32010L0066[1]

A Tanács 2010/66/EU irányelve ( 2010. október 14. ) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról

A TANÁCS 2010/66/EU IRÁNYELVE

(2010. október 14.)

a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a javaslat nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés (héa-visszatérítés) részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK irányelv (3) a 2009. december 31. előtt benyújtott visszatérítési kérelmekre alkalmazandó.

(2) A 2008/9/EK irányelv alkalmazása érdekében a tagállamok kötelesek létrehozni elektronikus portálokat, amelyen keresztül lehetővé válik az adott tagállamban letelepedett adóalanyok számára a nem a letelepedés helye szerinti tagállamban felmerült héa visszatérítésére irányuló kérelmek benyújtása. Ezeknek az elektronikus portáloknak 2010. január 1-jétől működniük kellett volna.

(3) Egyes tagállamokban számos komoly késedelem és bizonyos technikai problémák hatással voltak az elektronikus portálok létrehozására és működésére, gátolva ezáltal bizonyos kérelmek időben történő benyújtását. A 2008/9/EK irányelv szerint a kérelmeket legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig be kell nyújtani a letelepedés helye szerinti tagállam részére. E határidő és néhány elektronikus portál működésképtelensége miatt fennáll annak kockázata, hogy egyes adóalanyok nem tudják a 2009-ben felmerült költségeik után járó héalevonási jogukat érvényesíteni. Ezért a határidőt 2011. március 31-ig kivételesen meg kell hosszabbítani a 2009. év visszatérítési időszakjaira vonatkozó kérelmek tekintetében.

(4) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve az Unió érdekében - készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedéseik közötti megfelelést, és hogy ezeket tegyék közzé.

(5) Annak érdekében, hogy az adóalanyoknak ne kelljen a 2009. év visszatérítési időszakaira vonatkozó kérelmek tekintetében a 2010. szeptember 30-i határidőt betartaniuk, indokolt ezt az irányelvet 2010. október 1-jétől alkalmazni.

(6) A 2008/9/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/9/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2009. év visszatérítési időszakaira vonatkozó visszatérítési kérelmeket a letelepedés helye szerinti tagállam részére kell benyújtani legkésőbb 2011. március 31-én."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. október 1-jéig ténylegesen megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok által elfogadott intézkedéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez az irányelv 2010. október 1-jétől alkalmazandó.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2010. október 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SCHAUVLIEGE

(1) 2010. szeptember 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2010. szeptember 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 44., 2008.2.20., 23. o.

(4) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0066 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0066&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére