31991R1382[1]

A Tanács 1382/91/EGK rendelete (1991. május 21.) a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról

A Tanács 1382/91/EGK rendelete

(1991. május 21.)

a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel, különösen a halászati termékek piacának irányítása - a legutóbb a 2886/89/EGK rendelettel [3] módosított, a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1981. december 29-i 3796/81/EGK tanácsi rendelet [4] előírásai szerint - javulni fog az összes kirakodott halászati termékre vonatkozó összehangolt közösségi statisztika révén,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden tagállam adatokat szolgáltat a Bizottságnak az adott tagállamban minden naptári hónapban a közösségi halászhajók által kirakodott halászati termékek mennyiségéről és átlagáráról.

E rendelet alkalmazásában kirakodott halászati termék:

- a halászhajók vagy a halászflotta egyéb járművei által kirakodott termékek,

- a tagállamok hajói által a Közösségen kívüli kikötőkben kirakodott termékek, amelyekre a 137/79/EGK bizottsági rendelet [5] T2M okmánya vonatkozik és

- a Közösség halászhajóiról és a Közösség halászflottájának egyéb járműveiről az adott tagállam területén harmadik országok hajóira átrakodott termékek.

Az 5. cikk (4) és (6) bekezdése szerinti felmentésektől és kivételektől eltekintve, a tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatott adatok az adott naptári hónapban az I. mellékletben felsorolt minden kirakodott halászati terméket magukban foglalják. Mintavételi technikákat lehet azonban alkalmazni az adott hónapban kirakodott halászati termékek legfeljebb 10 tömegszázalékát kitevő becslésre. E mintavételi technikákat az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jelenteni kell.

2. cikk

Az 1. cikkben említett adatokat a tárgyhónap végétől számított hat hónapon belül kell a Bizottságnak megküldeni.

3. cikk

(1) Az 1. cikk szerinti adatszolgáltatás tárgyát képező halászati termékeket az I. melléklet sorolja fel. A tagállamok azonban további, egyedileg meghatározott halászati termékekre is szolgáltathatnak adatokat.

A tagállamban kisebb jelentőségű termékekre vonatkozó adatokat nem szükséges egyedileg meghatározni az adatszolgáltatásban, hanem gyűjtőnéven lehet feltüntetni, ha az így meghatározott termékek tömege nem haladja meg az adott hónapban az adott tagállamban az összes kirakodott mennyiség 10 tömegszázalékát.

(2) A tömeg és az átlagár egységére, a termékek rendeltetésére és kiszerelésére alkalmazandó meghatározásokat a II. melléklet tartalmazza.

(3) Az I. mellékletben lévő termékjegyzék és a II. mellékletben olvasható meghatározások a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint módosíthatók.

4. cikk

(1) A tagállamok az 1. és a 2. cikkben említett adatokat a Bizottságnak a III. mellékletben meghatározott formában szolgáltatják.

(2) Az adatokat mágneses adathordozón is be lehet nyújtani, de az ilyen adatszolgáltatás formátumát egyeztetni kell a tagállamok és a Bizottság között.

5. cikk

(1) E rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak, ismertetve a kirakodott mennyiségre vonatkozó adatok gyűjtésének módját, és feltüntetik az adatok reprezentativitását és megbízhatóságát. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve elkészíti e jelentések összesítését.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti információ bármilyen módosításáról az ilyen módosítás bevezetésétől számított három hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben említett módszertani jelentések arra utalnak, hogy a tagállam nem tudja azonnal teljesíteni az e rendeletben foglalt követelményeket, és a felmérési technikák és a módszertan módosítása szükséges, a Bizottság az érintett tagállammal együttműködve átmeneti időszakot állapíthat meg - e rendelet hatálybalépésének napjától számított legfeljebb három évet -, amelynek során e rendelet programját teljesíteni kell; ezen átmeneti időszak alatt a tagállamot e rendelet rendelkezései alól mentesítő átmeneti eltérés engedélyezhető legfeljebb három évre. A Bizottság tájékoztat valamennyi tagállamot az ilyen eltérésekről a (7) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

(4) Amennyiben egy tagállam halászata valamely sajátos ágazatának bevonása az ágazat jelentőségével aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságoknak, eltérés engedélyezhető a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a tagállam törölje az ezen ágazatra vonatkozó adatokat a nemzeti adatszolgáltatásból.

(5) A (4) bekezdés szerint adott eltérés legfeljebb három évre engedélyezhető, de további hároméves időszakokra meghosszabbítható. Hosszabbítási kérelem előterjesztése esetén a tagállam közli a Bizottsággal annak a mintavételes felmérésnek az eredményeit, ami bemutatja, hogy milyen problémák fordultak elő a rendeletnek az adott tagállamban az összes kirakodott halmennyiségre történő alkalmazása során. A kérelemről ekkor a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint kell dönteni.

(6) A tagállam a Bizottsághoz e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül intézett indokolt kérelmére, a kis kikötőkben kirakodott halmennyiségre vonatkozó adatok kihagyhatók a nemzeti adatszolgáltatásból, az alábbi feltételek mellett.

Az adatok kihagyását akkor lehet engedélyezni, ha a kért adatok szolgáltatása az összes kifogott mennyiség jelentőségével aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságok számára, és ha ezek a kirakodott termékek csak helyi értékesítésre kerülnek. Az érintett kikötők jegyzékét minden egyes tagállamra a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint kell összeállítani.

Az érintett tagállamok a rendelet hatálybalépésétől számított minden harmadik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az összes vonatkozó információról, hogy lehetővé tegyék a 72/279/EGK határozattal [6] létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság számára, hogy megvizsgálja és - szükség esetén - a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint felülvizsgálja az e cikk második albekezdésében említett kritériumokat és jegyzékeket.

(7) Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos módszertani jelentéseket, átmeneti szabályokat, adatelérhetőséget, adat-megbízhatóságot és más fontos kérdéseket évente egyszer kell vizsgálni az Agrárstatisztikai Bizottság illetékes munkacsoportjában.

6. cikk

(1) Ahol az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az elnök az ügyet az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság - a továbbiakban "bizottság" - elé terjeszti saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam képviselőjének kérelmére.

(2) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a bevezetendő intézkedések tervezetét. A bizottság az elnök által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőre közli a tervezettel kapcsolatos véleményét. A véleményt az EGK-Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott többséggel kell elfogadni olyan határozatok esetében, amelyeket a Tanácsnak kell meghoznia a Bizottság javaslata alapján. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az e cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(3) a) A Bizottság elfogadja az előirányzott intézkedéseket, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha az előirányzott intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy nem született vélemény, a Bizottság haladéktalanul a Tanács elé terjeszti a bevezetendő intézkedésekre vonatkozó javaslatot. A Tanács minősített többséggel jár el.

Ha az előterjesztéstől számított három hónap elteltével a Tanács még nem járt el, a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 1992. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. május 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. Steichen

[1] HL C 214., 1989.8.21., 21. o.

[2] HL C 113., 1990.5.7., 216. o.

[3] HL L 282., 1989.10.2., 1. o.

[4] HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

[5] HL L 20., 1979.1.27., 1. o.

[6] HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT HALÁSZATI TERMÉKEK LISTÁJA

Kód | Halfaj | Kiszerelés |

CDZ | Közönséges tőkehal (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott filézetlen Fagyasztott halfilé Sózott |

HAD | Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

POK | Tengeri lazac (fekete tőkehal) (Pollachius virens) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

HKE | Tengeri csuka (Merluccius spp.) | Friss, egész Friss, tisztított Friss, egész Fagyasztott, fej nélkül, zsigerelt Fagyasztott halfilé Fagyasztott, egyéb |

WHG | Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

LNZ | Északi menyhal (Molva spp.) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

POL | Sárga tőkehal (Pollachius pollachius) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

BIB | Francia tőkehal (Trisopterus luscus) | Friss |

NOP | Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii) | Friss |

WHB | Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou) | Friss |

PLE | Sima lepényhal (Pleuronectes platessa) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

SOL | Közönséges nyelvhal (Solea vulgaris) | Friss, egész Friss, tisztított Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

MEG | Szárnyas rombuszhal (Lepidorhombus spp.) | Friss Fagyasztott, filézetlen |

DAB | Közönséges lepényhal (Limanda limanda) | Friss Fagyasztott |

LEM | Citromszól (Microstomus kitt) | Friss Fagyasztott |

RED | Vörös álsügér (Sebastesspp.) | Friss Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

MNZ | Ördöghal (Lophiusspp.) | Friss, egész Friss, halfarok Fagyasztott, halfarok |

BOZ | Nagyszemű durbincs (Boopsspp.) | Friss Fagyasztott |

PIC | Nyurgadurbincs (Spicara (= Maena) spp.) | Friss Fagyasztott |

CGZ | Tengeri angolna (Congerspp.) | Friss Fagyasztott |

GUX | Morgóhal-félék (Triglidae) | Friss Fagyasztott |

MUL | Valódi tengeri pérhal-félék (Mugilidae) | Friss Fagyasztott |

HER | Hering (Clupea harengus) | Friss Fagyasztott, filézetlen Fagyasztott halfilé |

PIL | Szardínia (Sardina pilchardus) | Friss Fagyasztott |

ANE | Szardella (Engraulis spp.) | Friss Fagyasztott |

SPR | Spratt (Sprattus sprattus) | Friss |

ALB | Germon (Thunnus alalunga) | Friss Fagyasztott |

YFT | Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) | Friss Fagyasztott |

SKJ | Bonitó (Katsuwonus pelamis) | Friss Fagyasztott |

BET | Nagy szemű tonhal (Thunnus obesus) | Friss Fagyasztott |

BFT | Nagy tonhal (Thunnus thynnus) | Friss Fagyasztott |

SWO | Kardhal (Xiphius gladius) | Friss Fagyasztott |

TUN | Egyéb tonhal (Thunnini) | Friss Fagyasztott |

MAC | Atlanti-óceáni makréla (Scomber scombrus) | Friss Fagyasztott |

MAZ | Egyéb makréla (Scomber japonicus, Scomber australasicus) | Friss Fagyasztott |

JAX | Fattyúmakréla (Trachurus spp.) | Friss Fagyasztott |

SRX | Rájaalakúak (Rajiformas) | Friss Fagyasztott |

DGZ | Közönséges tüskés cápa (Squalus acanthias, Scyliorbinus spp.) | Friss Fagyasztott |

NEP | Karcsú homár (Nephrops norvegicus) | Friss, egész Friss, halfarok Fagyasztott, halfarok |

CNZ | Közönséges garnéla (Crangon spp.) | Friss Fagyasztott |

PDZ | Fűrészes garnéla (Pandalidae) | Friss Fagyasztott |

CRE | Nagy tarisznyarák (Cancer pagurus) | Friss Fagyasztott |

CRS | Úszó tarisznyarákok (Portunusspp.) | Friss |

LBE | Európai homár (Homarus gammarus) | Friss Fagyasztott, halfarok |

SCE | Közönséges fésüskagyló (Pecten maximus) | Friss |

SQC | Északi kalmár (Loligo spp.) | Friss Fagyasztott, tisztított Fagyasztott, tisztítatlan |

SQX | Narancssárga kalmár (Todarodes saggittatus, Illex spp.) | Friss Fagyasztott, tisztított Fagyasztott, tisztítatlan |

OMZ | Tintahal (egyéb) (Omnastrephidae) | Friss Fagyasztott, tisztított Fagyasztott, tisztítatlan |

OCZ | Polip (Octopusspp.) | Friss Fagyasztott |

CTL | Igazi tintahalak (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti) | Friss Fagyasztott |

FIN | Egyéb hal | Friss Fagyasztott |

CRU | Egyéb rákfélék | Friss Fagyasztott |

MOL | Egyéb puhatestűek | Friss Fagyasztott |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A KIRAKODOTT HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSNÁL HASZNÁLT MEGHATÁROZÁSOK

Egységek

Tömeg: a regisztrált tömeg a kirakodott termék tömege.

A tömeget egy tizedesre kerekítve tonnában kell megadni.

Átlagár: az átlagárat nemzeti pénznemben kell megadni tonnánként. A közvetlenül nem értékesített termékek esetében az átlagárat megfelelő módszerrel becsülni kell.

Rendeltetés

Emberi fogyasztás: minden olyan termék, amelyet közvetlenül emberi fogyasztás céljából értékesítenek, vagy amelyet szerződés vagy egyéb megállapodás keretében emberi fogyasztás céljára fognak ki. Kivételt képeznek az eredetileg emberi fogyasztás céljára szolgáló olyan mennyiségek, amelyeket az első értékesítéskor a piaci feltételek, a közegészségügyi rendelkezések vagy más okok miatt kivontak az emberi fogyasztásra szolgáló termékek piacáról.

Ipari felhasználás: minden olyan termék, amelyet kifejezetten halliszt vagy olaj előállítása, vagy állati takarmányozás céljából fogtak ki, valamint azok a mennyiségek, amelyeket eredetileg ugyan emberi fogyasztásra szántak, de az első értékesítéskor nem ilyen célból kerültek forgalomba.

Kiszerelés

Filé: a hal gerincével párhuzamosan vágott halszeletek a hal bal és jobb oldalán, feltéve, hogy a fej, a zsigerek, az uszonyok (a hátuszony, az alsósörényuszony, a farkuszony, a hasúszó, a melluszony) és a csontok (a gerincoszlop vagy hátgerinc, a hasúszó vagy mellúszó, a hörgő vagy kengyelcsontok stb.) el vannak távolítva és a két oldal már nem érintkezik, például a hátánál vagy a hasánál.

Egész hal: bontatlan hal.

Tisztított (tintahal esetében): melynek karjai, feje és belső szervei el vannak távolítva a testről.

Fagyasztott hal: a hal minőségének megőrzése céljából - 18 °C-on vagy annál alacsonyabb átlagos hőmérsékleten fagyasztott hal, amelyet - 18 °C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolnak.

Friss hal: nem pácolt, nem feldolgozott, nem fagyasztott és más módon sem kezelt, csupán hűtött hal. Általában egészben vagy zsigerelt állapotban.

Sózott hal: többnyire zsigerelt és fej nélküli hal, sóban vagy sós lében pácolva.

Származás és lefedettség

Az adatoknak ki kell terjedniük minden, az adatszolgáltató tagállam kikötőiben közösségi halászhajók által kifogott termékre. E rendelet előírásai szerint az adatszolgáltató tagállam nem köteles jelentést tenni a hajói által kirakodott, a nemzeti kikötőkön kívüli egyéb kikötőkben kirakodott termékekről.

Az adatoknak tartalmazniuk kell a tagállam területén kirakodott és a Bizottság 137/79/EGK rendeletében meghatározott T2M okmánnyal tanúsított termékeket. Az adatoknak tartalmazniuk kell a Közösség halászhajóiról és a Közösség halászflottájának egyéb járműveiről harmadik országok hajóira átrakodott termékeket és azokat a termékeket is, amelyeket az adott tagállam területén rakodtak ki.

A Közösség hajói: a Közösség tagállamának lobogója alatt hajózó vagy ilyen tagállamban bejegyzett hajók.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

ADATLAP AZ 1. CIKK SZERINTI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

FOGÁSI STATISZTIKA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R1382 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R1382&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére