32002F0475

A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről 2002/475/IB

A TANÁCS KERETHATÁROZATA

(2002. június 13.)

a terrorizmus elleni küzdelemről

(2002/475/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 31. cikkének e) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

(1) Az Európai Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás egyetemes értékei, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása alapján áll. A demokrácia és a jogállamiság - tagállamai által közösen vallott - elvein alapul.

(2) A terrorizmus ezen elvek egyik legsúlyosabb megsértése. A Tanács 1995. október 14-i, nem hivatalos ülésén elfogadott La Gomera nyilatkozat elítélte a terrorizmust, amely veszélyezteti a demokráciát, az emberi jogok szabad gyakorlását, valamint a társadalmi és gazdasági fejlődést.

(3) A terrorizmusra vonatkozó számos egyezménynek részese minden tagállam, illetve részesei egyes tagállamok. Az Európa Tanácsnak a terrorizmus visszaszorításáról szóló, 1977. január 27-i egyezménye a terrorista bűncselekményeket nem tekinti politikai bűncselekménynek vagy politikai bűncselekményekkel összefüggő bűncselekménynek, illetve politikai indítékból elkövetett bűncselekménynek. Az Egyesült Nemzetek elfogadta a terrorista bombatámadások visszaszorításáról szóló, 1997. december 15-i egyezményt és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló, 1999. december 9-i egyezményt. Az Egyesült Nemzetek keretében jelenleg tárgyalások folynak egy terrorizmus elleni átfogó egyezmény tervezetéről.

(4) Az Európai Unió szintjén a Tanács 1998. december 3-án elfogadta a Tanács és a Bizottság cselekvési tervét ( 3 ) arról, hogy miként hajthatók végre a legeredményesebben az Amszterdami Szerződésnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozására vonatkozó rendelkezései. Figyelembe kell venni a Tanács 2001. szeptember 20-i következtetéseit és az Európai Tanács 2001. szeptember 21-i rendkívüli ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló cselekvési tervét is. A terrorizmusra utalás történt az 1999. október 15-én és 16-án Tamperében, valamint a 2000. június 19-én és 20-án Santa María da Feirában ülésező Európai Tanács következtetéseiben. Említést tettek róla a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, az Európai Unión belüli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtésével kapcsolatos előrehaladás (2000 második fele) félévente frissített eredményjelző táblázatáról szóló közleményében is. Továbbá az Európai Parlament 2001. szeptember 5-én ajánlást fogadott el az Európai Unió szerepéről a terrorizmus elleni küzdelemben. Emlékeztetni kell végül arra, hogy a vezető ipari országok (G7) és Oroszország 1996. július 30-i párizsi tanácskozásukon huszonöt intézkedést javasoltak a terrorizmus leküzdésére.

(5) Az Európai Unió számos, a terrorizmusra és a szervezett bűnözésre vonatkozó külön intézkedést fogadott el, mint például az 1998. december 3-i tanácsi határozat ( 4 ) az Europol feladatkörének bővítéséről az olyan bűncselekmények vonatkozásában, amelyeket terrorista tevékenység keretében az élet, a testi épség, a személyi szabadság és a vagyon ellen követtek vagy követhetnek el; az Európai Unió tagállamai közötti terrorizmus elleni együttműködés megkönnyítése céljából, a terrorizmus elleni különleges képességek, készségek és szakértelem jegyzékének létrehozásáról és vezetéséről szóló, 1996. október 15-i 96/610/IB tanácsi együttes fellépés ( 5 ); az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 1998. június 29-i 98/428/IB tanácsi együttes fellépés ( 6 ), amely a terrorista bűncselekmények vonatkozásában is hatáskörrel rendelkezik, különösen a 2. cikk; az Európai Unió tagállamaiban a bűnszervezetben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról szóló, 1998. december 21-i 98/733/IB tanácsi együttes fellé pés ( 7 ); és a terrorista csoportok finanszírozása elleni küz delem terén történő együttműködésről szóló, 1999. december 9-i tanácsi ajánlás ( 8 ).

(6) Minden tagállamban közelíteni szükséges a terrorista bűncselekmények fogalmának meghatározását, beleértve a terrorista csoportokkal kapcsolatos bűncselekményeket is. Ezen túlmenően az ilyen bűncselekményeket elkövető vagy ezekért felelős természetes és jogi személyek vonatkozásában e bűncselekmények súlyának megfelelő büntetésekről és szankciókról kell rendelkezni.

(7) Joghatósági szabályokat kell meghatározni annak biztosítására, hogy a terrorista bűncselekmények eredményesen legyenek üldözhetőek.

(8) A terrorista bűncselekmények sértettjei sebezhetőek, ezért rájuk nézve különleges intézkedésekre van szükség.

(9) Mivel a javasolt fellépés céljait a tagállamok egyoldalúan nem képesek megfelelően elérni, és mivel ezek a szükséges kölcsönösség alapján uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság elvének megfelelően ez a kerethatározat nem terjed túl az e célok eléréséhez szükséges mértéken.

(10) Ez a kerethatározat a közösségi jog alapelveiként tiszteletben tartja az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által szavatolt és a tagállamok közös alkotmányos tradícióiból származó alapvető jogokat. Az Unió betartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen annak VI. fejezetében megfogalmazott elveket. Ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha szűkíteni vagy korlátozni szándékozna olyan alapvető jogokat, illetve szabadságokat, mint a sztrájkhoz való jog, a gyülekezési vagy egyesülési jog, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve azt a mindenkit megillető jogot is, hogy érdekei védelmében másokkal szakszervezetet alapítson, illetve ahhoz csatlakozzon, valamint az ezzel összefüggő tüntetési jogot is.

(11) Nem tartoznak e kerethatározat hatálya alá sem a fegyveres erők által fegyveres konfliktusok idején elkövetett azon cselekmények, amelyekre a nemzetközi humanitárius jog irányadó, annak megfelelően ahogy e jog ezeket a fogalmakat értelmezi, sem pedig egy állam fegyveres erői által hivatalos kötelezettségeik teljesítése során elkövetett cselekmények, amennyiben azokra a nemzetközi jog egyéb szabályai irányadók,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Terrorista bűncselekmények és az alapvető jogok és jogelvek

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket az alábbi a)-i) pontban felsorolt, a nemzeti jogban bűncselekményként meghatározott azon szándékos cselekmények terrorista bűncselekményekké nyilvánítására, amelyek az elkövetés módja vagy összefüggéseik folytán egy államot vagy nemzetközi szervezetet komolyan károsíthatnak, ha azokat azzal a céllal követik el, hogy:

- a lakosságot komolyan megfélemlítsék, vagy

- állami szervet vagy nemzetközi szervezetet jogellenesen arra kényszerítsenek, hogy valamely intézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg, vagy

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére