32007D0560[1]

2007/560/EK: A Bizottság határozata ( 2007. augusztus 2. ) a klórantraniliprolnak, a heptamaloxiglukánnak, a spirotetramatnak és a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 3669. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. augusztus 2.)

a klórantraniliprolnak, a heptamaloxiglukánnak, a spirotetramatnak és a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2007) 3669. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/560/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A DuPont International Operations Sarl. 2007. február 2-án dossziét nyújtott be a klórantraniliprol hatóanyagra vonatkozóan Írország hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet. Az ELICITYL 2006. május 9-én dossziét nyújtott be a heptamaloxiglukánra vonatkozóan Franciaország hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet. A Bayer CropScience AG 2006. október 9-én dossziét nyújtott be a spirotetramatra vonatkozóan Ausztria hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet. Az Andermatt Biocontrol GmbH 2006. augusztus 7-én dossziét nyújtott be a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusra vonatkozóan Észtország hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet.

(3) Írország, Franciaország, Ausztria és Észtország hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy előzetes vizsgálat alapján az érintett hatóanyagra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dossziék vélhetően szintén megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek, legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban ezt követően a dossziékat a kérelmező eljuttatta a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz, majd a dossziékat átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal hivatalosan meg kell erősíteni közösségi szinten, hogy a dossziék elvileg megfelelnek a II. mellékletben előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer esetében pedig a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt követelményeknek.

(5) E határozat nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy a kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információkat kérjen.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó dossziék, melyeket a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az érintett hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából nyújtottak be, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék ugyancsak megfelelnek egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében az irányelv III. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek, figyelembe véve a javasolt felhasználást.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az 1. cikkben említett dossziék részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül a Bizottság rendelkezésére bocsátják a vizsgálatra vonatkozó következtetéseket, csatolva az alábbiakat: az 1. cikkben említett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvételének megtagadására vonatkozó ajánlás, valamint a felvétel feltételei.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG

Közhasználatú név, CIPAC-azonosító számKérelmezőA kérelem benyújtásának időpontjaReferens tagállam
Klórantraniliprol
CIPAC-szám: 794
DuPont International Operations Sarl2007. február 2.IE
Heptamaloxiglukán
CIPAC-szám: Nem alkalmazható
ELICITYL2006. május 9.FR
Spirotetramat
CIPAC-szám: 795
Bayer CropScience AG2006. október 9.AT
Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírus
CIPAC-szám: Nem alkalmazható
Andermatt Biocontrol GmbH2006. augusztus 7.EE

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0560 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0560&locale=hu

Tartalomjegyzék