32012R1100[1]

A Tanács 1100/2012/EU rendelete ( 2012. november 26. ) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 1100/2012/EU RENDELETE

(2012. november 26.)

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. január 31-i 2011/72/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1) A 101/2011/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2011/72/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(2) A 2012/724/KKBP tanácsi határozat (3) azzal a céllal módosítja a 2011/72/KKBP határozatot, hogy engedélyezze egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben azok nélkül nem lehetne eleget tenni az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozatnak, illetve egy adott tagállamban végrehajható bírósági határozatnak.

(3) A 101/2011/EU trendelet 9. cikke e rendelet betartásának elősegítése érdekében a személyek, szervezetek és szervek által a tagállamoknak szolgáltatandó információra vonatkozik, amelyet továbbítani kell a Bizottságnak. A 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően bármely adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták. E rendelkezés azonban nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az ilyen információkat Tunéziá és más tagállam illetékes hatóságával, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából.

(4) A 101/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 101/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép: "5. cikk (1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek: (2) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közpolitikájával.

2. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire: feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került."

a) e számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági, vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetések,

3. A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az információkat Tunéziá és más tagállamok illetékes hatóságával, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. DEMOSTHENOUS

(1) HL L 28., 2011.2.2., 62. o.

(2) HL L 31., 2011.2.5., 1. o.

(3) Lásd e Hivatalos Lap 45. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1100&locale=hu