32008L0009[1]

A Tanács 2008/9/EK irányelve ( 2008. február 12. ) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE

(2008. február 12.)

a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

(1)

Mind a tagállamok közigazgatási hatóságainak, mind az üzleti vállalkozásoknak jelentős problémát okoznak azok a végrehajtási szabályok, amelyeket a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1979. december 6-i 79/1072/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) állapított meg.

(2)

Az említett irányelvben megállapított szabályozást módosítani kell azon határidő tekintetében, amelyen belül az üzleti vállalkozásokat értesíteni kell a visszatérítési kérelmek ügyében hozott határozatokról. Ezzel egyidejűleg elő kell írni az üzleti vállalkozások számára is, hogy megállapított határidőn belül adjanak választ. Továbbá az eljárást a modern technológiák felhasználásával egyszerűbbé és korszerűbbé kell tenni.

(3)

Az új eljárásnak javítania kell az üzleti vállalkozások helyzetét, hiszen a tagállamok késedelmes visszatérítés esetén kamatfizetésre kötelezettek, és a vállalkozások fellebbezési joga megerősítésre kerül.

(4)

Az érthetőség és a könnyebb olvashatóság érdekében a 79/1072/EGK irányelv alkalmazására vonatkozó, eddig a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvben ( 4 ) foglalt rendelkezést be kell illeszteni ebbe az irányelvbe.

(5)

Mivel ezen irányelv célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás ( 5 ) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(7)

Az egyértelműség érdekében a 79/1072/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni figyelemmel a 2010. január 1-je előtt benyújtott visszatérítési kérelmekre tekintettel szükséges átmeneti intézkedésekre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a 2006/112/EK irányelv 170. cikkében meghatározott hozzáadottértékadó-visszatérítés (héa) részletes szabályait állapítja meg azon, nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok esetében, akik teljesítik a 3. cikkben foglalt feltételeket.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni:

(1) "nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalany": a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének értelmében vett minden olyan adóalany, aki nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállam területén telepedett le;

(2) "a visszatérítés helye szerinti tagállam": az a tagállam, amelyben a héát a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyra az ebben a tagállamban számára más adóalany által végzett termékértékesítéshez, illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, vagy az ebbe a tagállamba irányuló termékimporthoz kapcsolódóan felszámították;

(3) "visszatérítési időszak": a 16. cikk szerinti azon időszak, amelyre a visszatérítési kérelem vonatkozik;

(4) "visszatérítési kérelem": a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanynak - az ebben a tagállamban számára más adóalany által teljesített termékértékesítéshez, illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, vagy az ebbe a tagállamba irányuló termékimporthoz kapcsolódóan - a visszatérítés helye szerinti tagállamban felszámított héa visszatérítésére vonatkozó kérelem;

(5) "kérelmező": a visszatérítési kérelmet benyújtó, nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalany.

3. cikk

Ez az irányelv a következő feltételeknek megfelelő bármely, nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyra alkalmazandó:

a) a visszatérítési időszakban nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban volt gazdasági tevékenységének székhelye vagy olyan állandó telephelye, ahonnan gazdasági ügyletek lebonyolítására került sor, vagy - székhely és állandó telephely hiányában - lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ezen tagállam területén volt;

b) a visszatérítési időszakban nem végzett olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amely a visszatérítés helye szerinti tagállam területén teljesítettnek tekinthető, a következő ügyletek kivételével:

i. a 2006/112/EK irányelv 144., 146., 148., 149., 151., 153., 159. és 160. cikke értelmében adómentes fuvarozási szolgáltatások teljesítése és ahhoz járulékosan kapcsolódó tevékenységek;

ii. az olyan személy részére történő termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások, aki a 2006/112/EK irányelv 194-197. és 199. cikkével összhangban a héa megfizetésére kötelezett.

4. cikk

Ezen irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

a) a visszatérítés helye szerinti tagállam jogszabályai értelmében tévesen kiszámlázott héa;

b) az olyan termékértékesítés tekintetében kiszámlázott héa, amely a 2006/112/EK irányelv 138. cikke vagy 146. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében adómentességet élvez vagy élvezhet.

5. cikk

Minden egyes tagállam a nem a visszatérítés szerinti tagállamban letelepedett valamennyi adóalanynak visszatéríti az ebben a tagállamban számára más adóalany által végzett termékértékesítéshez, illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, vagy az ebbe a tagállamba irányuló termékimporthoz kapcsolódóan felszámított héát, amennyiben az érintett termékeket és szolgáltatásokat a következő ügyletek céljaira használják:

a) a 2006/112/EK irányelv 169. cikkének a) és b) pontjában említett ügyletek;

b) olyan személy részére teljesített ügyletek, aki a 2006/112/EK irányelv 194-197. és 199. cikkével összhangban a héa megfizetésére kötelezett, ezen irányelvnek a visszatérítés helye szerinti tagállamban való alkalmazása szerint.

A 6. cikk sérelme nélkül és ezen irányelv alkalmazásában az előzetesen felszámított adó visszatérítésére való jogosultságot a 2006/112/EK irányelv szerint határozzák meg, az utóbbi irányelvnek a visszatérítés helye szerinti tagállamban való alkalmazása szerint.

6. cikk

A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalany akkor válik jogosulttá visszatérítésre a visszatérítés helye szerinti tagállamban, ha a letelepedésének helye szerinti tagállamban adólevonásra jogosító ügyleteket bonyolít le.

Amennyiben a letelepedésének helye szerinti tagállamban a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalany az adott tagállamban adólevonásra jogosító ügyleteket és adólevonásra nem jogosító ügyleteket is teljesít, a visszatérítés helye szerinti tagállam az 5. cikk szerint visszatéríthető összegből a héának a letelepedés helye szerinti tagállam által alkalmazott 2006/112/EK irányelv 173. cikkének megfelelően csak az elsőként említett ügyletekre eső részét térítheti vissza.

7. cikk

A héának a visszatérítés helye szerinti tagállamban való visszatérítése céljából a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalany a visszatérítés helye szerinti tagállamnak címzett elektronikus visszatérítési kérelmet nyújt be a letelepedés helye szerinti tagállamban, az ezen tagállam által létrehozott elektronikus portálon keresztül.

8. cikk

(1) A visszatérítési kérelem a következő információkat tartalmazza:

a) a kérelmező neve és teljes címe;

b) elektronikus kapcsolattartásra szolgáló címe;

c) a kérelmező azon üzleti tevékenységének leírása, amelyhez az áruk és szolgáltatások beszerzésre kerülnek;

d) az a visszatérítési időszak, amelyre a kérelem kiterjed;

e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a 3. cikk b) pontjának i. és ii. alpontjában említett ügyletek kivételével a visszatérítési időszakban nem teljesített olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amely a visszatérítés helye szerinti tagállam területén tekinthető teljesítettnek;

f) a kérelmező héaazonosító száma vagy adó-nyilvántartási száma;

g) bankszámlájának adatai, beleértve az IBAN- és a BIC-kódot is.

(2) A visszatérítési kérelem minden egyes, visszatérítés helye szerinti tagállamra, valamint minden számlára vagy importokmányra nézve az (1) bekezdésben megnevezett információk mellett a következő adatokat tartalmazza:

a) a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó neve és teljes címe;

b) az import esetének kivételével, a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó héaazonosító száma vagy a visszatérítés helye szerinti tagállam által kiadott adó-nyilvántartási száma a 2006/112/EK irányelv 239. és 240. cikkével összhangban;

c) az import esetének kivételével, a visszatérítés helye szerinti tagállamot jelölő előtag a 2006/112/EK irányelv 215. cikkével összhangban;

d) a számla vagy import okmány dátuma és száma;

e) az adóalap és a héa összege a visszatérítés helye szerinti tagállam nemzeti pénznemében kifejezve;

f) a levonható héának az 5. cikkel és a 6. cikk második bekezdésével összhangban kiszámított összege a visszatérítés helye szerinti tagállam nemzeti pénznemében kifejezve;

g) adott esetben a 6. cikknek megfelelően számított, százalékban kifejezett levonási hányad;

h) a beszerzett termékek és szolgáltatások jellege, a 9. cikknek megfelelő kódokkal megjelölve.

9. cikk

(1) A visszatérítési kérelemben a következő kódokkal kell megjelölni a beszerzett termékek és szolgáltatások jellegét:

1.

=

üzemanyag;

2.

=

közlekedési eszközök bérbeadása;

3.

=

(az 1. és a 2. kód alatt említett áruktól és szolgáltatásoktól eltérő) közlekedési eszközökkel kapcsolatos költségek;

4.

=

autópályadíjak és úthasználati díjak;

5.

=

utazási költségek, mint például taxiköltségek, tömegközlekedési díjak;

6.

=

lakhatás;

7.

=

élelmiszer, ital és éttermi szolgáltatások;

8.

=

belépőjegyek vásárokra és kiállításokra;

9.

=

luxuskiadások, szórakozási célú kiadások és reprezentációs költségek;

10.

=

egyéb.

A 10-es kód alkalmazása esetén meg kell adni az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellegét.

(2) A visszatérítés helye szerinti tagállam az (1) bekezdésben meghatározott minden egyes kód tekintetében kérheti a kérelmezőtől további kiegészítő információ elektronikus kódok formájában való benyújtását, amennyiben ezen információ a visszatérítés helye szerinti tagállamban adott módon alkalmazandó 2006/112/EK irányelv szerinti adólevonási jog bármilyen korlátozása miatt, vagy a visszatérítés helye szerinti tagállamnak az említett irányelv 395. vagy 396. cikke alapján biztosított releváns eltérés végrehajtásához szükséges.

10. cikk

A 20. cikk szerinti információkérés sérelme nélkül a visszatérítés helye szerinti tagállam kérheti a kérelmezőtől a számla vagy az import okmány másolatának elektronikus úton való benyújtását is a visszatérítési kérelemmel együtt, ha a számlán vagy az import okmányon szereplő adóalap legalább 1 000 EUR vagy annak nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéke. Amennyiben a számla üzemanyagra vonatkozik, ez a küszöbérték 250 EUR vagy annak nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéke.

11. cikk

A visszatérítés helye szerinti tagállam kérheti a kérelmezőtől üzleti tevékenységének az 1798/2003/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 34a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok révén történő megnevezését.

12. cikk

A visszatérítés helye szerinti tagállam meghatározhatja, hogy a visszatérítési kérelemben foglalt információt vagy az egyéb lehetséges kiegészítő információkat a kérelmezőnek mely nyelven vagy nyelveken kell benyújtania.

13. cikk

Amennyiben a visszatérítési kérelem benyújtását követően a megadott levonható arány a 2006/112/EK irányelv 175. cikkének értelmében kiigazításra kerül, a kérelmezőnek ki kell igazítania a kért vagy már visszatérített összeget.

A kiigazítást a visszatérítési kérelemben kell elvégezni a szóban forgó visszatérítési időszakot követő naptári év során, vagy egy külön nyilatkozatnak a letelepedés helye szerinti tagállam által létrehozott elektronikus portálon keresztül történő benyújtásával, amennyiben a kérelmező ezen naptári év alatt nem nyújt be visszatérítési kérelmet.

14. cikk

(1) A visszatérítési kérelem az alábbiakra vonatkozik:

a) a visszatérítési időszak alatt számlázott termékek beszerzésére vagy szolgáltatások igénybevételére, feltéve hogy a héa a számla kiállításának időpontja előtt vagy a számla kiállításakor vált esedékessé; vagy olyan termékek beszerzésére, illetve olyan szolgáltatások igénybevételére, amelyek esetében a héa a visszatérítési időszak alatt vált esedékessé, feltéve hogy a beszerzéseket, illetve az igénybevételt az adófizetési kötelezettség keletkezése előtt kiszámlázták;

b) a termékek visszatérítési időszak alatt történt importjára.

(2) Az első bekezdésben említett ügyleteken túl, a visszatérítési kérelem olyan számlákra vagy import okmányokra is vonatkozhat, amelyekkel kapcsolatban még nem nyújtottak be visszatérítési kérelmet, és amelyek olyan ügyletekre vonatkoznak, amelyeket a kérdéses naptári évben teljesítettek.

15. cikk

(1) A visszatérítési kérelmet legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig be kell nyújtani a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A visszatérítési kérelem kizárólag akkor tekinthető benyújtottnak, ha a kérelmező a 8., 9. és 11. cikkben megkövetelt valamennyi adatot megadta.

A 2009. év visszatérítési időszakaira vonatkozó visszatérítési kérelmeket a letelepedés helye szerinti tagállam részére kell benyújtani legkésőbb 2011. március 31-én.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam elektronikus úton, haladéktalanul igazolja a kérelmezőnek a kérelem kézhezvételét.

16. cikk

A visszatérítési időszak nem haladhatja meg az egy naptári évet, és nem lehet kevesebb három naptári hónapnál. A visszatérítési kérelmek vonatkozhatnak azonban három hónapnál rövidebb időszakra is abban az esetben, ha az időszak egy naptári év fennmaradó részét teszi ki.

17. cikk

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári évnél rövidebb, de három hónapnál nem rövidebb visszatérítési időszakra vonatkozik, a héa összege, amelyre vonatkozóan a visszatérítési kérelmet benyújtják, nem lehet kevesebb 400 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári éves visszatérítési időszakra vagy egy naptári év fennmaradó részére vonatkozik, a héa összege nem lehet kevesebb 50 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

18. cikk

(1) A letelepedés helye szerinti tagállam nem továbbítja a visszatérítési kérelmet a visszatérítés helye szerinti tagállamhoz, amennyiben a kérelmező a letelepedés helye szerinti tagállamban a visszatérítési időszak alatt:

a) nem héaalany;

b) a 2006/112/EK irányelv 132., 135. 136., 371., 374-377. cikkének, 378. cikke (2) bekezdése a) pontjának, 379. cikke (2) bekezdésének, illetve 380-390. cikkének vagy a 2005-ös csatlakozási okmány azonos mentességeket előíró rendelkezéseinek értelmében csak olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez, amely az előzetesen felszámított héa levonásának jogával nem járó mentességgel rendelkezik;

c) a 2006/112/EK irányelv 284., 258., 256., és 287. cikkében a kisvállalkozások részére megállapított adómentességre jogosult;

d) a 2006/112/EK irányelv 296-305. cikkének értelmében a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közös átalányadózási szabályozás alá tartozik.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam elektronikus úton értesíti a kérelmezőt az (1) bekezdés alapján hozott határozatáról.

19. cikk

(1) A visszatérítés helye szerinti tagállam elektronikus úton, haladéktalanul értesíti a kérelmezőt a kérelem beérkezésének időpontjáról.

(2) A visszatérítés helye szerinti tagállam a visszatérítési kérelemnek a hozzá történő beérkezésétől számított négy hónapon belül értesíti a kérelmezőt a visszatérítési kérelem jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról.

20. cikk

(1) Azokban az esetekben, amikor a visszatérítés helye szerinti tagállam úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésére minden lényeges információ ahhoz, hogy határozatot hozzon a teljes vagy részleges visszatérítésre vonatkozóan, a 19. cikk (2) bekezdésben említett négy hónapos időszakon belül elektronikus úton kiegészítő információt kérhet különösen a kérelmezőtől vagy a letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatóságaitól. Ha a kiegészítő információkat a kérelmezőtől vagy valamely tagállam illetékes hatóságától eltérő személytől kéri, a kérés - amennyiben a kérés címzettje rendelkezik ilyen eszközökkel - csak elektronikus úton történhet.

Szükség esetén a visszatérítés helye szerinti tagállam további kiegészítő információt kérhet.

Az e bekezdéssel összhangban kért információ magában foglalhatja a vonatkozó számla vagy import okmány eredeti vagy másodpéldányának benyújtását, ha a visszatérítés helye szerinti tagállam indokolhatóan kételkedik egy bizonyos követelés érvényessége vagy pontossága tekintetében. Ebben az esetben a 10. cikkben említett küszöbértékek nem alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdés szerint kért információt a kérelem címzettjéhez történő beérkezéstől számított egy hónapon belül meg kell adni a visszatérítés helye szerinti tagállam számára.

21. cikk

Amennyiben a visszatérítés helye szerinti tagállam kiegészítő információt kér, a visszatérítés helye szerinti tagállam a kért információk beérkezésétől számított két hónapon belül, vagy ha nem kapott választ a kérésére, a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított határidő lejártát követő két hónapon belül értesíti a kérelmezőt a visszatérítési kérelem jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról. A teljes vagy részleges visszatérítésre vonatkozó határozat meghozatalára rendelkezésre álló időtartam azonban - a visszatérítési kérelemnek a visszatérítés helye szerinti tagállamhoz való beérkezésétől számítva - minden esetben legalább hat hónap.

Amennyiben a visszatérítés helye szerinti tagállam további kiegészítő információt kér, a visszatérítési kérelemnek a hozzá történő beérkezésétől számított nyolc hónapon belül értesíti a kérelmezőt a teljes vagy részleges visszatérítésre vonatkozó határozatról.

22. cikk

(1) Amennyiben a visszatérítési kérelem jóváhagyásra kerül, a visszatérítés helye szerinti tagállam visszatéríti a jóváhagyott összeget legkésőbb 10 munkanapon belül a 19. cikk (2) bekezdésében említett határidő, vagy kiegészítő, illetve további kiegészítő információk kérése esetén a 21. cikkben említett megfelelő határidők lejártát követően.

(2) A visszatérítést a visszatérítés helye szerinti tagállamban kell kifizetni, vagy a kérelmező kérésére bármely más tagállamban. Ez utóbbi esetben a visszatérítés helye szerinti tagállam a kérelmezőnek kifizetendő összegből levonja a banki átutalási díjakat.

23. cikk

(1) Amennyiben a visszatérítési kérelem teljes vagy részleges elutasítására kerül sor, a visszatérítés helye szerinti tagállam a határozattal együtt az elutasítás indokait is közli a kérelmezővel.

(2) A visszatérítési kérelem elutasításáról szóló határozat ellen a kérelmező a visszatérítés helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál fellebbezést nyújthat be, az e tagállamban letelepedett személyek által benyújtott visszatérítési kérelmek esetében a fellebbezésekre vonatkozó formai és határidő-feltételekkel azonos feltételek mellett.

Ha a visszatérítés helye szerinti tagállam jogának értelmében a visszatérítési kérelemre vonatkozó határozat ezen irányelv által megállapított határidőn belüli meghozatalának elmulasztása sem jóváhagyásnak, sem elutasításnak nem minősül, az ebben a helyzetben az ezen tagállamban letelepedett adóalanyok rendelkezésére álló minden közigazgatási vagy bírósági eljárásnak ugyanígy a kérelmező rendelkezésére is kell állnia. Ha nem léteznek ilyen eljárások, a visszatérítési kérelemre vonatkozó határozat megállapított határidőn belüli meghozatalának elmulasztása a kérelem elutasításának minősül.

24. cikk

(1) Amennyiben a visszatérítéshez csalárd módon vagy egyéb helytelen úton jutottak, a visszatérítés helye szerinti tagállam illetékes hatósága - a visszatérítés helye szerinti tagállamban alkalmazott eljárással összhangban, a hozzáadottérték-adó beszedésével kapcsolatos kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül - közvetlenül eljárást indít a tévesen kifizetett összegek, valamint a kirótt büntetések és kamatok visszafizettetésére.

(2) Ha közigazgatási bírság kivetésére vagy kamat felszámítására került sor, de azt nem fizették be, a visszatérítés helye szerinti tagállam - a be nem fizetett összeg értékéig - az érintett adóalanynak nyújtott minden további visszatérítést felfüggeszthet.

25. cikk

A visszatérítés helye szerinti tagállam - a visszatérítés összegének növelésével vagy csökkentésével, vagy egy külön nyilatkozat benyújtása esetén külön kifizetés vagy beszedés formájában - figyelembe veszi a korábbi visszatérítési kérelmekkel kapcsolatosan végzett, a 13. cikkben említett kiigazítást.

26. cikk

Ha a visszatérítés a 22. cikk (1) bekezdése szerinti legkésőbbi időpont után történik, a visszatérítés helye szerinti tagállamot a fizetendő visszatérítés összege után kamat terheli.

Nem alkalmazható az (1) bekezdés, ha a megadott határidőn belül a visszatérítés helye szerinti tagállam számára a kérelmező nem nyújtotta be a kért kiegészítő vagy további kiegészítő információkat. Ugyanígy nem alkalmazható az (1) bekezdés a 10. cikk szerinti, elektronikus úton továbbítandó dokumentumoknak a visszatérítés helye szerinti tagállamba való beérkezéséig.

27. cikk

(1) A kamatot a visszatérítés megfizetésének a 22. cikk (1) bekezdése szerinti határidejének utolsó napjától kezdve kell számítani addig a napig, amelyen a visszatérítés kifizetésére valójában sor került.

(2) A kamatláb megegyezik a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok számára nyújtott hozzáadottérték-adó visszatérítés tekintetében az azon tagállam nemzeti joga szerint alkalmazandó kamatlábbal.

Ha a nemzeti jog alapján nem fizetendő kamat a letelepedett adóalanyoknak járó visszatérítésre vonatkozóan, a fizetendő kamat megfelel a visszatérítés helye szerinti tagállamban az adóalanyok által fizetett héa késedelmes kifizetése tekintetében alkalmazott kamatnak vagy ezzel egyenértékű díjnak.

28. cikk

(1) Ez az irányelv a 2009. december 31. előtt benyújtott visszatérítési kérelmekre alkalmazandó.

(2) A 79/1072/EK irányelv 2010. január 1-jei hatállyal hatályát veszti. Annak rendelkezéseit azonban továbbra is alkalmazni kell a 2010. január 1-je előtt benyújtott visszatérítési kérelmekre.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozások az ezen irányelvre való hivatkozásnak minősülnek, kivétel a 2010. január 1-je előtt benyújtott visszatérítési kérelmek esetében.

29. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. január 1-jei hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

30. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

31. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 285. E, 2006.11.22., 122. o.

( 2 ) HL C 28., 2006.2.3., 86. o.

( 3 ) HL L 331., 1979.12.27., 11. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 347., 2006.12.11., 1 o. A legutóbb a 2007/75/EK irányelvvel (HL L 346., 2007.12.29., 13. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

( 6 ) HL L 264., 2003.10.15., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0009 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0009&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0009-20101001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0009-20101001&locale=hu