32012R1099[1]

A Tanács 1099/2012/EU rendelete ( 2012. november 26. ) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 1099/2012/EU RENDELETE

(2012. november 26.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. március 21-i 2011/172/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1) A 270/2011/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2011/172/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(2) A 2012/723/KKBP tanácsi határozat (3) annak érdekében módosítja a 2011/172/KKBP határozatot, hogy engedélyezze egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben azok nélkül nem lehetne eleget tenni az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozatnak, illetve egy adott tagállamban végrehajtható bírósági határozatnak.

(3) A 270/2011/EU rendelet 9. cikke e rendelet betartásának elősegítése érdekében a személyek, szervezetek és szervek által a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére szolgáltatandó információra vonatkozik, amelyet továbbítani kell a Bizottságnak. A 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően bármely adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták. E rendelkezés azonban nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az ilyen információkat Egyiptom és más tagállamok illetékes hatóságaival, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából.

(4) A 270/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2011. március 21-i 270/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép "5. cikk (1) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: (2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.".

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

2. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: (1) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire: feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztása a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően fog történni.".

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetések,

3. A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az információkat Egyiptom és más tagállam illetékes hatóságával, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából.".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. DEMOSTHENOUS

(1) HL L 76., 2011.3.22., 63. o.

(2) HL L 76., 2011.3.22., 4. o.

(3) Lásd e Hivatalos Lap 44. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1099&locale=hu