32006R1184[1]

A Tanács 1184/2006/EK rendelete ( 2006. július 24. ) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (kodifikált változat)

A TANÁCS 1184/2006/EK RENDELETE

(2006. július 24.)

az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

Az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról szóló, 1962. április 4-i 26. tanácsi rendeletet ( 2 ) tartalmában módosították ( 3 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés 36. cikke alapján a Szerződésben meghatározott versenyszabályoknak a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére való alkalmazása a közös agrárpolitika kérdéskörébe tartozik, és ennek megfelelően ezen rendelet rendelkezését az említett politika fejlődésének figyelembevételével kell kiegészíteni.

(3)

A Szerződés 81. cikkében szabályozott, a megállapodás, döntés és összehangolt magatartás, valamint az erőfölénnyel való visszaélés versenyszabályait alkalmazni kell a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére is olyan mértékben, hogy azok alkalmazása ne akadályozza a nemzeti agrárpiaci rendtartás működését és ne veszélyeztesse a közös agrárpolitika célkitűzéseinek elérését.

(4)

Különös tekintettel kell lenni az együttes mezőgazdasági termelésben vagy kereskedelemben, illetve együttes létesítményhasználatban különösen érdekelt termelői szervezetekre, amennyiben az ilyen együttes fellépés nem zárja ki a verseny lehetőségét vagy nem veszélyezteti a Szerződés 33. cikke célkitűzéseinek elérését.

(5)

Mind a közös agrárpolitika helytelen irányú fejlődésének elkerülése, mind a jogbiztonság és az érintett vállalkozásokkal való hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmód érvényesülése érdekében a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik - a bírósági felülvizsgálat fenntartásával - annak eldöntésére, hogy az előző két preambulumbekezdésben előírt feltételek teljesülnek-e a Szerződés 81. cikke szerinti megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tekintetében.

(6)

A közös agrárpolitika fejlődésének részeként a mezőgazdasági termékek termelésének és kereskedelmének támogatására vonatkozó szabályok megvalósítása érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell adni egy új vagy tervezett támogatásjegyzék összeállítására, a tagállamok felé hasznos megjegyzések intézésére és arra, hogy a tagállamok számára megfelelő intézkedéseket javasoljon,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ.) 101-106. cikkének és 108. cikke (1) és (3) bekezdésének az EUMSZ. I. mellékletében felsorolt termékek - kivéve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet és a ( 4 ) és a 1379/2013/EU rendelet ( 5 ) hatálya alá tartozó termékeket - előállítására és az e termékekkel folytatott kereskedelemre való alkalmazhatóságára vonatkozó szabályokat.

1a. cikk

A Szerződés 81-86. cikkét, valamint az azok végrehajtásáról szóló rendelkezéseket kell alkalmazni - e rendelet 2. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel - minden olyan, a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése és 82. cikke szerinti megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely az 1. cikkben felsorolt termékek termeléséhez vagy kereskedelméhez kapcsolódik.

2. cikk

(1) A Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését nem kell alkalmazni az ezen rendelet 1a. cikkében említett olyan megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásra, amely a nemzeti piaci rendtartás szerves részét képezi vagy a Szerződés 33. cikke célkitűzésének eléréséhez szükséges.

Különösen nem kell alkalmazni termelők, termelői szervezetek megállapodására, döntéseire és összehangolt magatartására vagy egyetlen tagállam termelői szervezeteire sem, ha azok a termelésben vagy az értékesítésben, vagy a mezőgazdasági termékek tárolása, kezelése vagy feldolgozása célját szolgáló közös létesítmények használatában érintettek, amennyiben nem kötik ki azonos árak alkalmazását, és amennyiben a Bizottság megítélése szerint azok nem zárják ki a versenyt vagy nem veszélyeztetik a Szerződés 33. cikke célkitűzéseinek elérését.

(2) A tagállamokkal folytatott konzultációt követően és a vállalkozások vagy a vállalkozások társulásai, valamint minden természetes vagy jogi személy szükség szerinti meghallgatása után - a Bíróság általi felülvizsgálat fenntartásával - a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy közzétételre kötelezett határozatában meghatározza, mely megállapodás, döntés és összehangolt magatartás elégíti ki az (1) bekezdés feltételeit.

A Bizottság saját hatáskörében, vagy egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, illetve egy érdekelt vállalkozásnak vagy vállalkozások társulásainak felkérésére végzi el ezt a megállapítást.

(3) A közzététel tartalmazza az érintett felek nevét és a határozat tartalmának főbb elemeit. A közzététel során tekintettel kell lenni a vállalkozások jogos érdekeire és üzleti titkaik védelmére.

3. cikk

A Szerződés 88. cikke (1) bekezdését és (3) bekezdése első mondatát kell alkalmazni az 1. cikkben említett termékek termelésére és kereskedelmére nyújtott állami támogatásokra.

4. cikk

A 26. rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Tanács 26. rendelete(HL 30., 1962.4.20., 993. o.)
A Tanács 49. rendelete(HL 53., 1962.7.1., 1571. o.)
kizárólag az 1. cikk 1. bekezdésének g) pontja

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

26. rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
2. cikk, (3) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
2. cikk, (4) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés
3. cikk
4. cikk3. cikk
4. cikk
5. cikk5. cikk
I. melléklet
II. melléklet

( 1 ) Az Európai Parlament 2006. április 27-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL 30., 1962.4.20., 993/62. o. A 49. rendelettel (HL 53., 1962.7.1., 1571/62. o.) módosított rendelet.

( 3 ) Lásd az I. mellékletet.

( 4 ) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11-i) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 28.12.2013., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1184 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1184&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1184-20140101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1184-20140101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére