A Legfelsőbb Bíróság Kfv.35055/2007/5. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában. Bírók: Danziger Éva, Kárpáti Magdolna, Madarász Gabriella

Kfv.I.35.055/2007/5.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Mester Katalin ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Árgyelánné dr. Fejes Magdolna jogtanácsos által képviselt Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága alperes ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Fővárosi Bíróságon 8.K.32.821/2006. számon indított és ugyanezen bíróság 2006. november 28-án kelt 8.K.32.821/2006/2. számú jogerős ítéletével befejezett perében a felperes részéről 3. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán, az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t

A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 8.K.32.821/2006/2. számú jogerős ítéletét, és az alperes 13034/2006. számú határozatát - az első fokú határozatra is kiterjedően - hatályon kívül helyezi, és az első fokú közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg felperesnek 20.000 (húszezer) forint első fokú, és 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

A 28.400 (huszonnyolcezer-négyszáz) forint kereseti és 28.400 (huszonnyolcezer-négyszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felperes 2005. december 12-én 1 db BMW típusú 1999. évjáratú személygépkocsi regisztrációs adóigazgatási eljárását kérelmezte. A Fővámhivatal figyelemmel a hatályos jogszabályi rendelkezésekre 2005. december 14-én kelt határozatával 472.500 Ft regisztrációs adót szabott ki felperes terhére.

Az első fokú határozat elleni fellebbezésében a felperes az általa megfizetett regisztrációs adó kamatokkal növelt összegének visszafizetését és az első fokú határozat hatályon kívül helyezését kérte. Arra hivatkozott, hogy az első fokú hatóság az adóterhet nem szabhatta volna ki, miután az sértette az Európai Unió alapszerződéseit, melynek 2004. május 1 óta Magyarország is része.

Az eljáró alperes 2006. február 6-án kelt határozatával az első fokú határozatot helybenhagyta.

A felperes keresetében az alperes határozatának hatályon kívül helyezését kérte. Ismételten arra hivatkozott, hogy a regisztrációs adó kivetése ellentétes az Európai Unió jogának az áruk szabad mozgására vonatkozó jogelvével, valamint több jogi dokumentumában, így az EK szerződés 12. cikkében is megfogalmazott elvekbe ütközik.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.

A Fővárosi Bíróság 8.K.32.821/2006/2. számú ítéletével a felperes keresetét elutasította, álláspontja szerint a perben irányadó jogszabály kizárólag a regisztrációs adóigazgatási eljárás során hatályban lévő 2003. évi CX. törvény.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte az ítélet hatályon kívül helyezését, és a keresetének megfelelő döntés meghozatalát.

A felperes továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a magyar szabályozás már a határozat meghozatalakor is ellentétes volt a közösségi joggal, illetőleg azt az Európai Bíróság ítéletében kifejtettek alapján kellett volna értelmezni, ezért az első fokú bíróság ítélete hozatalakor ennek figyelembe vételével lett volna köteles eljárni.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.

A felülvizsgálati kérelem alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!