Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31991R1382[1]

A Tanács 1382/91/EGK rendelete (1991. május 21.) a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról

A TANÁCS 1382/91/EGK RENDELETE

(1991. május 21.)

a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel, különösen a halászati termékek piacának irányítása - a legutóbb a 2886/89/EGK rendelettel ( 3 ) módosított, a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1981. december 29-i 3796/81/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) előírásai szerint - javulni fog az összes kirakodott halászati termékre vonatkozó összehangolt közösségi statisztika révén,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden tagállam adatokat szolgáltat a Bizottságnak minden naptári hónapban a közösségi halászhajók és az EFTA-hajók által a területén kirakodott halászati termékek mennyiségéről és átlagáráról, megfelelően figyelembe véve a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletet ( 5 ).

E rendelet alkalmazásában "kirakodott halászati termékmennyiség":

- a halászhajók vagy a halászati flotta egyéb járművei által kirakodott termékek,

- a tagállamok hajói által a Közösségen kívüli kikötőkben kirakodott termékek, amelyekre a 137/79/EGK bizottsági rendelet ( 6 ) T2M okmánya vonatkozik, és

- a Közösség halászhajóiról és a Közösség halászflottája más járműveiről az adott tagállam területén harmadik országok hajóira átrakodott termékek.

Az 5. cikk (4) bekezdése szerinti eltéréseket kivéve, a tagállamok biztosítják, hogy a benyújtott adatok az adott naptári hónapban az I. mellékletben felsorolt összes kirakodott halászati termékre kiterjedjenek. Mintavételi technikákat lehet azonban alkalmazni az adott hónapban kirakodott halászati termékek legfeljebb 10 tömegszázalékát kitevő becslésre. E mintavételi technikákat az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jelenteni kell.

2. cikk

Az 1. cikkben említett adatokat a tárgyhónap végétől számított hat hónapon belül kell a Bizottságnak megküldeni.

3. cikk

(1) Az 1. cikk szerinti adatszolgáltatás tárgyát képező halászati termékeket az I. melléklet sorolja fel. A tagállamok azonban további, egyedileg meghatározott halászati termékekre is szolgáltathatnak adatokat.

A tagállamban kisebb jelentőségű termékekre vonatkozó adatokat nem szükséges egyedileg meghatározni az adatszolgáltatásban, hanem gyűjtőnéven lehet feltüntetni, ha az így meghatározott termékek tömege nem haladja meg az adott hónapban az adott tagállamban az összes kirakodott mennyiség 10 tömegszázalékát.

(2) A tömeg és az átlagár egységére, a termékek rendeltetésére és kiszerelésére alkalmazandó meghatározásokat a II. melléklet tartalmazza.

(3) Az I. mellékletben lévő termékjegyzék és a II. mellékletben olvasható meghatározások a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint módosíthatók.

4. cikk

(1) A tagállamok a Bizottsággal szembeni, az 1. és 2. cikk szerinti kötelezettségeiket az adatok mágnesen adathordozón történő benyújtásával teljesítik, melynek formátuma a IV. mellékletben található.

(2) Ha a tagállamoknak nehézséget okoz az adatok mágneses adathordozón történő szolgáltatása, az adatokat a III. mellékletben megadott formában kell a Bizottságnak megküldeni.

5. cikk

(1) E rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak, ismertetve a kirakodott mennyiségre vonatkozó adatok gyűjtésének módját, és feltüntetik az adatok reprezentativitását és megbízhatóságát. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve elkészíti e jelentések összesítését.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti információ bármilyen módosításáról az ilyen módosítás bevezetésétől számított három hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben említett módszertani jelentések arra utalnak, hogy a tagállam nem tudja azonnal teljesíteni az e rendeletben foglalt követelményeket, és a felmérési technikák és a módszertan módosítása szükséges, a Bizottság az érintett tagállammal együttműködve átmeneti időszakot állapíthat meg - e rendelet hatálybalépésének napjától számított legfeljebb három évet -, amelynek során e rendelet programját teljesíteni kell; ezen átmeneti időszak alatt a tagállamot e rendelet rendelkezései alól mentesítő átmeneti eltérés engedélyezhető legfeljebb három évre. A Bizottság tájékoztat valamennyi tagállamot az ilyen eltérésekről a (7) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

(4) Amennyiben egy tagállam halászata valamely sajátos ágazatának bevonása az ágazat jelentőségével aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságoknak, eltérés engedélyezhető a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a tagállam törölje az ezen ágazatra vonatkozó adatokat a nemzeti adatszolgáltatásból.

(5) A (4) bekezdés szerint adott eltérés legfeljebb három évre engedélyezhető, de további hároméves időszakokra meghosszabbítható. Hosszabbítási kérelem előterjesztése esetén a tagállam közli a Bizottsággal annak a mintavételes felmérésnek az eredményeit, ami bemutatja, hogy milyen problémák fordultak elő a rendeletnek az adott tagállamban az összes kirakodott halmennyiségre történő alkalmazása során. A kérelemről ekkor a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint kell dönteni.

(6) A tagállam a Bizottsághoz e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül intézett indokolt kérelmére, a kis kikötőkben kirakodott halmennyiségre vonatkozó adatok kihagyhatók a nemzeti adatszolgáltatásból, az alábbi feltételek mellett.

Az adatok kihagyását akkor lehet engedélyezni, ha a kért adatok szolgáltatása az összes kifogott mennyiség jelentőségével aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságok számára, és ha ezek a kirakodott termékek csak helyi értékesítésre kerülnek. Az érintett kikötők jegyzékét minden egyes tagállamra a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint kell összeállítani.

Az érintett tagállamok a rendelet hatálybalépésétől számított minden harmadik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az összes vonatkozó információról, hogy lehetővé tegyék a 72/279/EGK határozattal ( 7 ) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság számára, hogy megvizsgálja és - szükség esetén - a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint felülvizsgálja az e cikk második albekezdésében említett kritériumokat és jegyzékeket.

(7) Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos módszertani jelentéseket, átmeneti szabályokat, adatelérhetőséget, adat-megbízhatóságot és más fontos kérdéseket évente egyszer kell vizsgálni az Agrárstatisztikai Bizottság illetékes munkacsoportjában.

6. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 8 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 1992. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT HALÁSZATI TERMÉKEK LISTÁJA

KódHalfajKiszerelés
CDZKözönséges tőkehal (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
Sózott
HADFoltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
POKTengeri lazac (fekete tőkehal) (Pollachius virens)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
HKETengeri csuka (Merluccius spp.)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Friss, egész
Fagyasztott, fej nélkül, zsigerelt
Fagyasztott halfilé
Fagyasztott, egyéb
WHGVékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
LNZÉszaki menyhal (Molva spp.)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
POLSárga tőkehal (Pollachius pollachius)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
BIBFrancia tőkehal (Trisopterus luscus)Friss
NOPNorvég tőkehal (Trisopterus esmarkii)Friss
WHBKék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)Friss
PLESima lepényhal (Pleuronectes platessa)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
SOLKözönséges nyelvhal (Solea vulgaris)Friss, egész
Friss, zsigerelt
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
MEGSzárnyas rombuszhal (Lepidorhombus spp.)Friss
Fagyasztott, filézetlen
DABKözönséges lepényhal (Limanda limanda)Friss
Fagyasztott
LEMCitromszól (Microstomus hitt)Friss
Fagyasztott
REDVörös álsügér (Sebastes spp.)Friss
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
MNZÖrdöghal (Lophius spp.)Friss, egész
Friss, halfarok
Fagyasztott, halfarok
BOZNagyszemű durbincs (Boops spp.)Friss
Fagyasztott
PICNyurgadurbincs (Spicara (= Maena) spp.)Friss
Fagyasztott
CGZTengeri angolna (Conger spp.)Friss
Fagyasztott
GUXMorgóhalfélék (Triglidae)Friss
Fagyasztott
MULValódi tengeripérhal-félék (Mugilidae)Friss
Fagyasztott
HERHering (Clupea harengus)Friss
Fagyasztott, filézetlen
Fagyasztott halfilé
PILSzardínia (Sardina pilchardus)Friss
Fagyasztott
ANESzardella (Engraulis spp.)Friss
Fagyasztott
SPRSpratt (Sprattus sprattus)Friss
ALBGermon (Thunnus alalunga)Friss
Fagyasztott
YFTSárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)Friss
Fagyasztott
SKJBonitó (Katsuwonus pelamis)Friss
Fagyasztott
BETNagyszemű tonhal (Thunnus obesus)Friss
Fagyasztott
BFTNagy tonhal (Thunnus thynnus)Friss
Fagyasztott
SWOKardhal (Xiphius gladius)Friss
Fagyasztott
TUNEgyéb tonhal (Thunnini)Friss
Fagyasztott
MACAtlanti-óceáni makréla (Scomber scombrus)Friss
Fagyasztott
MAZEgyéb makréla (Scomber japonicus, Scomber australasicus)Friss
Fagyasztott
JAXFattyúmakréla (Trachurus spp.)Friss
Fagyasztott
SRXRájaalakúak (Rajiformas)Friss
Fagyasztott
DGZKözönséges tüskés cápa (Squalus acanthias, Scyliorbinus spp.)Friss
Fagyasztott
NEPKarcsú homár (Nephrops norvegicus)Friss, egész
Friss, halfarok
Fagyasztott, halfarok
CNZKözönséges garnéla (Crangon spp.)Friss
Fagyasztott
PDZFűrészes garnéla (Pandalidae)Friss
Fagyasztott
CRENagy tarisznyarák (Cancer pagurus)Friss
Fagyasztott
CRSÚszó tarisznyarákok (Portunus spp.)Friss
LBEEurópai homár (Homarus gammarus)Friss
Fagyasztott, halfarok
SCEKözönséges fésűskagyló (Pecten maximus)Friss
SQCÉszaki kalmár (Loligo spp.)Friss
Fagyasztott, tisztított
Fagyasztott, tisztítatlan
SQXNarancssárga kalmár (Todarodes saggittatus, Illex spp.)Friss
Fagyasztott, tisztított
Fagyasztott, tisztítatlan
OMZTintahal (egyéb) (Omnastrephidae)Friss
Fagyasztott, tisztított
Fagyasztott, tisztítatlan
OCZPolip (Octopus spp.)Friss
Fagyasztott
CTLIgazi tintahalak (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)Friss
Fagyasztott
FINEgyéb halFriss
Fagyasztott
CRUEgyéb rákfélékFriss
Fagyasztott
MOLEgyéb puhatestűekFriss
Fagyasztott

II. MELLÉKLET

A KIRAKODOTT HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSNÁL HASZNÁLT FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Egységek

Tömeg: a regisztrált tömeg a kirakodott termék tömege.

A tömeget tonnában kell megadni egy tizedesre kerekítve.

Átlagár: az átlagárat nemzeti pénznemben tonnánként kell megadni. A közvetlenül nem értékesített termékek esetében az átlagárat megfelelő módszerrel becsülni kell.

Rendeltetés

Emberi fogyasztás: minden olyan termék, amelyet közvetlenül emberi fogyasztás céljából értékesítenek, vagy amelyet szerződés vagy egyéb megállapodás keretében emberi fogyasztás céljára fognak ki. Kivételt képeznek az emberi fogyasztás céljára szolgáló olyan mennyiségek, amelyeket az első értékesítéskor a piaci feltételek, a közegészségügyi rendelkezések vagy más okok miatt kivontak az emberi fogyasztásra szolgáló termékek piacáról.

Ipari felhasználás: minden olyan termék, amelyet kifejezetten halliszt vagy olaj előállítása, vagy állati takarmányozás céljából fogtak ki, valamint azok a mennyiségek, amelyeket eredetileg ugyan emberi fogyasztásra szántak, de az első értékesítéskor nem ilyen célból kerültek forgalomba.

Kiszerelés

Filé: a hal gerincével párhuzamosan vágott halszeletek a hal bal és jobb oldalán, feltéve hogy a fej, a zsigerek, az uszonyok (a hátuszony, az alsó sörényuszony, a farkuszony, a hasúszó, a melluszony) és a csontok (a gerincoszlop vagy hátgerinc, a hasúszó vagy mellúszó, a hörgő vagy kengyelcsontok stb.) el vannak távolítva és a két oldal már nem érintkezik, például a hátánál vagy a hasánál.

Egész hal: bontatlan hal.

Tisztított (tintahal esetében): melynek karjai, feje és belső szervei el vannak távolítva a testről.

Fagyasztott hal: a hal minőségének megőrzése céljából -18°C-on vagy annál alacsonyabb átlagos hőmérsékleten fagyasztott hal, amelyet -18°C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolnak.

Friss hal: nem pácolt, nem feldolgozott, nem fagyasztott és más módon sem kezelt, csupán hűtött hal. Általában egészben vagy zsigerelt állapotban.

Sózott hal: többnyire zsigerelt és fej nélküli hal, sóban vagy sós lében pácolva.

Származás és lefedettség

Az adatoknak ki kell terjedniük minden, az adatszolgáltató tagállam kikötőiben a közösségi és az EFTA-halászhajók által kirakodott termékre. E rendelet előírásai szerint az adatszolgáltató tagállam nem köteles jelentést tenni a hajói által kirakodott, a nemzeti kikötőkön kívüli egyéb kikötőkben kirakodott termékekről.

Az adatoknak tartalmazniuk kell a tagállam területén kirakodott és a 137/79/EGK bizottsági rendeletben említett T2M okmánnyal tanúsított termékeket. Az adatoknak tartalmazniuk kell a Közösség és az EFTA halászhajóiról és a Közösség és az EFTA halászflottájának egyéb járműveiről harmadik országok hajóira átrakodott termékeket, és azokat a termékeket is, amelyeket az adott tagállam területén rakodtak ki.

Közösségi hajók: a Közösség tagállamának lobogója alatt hajózó vagy ilyen tagállamban bejegyzett hajók.

Az EFTA hajói: EFTA-tagország lobogója alatt hajózó vagy ilyen tagországban bejegyzett hajók.

Harmadik ország hajói: a Közösség vagy az EFTA tagországain kívüli ország lobogója alatt hajózó vagy ott bejegyzett hajók.

III. MELLÉKLET

ADATLAP AZ 1. CIKK SZERINTI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

FOGÁSI STATISZTIKA

IV. MELLÉKLET

ADATLAP MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

1. Mágneses adathordozó

Mágnesszalag, 1 600 vagy 6 250 BPI adatsűrűség, 9 adatsáv és EDCDIC vagy ASCII kódolás, lehetőleg címkével ellátva. Ha címkével van ellátva, a fájlvége-kódnak is szerepelnie kell.

Mágneslemezek: 3,5″ MS DOS rendszerben formázott, 720 KB vagy 1,4 MB, illetve 5,25″, 360 KB vagy 1,2 MB lemezek.

2. Kódolási formátum

Byte-ok számaTételMegjegyzések
1–4OrszágISO 3 karakterből álló betűkód (pl.: FRA = Franciaország)
5–6ÉvPéldául: 94 = 1994
7–8HónapPéldául: 01 = január
9–11Fajok3 karakterből álló betűkód (pl.: CDZ = atlanti-óceáni tőkehal)
12–13KiszerelésL. alul a kódlistát
14RendeltetésL. alul a kódlistát
15–25MennyiségTonnában, egy tizedesre kerekítve
26–36ÁtlagárNemzeti pénznem/tonna
37OrszágkódL. a megjegyzést

Megjegyzés:

a) Minden numerikus mezőt jobbra igazítva, kezdő kitöltő karakterekkel kell kitölteni. Minden alfanumerikus mezőt balra igazítva, záró kitöltő karakterekkel kell kitölteni.

b) A nyilvántartásba vett tömeg a rakomány súlyának felel meg.

c) Az 50 kg-nál kisebb mennyiségeket "0 0"-val kell jelölni.

3. Kódlista

a) Kiszerelési kódok
Friss10
Friss, egész11
Friss, zsigerelt12
Friss, halfarok13
Friss, zsigerelt, fej nélkül16
Friss, egyéb19
Fagyasztott20
Fagyasztott, egész21
Fagyasztott, zsigerelt22
Fagyasztott, halfarok23
Fagyasztott, filézetlen25
Fagyasztott, zsigerelt, fej nélkül26
Fagyasztott, tisztított27
Fagyasztott, tisztítatlan28
Fagyasztott, egyéb29
Sózott30
Füstölt40
Főzött50
Főzött, fagyasztott, csomagolt60
b) Rendeltetési kódok
Emberi fogyasztásra1
Ipari felhasználásra2
Ismeretlen célra9
c) Országkódok
EGK-hajók1
EFTA-hajók2
Harmadik ország hajói3

( 1 ) HL C 214., 1989.8.21., 21. o.

( 2 ) HL C 113., 1990.5.7., 216. o.

( 3 ) HL L 282., 1989.10.2., 1. o.

( 4 ) HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 6 ) HL L 20., 1979.1.27., 1. o. A legutóbb a 3399/91/EGK rendelettel (HL L 320., 1991.11.22., 19. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 8 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R1382 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R1382&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R1382-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R1382-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék