Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32017R0543[1]

A Bizottság (EU) 2017/543 végrehajtási rendelete (2017. március 22.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/543 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. március 22.)

a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállami nép- és lakásszámlálásokból származó adatok összehasonlíthatósága, és hogy uniós szinten megbízható összegzések készüljenek, a nép- és lakásszámlálási jellemzőket valamennyi tagállamban egyforma módon kell meghatározni és bontani. Ezért el kell fogadni e jellemzők és bontásuk technikai leírását.

(2) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság számára a 2021. referenciaév tekintetében megküldendő adatok esetében a nép- és lakásszámlálási jellemzők és ezek bontása vonatkozásában alkalmazandó technikai leírásokat a melléklet sorolja fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 218., 2008.8.13., 14. o.

MELLÉKLET

A nép- és lakásszámlálás jellemzőinek és ezek bontásának a technikai leírása

A technikai leírások a következőképpen kerülnek ismertetésre:

- Minden egyes jellemzőt címmel azonosítanak.

- A jellemző címét az adott jellemzőre általánosságban utaló technikai leírás követheti.

- Ezt követően határozzák meg az adott jellemző bontását (bontásait). Egyes jellemzők esetében egynél több bontás szerepel, és ezek mindegyikének eltérhet a részletezettségi szintje. Ilyen esetben "H" betű utal a legmagasabb, "M" a közepes, "L" a legalacsonyabb és "N" a nemzeti részletezettségi szintű bontásra.

- Meghatározzák a bontások összesítését. Az egyes bontásokat olyan további technikai leírások követhetik, amelyek kifejezetten az adott bontásra utalnak.

Jellemző: Szokásos lakóhely

A tagállamok a 763/2008/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában a "szokásos lakóhely" fogalmára adott meghatározást alkalmazva a következőképpen kezelik az egyes eseteket:

a) Amennyiben egy személy az év folyamán egynél több lakóhelyen él rendszeresen, szokásos lakóhelyének azt a lakóhelyet tekintik, ahol az év legnagyobb részét tölti, függetlenül attól, hogy ez az országon belül máshol vagy külföldön található. Olyan személy esetében azonban, aki hét közben otthonától távol dolgozik, és családi otthonába hétvégenként tér haza, a szokásos lakóhely a családi otthon, függetlenül attól, hogy a munkahely az országon belül máshol vagy külföldön található.

b) Azon általános és középiskolai tanulók esetében, akik a tanév során otthonuktól távol tartózkodnak, és függetlenül attól, hogy milyen gyakran térnek haza a családi otthonba, a szokásos lakóhely a családi otthon (függetlenül attól, hogy tanulmányaikat az országon belül máshol vagy külföldön folytatják).

c) Azon felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében, akik a főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat otthonuktól távol folytatják, a szokásos lakóhely a főiskolai vagy egyetemi tanulmányok helye, függetlenül attól, hogy ez egy intézmény (például kollégium) vagy magánlakás, és attól is, hogy tanulmányaikat az országon belül máshol vagy külföldön folytatják. Amennyiben az oktatás helyszíne az országon belül található, a szokásos lakóhely kivételes esetben a családi otthon is lehet.

d) Az intézményeket azok valamennyi olyan lakója tekintetében szokásos lakóhelynek tekintik, akik a nép- és lakásszámlálás idején legalább 12 hónapja ott éltek vagy várhatóan legalább ennyi időt töltenek ott.

e) A napi pihenőidő túlnyomó része eltöltésének helyével kapcsolatos főszabály a kötelező katonai szolgálatot teljesítő személyekre és a fegyveres erők olyan tagjaira vonatkozik, akik katonai létesítményben vagy táborban élnek.

f) Hajléktalan vagy fedél nélkül élő személyek, nomádok, csavargók és a szokásos lakóhely fogalmát nem ismerő személyek esetében a szokásos lakóhely a megszámlálás helyszíne.

g) Két lakóhelyen (például szülei házasságának felbontása miatt) felváltva élő gyermek esetében a szokásos lakóhely az a hely, ahol ideje nagyobb részét tölti. Amennyiben a gyermek mindkét szülőnél ugyanannyi időt tölt, a szokásos lakóhely az a hely, ahol a gyermeket a nép- és lakásszámlálás estéjén találják, vagy az a háztartás, ahol a gyermek jogszerű vagy bejegyzett lakóhelye van.

h) Szerepeltetni kell azon kereskedelemmel foglalkozó tengerészeket és halászokat is, akik szokásosan az országban élnek, de a nép- és lakásszámlálás idején a tengeren tartózkodnak (beleértve azokat is, akik a fedélzeti lakóegységen kívül nem rendelkeznek más lakóhellyel).

i) Szerepeltetni kell az adott esetben irregulárisan tartózkodó vagy okmányokkal nem rendelkező személyeket, valamint a menedékkérőket és azon személyeket is, akik menekültstátuszért vagy hasonló típusú nemzetközi védelemért folyamodtak, vagy abban részesülnek, feltéve, hogy megfelelnek az országban lévő szokásos lakóhely kritériumainak. Ez nem a többi személytől való megkülönböztetésüket, hanem annak biztosítását szolgálja, hogy ne maradjanak ki a megszámlálásból.

j) Szerepeltetni kell azon gyermekeket is, akik a nép- és lakásszámlálás referencia-időpontja előtti tizenkét hónapban születtek, és akik családja szokásosan az országban él a nép- és lakásszámlálás referencia-időpontjában.

k) Szerepeltetni kell azon személyeket is, akik (tényleges és/vagy tervezett) tartózkodása az országban pontosan egy év.

Katonai, tengerészeti és diplomáciai személyzet és családjuk

l) Az országban tartózkodó külföldi katonai, tengerészeti és diplomáciai személyzetet és családjukat a tartózkodásuk időtartamától függetlenül nem szerepeltetik a szokásosan az országban élő népességben.

m) Amennyiben a nemzeti katonai, tengerészeti és diplomáciai személyzet és családjuk országon kívül tartózkodásának időtartama meghatározható, a következőket kell alkalmazni:

- ha 12 hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak külföldön, és szándékukban áll visszatérni az indulási helyre, akkor a szokásos lakóhely szabályaival összhangban az országhoz kell sorolni őket. Mindenekelőtt az alábbiakhoz sorolhatók (csökkenő prioritási sorrend szerint):

i. az országon belüli családi otthon lakcíme, ha van ilyen, vagy

ii. a szolgálatteljesítés azon országon belüli helye, amelyhez távozásuk előtt tartoztak.

- Ha 12 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak külföldön, vagy ha nem áll szándékukban visszatérni az indulási helyre (ugyanakkor egy 12 hónapos időszakon belül visszatérnek az országba), akkor az indulási ország egy "virtuális helyéhez" (extra régióhoz) kell rendelni őket.

A szokásos lakóhely fogalommeghatározása alapján azokat a személyeket, akik szokásosan a megszámlálás helyén élnek, ám ott a nép- és lakásszámlálás idején kevesebb mint egy éve nincsenek jelen vagy várhatóan ennyi ideig nincsenek jelen, ideiglenesen távol lévő személyeknek tekintik, és szerepeltetik a teljes népességben. Ezzel szemben azokat a személyeket, akik legalább egy éve a megszámlálás helyétől eltérő helyen élnek vagy várhatóan ennyi ideig az utóbbi helyen élnek, nem tekintik ideiglenesen távol lévő személyeknek, és nem szerepeltetik a teljes népességben. Az előbbieket nem érinti az említett személyek által családjuk időnkénti meglátogatásakor ott eltöltött idő hossza.

Azon megszámlált személyeket, akik a megszámlálás helyén nem felelnek meg a szokásos lakóhely kritériumainak, vagyis nem élnek vagy várhatóan nem élnek legalább 12 hónapon keresztül tartósan a megszámlálás helyén, ideiglenesen jelen lévő személyeknek tekintik, és ezért nem szerepeltetik a szokásos lakóhellyel rendelkező teljes népességben.

Földrajzi terület (1)GEO.N.GEO.L.GEO.M.GEO.H.
0.Összesen (a tagállam területén)0.0.0.0.
x.A tagállam valamennyi NUTS 1 régiójábanx.x.x.
x.x.A tagállam valamennyi NUTS 2 régiójábanx.x.x.x.x.x.
x.x.x.A tagállam valamennyi NUTS 3 régiójábanx.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.A tagállam valamennyi LAU 2 régiójábanx.x.x.x.

A "Földrajzi terület" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál (Szokásos lakóhely). Ez felhasználható olyan összesített adatok regionális bontásánál is, amelyekre sem a "Szokásos lakóhely", sem a "Munkahely települése" jellemző nem alkalmazandó.

A "Földrajzi terület" bontás esetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS (2)) és a helyi igazgatási szintek (LAU) osztályozásának 2021. január 1-jén érvényes változata használandó.

Jellemző: A munkahely települése

A munkahely települése az a földrajzi terület, amelyen egy jelenleg foglalkoztatott személy a munkáját végzi.

A munkahely települése a főként otthon munkát végző személyeknél megegyezik a szokásos lakóhellyel. A "munkát végző" kifejezés a "Jelenlegi gazdasági aktivitás" jellemző vonatkozásában "foglalkoztatott személy"-ként történő munkavégzésre utal. A "főként otthon munkát végző" kifejezés arra utal, hogy az illető személy a munkavégzés teljes ideje alatt vagy annak nagy részében otthon tartózkodik, és csak kisebb részben vagy egyáltalán nem tartózkodik otthonától eltérő munkahelyen.

"A munkahely települése" bontás esetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) 2021. január 1-jén érvényes változata használandó.

Az azon személyekkel kapcsolatos információknak, akik munkahelye nem állandó helyszínhez kötött, de munkaidejük kezdetekor egy állandó címre jelentkeznek be (például autóbuszvezetők, légiutas-kísérő személyzet tagjai, olyan utcai piaci árusítóhelyek üzemeltetői, amelyeket a munkanap végén nem szállítanak el) ez utóbbi címre kell vonatkozniuk. E csoportba tartozhatnak azok a személyek is, akik rendszeresen határon túli szomszédos országba utaznak dolgozni. A "Munkahelye nem állandó helyszínhez kötött (a tagállamon belül vagy kívül)" bontás tartalmazza az összes olyan személyt, akik munkahelye nem állandó helyszínhez kötött, de egyben magában foglalja az olyan személyeket is, mint például a tengerészek, halászok és nyílt tengeri munkavállalók, akikhez adott esetben nem lehetséges munkahelyet rendelni.

A munkahely települése (3)LPW.N.LPW.L.
0.Összesen0.0.
1.A tagállam területén1.1.
1.x.A tagállam valamennyi NUTS 1 régiójában1.x.
1.x.x.A tagállam valamennyi NUTS 2 régiójában1.x.x.
1.y.Ismeretlen munkahely a tagállamban1.y.
2.Nem a tagállam területén2.2.
3.Munkahelye nem állandó helyszínhez kötött (a tagállamon belül vagy kívül)3.3.
4.Ismeretlen munkahely (nem ismeretes, hogy a tagállamon belül vagy kívül)4.4.
5.Nem alkalmazandó (nem végez munkát)5.5.

"A munkahely települése" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Település

A település elkülöníthető népességtömörülésként, vagyis olyan területként határozható meg, ahol a népesség egymással szomszédos vagy egymással összefüggő épületekben él. Az említett épületek

a) folyamatos beépített területet alkotnak, amely egyértelműen felismerhető utcarendszerrel rendelkezik; vagy

b) habár nem részei egy ilyen beépített területnek, olyan épületcsoportot alkotnak, amelyhez egyedi, helyi szinten elismert helynevet rendeltek; vagy

c) habár a fenti két kritérium egyikét sem teljesítik, olyan épületcsoportot alkotnak, amelynek tagjai legközelebbi szomszédjuktól legfeljebb 200 méterre találhatók.

A fenti meghatározás alkalmazásában egyes földhasználati kategóriákat nem tekintenek úgy, hogy azok megtörnék a beépített terület folytonosságát. Az említett kategóriákba a következők tartoznak: ipari és kereskedelmi épületek és létesítmények, nyilvános parkok, játszóterek és kertek, futballpályák és más sportlétesítmények, hidakkal ellátott folyók, vasútvonalak, csatornák, parkolóhelyek és más közlekedési infrastruktúrák, templom melletti és önálló temetők.

A 2 000-nél kevesebb lakosú LAU 2 régiókat egy településnek lehet tekinteni.

Egy település lakosai az említett településen szokásos lakóhellyel rendelkező személyekként határozhatók meg.

A különálló épületet abba a kategóriába kell sorolni, amely az épületben szokásos lakóhellyel rendelkező személyek számának megfelel.

A település méreteLOC.
0.Összesen0.
1.1 000 000 és több személy1.
2.500 000 –999 999 személy2.
3.200 000 –499 999 személy3.
4.100 000 –199 999 személy4.
5.50 000 –99 999 személy5.
6.20 000 –49 999 személy6.
7.10 000 –19 999 személy7.
8.5 000 –9 999 személy8.
9.2 000 –4 999 személy9.
10.1 000 –1 999 személy10.
11.500–999 személy11.
12.200–499 személy12.
13.200-nál kevesebb személy13.

"A település mérete" bontás a "települések"-ben található egységek összesített adatainak vagy részadatainak bontására szolgál, a személyekkel kapcsolatos összesített adatokat vagy részadatokat is ideértve.

Jellemző: Nem

NemSEX.
0.Összesen0.
1.Férfi1.
2.2.

A "Nem" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Életkor

A referencia-időpontban elért életkort kell bejelenteni a betöltött évek száma szerint.

ÉletkorAGE.L.AGE.M.AGE.H.
0.Összesen0.0.0.
1.15 év alatt1.1.1.
1.1.5 év alatt1.1.1.1.
1.1.11 év alatt1.1.1
1.1.2.1 év1.1.2.
1.1.3.2 év1.1.3.
1.1.4.3 év1.1.4.
1.1.5.4 év1.1.5.
1.2.5–9 év1.2.1.2.
1.2.1.5 év1.2.1.
1.2.2.6 év1.2.2.
1.2.3.7 év1.2.3.
1.2.4.8 év1.2.4.
1.2.5.9 év1.2.5.
1.3.10–14 év1.3.1.3.
1.3.1.10 év1.3.1.
1.3.2.11 év1.3.2.
1.3.3.12 év1.3.3.
1.3.4.13 év1.3.4.
1.3.5.14 év1.3.5.
2.15–29 év2.2.2.
2.1.15–19 év2.1.2.1.
2.1.1.15 év2.1.1.
2.1.2.16 év2.1.2.
2.1.3.17 év2.1.3.
2.1.4.18 év2.1.4.
2.1.5.19 év2.1.5.
2.2.20–24 év2.2.2.2.
2.2.1.20 év2.2.1.
2.2.2.21 év2.2.2.
2.2.3.22 év2.2.3.
2.2.4.23 év2.2.4.
2.2.5.24 év2.2.5.
2.3.25–29 év2.3.2.3.
2.3.1.25 év2.3.1.
2.3.2.26 év2.3.2.
2.3.3.27 év2.3.3.
2.3.4.28 év2.3.4.
2.3.5.29 év2.3.5.
3.30–49 év3.3.3.
3.1.30–34 év3.1.3.1.
3.1.1.30 év3.1.1.
3.1.2.31 év3.1.2.
3.1.3.32 év3.1.3.
3.1.4.33 év3.1.4.
3.1.5.34 év3.1.5.
3.2.35–39 év3.2.3.2.
3.2.1.35 év3.2.1.
3.2.2.36 év3.2.2.
3.2.3.37 év3.2.3.
3.2.4.38 év3.2.4.
3.2.5.39 év3.2.5.
3.3.40–44 év3.3.3.3.
3.3.1.40 év3.3.1.
3.3.2.41 év3.3.2.
3.3.3.42 év3.3.3.
3.3.4.43 év3.3.4.
3.3.5.44 év3.3.5.
3.4.45–49 év3.4.3.4.
3.4.1.45 év3.4.1.
3.4.2.46 év3.4.2.
3.4.3.47 év3.4.3.
3.4.4.48 év3.4.4.
3.4.5.49 év3.4.5.
4.50–64 év4.4.4.
4.1.50–54 év4.1.4.1.
4.1.1.50 év4.1.1.
4.1.2.51 év4.1.2.
4.1.3.52 év4.1.3.
4.1.4.53 év4.1.4.
4.1.5.54 év4.1.5.
4.2.55–59 év4.2.4.2.
4.2.1.55 év4.2.1.
4.2.2.56 év4.2.2.
4.2.3.57 év4.2.3.
4.2.4.58 év4.2.4.
4.2.5.59 év4.2.5.
4.3.60–64 év4.3.4.3.
4.3.1.60 év4.3.1.
4.3.2.61 év4.3.2.
4.3.3.62 év4.3.3.
4.3.4.63 év4.3.4.
4.3.5.64 év4.3.5.
5.65–84 év5.5.5.
5.1.65–69 év5.1.5.1.
5.1.1.65 év5.1.1.
5.1.2.66 év5.1.2.
5.1.3.67 év5.1.3.
5.1.4.68 év5.1.4.
5.1.5.69 év5.1.5.
5.2.70–74 év5.2.5.2.
5.2.1.70 év5.2.1.
5.2.2.71 év5.2.2.
5.2.3.72 év5.2.3.
5.2.4.73 év5.2.4.
5.2.5.74 év5.2.5.
5.3.75–79 év5.3.5.3.
5.3.1.75 év5.3.1.
5.3.2.76 év5.3.2.
5.3.3.77 év5.3.3.
5.3.4.78 év5.3.4.
5.3.5.79 év5.3.5.
5.4.80–84 év5.4.5.4.
5.4.1.80 év5.4.1.
5.4.2.81 év5.4.2.
5.4.3.82 év5.4.3.
5.4.4.83 év5.4.4.
5.4.5.84 év5.4.5.
6.85 év és 85 év felett6.6.6.
6.1.85–89 év6.1.6.1.
6.1.1.85 év6.1.1.
6.1.2.86 év6.1.2.
6.1.3.87 év6.1.3.
6.1.4.88 év6.1.4.
6.1.5.89 év6.1.5.
6.2.90–94 év6.2.6.2.
6.2.1.90 év6.2.1.
6.2.2.91 év6.2.2.
6.2.3.92 év6.2.3.
6.2.4.93 év6.2.4.
6.2.5.94 év6.2.5.
6.3.95–99 év6.3.6.3.
6.3.1.95 év6.3.1.
6.3.2.96 év6.3.2.
6.3.3.97 év6.3.3.
6.3.4.98 év6.3.4.
6.3.5.99 év6.3.5.
6.4.100 év és 100 év felett6.4.6.4.

Az "Életkor" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Jogi értelemben vett családi állapot

A családi állapot egy személynek az adott ország házasságra vonatkozó törvényei (vagy szokásai) értelmében vett (törvényes) családi állapota (vagyis de jure állapota).

A személyeket a referencia-időpontban az utoljára megszerzett törvényes családi állapotuk alapján kell besorolni.

Olyan tagállamokban, ahol jogszabály rendelkezik a házasfelek vagy a regisztrált élettársi kapcsolat tagjainak "jogi értelemben vett különéléséről", az ilyen "jogi értelemben külön élő" személyek besorolása "Házas vagy regisztrált élettársi kapcsolatban él" (LMS.L. 2. és LMS.H. 2.).

Jogi értelemben vett családi állapotLMS.L.LMS.H.
0.Összesen0.0.
1.Sohasem volt házas és sohasem volt regisztrált élettársi kapcsolata1.1.
2.Házas vagy regisztrált élettársi kapcsolatban él2.2.
2.1.Ellenkező neműek közötti házasságban vagy regisztrált élettársi kapcsolatban2.1.
2.2.Azonos neműek közötti házasságban vagy regisztrált élettársi kapcsolatban2.2.
3.Özvegy vagy a regisztrált élettársi kapcsolat a partner halálával szűnt meg (és nem házasodott újra vagy nem kötött regisztrált élettársi kapcsolatot)3.3.
4.Elvált vagy a regisztrált élettársi kapcsolatot törvényesen megszűntették (és nem házasodott újra vagy nem kötött regisztrált élettársi kapcsolatot)4.4.
5.Nincs adat5.5.

A "Jogi értelemben vett családi állapot" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Jelenlegi gazdasági aktivitás

A "Jelenlegi gazdasági aktivitás" egy személy adott gazdasági tevékenységhez fűződő jelenlegi kapcsolata, egyhetes referencia-időszak alapján, ami lehet egy adott, nem régi, meghatározott naptári hét vagy a legutóbbi teljes naptári hét vagy a megszámlálást megelőző utolsó hét nap.

A "gazdaságilag aktív népesség" valamennyi olyan személyt magában foglal, akik teljesítik a foglalkoztatottak vagy a munkanélküliek közötti szerepeltetés kritériumait.

"Foglalkoztatott" minden olyan személy, aki betöltötte a 15. életévét, és a referenciahét idején:

a) legalább egy óra munkát végzett készpénzben vagy természetben kifizetett bér vagy haszon ellenében, vagy

b) ideiglenesen távol van vagy egy olyan munkakörből, amelyben már dolgozott, és amelyhez formális jogviszony köti, vagy pedig egyéni vállalkozói tevékenységéből.

Az ideiglenesen távol lévő munkavállalókat fizetett foglalkoztatottaknak tekintik, amennyiben formális munkaviszonnyal rendelkeznek. Az említett ideiglenes távollét okai a következők lehetnek:

a) betegség vagy sérülés; vagy

b) szabadság vagy szünet; vagy

c) sztrájk vagy kizárás; vagy

d) oktatási vagy képzési szabadság; vagy

e) szülési vagy szülői szabadság; vagy

f) a gazdasági tevékenység visszaesése; vagy

g) a munka ideiglenes leállítása vagy felfüggesztése kedvezőtlen időjárás, mechanikus vagy elektromos meghibásodás, nyersanyag- vagy üzemanyaghiány és hasonló okok miatt; vagy

h) egyéb ideiglenes távollét szabadság jogcímén vagy anélkül.

A formális munkaviszony az alábbi kritériumok közül egy vagy több teljesülése esetén állapítható meg:

a) bér vagy fizetés folyamatos kifizetése; vagy

b) arra vonatkozó biztosíték, hogy az ideiglenes helyzet megszűnésével a személy visszatérhet munkakörébe vagy megállapodás a visszatérés időpontjáról; vagy

c) a munkából való távollét eltelt időtartama, amely adott esetben az az időtartam, amelyre a munkavállaló ellentételezést kap anélkül, hogy más munkát köteles lenne elvállalni.

Az egyéni vállalkozók "foglalkoztatott"-nak minősülnek, ha a referenciahét folyamán ilyen minőségben munkát végeznek, vagy ha ideiglenesen távol vannak a munkából, és vállalkozásuk ez idő alatt továbbra is fennáll.

A kisegítő családtagok munkában "foglalkoztatott"-nak minősülnek ugyanazon az alapon, mint más foglalkoztatott személyek; azaz a referencia-időszak folyamán ledolgozott órák számától függetlenül. Hasonlóképpen, az ugyanabban vagy egy másik háztartásban élő családtag által végzett munkaköri feladatokat vagy kötelezettségeket ellátó személyek is foglalkoztatottnak minősülnek.

"Munkanélküli" minden olyan személy, aki betöltötte a 15. életévét, és:

a) a referenciahét idején "nincs munkája", vagyis nincs fizetett munkaviszonyban és nem is egyéni vállalkozó; és

b) a referenciahét idején és az azt követő kéthetes időszakban "jelenleg munkaképes", vagyis rendelkezésre áll fizetett munkaviszony vagy egyéni vállalkozás céljából; és

c) a referenciahéttel végződő négy héten belül "munkát keres", vagyis lépéseket tett kifejezetten abból a célból, hogy fizetett munkát találjon vagy egyéni vállalkozóvá váljon.

Az "Egyéb személyek" a gazdaságilag aktív népességen kívüli azon személyeket foglalja magában, akik állami vagy magántámogatásban részesülnek, és minden más olyan személyt, aki a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik.

Az egyes személyek egyetlen gazdasági aktivitáshoz történő besorolása érdekében a "Foglalkoztatott" státus élvez elsőbbséget a "Munkanélküli" státusszal szemben, és a "Munkanélküli" státus a "Gazdaságilag aktív népességen kívüli" státusszal szemben.

A jelenleg a gazdaságilag aktív népességen kívüli egyes személyek egyetlen aktivitási kategóriába történő besorolása érdekében "A gazdasági aktivitás tekintetében nemzeti szinten meghatározott alsó korhatárt el nem érő személyek" kategória élvez elsőbbséget a "Nyugdíjban vagy tőkejövedelemben részesülők" kategóriával szemben, a "Nyugdíjban vagy tőkejövedelemben részesülők" kategória a "Tanulók" kategóriával szemben, és a "Tanulók" kategória az "Egyéb személyek" kategóriával szemben.

A "Tanulók" (CAS.H.2.3.) kategória ilyen módon olyan közép- és felsőoktatásban részt vevő tanulókat foglal magában, akik

- elérték a gazdasági aktivitás tekintetében nemzeti szinten meghatározott alsó korhatárt, és

- nem tartoznak a gazdaságilag aktív népességbe, és

- nem részesülnek nyugdíjban vagy tőkejövedelemben.

Jelenlegi gazdasági aktivitásCAS.L.CAS.H.
0.Összesen0.0.
1.Gazdaságilag aktív népesség1.1.
1.1.Foglalkoztatott1.1.1.1.
1.2.Munkanélküli1.2.1.2.
2.A gazdaságilag aktív népességen kívüli2.2.
2.1.A gazdasági aktivitás tekintetében nemzeti szinten meghatározott alsó korhatárt el nem érő személyek2.1.
2.2.Nyugdíjban vagy tőkejövedelemben részesülők2.2.
2.3.Tanulók2.3.
2.4.Egyéb személyek2.4.
3.Nincs adat3.3.

A "Jelenlegi gazdasági aktivitás" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Foglalkozás

A "foglalkozás" kifejezés egy munkakör keretében végzett munka jellegére utal. A "munka jellege" a fontosabb munkavégzési feladatok és kötelezettségek útján írható le.

Az egyes személyek "Foglalkozás", "Nemzetgazdasági ág" és "Foglalkozási viszony" jellemzők szerinti bontásba történő besorolása ugyanazon munkakör alapján történik. Az egynél több munkakört betöltő személyeket a fő munkakörük alapján sorolják adott foglalkozáshoz, és ezt a munkakört a következők szerint állapítják meg:

1. a munkakörben eltöltött idő, vagy ha ez nem meghatározható,

2. a kapott jövedelem.

A 15. életévüket betöltött azon személyeket, akik a referenciahéten foglalkoztatottak voltak (azaz "Jelenlegi gazdasági aktivitás - CAS »Foglalkoztatott«" (CAS.L. és CAS.H. 1.1.)), az OCC.1. - OCC.11. kategóriák közül csak egybe sorolják be.

A 15. életévüket még nem betöltött személyeket és azokat a 15. életévüket betöltött személyeket, akik

- a referenciahéten munkanélküliek voltak ("Jelenlegi gazdasági aktivitás - »Munkanélküli«" (CAS.L. 1.2.)), vagy

- nem tartoztak a gazdaságilag aktív népességbe ("Jelenlegi gazdasági aktivitás" - "A gazdaságilag aktív népességen kívüli" (CAS.L. és CAS.H.2.)), a "Nem alkalmazandó" (OCC.12.) kategóriába sorolják.

Amennyiben a 2021. január 1-jén hatályos ISCO osztályozás kategóriáinak megnevezése eltér az OCC.2. - OCC.11. kategóriákban szereplőktől, a 2021. január 1-jén hatályos ISCO osztályozás kategóriáinak a megnevezését kell alkalmazni.

FoglalkozásOCC.
0.Összesen0.
1.Vezetők1.
2.Szakemberek2.
3.Technikusok és szakmai asszisztensek3.
4.Adminisztratív támogatást nyújtó munkavállalók4.
5.Szolgáltatást nyújtó és értékesítést végző munkavállalók5.
6.Szakképzett mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati munkavállalók6.
7.Kézművesek és hasonló szakipari munkavállalók7.
8.Létesítmény-üzemeltetők és gépkezelők, továbbá összeszerelők8.
9.Alacsonyabb szakképesítést igénylő foglalkozások9.
10.A fegyveres erőkkel kapcsolatos foglalkozások10.
11.Nincs adat11.
12.Nem alkalmazandó12.

A "Foglalkozás" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Nemzetgazdasági ág

A "nemzetgazdasági ág" azon létesítmény vagy hasonló gazdasági egység termelési vagy tevékenységi típusát jelenti, amelyben a foglalkoztatott személy ellátja munkakörét. Azon személyek esetében, akiket egy bizonyos vállalkozás vesz fel és foglalkoztat, azonban akik tényleges munkahelye másik vállalkozásnál van ("kölcsönzött munkavállalók", "kirendelt munkavállalók"), jelentést kell tenni a tényleges munkavégzés helye szerinti létesítmény vagy hasonló gazdasági egység nemzetgazdasági ág szerinti besorolásáról.

Az egyes személyek "Foglalkozás", "Nemzetgazdasági ág" és "Foglalkozási viszony" jellemzők szerinti bontásba történő besorolása ugyanazon munkakör alapján történik. Az egynél több munkakört betöltő személyeket a fő munkakörük alapján sorolják adott nemzetgazdasági ághoz, és ezt a munkakört a következők szerint állapítják meg:

- a munkakörben eltöltött idő, vagy ha ez nem meghatározható,

- a kapott jövedelem.

A 15. életévüket betöltött azon személyeket, akik a referenciahéten foglalkoztatottak voltak (azaz "Jelenlegi gazdasági aktivitás - CAS »Foglalkoztatott«" (CAS.L. és CAS.H. 1.1.)), az IND.1. - IND.11. kategóriák közül csak egybe sorolják be.

A 15. életévüket még nem betöltött személyeket és azokat a 15. életévüket betöltött személyeket, akik

- a referenciahéten munkanélküliek voltak ("Jelenlegi gazdasági aktivitás - »Munkanélküli«" (CAS.L. és CAS.H.1.2.)), vagy

- nem tartoztak a gazdaságilag aktív népességbe ("Jelenlegi gazdasági aktivitás" - "A gazdaságilag aktív népességen kívüli" (CAS.L. és CAS.H.2.)), a "Nem alkalmazandó" (IND.12.) kategóriába sorolják.

Nemzetgazdasági ágIND.L.IND.H.
0.Összesen0.0.
1.Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat1.1.
2Feldolgozóipar, bányászat és kőfejtés és egyéb ipar2.2.
2.1.Bányászat, kőfejtés2.1.
2.2.Feldolgozóipar2.2.
2.3.Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás2.3.
2.4Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés2.4.
3.Építőipar3.3.
4.Kereskedelem, szállítás és raktározás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás4.4.
4.1Kereskedelem, gépjárműjavítás4.1.
4.2Szállítás és raktározás4.2.
4.3Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás4.3.
5.Információ és kommunikáció5.5.
6.Pénzügyi, biztosítási tevékenység6.6.
7.Ingatlanügyletek7.7.
8.Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység8.8.
8.1.Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység8.1.
8.2.Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység8.2.
9.Közigazgatás, védelem, oktatás, humán-egészségügyi, szociális ellátás9.9.
9.1.Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás9.1.
9.2.Oktatás9.2.
9.3.Humán-egészségügyi, szociális ellátás9.3.
10.Egyéb szolgáltatás10.10.
10.1.Művészet, szórakoztatás, szabadidő10.1.
10.2.Egyéb szolgáltatás10.2.
10.3.Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra10.3.
10.4.Területen kívüli szervezet10.4.
11.Nincs adat11.11.
12.Nem alkalmazandó12.12.

Amennyiben a 2021. január 1-jén hatályos NACE-nómenklatúra kategóriáinak megnevezése eltér az IND.1. - IND.10. kategóriákban szereplőktől, a 2021. január 1-jén hatályos NACE-nómenklatúra kategóriáinak a megnevezését kell alkalmazni.

A "Nemzetgazdasági ág" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Foglalkozási viszony

A "munkavállaló" olyan személy, aki "fizetett munkaviszonyban" lát el egy munkakört, tehát munkakörével kapcsolatosan kifejezett vagy hallgatólagos munkaszerződés alapján olyan alapilletményben részesül, amelynek összege független azon gazdasági egység bevételétől, amelynél dolgozik (ez a gazdasági egység lehet vállalkozás, nonprofit intézmény, kormányzati szerv vagy háztartás). A "fizetett munkaviszonyban" munkakört ellátó személyek illetmény gyanánt jellemzően bért és fizetést kapnak, azonban részesülhetnek értékesítési jutalékban, teljesítménybérben, jutalomban, illetve fizetésüket természetben is megkaphatják, élelmiszer, lakhatás vagy képzés formájában. A munkavállaló által használt néhány vagy valamennyi eszköz, termelő berendezés, információs rendszer és/vagy létesítmény tulajdonosa más személy is lehet, és a munkavállaló a tulajdonos(ok) vagy a tulajdonos által foglalkoztatott személyek közvetlen felügyelete alatt vagy az általuk meghatározott szigorú iránymutatások szerint végezheti munkáját.

A "munkaadó" olyan személy, aki egyedül vagy néhány üzleti partnerrel együtt "egyéni vállalkozó", és ebben a minőségében (a referenciahetet is ideértve) folyamatosan egy vagy több személyt foglalkoztat mint munkavállaló(ka)t. A vállalkozással kapcsolatos működési döntéseket a munkaadó hozza meg, illetve delegálja, ugyanakkor a vállalkozás megfelelő működéséért felelős marad.

Ha az említett személy egyszerre munkaadó és munkavállaló, akkor csak egy csoportba sorolható be, a következők alapján:

- a munkakörben eltöltött idő, vagy ha ez nem meghatározható,

- a kapott jövedelem.

Az "önfoglalkoztató" olyan személy, aki egyedül vagy néhány üzleti partnerrel együtt "egyéni vállalkozó", és ebben a minőségében nem foglalkoztat (a referenciahetet is ideértve) folyamatosan munkavállalókat.

A "Más foglalkoztatott személyek" magában foglalja a "kisegítő családtag"-okat és a "termelőszövetkezet tagja"-it.

A "kisegítő családtag" olyan személy, aki

- egy vele rokonságban álló és egyazon háztartásban élő személy által működtetett, piacorientált létesítményben "egyéni vállalkozás"-nak minősülő munkakört tölt be, és

- nem tekinthető üzleti partnernek (vagyis munkaadónak vagy önfoglalkoztatónak), mivel a létesítmény működésével kapcsolatos elkötelezettségének mértéke a munkaidő vagy a nemzeti feltételek szerint meghatározandó tényezők tekintetében nem mérhető a létesítmény vezetője elkötelezettségének mértékéhez.

A "termelőszövetkezet tagja" olyan személy, aki egy olyan szövetkezeti formában működő létesítményben "egyéni vállalkozó", amelyben minden egyes tag egyforma jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a termelés, az értékesítés és/vagy egyéb munkák megszervezésének, a beruházásoknak és a bevétel tagok közötti elosztásának a meghatározásában.

Az egyes személyek "Foglalkozás", "Nemzetgazdasági ág" és "Foglalkozási viszony" jellemzők szerinti bontásba történő besorolása ugyanazon munkakör alapján történik. Az egynél több munkakört betöltő személyeket a fő munkakörük alapján sorolják adott foglalkozási viszonyhoz, és ezt a munkakört a következők szerint állapítják meg:

- a munkakörben eltöltött idő, vagy ha ez nem meghatározható,

- a kapott jövedelem.

A 15. életévüket betöltött azon személyeket, akik a referenciahéten foglalkoztatottak voltak (azaz "Jelenlegi gazdasági aktivitás - CAS »Foglalkoztatott«" (CAS.L. és CAS.H. 1.1.)), a SIE.1. - SIE.5. kategóriák közül csak egybe sorolják be a foglalkozási viszonyuknak megfelelően.

A 15. életévüket még nem betöltött személyeket és azokat a 15. életévüket betöltött személyeket, akik

- a referenciahéten munkanélküliek voltak ("Jelenlegi gazdasági aktivitás" - "Munkanélküli" (CAS.L.1.2. és CAS.H.1.2.)), vagy

- nem tartoztak a gazdaságilag aktív népességbe ("Jelenlegi gazdasági aktivitás" - "A gazdaságilag aktív népességen kívüli" (CAS.L.2. és CAS.H.2.)), a "Nem alkalmazandó" (SIE.6.) kategóriába sorolják.

Foglalkozási viszonySIE.
0.Összesen0.
1.Munkavállalók1.
2.Munkaadók2.
3.Önfoglalkoztatók3.
4.Más foglalkoztatott személyek4.
5.Nincs adat5.
6.Nem alkalmazandó6.

A "Foglalkozási viszony" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Iskolai végzettség

Az iskolai végzettség az oktatás helye szerinti ország oktatási rendszerében sikeresen megszerzett legmagasabb szintű végzettség. Minden olyan oktatást figyelembe kell venni, amely egy adott végzettség megszerzését illetően fontos, még akkor is, ha azt iskolán és egyetemen kívül nyújtották.

A 15. életévüket betöltött személyeket az EDU.1. - EDU.10. kategóriák közül csak egybe sorolják be iskolai végzettségüknek (legmagasabb befejezett szint) megfelelően. A 15. életévüket be nem töltött személyeket a "Nem alkalmazandó" (EDU.11.) kategóriába kell besorolni.

Az EDU.1. olyan személyeket foglal magában, akik nem fejezték be sikeresen az ISCED 1 szintet. Ez a kategória olyan személyeket foglal magában, akik: sosem vettek részt oktatási programban; valamilyen szintű koragyermekkori nevelésben részesültek (az oktatási programok osztályozásában az ISCED 0 szint szerint); vagy valamilyen szintű alapfokú oktatásban részesültek, de nem fejezték be sikeresen az ISCED 1 szintet.

Amennyiben a 2021. január 1-jén hatályos ISCED osztályozás kategóriáinak megnevezése eltér az EDU.2. - EDU.9. kategóriákban szereplőktől, a 2021. január 1-jén hatályos ISCED osztályozás kategóriáinak a megnevezését kell alkalmazni.

Iskolai végzettség (legmagasabb befejezett szint)EDU.
0.Összesen0.
1.ISCED 0 szint Alapfokú oktatásnál alacsonyabb1.
2.ISCED 1 szint Alapfokú oktatás2.
3.ISCED 2 szint Alsó középfokú oktatás3.
4.ISCED 3 szint Felső középfokú oktatás4.
5.ISCED 4 szint Nem felsőfokú posztszekunder képzés5.
6.ISCED 5 szint Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás6.
7.ISCED 6 szint Felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás7.
8.ISCED 7 szint Mesterképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás8.
9.ISCED 8 szint Doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás.9.
10.Nincs adat (15. életévüket betöltött személyek esetében)10.
11.Nem alkalmazandó (15. életévüket be nem töltött személyek esetében)11.

Az "Iskolai végzettség (legmagasabb befejezett szint)" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Születési hely/ország

A "Születési hely"-re vonatkozóan gyűjtött információk alapja az anya szüléskori szokásos lakóhelye, vagy ha ez az adat nem áll rendelkezésre, akkor a születési hely.

A születési hely szerinti országra vonatkozó információkat a 2021. január 1-jén fennálló nemzetközi határok alapján gyűjtik.

Az "EU-tagállam" olyan ország, amely 2021. január 1-jén tagja az Európai Uniónak.

Születési hely/országPOB.L.POB.M.POB.H.
0.Összesen0.0.0.
1.A születés helye a jelentéstevő országban van1.1.1.
2.A születés helye a jelentéstevő országtól eltérő országban van2.2.2.
2.1.Más EU-tagállam2.1.2.1.2.1.
2.1.01.Belgium2.1.01.
2.1.02.Bulgária2.1.02.
2.1.03.Cseh Köztársaság2.1.03.
2.1.04.Dánia2.1.04.
2.1.05.Németország2.1.05.
2.1.06.Észtország2.1.06.
2.1.07.Írország2.1.07.
2.1.08.Görögország2.1.08.
2.1.09.Spanyolország2.1.09.
2.1.10.Franciaország2.1.10.
2.1.11.Horvátország2.1.11.
2.1.12.Olaszország2.1.12.
2.1.13.Ciprus2.1.13.
2.1.14.Lettország2.1.14.
2.1.15.Litvánia2.1.15.
2.1.16.Luxemburg2.1.16.
2.1.17.Magyarország2.1.17.
2.1.18.Málta2.1.18.
2.1.19.Hollandia2.1.19.
2.1.20.Ausztria2.1.20.
2.1.21.Lengyelország2.1.21.
2.1.22.Portugália2.1.22.
2.1.23.Románia2.1.23.
2.1.24.Szlovénia2.1.24.
2.1.25.Szlovákia2.1.25.
2.1.26.Finnország2.1.26.
2.1.27.Svédország2.1.27.
2.1.28.Egyesült Királyság2.1.28.
2.2.Egyéb területen2.2.2.2.2.2.
2.2.1.Európa egyéb területén2.2.1.2.2.1.
2.2.1.01.Albánia2.2.1.01.
2.2.1.02.Andorra2.2.1.02.
2.2.1.03.Belarusz2.2.1.03.
2.2.1.04.Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság2.2.1.04.
2.2.1.05.Izland2.2.1.05.
2.2.1.06.Koszovó (*1)2.2.1.06.
2.2.1.07.Liechtenstein2.2.1.07.
2.2.1.08.Moldova2.2.1.08.
2.2.1.09.Monaco2.2.1.09.
2.2.1.10.Montenegró2.2.1.10.
2.2.1.11.Norvégia2.2.1.11.
2.2.1.12.Bosznia-Hercegovina2.2.1.12.
2.2.1.13.Oroszországi Föderáció2.2.1.13.
2.2.1.14.San Marino2.2.1.14.
2.2.1.15.Szerbia2.2.1.15.
2.2.1.16.Svájc2.2.1.16.
2.2.1.17.Törökország2.2.1.17.
2.2.1.18.Ukrajna2.2.1.18.
2.2.1.19.Vatikánvárosi Állam2.2.1.19.
2.2.1.20.Feröer szigetek2.2.1.20.
2.2.1.21.Gibraltár2.2.1.21.
2.2.1.22.Guernsey2.2.1.22.
2.2.1.23.Man-sziget2.2.1.23.
2.2.1.24.Jersey2.2.1.24.
2.2.1.25.Sark2.2.1.25.
2.2.1.26.Más európai ország2.2.1.26.
2.2.2.Afrika2.2.2.2.2.2.
2.2.2.01.Algéria2.2.2.01.
2.2.2.02.Angola2.2.2.02.
2.2.2.03.Benin2.2.2.03.
2.2.2.04.Botswana2.2.2.04.
2.2.2.05.Burkina Faso2.2.2.05.
2.2.2.06.Burundi2.2.2.06.
2.2.2.07.Kamerun2.2.2.07.
2.2.2.08.Zöld-foki-szigetek2.2.2.08.
2.2.2.09.Közép-afrikai Köztársaság2.2.2.09.
2.2.2.10.Csád2.2.2.10.
2.2.2.11.Comore-szigetek2.2.2.11.
2.2.2.12.Kongó2.2.2.12.
2.2.2.13.Elefántcsontpart2.2.2.13.
2.2.2.14.Kongói Demokratikus Köztársaság2.2.2.14.
2.2.2.15.Dzsibuti2.2.2.15.
2.2.2.16.Egyiptom2.2.2.16.
2.2.2.17.Egyenlítői-Guinea2.2.2.17.
2.2.2.18.Eritrea2.2.2.18.
2.2.2.19.Etiópia2.2.2.19.
2.2.2.20.Gabon2.2.2.20.
2.2.2.21.Gambia2.2.2.21.
2.2.2.22.Ghána2.2.2.22.
2.2.2.23.Guinea2.2.2.23.
2.2.2.24.Bissau-Guinea2.2.2.24.
2.2.2.25.Kenya2.2.2.25.
2.2.2.26.Lesotho2.2.2.26.
2.2.2.27.Libéria2.2.2.27.
2.2.2.28.Líbia2.2.2.28.
2.2.2.29.Madagaszkár2.2.2.29.
2.2.2.30.Malawi2.2.2.30.
2.2.2.31.Mali2.2.2.31.
2.2.2.32.Mauritánia2.2.2.32.
2.2.2.33.Mauritius2.2.2.33.
2.2.2.34.Marokkó2.2.2.34.
2.2.2.35.Mozambik2.2.2.35.
2.2.2.36.Namíbia2.2.2.36.
2.2.2.37.Niger2.2.2.37.
2.2.2.38.Nigéria2.2.2.38.
2.2.2.39.Ruanda2.2.2.39.
2.2.2.40.Szent Ilona2.2.2.40.
2.2.2.41.São Tomé és Príncipe2.2.2.41.
2.2.2.42.Szenegál2.2.2.42.
2.2.2.43.Seychelle-szigetek2.2.2.43.
2.2.2.44.Sierra Leone2.2.2.44.
2.2.2.45.Szomália2.2.2.45.
2.2.2.46.Dél-Afrika2.2.2.46.
2.2.2.47.Szudán2.2.2.47.
2.2.2.48.Dél-Szudán2.2.2.48.
2.2.2.49.Szváziföld2.2.2.49.
2.2.2.50.Togo2.2.2.50.
2.2.2.51.Tunézia2.2.2.51.
2.2.2.52.Uganda2.2.2.52.
2.2.2.53.Tanzánia2.2.2.53.
2.2.2.54.Nyugat-Szahara2.2.2.54.
2.2.2.55.Zambia2.2.2.55.
2.2.2.56.Zimbabwe2.2.2.56.
2.2.2.57.Más afrikai ország2.2.2.57.
2.2.3.Karib-szigetek, Dél- vagy Közép-Amerika2.2.3.2.2.3.
2.2.3.01.Anguilla2.2.3.01.
2.2.3.02.Antigua és Barbuda2.2.3.02.
2.2.3.03.Argentína2.2.3.03.
2.2.3.04.Aruba2.2.3.04.
2.2.3.05.Bahama-szigetek2.2.3.05.
2.2.3.06.Barbados2.2.3.06.
2.2.3.07.Belize2.2.3.07.
2.2.3.08.Bolívia2.2.3.08.
2.2.3.09.Brazília2.2.3.09.
2.2.3.10.Brit Virgin-szigetek2.2.3.10.
2.2.3.11.Kajmán-szigetek2.2.3.11.
2.2.3.12.Chile2.2.3.12.
2.2.3.13.Kolumbia2.2.3.13.
2.2.3.14.Costa Rica2.2.3.14.
2.2.3.15.Kuba2.2.3.15.
2.2.3.16.Curaçao2.2.3.16.
2.2.3.17.Dominika2.2.3.17.
2.2.3.18.Dominikai Köztársaság2.2.3.18.
2.2.3.19.Ecuador2.2.3.19.
2.2.3.20.Salvador2.2.3.20.
2.2.3.21.Falkland-szigetek (Malvinas)2.2.3.21.
2.2.3.22.Grenada2.2.3.22.
2.2.3.23.Guatemala2.2.3.23.
2.2.3.24.Guyana2.2.3.24.
2.2.3.25.Haiti2.2.3.25.
2.2.3.26.Honduras2.2.3.26.
2.2.3.27.Jamaica2.2.3.27.
2.2.3.28.Mexikó2.2.3.28.
2.2.3.29.Montserrat2.2.3.29.
2.2.3.30.Nicaragua2.2.3.30.
2.2.3.31.Panama2.2.3.31.
2.2.3.32.Paraguay2.2.3.32.
2.2.3.33.Peru2.2.3.33.
2.2.3.34.Saint-Barthélemy2.2.3.34.
2.2.3.35.Saint Kitts és Nevis2.2.3.35.
2.2.3.36.Saint Lucia2.2.3.36.
2.2.3.37.Saint Martin (FR)2.2.3.37.
2.2.3.38.Sint Maarten (NL)2.2.3.38.
2.2.3.39.Saint Vincent és Grenadine-szigetek2.2.3.39.
2.2.3.40.Suriname2.2.3.40.
2.2.3.41.Trinidad és Tobago2.2.3.41.
2.2.3.42.Turks- és Caicos-szigetek2.2.3.42.
2.2.3.43.Uruguay2.2.3.43.
2.2.3.44.Venezuela2.2.3.44.
2.2.3.45.Más karib-szigeteki, dél- vagy közép-amerikai ország2.2.3.45.
2.2.4.Észak-Amerika2.2.4.2.2.4.
2.2.4.01.Kanada2.2.4.01.
2.2.4.02.Grönland2.2.4.02.
2.2.4.03.Amerikai Egyesült Államok2.2.4.03.
2.2.4.04.Bermuda2.2.4.04.
2.2.4.05.Saint-Pierre és Miquelon2.2.4.05.
2.2.4.06.Más észak-amerikai ország2.2.4.06.
2.2.5.Ázsia2.2.5.2.2.5.
2.2.5.01.Afganisztán2.2.5.01.
2.2.5.02.Örményország2.2.5.02.
2.2.5.03.Azerbajdzsán2.2.5.03.
2.2.5.04.Bahrein2.2.5.04.
2.2.5.05.Banglades2.2.5.05.
2.2.5.06.Bhután2.2.5.06.
2.2.5.07.Brunei Darussalam Állam2.2.5.07.
2.2.5.08.Kambodzsa2.2.5.08.
2.2.5.09.Kína2.2.5.09.
2.2.5.10.Grúzia2.2.5.10.
2.2.5.11.India2.2.5.11.
2.2.5.12.Indonézia2.2.5.12.
2.2.5.13.Irak2.2.5.13.
2.2.5.14.Irán2.2.5.14.
2.2.5.15.Izrael2.2.5.15.
2.2.5.16.Japán2.2.5.16.
2.2.5.17.Jordánia2.2.5.17.
2.2.5.18.Kazahsztán2.2.5.18.
2.2.5.19.Észak-Korea2.2.5.19.
2.2.5.20.Dél-Korea2.2.5.20.
2.2.5.21.Kuvait2.2.5.21.
2.2.5.22.Kirgizisztán2.2.5.22.
2.2.5.23.Laosz2.2.5.23.
2.2.5.24.Libanon2.2.5.24.
2.2.5.25.Malajzia2.2.5.25.
2.2.5.26.Maldív-szigetek2.2.5.26.
2.2.5.27.Mongólia2.2.5.27.
2.2.5.28.Mianmar/Burma2.2.5.28.
2.2.5.29.Nepál2.2.5.29.
2.2.5.30.Omán2.2.5.30.
2.2.5.31.Pakisztán2.2.5.31.
2.2.5.32.Fülöp-szigetek2.2.5.32.
2.2.5.33.Katar2.2.5.33.
2.2.5.34.Szaúd-Arábia2.2.5.34.
2.2.5.35.Szingapúr2.2.5.35.
2.2.5.36.Srí Lanka2.2.5.36.
2.2.5.37.Szíria2.2.5.37.
2.2.5.38.Tajvan2.2.5.38.
2.2.5.39.Tádzsikisztán2.2.5.39.
2.2.5.40.Thaiföld2.2.5.40.
2.2.5.41.Kelet-Timor2.2.5.41.
2.2.5.42.Türkmenisztán2.2.5.42.
2.2.5.43.Egyesült Arab Emírségek2.2.5.43.
2.2.5.44.Üzbegisztán2.2.5.44.
2.2.5.45.Vietnam2.2.5.45.
2.2.5.46.Palesztina2.2.5.46.
2.2.5.47.Jemen2.2.5.47.
2.2.5.48.Más ázsiai ország2.2.5.48.
2.2.6.Óceánia2.2.6.2.2.6.
2.2.6.01.Ausztrália2.2.6.01.
2.2.6.02.Mikronéziai Szövetségi Államok2.2.6.02.
2.2.6.03.Cook-szigetek (NZ)2.2.6.03.
2.2.6.04.Fidzsi2.2.6.04.
2.2.6.05.Francia Polinézia2.2.6.05.
2.2.6.06.Francia Déli Területek2.2.6.06.
2.2.6.07.Kiribati2.2.6.07.
2.2.6.08.Marshall-szigetek2.2.6.08.
2.2.6.09.Nauru2.2.6.09.
2.2.6.10.Új-Kaledónia2.2.6.10.
2.2.6.11.Új-Zéland2.2.6.11.
2.2.6.12.Palau2.2.6.12.
2.2.6.13.Pápua Új-Guinea2.2.6.13.
2.2.6.14.Szamoa2.2.6.14.
2.2.6.15.Salamon-szigetek2.2.6.15.
2.2.6.16.Tonga2.2.6.16.
2.2.6.17.Tuvalu2.2.6.17.
2.2.6.18.Pitcairn-szigetek2.2.6.18.
2.2.6.19.Vanuatu2.2.6.19.
2.2.6.20.Wallis és Futuna2.2.6.20.
2.2.6.21.Más óceániai ország2.2.6.21.
3.Egyéb3.3.3.
4.Nincs adat4.4.4.

A "Születési hely/ország" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Az országok "Születési hely/ország" bontásban szereplő felsorolása csak statisztikai célokra alkalmazandó.

Jellemző: Állampolgárság

Az állampolgárság egy egyén és állama közötti sajátos jogi kötelék, amely születés vagy honosítás útján szerezhető, nyilatkozat, döntés, házasságkötés vagy a nemzeti jogszabályokban meghatározott egyéb lehetőség útján.

A két vagy több állampolgársággal rendelkező személyeket egyetlen országhoz kell besorolni, amelyet a következő sorrendet követve kell meghatározni:

1. jelentéstevő ország; vagy

2. amennyiben a személy nem a jelentéstevő ország állampolgára: más EU-tagállam; vagy

3. amennyiben a személy nem egy másik EU-tagállam állampolgára: az Európai Unión kívüli másik ország.

Ha kettős állampolgárság esetén mindkét érintett ország az Európai Unió tagja, ám egyik sem a jelentéstevő ország, a tagállamok döntenek arról, hogy az érintett személyt melyikhez sorolják.

Az "EU-tagállam" olyan ország, amely 2021. január 1-jén tagja az Európai Uniónak.

Az EU-tagállamnak minősülő jelentéstevő országok esetében a "Nem a jelentéstevő ország, hanem másik EU-tagállam szerinti állampolgárság" (COC.H.2.1.) kategórián belül az adott tagállamra utaló alkategória nem alkalmazandó. Az EU-tagállamnak nem minősülő jelentéstevő országok esetében a "Nem a jelentéstevő ország, hanem másik EU-tagállam szerinti állampolgárság" (COC.L.2.1., COC.M.2.1., COC.H.2.1.) kategória helyett az "EU-tagállam állampolgársága" kategóriát kell alkalmazni.

Azon személyeket, akik egyetlen országnak sem állampolgárai, és nem hontalanok, azonban rendelkeznek egyes állampolgárságból eredő jogokkal és kötelezettségekkel (de nem mindegyikkel), az "Elismert nemállampolgárok" (COC.H. 2.2.1.20.) kategóriába kell besorolni.

ÁllampolgárságCOC.L.COC.M.COC.H.
0.Összesen0.0.0.
1.A jelentéstevő ország szerinti állampolgárság1.1.1.
2.Nem a jelentéstevő ország szerinti állampolgárság2.2.2.
2.1.Nem a jelentéstevő ország, hanem másik EU-tagállam szerinti állampolgárság2.1.2.1.2.1.
2.1.01.Belgium2.1.01.
2.1.02.Bulgária2.1.02.
2.1.03.Cseh Köztársaság2.1.03.
2.1.04.Dánia2.1.04.
2.1.05.Németország2.1.05.
2.1.06.Észtország2.1.06.
2.1.07.Írország2.1.07.
2.1.08.Görögország2.1.08.
2.1.09.Spanyolország2.1.09.
2.1.10.Franciaország2.1.10.
2.1.11.Horvátország2.1.11.
2.1.12.Olaszország2.1.12.
2.1.13.Ciprus2.1.13.
2.1.14.Lettország2.1.14.
2.1.15.Litvánia2.1.15.
2.1.16.Luxemburg2.1.16.
2.1.17.Magyarország2.1.17.
2.1.18.Málta2.1.18.
2.1.19.Hollandia2.1.19.
2.1.20.Ausztria2.1.20.
2.1.21.Lengyelország2.1.21.
2.1.22.Portugália2.1.22.
2.1.23.Románia2.1.23.
2.1.24.Szlovénia2.1.24.
2.1.25.Szlovákia2.1.25.
2.1.26.Finnország2.1.26.
2.1.27.Svédország2.1.27.
2.1.28.Egyesült Királyság2.1.28.
2.2.Nem EU-tagállam állampolgársága2.2.2.2.2.2.
2.2.1.Más európai ország2.2.1.2.2.1.
2.2.1.01.Albánia2.2.1.01.
2.2.1.02.Andorra2.2.1.02.
2.2.1.03.Belarusz2.2.1.03.
2.2.1.04.Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság2.2.1.04.
2.2.1.05.Izland2.2.1.05.
2.2.1.06.Koszovó (*2)2.2.1.06.
2.2.1.07.Liechtenstein2.2.1.07.
2.2.1.08.Moldova2.2.1.08.
2.2.1.09.Monaco2.2.1.09.
2.2.1.10.Montenegró2.2.1.10.
2.2.1.11.Norvégia2.2.1.11.
2.2.1.12.Bosznia-Hercegovina2.2.1.12.
2.2.1.13.Oroszországi Föderáció2.2.1.13.
2.2.1.14.San Marino2.2.1.14.
2.2.1.15.Szerbia2.2.1.15.
2.2.1.16.Svájc2.2.1.16.
2.2.1.17.Törökország2.2.1.17.
2.2.1.18.Ukrajna2.2.1.18.
2.2.1.19.Vatikánvárosi Állam2.2.1.19.
2.2.1.20.Elismert nemállampolgárok2.2.1.20.
2.2.1.21.Más európai ország2.2.1.21.
2.2.2.Afrikai ország2.2.2.2.2.2.
2.2.2.01.Algéria2.2.2.01.
2.2.2.02.Angola2.2.2.02.
2.2.2.03.Benin2.2.2.03.
2.2.2.04.Botswana2.2.2.04.
2.2.2.05.Burkina Faso2.2.2.05.
2.2.2.06.Burundi2.2.2.06.
2.2.2.07.Kamerun2.2.2.07.
2.2.2.08.Zöld-foki-szigetek2.2.2.08.
2.2.2.09.Közép-afrikai Köztársaság2.2.2.09.
2.2.2.10.Csád2.2.2.10.
2.2.2.11.Comore-szigetek2.2.2.11.
2.2.2.12.Kongó2.2.2.12.
2.2.2.13.Elefántcsontpart2.2.2.13.
2.2.2.14.Kongói Demokratikus Köztársaság2.2.2.14.
2.2.2.15.Dzsibuti2.2.2.15.
2.2.2.16.Egyiptom2.2.2.16.
2.2.2.17.Egyenlítői-Guinea2.2.2.17.
2.2.2.18.Eritrea2.2.2.18.
2.2.2.19.Etiópia2.2.2.19.
2.2.2.20.Gabon2.2.2.20.
2.2.2.21.Gambia2.2.2.21.
2.2.2.22.Ghána2.2.2.22.
2.2.2.23.Guinea2.2.2.23.
2.2.2.24.Bissau-Guinea2.2.2.24.
2.2.2.25.Kenya2.2.2.25.
2.2.2.26.Lesotho2.2.2.26.
2.2.2.27.Libéria2.2.2.27.
2.2.2.28.Líbia2.2.2.28.
2.2.2.29.Madagaszkár2.2.2.29.
2.2.2.30.Malawi2.2.2.30.
2.2.2.31.Mali2.2.2.31.
2.2.2.32.Mauritánia2.2.2.32.
2.2.2.33.Mauritius2.2.2.33.
2.2.2.34.Marokkó2.2.2.34.
2.2.2.35.Mozambik2.2.2.35.
2.2.2.36.Namíbia2.2.2.36.
2.2.2.37.Niger2.2.2.37.
2.2.2.38.Nigéria2.2.2.38.
2.2.2.39.Ruanda2.2.2.39.
2.2.2.40.São Tomé és Príncipe2.2.2.40.
2.2.2.41.Szenegál2.2.2.41.
2.2.2.42.Seychelle-szigetek2.2.2.42.
2.2.2.43.Sierra Leone2.2.2.43.
2.2.2.44.Szomália2.2.2.44.
2.2.2.45.Dél-Afrika2.2.2.45.
2.2.2.46.Szudán2.2.2.46.
2.2.2.47.Dél-Szudán2.2.2.47.
2.2.2.48.Szváziföld2.2.2.48.
2.2.2.49.Togo2.2.2.49.
2.2.2.50.Tunézia2.2.2.50.
2.2.2.51.Uganda2.2.2.51.
2.2.2.52.Tanzánia2.2.2.52.
2.2.2.53.Nyugat-Szahara2.2.2.53.
2.2.2.54.Zambia2.2.2.54.
2.2.2.55.Zimbabwe2.2.2.55.
2.2.2.56.Más afrikai ország2.2.2.56.
2.2.3.Karib-szigeteki, dél- vagy közép-amerikai ország2.2.3.2.2.3.
2.2.3.01.Antigua és Barbuda2.2.3.01.
2.2.3.02.Argentína2.2.3.02.
2.2.3.03.Aruba2.2.3.03.
2.2.3.04.Bahama-szigetek2.2.3.04.
2.2.3.05.Barbados2.2.3.05.
2.2.3.06.Belize2.2.3.06.
2.2.3.07.Bolívia2.2.3.07.
2.2.3.08.Brazília2.2.3.08.
2.2.3.09.Chile2.2.3.09.
2.2.3.10.Kolumbia2.2.3.10.
2.2.3.11.Costa Rica2.2.3.11.
2.2.3.12.Kuba2.2.3.12.
2.2.3.13.Curaçao2.2.3.13.
2.2.3.14.Dominika2.2.3.14.
2.2.3.15.Dominikai Köztársaság2.2.3.15.
2.2.3.16.Ecuador2.2.3.16.
2.2.3.17.Salvador2.2.3.17.
2.2.3.18.Grenada2.2.3.18.
2.2.3.19.Guatemala2.2.3.19.
2.2.3.20.Guyana2.2.3.20.
2.2.3.21.Haiti2.2.3.21.
2.2.3.22.Honduras2.2.3.22.
2.2.3.23.Jamaica2.2.3.23.
2.2.3.24.Mexikó2.2.3.24.
2.2.3.25.Nicaragua2.2.3.25.
2.2.3.26.Panama2.2.3.26.
2.2.3.27.Paraguay2.2.3.27.
2.2.3.28.Peru2.2.3.28.
2.2.3.29.Saint Kitts és Nevis2.2.3.29.
2.2.3.30.Saint Lucia2.2.3.30.
2.2.3.31.Sint Maarten (NL)2.2.3.31.
2.2.3.32.Saint Vincent és Grenadine-szigetek2.2.3.32.
2.2.3.33.Suriname2.2.3.33.
2.2.3.34.Trinidad és Tobago2.2.3.34.
2.2.3.35.Uruguay2.2.3.35.
2.2.3.36.Venezuela2.2.3.36.
2.2.3.37.Más karib-szigeteki, dél- vagy közép-amerikai ország2.2.3.37.
2.2.4.Észak-amerikai ország2.2.4.2.2.4.
2.2.4.01.Kanada2.2.4.01.
2.2.4.02.Amerikai Egyesült Államok2.2.4.02.
2.2.4.03.Más észak-amerikai ország2.2.4.03.
2.2.5.Ázsiai ország2.2.5.2.2.5.
2.2.5.01.Afganisztán2.2.5.01.
2.2.5.02.Örményország2.2.5.02.
2.2.5.03.Azerbajdzsán2.2.5.03.
2.2.5.04.Bahrein2.2.5.04.
2.2.5.05.Banglades2.2.5.05.
2.2.5.06.Bhután2.2.5.06.
2.2.5.07.Brunei Darussalam Állam2.2.5.07.
2.2.5.08.Kambodzsa2.2.5.08.
2.2.5.09.Kína2.2.5.09.
2.2.5.10.Grúzia2.2.5.10.
2.2.5.11.India2.2.5.11.
2.2.5.12.Indonézia2.2.5.12.
2.2.5.13.Irak2.2.5.13.
2.2.5.14.Irán2.2.5.14.
2.2.5.15.Izrael2.2.5.15.
2.2.5.16.Japán2.2.5.16.
2.2.5.17.Jordánia2.2.5.17.
2.2.5.18.Kazahsztán2.2.5.18.
2.2.5.19.Észak-Korea2.2.5.19.
2.2.5.20.Dél-Korea2.2.5.20.
2.2.5.21.Kuvait2.2.5.21.
2.2.5.22.Kirgizisztán2.2.5.22.
2.2.5.23.Laosz2.2.5.23.
2.2.5.24.Libanon2.2.5.24.
2.2.5.25.Malajzia2.2.5.25.
2.2.5.26.Maldív-szigetek2.2.5.26.
2.2.5.27.Mongólia2.2.5.27.
2.2.5.28.Mianmar/Burma2.2.5.28.
2.2.5.29.Nepál2.2.5.29.
2.2.5.30.Omán2.2.5.30.
2.2.5.31.Pakisztán2.2.5.31.
2.2.5.32.Fülöp-szigetek2.2.5.32.
2.2.5.33.Katar2.2.5.33.
2.2.5.34.Szaúd-Arábia2.2.5.34.
2.2.5.35.Szingapúr2.2.5.35.
2.2.5.36.Srí Lanka2.2.5.36.
2.2.5.37.Szíria2.2.5.37.
2.2.5.38.Tajvan2.2.5.38.
2.2.5.39.Tádzsikisztán2.2.5.39.
2.2.5.40.Thaiföld2.2.5.40.
2.2.5.41.Kelet-Timor2.2.5.41.
2.2.5.42.Türkmenisztán2.2.5.42.
2.2.5.43.Egyesült Arab Emírségek2.2.5.43.
2.2.5.44.Üzbegisztán2.2.5.44.
2.2.5.45.Vietnam2.2.5.45.
2.2.5.46.Palesztina2.2.5.46.
2.2.5.47.Jemen2.2.5.47.
2.2.5.48.Más ázsiai ország2.2.5.48.
2.2.6.Óceániai ország2.2.6.2.2.6.
2.2.6.01.Ausztrália2.2.6.01.
2.2.6.02.Mikronéziai Szövetségi Államok2.2.6.02.
2.2.6.03.Fidzsi2.2.6.03.
2.2.6.04.Kiribati2.2.6.04.
2.2.6.05.Marshall-szigetek2.2.6.05.
2.2.6.06.Nauru2.2.6.06.
2.2.6.07.Új-Zéland2.2.6.07.
2.2.6.08.Palau2.2.6.08.
2.2.6.09.Pápua Új-Guinea2.2.6.09.
2.2.6.10.Szamoa2.2.6.10.
2.2.6.11.Salamon-szigetek2.2.6.11.
2.2.6.12.Tonga2.2.6.12.
2.2.6.13.Tuvalu2.2.6.13.
2.2.6.14.Vanuatu2.2.6.14.
2.2.6.15.Más óceániai ország2.2.6.15.
3.Hontalan3.3.3.
4.Nincs adat4.4.4.

Az "Állampolgárság" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Az országok "Állampolgárság" bontásban szereplő felsorolása csak statisztikai célokra alkalmazandó.

Jellemző: Korábbi külföldi lakóhely és az országba való érkezés éve (1980 után)

Az érkezés éve az a naptári év, amelyben a személy legutoljára létesített szokásos lakóhelyet az országban. Az országba való első érkezés éve helyett a legutóbbi érkezés évét kell bejelenteni (vagyis "Az országba való érkezés éve" jellemző nem ad tájékoztatást megszakított tartózkodásokra vonatkozóan).

"Az országba való érkezés éve 2010 után" bontás a 2010 utáni újabb keletű nemzetközi migrációra összpontosít.

Az országba való érkezés éve 2010 utánYAT.
0.Összesen0.
1.Korábbi külföldi lakóhely és az országba való érkezés éve 2010 vagy későbbi1.
2.Korábbi külföldi lakóhely és az országba való érkezés éve 2009 vagy korábbi vagy sohasem volt külföldi lakóhelye2.
3.Nincs adat3.

"Az országba való érkezés éve 2010 után" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

"Az országba való érkezés éve 1980 után" bontás az 1980 utáni nemzetközi migrációra összpontosít.

A 2021-re vonatkozó adatok a 2021. január 1. és a referencia-időpont közötti időtartamra vonatkoznak.

Az országba való érkezés éve 1980 utánYAE.L.YAE.H.
0.Összesen0.0.
1.Korábbi külföldi lakóhely és az országba való érkezés éve 1980 vagy későbbi1.1.
1.1.2020–20211.1.1.1.
1.1.1.20211.1.1.
1.1.2.20201.1.2.
1.2.2015–20191.2.1.2.
1.2.1.20191.2.1.
1.2.2.20181.2.2.
1.2.3.20171.2.3.
1.2.4.20161.2.4.
1.2.5.20151.2.5.
1.3.2010–20141.3.1.3.
1.3.1.20141.3.1.
1.3.2.20131.3.2.
1.3.3.20121.3.3.
1.3.4.20111.3.4.
1.3.5.20101.3.5.
1.4.2005–20091.4.1.4.
1.4.1.20091.4.1.
1.4.2.20081.4.2.
1.4.3.20071.4.3.
1.4.4.20061.4.4.
1.4.5.20051.4.5.
1.5.2000–20041.5.1.5.
1.6.1995–19991.6.1.6.
1.7.1990–19941.7.1.7.
1.8.1985–19891.8.1.8.
1.9.1980–19841.9.1.9.
2.Korábbi külföldi lakóhely és az országba való érkezés éve 1979 vagy korábbi vagy sohasem volt külföldi lakóhelye2.2.
3.Nincs adat3.3.

"Az országba való érkezés éve 1980 után" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Előző szokásos lakóhely és a jelen helyre érkezés időpontja, vagy a szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

A jelenlegi szokásos lakóhely és a népszámlálás időpontját egy évvel megelőző szokásos lakóhely közötti kapcsolatot kell bejelenteni.

A "Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően" bontásban a lakóhely változása a referencia-időpontot egy évvel megelőző időpont és a referencia-időpont között eltelt időtartamra vonatkozik. Az ugyanazon a LAU2 térségen belüli költözés ugyanazon NUTS 3 térségen belüli költözésnek számít.

Az első életévüket be nem töltött gyermekeket a "Nem alkalmazandó" (ROY.4.) kategóriába kell besorolni.

Az "Előző szokásos lakóhely és a jelen helyre érkezés időpontja" jellemző tekintetében információkat gyűjtő országok minden olyan személyt besorolnak, akik szokásos lakóhelyüket az előző szokásos lakóhelyükhöz, tehát ahhoz a szokásos lakóhelyhez képest, ahonnan mostani szokásos lakóhelyükre költöztek, egynél több alkalommal megváltoztatták a referencia-időpontot megelőző éven belül.

Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzőenROY.
0.Összesen0.
1.A szokásos lakóhely változatlan1.
2.A szokásos lakóhely változott2.
2.1.Költözés a jelentéstevő országon belül2.1.
2.1.1.A népszámlálás időpontját egy évvel megelőző szokásos lakóhely és a jelenlegi szokásos lakóhely ugyanabban a NUTS 3 térségben található2.1.1.
2.1.2.A népszámlálás időpontját egy évvel megelőző szokásos lakóhely és a jelenlegi szokásos lakóhely nem ugyanabban a NUTS 3 térségben található2.1.2.
2.2.Beköltözés a jelentéstevő országon kívülről2.2.
3.Nincs adat3.
4.Nem alkalmazandó4.

A "Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Családi állás

A családmag szűk értelemben olyan módon határozható meg, hogy azt két vagy több, egyazon háztartáshoz tartozó személy alkotja, akik egymással ellenkező neműek között létesített házastársi kapcsolatban állnak vagy regisztrált élettársi kapcsolat tagjai vagy nem regisztrált élettársi kapcsolat tagjai vagy pedig egymással szülő-gyermek kapcsolatban állnak. A család tehát lehet gyermektelen pár, egy vagy több gyermeket nevelő pár, vagy egyedülálló szülő egy vagy több gyermekkel. Ez a családfogalom a gyermekek és a felnőttek közötti viszonyt a közvetlen (elsőfokú) rokonságra, tehát a szülő-gyermek kapcsolatra korlátozza.

A gyermek olyan vér szerinti, mostoha- vagy örökbefogadott gyermek (életkorra vagy családi állapotra való tekintet nélkül), akinek szokásos lakóhelye legalább egyik szülője háztartásában található, és aki nem él együtt ugyanabban a háztartásban partnerével vagy saját gyermekével. A nevelt gyermekek nem tartoznak ebbe a körbe. A házastárssal, regisztrált vagy nem regisztrált élettárssal vagy egy vagy több saját gyermekkel együtt élő gyermek nem tekinthető gyermeknek. Két háztartásban (például szülei házasságának felbontása miatt) felváltva élő gyermek esetében azt a háztartást kell figyelembe venni, ahol ideje nagyobb részét tölti. Amennyiben a gyermek ugyanannyi időt tölt mindkét szülőnél, azt a háztartást kell figyelembe venni, ahol a gyermeket a nép- és lakásszámlálás estéjén találják, vagy azt a háztartást, ahol a gyermek jogszerű vagy bejegyzett lakóhelye van.

A "Partnerek" fogalmába beleértendők a házaspárok, továbbá a regisztrált, illetve a nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő párok. A "Regisztrált élettársi kapcsolat" kifejezés a "Jogi értelemben vett családi állapot" jellemző technikai leírása szerint határozható meg.

Két személy kapcsolata akkor tekinthető "nem regisztrált élettársi kapcsolat"-nak, ha

- ugyanahhoz a háztartáshoz tartoznak, és

- egymással házasságszerű kapcsolatban vannak, és

- egymással nem léptek sem házasságra, sem regisztrált élettársi kapcsolatra.

A család fogalmának meghatározásában nem szerepelnek azok a "háztartások, ahol hiányzik egy generáció" (tehát az egy nagyszülőből vagy nagyszülőkből és egy vagy több unokából álló háztartások, ahol az említett unokák szülei nincsenek jelen).

Családi állásFST.L.FST.M.FST.H.
0.Összesen0.0.0.
1.Partnerek1.1.1.
1.1.Házaspárok vagy regisztrált élettársi kapcsolat tagjai1.1.1.1.
1.1.1.Ellenkező nemű házaspárok vagy regisztrált élettársi kapcsolat tagjai1.1.1.
1.1.2.Azonos nemű házaspárok vagy regisztrált élettársi kapcsolat tagjai1.1.2.
1.2.Nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő partnerek1.2.1.2.
2.Egyedülálló szülők2.2.2.
3.Gyermekek3.3.3.
3.1.Akik szülője nem egyedülálló3.1.3.1.
3.2.Akik szülője egyedülálló3.2.3.2.
4.Nincs adat4.4.4.
5.Nem alkalmazandó – nem családmagban élő személyek5.5.5.

A "Családi állás" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Családmag típusa

A családfogalmak leírásai és a "családmag", a "gyermek", a "pár" és a "nem regisztrált élettársi kapcsolat" fogalmaknak a "Családi állás" jellemzőnél szerepeltetett meghatározásai a "Családmag típusa" jellemző esetében is alkalmazandók.

Családmag típusaTFN.L.TFN.H.
0.Összesen0.0.
1.Házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család1.1.
1.1.Házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család velük együtt élő gyermekek nélkül1.1.
1.1.1.Ellenkező nemű házaspár alkotta család1.1.1.
1.1.2.Azonos nemű házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család1.1.2.
1.2.Házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család legalább egy velük együtt élő, 25 év alatti gyermekkel1.2.
1.2.1.Ellenkező nemű házaspár alkotta család1.2.1.
1.2.2.Azonos nemű házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család1.2.2.
1.3.Házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család, ahol a legfiatalabb velük együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét1.3.
1.3.1.Ellenkező nemű házaspár alkotta család1.3.1.
1.3.2.Azonos nemű házaspár vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család1.3.2.
2.Nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család2.2.
2.1.Nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család velük együtt élő gyermekek nélkül2.1.
2.2.Nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család legalább egy velük együtt élő, 25 év alatti gyermekkel2.2.
2.3.Nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta család, ahol a legfiatalabb velük együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét2.3.
3.Egyedülálló apa családja3.3.
3.1.Egyedülálló apa családja legalább egy vele együtt élő, 25 év alatti gyermekkel3.1.
3.2.Egyedülálló apa családja, ahol a legfiatalabb vele együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét3.2.
4.Egyedülálló anya családja4.4.
4.1.Egyedülálló anya családja legalább egy vele együtt élő, 25 év alatti gyermekkel4.1.
4.2.Egyedülálló anya családja, ahol a legfiatalabb vele együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét4.2.

A "Családmag típusa" bontás a "családmag" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Családmag nagysága

A "családmag" kifejezésre vonatkozóan a "Családi állás" jellemzőnél megadott meghatározás a "Családmag nagysága" jellemző esetében is alkalmazandó.

Családmag nagyságaSFN.
0.Összesen0.
1.2 személy1.
2.3–5 személy2.
2.1.3 személy2.1.
2.2.4 személy2.2.
2.3.5 személy2.3.
3.6 és több személy3.
3.1.6–10 személy3.1.
3.2.11 és több személy3.2.

A "Családmag nagysága" bontás a "családmag" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Háztartási állás

A tagállamok a magánháztartások meghatározására a "háztartás fogalmá"-t, ha pedig erre nincs lehetőség, akkor a "háztartás/lakás fogalmá"-t használják.

1. A háztartás fogalma

A háztartás fogalma alapján a magánháztartás

a) Egyszemélyes háztartás, amelyet vagy egy elkülönített lakóegységben egyedül élő személy alkot, vagy egy olyan személy, aki bérlőként egy lakóegység külön szobájában (vagy szobáiban) él, azonban a lakóegység más lakóival nem alkot közösséget az alábbi meghatározás szerinti többszemélyes háztartásban való részvétel céljából; vagy

b) Többszemélyes háztartás, vagyis két vagy több olyan személyből álló csoport, akik egy lakóegység teljes területén vagy annak egy részén együtt élnek, és élelmiszerrel és adott esetben más, a létfenntartáshoz szükséges eszközökkel közösen látják el magukat. A csoport tagjai jövedelmükkel többé-kevésbé közösen is gazdálkodhatnak.

2. A háztartás/lakás fogalma

A háztartás/lakás fogalma szerint valamennyi, egyazon lakóegységben élő személy ugyanazon háztartás részese, és eszerint egy lakott lakóegységben egy háztartás található. A háztartás/lakás koncepciója szerint tehát a lakott lakóegységek száma és az ezekben található háztartások száma megegyezik, és a lakóegységek és a háztartások ugyanazon a helyen találhatók.

A "Magánháztartásban élő személyek" kategóriájába a "Családmagban élő személyek" (HST.M. és HST.H.1.1.) és a "Nem családmagban élő személyek" (HST.M. és HST.H. 1.2.) kategóriája tartozik bele. A "Családmagban élő személyek" kategóriája valamennyi olyan személyre vonatkozik, akik olyan magánháztartáshoz tartoznak, amelyben olyan családmag él, amelynek az említett személy tagja. A "Nem családmagban élő személyek" kategória valamennyi olyan személyre vonatkozik, aki nem családi háztartásban él vagy olyan családi háztartásban él, amelyben nem része az adott háztartásban élő családmagnak.

A nem családi háztartás lehet egyszemélyes háztartás ("Egyedül élő személyek" (HST.H.1.2.1.)) vagy családmag nélküli többszemélyes háztartás. A "Nem egyedül élő személyek" (HST.H.1.2.2.) kategóriába olyan személyek sorolhatók, akik vagy családmag nélküli többszemélyes háztartásban élnek, vagy olyan családi háztartásban, ahol nem tagjai a háztartásban élő családmagnak.

Az intézeti háztartásba olyan személyek sorolhatók, akik lakóhely és ellátás iránti szükségletéről egy intézet gondoskodik. Intézet alatt olyan jogi szervet kell érteni, amely célja hosszú távú lakóhely és szolgáltatás nyújtása személyek csoportja számára. Az intézetek általában a lakók által közösen használt helyiségekkel (fürdők, társalgók, étkezők, hálótermek stb.) rendelkeznek.

A "hajléktalan személyek" (HST.M. 2.2. és HST.H.2.2.) olyan személyek, akik fedél nélkül élnek az utcán, mindenféle olyan hajlékot nélkülözve, amely lakóegységnek minősülne (elsődleges hajléktalanság), vagy pedig ideiglenes szállásokat gyakran váltogató személyek (másodlagos hajléktalanság).

Háztartási állásHST.L.HST.M.HST.H.
0.Összesen0.0.0.
1.Magánháztartásban élő személyek1.1.1.
1.1.Családmagban élő személyek1.1.1.1.
1.2.Nem családmagban élő személyek1.2.1.2.
1.2.1.Egyedül élő személyek1.2.1.
1.2.2.Nem egyedül élő személyek1.2.2.
1.3.Magánháztartásban élő személyek, besorolás nélkül1.3.1.3.
2.Nem magánháztartásban élő személyek2.2.2.
2.1.Intézeti háztartásban élő személyek2.1.2.1.
2.2.Nem magánháztartásban élő személyek (a hajléktalan személyeket is beleértve), besorolás nélkül2.2.2.2.

A "Háztartási állás" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Magánháztartás típusa

A háztartás fogalmaira vonatkozóan a "Háztartási állás" jellemzőnél megadott leírások a "Magánháztartás típusa" jellemző esetében is alkalmazandók.

A "Pár alkotta háztartás" fogalmába beleértendők a házaspár alkotta háztartások, a regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta háztartások és a nem regisztrált élettársi kapcsolatban élő pár alkotta háztartások.

Magánháztartás típusaTPH.L.TPH.H.
0.Összesen0.0.
1.Nem családi háztartások1.1.
1.1.Egyszemélyes háztartások1.1.1.1.
1.2.Többszemélyes háztartások1.2.1.2.
2.Egy család alkotta háztartások2.2.
2.1.Pár alkotta háztartás2.1.
2.1.1.Párok velük együtt élő gyermekek nélkül2.1.1.
2.1.2.Párok legalább egy velük együtt élő, 25 év alatti gyermekkel2.1.2.
2.1.3.Párok, ahol a legfiatalabb velük együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét2.1.3.
2.2.Egyedülálló apa háztartása2.2.
2.2.1.Egyedülálló apa háztartása legalább egy vele együtt élő, 25 év alatti gyermekkel2.2.1.
2.2.2.Egyedülálló apa háztartása, ahol a legfiatalabb vele együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét2.2.2.
2.3.Egyedülálló anya háztartása2.3.
2.3.1.Egyedülálló anya háztartása legalább egy vele együtt élő, 25 év alatti gyermekkel2.3.1.
2.3.2.Egyedülálló anya háztartása, ahol a legfiatalabb vele együtt élő gyermek betöltötte a 25. életévét2.3.2.
3.Két vagy több családból álló háztartások3.3.

A "Magánháztartás típusa" bontás a "magánháztartások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Magánháztartás nagysága

A háztartás fogalmaira vonatkozóan a "Háztartási állás" jellemzőnél megadott leírások a "Magánháztartás nagysága" jellemző esetében is alkalmazandók.

Magánháztartás nagyságaSPH.
0.Összesen0.
1.1 személy1.
2.2 személy2.
3.3–5 személy3.
3.1.3 személy3.1.
3.2.4 személy3.2.
3.3.5 személy3.3.
4.6–10 személy4.
5.11 vagy több személy5.

A "Magánháztartás nagysága" bontás a "magánháztartások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Lakhatási formák

A "Lakhatási formák" jellemző az egész népességre vonatkozik, és arra a lakástípusra utal, amelyben egy személy a nép- és lakásszámlálás idején szokásosan tartózkodik. Ez minden olyan személyt érint, akik a nép- és lakásszámlálás idején különféle lakóegységekben rendelkeznek szokásos lakóhellyel, vagy nem rendelkeznek szokásos lakóhellyel és ideiglenesen egy bizonyos fajta lakóegységben tartózkodnak, vagy fedél nélküliek, kedvezőtlen körülmények között vagy sürgősségi szállásokon alszanak.

A lakók olyan személyek, akiknek a szokásos lakóhelye az adott kategóriába sorolható helyen található.

A "hagyományos lakások" olyan, szerkezetileg elkülönülő és független helyiségek, amelyek rögzített helyen találhatók, amelyeket állandó emberi tartózkodás céljára alakítottak ki, és amelyek a referencia-időpontban

a) lakóhelyként szolgálnak, vagy

b) üresen állnak, vagy

c) időszakos vagy másodlagos használatra vannak fenntartva.

Az "elkülönülő" azt jelenti, hogy a lakást falak veszik körül, és tető vagy mennyezet fedi, hogy egy vagy több személy benne elszigetelődhessen. A "független" azt jelenti, hogy a lakás közvetlenül megközelíthető az utcáról vagy lépcsőről, folyosóról, galériáról vagy emeletről.

"Egyéb lakóegységek" kunyhók, bódék, putrik, vityillók, lakókocsik, lakóhajók, ólak, malmok, barlangok vagy más, a nép- és lakásszámlálás idején emberi tartózkodásra használt hajlékok, függetlenül attól, hogy azokat emberi tartózkodásra szánták-e.

A "kollektív lakóegységek" olyan helyiségek, amelyeket egyének nagyobb csoportjai vagy több háztartás ott tartózkodására alakítottak ki, és amelyeket a nép- és lakásszámlálás idején legalább egy személy szokásos lakóhelyként használ.

A "lakott hagyományos lakások", az egyéb lakóegységek és a kollektív lakóegységek együttesen "lakóegységek"-nek minősülnek. A "lakóegység" legalább egy személy szokásos lakóhelye kell, hogy legyen.

A lakott hagyományos lakások és más lakóegységek együttesen lakóegységnek minősülnek.

A hajléktalan (vagyis szokásos lakóhellyel egyetlen lakóegységben sem rendelkező) személyek olyan személyek, akik fedél nélkül élnek az utcán, mindenféle olyan hajlékot nélkülözve, amely lakóegységnek minősülne (elsődleges hajléktalanság), vagy pedig ideiglenes szállásokat gyakran váltogató személyek (másodlagos hajléktalanság).

Lakhatási formákHAR.
0.Összesen0.
1.Hagyományos lakásban vagy kollektív lakóegységben élő lakók1.
1.1.Hagyományos lakásban élő lakók1.1.
1.2.Kollektív lakóegységben élő lakók1.2.
2.Egyéb lakóegységben élő lakók és hajléktalanok2.
3.Nincs adat3.

A "Lakhatási formák" bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok és részadatok bontására szolgál.

Jellemző: A háztartások lakáshasználati jogcíme

"A háztartások lakáshasználati jogcíme" jellemző olyan megállapodásra utal, amelynek értelmében egy magánháztartás egy lakóegységet teljes egészében vagy részben elfoglal.

Azok a háztartások, amelyek lakóegységének vonatkozásában folyamatban van a jelzálog kifizetése vagy a lakóegység idővel más pénzügyi megállapodás szerint történő megvásárlása, az "Olyan háztartások, amelyeknek legalább az egyik tagja a lakóegység egészének vagy részének tulajdonosa" (TSH.1.) kategóriába sorolandók.

Azok a háztartások, amelyeknek legalább az egyik tagja a lakóegység tulajdonosa, és legalább az egyik tagja a lakóegység egészének vagy részének bérlője, az "Olyan háztartások, amelyeknek legalább az egyik tagja a lakóegység egészének vagy részének tulajdonosa" (TSH.1.) kategóriába sorolandók.

A háztartások lakáshasználati jogcímeTSH.
0.Összesen0.
1.Olyan háztartások, amelyeknek legalább az egyik tagja a lakóegység egészének vagy részének tulajdonosa1.
2.Olyan háztartások, amelyeknek legalább az egyik tagja a lakóegység egészének vagy részének bérlője (és nem más tag a tulajdonosa)2.
3.Olyan háztartások, amelyek másfajta lakáshasználati jogcím alapján foglalják el egy lakóegység egészét vagy részét3.
4.Nincs adat4.

"A háztartások lakáshasználati jogcíme" bontás a "magánháztartások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Lakóegység típusa

A "lakóegység" egy vagy több személy szokásos lakóhelyét jelentő lakás. A "hagyományos lakások", az "egyéb lakóegységek" és a "kollektív lakóegységek" fogalma a "Lakhatási formák" jellemzőnél került meghatározásra.

Lakóegység típusaTLQ.
0.Összesen0.
1.Lakott hagyományos lakások1.
2.Egyéb lakóegység2.
3.Kollektív lakóegységek3.
4.Nincs adat4.

A "Lakóegység típusa" bontás a "lakóegységek" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Hagyományos lakás lakottsága

A "lakott hagyományos lakások" olyan hagyományos lakások, amelyek a nép- és lakásszámlálás idején egy vagy több személy szokásos lakóhelyéül szolgálnak. A "nem lakott hagyományos lakások" olyan hagyományos lakások, amelyek a nép- és lakásszámlálás idején nem szolgálnak egyetlen személy szokásos lakhelyéül sem.

Az időszakos vagy másodlagos használatra fenntartott lakások, az üres lakások, valamint azok a hagyományos lakások, amelyekben élnek lakók, ám amelyek nem szerepelnek a nép- és lakásszámlálásban, a "nem lakott hagyományos lakások" (OCS.2.) kategóriába sorolandók.

Hagyományos lakás lakottságaOCS.
0.Összesen0.
1.Lakott hagyományos lakások1.
2.Nem lakott hagyományos lakások2.
3.Nincs adat3.

A "Hagyományos lakás lakottsága" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Tulajdoni jelleg (lakáshasználati megállapodás, amely alapján a lakást lakják)

A "Tulajdoni jelleg" jellemző a lakás, nem pedig a lakás helyéül szolgáló ingatlan tulajdonviszonyaira vonatkozik. Azt a lakáshasználati megállapodást szándékozik bemutatni, amely alapján a lakást lakják.

A "tulajdonosa által lakott lakás" azt jelenti, hogy a lakásnak legalább egy lakója a lakás részének vagy egészének a tulajdonosa.

A "bérlakás" azt jelenti, hogy a lakáshasználatért a lakásnak legalább az egyik lakója bérleti díjat fizet, és a lakás részének vagy egészének egyetlen ott lakó sem a tulajdonosa.

A nem lakott hagyományos lakásokat a "Nem alkalmazandó" (OWS.5.) kategóriába kell besorolni.

Tulajdoni jellegOWS.
0.Összesen0.
1.Tulajdonosa által lakott lakás1.
2.Bérlakás2.
3.Egyéb tulajdoni formájú lakás3.
4.Nincs adat4.
5.Nem alkalmazandó5.

A "Tulajdoni jelleg" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Lakók száma

A lakóegységek lakóinak száma azon személyek száma, akik számára a lakóegység szokásos lakóhelyül szolgál.

Lakók számaNOC.
0.Összesen0.
1.1 személy1.
2.2 személy2.
3.3–5 személy3.
3.1.3 személy3.1.
3.2.4 személy3.2.
3.35 személy3.3.
4.6 és több személy4.
4.1.6–10 személy4.1.
4.1.1.6 személy4.1.1.
4.1.2.7 személy4.1.2.
4.1.3.8 személy4.1.3.
4.1.4.9 személy4.1.4.
4.1.5.10 személy4.1.5.
4.2.11 vagy több személy4.2.

A "Lakók száma" bontás a "lakott hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Hasznos alapterület és/vagy a lakóegység szobáinak száma

A hasznos alapterület meghatározása a következő:

- a külső falakon belül mért alapterület, a lakáscélra alkalmatlan pincék és padlások, továbbá több lakásos épületek esetében a közös használatú helyiségek kivételével; vagy

- a "szoba" fogalmának meghatározása szerinti helyiségek teljes alapterülete.

A "szoba" egy lakóegységnek a padlótól a mennyezetig vagy a tetőig elérő falak által körbezárt olyan része, amely méretéből adódóan alkalmas egy felnőtt személynek szánt ágy elhelyezésére (legalább 4 négyzetméter), és amelynek magassága a mennyezet nagyobb része alatt legalább 2 méter.

A tagállamok a "hasznos alapterület"-ről, vagy ha ez nem lehetséges, a "szobák számá"-ról tesznek jelentést.

Hasznos alapterületUFS.
0.Összesen0.
1.30 négyzetméter alatt1.
2.30 – kevesebb mint 40 négyzetméter2.
3.40 – kevesebb mint 50 négyzetméter3.
4.50 – kevesebb mint 60 négyzetméter4.
5.60 – kevesebb mint 80 négyzetméter5.
6.80 – kevesebb mint 100 négyzetméter6.
7.100 – kevesebb mint 120 négyzetméter7.
8.120 – kevesebb mint 150 négyzetméter8.
9.150 négyzetméter és 150 négyzetméter felett9.
10.Nincs adat10.

A "Hasznos alapterület" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Szobák számaNOR.
0.Összesen0.
1.1 szoba1.
2.2 szoba2.
3.3 szoba3.
4.4 szoba4.
5.5 szoba5.
6.6 szoba6.
7.7 szoba7.
8.8 szoba8.
9.9 és több szoba9.
10.Nincs adat10.

A "Szobák száma" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Laksűrűség

A "Laksűrűség" jellemző a négyzetméterben megadott hasznos alapterületet vagy a szobák számát viszonyítja a lakók számához, a "Lakók száma" jellemzőben megadottak szerint. A tagállamok a laksűrűségről a "hasznos alapterület", vagy ha ez nem lehetséges, a "szobák száma" alapján tesznek jelentést.

Laksűrűség (alapterület)DFS.
0.Összesen0.
1.Lakónként 10 négyzetméter alatt1.
2.Lakónként 10 – kevesebb mint 15 négyzetméter2.
3.Lakónként 15 – kevesebb mint 20 négyzetméter3.
4.Lakónként 20 – kevesebb mint 30 négyzetméter4.
5.Lakónként 30 – kevesebb mint 40 négyzetméter5.
6.Lakónként 40 – kevesebb mint 60 négyzetméter6.
7.Lakónként 60 – kevesebb mint 80 négyzetméter7.
8.Lakónként 80 négyzetméter és 80 négyzetméter felett8.
9.Nincs adat9.

A "Laksűrűség (alapterület)" bontás a "lakott hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Laksűrűség (szobák száma)DRM.
0.Összesen0.
1.Lakónként 0,5 szoba alatt1.
2.Lakónként 0,5 – kevesebb mint 1,0 szoba2.
3.Lakónként 1,0 – kevesebb mint 1,25 szoba3.
4.Lakónként 1,25 – kevesebb mint 1,5 szoba4.
5.Lakónként 1,5 – kevesebb mint 2,0 szoba5.
6.Lakónként 2,0 – kevesebb mint 2,5 szoba6.
7.Lakónként 2,5 – kevesebb mint 3,0 szoba7.
8.Lakónként 3,0 és ennél több szoba8.
9.Nincs adat9.

A "Laksűrűség (szobák száma)" bontás a "lakott hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Vízrendszer

Elismert tény, hogy egyes tagállamok esetében - ahol erre vonatkozóan bizonyítékok állnak rendelkezésre a korábbi nép- és lakásszámlálások, adminisztratív adatforrások vagy mintavételes felmérési adatok alapján - feltételezhető, hogy jóformán minden hagyományos lakás esetében "A hagyományos lakásban van vezetékes víz". Ennélfogva e tagállamok esetében minden hagyományos lakás a WSS.1. - "A hagyományos lakásban van vezetékes víz" kategóriába sorolható. Ha a tagállamok ezt az opciót választják, e feltételezést igazolniuk kell és meg kell magyarázniuk a metaadatokban.

VízrendszerWSS.
0.Összesen0.
1.A hagyományos lakásban van vezetékes víz1.
2.A hagyományos lakásban nincs vezetékes víz2.
3.Nincs adat3.

A "Vízrendszer" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: WC

Elismert tény, hogy egyes tagállamok esetében - ahol erre vonatkozóan bizonyítékok állnak rendelkezésre a korábbi nép- és lakásszámlálások, adminisztratív adatforrások vagy mintavételes felmérési adatok alapján - feltételezhető, hogy jóformán minden hagyományos lakásban van "WC". Ennélfogva e tagállamok esetében minden hagyományos lakás TOI.1. - "A hagyományos lakásban van öblítős WC" kategóriába sorolható. Ha a tagállamok ezt az opciót választják, e feltételezést igazolniuk kell és meg kell magyarázniuk a metaadatokban.

WCTOI.
0.Összesen0.
1.A hagyományos lakásban van öblítős WC1.
2.A hagyományos lakásban nincs öblítős WC2.
3.Nincs adat3.

A "WC" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Fürdési lehetőség

A fürdési lehetőség a teljes test lemosására kialakított bármilyen lehetőség, ideértve a zuhanyzókat is.

Elismert tény, hogy egyes tagállamok esetében - ahol erre vonatkozóan bizonyítékok állnak rendelkezésre a korábbi nép- és lakásszámlálások, adminisztratív adatforrások vagy mintavételes felmérési adatok alapján - feltételezhető, hogy jóformán minden hagyományos lakásban van "Fürdési lehetőség". Ennélfogva e tagállamok esetében minden hagyományos lakás BAT.1. - "A hagyományos lakásban van rögzített fürdőkád vagy zuhanyzó" kategóriába sorolható. Ha a tagállamok ezt az opciót választják, e feltételezést igazolniuk kell és meg kell magyarázniuk a metaadatokban.

Fürdési lehetőségBAT.
0.Összesen0.
1.A hagyományos lakásban van rögzített fürdőkád vagy zuhanyzó1.
2.A hagyományos lakásban nincs rögzített fürdőkád vagy zuhanyzó2.
3.Nincs adat3.

A "Fürdési lehetőség" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Fűtés típusa

A hagyományos lakás fűtése akkor tekinthető központi fűtésnek, ha a fűtést közösségi hőközpontból vagy az épületbe vagy a hagyományos lakásba fűtési célból beépített létesítményből szolgáltatják, az energiaforrásra való tekintet nélkül.

Elismert tény, hogy egyes tagállamok esetében - ahol erre vonatkozóan bizonyítékok állnak rendelkezésre a korábbi nép- és lakásszámlálások, adminisztratív adatforrások vagy mintavételes felmérési adatok alapján - feltételezhető, hogy jóformán minden hagyományos lakásban "Van központi fűtés". Ennélfogva e tagállamok esetében minden hagyományos lakás TOH.1. - "Van központi fűtés" kategóriába sorolható. Ha a tagállamok ezt az opciót választják, e feltételezést igazolniuk kell és meg kell magyarázniuk a metaadatokban.

Fűtés típusaTOH.
0.Összesen0.
1.Van központi fűtés1.
2.Nincs központi fűtés2.
3.Nincs adat3.

A "Fűtés típusa" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Lakás az épület típusa szerint

A "Lakás az épület típusa szerint" jellemző a lakás elhelyezkedése szerinti épületben található lakások számára utal.

Egy épület akkor tekinthető nem lakóépületnek, ha túlnyomó részt nem lakhatási célt szolgál (kereskedelmi épület, irodaépület, gyár), azonban például az ingatlan gondnoka vagy ott lakó alkalmazott számára kis számú lakást tartalmaz.

Lakás az épület típusa szerintTOB.
0.Összesen0.
1.Lakóépületekben található hagyományos lakások1.
1.1.Egylakásos épületekben található hagyományos lakások1.1.
1.2.Kétlakásos épületekben található hagyományos lakások1.2.
1.3.Három- vagy többlakásos épületekben található hagyományos lakások1.3.
2.Nem lakóépületekben található hagyományos lakások2.
3.Nincs adat3.

A "Lakás az épület típusa szerint" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

Jellemző: Lakás az építés időszaka szerint

A "Lakás az építés időszaka szerint" jellemző arra az évre utal, amikor a lakás elhelyezkedése szerinti épület megépítését befejezték.

Lakás az építés időszaka szerintPOC.
0.Összesen0.
1.1919 előtt1.
2.1919–19452.
3.1946–19603.
4.1961–19804.
5.1981–20005.
6.2001–20106.
7.2011–20157.
8.2016 és később8.
9.Nincs adat9.

A "Lakás az építés időszaka szerint" bontás a "hagyományos lakások" összesített adatának és részadatainak bontására szolgál.

(1) Az "x.", "x.x." és "x.x.x." kód a tagállam tekintetében 2021. január 1-jén érvényes NUTS-osztályozástól, az "x.x.x.x." kód pedig a tagállam tekintetében 2021. január 1-jén érvényes LAU-osztályozástól függ. Az "N" jelölés a nemzeti szintre utaló bontást határozza meg.

(2) Az 1059/2003/EK rendelettel összhangban a Bizottságnak továbbított valamennyi, területi egységekre bontandó tagállami statisztikának a NUTS-osztályozást kell használnia. Következésképpen, azért hogy összehasonlítható regionális statisztikák készüljenek, a területi egységekre vonatkozó adatokat a NUTS-osztályozás szerint kell rendelkezésre bocsátani. (Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)).

(3) Az "1.x." és "1.x.x." kód a tagállam tekintetében 2021. január 1-jén érvényes NUTS-osztályozástól függ. Az "N" jelölés a nemzeti szintre utaló bontást határozza meg.

(*1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

(*2) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R0543 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R0543&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék