb nemzetközi pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződések vonatkoznak.

Az (1) bekezdésben említett intézkedés alapján a Bizottság által teljesített kifizetést a legkorábban esedékes kötelezettségvállaláshoz kell könyvelni, először az 1999/1267/EK rendeletnek, majd e rendeletnek megfelelően.

(4) A kiadások támogathatóságára az 1999/1267/EK rendelet szerint vonatkozó szabályokat továbbra is alkalmazni kell az (1) bekezdésben említett intézkedésekre, a kellően indokolt esetek kivételével, amelyekről a Bizottság az érintett tagállam kérésére határoz.

(5) A Bizottság kivételes és kellően indokolt esetben határozhat az e rendelet alapján alkalmazandó szabályok alól az (1) bekezdésben említett intézkedések tekintetében egyedi mentesség engedélyezéséről.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A Kohéziós Alapnak a 4. cikk harmadik bekezdése szerinti összes forrására vonatkozó indikatív felosztása a kedvezményezett tagállamok között:

- Görögország: a teljes összeg 16-18 %-a.

- Spanyolország: a teljes összeg 61-63,5 %-a.

- Írország: a teljes összeg 2-6 %-a.

- Portugália: a teljes összeg 16-18 %-a.

A Kohéziós Alapnak a 4. cikk ötödik bekezdése szerinti összes forrására vonatkozó indikatív felosztás a kedvezményezett tagállamok között:

- Cseh Köztársaság: a teljes összeg 9,76-12,28 %-a.

- Észtország: a teljes összeg 2,88-4,39 %-a.

- Ciprus: a teljes összeg 0,43-0,84 %-a.

- Lettország: a teljes összeg 5,07-7,08 %-a.

- Litvánia: a teljes összeg 6,15-8,17 %-a.

- Magyarország: a teljes összeg 11,58-14,61 %-a.

- Málta: a teljes összeg 0,16-0,36 %-a.

- Lengyelország: a teljes összeg 45,65-52,72 %-a.

- Szlovénia: a teljes összeg 1,72-2,73 %-a.

- Szlovákia: a teljes összeg 5,71-7,72 %-a.

II. MELLÉKLET

VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

A. cikk

Projektek, projektszakaszok, illetve projektcsoportok kijelölése

(1) A Bizottság, a kedvezményezett tagállammal egyetértésben, a támogatás odaítélése céljából projektcsoportokat alakíthat ki, valamint egy projekt tekintetében technikailag és pénzügyileg különálló projektszakaszokat jelölhet ki.

(2) E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "projekt": olyan gazdaságilag oszthatatlan munkák sorozata, amelyek pontos műszaki funkcióval és világosan meghatározott célokkal rendelkeznek, amelyek segítségével megítélhető, hogy a projekt megfelel-e a 10. cikk (5) bekezdésének első francia bekezdésében megállapított kritériumnak;

b) "technikailag és pénzügyileg különálló szakasz": olyan szakasz, amelynek operatív önállósága megállapítható.

(3) Projektszakasz kiterjedhet a projekt elvégzéséhez szükséges előzetes, megvalósíthatósági, illetve műszaki tanulmány készítésére is.

(4) Az 1. cikk (3) bekezdésének harmadik francia bekezdésében szereplő kritérium teljesítéséhez azok a projektek vonhatók össze egy csoportba, amelyek eleget tesznek a következő három feltételnek:

a) helyszínük ugyanazon a területen vagy ugyanannak a közlekedési folyosónak a mentén található;

b) végrehajtásuk az adott területre vagy közlekedési folyosóra vonatkozó átfogó terv keretében, az 1. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint világosan meghatározott célokkal összhangban történik;

c) amennyiben a projekteket különböző illetékes hatóságok valósítják meg, a projektek felett a projektcsoport koordinálásáért és felügyeletéért felelős testület gyakorol felügyeletet.

B. cikk

Előzetes értékelés

(1) A Bizottság a támogatás iránti kérelmeket különösen annak ellenőrzése céljából vizsgálja, hogy az igazgatási és pénzügyi mechanizmusok alkalmasak-e a projekt hatékony végrehajtására.

(2) A 13. cikk (3) bekezdése alapján a Bizottság felméri a projekteket azoknak az Alap céljai tekintetében várható, megfelelő mutatók segítéségével számszerűsített hatása meghatározásának céljából.

A kedvezményezett tagállamok a 10. cikk (4) bekezdésében meghatározottak szerint minden szükséges tájékoztatást megadnak, beleértve a megvalósíthatósági tanulmányok és az előzetes értékelések eredményeit is. Annak érdekében, hogy ezt a felmérést a lehető leghatékonyabbá tegyék, a tagállamok a közösségi jogszabályokkal összhangban készített környezeti hatásvizsgálat eredményeit is rendelkezésre bocsátják, továbbá a közigazgatási területi egységek szintjén vagy ágazati szinten meglévő általános környezeti, illetve közlekedési stratégiával való összhangra vonatkozó információt, továbbá szükség szerint:

- információt a lehetséges, de ki nem választott alternatívákról, valamint

- információt az ugyanazon közlekedési folyosó mentén megvalósítandó közös érdekű projektek közötti kapcsolatokról.

C. cikk

Kötelezettségvállalások

(1) A költségvetési kötelezettségvállalások a szóban forgó intézkedéseket (projekttel, projektszakasszal, projektcsoporttal, tanulmánnyal, illetve technikai támogatással kapcsolatos intézkedéseket) jóváhagyó bizottsági határozatokon alapulnak. A kötelezettségvállalás érvényességének időtartamát az intézkedés jellege, illetve a végrehajtására vonatkozó konkrét feltételek határozzák meg.

(2) A projektek, projektszakaszok, illetve projektcsoportok támogatása tekintetében történő költségvetési kötelezettségvállalások teljesítésének a következő két módja lehetséges:

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett, két- vagy többéves időtartamú projektek tekintetében történt kötelezettségvállalásokat, főszabály szerint és a b) albekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, éves részletekben kell teljesíteni.

Az első éves részlet tekintetében a kötelezettségvállalásra akkor kerül sor, amikor a Bizottság a közösségi támogatás odaítéléséről szóló határozatát elfogadja. A további éves részletek tekintetében történő kötelezettségvállalás a projektre vonatkozó eredeti, illetve felülvizsgált finanszírozási terven alapul, és arra elvben az egyes költségvetési évek kezdetén, és főszabály szerint minden év április 30-ig, a projektre vonatkozóan az adott évi becsült kiadások alapján kerül sor;

b) a két évnél rövidebb időtartamú projektekre vonatkozóan, illetve, ha a közösségi támogatás 50 millió eurónál kevesebb, a közösségi támogatás odaítélésről szóló határozatnak a Bizottság általi elfogadásakor a támogatás 80 %-ára lehet kezdeti kötelezettséget vállalni.

A hátralévő részre vonatkozóan a projekt végrehajtásához igazodva kell kötelezettséget vállalni.

(3) A 3. cikk (2) bekezdésében említett tanulmányok és technikai támogatási intézkedések esetében a támogatásra vonatkozó kötelezettségvállalás akkor történik, amikor a Bizottság jóváhagyja a szóban forgó intézkedést.

(4) A kötelezettségvállalásokra vonatkozó szabályokat a szóban forgó intézkedéseket jóváhagyó bizottsági határozatokban kell meghatározni.

(5) Kellően indokolt esetek kivételével a projekt, projektcsoport, illetve projektszakasz tekintetében odaítélt támogatást meg kell szüntetni, ha a munka a támogatás odaítéléséről szóló határozatban a kezdetére vonatkozóan feltüntetett időponttól számított, vagy a jóváhagyásának - későbbi - időpontjától számított két éven belül még nem kezdődött meg.

A Bizottság a megszüntetés veszélye esetében mindenképpen kellő időben tájékoztatja a tagállamokat és a kijelölt hatóságot.

D. cikk

Kifizetések

(1) A pénzügyi támogatást, a megfelelő költségvetési kötelezettségvállalással összhangban, az érintett kedvezményezett tagállam által benyújtott kérelemben erre a célra kijelölt hatóság, illetve testület részére kell kifizetni. A kifizetés formája lehet előleg, időközi kifizetés vagy záró kifizetés. Az időközi kifizetés és a záró kifizetésaténylegesen felmerült kiadásokon alapul, amelyeket kiegyenlített számlákkal, illetve azokkal egyenértékű bizonyító erejű számviteli dokumentumokkal kell alátámasztani.

(2) A kifizetés rendje a következő:

a) az Alapból történő támogatás eredetileg meghatározott mértékének 20 %-át kitevő egyszeri előleget kell kifizetni a közösségi támogatás odaítéléséről szóló határozat elfogadásakor, illetve, a kellően indokolt eseteket kivéve, a közbeszerzési szerződések aláírását követően.

Az előleg egészét vagy egy részét az (1) bekezdésben említett hatóság, illetve testület visszafizeti, ha az előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül nem küldtek kifizetés iránti kérelmet a Bizottsághoz;

b) időközi kifizetésekre, az igazolt és ténylegesen kifizetett költségek visszatérítése céljából, azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a projekt megvalósítása kielégítő módon halad előre, és amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- a tagállam kérelmet terjesztett elő, amelyben fizikai és pénzügyi mutatók segítségével ismerteti a projekt előrehaladását, valamint tájékoztat annak a támogatás odaítéléséről szóló határozattal, beleértve szükség szerint az ilyen határozatban foglalt egyedi feltételekkel, való összhangjáról,

- a nemzeti és/vagy közösségi felügyeleti hatóságok észrevételei és ajánlásai nyomán intézkedésre került sor, különösen az észlelt vagy feltételezett szabálytalanságok helyesbítésére vonatkozóan,

- a felmerült fő technikai, pénzügyi és jogi problémákat, valamint az ezek nyomán tett korrekciós intézkedéseket jelezték,

- az eredeti finanszírozási tervtől való eltérés elemzése megtörtént,

- a projekt nyilvánosságát biztosító lépéseket ismertették.

A Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat, ha a fent említett feltételek valamelyike nem teljesült;

c) az a) és a b) pont szerint teljesített kifizetések teljes összege nem haladhatja meg az odaítélt teljes támogatás 80 %-át. Ez a százalékarány a jelentős, éves részletekben finanszírozott projektekre vonatkozóan és indokolt esetben 90 %-ra emelhető;

d) a közösségi támogatásnak az igazolt és ténylegesen felmerült kiadások alapján kiszámított utolsó részletét azzal a feltétellel fizetik ki, hogy:

- a projektet, projektszakaszt, illetve projektcsoportot célkitűzéseinek megfelelően megvalósították,

- az (1) bekezdésben említett hatóság, illetve testület a munka és a kifizetések befejezésének a projektre, projektszakaszra, illetve projektcsoportra vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozatban megállapított határidejétől számított hat hónapon belül kifizetés iránti kérelmet nyújt be a Bizottságnak,

- az F. cikk (4) bekezdésében említett záróbeszámolót nyújtanak be a Bizottságnak,

- a tagállam igazolja a Bizottság számára, hogy a kifizetés iránti kérelemben és a beszámolóban szereplő adatok helytállóak,

- a tagállam a 12. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozatot a Bizottságnak megküldte,

- a Bizottság által a 14. cikk (3) bekezdése alapján hozott valamennyi, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedés végrehajtása megtörtént.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett záró beszámolót a munkák és a kifizetések befejezésére a támogatás odaítéléséről szóló határozatban megállapított határidőtől számított 18 hónapon belül nem küldik meg a Bizottság részére, a támogatásnak a projekt hátralévő részéhez kapcsolódó részét meg kell szüntetni.

(4) A tagállamok kijelölik a (2) bekezdés d) pontjában és a ----- említett igazolások kiállítására felhatalmazott hatóságokat.

(4) a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kifizetés iránti kérelmeknek a Bizottsághoz történő benyújtására főszabály szerint évente háromszor, legkésőbb március 1-jéig, július 1-jéig és november 1-jéig kerüljön sor.

(5) A kifizetést a tagállam által kijelölt hatóság, illetve testület részére kell teljesíteni, főszabály szerint az elfogadható kifizetés iránti kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül feltéve, hogy a költségvetési alapok rendelkezésre állnak.

(6) A 3. cikk (2) bekezdésében említett tanulmányok és egyéb intézkedések esetében a Bizottság határozza meg a megfelelő fizetési eljárásokat.

(7) A Bizottság meghatározza a kiadások támogathatóságára vonatkozó közös szabályokat.

E. cikk

AZ euró használata

(1) A Bizottsághoz benyújtandó támogatás iránti kérelemben és a hozzá kapcsolódó finanszírozási tervben az összegeket euró-ben, ----- kell megadni.

(2) A támogatási összegeket és a Bizottság által jóváhagyott finanszírozási tervben szereplő összegeket euró-ben kell megadni.

(3) Az adott kifizetési kérelmeket alátámasztó kiadási nyilatkozatokban az összegeket euró-ben, ----- kell megadni.

(4) A Bizottság a pénzügyi támogatási összegeket a tagállam által az ilyen összegek átvételére kijelölt hatóságnak euró-ben fizeti ki.

(5) Az euróövezetbe nem tartozó tagállamok esetében átváltási arányként a Bizottság számviteli arányát kell alkalmazni.

F. cikk

Felügyelet

(1) A Bizottság és a tagállam gondoskodnak az Alap által társfinanszírozott közösségi projektek végrehajtásának hatékony felügyeletéről. A felügyelet közösen elfogadott beszámolási eljárások, szúrópróbaszerű ellenőrzések és eseti bizottságok létrehozása útján valósul meg.

(2) A felügyelet a fizikai és a pénzügyi mutatók segítségével valósul meg. A mutatók a projekt egyedi jellegére és céljaira vonatkoznak. A mutatókat oly módon kell alkalmazni, hogy azokból kitűnjön:

- a projekt előrehaladása az eredetileg megállapított tervhez és célkitűzéshez képest;

- az irányítás terén elért előrehaladás és az ezzel kapcsolatos esetleges problémák.

(3) Az érintett tagállam és a Bizottság közötti megállapodás alapján támogatásfelügyeleti bizottságok jönnek létre.

A bizottságokban a tagállam által kijelölt hatóságok, illetve testületek, továbbá a Bizottság és szükség szerint az EBB kap képviseletet.

Ha regionális és helyi hatóságok illetékesek a projekt végrehajtásában, és szükség esetén, amennyiben a projekt által közvetlenül érintettek, e bizottságokban szintén képviseletet kapnak.

(4) Minden projekt esetében a tagállam által e célra kijelölt hatóság, illetve testület a végrehajtás minden teljes évének vége előtt három hónappal teljesítési beszámolót nyújt be a Bizottsághoz. A projekt, illetve a projektszakasz befejezésétől számított hat hónapon belül záróbeszámolót kell benyújtani a Bizottsághoz.

Ez a beszámoló a következő elemeket tartalmazza:

a) az elvégzett munka fizikai mutatókkal is alátámasztott leírása, a munka jellege szerint csoportosított költségek, és a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghatározott záradékai szerint hozott valamennyi intézkedés;

b) információ a nyilvánosságra vonatkozó valamennyi intézkedésről;

c) igazolás arról, hogy az elvégzett munka megfelel a támogatás odaítéléséről szóló határozatban foglaltaknak;

d) a 13. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerinti várható eredmények elérésének valószínűségére vonatkozó előzetes értékelés, amely tartalmazza különösen:

- a projekt tényleges kezdetének időpontját,

- a projekt befejezése utáni működtetésének módját,

- ha szükséges, a pénzügyi becslések megerősítését, különös tekintettel a működési költségekre és a várt bevételekre,

- a társadalmi-gazdasági becslések megerősítését, különösen a várt költségeket és hasznot,

- a megtett környezetvédelmi intézkedésekre és ezek költségeire vonatkozó információkat, beleértve "a szennyező fizet" elvének tiszteletben tartását.

(5) A felügyelet eredményei alapján és a támogatásfelügyeleti bizottság megjegyzéseinek figyelembevételével a Bizottság, szükség esetén a tagállamok javaslatára, kiigazítja a támogatás kezdetben jóváhagyott összegeit és feltételeit, valamint az előirányzott finanszírozási tervet.

A támogatás odaítéléséről szóló határozat megfelelő szabályokat tartalmaz a módosításokra vonatkozóan, jellegük és jelentőségük szerint megkülönböztetve azokat.

(6) Az Alap nagyobb hatékonysága érdekében a Bizottság biztosítja, hogy az Alap kezelése során különleges figyelmet fordítsanak az irányítás átláthatóságára.

(7) A felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket a projektet jóváhagyó bizottsági határozatban kell megállapítani.

G. cikk

Ellenőrzés

(1) A Bizottság és a tagállam kétoldalú közigazgatási megállapodások alapján együttműködik az ellenőrzések tervezésének, módszereinek és végrehajtásának koordinálása terén azzal a céllal, hogy az elvégzett ellenőrzések hasznossága a lehetőlegnagyobbmértékű legyen. Az elvégzett ellenőrzések eredményeit haladéktalanul kicserélik egymás között. Legalább évente egyszer megvizsgálják és értékelik a következőket:

a) a tagállam és a Bizottság által elvégzett ellenőrzések eredményeit;

b) a más nemzeti, vagy közösségi felügyeleti testület, vagy intézmény által tett észrevételeket;

c) a feltárt szabálytalanságok pénzügyi hatását, a helyesbítésük céljából már megtett, illetve még megteendő lépéseket, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek esetleges kiigazításait.

E vizsgálatot és értékelést követően, valamint a tagállam által a H. cikk alapján haladéktalanul megteendő intézkedések sérelme nélkül, a Bizottság, különösen a feltárt szabálytalanságok pénzügyi hatásaira vonatkozóan, észrevételeket tehet. Ezeket az észrevételeket a tagállam és az adott projekt kijelölt hatósága számára kell címezni. Az észrevételekkel egyidejűleg szükség szerint az irányítás hiányosságainak orvoslására és a feltárt, de még nem helyesbített szabálytalanságok helyesbítésére irányuló korrekciós intézkedések iránti kérelmeket kell megfogalmazni. A tagállamnak lehetősége van arra, hogy ezekhez az észrevételekhez megjegyzéseket fűzzön.

Ha a tagállam észrevételei nyomán, illetve annak hiányában a Bizottság következtetéseket fogad el, a tagállam az előírt határidőn belül megteszi a Bizottság kérelmének teljesítéséhez szükséges lépéseket, és intézkedéseiről tájékoztatja a Bizottságot.

(2) E cikk sérelme nélkül, a Bizottság felfüggesztheti az időközi kifizetés egészét vagy egy részét, ha azt állapítja meg, hogy az adott kiadás tekintetében súlyos szabálytalanság történt. A Bizottság az intézkedéséről és annak okairól értesíti az érintett tagállamot.

(3) Amennyiben kétoldalú közigazgatási megállapodásokban a felek másképp nem rendelkeznek, a felelős testület és hatóságok az adott projektre vonatkozó záró kifizetést követő három éven keresztül a Bizottság rendelkezésére tartják a szóban forgó projektre vonatkozóan teljesített kiadásokat és ellenőrzéseket alátámasztó valamennyi bizonylatot (vagy eredeti példányban, vagy az eredetivel megegyezőként hitelesített, általánosan elfogadott adathordozón rögzített példányban).

Ez az időszak jogi eljárások esetében, illetve a Bizottság kellően indokolt kérelmére megszakad.

H. cikk

Pénzügyi korrekciók

(1) Amennyiben a szükséges vizsgálatok befejezése után a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy:

a) egy adott projekt végrehajtása nem indokolja az odaítélt támogatás egy részét vagy egészét, beleértve a támogatás odaítéléséről szóló határozatban szereplő feltételek valamelyike be nem tartásának esetét és különösen minden olyan, a projekt végrehajtásának a jellegét vagy feltételeit érintő jelentős változás esetét, amelynek jóváhagyását nem kérték ki a Bizottságtól, vagy

b) az Alapból származó támogatással kapcsolatban szabálytalanság történt, és az érintett tagállam nem tette meg a szükséges korrekciós intézkedéseket,

a Bizottság felfüggeszti az adott projektre vonatkozó támogatást, és indokolás mellett kéri a tagállamot, hogy meghatározott időn belül nyújtsa be észrevételeit.

Ha a tagállam kifogásolja a Bizottság által tett észrevételeket, a Bizottság a tagállamot meghallgatásra hívja, amelyen mindkét fél törekszik az észrevételekre és az azokból levonandó következtetésekre vonatkozó megegyezés elérésére.

(2) Amennyiben három hónapon belül nem sikerült megegyezést elérni, a Bizottság általmeghatározott időtartam lejártával, a megfelelő eljárást betartva, a tagállam által esetlegesen tett észrevételeket figyelembe véve, a Bizottság határoz arról, hogy:

a) csökkenti a D. cikk (2) bekezdésében említett előleg összegét; vagy

b) végrehajtja a szükséges pénzügyi korrekciókat. Ez a projektre vonatkozóan odaítélt támogatás egészének vagy egy részének visszavonását jelenti.

E határozatokban tiszteletben kell tartani az arányosság elvét. A Bizottság a korrekció összegéről való határozatában figyelembe veszi a szabálytalanság, illetve a változás jellegét, valamint az irányítási, illetve ellenőrzési rendszer bármely hiányosságából következő lehetséges pénzügyi hatás mértékét. A támogatás csökkentése, illetve megszüntetése a kifizetett összegek behajtását eredményezi.

(3) A kellő jogosultság hiánya miatt behajtandó minden összeget a Bizottság részére vissza kell fizetni. Minden jogtalanul kapott és behajtandó összeget a Bizottság részére vissza kell fizetni. A késedelmes visszafizetés miatti kamatot a Bizottság által elfogadandó szabályokkal összhangban kell kivetni.

(4) A Bizottság megállapítja az (1)-(3) bekezdések végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és erről értesíti a tagállamokat, valamint az Európai Parlamentet.

I. cikk

Közbeszerzési szerződések

A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi szabályok alkalmazásának keretében az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzététel végett megküldött hirdetményekben fel kell sorolni azokat a projekteket, amelyek tekintetében közösségi támogatást kértek, illetve ítéltek oda.

J. cikk

Tájékoztatás

A 14. cikkben előírt éves beszámolóban feltüntetendő információkat ennek a mellékletnek a melléklete tartalmazza.

A Bizottság feladata, hogy félévente a tagállamok részvételével tartandó tájékoztató értekezletet szervezzen. Ezen az értekezleten a Bizottság a tagállamokat különösen az éves beszámoló lényeges témáiról, saját tevékenységéről, valamint a hozott határozatokról tájékoztatja. A Bizottság az értekezlet megrendezése előtt kellő időben megküldi a tagállamoknak a megfelelő dokumentumokat.

K. cikk

Felülvizsgálat

A szerzett tapasztalatok tükrében a Tanács szükség esetén, a Bizottság javaslata alapján és minősített többséggel eljárva, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, módosíthatja ennek a mellékletnek a rendelkezéseit.

A II. MELLÉKLET melléklete

Az éves beszámolóban a következőkről kell tájékoztatást adni:

1. az Alap által vállalt és kifizetett pénzügyi támogatás, tagállamonkénti és projekttípusonkénti (környezeti, illetve közlekedési) éves bontásban;

2. az Alap gazdasági és társadalmi hatása a tagállamokban, valamint a gazdasági és társadalmi kohézióra gyakorolt hatása az Unióban, beleértve a foglalkoztatásra gyakorolt hatást;

3. tájékoztató összefoglaló a tagállamokban a gazdasági konvergenciának a Szerződés 104c. cikke szerinti feltételei teljesítése céljából végrehajtott programokról és a rendelet 6. cikkének alkalmazásáról;

4. információ a Bizottság által a finanszírozás felfüggesztése tekintetében a 6. cikk ----- említett tanácsi határozatokból levont következtetésekről;

5. az Alapból a kedvezményezett tagállamoknak a közösségi környezeti politika végrehajtása és a transzeurópai közlekedési infrastruktúrahálózatok erősítése terén tett erőfeszítéseihez történő hozzájárulás; a környezeti projektek és a közlekedési infrastrukturális projektek közötti egyensúly;

6. az Alap tevékenységeinek a közösségi politikákkal való összeegyeztethetőségére vonatkozó felmérés, beleértve a környezetvédelemre, a közlekedésre, a versenyre és a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó politikákat;

7. az Alap által finanszírozott projektek és a Közösség költségvetéséből, illetve az Európai Beruházási Banktól származó hozzájárulással, illetve a Közösség egyéb pénzügyi eszközei révén történő hozzájárulással finanszírozott intézkedések összehangolása és összhangjának biztosítása érdekében hozott intézkedések;

8. a kedvezményezett tagállamok beruházási ráfordításai a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra terén;

9. a finanszírozott előkészítő tanulmányok és technikai támogatási intézkedések, beleértve az ilyen tanulmányok és intézkedések típusainak meghatározását;

10. a projektek felmérésének, felügyeletének és értékelésének eredményei, beleértve a projekteknek a felmérés, a felügyelet és az értékelés eredményeivel való összhangja végett történt kiigazítására vonatkozó információt;

11. az EBB hozzájárulása a projektek értékeléséhez;

12. tájékoztató összefoglaló az elvégzett vizsgálatok eredményeiről, az észlelt szabálytalanságokról, valamint a folyamatban lévő államigazgatási, illetve peres eljárásokról.

( 1 ) HL C 39., 1994.2.9., 6. o.

( 2 ) 1994. május 5-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 133., 1994.5.16.

( 4 ) 1994. április 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 5 ) HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

( 6 ) HL C 138., 1993.5.17., 1. o.

( 7 ) HL L 374., 1988.12.31., 1. o. A 2082/93/EGK rendelettel (HL L 193., 1993.7.31., 20. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

( 9 ) HL L 79., 1993.4.1., 74. o.

( 10 ) HL L 209., 1997.8.2., 2. o

( 11 ) HL L 228., 1996.9.9, 1. o.

( 12 ) HL L 161. szám, 1999.6.26., 73. o., a módosítás szerint.

( 13 ) HL L 248. szám, 2002.9.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1164 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1164&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R1164-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R1164-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék