31990L0044[1]

A Tanács irányelve (1990. január 22.) az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK irányelv módosításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. január 22.)

az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK irányelv módosításáról

(90/44/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európa Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a 87/235/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított 79/373/EGK ( 5 ) irányelv részletesen szabályozza az összetett takarmányok Közösségen belüli forgalmazását,

mivel a jelenlegi közösségi jogszabályok értelmében a tagállamok, bizonyos esetben, eltérhetnek a Közösség jogszabályaitól, különösen ami a címkézést és az összetevők megválasztását illeti;

mivel tekintettel a belső piac létrehozására, minden olyan nemzeti eltérést, amely akadályozhatja az összetett takarmányok szabad mozgását vagy a versenyen belül egyenlőtlen feltételeket hoz létre, meg kell szüntetni;

mivel a címkézési szabályok közötti jelenlegi összes eltérés megszüntetésének legmegfelelőbb módja a feltüntetendő adatok közösségi szinten történő listába foglalása, melyeket esetenként a címkézésért felelős személy ad meg kötelezően vagy fakultatívan;

mivel a címkézést illetően a 79/373/EGK irányelv célja annak biztosítása, hogy az állattenyésztők objektíven és a lehető legpontosabban legyenek tájékoztatva a takarmány összetételéről és használatáról, mivel feltétlenül biztosítani kell, hogy a feltüntetett adatok pontosságát - a jelen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően -hivatalosan lehessen igazolni, a takarmány forgalmazásának minden pontján;

mivel a takarmányban található összetevők feltüntetése bizonyos esetekben az állattenyésztőknek nyújtott információ igen fontos részét képzi;

mivel a haszonállatok részére készült takarmányok összetevőinek mennyiségi meghatározása jelenleg az igazolást illetően nehézségeket támaszt, főként a használt termékek jellege, a keverékek összetettsége, vagy a használt előállítási eljárások miatt;

mivel, ennek megfelelően, ahol szükséges - ezen a szinten - előnyben kell részesíteni legalább a haszonállatok takarmányánál egy rugalmas feltüntetési rendelkezést, amely a mennyiség megjelölése nélkül csak a takarmány összetevőinek felsorolására szorítkozik;mivel lehetőséget kell adni olyan kategóriák létrehozására is, melynek eredményeképp lehetőség nyílik arra, hogy egy egyszerű név alá csoportosítsanak néhány összetevőt; mivel a 82/475/EGK bizottsági irányelv ( 6 ) már meghatározott összetevő-kategóriákat a kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmányokra, hasonló intézkedések elfogadása lenne szükségszerű az egyéb takarmányok tekintetében is;

mivel a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmányok címkézéséhez különös rendelkezések szükségesek, ami e takarmány különleges jellemzőiből fakad;

mivel az összetett takarmányok előállítóinak lehetőségük van, hogy az állattenyésztőket a 79/373/EGK irányelvben meghatározottakon kívül további információkkal is elláthassák, de az ilyen kiegészítő információkat illetően olyan bizonyos körülményeknek vagy korlátozásoknak megfelelő intézkedéseket kell hozni, melyek biztosítják az előállítók közötti tisztességes piaci versenyt, és biztosítják, hogy az ilyen típusú információk objektívek;

mivel a 79/373/EGK irányelv jelenleg lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy megkövetelhessék az összetett takarmányok különleges összetevőkből való előállítását, vagy hogy ne tartalmazzanak bizonyos összetevőket, mivel közösségi szinten az ilyen korlátozásokból származó gátakat meg kell szüntetni egy olyan lista elfogadásával, mely az összetett takarmányok előállításánál használatos összetevőket tartalmazza és egy olyan lista elfogadásával, mely az egészségügyi okokból tiltott összetevőket tartalmazza.

mivel a takarmányokban felhasználható összetevők listája nem lehet teljességgel kimerítő a felhasználható termékek és melléktermékek nagy változatossága és az élelmiszeripari technológia állandó fejlődése miatt, valamint azon követelménynek megfelelően, hogy az előállítók választási lehetőségét ne korlátozzák; mivel elegendő egy lista összeállítása az összetett takarmányok előállításában általánosan használt főbb összetevőkről;

mivel a lista meg kell, hogy határozza a használandó közös elnevezéseket a különféle összetevők megjelölésére és azt a leírást, amelynek meg kell felelniük annak érdekében, hogy elnyerhessék az ilyen neveket;

mivel a különféle összetevőkről adott leírásból magából is fakadhat hiányosság azon termékek megkülönböztetésében, melyek egymáshoz nagyon közel állnak, de néha minőségüket tekintve különbözőek, mivel ilyen esetekben intézkedést kell hozni, mely kiegészítő lehetőséget ad a minimális összetételi követelmények meghatározására;

mivel az összetett takarmányok előállításánál felhasználható összetevők listája nem kimerítő; mivel a tagállamoknak ezért engedélyezni kell olyan összetett takarmányok Közösségen belüli forgalmazását is, melyek a fent említett listában nem szereplő összetevőket is tartalmaznak, ha a termék megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségű, és egyedi névvel van ellátva, hogy el lehessen kerülni a közösségi szinten meghatározott névvel minősített összetevőkkel való összekeverését;

mivel az összetett takarmányok előkészítésénél rendszerint használt és forgalmazott főbb összetevők listájának összeállítása és a jövőben tiltott összetevők listájának összeállítása tudományos jellegű intézkedés; mivel az ilyen intézkedések elfogadásának elősegítése érdekében követni kell a Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködést létrehozó eljárást;

mivel annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az összetett takarmányokat érintő követelményeknek való megfelelést, a tagállamoknak mind a takarmány forgalmazása, mind az előállítása során mintavétellel történő ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk; mivel az utóbbi ellenőrzési módszert különösen ki kell terjeszteni az előállítók írásos feljegyzéseire,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/373/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"g) a tagállamok azon jogszabályainak közelítéséről, melyek bizonyos előre csomagolt termékek tömeg vagy térfogat szerinti kiszerelésére vonatkoznak."

2. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

"l) összetett takarmány minimális eltarthatósági ideje: az az időpont, ameddig megfelelő tárolási körülmények között, az a takarmány megőrzi sajátos jellemzőit."

3. Az 5. cikk helyébe a következő lép:

"5. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson, a tartályon vagy az azokhoz rögzített címkén, erre a célra meghatározott helyen, jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul feltüntetik az alább felsorolt adatokat, amelyekért a Közösségen belüli székhellyel rendelkező előállító, csomagoló, importőr, eladó vagy forgalmazó felel:

a) A »teljes értékű takarmány«, »kiegészítő takarmány«, »ásványi takarmány,«»melaszos takarmány«, »teljes értékű tejpótló takarmány« vagy »kiegészítő tejpótló takarmány« megnevezés;

b) azon állatfajok vagy -kategóriák, melyek részére az összetett takarmányt szánják;

c) utasítás a takarmány helyes használatához, megjelölve, milyen célra ajánlott a takarmány;

d) minden összetett takarmányra, kivéve azokat, melyek - a kutyákat és macskákat kivéve - kedvtelésből tartott állatok részére készültek: az 5c. cikknek megfelelően feltüntetendő összetevők;

e) adott esetben a melléklet A. részében meghatározott esetekben az analitikai alkotóelemek feltüntetése;

f) az esetnek megfelelően a melléklet B. részének 1., 2. és 3. oszlopában meghatározott adatok;

g) az e bekezdésben említett adatokért felelős személy neve vagy cégneve, és címe vagy bejegyzett székhelye;

h) a nettó mennyiség, szilárd termékek esetében tömegegységekben, folyékony termékek esetében térfogat- vagy tömegegységekben kifejezve;

i) az 5d. cikk (1) bekezdése szerint feltüntetendő minimális eltarthatósági idő;

j) a tételszám, amennyiben a gyártás ideje nincs megadva.

(2) A tagállamok előírják, hogy azon összetett takarmányokat, melyeket tartálykocsiban vagy hasonló járművekben vagy a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően hoznak forgalomba, egy olyan dokumentumnak kell kísérnie, amely tartalmazza a jelen cikk (1) bekezdésében említett adatokat. A végfelhasználónak szánt kisebb mennyiségű takarmányok esetében ezek a részletek a felhasználó tudomására hozhatóak egy megfelelő tájékoztató formájában az értékesítés helyén.

(3) A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal kapcsolatban csak az alábbi kiegészítő adatok kerülhetnek az (1) bekezdésben említett helyre:

a) a címkézési adatokért felelős személy azonosító jele vagy védjegye;

b) az előállító neve vagy cégneve és címe vagy bejegyzett székhelye, ha ez nem azonos a címkézési adatokért felelős személlyel;

c) adott esetben a tételszám;

d) a termelő vagy előállító ország;

e) a termék ára;

f) a termék leírása vagy kereskedelmi neve;

g) a kutyák és macskák kivételével kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmányok esetében: az 5c. cikknek megfelelően feltüntetendő összetevők;

h) adott esetben a 14. cikk a) pontja rendelkezéseinek megfelelő adatok;

i) a takarmány fizikai jellemzőinek jelzése vagy azon különleges eljárásé, melynek alávetették;

j) adott esetben, az analitikai alkotóelemek feltüntetése a melléklet A. részében meghatározott esetekben;

k) a melléklet B. részének 1., 2. és 4. oszlopában meghatározott adatok;

l) az 5d. cikk (2) bekezdésének megfelelően feltüntetendő gyártási időpont;

(4) A tagállamok a saját területükön előállított és forgalmazott takarmányok esetében:

a) megengedhetik, hogy csak az (1) bekezdés b)-f) és h) pontjában meghatározott adatok legyenek feltüntetve egy kísérőokmányban;

b) előírhatnak egy hivatalos kódszámot, mely lehetővé teszi az előállító azonosítását, ha nem ő felel a címkézési adatokért;

(5) A tagállamok előírják, hogy:

a) a legfeljebb három összetevőből álló összetett takarmányok esetében nem kell megkövetelni az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett adatokat, ha a felhasznált összetevők a leírásban világosan megjelennek;

b) a szemeskeverékek esetében nem kell megkövetelni az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett adatokat, de fel lehet őket tüntetni;

c) a »teljes értékű takarmány« vagy »kiegészítő takarmány« megnevezés helyébe azon kedvtelésből tartott állatok részére készült takarmányok esetében, melyeket nem kutyák és macskák részére szántak, az »összetett takarmány« megnevezés lép. Ebben az esetben az ezen cikkben előírt és engedélyezett adatok megfelelnek a teljes értékű takarmányra vonatkozó adatoknak.

d) a minimális eltarthatósági időt, a nettó súlyt és a tétel hivatkozási számát fel lehet tüntetni az (1) bekezdésben említett címkézési adatok számára fenntartott helyen kívül is. Ebben az esetben a lényeges kifejezések mellett fel kell tüntetni, hogy hol található a kérdéses információ.

(6) A kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmány esetében:

a) az angol »compound feedingstuff«, »complementary feedingstuff« és »complete feedingstuff« megnevezés helyébe értelem szerint a »compound pet food«, »complementary pet food« és »complete pet food« megnevezés léphet;

b) a spanyol »pienso« megnevezés helyébe az »alimento« megnevezés léphet;

c) a holland »mengvoeder«, »aanvullend diervoeder« és »volledig diervoeder« megnevezés helyébe értelem szerint a »samengesteld voeder«, »aanvullend samengesteld voeder« és »volledig samengesteld voeder« megnevezés léphet."

4. Az 5a. és 5b. cikket el kell hagyni.

5. A következő cikkekkel egészül ki:

"5c. cikk

(1) Ha követelmény az összetevők feltüntetése, az összes összetevőt meg kell említeni.

(2) Az összetevők felsorolása a következő szabályoknak kell megfeleljen:

a) nem kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmányok: súly szerinti csökkenő sorrendben az összetevők felsorolása;

b) kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmányok: az összetevők felsorolása akár a tartalmazott mennyiség feltüntetésével, akár súly szerinti csökkenő sorrendben megnevezve azokat.

(3) Az összetevőket egyedi nevükön kell feltüntetni, továbbá a 10. cikk a) pontjának megfelelően megállapíthatók több összetevőt összefoglaló kategóriák; ez esetben az összetevő egyedi nevének feltüntetése helyébe azon kategória megnevezése lép, amelybe az összetevő tartozik.

A feltüntetés ezen két formája egyikének használata kizárja a másik használatát, kivéve ha az egyik felhasznált összetevő nem tartozik egyik meghatározott kategóriába sem, ebben az esetben az összetevőt a saját egyedi nevén kell megemlíteni a súly szerinti fontosság alapján, a kategóriák függvényében.

(4) Ha a 10. cikk a) pontja alapján semmiféle intézkedést nem fogadtak el, a tagállamok fenntarthatják az összetevők általuk meghatározott kategóriáit, melyek alkalmazását engedélyezték az összetevők megjelölése helyett.

(5) A kedvtelésből tartott állatoknak való összetett takarmány címkézésénél külön figyelmet lehet fordítani egy vagy több összetevő jelenlétére vagy alacsony szintjére, amelyek jelentőséggel bírnak a takarmány jellegzetességeit illetően. Ilyen esetben az összetevők súlyarányában kifejezett legkisebb vagy legnagyobb tartalmat világosan fel kell tüntetni vagy a figyelmet az összetevőkre külön felhívó meghatározással szemben, vagy az összetevők listájában, vagy megemlítve az összetevőket és súlyarányukat az összetevők megfelelő kategóriáival szemben.

5d. cikk

(1) A minimális eltarthatósági időt a következő megjelölésekkel kell megadni:

- »felhasználható....-ig« - megadva a dátumot (év, hó, nap) a mikrobiológiailag könnyen romlandó takarmányok esetében,

- »minőségét megőrzi...-ig« megadva a dátumot (év, hó) az egyéb takarmányoknál.

Ahol egyéb, az összetett takarmányt érintő közösségi rendelkezés megköveteli a minimális eltarthatósági idő feltüntetését, csak a legkorábbi dátumot kell feltüntetni.

(2) A gyártás időpontját a következők szerint kell megjelölni:»gyártva ... (év, hónap vagy nap) a feltüntetett minimális eltarthatósági idő lejárata előtt«.

Ahol az 5. cikk (5) bekezdésének d) pontját alkalmazzák, a fent említett bejegyzést egy olyan jelölésnek kell követnie, amely az eltarthatósági időt adja meg.

5e. cikk

Az összetett takarmány címkézési adataiért felelős személy az ezen irányelvben előírt adatokon kívül további információkat is megadhat.

Ez az információ azonban:

- nem használható olyan analitikai alkotóelem jelenlétének vagy tartalmának megjelölésére, amely nem szerepel az 5. cikkben előírt megjelölésben,

- nem vezetheti félre a felhasználót, különösen olyan hatásokat vagy tulajdonságokat tulajdonítva a takarmánynak, amelyekkel az nem bír, vagy azt sugallva, hogy az valamilyen sajátos jellemzővel bír, amikor valójában minden hasonló takarmány bír ilyen jellemzőkkel.

- nem állíthatja, hogy a takarmány megelőz, kezel vagy gyógyít valamilyen betegséget,

- csak olyan tárgyszerű vagy mennyiségi tényezőkre vonatkozhat, melyek bizonyíthatóak,

- világosan el kell különíteni az 5. cikkben meghatározott adatoktól."

6. A 6. cikk helyébe a következő lép:

"6. cikk

A tagállamok előírják, hogy a melléklet A. részében megadott általános rendelkezések vonatkoznak az összetett takarmányok forgalmazására."

7. A 7. és 8. cikket el kell hagyni.

8. A 10. cikk helyébe a következő cikkek lépnek:

"10. cikk

A 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően és a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel:

a) legkésőbb 1991. január 22-ig meg kell határozni a különböző összetevőket csoportosító kategóriákat;

b) meg kell határozni a nem kedvtelésből tartott állatok részére készült összetett takarmányok készítéséhez általánosan használt és forgalmazott főbb összetevők nem kizárólagos listáját. Minden egyes termék esetében a listában meg kell határozni egy egységes nevet és leírást, és, amennyiben az összetevők könnyebb meghatározása érdekében ezen intézkedést szükségesnek találják, bizonyos esetekben kiegészítésként a minimális összetételi követelmények is meghatározhatók;

c) össze kell állítani az összetett takarmányoknál közegészségügyi vagy állat-egészségügyi okokból tiltott összetevők listáját;

d) meg lehet határozni az összetett takarmány energiaértékének számítására szolgáló módszert;

e) el kell fogadni a mellékletet és a b) és c) pontban említett listákat érintő módosításokat.

10a. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a 10. cikk b) pontjában említett listán szereplő összetevők csak az ott meghatározott néven tüntethetők fel, azzal a feltétellel, hogy megfelelnek a leírásnak, és eleget tesznek az abban foglalt bármely lehetséges minimális összetevői követelménynek.

(2) A 10. cikk c) pontjában említett intézkedések sérelme nélkül a tagállamok lehetővé tehetik a 10. cikk b) pontjában említett listán nem szereplő összetevők forgalmazását is, feltéve hogy azok megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségűek, valamint más néven vannak feltüntetve, melyek nem vezethetik félre a felhasználót."

9. A 11. cikk helyébe a következő lép:

"11. cikk

A tagállamok közötti kereskedelemben az 5. cikkben említett adatokat legalább a rendeltetési ország egyik nemzeti vagy hivatalos nyelvén meg kell adni."

10. A 12. cikk helyébe a következő lép:

"12. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést hatóságilag ellenőrizzék, legalább mintavétel útján, az előállítás és a forgalmazás során."

11. A melléklet helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok 1992. január 22-én hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok azonban 1992. december 31-ig megengedik az 1992. január 22. előtt előállított és az ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő összetett takarmányok forgalmazását az adott tagállamban akkor hatályos szabályokkal összhangban.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

"MELLÉKLET

A. RÉSZ

Általános rendelkezések

1.

Eltérő rendelkezés hiányában, a megadott vagy feltüntetendő szintek az összetett takarmányok adott állapotban lévő tömegére vonatkoznak.

2.

A takarmány nedvességtartalmát fel kell tüntetni, ha az alábbi értékeket meghaladja:

- 7 % a tejpótló takarmányok és egyéb több mint 40 %-os tejtermék-tartalmú összetett takarmányok esetében,

- 5 % a szerves anyagot nem tartalmazó ásványi takarmányok esetében,

- 10 % a szerves anyagot tartalmazó ásványi takarmányok esetében,

- 14 % egyéb összetett takarmányok esetében.

Azon összetett takarmányok esetében, amelyek nedvességtartalma nem éri el a fenti albekezdésben megállapított határt, ezt a tartalmat szintén fel lehet tüntetni.

3.

A sósavban oldhatatlan hamu szintje nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 3,3 %-át a főként rizs feldolgozási melléktermékekből álló összetett takarmányok esetében, egyéb esetekben pedig a 2.2 %-ot.

A 2,2 % -os szintet mégis meghaladhatja:

- engedélyezett ásványi kötőanyagokat tartalmazó összetett takarmány,

- összetett ásványi takarmány,

- 50 %-nál több cukorrépaszeletet vagy pépet tartalmazó összetett takarmány,

- 15 %-nál több hallisztet tartalmazó, haltenyésztésre szánt összetett takarmány

esetében, feltéve hogy ezt a szintet a takarmány százalékában feltüntetik.

Azon összetett takarmányok esetében, amelyeknél a sósavban oldhatatlan hamu szintje nem éri el a fenti albekezdésben megállapított határt, ezt a szintet szintén fel lehet tüntetni.

4.

A legfeljebb 70 kg élősúlyú borjú részére készült tejpótló takarmányok vastartalma legalább 30 mg a 12 %-os nedvességtartalmú összetett takarmányokban kilogrammonként.

5. Ha a 12. cikk szerinti hatósági ellenőrzés során a nem kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmányok összetétele eltér a feltüntetettől, a 3. cikk alapján a következő tűréshatárok engedhetők meg:

5.1. Ha a mért tartalom kisebb, mint a feltüntetett:

5.1.1.

Nyersfehérje:

- 20 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 2 egység (abszolút százalék),

- 20 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék).

5.1.2.

Összes cukor:

- 20 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 2 egység (abszolút százalék),

- 20 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék).

5.1.3.

Keményítő és teljes cukor plusz keményítő:

- 25 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 2,5 egység (abszolút százalék),

- 25 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék).

5.1.4.

Nyersolajok és zsírok:

- 15 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,5 egység (abszolút százalék),

- 15 %-nál kisebb, de 8 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 8 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,8 egység (abszolút százalék).

5.1.5.

Nátrium, kálium és magnézium:

- 15 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,5 egység (abszolút százalék),

- 15 %-nál kisebb, de 7,5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 7,5 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,75 egység (abszolút százalék),

- 5 %-nál kisebb, de 0,7 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 15 %-a,

- 0,7 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,1 egység (abszolút százalék).

5.1.6.

Teljes foszfor és kálium:

- 16 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,2 egység (abszolút százalék),

- 16 %-nál kisebb, de 12 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 7,5 %-a,

- 12 %-nál kisebb, de 6 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,9 egység (abszolút százalék),

- 6 %-nál kisebb, de 1 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 15 %-a,

- 1 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,15 egység (abszolút százalék).

5.1.7.

Metionin, lizin és treonin:

- a feltüntetett tartalom 15 %-a.

5.1.8.

Cisztin és triptofán:

- a feltüntetett tartalom 20 %-a.

5. 2. Ha a mért tartalom nagyobb, mint a feltüntetett:

5.2.1.

Nedvességtartalom:

- 10 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék),

- 10 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 5 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,5 egység (abszolút százalék).

5.2.2.

Nyershamu:

- 10 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék),

- 10 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 5 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,5 egység (abszolút százalék).

5.2.3.

Nyersrost:

- 12 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,8 egység (abszolút százalék),

- 12 %-nál kisebb, de 6 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 15 %-a,

- 6 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,9 egység (abszolút százalék).

5.2.4.

Sósavban oldhatatlan hamu:

- 10 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék),

- 10 %-nál kisebb, de 4 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 4 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,4 egység (abszolút százalék).

5.3. Ha a feljegyzett eltérések épp ellenkező irányúak, mint amit az 5.1. és 5.2. tartalmaz:

5.3.1.

- nyersfehérje, nyersolajok és zsírok, összes cukor, keményítő: az 5.1.-ben ezen anyagokra megengedett tűréshatár kétszerese,

- összes foszfor, kalcium, kálium, magnézium, nátrium, nyershamu, nyersrost: az 5.1.-ban és 5.2.-ban az ezen anyagokra megengedett tűréshatár háromszorosa.

6. Ha a 12. cikk szerinti hatósági ellenőrzés során a kedvtelésből tartott állatok részére készült összetett takarmányok összetétele eltér a feltüntetettől, a 3. cikk alapján a következő tűréshatárok engedhetők meg:

6.1. Ha a mért tartalom kisebb, mint a feltüntetett:

6.1.1.

Nyersfehérje:

- 20 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 3,2 egység (abszolút százalék),

- 20 %-nál kisebb, de 12,5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 16 %-a,

- 12,5 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 2 egység (abszolút százalék).

6.1.2.

Nyersolajok és zsírok:

- a feltüntetett tartalom 2,5 egysége (abszolút százaléka).

6.2. Ha a mért tartalom nagyobb, mint a feltüntetett:

6.2.1.

Nedvességtartalom:

- 40 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 3 egység (abszolút százalék),

- 40 %-nál kisebb, de 20 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 7,5 %-a,

- 20 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1,5 egység (abszolút százalék).

6.2.2.

Nyershamu:

- a feltüntetett tartalom 1,5 egysége.

6.2.3.

Nyersrost:

- a feltüntetett tartalom 1 egysége.

6.3. Ha a feljegyzett eltérések épp ellenkező irányúak, mint amit a 6.1. és 6.2. tartalmaz:

6.3.1.

Nyersfehérje:

- a 6.1.1.-ben ezen anyagokra megengedett tűréshatár kétszerese.

6.3.2.

Nyersolajok és zsírok:

- azonos a 6.1.2.-ben ezen anyagokra megengedett tűréshatárral.

6.3.3.

Nyershamu és nyersrost:

- a 6.2.2.-ben és 6.2.3.-ban ezen anyagokra megengedett tűréshatár háromszorosa.

B. RÉSZ

Az analitikai alkotóelemek feltüntetése

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 178., 1988.7.7., 4. o.

és

HL C 100., 1989.4.21. 10. o.

( 2 ) HL C 12., 1989.1.16., 382. o.

( 3 ) HL C 23., 1989.1.20., 10. o.

( 4 ) HL L 102., 1987.4.17., 54. o.

( 5 ) HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

( 6 ) HL L 213., 1982.7.21. 27. o

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0044 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0044&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0044-19911224 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0044-19911224&locale=hu

Tartalomjegyzék