Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32017R0712[1]

A Bizottság (EU) 2017/712 rendelete (2017. április 20.) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/712 RENDELETE

(2017. április 20.)

a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 763/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint a Bizottságnak meg kell határoznia egy referenciaévet. A referencia-időpontnak, melyet az egyes tagállamok a Bizottságnak továbbítandó nép- és lakosságszámlálási adatok tekintetében kiválasztanak, az említett éven belüli időpontnak kell lennie.

(2) A 763/2008/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottságnak el kell fogadnia a nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a Bizottságnak továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programját.

(3) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállamokban elvégzett nép- és lakásszámlálásokból származó adatok összehasonlíthatósága, és hogy Unió-szerte megbízható összegzések készülhessenek, ennek a programnak valamennyi tagállamban azonosnak kell lennie.

(4) Meg kell mindenekelőtt határozni a hiperkockák azon tartalmát, formátumát és szerkezetét, amelyeknek valamennyi tagállamban meg kell egyezniük, a különleges cellaértékeket és jelöléseket, amelyeket a tagállamok e hiperkockákban használhatnak, valamint az egyes jellemzőkhöz tartozó metaadatokat.

(5) Az (EU) 2017/543 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja a Bizottság számára a 2021-es referenciaév tekintetében megküldendő adatokra alkalmazandó nép- és lakásszámlálási jellemzők és bontásaik technikai leírásait.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a 2021-es referenciaévre vonatkozóan a Bizottság (Eurostat) részére a nép- és lakásszámlálások tekintetében továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programját.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 763/2008/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározások, valamint az (EU) 2017/543 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott leírások alkalmazandók. E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

1. egy jól meghatározott földrajzi terület "teljes népessége": minden olyan személy, akinek a 763/2008/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerint meghatározott szokásos lakóhelye az említett földrajzi területen található;

2. "hiperkocka": bontások olyan multidimenzionális kereszttáblázata, amely minden kategória mérésére tartalmaz egy cellaértéket minden egyes olyan bontásnál, amely kereszttáblázva van az adott hiperkockában használt minden bontás minden kategóriájával;

3. "cellaérték": az egy hiperkockacellában megadott információ. A cellaérték "numerikus cellaérték" vagy "különleges cellaérték" lehet;

4. "numerikus cellaérték": numerikus érték, amelyet egy cellában azért továbbítanak, hogy megadják az említett cella megfigyelésére vonatkozó statisztikai információt;

5. "bizalmas cellaérték": olyan numerikus cellaérték, amelyet az adat statisztikai bizalmasságának védelme érdekében - a statisztikai adatok felfedése elleni védelem tagállami előírásai szerint - nem szabad nyilvánosságra hozni;

6. "nem bizalmas cellaérték": olyan numerikus cellaérték, amely nem bizalmas cellaérték;

7. "nem megbízható cellaérték": olyan numerikus cellaérték, amely a tagállamok minőség-ellenőrzése szerint nem megbízható;

8. "különleges cellaérték": olyan szimbólum, amelyet numerikus cellaérték helyett egy hiperkockacellában továbbítanak;

9. "jelölés": olyan kód, amely egy adott cellaértéket kísérhet, hogy leírja az adott cellaérték egy konkrét jellemzőjét.

3. cikk

Referencia-időpont

A Bizottságnak (Eurostat) továbbítandó nép- és lakásszámlálási adatok tekintetében minden tagállam meghatároz egy, a 2021. éven belüli referencia-időpontot. A tagállamok 2019. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) a kiválasztott referencia-időpontról.

4. cikk

A statisztikai adatok programja

(1) A Bizottság (Eurostat) részére a 2021-es referenciaévre továbbítandó statisztikai adatok programja az I. mellékletben felsorolt hiperkockákból áll.

(2) A tagállamok a "nem alkalmazható" különleges cellaértéket kizárólag az alábbi esetekben adhatják meg:

a) ha a cella legalább egy bontásban a "nem alkalmazható" kategóriára hivatkozik; vagy

b) ha a cella olyan megfigyelést ír le, amely a tagállamban nem létezik.

(3) A tagállamok a bizalmas cellaértékeket "nem áll rendelkezésre" különleges cellaértékre cserélik.

(4) Ha egy tagállam kéri, a Bizottság (Eurostat) nem hozza nyilvánosságra a szóban forgó tagállam által megadott nem megbízható cellaértékeket.

5. cikk

A cellaértékekre vonatkozó metaadatok

(1) Adott esetben a tagállamok a következő jelöléseket rendelik a hiperkockacellákhoz:

a) "bizalmas";

b) "nem megbízható";

c) "az első adattovábbítás után felülvizsgálva";

d) "lásd a csatolt információt".

(2) A "nem áll rendelkezésre" különleges cellaértékűre cserélt bizalmas cellaértékű cellákat a "bizalmas" jelöléssel kell ellátni.

(3) A nem megbízható numerikus cellaértékű cellákat a "nem megbízható" jelöléssel kell ellátni.

(4) Magyarázó szöveget kell adni minden olyan cellához, amely el van látva a "nem megbízható", "az első adattovábbítás után felülvizsgálva" vagy "lásd a csatolt információt" jelölések közül legalább eggyel.

6. cikk

A jellemzők metaadatai

A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a II. mellékletben meghatározott jellemzőkre vonatkozó metaadatokat.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 218., 2008.8.13., 14. o.

(2) A Bizottság (EU) 2017/543 végrehajtási rendelete (2017. március 22.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról (HL L 78., 2017.3.23., 13. o.).

I. MELLÉKLET

A statisztikai adatok 2021-es referenciaévre vonatkozó programja (hiperkockák)

SzámÖsszesenBontások
1. csoport
Teljes népesség
GEO.N.SEX.AGE.H.LMS.H.HST.H.FST.H.
1.1GEO.N.SEX.AGE.H.LMS.H.
1.2GEO.N.SEX.AGE.H.HST.H.
1.3GEO.N.SEX.AGE.H.FST.H.
1.4GEO.N.SEX.LMS.H.HST.H.
2. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.H.FST.H.HAR.LOC.
2.1GEO.M.SEX.AGE.L.LMS.L.FST.H.
2.2GEO.M.SEX.AGE.L.HST.H.HAR.
2.3GEO.M.SEX.AGE.M.HAR.LOC.
3. csoport
Teljes népesség
GEO.H.SEX.AGE.M.HST.M.LMS.L.
3.1GEO.H.SEX.AGE.M.
3.2GEO.H.SEX.HST.M.
3.3GEO.H.SEX.LMS.L.
4. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.H.CAS.H.OCC.EDU.
4.1GEO.L.SEX.AGE.H.CAS.H.
4.2GEO.L.SEX.AGE.H.OCC.
4.3GEO.L.SEX.AGE.H.EDU.
5. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.IND.L.SIE.EDU.
5.1GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.IND.L.
5.2GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.SIE.
5.3GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.EDU.
5.4GEO.L.SEX.AGE.L.SIE.EDU.
5.5GEO.N.SEX.OCC.IND.L.EDU.
5.6GEO.L.SEX.AGE.M.IND.L.SIE.
5.7GEO.L.SEX.AGE.L.IND.L.EDU.
6. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.OCC.IND.L.SIE.EDU.
6.1GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.OCC.
6.2GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.EDU.
6.3GEO.L.SEX.LPW.N.IND.L.SIE.
7. csoport
Teljes népesség
GEO.N.SEX.AGE.M.LPW.L.IND.L.SIE.
7.1GEO.N.SEX.AGE.M.LPW.L.IND.L.
7.2GEO.N.SEX.AGE.M.LPW.L.SIE.
8. csoport
Teljes népesség
GEO.H.SEX.COC.L.POB.L.
8.1GEO.H.SEX.COC.L.
8.2GEO.H.SEX.POB.L.
9. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.COC.L.POB.H.YAE.H.
9.1GEO.N.SEX.AGE.M.COC.L.POB.H.
9.2GEO.M.SEX.AGE.M.YAE.H.
9.3GEO.M.SEX.AGE.M.POB.H.
9.4GEO.M.SEX.POB.H.YAE.H.
10. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.CAS.L.COC.L.POB.L.YAT.
10.1GEO.M.SEX.AGE.M.COC.L.YAT.
10.2GEO.M.SEX.AGE.M.POB.L.YAT.
10.3GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.L.COC.L.YAT.
11. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.COC.H.YAE.L.
11.1GEO.M.SEX.AGE.M.COC.H.
11.2GEO.M.SEX.COC.H.YAE.L.
12. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.COC.M.POB.M.YAE.L.SIE.ROY.
12.1GEO.M.SEX.AGE.M.YAE.L.ROY.
12.2GEO.M.SEX.AGE.M.POB.M.ROY.
12.3GEO.L.SEX.COC.M.POB.M.ROY.
12.4GEO.L.SEX.AGE.M.SIE.ROY.
13. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.COC.M.POB.M.YAE.H.ROY.HAR.
13.1GEO.L.SEX.POB.M.YAE.H.HAR.
13.2GEO.M.SEX.AGE.M.ROY.HAR.
13.3GEO.M.AGE.M.POB.M.HAR.
13.4GEO.M.AGE.M.COC.M.HAR.
13.5GEO.L.COC.M.POB.M.YAE.H.
14. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.COC.L.POB.L.YAE.L.ROY.HAR.
14.1GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.COC.L.
14.2GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.POB.L.
14.3GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.YAE.L.
14.4GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.H.ROY.
14.5GEO.L.SEX.AGE.L.CAS.L.ROY.HAR.
15. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.L.EDU.COC.L.POB.L.YAE.H.
15.1GEO.L.SEX.AGE.L.CAS.L.EDU.POB.L.
15.2GEO.L.SEX.CAS.L.EDU.YAE.H.
15.3GEO.L.SEX.CAS.L.COC.L.YAE.H.
15.4GEO.L.SEX.AGE.M.CAS.L.COC.L.POB.L.
16. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.COC.L.POB.L.YAE.L.ROY.
16.1GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.COC.L.
16.2GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.POB.L.
16.3GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.YAE.L.
16.4GEO.L.SEX.AGE.M.OCC.ROY.
16.5GEO.L.SEX.OCC.POB.L.YAE.L.
17. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.IND.H.COC.L.YAE.L.ROY.
17.1GEO.L.SEX.AGE.M.IND.H.COC.L.
17.2GEO.N.SEX.AGE.M.IND.H.YAE.L.
17.3GEO.L.SEX.AGE.M.IND.H.ROY.
18. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.IND.H.SIE.EDU.COC.L.POB.L.
18.1GEO.L.SEX.IND.H.SIE.POB.L.
18.2GEO.L.SEX.IND.H.EDU.POB.L.
18.3GEO.L.SEX.IND.L.COC.L.POB.L.
19. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.EDU.POB.L.YAE.H.
19.1GEO.L.SEX.AGE.M.EDU.POB.L.
19.2GEO.L.SEX.AGE.M.EDU.YAE.L.
19.3GEO.L.SEX.EDU.POB.L.YAE.H.
20. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.COC.L.POB.L.
20.1GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.COC.L.
20.2GEO.L.SEX.AGE.M.LPW.N.POB.L.
21. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.M.HST.H.CAS.H.EDU.
21.1GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.CAS.H.
21.2GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.EDU.
21.3GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.CAS.H.
21.4GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.EDU.
21.5GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.CAS.H.
22. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.EDU.SIE.
22.1GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.EDU.
22.2GEO.L.SEX.AGE.M.HST.H.SIE.
23. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.HST.L.CAS.L.EDU.
23.1GEO.N.SEX.AGE.M.HST.L.CAS.L.EDU.
23.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.CAS.L.EDU.
24. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.HST.M.CAS.L.
24.1GEO.N.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.CAS.L.
24.2GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.CAS.L.
25. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.COC.L.POB.L.
25.1GEO.M.SEX.AGE.M.LMS.L.POB.L.
25.2GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.COC.L.
25.3GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.HST.M.POB.L.
26. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.M.FST.L.HST.M.COC.L.POB.L.
26.1GEO.M.SEX.AGE.M.FST.L.COC.L.
26.2GEO.M.SEX.AGE.M.HST.M.POB.L.
26.3GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.COC.L.POB.L.
27. csoport
Teljes népesség
GEO.M.SEX.AGE.L.FST.M.HST.M.YAE.L.
27.1GEO.M.SEX.AGE.L.FST.M.YAE.L.
27.2GEO.M.SEX.AGE.L.HST.M.YAE.L.
28. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.HST.M.ROY.
28.1GEO.L.SEX.AGE.M.FST.M.ROY.
28.2GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.ROY.
29. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.HST.M.CAS.L.POB.L.
29.1GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.CAS.L.POB.L.
29.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.CAS.L.POB.L.
29.3GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.CAS.L.POB.L.
30. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.FST.L.HST.M.CAS.L.COC.L.
30.1GEO.L.SEX.AGE.M.LMS.L.CAS.L.COC.L.
30.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.CAS.L.COC.L.
30.3GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.CAS.L.COC.L.
31. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.HST.M.SIE.EDU.POB.L.
31.1GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.SIE.POB.L.
31.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.SIE.POB.L.
31.3GEO.L.SEX.HST.M.EDU.POB.L.
32. csoport
Teljes népesség
GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.HST.M.SIE.EDU.COC.L.
32.1GEO.L.SEX.AGE.M.HST.M.SIE.COC.L.
32.2GEO.L.SEX.AGE.M.FST.L.SIE.COC.L.
32.3GEO.L.SEX.HST.M.EDU.COC.L.
33. csoport
Az összes magánháztartás száma
GEO.M.TPH.H.SPH.TSH.
33.1GEO.M.TPH.H.SPH.TSH.
34. csoport
Az összes család száma
GEO.M.TFN.H.SFN.
34.1GEO.M.TFN.H.SFN.
35. csoport
Az összes magánháztartás száma
GEO.H.TPH.L.SPH.
35.1GEO.H.TPH.L.
35.2GEO.H.SPH.
36. csoport
Az összes család száma
GEO.H.TFN.L.SFN.
36.1GEO.H.TFN.L.
36.2GEO.H.SFN.
37. csoport
Az összes hagyományos lakás száma
GEO.M.TOB.OCS.POC.
37.1GEO.M.TOB.OCS.POC.
38. csoport
Az összes hagyományos lakás száma
GEO.H.TOB.OCS.
38.1GEO.H.TOB.OCS.
39. csoport
Az összes lakott hagyományos lakás száma
GEO.M.TOB.(UFS. vagy NOR)(DFS. vagy DRM)OWS.NOC.
39.1GEO.L.TOB.OWS.NOC.
39.2GEO.M.TOB.(UFS. vagy NOR)NOC.
39.3GEO.M.TOB.(DFS. vagy DRM)NOC.
40. csoport
Az összes lakott hagyományos lakás száma
GEO.L.WSS.TOI.BAT.TOH.
40.1GEO.L.WSS.
40.2GEO.L.TOI.
40.3GEO.L.BAT.
40.4GEO.L.TOH.
41. csoport
Az összes lakóegység száma
GEO.H.TLQ.
41.1GEO.H.TLQ.

II. MELLÉKLET

A 6. cikkben említett jellemzőkre vonatkozó metaadatok

A tagállamok továbbítják a Bizottságnak (Eurostat) a nép- és lakásszámlálás jellemzőire vonatkozó fogalommeghatározásokhoz tartozó szöveges metaadatokat.

Minden egyes jellemző esetében a metaadatok:

- megnevezik a jellemzőre vonatkozó statisztikai adatok jelentéséhez használt adatforrás(oka)t,

- jelentést adnak a jellemzőre vonatkozó adatok becsléséhez használt módszertanról,

- jelentést adnak a jellemzőre vonatkozó adatok esetleges megbízhatatlanságának okairól.

Ezen túlmenően a tagállamok átadják az alábbi metaadatokat:

Szokásos lakóhely

A metaadatok kifejtik, milyen módon alkalmazták a 763/2008/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában található "szokásos lakóhely" definícióját, különösen hogy milyen mértékben jelentették a jogszerű vagy bejegyzett lakóhelyet a szokásos lakóhely helyettesítéseként a 12 hónapos kritérium szerint, valamint világosan definiálják a szokásos lakóhellyel rendelkező népességre elfogadott fogalmat.

A metaadatok jelentik, hogy a családi otthont tekintették-e szokásos lakóhelynek azon felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében, akiknek az oktatási időszak alatti címe nem családi otthonuk.

A metaadatok jelentik az (EU) 2017/543 végrehajtási rendelet mellékletében a "Szokásos lakóhely" jellemző technikai leírásában felsorolt "egyes esetekre" vonatkozó szabályok más országspecifikus alkalmazásait.

Hajléktalanok

A teljes népességre vonatkozó adatok tartalmazzák az összes elsődleges hajléktalan (fedél nélkül az utcán elő) személyt és az összes másodlagos hajléktalan (ideiglenes szállásokat gyakran váltogató) személyt.

A metaadatok jelentik az összes hajléktalan személy számát. Az elsődleges hajléktalan (fedél nélkül az utcán elő) személyek és a másodlagos hajléktalan (ideiglenes szállásokat gyakran váltogató) személyek számát jelzik minden olyan esetben, ahol e megkülönböztetés lehetséges.

A hajléktalan személyekre vonatkozó adatok előállításához alkalmazott módszertan és adatforrások leírását rendelkezésre bocsátják.

Jogi értelemben vett családi állapot/párkapcsolatok

A metaadatok jelentik a tagállamok azon jogalapját, amely az ellenkező neműek közötti és az azonos neműek közötti házasságot, a házasságkötés alsó korhatárát, az ellenkező neműek és az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatát, valamint a válás vagy a jogi értelemben vett különélés lehetőségét szabályozzák.

Gazdasági jellemzők

A metaadatok jelentik az (EU) 2017/543 végrehajtási rendelet mellékletében a "Jelenlegi gazdasági aktivitás" jellemző technikai leírásában felsorolt szabályok országspecifikus alkalmazásait. A metaadatok jelentik, hogy a jelenlegi gazdasági aktivitást regiszterek alapján jelentik-e, és ha igen, akkor a regiszterben használt megfelelő definíciókat is megadják.

A metaadatok jelentik az országban a gazdasági aktivitás tekintetében nemzeti szinten meghatározott alsó korhatárt, és a megfelelő jogalapot.

Amennyiben a nép- és lakásszámlálás talál a tagállamban egynél több munkakört betöltő személyeket, a metaadatok leírják, milyen módon került meghatározásra a fő munkakör (például a munkakörben eltöltött idő vagy a kapott jövedelem alapján).

A metaadatok jelentik az (EU) 2017/543 végrehajtási rendelet mellékletében a "Foglalkozási viszony" jellemző technikai leírásában felsorolt szabályok országspecifikus alkalmazásait. Amennyiben a nép- és lakásszámlálás olyan személyeket talál, akik egyidejűleg munkaadók és munkavállalók, a metaadatok leírják, milyen módon került meghatározásra, hogy a kettő közül melyik kategóriához sorolták be őket.

Születési hely/ország

Az olyan nép- és lakásszámlálások esetében, amelyeknél nincs vagy nem teljes a cenzus idején meglévő nemzetközi határok szerinti születési országra vonatkozó információ, a metaadatok jelentik, milyen módszertant használtak a személyeknek a "Születési hely/ország" bontáson belüli besorolásánál.

A metaadatok jelentik, hogy az anya szüléskori szokásos lakóhelyének helyét a születés helyére vonatkozó információ helyettesítette-e.

Állampolgárság

A metaadatok megadják a releváns információt azokban az országokban, amelyekben a népesség egy része "Elismert nemállampolgár" (vagyis egyetlen országnak sem állampolgára, és nem hontalan, azonban rendelkezik egyes állampolgárságból eredő jogokkal és kötelezettségekkel, de nem mindegyikkel).

Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

Amennyiben a nép- és lakásszámlálás gyűjt információkat a tagállamokban az "Előző szokásos lakóhely és a jelen helyre érkezés időpontja" jellemzőről, akkor a metaadatok leírják a népszámlálás időpontját egy évvel megelőző szokásos lakóhely jelentéséhez használt módszertant.

Háztartással és családdal kapcsolatos jellemzők

A metaadatok megadják, hogy a tagállamban a nép- és lakásszámlálás a "háztartás" vagy a "háztartás/lakás" fogalmát alkalmazza-e a magánháztartások meghatározására. A metaadatok jelentik a háztartások és családok összeállításához használt módszert.

A metaadatok jelentik, milyen módon lettek meghatározva a háztartás tagjai közötti kapcsolatok (például kapcsolati mátrix, a referenciaszemélyhez fűződő kapcsolat). Amennyiben ezen adatok adminisztratív regiszterekből származnak, jelentik, hogy a háztartás és a család tagjai közötti kapcsolatokra vonatkozó információk adminisztratív nyilvántartásokban rögzített, és azokból közvetlenül nyert információk-e, vagy az információk alapjául statisztikai modellek szolgáltak.

Tulajdoni jelleg

A metaadatok kifejtik a nemzeti tulajdonjogi jogszabályok vagy szokások szerinti azon tulajdoni jellegeket, amelyek az "Egyéb tulajdoni formájú lakás"-hoz kerültek besorolásra, és e tulajdoni jellegekre példákkal szolgálnak.

Hasznos alapterület és/vagy a lakóegység szobáinak száma, laksűrűség

A metaadatok jelentik vagy a "hasznos alapterület" vagy adott esetben a "szobák száma" fogalom alkalmazását, és a laksűrűség megfelelő méréséhez elfogadott definíciót.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R0712 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R0712&locale=hu

Tartalomjegyzék