Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

A Kúria Gfv.30231/2015/1. számú precedensképes határozata szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában. [1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 210. §] Bírók: Osztovits András, Pethőné dr. Kovács Ágnes, Vezekényi Ursula

A határozat elvi tartalma:

A nem fogyasztói szerződés részét képező ÁSZF nem jogszabályba ütköző módon jogosította fel a pénzügyi intézményt a kamat egyoldalú módosítására. 1959. IV. Tv. 205/C. §, 1996. CXII. Tv. 210. § (3), 1996. LVII. Tv. 2. §

***********

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

Gfv.VII.30.231/2015/4.szám

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Dr. Bognár Barbara Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr. Bodnár Barbara ügyvéd által képviselt I. rendű és II. rendű felperesnek a dr. Lindmayer István jogtanácsos által képviselt alperes ellen szerződésmódosítások érvénytelenségének megállapítása és egyéb iránt a Fővárosi Törvényszék előtt 32.G.43.202/2013. szám alatt indult perben a Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.108/2014/9. számú kiegészítő ítéletével kiegészített 16.Gf.40.108/2014/5. számú ítélete ellen az alperes által benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bíróság 11. sorszámú ítéletét megváltoztatja és a felperesek keresetét elutasítja.

Kötelezi a felpereseket egyetemlegesen, hogy fizessenek meg az alperesnek 15 napon belül 900.000 (kilencszázezer) Ft elsőfokú, 2.862.600 (kétmillió-nyolcszázhatvankétezer-hatszáz) Ft másodfokú - és 3.353.200 (hárommillió-háromszázötvenháromezer-kétszáz) Ft felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül - leletezés terhe mellett - rójon le 2.657.900 (kétmillió-hatszázötvenhétezer-kilencszáz) Ft felülvizsgálati eljárási illetéket.

A Kúria megállapítja, hogy a felperesek illetékmentéssége folytán az 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) Ft kereseti, és a 48.000 (negyvennyolcezer) Ft fellebbezési eljárási illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

2006. november 27-én az I.r. felperes mint hitelfelvevő, a II.r. alperes mint önkormányzat és az alperes között beruházási fejlesztési (éven túli lejáratú) víziközmű hitelszerződés jött létre. Az alperes 2008. november 21-éig 325.000.000 Ft hitelkeret rendelkezésre tartását vállalta. A hitelszerződésből eredő tartozásokat, többek között, a II.r. felperes által vállalt készfizető kezesség biztosította. Az alperes a kölcsönt az I. rendű felperes részére folyósította.

A kölcsönszerződés 3.1. pontjában a felek a kamatlábat az alábbiak szerint határozták meg. "Az éves kamatláb mértéke: Változó, a Folyósítás Napján érvényes három havi BUBOR Kamatláb Bázis + 1,5 % Kamatrés". A 3.2. pont szerint "a Kamatláb a Kamatperiódus első Banki Munkanapján érvényes 3 havi BUBOR, mint Referencia Kamatláb értékéhez igazodva, azzal megegyező mértékben és azzal egyidejűleg változik, a soron következő Kamatperiódusra". A szerződés 3.3. pontja a kamatperiódusokról rendelkezett. A szerződés 8.2. pontja tartalmazta, a "Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban: együttesen ÁSzF-ek). Az ÁSzF-ben foglalt rendelkezések a felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg".

A Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSzF.) 3.2.1. pontja szerint: "a Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot és az Ügyfél elismeri a Bank azon jogát, hogy új Szolgáltatás bevezetésekor az ÁSzF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a bel- és külföldi pénzügyi piaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, a banki üzletpolitika, vagy a Szerződésben foglalt Szolgáltatásra, valamint az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozását felismerve, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSzF rendelkezéseit (különös tekintettel annak 5. pontjában foglalt Költségekre), illetve a Hirdetményben" és az Ügyfélszerződésben meghatározott kondíciókat. A felülvizsgálati kérelemben hangsúlyozottan hivatkozott 5.1.2/b. pont szerint: "Változó Kamatláb esetén a Kamatláb (i) az Ügyfélszerződésben meghatározott időpont(ok)ban a Referencia Kamatlábbal párhuzamosan, annak megváltozásakor automatikusan és/vagy (ii) a Kamatrés Bank általi egyoldalú módosításakor megváltozik". Az 5.1.3. pont azt tartalmazza, "a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás futamideje alatt bármikor egyoldalúan felülvizsgáljon bármely kamatlábat és azt, illetve a Kamatrést egyoldalúan módosítsa, ha a Bank forrásköltségei, vagy a Banki Alapkamatláb a Magyar Nemzeti Bank, mint jegybank intézkedései, jogszabály, pénzpiaci vállalások hatására, vagy külföldi forrásbiztosító intézmények intézkedéseinek hatására megváltozik".

A 2009. június 3-án kelt levelében az alperes az I. rendű felperest "egyoldalú kamatemelésről" tájékoztatta. A tájékoztatás szerint a szerződés 4.1. pontjában (helyesen 3.1. pontjában) foglalt kamatlábat 2009. június 17-i hatállyal egyoldalúan az alperes módosítja azzal, hogy nem változott a változó kamatozás, a folyósítás napján érvényes 3 havi BUBOR kamatláb bázis + 1,5 % kamatrés. Ugyanakkor a kamatlábra vonatkozó szerződéses rendelkezés az alábbiak szerint módosult: "Amennyiben a Kamatláb a Kamatperiódus első napján nem éri el a 12/2001.(I. 31.) Korm. rendelet által meghatározott "Referencia kamatot, azaz az egyéves futamidejű állampapír referenciahozamának tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szeresét (a továbbiakban: "Referencia kamat"), akkor a Kamatláb mértéke megegyezik a Referencia kamattal". E levél tartalmazta azt is, hogy a kamatláb módosításának indoka a refinanszírozás költségeinek jelentős emelkedése.

Az alperes a kamatrés mértékét 2011. február 11-én 1,5 %-ról, 4,5 %-ra, 2012. március 6-án 4,5 %-ról 5 %-ra emelte.

Az I.rendű felperes folyamatosan vitatta az egyoldalú kamatemelés jogszerűségét és mértékét.

A megemelt kamatösszeget az alperes a II. rendű felperestől mint készfizető kezestől, annak számlájáról leemelte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!