32005R1936[1]

A Tanács 1936/2005/EK rendelete ( 2005. november 21. ) a 27/2005/EK rendeletnek a hering, a grönlandi laposhal és a polip tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 1936/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

a 27/2005/EK rendeletnek a hering, a grönlandi laposhal és a polip tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 27/2005/EK rendelet (2) rögzíti a 2005. évre a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket és kapcsolódó feltételeket.

(2) Az újabb tudományos szakvéleményeknek megfelelően a Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság elfogadott egy ajánlást, mely a Balti-tenger 30. és 31. altkörzetében a közösségi heringhalászati lehetőségeket 15 000 tonnával 86 856 tonnára növeli. E mennyiségnövelést alkalmazni kell.

(3) A helyesbített fogási statisztikák alapján Litvánia részére a grönlandi laposhal tekintetében 10 tonnának megfelelő halászati lehetőséget kell biztosítani a IIa. körzetben (közösségi vizek), valamint a IV. és VI. alterületen (közösségi és nemzetközi vizek). E helyesbített mennyiséget alkalmazni kell.

(4) A polipállomány megőrzéséhez és különösen a fiatal élőlények védelméhez való hozzájárulás érdekében meg kell határozni 2005-ben a CECAF-régióban elhelyezkedő, harmadik államok fennhatósága vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken fogott polip legkisebb fogható méretét arra az időre, amíg nem kerül elfogadásra a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletet (3) módosító rendelet.

(5) Ezért a 27/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv I. cikkének 3. pontjában említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 27/2005/EK rendeletet IA., IB. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2) HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb az 1300/2005/EK rendelettel (HL L 207., 2005.8.10., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb az 1568/2005/EK rendelettel (HL L 252., 2005.9.28., 2. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 27/2005/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az IA. mellékletben: A 30-31. alkörzetben a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. Az IB. mellékletben: A IIa. (közösségi és nemzetközi vizek), IV. és VI. övezetben a grönlandi laposhal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A III. mellékletben:

Az I. rész a következőképpen módosul:

"J. RÉSZ

CECAF

A CECAF-régióban elhelyezkedő, harmadik országok fennhatósága vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken fogott polip (Octopus vulgaris) legkisebb fogható mérete (kibelezve) 450 gr. A (kibelezve) 450 grammos tömeget el nem érő polipot a fedélzeten tárolni, más hajóra átrakodni, szárazföldre kivinni, szállítani, raktározni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni tilos, azt azonnal vissza kell dobni a tengerbe."

(1) A VI. altérségben való halászat a horogsorokra korlátozódik.

(2) Ezt a mennyiséget a közösségi vizek II. és VI. övezetében kell kifogni."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1936 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1936&locale=hu

Tartalomjegyzék