32010R0297[1]

A Bizottság 297/2010/EU rendelete ( 2010. április 9.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 297/2010/EU RENDELETE

(2010. április 9.)

a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket kell elfogadni az átvizsgálás, a belépés-ellenőrzés és egyéb védelmi ellenőrzések, továbbá a tiltott tárgyak, a harmadik országok védelmi követelményeinek elismerése, a munkaerő-felvétel és képzés, a különleges védelmi eljárások és a védelmi ellenőrzés alóli mentesség terén.

(2) Ezen általános intézkedésekre azért van szükség, hogy az Európai Unión belüli légi közlekedésben egységes védelmi szint jöjjön létre, és ily módon meg lehessen védeni az utazóközönséget a jogellenes cselekményektől. Ennek megkönnyítésére az uniós jogszabályok értelmében elsősorban az egyszeri védelmi ellenőrzés rendszerének alkalmazásán keresztül van lehetőség. Ezért ahhoz, hogy az egyszeri védelmi ellenőrzés továbbra is fenntartható legyen az EU-n belül, indokolt az átvizsgálási módszereket, köztük a folyadékok, aeroszolok és gélek ellenőrzésének módszereit úgy harmonizálni, hogy az uniós polgárok továbbra is élvezhessék az egységes légiközlekedési piac előnyeit.

(3) A polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, 2009. április 2-i 272/2009/EK bizottsági rendelet (2) melléklete A. részének 3. pontja részletesen ismerteti a légi jármű poggyászterében szállítandó poggyász, áruk és postai küldemények esetében alkalmazandó átvizsgálási módszereket. Időről időre rendelkezni kell arról, hogy az átvizsgálási módszerek közé további olyan módszereket vegyenek fel, amelyek az áruk egyes, vagy akár összes típusának átvizsgálása esetében hatékonynak bizonyultak, és jogalapot kell teremteni a részletes végrehajtási intézkedések kidolgozásához. A fémérzékelő berendezések használata egyes árutípusok esetében hatékony átvizsgálási módszernek bizonyult.

(4) A 272/2009/EK rendelet nem rendelkezik arról, hogy a folyadékok, aeroszolok és gélek olyan árukategóriát alkotnának, amelynek a szigorított védelmi területekre és a repülőgép fedélzetére történő felvitelét meg lehet tiltani. Ellenkezőleg, a 272/2009/EK rendelet azt írja elő, hogy a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 2010. április 29-ig a folyékony robbanóanyagok felderítésére alkalmas módszereket, illetve technológiákat kell bevezetni az Európai Unió valamennyi repülőterén.

(5) Elérkezett az idő a folyadékok, aeroszolok és gélek tekintetében előírt korlátozó intézkedések megszüntetésére, és ennek keretében a folyadékok többségére vonatkozó tilalmat fokozatosan fel kell váltani a folyékony robbanóanyagok felderítésére alkalmas átvizsgálás rendszerével. Ennek érdekében a 2010 áprilisát követő időszakra átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a légi közlekedés védelmének bárminemű veszélyeztetése nélkül az EU valamennyi repülőterén fokozatosan bevezetésre kerüljenek ilyen felderítő módszerek, illetve technológiák. A bűnüldöző szervek azon törekvése, hogy a jövőben megelőzhetőek legyenek a terrorcselekmények, hatékony mechanizmusok életbe léptetését követeli meg addig is, amíg a repülőterek nem tudnak megbízható felderítő berendezéseket alkalmazni. Ezért új megközelítési módra van szükség. Ezt 2013. április 29-ig kell kialakítani, amikorra is valamennyi repülőtérnek képesnek kell lennie a folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálására.

(6) Ez a megközelítés azonban nem jelenti azt, hogy a repülőterek nem szerelhetnek fel és nem használhatnak már korábban ilyen berendezéseket, feltéve, hogy azok megfelelnek a Bizottság által elfogadott végrehajtási jogszabályokban foglalt követelményeknek. Ily módon a repülőterek megkönnyíthetnék az induló utasok számára a folyadékok, aeroszolok és gélek szállítását, például úgy, hogy a védelmi célú átvizsgálási ellenőrző pontok egyikét felszerelik a folyékony robbanóanyagok felderítésére alkalmas berendezéssel. Egyes repülőterek továbbá dönthetnek úgy, hogy korábban szerelik fel a legkorszerűbb berendezéseket.

(7) Tekintettel arra, hogy a védelmi intézkedések repülőtéri működtetését megfelelő rugalmassággal kell kezelni, a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények továbbra is szigorúan technológiasemlegesek maradnak. A tagállamok és a repülőterek az e rendelettel módosított 272/2009/EK rendeletben felsorolt lehetőségek közül választhatják ki azokat a technológiákat, amelyeket az egyes repülőtereken a leghatékonyabban és legeredményesebben lehet bevezetni és működtetni.

(8) A folyékony robbanóanyagok felderítésére alkalmas átvizsgáló berendezés céljára a repülőtereknek, illetve a légi közlekedés védelmével megbízott hatóságoknak a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott műszaki követelményeknek bizonyítottan megfelelő berendezéseket kell beszerezniük és működtetniük. A tagállamoknak gondoskodniuk kell az összes olyan jogszabályi követelmény kidolgozásáról, amely lehetővé teszi, hogy az említett berendezések alkalmazása időben, az e rendeletben említett összes határidő betartása mellett elkezdődhessen.

(9) Az átmeneti időszak alatt az utasokat egyértelműen tájékoztatni kell arról, hogy mely európai uniós repülőterek alkalmazzák a folyadékok átvizsgálását. A repülőtereknek és a légitársaságoknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy a folyadékok, aeroszolok és gélek elkobzására csak végső esetben kerüljön sor.

(10) A 272/2009/EK rendeletben szereplő általános intézkedéseket olyan szabályok bevezetésével kell módosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladott poggyász, az áruk és a postai küldemények átvizsgálásához adott esetben fémérzékelő berendezéseket lehessen alkalmazni, és amelyek engedélyezik olyan rendelkezések fokozatos - és a védelmi követelmények sérülésének elkerülése érdekében korlátozott időtartamra történő - bevezetését, amelyek értelmében a folyadékokat, aeroszolokat és géleket be lehet vinni a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére.

(11) A 272/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Az európai uniós, illetve nemzetközi szinten végbemenő műszaki és szabályozási fejlemények befolyásolhatják az e rendeletben meghatározott időpontokat. A Bizottság szükség esetén felülvizsgálati javaslatot tehet, tekintettel mindenekelőtt a berendezések működőképességére és az utasok helyzetének megkönnyítésére.

(13) A 300/2008/EK rendelet a 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től teljes mértékben alkalmazandó. E rendeletet ezért - a 300/2008/EK rendelettel és az azt kiegészítő és végrehajtó jogi aktusokkal együtt - 2010. április 29-től kell alkalmazni.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó, a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 272/2009/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2010. április 29-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2) HL L 91., 2009.4.3., 7. o.

MELLÉKLET

A 272/2009/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. rész 3. pontja f) és g) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"f) robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD);

g) szimulációs kamra; és

h) fémérzékelő eszközök."

2. A B. rész után a szöveg a következő B1. résszel egészül ki: "B1. RÉSZ Folyadékok, aeroszolok és gélek Folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők a szigorított védelmi területre és a légi jármű fedélzetére, feltéve, hogy átvizsgálták őket, vagy a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályokban foglalt követelményekkel összhangban mentesülnek az átvizsgálás alól. Az utasoknak egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy az Unió mely repülőterein és milyen feltételek mellett vihetnek be a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére folyadékot, aeroszolt és gélt."

1. 2011. április 29-ig a harmadik országok repülőterein vagy egy Közösségen kívüli légi fuvarozó légi járműve fedélzetén vásárolt folyadékok, aeroszolok és gélek azzal a feltétellel vihetők be a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére, hogy a folyadék olyan zacskóba van csomagolva, amely megfelel a védelmi ellenőrzésekre vonatkozóan a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által ajánlott iránymutatásoknak, és kétséget kizáróan fel van rajta tüntetve, hogy azt az elmúlt harminchat óra alatt a repülőtér repülőgép-forgalmi oldalán vagy a légi jármű fedélzetén vásárolták. A szóban forgó tárgyakat a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott követelmények szerint át kell vizsgálni.

2. 2013. április 29-re valamennyi repülőtérnek a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott követelmények szerint kell végeznie a folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálását.

3. A tagállamoknak ki kell dolgozniuk az összes olyan jogszabályi követelményt, amely lehetővé teszi, hogy az (1) és (2) bekezdésben rögzített határidők betartásához szükséges kellő időben bevezetésre kerüljenek a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő, a folyadékok átvizsgálására alkalmas berendezések.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0297 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0297&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék