31996L0060[1]

A Bizottság 96/60/EK irányelve (1996. szeptember 19.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 96/60/EK IRÁNYELVE

(1996. szeptember 19.)

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 9. és 12. cikkére,

mivel a kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztása a Közösség teljes energiaszükségletének jelentős részét képezi; mivel e készülékek energiafogyasztásának csökkenése jelentős megtakarítást eredményezne;

mivel a jobb mosási teljesítmény gyakran nagyobb víz- és energiafogyasztással jár; mivel egy gép mosási teljesítményére vonatkozó információ segítséget nyújt energia- és vízfogyasztásának értékeléséhez; mivel ez segíti a fogyasztókat abban, hogy olyan készüléket válasszanak, amely megfelel az ésszerű energiafelhasználás követelményeinek;

mivel a Közösségnek érdekében áll egy olyan nemzetközi szabványrendszer létrehozása, amely alkalmas a nemzetközi kereskedelem résztvevői által ténylegesen használt szabványok kialakítására, valamint megfelel a közösségi politika követelményeinek, a Közösség felkéri az európai szabványügyi szervezeteket a nemzetközi szabványügyi szervezetekkel való együttműködés folytatására;

mivel az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) tekinthetők hatáskörrel rendelkező testületeknek a Bizottság és a két testület által 1984. november 13-án aláírt általános együttműködésiiránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványok elfogadására; mivel ennek az irányelvnek az értelmében a harmonizált szabvány egy, a Bizottság megbízásából (mandátum) a Cenelec által elfogadott műszaki előírás (európai szabvány vagy harmonizációs dokumentum), a műszaki szabványok és szabályok terén a tájékoztatási eljárás megállapításáról szóló, legutóbb a 96/139/EGK bizottsági határozattal ( 2 ) módosított, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelvnek ( 3 ) megfelelően, és az általános iránymutatásokkal összhangban;

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 92/75/EGK irányelv 10. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet a villamos hálózatról működtetett háztartási kombinált mosó-szárító gépekre kell alkalmazni. Az olyan készülékek, amelyek más energiaforrást is tudnak használni, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

(2) Az irányelv által megkövetelt adatok mérése azon harmonizált szabványoknak megfelelően történik, amelyek hivatkozási számai Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában jelentek meg, és amelyekre vonatkozóan a tagállamok közzétették az e harmonizált szabványokat átvevő nemzeti szabványok hivatkozási számait. Amennyiben ez az irányelv zajkibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatást követel meg, e rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha az adatszolgáltatás a 86/594/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) 3. cikke szerint szükséges. Ezt az értéket, ahol szükséges, az adott irányelvnek megfelelően kell megadni.

(3) A (2) bekezdésben említett harmonizált szabványokat a Bizottság felhatalmazása alapján a 83/189/EGK irányelvnek megfelelően kell kidolgozni.

(4) Az ezen irányelvben használt kifejezések jelentése megegyezik a 92/75/EGK irányelvben alkalmazott jelentésekkel, kivéve, ha a szöveg más jelentést tesz indokolttá.

2. cikk

(1) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (3) bekezdésében említett műszaki dokumentáció tartalmazza:

- a szállító nevét és címét,

- a típus általános leírását az egyedi azonosításhoz szükséges mértékben,

- információkat és rajzokat a típus legfontosabb tervezési jellemzőiről, különösen azon elemekről, amelyek számottevő hatással vannak energiafogyasztására,

- az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok alapján végzett vizsgálatok eredményeiről szóló jelentéseket,

- használati utasítást, ha van ilyen.

(2) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében említett címkével kapcsolatos követelményeket ezen irányelv I. melléklete tartalmazza. A címkét a készülék külsején, elöl vagy felül jól láthatóan, takarásmentesen kell elhelyezni.

(3) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében említett adatlappal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket ezen irányelv II. melléklete tartalmazza.

(4) A 92/75/EGK irányelv 5. cikkében körülírt esetekben, és ahol az értékesítési, bérleti vagy részletvásárlási ajánlat nyomtatott kiadvány, például postai csomagküldő kereskedő katalógusa, a nyomtatott kiadványnak tartalmaznia kell minden, az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott információt.

(5) Egy készülék energiahatékonysági- és mosásiteljesítmény-osztályát a IV. mellékletnek megfelelően kell meghatározni.

3. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a területükön székhellyel rendelkező valamennyi szállító és kereskedő teljesítse az ezen irányelvből eredő kötelezettségét.

4. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. július 15-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 1997. augusztus 1 -jétőlalkalmazzák.

A tagállamok azonban 1998. január 31-ig engedélyezik:

- olyan termékek forgalomba hozatalát, kereskedelmét, illetve kiállítását, valamint

- a 2. cikk (4) bekezdésében említett olyan nyomtatott kiadványok terjesztését,

amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A CÍMKE

Címkeminta

1.

A címkét az alábbiak közül kiválasztott ábra szerint kell a megfelelő nyelvi változatban elkészíteni

2.

A címkén a következő információkat kell feltüntetni:

Megjegyzés:

I. A szállító neve vagy védjegye.

II. A szállító által megadott típusazonosító.

III. A készülék energiahatékonysági osztálya a IV. mellékletnek megfelelően. A besorolást jelölő betű a megfelelő nyíllal azonos magasságba kerül.

IV. Abban az esetben, ha a készülék a 880/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében megkapta a "közösségi ökocímkét", úgy az ökocímke másolata az EK ökocímkerendszer követelményeinek sérelme nélkül itt elhelyezhető. Az alábbiakban hivatkozott "Mosó-szárító gépek címketervezési útmutatója" kifejti, hogyan tüntethető fel az ökocímke ezen a címkén.

V. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott energiafogyasztás kWh-ban teljes mosási ciklusnál (mosás, centrifugálás és szárítás), 60 oC-os normál pamutprogramot és "száraz pamut" szárítóprogramot használva.

VI. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott energiafogyasztás kWh-ban mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás), 60 oC-os normál pamutprogramot használva.

VII. A IV. mellékletnek megfelelően meghatározott mosásiteljesítmény-osztály.

VIII. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott, 60 oC-os normál pamutprogramon elért legnagyobb centrifugálási sebesség.

IX. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott kapacitás (kg-ban) 60 oC-os normál pamutprogramon (szárítás nélkül).

X. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott kapacitás (kg-ban) "száraz pamut" programon (szárítás).

XI. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott vízfogyasztás literben teljes mosási ciklusnál (mosás, centrifugálás és szárítás), 60 oC-os normál pamutprogramot és "száraz pamut" szárítóprogramot használva.

XII. Amennyiben alkalmazható, a 86/594/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) alapján meghatározott zajkibocsátás mosási, centrifugálási és szárítási ciklusoknál, 60 oC-os normál pamutprogramot és "száraz pamut" szárítóprogramot használva.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

Nyomtatás

3. A címkére vonatkozó további előírások: Alkalmazott színek: CMYK ciánkék, bíbor, sárga, fekete. Például 07X0: 0% ciánkék, 70% bíbor, 100% sárga, 0% fekete. Nyilak A kontúrszín: X070 Minden szöveg fekete. A háttér fehér. A teljes nyomtatási információt a "Mosó-szárító gépek címketervezési útmutatója" tartalmazza, amely csak tájékoztatásul szolgál, és az alábbi címen kapható: A háztartási készülékek energiafogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetésével foglalkozó bizottság titkársága, Directorate-General Energy XVII (XVII. Energia Főigazgatóság), European Commission (Európai Bizottság), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels.

A

:

X0X0

B

:

70X0

C

:

30X0

D

:

00X0

E

:

03X0

F

:

07X0

G

:

0XX0

II. MELLÉKLET

ADATLAP

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza. Az azonos szállító által szállított több típusra vonatkozóan az információk táblázat formájában is megadhatók. Az információkat az alábbi sorrendben kell megadni, kivéve, ha azokat a készülék részletesebb leírása tartalmazza:

1. A szállító neve vagy védjegye.

2. A szállító által megadott típusazonosító.

3. A típusnak a IV. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztálya, a következő formában: "Energiahatékonysági osztály..., A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán". Táblázat formájában történő adatmegjelenítés esetén ezt más módon is ki lehet fejezni, amennyiben egyértelmű marad, hogy a skála A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

4. Ha az adatokat táblázatban tüntetik fel, és a táblázatban felsorolt készülékek valamelyike a 880/92/EGK rendeletnek megfelelően "közösségi ökocímkét" visel, ez az információ itt feltüntethető. Ebben az esetben a "közösségi ökocímke" felirat kerül a sor fejrovatába, és a bejegyzés az ökocímke jelének másolata. Ez a rendelkezés nem sértheti az EK-ökocímkerendszer követelményeit.

5. Energiafogyasztás mosásnál, centrifugálásnál és szárításnál, kWh-ban, teljes mosási ciklusnál, az I. melléklet V. megjegyzésében meghatározottak szerint.

6. Energiafogyasztás mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás), kWh-ban, az I. melléklet VI. megjegyzésében meghatározottak szerint.

7. A IV. melléklet szerint meghatározott mosásiteljesítmény-osztály, a következő formában: "Mosásiteljesítmény-osztály..., A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő skálán". Ez más módon is kifejezhető, amennyiben biztosítják annak egyértelműségét, hogy a skála A-tól (jobb) G-ig (gyengébb) terjed.

8. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásai szerint meghatározott centrifugálási hatékonyság, 60 oC-os normál pamutprogramon, a következő formában: "Centrifugálás után megmaradó vízmennyiség... % (a száraz ruhanemű súlyának arányában)".

9. Elért legnagyobb centrifugálási sebesség az I. melléklet VIII. megjegyzésében meghatározottak szerint.

10. A készülék mosási kapacitása 60 oC-os normál pamutprogramon az I. mellékelt IX. megjegyzésében meghatározottak szerint.

11. A készülék szárítási kapacitása "száraz pamut" szárítóprogramon az I. melléklet X. megjegyzésében meghatározottak szerint.

12. Vízfogyasztás (mosás, centrifugálás és szárítás) literben, teljes mosási ciklusnál, az I. melléklet XI. megjegyzésében meghatározottak szerint.

13. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásai szerint meghatározott vízfogyasztás (csak mosás és centrifugálás) literben, 60 oC-os normál pamutmosási (és centrifugálási) ciklusonként.

14. Mosási és szárítási idő. A teljes mosási ciklusra (60 oC-os pamutmosás és "száraz pamut" szárítás) névleges mosási kapacitás esetében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásai szerint meghatározott programidő.

15. A szállítók a fenti 5-14. pontok tekintetében más mosási és/vagy szárítási ciklusokra vonatkozóan is adhatnak meg információt.

16. Az energia- és vízfogyasztás megegyezik az 5. (energia) és 12. (víz) pontban kifejezett fogyasztás 200-szorosával. Ezt a "Négyszemélyes háztartás becsült éves fogyasztása, mindig használva a szárítót (200 ciklus)" formában kell kifejezni.

17. Az energia- és vízfogyasztás megegyezik a 6. (energia) és 13. (víz) pontban kifejezett fogyasztás 200-szorosával. Ezt a "Négyszemélyes háztartás becsült éves fogyasztása, sohasem használva a szárítót (200 ciklus)" formában kell kifejezni.

18. Amennyiben alkalmazható, a 86/594/EGK irányelvnek megfelelően meghatározott zajkibocsátás mosási, centrifugálási és szárítási ciklusoknál, 60 oC-os normál pamutprogramot és "száraz pamut" szárítóprogramot használva.

A címkén az információ a címke színes vagy fekete-fehér ábrázolásával jeleníthető meg.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

III. MELLÉKLET

POSTAI CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDÉS ÉS EGYÉB TÁVÉRTÉKESÍTÉSI FORMÁK

A 2. cikk (4) bekezdésében említett postai csomagküldő kereskedők katalógusai és egyéb nyomtatott kiadványok a következő adatokat tartalmazzák az alábbi sorrendben:

1. Energiahatékonysági osztály (II. melléklet 3. pont)

2. Energiafogyasztás (mosás, centrifugálás és szárítás) (II. melléklet 5. pont)

3. Energiafogyasztás (csak mosás és centrifugálás) (II. melléklet 6. pont)

4. Mosásiteljesítmény-osztály (II. melléklet 7. pont)

5. Centrifugálási hatékonyság (II. melléklet 8. pont)

6. Legnagyobb centrifugálási sebesség (II. melléklet 9. pont)

7. Kapacitás (mosás) (II. melléklet 10. pont)

8. Kapacitás (szárítás) (II. melléklet 11. pont)

9. Vízfogyasztás (mosás, centrifugálás és szárítás) (II. melléklet 12. pont)

10. Vízfogyasztás (csak mosás és centrifugálás) (II. melléklet 13. pont)

11. Négyszemélyes háztartás becsült éves fogyasztása mindig használva a szárítót (200 ciklus) (II. melléklet 16. pont)

12. Négyszemélyes háztartás becsült éves fogyasztása sohasem használva a szárítót (200 ciklus) (II. melléklet 17. pont)

Zajkibocsátás, amennyiben alkalmazható (II. melléklet 18. pont)

13. Ha a fentieken túl az adatlap egyéb adatai is szerepelnek, akkor azokat a II. melléklet szerinti formában, az adatlapon meghatározott sorrendben kell megadni.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

IV. MELLÉKLET

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

1. A készülék energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatnak megfelelően kell meghatározni: 1. táblázat Energiahatékonysági osztály Energiafogyasztás "C" kWh/kg mosott ruha, 60 oC-os normál pamutprogram (mosás, centrifugálás, szárítás) és "száraz pamut" program esetében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásaival összhangban A C <0,68 B 0,68< C <0,81 C 0,81< C <0,93 D 0,93< C <1,05 E 1,05< C <1,17 F 1,17< C <1,29 G 1,29< C

2. A gép mosásiteljesítmény-osztályát a 2. táblázatnak megfelelően kell meghatározni: 2. táblázat Mosásihatékonyság-osztály Mosási teljesítmény "P" 60 oC-os normál pamutprogram esetében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásaival összhangban A P >1,03 B 1,03> P >1,00 C 1,00> P >0,97 D 0,97> P >0,94 E 0,94> P >0,91 F 0,91> P >0,88 G 0,88> P

V. MELLÉKLET

A CÍMKÉN ÉS AZ ADATLAPON HASZNÁLANDÓ KIFEJEZÉSEK FORDÍTÁSA

PoznámkaENESDADEELFRITNLPTFISVCSETLVLTHUMTPLSKSLBGRO
Energetický štítekInformační listZásilkový prodej
Příloha IPříloha IIPříloha III
EnergyEnergíaEnergiEnergieΕνέργειαÉnergieEnergiaEnergieEnergiaEnergiaEnergiEnergieEnergiaEnerģijaEnergijaEnergiaEnerġijaEnergiaEnergiaEnergijaЕнергияEnergie
Washer-drierLavadora-secadoraVaske-/tørremaskineWasch-TrockenautomatΠλυντήριο-στεγνωτήριοLavante-séchanteLavasciugaWas-droog-combinatieMáquina de lavar e secar roupaKuivaava pyykinpesukoneTvätt-torkKombinovaná pračka a sušičkaPesumasin kuivatiKombinētā mazgāšanas un žāvēšanas mašīnaSkalbimo mašina su džiovintuvuMosó-szárítóMagna li taħsel u li tnixxefPralko — suszarkaPráčka so sušičkouPralno-sušilni strojПералня-сушилняMașină de spălat și uscat rufe
I1ManufacturerFabricanteMærkeHerstellerΚατασκευαστήςFabricantCostruttoreFabrikantFabricanteTavarantoimittajaLeverantörVýrobceTootja või kaubamärkRažotājsGamintojasGyártóManifatturProducentVýrobcaProizvajalecПроизводителFabricant
II2ModelModeloModelModellΜοντέλοModèleModelloModelModeloMalliModellModelMudelModelisModelisTípusMudellModelModelModelМоделModel
More efficientMás eficienteLavt forbrugNiedriger EnergieverbrauchΑποδοτικόÉconomeBassi consumiEfficiëntMais eficienteVähän kuluttavaLåg förbrukningÚspornéTõhusamEfektīvākDidžiausias efektyvumasHatékonyabbL-anqas li taħliBardziej efektywnaViac úspornýManjša poraba energijeПо-ефективенMai eficient
Less efficientMenos eficienteHøjt forbrugHoher EnergieverbrauchΜη αποδοτικόPeu économeAlti consumiInefficiëntMenos eficientePaljon kuluttavaHög förbrukningMéně úspornéVähemtõhusMazāk efektīviMažiausias efektyvumasKevésbé hatékonyL-aktar li taħliMniej efektywnaMenej úspornýVečja poraba energijeПо-ниско ефективенMai puțin eficient
31Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)Energieeffizienz-klasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) ως το G (μη αποδοτικό)Classe d′efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)Energiatehokkuus-luokka… asteikolla A: sta (vähän kuluttava) G: hen (paljon kuluttava)Energieffekti-vitetsklass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)Třída energetické účinnosti … na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)Energiatõhususklass … astmestikus A- st (tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus, st rohkem tarbiv)Energoefektivitātes klase… uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)Energijos vartojimo efektyvumo klasė … skalėje nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)Enerhiahaté-konysági osztály A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálánIl-klassi ta' l-effiċjenza-enerġija … fuq skala ta' A (l- anqas li taħli) sa Ġ (l- aktar li taħli)Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)Trieda energetickej hospodárnosti pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná)Razred energijske učinkovitosti … na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije)Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)Clasa de eficiență energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient)
VEnergy consumptionConsumo de energíaEnergiforbrugEnergieverbrauchKατανάλωση ενέργειαςConsommation d′énergieConsumo di energiaEnergieverbruikConsumo de energiaEnergiankulutusEnergiförbrukningSpotřeba energieEnergiatarbivusEnerģijas patēriņšSuvartojamos energijosEnergiafogyasztásKonsum ta' EnerġijaCałkowite zużycie energiiSpotreba energiePoraba energijeКонсумация на енергияConsum de energie
VkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWh
52Energy consumption for washing, spinning and dryingConsumo de energía para lavado, centrifugado y secadoEnergiforbrug til vask, centri-fugering og tørringEnergieverbrauch (Waschen, Schleu-dern und Trocknen)Kατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμαConsommation d′énergie pour le lavage, l′essorage et le séchageConsumo di energia per lavaggio, centrifugazione e asciugaturaEnergieverbruik bij wassen, centri-fugeren en drogenConsumo de energia na lavagem, na centrifugação e na secagemEnergiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus)Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)Spotřeba energie při praní, odstřeďování a sušeníEnergiatarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamiselEnerģijas patēriņš mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanaiSuvartojamos energijos skalbiant, gręžiant ir džiovinant kiekisEnergiafogyasz-tás teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás)Il-konsum ta' l-enerġija għall-ħasil, it-tidwir u t-tnixxifZużycie energii na pranie, odwirowanie i suszenieSpotreba energie pre pranie, odstreďovanie a sušeniePoraba energije pri pranju, ožemanju in sušenjuКонсумация на енергия за пране, центрофугиране и сушенеConsum de energie pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare
(To wash and dry a full capacity wash load at 60 oC)(Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C)(Ved en 60 °C vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf)(Für eine 60 °C Ladung (volle Waschkapazität) zum Waschen und Trocknen)(Να πλύνει και να στέγνώσει τη μέγιστη χωρητι-κότητα πλυσίματος στους 60 °C)(pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 oC)(Per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 oC)(om een volle capacitet op 60 oC te wassen en te drogen)(Lavagem e secagem da capacidade máxima a 60 oC)(Täyden koneellisen pesu 60 oCissa ja kuivaus)(För tvätt och tork av fullastad maskin i 60 oC)(při praní, odstřeďování i sušení a zatížení plnou kapacitou při 60°C)(Masinatäie pesemine ja kuivatus 60°C korral)(maksimālā veļas daudzuma mazgāšana un žāvēšana 60°C temperatūrā)(Skalbiant ir džiovinant pilnai pakrovus 60°C programoje skalbiamu kiekiu)(Mosás és szárítás teljes mosási kapacitással 60°C-on)(Biex taħsel u tnixxef ħasla sħiħa b' 60°Ċ)(w cyklu prania w temp. 60°C i w cyklu suszenia wsadu znam. dla pralki)(Pranie a sušenie plnej kapacity pri 60°C)(za pranje in sušenje pri največji dovoljeni polnitvi za pranje pri 60°C)(За пране и сушене при запълнена вместимост и при 60 °C)(Pentru a spăla și usca o încărcătură completă de spălare la 60 °C)
VIWashing (only) kWh(Sólo) Lavado kWhVask og centrifugering kWhWaschvorgang (allein) kWhΠλύσιμο (μόνο) kWhLavage (seulement) kWhLavaggio (solo) kWh(enkel) om te wassen kWhLavagem (unicamente) kWhPelkkä pesuohjelma kWhEndast tvätt kWhJen praní kWhAinult pesuprogramm kWhTikai mazgāšana kWhTik skalbiant kWh(Csak) mosás kWhĦasil (biss) kWhPranie kWhPranie (samostatne) kWhSamo pranje kWhПране (само) kWhSpălare (exclusiv) kWh
63Energy consumption for washing and drying onlyConsumo de energía del lavado y centrifugado solamenteEnergiforbrug til vask og centri-fugering aleneEnergieverbrauch nur für Wasch- und SchleuderprogrammKατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο (και στύψιμο) μόνοConsommation d′énergie pour le lavage et l′essorage seulementConsumo di energia per il solo lavaggio e centrifugazioneEnergieverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugerenConsumo de energia apenas na lavagem, e na centrifugaçãoEnergiankulutus (vain pesu ja linkous)Energiförbrukning per tvätt och centrifugeringSpotřeba energie pouze při praní a odstřeďováníEnergiatarbivus pesemisel ja tsentrifuugimiselEnerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un izgriešanaiSuvartojamos energijos kiekis tik skalbiant ir gręžiantEnergiafogyasz-tás mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás)Il-Konsum ta' l-enerġija għall-ħasil u t-tidwir bissZużycie energii tylko na pranie i odwirowanieSpotreba energie iba pre pranie a odstreďovaniePoraba energije samo za pranje in ožemanjeКонсумация на енергия само за пране и центрофугиранеConsum de energie doar pentru spălare și stoarcere prin centrifugare
Actual consumption will depend on how the appliance is usedEl consumo real depende de las condiciones de utilización del aparatoDet faktiske energiforbrug afhæn af, hvorledes apparatet benyttesDer tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts abΗ πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευήςLa consommation réelle dépend des conditions d′utilisation de l′appareilIl consumo effettivo dipende dal modo in cui l′apparecchio viene usatoHet werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruiktO consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelhoTodellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoistaVerklig förbrukning beror på hur apparaten användsSkutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebičeTegelik tarbivus oleneb seadme kasutusviisistFaktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veidaTikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamasA tényleges energiafogyasztás függ a használat és elhelyezés módjátólIl-konsum attwali ta' l-enerġija jiddependi minn kif il-prodott ikun qed jigi użatAktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacjiSkutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používanýDejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe strojaДействителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредътConsumul real va depinde de condițiile de utilizare a aparatului
VIIWashing performance
A: higher
G: lower
Eficiencia de lavado
A: más alto
G: más bajo
Vaskeevne
A: høj
G: lav
Waschwirkung
A: besser
G: schlechter
Βαθμός πλυσίματος
A: υψηλότερoς
G: χαμηλότερoς
Efficacité de lavage
A: plus élevée
G: plus faible
Efficacia del lavaggio
A: alta
G: bassa
Wasresultaat
A: goed
G: matig
Eficiência de lavagem
A: mais elevada
G: mais baixa
Pesutulos
A: hyvä
G: huono
Tvätteffekt
A: bättre
G: sämre
Účinnost praní
A: lepší
G: horší
Pesemistulemus
A: parem
G: halvem
Mazgāšanas izpilde
A: labāka
G: sliktāka
Skalbimo kokybės klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Mosási teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb
Il-qawwa tal-ħasil
A: L-ogħla
Ġ: L-aktar baxxa
Efektywność prania
A: wyższa
G: niższa
Účinnosť prania:
A: vysoká
G: nízka
Pralni učinek
A: višji
G: nižji
Клас на изпиране
A: по-висок
G: по-нисък
Eficiența spălării
A: mai ridicată
G: mai scăzută
74Washing performance class… on a scale of A (higher) to G (lower)Clase de eficiencia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)Vaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav)Waschwirkungs-klasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)Βαθμός πλυσίματος… σε κλίμακα από Α (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος)Classe d′efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible)Classe di efficacia del lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa)Wasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig)Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa)Pesutulosluokka… asteikolla A: sta (hyvä) G: hen (huono)Tvätteffektivitetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre)Třída účinnosti praní … na stupnici od A (vyšší ) do G (nižší)Pesemistulemuse klass … astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem)Mazgāšanas izpildes klase… uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)Skalbimo kokybės klasė … skalėje nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė)Mosási teljesítmény osztály A-tól (hatékonyabb)
G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán
Il-klassi tal-qawwa tal-ħasil … fuq skala ta': A (l-ogħla) sa Ġ (l-aktar baxxa)Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)Trieda účinnosti prania … na stupnici od A (vyššia) do G (nižšia)Razred pralnega učinka … na lestvici od A (višji) do G (nižji)Клас на изпиране … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)Clasa de eficiență a spălării … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient)
85Water remaining after spin… % (a. s. a proportion of dry weight of wash)Agua restante tras el centrifugado… % (en proporción de peso seco de la ropa)Restfugtighed efter centrifugering… % (i forhold til tørt tøj)Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte… % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche)… % νερού που παραμένει μετά την περιδίνηση (ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων)Teneur en eau après essorage… % (par rapport au poids du linge sec)Acqua rimanente dopo la centri-fugazione… % (in relazione al peso della biancheria asciutta)Resterend water na centrifugeren:… % (van het droge gewicht van het wasgoed)Água residual após centrifugação:… % (em percentagem do peso da roupa seca)Jäännöskosteus linkouksen jälkeen… % (prosentteina kuivan pyykin painosta)Restfuktighet efter centrifugering… % (i procent av vikten på den torra tvätten)Zbytek vody po odstředění … % (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist … % (protsentides kuiva pesu kaalust)Ūdens, kas paliek pēc izgriešanas… % (kā proporcija no sausās veļas svara)Vanduo, likęs po gręžimo: … % (kaip sausų skalbinių svorio dalis)Centrifugálás után megmaradó vízmennyiség …%-ban (a mosnivaló száraz súlyának százalékában) kifejezveL-ilma li jibqa' wara t-tidwir … % (bħala perċentwali tal-piż tal-ħasla niexfa.)Woda pozostała po odwirowaniu … % (jako procent suchej masy prania)Voda, ktorá zostane pri odstreďovaní …% (ako podiel hmotnosti suchej bielizne)Ostanek vode po ožemanju … % (v razmerju s težo suhega perila v stroju)Остатъчна вода след центрофугиране … % (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране)Apa rămasă după centrifugare … % (ca procent din greutatea rufelor uscate)
VIII96Spin speed (rpm)Velocidad de centrifugado (rpm)Centrifugerings-hastighed (omdr./min.)Schleuderdrehzahl (U/min)Tαχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)Vitesse d′essorage (rpm)Velocità di centrifugazione (gpm)Centrifugeersnel-heid (tpm)Velocidade de centrifugação (rpm)Linkousnopeus (kierr/min)Centrifugerings-hastighet (varv/min)Otáčky při odstřeďování (1/min)Tsentrifuugimiskiirus (p/min)Centrifūgas ātrums (apgr./min.)Sukimosi greitis (sūkiai per min.)Centrifugálási sebesség (fordulat/perc)Il-veloċità (rpm)Prędkość odwirowywania (obr/min)Počet otáčok pri odstreďovaní(ot/min)Hitrost centrifuge (vrt/min)/Скорост на центрофугиране (об/min)Viteza de centrifugare (rot/min)
IX/X10/117/8Capacity (cotton) kgCapacidad (algodón)… kgKapacitet kg (bomuld)Füllmenge (Baumwolle) kgΠεριεχόμενο σε kg βαμβακεράCapacité (blanc) kgCapacità (cotone) in kgCapaciteit (katoen) kgCapacidade (algodão) kgTäyttömäärä (puuvilla) kgKapacitet (bomull) kgNáplň spotřebiče (bavlna) kgTäitekogus (puuvill) kgIetilpība (kokvilna) kgTalpa (medvilnė) … kgKapacitás (pamut) kgKapaċità (qoton) kgŁadunek znamionowy bawełna (kg)Kapacita (bavlny) kgZmogljivost (bombaž) kgВместимост (памук) kgCapacitate (bumbac) kg
X107WashingLavadoVaskWaschenΠλύσιμοLavageLavaggioWassenLavagemPesuTvättBez sušeníPesemineMazgāšanaSkalbiantMosásIl-ħasilPraniePraniePranjeПранеSpălare
IX118DryingSecadoTørringTrocknenΣτέγνωμαSéchageAsciugaturaDrogenSecagemKuivausTorkningSušeníKuivatamineŽāvēšanaDžiovinantSzárításIt-tnixxifSuszenieSušenieSušenjeСушенеUscare
XIWater consumption (total)Consumo total de aguaVandforbrug (total)Wasserverbrauch (total)Κατανάλωση νερού (συνολικά)Consommation d′eau (totale)Consumo di acqua (totale)Waterverbruik (totaal)Consumo de água (total)Vedenkulutus (yhteensä)Vattenförbrukning (total)Spotřeba vody (celkem)Kogu veetarveŪdens patēriņš (kopā)Suvartojamas vandens kiekisVízfogyasztás (összes)Il-konsum ta' l-ilma (totali)Całkowite zużycie wodySpotreba vody(celková)Poraba vode (skupaj)Консумация на вода (общо)Consum de apă (total)
129Water consumption washing, spinning and dryingConsumo de agua del lavado, centrifugado y secadoVandforbrug til vask, centrifugering og tørringWasserverbrauch nur für Wasch-, Schleuder- und TrockenprogrammKατανάλωση νερού για πλύσιμο, στύψι-μο και στέγνωμαConsommation d′eau pour le lavage, l′essorage et le séchageConsumo di acqua per lavaggio, centrifugazione e asciugaturaWaterverbruik bij wassen, centri-fugeren en drogenConsumo de água na lavagem, na centrifugação e na secagemKokonais-vedenkulutusVattenförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušeníVeetarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamiselŪdens patēriņš mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanaiSuvartojamo vandens skalbiant, gręžiant ir džiovinant kiekiaiVízfogyasztás teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás)Konsum ta' l-ilma, fil-ħasil, tidwir u tnixxifZużycie wody na pranie, odwirowanie i suszenieSpotreba vody pre pranie, odstreďovanie a sušeniePoraba vode pri pranju, ožemanju in sušenjuКонсумация на вода при пране, центрофугиране и сушенеConsum de apă pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare
1310Water consumption for washing and spinning onlyConsumo de agua del lavado y centrifugado solamenteVandforbrug til vask og centri-fugering aleneWasserverbrauch nur für Waschen und SchleudernKατανάλωση νερού για πλύσιμο και στύψιμοConsommation d′eau pour le lavage et l′essorage seulementConsumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazioneWaterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugerenConsumo de água apenas na lavagem e na centrifugaçãoVedenkulutus (vain pesu ja linkous)Vattenförbrukning för enbart tvätt och centrifugeringSpotřeba vody pouze při praní a odstřeďováníVeetarbivus ainult pesemisel ja tsentrifuugimiselŪdens patēriņš tikai mazgāšanai un izgriešanaiSuvartojamo vandens tik skalbiant ir gręžiant kiekiaiVízfogyasztás (csak mosás és szárítás)Il-konsum ta' l-ilma għall-ħasil u t-tidwir bissZużycie wody tylko na pranie i odwirowanieSpotreba vody iba pre pranie a odstreďovaniePoraba vode samo za pranje in ožemanjeКонсумация на вода само за пране и центрофугиранеConsum de apă doar pentru spălare și stoarcere prin centrifugare
14Washing and drying timeTiempo de lavado y secadoVaske- og tørretidWasch- und TrockenzeitΔιάρκεια πλυσίματος και στεγνώματοςDurée du lavage et du séchageTempo di lavaggio e asciugaturaProgrammaduur wassen en drogenTempo de lavagem e de secagemPesun ja kuivauksen kestoaikaTvätt- och tortidDoba praní a sušeníPesemise ja kuivatamise programmi ajaline kestusMazgāšanas un žāvēšanas laiksSkalbimo ir džiovinimo trukmėMosási és szárítási időIl-ħin tal-ħasil u t-tnixxifCzas prania i suszeniaDoba prania a sušeniaČas pranja in sušenjaВреме за пране и сушенеTimp de spălare și uscare
1611Estimated annual consumption for a 4-person household, always using the drier (200 cycles)Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca en la lavadora-secadora (200 ciclos)Ansläet årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aitid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)Repräsentativer Jahresverbaruch eines Vier-personenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (200 Programme)Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που πάντοτε χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντηρία- στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα)Consommation annuelle typique d′un famile de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles)Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utiliza sempre lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli)Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, waneer het wasgoed altijd in deze wasdroog-combinatie wordt gedroogd (200 cycli)Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que, utiliza sempre a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos)Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan aina koneessa (200 pesukertaa)Beräknad energi-förbrukning per år för ett fyrapersoners- hushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger)Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda)Enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli)Skaičiuotinis keturių asmenų šeimos suvartojamos energijos kiekis per metus, visada naudojant džiovinimą (200 ciklų)Becsült éves fogyasztás egy négytagú háztartásra, mindig használva szárítót is (200 ciklus)Stima tal-konsum annwali għal familja ta' erba' persuni inkluż l-użu dejjem ta' magna tat-tnixxif (200 ċiklu)Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli )Odhadovaná ročná spotreba 4-člennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku(200 cyklov)Ocenjena poraba na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki stalno uporablja sušenje (200 programov)Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла)Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care folosește întotdeauna uscătorul (200 cicluri)
1712Estimated annual consumption for a 4-person household, never using the drier (200 cycles)Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca en la lavadora-secadora (200 ciclos)Ansläet årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)Repräsentativer Jahresverbaruch eines Vier-personenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (200 Programme)Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που ποτέ δεν χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντηρία- στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα)Consommation annuelle typique d′un famile de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200 cycles)Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utiliza mai lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli)Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, waneer het wasgoed nooit in deze wasdroog-combinatie wordt gedroogd (200 cycli)Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que, nunca utiliza a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos)Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa)Beräknad energi-förbrukning per år för ett fyrapersoners- hushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů)Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu ei kuivatata kunagi masinas (200 pesemiskorda)Enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli)Skaičiuotinis keturių asmenų šeimos suvartojamos energijos kiekis per metus, niekada nenaudojant džiovinimo (200 ciklų)Becsült éves fogyasztás egy négytagú háztartásra, sosem használva szárítót (200 ciklus)Stima tal-konsum annwali għal familja ta' 4 persuni, eskluż l-użu tal- magna tat-tnixxifSzacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli)Odhadovaná ročná spotreba 4-člennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku(200 cyklov)Ocenjena poraba na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki nikoli ne uporablja sušenja (200 programov)Годишна консумация за 4-членно домакинство, когато не се използва сушилнята (200 цикъла)Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care nu folosește niciodată uscătorul (200 cicluri)
XII1813Noise
[dB(A) re 1 pW]
Ruido
[dB(A) re 1 pW]
Lydeffektniveau
dB(A) (Støj)
Geräusch
(dB(A) re 1 pW)
Θόρυβος
[dB(A) ανά 1 pW]
Bruit
[dB(A) re 1 pW]
Rumorosità
[dB(A) re 1 pW]
Geluidsniveau
(dB(A) re 1 pW)
Nível de ruído
[dB(A) re 1 pW]
Aäni
(dB(A) re 1 pW)
Buller
(dB(A) re 1 p W) (dBA
Hluk
(dB(A) re 1 pW)
Müra
(dB(A) re 1 pW)
Troksnis
(dB(A) re 1 pW)
Triukšmas
(dB (A) apie 1 pW)
Zaj
(dB(A) 1 pW)
Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Hrup
(dB(A) re 1 pW)
Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW)
Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
1813WashingLavadoVaskWaschenΠλύσιμοLavageLavaggioWassenLavagemPesuTvättPraníPesemineMazgāšanaSkalbiantMosásĦasilPraniePraniepranjeПранеSpălare
1813SpinningCentrifugadoCentrifugeringSchleudernΣτίψιμοEssorageCentrifugazioneCentrifugerenCentrifugaçãoLinkousCentrifugeringOdstřeďováníTsentrifuugimineIzgriešanaGręžiantCentrifugálásTidwirOdwirowywanieOdstreďovanieožemanjeЦентрофугиранеCentrifugare
1813DryingSecadoTørringTrocknenΣτέγνωμαSéchageAsciugaturaDrogenSecagemKuivausTorkningSušeníKuivatamineŽāvēšanaDžioviniantSzárításTnixxifSuszenieSušeniesušenjeСушенеUscare
Further information is contained in product brochuresFicha de información detallada en los folletos del productoBrochurerne om produktet indeholder yderligere oplysningerEin Datenblatt mit weiteren Geräte-angaben ist in den Prospekten enthaltenΜια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειεςUne fiche d′information détaillée figure dans la brochureGli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiataNadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaatFicha pormenorizada no folheto do produtoTuote-esitteissä on lisätietojaProduktbroschy-rerna innehåller ytterligare informationDalší údaje jsou v návodu k použitíKasutusjuhend sisaldab lisateavetSīkāka informācija norādīta brošūrāDaugiau informacijos yra gaminio aprašeTovábbi információ a termékismertetőbenAktar informazzjoni tinkiseb mill-manwal tal-prodottSzczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługiĎalšie informácie sú obsiahnuté vo výrobkových katalógochOstali podatki so navedeni v prospektihДопълнителна информация се съдържа в техническия проспектInformații suplimentare se găsesc în broșurile de produs
Norm EN 50229Norma EN 50229Standard: EN 50229Norm EN 50229Πρότυπο EN 50229Norme EN 50229Norma EN 50229Norm EN 50229Norma EN 50229Standardi EN 50229Standard EN 50229Norma EN 50 229Standard EN 50 229Standarts EN 50 229Lietuvos standartas LST EN 50 229EN 50 229 szabványL-istandard EN 50 229Norma EN 50 229Norma EN 50 229Standard EN 50 229БДС EN 50229Standard EN 50229
Washer-drier Label Directive 96/60/ECDirectiva 96/60/CE sobre etiquetado de lavadoras-secadoras cimbinadasDirektiv 96/60/EF om energimærkning af kombinerede vaske/tørremaskinerRichtlinie 96/60/EG Wasch-Trocken-automaten-etikettΟδηγία 96/60/ΕΚ για τις ετικέτες στα πλυντηρία- στεγνωτήρια ρούχωνDirective 96/60/CE relative à l′étiquetage des lavantes-séchantesDirettiva 95/12/CE sull′etichettatura delle lavasciugaRichtlijn 96/60/EG (etikettering was-droog-combinaties)Directiva 96/60/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar e secar roupaKuivaavien pyykinpesukoneiden merkintöja koskeva direktiivi 96/60/EYDirektiv 96/60/EG om märkning av kombinerade tvätt-maskiner/tork-tumlareSměrnice 96/60/ES pro označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítkyPesumasin-kuivatite märgistamise direktiiv 96/60/EÜKombinēto mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanas Direktīva 96/60/EKKombinuotosios skalbimo mašinos etiketės Direktyva 96/60/EBA 96/60/EK irányelv alapjánId-Direttiva 96/60/KE dwar it-tikketti tal-magni li jaħslu u jnixxfuDyrektywa 96/60/WE dotycząca etykiet umieszczanych na pralko-suszarkachSmernica 96/60/ES o štítkovaní práčok so sušičkamiDirektiva 96/60/ES o energijskih nalepkah za pralno-sušilne strojeДиректива 96/60/EO за перални-сушилни машиниDirectiva 96/60/CE privind etichetarea mașinilor de spălat și uscat rufe

( 1 ) HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

( 2 ) HL L 32., 1996.2.10., 31. o.

( 3 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

( 4 ) HL L 334., 1986.12.6., 24. o.

( 5 ) HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

( 6 ) HL L 344., 1986.12.06., 24.o. A vonatkozó zajmérési szabványok az EN 60704-2-4 (mosás és centrifugálás), az EN 60704-2-6 (szárítás) és az EN 60704-3.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0060&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0060-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0060-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék