32001R0703[1]

A Bizottság 703/2001/EK rendelete (2001. április 6.) a 91/414/EK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszában értékelendő növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról, és az e hatóanyagok referensének kijelölt tagállamok jegyzékének felülvizsgálatáról

A Bizottság 703/2001/EK rendelete

(2001. április 6.)

a 91/414/EK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszában értékelendő növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról, és az e hatóanyagok referensének kijelölt tagállamok jegyzékének felülvizsgálatáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/21/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2],

tekintettel a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendeletre [3] és különösen annak 5. cikke (2) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EKG irányelv I. mellékletébe az 1993. július 26-án a piacon már jelen lévő és a 451/2000/EK rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagok felvételét biztosítani kívánó gyártóknak e szándékukat az illetékes referens tagállamoknak legkésőbb 2000. augusztus 31-ig be kellett jelenteniük.

(2) A referens tagállamok a Bizottságnak jelentést tettek arról, hogy az ilyen bejelentések megfeleltek-e a 451/2000/EK rendelet V. mellékletének 1. részében említett felvételi feltételeknek, a kérdéses rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint.

(3) A Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsággal együttműködve tovább vizsgálta ezeket a bejelentéseket, hogy megállapítsa, a referens tagállamok azokat a határidő előtt kapták-e meg, és azok kielégítik-e a felvételi feltételeket.

(4) Ennélfogva határozni kell a rendelet keretében értékelendő hatóanyagok és azon személyek meghatározásáról, akik jogosultak ezen anyagok esetében bejelentőként eljárni.

(5) A tagállamok referensként való kijelölését a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében elrendelt munkaprogram második szakaszához a 451/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és I. melléklete határozza meg. Tekintettel bizonyos aránytalanságokra, amelyekre az I. mellékletbe való felvétel iránti kérelmek megvizsgálását követően derült fény, a referens szerepét bizonyos hatóanyagok tekintetében egy másik tagállamnak kell átadni.

(6) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alapján előírt felülvizsgálat időbeni befejezésének érdekében a 451/2000/EK rendelet alapján előírt dossziéknak és egyéb műszaki vagy tudományos információknak a referens tagállamhoz történő benyújtására is határidőt kell megszabni.

(7) A fent említett követelményeknek megfelelő bejelentést tevő gyártók nevét és címét közzé kell tenni annak érdekében, hogy kapcsolatot lehessen teremteni a közös dossziék bemutatásához.

(8) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 451/2000/EK rendelet keretében értékelendő hatóanyagok jegyzékét e rendelet I. mellékletének A oszlopa tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említett anyagok mindegyikéhez a referens tagállamként kijelölt tagállamot e rendelet I. melléklete B oszlopában, a megfelelő hatóanyag mellett található.

(3) A 451/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében azok a gyártók, akik kellő időben bejelentést tettek, e rendelet I. melléklete C oszlopában szerepelnek a megfelelő hatóanyag mellett egy három vagy ötjegyű kóddal. Az egyes gyártók nevét és címét e rendelet II. melléklete rendeli az egyes kódokhoz.

2. cikk

A 451/2000/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) és d) pontjában említett határidő a dossziék és más vonatkozó információk benyújtására a referens tagállamhoz: 2002. április 30.

3. cikk

Ez a rendelet 2001. május 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. április 6-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 69., 2001.3.10., 17. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A hatóanyagok (A oszlop), a referens tagállamok (B oszlop) és a bejelentő gyártók (kód azonosító) (C oszlop) jegyzéke

A. RÉSZ: ANTIKOLINÉSZTERÁZ HATÓANYAGOK

A | B | C |

Név | Referens tagállam | Bejelentő gyártók |

Szerves foszfátok

Kaduzafosz | Görögország | FMC |

Diazinon | Portugália | MAK |

Diklórvosz | Olaszország | DEN |

AMV |

UPL |

Dimetoát | Egyesült Királyság | RIV |

SCC |

Etefon | Hollandia | AVS-FR |

PHY |

SCC |

Etion | Franciaország | CHE |

Etoprofosz | Egyesült Királyság | AVS-DE |

Fenamifosz | Hollandia | BAY |

Fenitrotion | Egyesült Királyság | SUM |

Izoxation | Spanyolország | SAN |

Malation | Finnország | CHE |

CEQ |

Metidation | Portugália | MAK |

NCP-PT |

Mevinfosz | Svédország | AMV |

Monokrotofosz | Olaszország | UPL |

Naled | Franciaország | AMV |

Oxidemeton-metil | Franciaország | GWI |

OTF |

Forát | Egyesült Királyság | UPL |

Fozalon | Ausztria | AVS-DE |

Foszmet | Spanyolország | GWI |

Foszfamidon | Németország | UPL |

Pirimifosz-metil | Egyesült Királyság | ZEN |

Tolklofosz-metil | Hollandia | SUM |

Triklórfon | Spanyolország | CEQ |

Karbamátok

Benfurakarb | Belgium | OTS |

Karbaril | Spanyolország | AVS-DE |

Karbofurán | Belgium | DIA |

PHY |

FMC |

Karboszulfán | Belgium | FMC |

PPC |

Formetanát | Olaszország | AVS-DE |

Metiokarb | Egyesült Királyság | BAY |

Metomil | Egyesült Királyság | DPD-DE |

MAK |

Oxamil | Írország | DPD-DE |

Pirimikarb | Egyesült Királyság | ZEN |

SDE |

Propamokarb | Írország | AVS-FR |

CAG |

Tiodikarb | Egyesült Királyság | AVS-DE |

Triazamát | Egyesült Királyság | BAS-BE |

B. RÉSZ

A | B | C |

Név | Referens tagállam | Bejelentő gyártók |

1,3-diklór-propén | Spanyolország | BAS-BE |

DAS |

AGL |

UNI |

1,3-diklór-propén (cisz) | Spanyolország | BAS-BE |

Kaptán | Olaszország | TOM |

IQV |

MAK |

Klodinafop | Hollandia | NCP-NL |

Klopiralid | Finnország | DAS |

BCL |

UPL |

Ciánazin | Svédország | BAS-BE |

Ciprodinil | Franciaország | NCP-FR |

Diklórprop-P | Dánia | PTF |

Dimeténamid | Németország | BAS-DE |

Dimetomorf | Németország | BAS-BE |

Diuron | Dánia | DTF |

PHY |

MAK |

Fipronil | Franciaország | AVS-FR |

Folpet | Olaszország | MAK |

Foszetil | Franciaország | AVS-FR |

INA |

CAL |

PRO |

Glufozinát | Svédország | AVS-DE |

Haloxifop-R | Dánia | DAS |

Metkonazol | Belgium | BAS-BE |

Metribuzin | Németország | FSG |

CTX |

UPL |

BAY |

PPC |

Prometrin | Görögország | MAK |

Pirimetanil | Ausztria | AVS-FR |

Rimszulfuron | Németország | DPD-UK |

Terbutrin | Németország | MAK |

Tolilfluanid | Finnország | BAY |

Tribenuron | Svédország | DPD-DK |

Triklopir | Írország | DAS |

BCL |

Trifluralin | Görögország | DAS |

MAK |

PHY |

Trinexapak | Hollandia | NCP-NL |

Tritikonazol | Ausztria | AVS-FR |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A bejelentő gyártók azonosító kódjának, nevének és címének jegyzéke

Azonosító | Név | Cím |

AGL | Agroquímicos de Levante SA | Polígono industrial Castilla Vial no 5, s/n E-46380 Cheste (Valencia) |

AMV | Amvac Chemical Corp. | Surrey Technology Centre 40 Occam Road The Surrey Research Park GuildfordGU2 5YG Surrey United Kingdom |

AVS-DE | Aventis Crop Science GmbH | Industriepark Hoechst, Gebäude K607 D-65926 Frankfurt am Main |

AVS-FR | Aventis Crop Science | 14-20, rue Pierre-Baizet - BP 9163 F-69263 Lyon Cedex 09 |

BAS-BE | BASF Brussels Regulatory Office | Chaussée de Tirlemont 105 B-5030 Gembloux |

BAS-DE | BASF AG | Agrarzentrum, Postfach 120 D-67114 Limburgerhof |

BAY | Bayer AG PF-E/Registrierung | Business Group Crop Protection Agricultural Center Protection D-51368 Leverkusen |

BCL | Barclay Chemicals | Tyrellstown Way Damastown Industrial Estate Mulhuddart Dublin 15 Ireland |

CAG | Chimac-Agriphar SA | Rue de Renory 26 B-4102 Ougrée |

CAL | Calliope SA | Route d'Artix - BP 80 F-64150 Nougères |

CEQ | Cequisa | Muntaner, 322, 1o 2a E-08021 Barcelona |

CHE | Cheminova Agro A/S | Postboks 9 DK-7620 Lemvig |

CTX | Chemtox A/S | Pakhustorvet 4 DK-6000 Kolding |

DAS | Dow Agro Sciences | Letcombe Laboratory Letcombe Regis Wantage OX12 9JT Oxfordshire United Kingdom |

DEN | Denka International BV | Postbus 337 3770 AH Barneveld Nederland |

DIA | Dianica sa | Route d'Artix, BP 80 F-64150 Noguères |

DPD-UK | DuPont (UK) Limited | Wedgewood Way Stevenag SG1 4QN Hertfordshire United Kingdom |

DPD-DK | DuPont Danmark A/S | Skøjtevej 26 Postboks 3000 DK-2770 Kastrup |

DPD-DE | DuPont de Nemours GmbH | DuPont Str., 1 D-61352 Bad Homburg |

DTF | The European Diuron Taskforce | c/o Ir. SD van Hoogstraten Poenaardlaan 7 B-3090 Overijse |

FMC | FMC Europe NV | Avenue Louise 480, boîte 9 D-1050 Bruxelles |

FSG | Feinchemie Schwebda | Straßburger Straße 5 D-37269 Eschwege |

GWI | Gowan Internacional | Rua do Bom Jesus, 18-3.o Esq P-9050-028 Funchal |

INA | Industrias Afrasa SA | Ciudad de Sevilla, 53 Polígono industrial Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) |

IQV | Indsutrias Químicas del Vallès | Av. de Rafael de Casanova, 81 E-08100 Mollet del Vallès (Barcelona) |

MAK | Makhteshim Agan Intern. Coordination | Avenue Louise 283, boîte 7 B-1050 Bruxelles |

NCP-FR | Novartis Agro SA | 14, Bd. Richelieu BP 420 F-92845 Rueil-Malmaison |

NCP-NL | Novartis Crop Protection AG | Novartis Agro Benelux BV Stepvelden 10 - Postbus 1048 4704 RM Roosendaal Nederland |

NCP-PT | Novartis Agro Lda | Av. Duque d'Ávila, 141-6.o Esq. P-1050-081 Lisboa |

OTF | Oxydemeton-methly Task Force | Oxydemeton-methyl Task Force c/o United Phosphorus (Europe) Ltd. Chadwick House, Birchwood Park Warrington WA3 6AE Chesire United Kingdom |

OTS | Otsuka Chemical Co. Ltd. | London Representative Office Roman House, Wood Street, London EC2Y 5BA United Kingdom |

PHY | Phytorus SA | 1 bis, rue du 8 mai 1945 F-77410 Claye-Souilly |

PPC | Proplan Plant Protection Company, SL | Vía de las Dos Castillas, 11 Bloque 4, 2o A E-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) |

PRO | Probelte SA | Ctra. Madrid, km 384,6 Polígono industrial El Tivo E-30100 Espinardo (Murcia) |

PTF | 2,4-DP-P (1988) Task Force | 2,4-DP-P (1988) Task Force, c/o BASF Aktiengesellschaft, Agricultural Center, D-67114 Limburgerhof |

RIV | Rivendell Consulting Ltd. | Rivendell House Stamullen Co. Meath Ireland |

SAN | Sankyo Company Ltd. | ANA House 6-8 Old Bond St. London W1X 3TA United Kingdom |

SCC | SCC GmbH, Scientific Consulting Company | Chemische-Wissenschaftliche Beratung GmbH Mikroforum Ring 1 D-55234 Wendelsheim |

SDE | Sundat (Europe) Limited | Molukkenstraat 200 1098 TW Amsterdam Nederland |

SUM | Sumitomo Chemical Agro Europe SA | Parc d'Affaires de Crécy 2, rue Claude-Chappe F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or |

TOM | Tomen France SA | 18, avenue de l'Opéra F-75001 Paris |

UNI | Uniroyal Chemical Ltd. | Kennet House 4 Langley Quay Slough SL3 6EH Berkshire United Kingdom |

UPL | United Phosphorus (Europe) Ltd. | Chadwick House, Birchwood Park Warrington WA3 6AE Cheshire United Kingdom |

ZEN | Zeneca Agrochemicals Regulatory Affairs D | Fernhurst Haslemere GU27 3JE Surrey United Kingdom |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R0703 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R0703&locale=hu

Tartalomjegyzék