32005R0027[1]

A Tanács 27/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról

A TANÁCS 27/2005/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

Tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 20. cikkére,

Tekintettel a tőkehal állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre ( 2 ), és különösen annak 6. és 8. cikkére,

Tekintettel az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 811/2004/EK tanácsi rendeletre ( 3 ), és különösen annak 5. cikkére,

Tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tanács hozza meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek szabályozzák a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzájutást és a halászati tevékenységek fenntartható végzését, figyelembe véve a rendelkezésre álló tudományos szakvéleményeket, és különösen a Halászati Tudományos Műszaki és Gazdasági Bizottság által összeállított jelentést.

(2)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 20. cikke értelmében a Tanács határozza meg halászati tevékenységenként vagy halászati tevékenység csoportonként a teljes kifogható mennyiségeket (TAC). A halászati lehetőségeket az említett rendelet 20. cikkében előírt kritériumoknak megfelelően kell kiosztani a tagállamok és a harmadik országok között.

(3)

A TAC-ok és kvóták hatékony kezelésének biztosítása céljából ki kellene alakítani azokat a különleges feltételeket, amelyek alapján a halászati tevékenységek végezhetők.

(4)

A halászati igazgatóság alapelveit és bizonyos eljárásait közösségi szinten szükséges kialakítani oly módon, hogy a tagállamok biztosítani tudják a lobogóik alatt közlekedő hajók igazgatását.

(5)

A teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 2. cikkével összhangban szükség van azoknak az állományoknak a meghatározására, amelyekre az abban hivatkozott különböző intézkedések vonatkoznak.

(6)

A halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban vagy jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban a Közösség konzultációkat tartott a halászati jogokról Norvégiával ( 5 ), a Feröer-szigetekkel ( 6 ) és Grönlanddal ( 7 ).

(7)

A 2003-as csatlakozási okmány 6. cikke értelmében a Lettország és Litvánia által harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokat a Közösség kezeli. E megállapodásokkal összhangban a Bizottság konzultációkat tartott az Orosz Föderációval.

(8)

A Közösség számos regionális halászati szervezet szerződő fele. Az említett halászati szervezetek javasolták fogási korlátozások és egyéb megőrzési szabályok megállapítását bizonyos fajokra vonatkozóan. Ezeket az ajánlásokat ezért a Közösségnek végre kellene hajtania.

(9)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (IATTC) 2004. júniusi éves ülésén fogáskorlátozásokat fogadott el a sárga úszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra és a bonítóra, és technikai intézkedéseket a járulékos fogások kezelésére vonatkozóan. Bár a Közösség nem tagja az IATTC-nek, szükség van ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtására, az említett szervezet joghatálya alá tartozó erőforrások fenntartható igazgatásának biztosítása céljából.

(10)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) 2004. évi éves ülésén táblázatokat fogadott el, amelyek az ICCAT szerződéses felei halászati lehetőségeinek alul-kihasználását és túl-kihasználását mutatják. Ebben az összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, észrevételezve, hogy a 2003. év során az Európai Közösség számos állomány vonatkozásában kvótáját nem használta ki.

(11)

Abból a célból, hogy figyelembe vegyék az ICCAT által módosított közösségi kvótákat, szükséges, hogy az alul-kihasználásból eredő halászati lehetőségek elosztása az egyes tagállamoknak az alul-kihasználtsághoz való hozzájárulása alapján történjen anélkül, hogy módosulna az e rendelet által a TAC-ok éves kiosztására megállapított elosztási kulcs.

(12)

Az ICCAT 2004. évi éves ülésén számos technikai intézkedést fogadott el egyes, az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben hosszú távon vándorló halfajok állományai tekintetében, meghatározva többek között a tonhalra vonatkozó új legkisebb kifogható méretet, az egyes területekre és időszakokra vonatkozó halászati korlátozásokat a nagyszemű tonhal védelme érdekében, a Földközi-tengeren a sport- és kedvtelési célú halászati tevékenységekre vonatkozó intézkedéseket és a halketrecbe zárt tonhal mérete megbecsülésére szolgáló mintavételi program létrehozását. A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében ezeket az intézkedéseket az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet ( 8 ) elfogadásáig már 2005-ben végre kellene hajtani.

(13)

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) 2004. évi éves ülésén a sebezhető mélyvizi élőhelyek védelme érdekében egyes területekre vonatkozólag ajánlást fogadott el a halászat korlátozását illetően. Ezt az ajánlást a Közösségnek végre kellene hajtania.

(14)

Átmeneti intézkedésként a 973/2001/EK rendelet 2. cikkében említett kevert fogásból származó heringet a heringre vonatkozó érvényes kvótába kellene számolni.

(15)

Átmeneti intézkedésként a bizonyos mélytengeri fajokat érintő halászati erőkifejtést a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) tudományos szakvéleményével összhangban csökkenteni kellene.

(16)

A halászati lehetőségek végrehajtásának összhangban kellene állnia a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, és különösen a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel ( 9 ), a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelettel ( 10 ), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel ( 11 ), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelettel, a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendelettel ( 12 ), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel ( 13 ), az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításokról szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelettel ( 14 ), a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund vizei halászati erőforrásainak védelme érdekében egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i, 88/98/EK tanácsi rendelettel ( 15 ), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelete ( 16 ), a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló, 1998. június 29-i 1434/98/EK tanácsi rendelettel ( 17 ), a tőkehal állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendelettel ( 18 ), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelettel ( 19 ), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel ( 20 ), az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendelettel ( 21 ), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelettel ( 22 ) és a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségeinek rögzítéséről szóló, 2004. december 22-i 2270/2004/EK tanácsi rendelettel ( 23 ).

(17)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás céljából bizonyos kiegészítő intézkedéseket kell bevezetni a halászat ellenőrzése és technikai feltételei vonatkozásában 2005-ben.

(18)

A Nyugati-csatornában található közönséges nyelvhal-állományokra, a déli szürke tőkehal-állományokra, valamint a homárállományokra vonatkozóan ideiglenes erőkifejtés gazdálkodás alkalmazása szükséges. A Kattegatban, az Északi-tengerben, a Skagerrákon, a Nyugati-csatornában, az Ír-tengerben és Skócia nyugati részén található tőkehalállományra vonatkozóan a meglévő erőkifejtés gazdálkodás kiigazítása szükséges.

(19)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke szerint a Tanács határoz a fogásokra és/vagy halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos feltételekről. A tudományos szakvélemény rámutat, hogy a megállapodott TAC-ot jelentősen túllépő fogások sértik a halászati tevékenységek fenntarthatóságát. Ezért helyénvaló olyan kapcsolódó feltételek bevezetése, amelyek a megállapodás szerinti halászati lehetőségek jobb megvalósítását eredményezik.

(20)

Az ICES szaktanácsadását követően ideiglenes rendszer alkalmazása szükséges a homoki angolna ipari halászati erőkifejtésének kezelésére a IV. ICES alterületen és a IIIa. északi övezetben.

(21)

A tudományos szakvélemény rámutat, hogy az északi-tengeri simalepényhal-állomány halászata nem fenntartható és a visszaengedett halállomány szintjei nagyon magasak. A tudományos szakvélemény, illetve az északi-tengeri regionális tanácsadó testület szakvéleménye rámutat, hogy helyénvaló a halászati lehetőségeket a sima lepényhalat halászó hajók halászati erőkifejtésének tekintetében kiigazítani.

(22)

A 423/2004/EK rendeletben a tőkehalra előírt halászati erőkifejtés korlátozások szabályozására alternatív rendelkezéseket javasolnak abból a célból, hogy a halászati erőkifejtést a TAC-cal összhangban kezeljék, amint azt az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése előírja.

(23)

2003. szeptember 15-19 közötti 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) elfogadta a grönlandi laposhal újratelepítési tervét a 2. NAFO alterületre és a 3KLMNO körzetekre. A terv a teljes kifogható mennyiség szintjének 2007-ig tartó csökkentését irányozza elő, valamint kiegészítő intézkedéseket a csökkentés hatékonyságának biztosítására. Szükséges ennek a tervnek 2005-ben való végrehajtása, a grönlandi laposhal állomány újratelepítésére irányuló többéves intézkedések végrehajtásáról szóló tanácsi rendelet elfogadásáig.

(24)

2004. szeptember 13-17. közötti 26. éves közgyűlésén a NAFO gazdálkodási intézkedéseket fogadott el számos korábban nem szabályozott állomány vonatkozásában, mégpedig a rájákra vonatkozóan a 3LNO körzetben, a vörös álsügér vonatkozásában a 3O körzetben és a fehér villás tőkehal vonatkozásában a 3NO körzetben. Ezért szükséges ezen intézkedések bevezetése és a tagállamok közötti elosztás kialakítása.

(25)

A Közösség által az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (CCAMLR) szerződő feleként vállalt nemzetközi kötelezettsége - beleértve a CCAMLR-bizottság által elfogadott intézkedések alkalmazásának kötelezettségét is -, betartása érdekében az utóbbi által a 2004-2005-ös idényre elfogadott teljes kifogható mennyiségeket és az idényt meghatározó megfelelő dátumokat kell alkalmazni.

(26)

2004-ben rendezett XXIII. éves ülésén a CCAMLR elfogadta a bármely CCAMLR tag által végzett halászati tevékenység számára nyitott fogási határértékeket az állományokra vonatkozóan. A CCAMLR jóváhagyta továbbá a közösségi halászhajók részvételét a Dissostichus spp. felderítő halászatában a 88.1. FAO alterületen és az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a.) és az 58.4.3b.) körzetekben, és az érintett halászati tevékenységeket fogási és járulékos fogási korlátozásoktól, valamint bizonyos műszaki intézkedésektől tette függővé. Az említett korlátozásokat és műszaki intézkedéseket szintén alkalmazni kellene.

(27)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében fontos, hogy ezeket a halászterületeket 2005. január 1-jén megnyissák. Az ügy sürgősségére való tekintettel haladéktalanul kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet rögzíti a 2005. évre vonatkozó halászati lehetőségeket bizonyos halállományok és halállomány csoportok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának egyedi feltételeit.

Egyes antarktiszi állományok esetében azonban a rendelet az IF. mellékletben meghatározott időszakra vonatkozó halászati lehetőségeket és az egyedi feltételeket rögzíti.

2. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a) közösségi halászhajók (a továbbiakban: közösségi hajók); és

b) harmadik országok lobogója alatt közlekedő és ott lajstromozott halászhajók (a továbbiakban: harmadik országbeli hajók) a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken (a továbbiakban: közösségi vizek).

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "halászati lehetőségek":

i) a teljes kifogható mennyiségek (a továbbiakban: TAC) vagy azoknak a hajóknak a száma, amelyek számára engedélyezik a halászatot és/vagy az ilyen engedélyek érvényességi ideje;

ii) a TAC-ból a Közösség rendelkezésére álló részesedés;

iii) a harmadik országok vizein a Közösségnek kiosztott kvóták;

iv) a ii) és iii) alpont szerinti közösségi halászati lehetőségek elosztása a tagállamok között, kvóták formájában;

v) a közösségi vizekből kifogható kvóták elosztása harmadik országok között.

b) "nemzetközi vizek" a bármely állam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

c) "NAFO szabályozási terület" az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) egyezményes területének a parti államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli része;

d) "Skagerrak" a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonal által határolt terület;

e) "Kattegat" északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen a Hasenøre-tól Gnibens Spids-ig, Korshage-től Spodsbjerg-ig és Gilbjerg Hoved-től Kullen-ig húzott vonallal határolt terület;

f) "Északi-tenger" a IV. ICES alterület és a IIIa. ICES körzetnek az a része, amelyet a Skagerrak d) pontban megadott meghatározása nem foglal magában;

g) "Rigai-öböl" a nyugaton az Ovisi világítótoronytól (ÉSZ 57°34.1234′, KH 21°42.9574′) Lettország nyugati partján a Saaremaa-szigeten a Loode Fok déli sziklájáig (ÉSZ 57° 57.4760′, KH 21° 58.2789′), majd déli irányban a Sőrve-félsziget legdélebbi pontjáig, és ezután észak-keleti irányban a Saaremaa-sziget keleti partja mentén húzott vonallal, és északon az ÉSZ 58°30.0′, KH 23°13.2′-től az ÉSZ 58°30.0′ KH 23°41′-ig húzott vonallal határolt terület.

h) "Cadizi-öböl" a IXa. ICES-alkörzet a NYH 7°23′48″-tól keletre fekvő területe.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában az alábbi övezet-meghatározások alkalmazandók:

a) az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) övezetek az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK rendelet ( 24 ) meghatározása szerint;

b) a CECAF (Keletközép-atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete) az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK rendelet ( 25 ) meghatározása szerint;

c) a NAFO (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) övezetek az Atlanti-óceán északnyugati körzetében halászó tagállamok által szolgáltatandó fogási és tevékenységi statisztikákról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EGK rendelet ( 26 ) meghatározása szerint;

d) a CCAMLR övezetek (Egyezmény az antarktiszi tengeri élővilág védelméről) a 601/2004/EK rendelet meghatározása szerint.

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A KÖZÖSSÉGI HAJÓK SZÁMÁRA

5. cikk

A halászati lehetőségek és elosztásuk

(1) A halászati lehetőségeket a közösségi hajók számára a közösségi vizeken vagy egyes nem közösségi vizeken, valamint az ilyen halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását az I. melléklet határozza meg.

(2) A közösségi hajók számára engedélyezik a Feröer-szigetek, Grönland, Izland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben történő halfogásokat az I. mellékletben megállapított kvóta keretein belül, a 9., 16. és 17. cikkben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3) A Bizottság a kapelán lazac tekintetében a Közösség rendelkezésére álló halászati lehetőségeket az V., XIV. (grönlandi vizek) övezetben a kapelán TAC 7,7 %-ában rögzíti, amint a TAC-ot megállapították.

(4) A kék puha tőkehal állományára az I-XIV. övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek) és a heringállományra az I. és II. övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek) vonatkozó halászati lehetőségeket a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően növelheti, amennyiben harmadik országok nem tartják tiszteletben az említett állományok felelősségteljes kezelését.

6. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

A halászati lehetőségeknek az I. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a) a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b) a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése alapján történő újraelosztás;

c) a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további fogások;

d) a 847/96/EK rendelet 4. cikkének megfelelően visszatartott mennyiségek;

e) a 847/96/EK rendelet 5. cikke alapján végrehajtott levonások.

7. cikk

A kvóta rugalmassága

2005-re vonatkozóan e rendelet I. melléklete az alábbi állományokat határozza meg:

a) elővigyázatossági vagy analitikai TAC alá vont állományok;

b) azok az állományok, amelyekre a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott évi rugalmassági feltételeket alkalmazzák; és

c) azok az állományok, amelyekre az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében előírt szankcionáló együtthatókat kell alkalmazni.

8. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

(1) A rögzített halászati lehetőségek alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón megtartani vagy kirakodni, kivéve, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

a) a fogásokat egy kvótával rendelkező tagállam hajói hajtották végre, és az említett kvóta még nem merült ki; vagy

b) a fogások egy olyan közösségi részesedés részét képezik, amelyet nem osztottak el a tagállamok között kvótánként, és ez a részesedés még nem merült ki; vagy

c) a hering és a makréla kivételével minden faj esetében, amennyiben más fajokkal keverten fogják ki a halakat, a fogás - a 850/98/EK rendelet 4. cikkének megfelelően - 32 milliméternél kisebb szembőségű hálóval történik és a fogást sem a hajón, sem a kirakodáskor nem válogatják szét; vagy

d) a hering esetében, amennyiben a fogások megfelelnek a III. melléklet 12. pontjának; vagy

e) a makréla esetében, amennyiben fattyúmakrélával vagy szardíniával vegyesen fogják ki, a makréla nem haladja meg a hajón lévő makréla, fattyúmakréla és szardínia össztömegének 10 %-át, és a fogást nem válogatják szét; vagy

f) a fogásokat a 850/98/EK vagy a 88/98/EK rendelet szerint végrehajtott tudományos vizsgálatok folyamán végzik.

(2) Minden fogást be kell számítani a kvótába vagy - amennyiben a közösségi részesedést nem osztották fel kvótákra a tagállamok között - a közösségi részesedésbe, az (1) bekezdés c), e) és f) pontja szerint végrehajtott fogások kivételével.

(3) Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben egy tagállam heringre vonatkozó halászati lehetőségi kimerülnek a II. (közösségi vizek), III., IV. alterületeken és a VII d. alkörzetben, megtiltják a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakását az azokon a halászterületeken halászó, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, és a Közösségben lajstromozott hajók számára, amelyekre a vonatkozó fogási korlátozásokat alkalmazzák.

(4) A járulékos fogások százalékának és visszaengedésének meghatározása a 850/98/EK rendelet 4. és 11. cikkének valamint a 88/98/EK rendelet 2. és 3. cikkének megfelelően történik.

9. cikk

Hozzáférési korlátozások

Közösségi hajók a Skagerrak területén Norvégia alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldön belül nem halászhatnak. A Dánia vagy Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára azonban a Norvégia alapvonalaitól számított 4 mérföldig engedélyezik a halászatot.

Az Izland joghatósága alá tartozó vizeken a közösségi hajókkal folytatott halászat az alábbi koordinátákat folyamatosan összekötő egyenes vonalak által behatárolt területre korlátozódik:

délnyugati terület

1. é. sz. 63° 12′ és ny. h. 23° 05′, az é. sz. 62° 00′ és ny. h. 26° 00′ pontján keresztül,

2. é. sz. 62° 58′ és ny. h. 22° 25′,

3. é. sz. 63° 06′ és ny. h. 21° 30′,

4. é. sz. 63° 03′ és ny. h. 21° 00′, onnan a d. sz. 180° 00′-ig;

délkeleti terület

1. é. sz. 63° 14′ és ny. h. 10° 40′,

2. é. sz. 63° 14′ és ny. h. 11° 23′,

3. é. sz. 63° 35′ és ny. h. 12° 21′,

4. é. sz. 64° 00′ és ny. h. 12° 30′,

5. é. sz. 63° 53′ és ny. h. 13° 30′,

6. é. sz. 63° 36′ és ny. h. 14° 30′,

7. é. sz. 63° 10′ és ny. h. 17° 00′, onnan a d. sz. 180° 00′-ig;

10. cikk

A szétválogatás nélküli fogások kirakodására vonatkozó különleges feltételek a IIa. (közösségi vizek), a III., a IV. és a VIId. alterületen

A IIa. (közösségi vizek), a III., a IV. és a VIId. alterületen a szétválogatás nélküli fogások kirakodása tekintetében a II. mellékletben meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni.

11. cikk

Más technikai és ellenőrző intézkedések

A 850/98/EK rendeletben, a 88/98/EK rendeletben, az 1626/94/EK rendeletben és a 973/2001/EK rendeletben meghatározottakon kívül a 2005. évben a III. mellékletben megállapított technikai intézkedéseket is alkalmazni kell.

A III. melléklet 10. pontjának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

12. cikk

Az erőkifejtés korlátozásai és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

(1) A 2005. január 1-jétől január 31-ig tartó időszakban a Kattegatban, az Északi-tengerben, a Keleti-csatornában, a Skagerrak területén, a Skóciától nyugatra található területen és az Ír-tengerben található tőkehalállomány-gazdálkodásra vonatkozóan a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló, 2003. december 19-i 2287/2003/EK rendelet ( 27 ) V. mellékletének 1-5., 6a., 6c., 6d., 6e. és 7-22. pontjában meghatározott halászati erőkifejtési korlátozásokat és a kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni.

(2) A 2005. február 1-jétől 2005. december 31-ig tartó időszakban a IVa. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni az (1) bekezdésben említett tőkehalállomány-gazdálkodásra vonatkozóan.

(3) 2005. február 1-jétől kezdődően a IVb. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni a Cantabriai- tengeren és a Nyugat-ibériai félszigeten folytatott halászati gazdálkodásra vonatkozóan.

(4) 2005. február 1-jétől kezdődően a IVc. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni a Nyugati-csatornán folytatott közönséges nyelvhalállomány-gazdálkodására vonatkozóan.

(5) Az V. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni a homoki angolna állományok kezelésére vonatkozóan a Skagerrak és az Északi-tenger területén.

(6) A Bizottság véglegesen rögzíti a 2005. évi halászati erőkifejtést a homoki angolnára vonatkozóan a IIa., IIIa. IV. övezetekben, az V. melléklet 6. pontjában előírt szabályok alapján.

(7) A IVa., IVb. és IVc. melléklet 4. pontjában meghatározott halászfelszerelés-típusokat használó valamennyi hajóhoz, valamint a IVa., IVb. és IVc. melléklet 2. pontjában meghatározott területeken a halászathoz a 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban kibocsátott különleges halászati engedély szükséges.

(8) A tagállamok biztosítják, hogy 2005-re a halászati erőkifejtésnek a kikötőtől való távolmaradás kilowatt napokban mért szintje a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajókat illetően nem haladja meg az adott tagállam hajói által 2003-ban olyan utak során tett halászati erőkifejtésének 90 %-át, melyeken azok mélytengeri halászati engedéllyel rendelkeztek, továbbá - a 2347/93/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletében felsorolt - mélytengeri-fajokat fogtak ki, az aranylazac kivételével.

III. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK SZÁMÁRA

13. cikk

Engedélyezés

A Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Norvégia, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt közlekedő hajók és a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára engedélyezik a halfogást a közösségi vizeken az I. mellékletben meghatározott kvóta keretein belül, a 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23. és 24. cikkben megállapított feltételekre is figyelemmel.

14. cikk

Földrajzi korlátozások

A halászat:

a) a Norvégia lobogója alatt közlekedő, illetve a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely a tagállamok alapvonalaitól több, mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé az Északi-tengeren, a Kattegaton és az Atlanti-óceánon az ÉSZ 43o00'-től északra fekszik, a 2371/2002/EK rendelet 18. cikkében említett terület kivételével; a Norvégia lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak területén a halászat Dánia és Svédország alapvonalától a tenger felé több, mint négy tengeri mérföldnyire engedélyezett;

b) a Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt közlekedő hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely Francia Guyana alapvonalaitól több mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé fekszik.

15. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

A rögzített halászati lehetőségek alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón megtartani, illetve partra rakni, kivéve, ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója hajtotta végre, és az említett kvóta még nem merült ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Engedélyek és kapcsolódó feltételek

(1) A halászati engedélyekre és a különleges halászati engedélyekre az 1627/94/EK rendeletben előírt általános szabályok ellenére a harmadik országok vizein történő halászat a harmadik ország hatóságai által kibocsátott engedélyhez kötött.

Az első albekezdés azonban nem vonatkozik az Északi-tenger norvég vizein halászó közösségi hajókra a következő esetekben:

a) a 200 GT vagy annál kisebb űrtartalmú hajók;

b) a makrélától eltérő fajokra, emberi fogyasztásra szánt halászatot végző hajók;

c) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók, a bevett gyakorlattal összhangban.

(2) Az engedélyek legnagyobb számát és a többi kapcsolódó feltételt a VI. melléklet I. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik. Az engedélykérelemben feltüntetik a halászat típusát, valamint azon hajó nevét és jellemzőit, amelyre az engedélyt kérik, és a tagállamok hatóságai továbbítják azt a Bizottság felé. A Bizottság benyújtja ezeket a kérelmeket az érintett harmadik ország hatóságaihoz.

Ha valamelyik tagállam átadja kvótáját egy másik tagállamnak (swap) a VI. melléklet I. részében említett halászati területeken, az átadásnak az engedélyek megfelelő átadását is tartalmaznia kell, és erről a Bizottságot értesíteni kell. A VI. melléklet I. részében említett egyes halászati területekre vonatkozó engedélyek teljes számát azonban nem lehet túl lépni.

(3) A közösségi hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetre irányadó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és minden más rendelkezést.

17. cikk

Feröer-szigetek

A Feröer-szigetek vizein egy faj célzott halászatára engedéllyel rendelkező közösségi hajók végezhetnek célzott halászatot egy másik fajra, feltéve, hogy a változásról előzetesen értesítik a Feröer-szigetek hatóságait.

V. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az engedély és különleges halászati engedély kötelezettsége

(1) A 2847/93/EK rendelet 28b. cikke ellenére a 200 GT-nál kisebb, Norvégia lobogója alatt közlekedő hajók mentesülnek az engedély és a halászati engedély kötelezettsége alól.

(2) Az engedélyt és a különleges halászati engedélyt a hajón kell tartani. A Feröer-szigeteken vagy Norvégiában lajstromozott hajók mentesülnek az említett kötelezettség alól.

(3) A 2004. december 31-én halászati engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli hajók 2005. január 1-jétől folytathatják a halászatot a halászatra engedélyezett hajók listájának a Bizottsághoz történő benyújtásáig és a Bizottság általi jóváhagyásáig.

19. cikk

Engedély és különleges halászati engedély iránti kérelem

Egy harmadik ország hatósága részéről a Bizottságnak küldött, engedély és különleges halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő információkat:

a) a hajó neve;

b) lajstromszám;

c) külső azonosító betűk és számok;

d) lajstromozás szerinti kikötő;

e) a tulajdonos vagy bérlő neve és címe;

f) bruttó űrtartalom és teljes hossz;

g) motorteljesítmény;

h) hívójel és rádiófrekvencia;

i) tervezett halászati mód;

j) tervezett halászati terület;

k) azok a fajok, amelyekre a halászat irányul;

l) az időszak, amelyre az engedélyt kérik.

20. cikk

Az engedélyek száma

Az engedélyek számát és a különleges kapcsolódó feltételeket a VI. melléklet II. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik.

21. cikk

Érvénytelenítés és visszavonás

(1) Az engedélyek és a különleges halászati engedélyek visszavonhatók új engedélyek és különleges halászati engedélyek kibocsátása érdekében. Az ilyen érvénytelenítés az új engedélyek és különleges halászati engedélyek Bizottság általi kibocsátását megelőző napon lép hatályba. Az új engedélyek és különleges halászati engedélyek kiállításuk napjától érvényesek.

(2) Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket a lejárat napja előtt részben vagy teljesen visszavonják, amennyiben a szóban forgó állományra az I. mellékletben előírt kvóta kimerült.

(3) Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket az e rendeletben megállapított kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén visszavonják.

22. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1) Annak a hajónak a részére, amely nem teljesíti az e rendeletben megállapított kötelezettségeket, egy 12 hónapot nem meghaladó időszakra nem bocsátanak ki engedélyt és különleges halászati engedélyt.

(2) A Bizottság átadja az érintett harmadik ország hatóságainak azon hajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban a vonatkozó szabályok megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

23. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettségei

(1) A harmadik országbeli hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetben a közösségi hajók halászatát szabályozó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és más rendelkezéseket, különösen a 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 88/98/EK, 850/98/EK, 1434/98/EK rendeletet és az 1381/87/EGK bizottsági rendeletet.

(2) Az (1) bekezdésben említett hajókról hajónaplót vezetnek, amelybe bejegyzik a VII. melléklet I. részében meghatározott informáci

(3) A harmadik országbeli hajók, a IIIa. ICES-körzetben halászó, Norvégia lobogója alatt közlekedő hajók kivételével, továbbítják a Bizottság felé a VIII. mellékletben meghatározott információkat, az említett mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően.

24. cikk

Különös rendelkezések Francia Guyana tekintetében

(1) A Francia Guyana vizein történő halászatra vonatkozó engedélyeket akkor adják meg, ha az érintett hajó tulajdonosa vállalja, hogy lehetővé teszi egy megfigyelő hajóra szállását a Bizottság kérésére.

(2) Minden olyan hajó parancsnoka, amely engedéllyel rendelkezik az úszós halfajok vagy tonhal halászatára Francia Guyana vizein, az egyes utakat követően a fogás kirakásakor benyújt egy nyilatkozatot a francia hatóságok felé az utolsó nyilatkozat óta kifogott és a hajón tartott garnélarákok mennyiségéről. Ezt a nyilatkozatot a VI. melléklet III. részében megadott mintának megfelelő formanyomtatványon teszik meg. A nyilatkozat pontosságáért a hajóparancsnok felel. A francia hatóságok megteszik a megfelelő intézkedéseket a nyilatkozatok pontosságának ellenőrzésére, különösen a 23. cikk (2) bekezdésében említett hajónaplóval való összevetés segítségével. Az ellenőrzés után a nyilatkozatot az illetékes tisztviselő aláírja. Minden hónap vége előtt a francia hatóságok elküldik a Bizottságnak az előző hónapra vonatkozó valamennyi nyilatkozatot.

(3) A Francia Guyana vizein halászó hajókról a VII. melléklet II. részében megadott mintának megfelelő hajónaplót kell vezetni. A hajónapló másolatát az egyes halász utak utolsó napjától számított 30 napon belül elküldik a Bizottságnak, a francia hatóságokon keresztül.

(4) Amennyiben a Bizottság egy egyhónapos időszakban nem kap tájékoztatást egy, Francia Guyana vizein történő halászatra engedéllyel rendelkező hajóról, az említett hajó engedélyét visszavonják.

VI. FEJEZET

A NAFO SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEN HALÁSZATOT FOLYTATÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A Közösség részvétele

25. cikk

A hajók listája

(1) Csak a lobogó szerinti tagállam által kibocsátott különleges halászati engedéllyel rendelkező, bruttó 50 tonnát meghaladó és a NAFO hajólajstromba felvett közösségi hajók számára engedélyezik - az engedélyben meghatározott feltételekkel -, hogy a NAFO szabályozási terület halászati erőforrásait halásszák, a hajón tartsák, átrakják, illetve kirakják.

(2) Valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot számítógép által olvasható formában, legalább 15 nappal az új hajónak a NAFO szabályozási területre történő belépése előtt, a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott, a NAFO szabályozási területen halászati engedéllyel rendelkező hajók listájának bármilyen változásáról. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

(3) A (2) bekezdésben említett lista a következő adatokat tartalmazza:

a) a hajó belső száma, a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet ( 28 );

b) a nemzetközi rádióhívójel;

c) a hajó bérlője, adott esetben;

d) a hajó típusa.

(4) Az ideiglenesen egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajók (személyzet nélküli hajóbérlet) esetében a továbbított információ a következőket tartalmazza:

a) az a nap, amelytől kezdve a hajó számára engedélyezték a tagállam lobogója alatti közlekedést;

b) az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a halászati tevékenységet a NAFO szabályozási területen;

c) az állam neve, ahol a hajó lajstromban van vagy korábban lajstromozták, valamint az a nap, amelytől kezdve megszűnt az említett állam lobogója alatt közlekedni;

d) a hajó neve;

e) az illetékes nemzeti hatóságok által a hajóhoz rendelt hivatalos lajstromszám;

f) a hajó anyakikötője az átruházást követően;

g) a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének neve;

h) egy nyilatkozat arról, hogy a hajóparancsnok másolatot kapott a NAFO szabályozási területen hatályban lévő rendeletekről;

i) a fő fajok, amelyeket a hajó a NAFO szabályozási területen halászhat;

j) azok az alterületek, ahol a hajó várhatóan halászni fog.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

26. cikk

Hálószembőség

(1) A IX. mellékletben említett fajok célzott halászatában tilos az olyan vonóháló használata, amelynek bármelyik szakasza 130 mm-nél kisebb méretű hálószemeket tartalmaz. Ez a szembőség minimum 60 mm-re csökkenthető a sebeskalmár (Illex illecebrosus) célzott halászata esetében. A rája (Rajidae) célzott halászatában ezt a szembőséget legalább 280 mm-re kell növelni a zsákvégen, és 220 mm-re a vonóháló összes többi részén.

(2) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók legalább 40 mm-es szembőségű hálót használnak.

27. cikk

Hálótartozékok

(1) Tilos bármely olyan, az e cikkben leírtaktól eltérő eszköz használata, amely akadályt képez a háló szemeiben vagy csökkenti azok méretét.

(2) A sérülés csökkentése vagy megakadályozása érdekében a zsákvég alsó oldalához vásznat, hálót vagy más anyagot lehet rögzíteni.

(3) A zsákvég felső oldalához olyan eszközök kapcsolhatók, amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég szemeiben. A felső kopásvédők használata a X. mellékletben felsoroltakra korlátozódik.

(4) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók használhatnak szelektáló ablakot, a rácsok között legfeljebb 22 mm távolsággal. A 3L. körzetben garnélarákra halászó hajókat legalább 72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is felszerelik, a III. melléklet 4. függelékében leírtak szerint.

28. cikk

Járulékos fogások

(1) A hajó parancsnoka nem folytathatja olyan fajok célzott halászatát, amelyekre járulékos fogási korlátozások vonatkoznak. Egy faj célzott halászatáról akkor beszélünk, ha bármely fogás legnagyobb tömegszázalékát az a faj alkotja.

(2) Az ID. mellékletben felsorolt fajok esetében, amelyekre a Közösség nem rögzített kvótát a NAFO szabályozási terület egy részére, bármely faj célzott halászata során, az azon a területen fogott járulékos fogás az egyes fajokra nem haladhatja meg a 2 500 kg vagy a hajón megtartott teljes fogás 10 tömegszázaléka közül a nagyobb mennyiséget. A szabályozási terület olyan részén azonban, ahol bizonyos fajok célzott halászata tiltott vagy egy "egyéb" kvóta teljes felhasználásra került, az ID. mellékletben felsorolt egyes fajok esetében a járulékos fogás nem haladhatja meg az 1 250 kg-ot vagy az 5 %-ot.

(3) Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely fogásban meghaladja a (2) bekezdésben megállapított értékeket, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól. Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely ezt követő fogásban meghaladja az említett értékeket, a hajóknak ismét haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól, és a területre legalább 48 óráig nem térhetnek vissza.

(4) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajóknál, abban az esetben, ha a járulékos fogás teljes mennyisége az ID. mellékletben felsorolt valamennyi fajra bármely fogásban meghaladja az 5 tömegszázalékot a 3M. körzetben és a 2,5 tömegszázalékot a 3L. körzetben, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól.

(5) A garnélarák-fogásokat nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő halfajok járulékos fogásainak kiszámításában.

29. cikk

A halak legkisebb mérete

A XI. mellékletben előírt méreteknek nem megfelelő, a NAFO szabályozási területről származó halakat nem lehet feldolgozni, a hajón megtartani, átrakni, kirakni, szállítani, tárolni, eladni, bemutatni vagy eladásra kínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. Ahol az előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége meghaladja a teljes mennyiség 10 %-át, a hajónak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól a halászat folytatása előtt. Minden olyan, legkisebb halméret követelmények alá tartozó feldolgozott halat, amely nem éri el a XI. melléklet szerintivel egyenértékű hosszúságot, úgy tekintenek, hogy az a halak legkisebb mérete alatti halból származik.

3. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

30. cikk

A termékek címkézése és elkülönített tárolása

(1) Minden feldolgozott halat, amelyet a NAFO szabályozási területen fogtak, olymódon kell címkézni, hogy minden egyes faj és termék kategória azonosítható legyen. Azt is jelölni kell, hogy NAFO szabályozási területen fogták.

(2) A 3L. körzetben fogott összes garnélát, és minden, a 2. alterületen és a 3 KLMNO övezetekben fogott grönlandi laposhalat meg kell jelölni, hogy azokat az adott területeken fogták.

(3) Az ugyanazon fajból álló fogásokat egyértelműen el kell különíteni más fajok fogásaitól. Minden, a NAFO szabályozási területen belüli fogást elkülönítetten kell tárolni az e területen kívül fogott fogásoktól.

A fogások tárolhatók a rakodótér több részében is, de a rakodótér minden olyan részében, ahol tárolják, azokat világosan el kell különíteni más fajoktól műanyag fólia, rétegelt lemez, háló stb. segítségével.

31. cikk

Termelési napló és tárolási terv

(1) A 2847/93/EGK rendelet 6., 8., 11. és 12. cikkének betartása mellett a hajó parancsnoka az e rendelet XIII. mellékletében felsorolt információkat is bejegyzi a hajónaplóba.

(2) A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot a XIII. mellékletben felsorolt állományoknak az előző hónapban kirakodott mennyiségeiről, és közlik a 2847/93/EGK rendelet 11. és 12. cikke szerint kapott információkat.

(3) A közösségi hajó parancsnoka az ID. mellékletben felsorolt fajok fogásai tekintetében vezeti:

a) a termelési naplót, fajonként rögzítve az összesített eredményt;

b) a tárolási tervet, amely mutatja a különböző fajok elhelyezkedését a tárolóterekben, valamint a fedélzeten lévő fajok mennyiségét a termék tömegében, kilogrammban kifejezve.

(4) A (3) bekezdésben említett termelési naplót naponta frissíteni kell az előző nap adataival 00.00 órától (UTC) 24.00 óráig (UTC), és a fedélzeten kell tartani, amíg a hajót teljesen ki nem rakodták.

(5) A hajóparancsnok biztosítja a szükséges segítséget a hajónaplóban feltüntetett mennyiségek és a hajón tárolt feldolgozott termékek ellenőrzésének lehetővé tételéhez.

32. cikk

Hálók

A IX. mellékletben felsorolt egy vagy több faj célzott halászatakor a hajók nem hordozhatnak a 26. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat. A NAFO szabályozási területen kívüli területeken azonban ugyanazon út során a halászhajók tarthatnak a hajón ilyen hálókat, feltéve, hogy ezeket a hálókat biztonságosan feltekerik és elrakják, és azok közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre, azaz:

a) a hálókat leoldozzák a lemezeikről és a húzó- vagy vonókábeleikről vagy -köteleikről; és

b) a fedélzeten vagy fölötte szállított hálókat biztonságosan hozzáerősítik a hajó vízszint feletti részének valamely pontjához.

33. cikk

Átrakodás

Közösségi hajók nem végezhetnek átrakodási műveleteket NAFO szabályozási területen, kivéve, ha illetékes hatóságaiktól erre előzetes engedélyt kaptak.

34. cikk

A halászati erőkifejtés nyomon követése

(1) Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 25. cikkben említett hajóinak halászati erőkifejtése arányban álljon a NAFO szabályozási területen az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a NAFO szabályozási területen, az érintett fajokra halászó hajóik halászati tervét, legkésőbb 2005. január 31-ig, illetve azt követően az ilyen tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal. A halászati terv megjelöli többek között az ezekben a halászatokban részt vevő hajót vagy hajókat, és a NAFO szabályozási területen eltölteni szándékozott halászati napok számát.

A tagállamok tájékoztatási céllal értesítik a Bizottságot a hajók egyéb területeken szándékozott tevékenységeiről.

A halászati terv bemutatja a halászterület tekintetében alkalmazandó teljes halászati erőkifejtést, az értesítést küldő tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségek mértékéhez viszonyítva.

A tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig beszámolnak a Bizottságnak halászati terveik végrehajtásáról, az ebben a halászatban ténylegesen részt vevő hajók számát és a halászattal töltött napok teljes számát is beleértve.

4. SZAKASZ

A norvég garnélára vonatkozó különös rendelkezések

35. cikk

Az norvég garnéla halászata

Valamennyi tagállam naponta beszámol a Bizottságnak a NAFO szabályozási terület 3L. körzetében a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott hajók által fogott norvég garnéla mennyiségeiről. Minden halászati tevékenységet 200 métert meghaladó mélységben kell végezni, és a halászat tagállamonként egy időben egy hajóra korlátozódik.

5. SZAKASZ

A grönlandi laposhal helyreállítási tervére vonatkozó különös rendelkezések

36. cikk

A grönlandi laposhalra vonatkozó tilalom

A közösségi hajók számára tilos a grönlandi laposhal halászata, a 2. NAFO alterületen és a 3 KLMNO körzetekben, valamint az említett övezetben fogott grönlandi laposhal hajón való megtartása, átrakása vagy kirakodása, ha azok nem rendelkeznek a lobogó szerinti tagállam által kibocsátott különleges halászati engedéllyel.

37. cikk

A hajók listája

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a hajók, amelyek számára a 36. cikkben említett különleges halászati engedélyeket kell kibocsátani, szerepelnek egy olyan listában, amely tartalmazza nevüket és belső számukat, a 26/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint. A tagállamok különleges halászati engedélyt csak akkor bocsáthatnak ki, ha a hajó felvételre került a közösségi halászhajó-nyilvántartásba.

(2) Mindegyik tagállam elküldi a Bizottságnak az (1) bekezdésben előírt listát, és annak minden további módosítását, számítógép által olvasható formában.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott lista minden módosítását legalább öt nappal az előtt meg kell küldeni a Bizottság részére, mielőtt az említett listába újonnan felvett hajó belép a 2. alterületre és a 3 KLMNO körzetekbe. A Bizottság azonnal továbbítja a lista módosításait a NAFO titkárság részére.

(4) Mindegyik tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy felossza a grönlandi laposhalra vonatkozó kvótáját az (1) bekezdésben említett listán szereplő hajói között. A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül tájékoztatják a Bizottságot a kvóta felosztásáról.

38. cikk

Jelentések

(1) A 37. cikk (2) bekezdésében említett hajók parancsnokai beszámolnak a lobogó szerinti tagállamnak a következőkről:

a) A grönlandi laposhalnak a hajón tartott mennyiségei a közösségi hajó a 2. alterületre és a 3KLMNO. körzetekbe történő belépésekor. Ezt a jelentést a hajó ebbe az övezetbe történő valamennyi belépését legfeljebb 12 órával és legalább 6 órával megelőzően kell továbbítani.

b) A grönlandi laposhal heti fogásai. Ezt a jelentést első alkalommal legkésőbb a hajó a 2. alterületre és a 3KLMNO. körzetekbe történő belépését követő hetedik nap végén kell továbbítani, vagy - ha a halászút hét napnál hosszabb ideig tart - a 2. alterületen és a 3KLMNO. körzetekben a vasárnap éjfélkor lezáruló előző hét során végrehajtott fogások tekintetében legkésőbb hétfőn.

c) A grönlandi laposhalnak a hajón tartott mennyiségei a közösségi hajó a 2. alterületről és a 3KLMNO. körzetekből történő kilépésekor. Ezt a jelentést a hajó ebből az övezetből történő valamennyi kilépését legfeljebb 12 órával és legalább 6 órával megelőzően kell továbbítani, és tartalmaznia kell a halászattal töltött napok számát és a teljes fogást ebben az övezetben.

d) A grönlandi laposhal minden átrakodásakor berakott és kirakott mennyiségei a hajónak a 2. alterületen és a 3KLMNO. körzetekben való tartózkodása idején. Ezeket a jelentéseket az átrakodás elvégzése után legfeljebb 24 órával kell továbbítani.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti jelentések kézhezvételekor továbbítják azokat a Bizottságnak.

(3) Ha úgy ítélik, hogy a grönlandi laposhalnak a (2) bekezdés szerinti értesítésben szereplő mennyiségei kimerítik a tagállamoknak kiosztott kvóta 70 %-át, a kapitányoknak háromnaponta kell továbbítaniuk az (1) bekezdés (b) pontjában említett jelentést.

39. cikk

Kijelölt kikötők

(1) A NAFO szerződő felei által kijelölt kikötőkön kívül tilos a grönlandi laposhal bármilyen mennyiségének kirakodása. A grönlandi laposhal kirakodása tilos a nem szerződő felek kikötőiben.

(2) A tagállamok kijelölik azokat a kikötőket, ahol a grönlandi laposhal kirakodható, és meghatározzák a kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve az egyes kirakásokon belül a grönlandi laposhal mennyiségeinek feljegyzésére és jelentésére vonatkozó feltételeket.

(3) A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül elküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját és - ezt követően 15 napon belül - a (2) bekezdésben említett kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat. A Bizottság azonnal továbbítja ezt az információt a NAFO titkárságnak.

(4) A Bizottság azonnal továbbítja a (2) bekezdésben említett kijelölt kikötők, valamint a NAFO más szerződő felei által kijelölt kikötők listáját valamennyi tagállamnak.

40. cikk

Kikötői ellenőrzés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt kikötőkbe a NAFO 2. alterületen vagy a 3 KLMNO körzetekben fogott grönlandi laposhal kirakása és/vagy átrakása céljából belépő hajók kikötői ellenőrzésen menjenek keresztül a NAFO kikötői ellenőrzési rendszerének megfelelően.

(2) Az ellenőrök megérkezéséig az (1) bekezdésben említett hajókból tilos fogásokat kirakni és/vagy átrakni.

(3) Az összes kirakott mennyiséget fajonként le kell mérni, mielőtt hűtőházba vagy más rendeltetési helyre szállítják.

(4) A tagállamok az ellenőrzés befejezésétől számított 7 munkanapon belül továbbítják a vonatkozó kikötői ellenőrzési jelentést a NAFO titkárságának, és egy másolatot a Bizottságnak.

41. cikk

A kirakodás és átrakodás tilalma a nem szerződő felek hajói számára

A tagállamok biztosítják, hogy megtiltják a nem szerződő felek azon hajóinak, amelyek a NAFO szabályozási területen halászati tevékenységet végeznek, a grönlandi laposhal kirakodását és átrakodását.

42. cikk

A halászati tevékenységek követése

A tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 36-41. cikkben megállapított intézkedések végrehajtásáról, a halászattal töltött napok teljes számát is beleértve.

6. SZAKASZ

A vörös álsügérre vonatkozó különös rendelkezések

43. cikk

A mélyvízi vörös álsügér halászata

(1) A NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében vörös álsügérre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügér mennyiségeiről, amelyet az említett övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogott.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, az értesítést minden hétfőn meg kell tenni.

(2) A tagállamok minden második kedden déli 12 óra előtt beszámolnak a Bizottságnak az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban a vörös álsügérnek a NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében a lobogójuk alatt közlekedő és területükön lajstromozott hajók által fogott mennyiségeiről.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, a jelentéseket hetente kell elküldeni.

VII. FEJEZET

A CCAMLR TERÜLETÉN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Korlátozások és a hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

44. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1) A XIV. mellékletben meghatározott fajok célzott halászata az abban a mellékletben feltüntetett övezetekben és a megadott időszakokban tilos.

(2) Az új és felderítő halászatra a XV. mellékletben meghatározott fogási és járulékos fogási korlátozásokat kell alkalmazni az említett mellékletben feltüntetett alterületeken/körzetekben.

45. cikk

A CCAMLR területén halászó hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

(1) A 601/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében az engedéllyel rendelkező hajók számára előírt tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a tagállamoknak 2005. augusztus 1-jétől a következőkről kell tájékoztatniuk a Bizottságot az ilyen hajók vonatkozásában:

a) a hajó IMO száma (ha kibocsátották)

b) korábbi lobogó, ha volt ilyen;

c) nemzetközi rádióhívójel;

d) hajó tulajdonosának/tulajdonosainak neve és címe, és bármely haszonélvezője, ha ismert;

e) a hajó típusa;

f) építésének helye és ideje;

g) hossza;

h) a hajó színes fényképe, amely az alábbiakat mutatja:

i) egy legalább 12 x 7 cm nagyságú kép, amely a hajó jobb oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

ii) egy legalább 12 x 7 cm nagyságú kép, amely a hajó bal oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

iii) egy legalább 12 x 7 cm nagyságú kép, amely a hajó farát mutatja hátulról;

i) a fedélzetre szerelt műholdas nyomonkövető rendszer csalásbiztos működésének biztosítása céljából tett intézkedések.

(2) 2005. augusztus 1-jétől kezdődően a tagállamoknak célszerű gyakorisággal tájékoztatniuk továbbá kell a Bizottságot a CCAMLR területén való halászatra jogosult hajókkal kapcsolatos alábbi információkról:

a) az üzemeltető neve és címe, amennyiben az eltér a hajó tulajdonosától/tulajdonosaitól;

b) a parancsnok, és ahol van, a halászati parancsnok neve és nemzetisége;

c) a halászati módszer vagy módszerek típusa;

d) merevítőrúd (m);

e) bruttó regiszter tonna;

f) a hajó kommunikáció típusai és száma (INMARSAT A., B. és C. számok);

g) normális állományi létszám;

h) a főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye (kW);

i) raksúly (tonna), hal rakodóterek száma és befogadóképessége (m3);

j) bármely egyéb célszerűnek tartott információ (pl. jég osztályba sorolás).

2. SZAKASZ

Felderítő halászat

46. cikk

Részvétel felderítő halászatban

(1) A Spanyolország lobogója alatt közlekedő és ott lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 601/2004/EK rendelet 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatábana 88.1. FAO-alterületen és az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a) körzetek nemzeti joghatóságon kívüli területein, valamint az 58.4.3b) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein.

(2) Az 58.4.3a) és 58.4.3b) körzetekben egy időben csak egy halászhajó halászhat.

(3) A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat a 88.1 alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetek vonatkozásában, és ezek felosztását kisléptékű kutatási egységenként (SSRU-k) ezek mindegyikén belül a XV. melléklet határozza meg. A halászatot bármely SSRU területén berekesztik, ha a bejelentett fogás eléri a meghatározott fogási korlátot, és az említett SSRU-t az idény hátralévő részére lezárják a halászat elől.

(4) A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információ megszerzése és a fogás és erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Azonban az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben tilos a halászat az 550 méternél kisebb mélységben.

47. cikk

Jelentési rendszerek

A 46. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajókra a következő fogási és erőkifejtési jelentési rendszerek vonatkoznak:

a) a 601/2004/EK rendelet 12. cikkében meghatározott ötnapos fogási és erőkifejtési jelentési rendszer, azoknak a tagállamoknak a kivételével, amelyeknek a fogási és erőkifejtési jelentéseket legfeljebb két nappal a jelentési időszakok vége után be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a CCAMLR-nek való azonnali továbbítás céljából. A 88.1. alterületen és az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben a jelentéseket a kisléptékű kutatási egységek végzik.

b) a 601/2004/EK rendelet 13. cikkében meghatározott havi, részletes bontású fogási és erőkifejtési jelentési rendszer;

c) jelentést kell tenni a visszaengedett Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni teljes számáról és tömegéről, a "megkocsonyásodott" állapotúakat is beleértve.

48. cikk

Különleges követelmények

(1) A 46. cikkben említett felderítő halászatot az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 600/2004/EK tanácsi rendelet ( 29 ) 8. cikkének megfelelően végzik, tekintettel a horogsoros halászatok folyamán a tengeri madarak ezzel járó halálozásának csökkentésére alkalmazandó intézkedésekre. Ezen intézkedéseken kívül:

a) ezeken a halászterületeken tilos a belsőségeket a tengerbe dobni;

b) az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajók, amelyek megfelelnek a CCAMLR jegyzőkönyveknek (A., B. vagy C.) a horogsoros rakodásra vonatkozóan, mentesülnek az éjszakai kihelyezés követelménye alól; azonban azoknak a hajóknak, amelyek összesen három (3) tengeri madarat megfognak, azonnal vissza kell állniuk az éjszakai kihelyezésre a 601/2004/EK rendelet 8. cikkének megfelelően;

c) Azoknak a 88.1 alterületen és az 58.4.1 és 58.4.2 körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajóknak, amelyek összesen három (3) tengeri madarat megfognak, azonnal fel kell függeszteniük a halászatot, és nem engedélyezhető számukra a normál halászati idényen kívüli halászat a 2004/2005. évi idény fennmaradó részében.

(2) A 88.1. FAO-alterületen felderítő halászatban részt vevő halászhajókra továbbá a következő követelmények vonatkoznak:

a) a hajóknak megtiltják a következőket:

i) olaj vagy üzemanyag-termékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítése, a 73/78 MARPOL (Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről) I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii) a szemét kirakása;

iii) olyan élelmiszer-hulladék kirakása, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv) baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakása; vagy

v) a szennyvíz kiürítése a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad, vagy

vi) a hulladékégetésből származó hamu kiürítése;

b) A 88.1. alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, és az el nem fogyasztott tisztított baromfit el kell távolítani a 88.1. alterületről.

c) A Dissostichus spp. halászata a 88.1. alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

49. cikk

A fogások meghatározása

(1) E szakasz alkalmazásában egy fogás egy vagy több horogsor elhelyezéséből áll egyetlen helyszínen. A fogási vagy tevékenységi jelentés alkalmazásában a fogás pontos földrajzi helyzetét a felhasznált horogsor vagy horogsorok középpontja határozza meg.

(2) Ahhoz, hogy kutatási fogásnak minősüljön:

a) az egyes kutatási fogásoknak a többi kutatási fogástól legalább 5 tengeri mérföld távolságra kell lenniük, amely távolságot az egyes kutatási fogások földrajzi középpontjától kell mérni;

b) az egyes fogások legalább 3 500 és legfeljebb 10 000 horogból állnak; ez ugyanazon a helyszínen több külön horogsor kihelyezésével is megvalósítható;

c) egy horogsor minden egyes fogásánál legfeljebb hatórás merítési időt kell hagyni, amelyet a kihelyezési eljárás befejezésének idejétől a bevonási eljárás megkezdéséig mérnek.

50. cikk

Kutatási tervek

A 46. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. FAO-alterület valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzetek felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják a kutatási terveket. A kutatási tervet a következőképpen hajtják végre:

a) a kisléptékű kutatási egység területére való első belépéskor az első 10 fogást - amelyet az "első sorozat"-ként jelölnek - "kutatófogás"-ként kell feltüntetni, és meg kell felelniük a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak;

b) a következő 10 fogást vagy 10 tonnányi fogást - amelyik jelzőszintet előbb elérik - a "második sorozat"-nak nevezik. A második sorozat fogásai, a hajóparancsnok döntésétől függően, a rendes felderítő halászat részeként is kifoghatók. Ezek a fogások azonban kutatófogásoknak is tekinthetők, amennyiben teljesítik a 49. cikk (2) bekezdésének kritériumait;

c) a fogások első és második sorozatának befejezésekor, amennyiben a hajóparancsnok folytatni kívánja a halászatot a kisléptékű kutatási egység területén, a hajónak "harmadik sorozat"-ot kell vállalnia, amelynek eredményeképpen a három sorozatban összesen 20 kutatófogást hajtanak végre. A fogások harmadik sorozatát a kisléptékű kutatási egység területén tett ugyanazon látogatás során kell elvégezni, mint az első és második sorozatot;

d) 20 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén;

e) a 88.1. alterület A., B., C., E. és G. kisléptékű kutatási egységén, ahol a tengerfenék halászható területe 15 000 km2-nél kisebb, a b), c) és d) pontot nem kell alkalmazni, és 10 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén.

51. cikk

Adatgyűjtési tervek

(1) A 46. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajók a 88.1. FAO-alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetek felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják az adatgyűjtési terveket. Az adatgyűjtési terv a következő adatokat tartalmazza:

a) helyzet és tengermélység egy fogás minden horogsorának mindkét végén;

b) a kihelyezés, merítés és fogás ideje;

c) a felszínen elvesztett halak száma és faja;

d) a kihelyezett horgok száma;

e) a csali típusa;

f) a csali alkalmazásának sikeressége (%);

g) a horog típusa; és

h) tenger- és felhőviszonyok, valamint a holdfázis a horogsorok kihelyezése idején.

(2) Minden kutatófogás esetében össze kell gyűjteni az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot; különösen, a kutatófogásban minden halat - 100 darabig - meg kell mérni, és legalább 30 halból álló mintát kell kivenni biológiai vizsgálatokra. Ha a fogás több mint 100 halból áll, alkalmazni kell egy módszert a halak véletlenszerű almintákra osztására.

52. cikk

Jelölési program

A 46. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt továbbá egy jelölési programot a következőképpen:

a) a Dissostichus spp. példányokat megjelölik és visszaengedik az idény folyamán ejtett egyes fogások friss tömegének egy tonnája után egy példány arányban, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyv szerint. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 példányt megjelöltek, illetve elhagyják a halászterületet, miután a fogott mennyiség friss tömegének minden tonnája után egy példányt megjelöltek;

b) a programnak minden méretnagyságú példányt célba kell vennie, hogy teljesüljön a fogás friss tömegének minden tonnája után egy megjelölt példány követelménye. Minden visszaengedett példányt kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie;

c) minden jelzésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt példány újbóli kifogása esetén a jelzés eredete visszakereshető;

d) semmilyen újból kifogott példányt (azaz olyan kifogott halat, amelyet korábban jelöléssel láttak el) nem szabad újból visszaengedni, még akkor sem, ha csak egy rövid időszakra volt szabadon;

e) minden újból kifogott példányról biológiai adatfelvételt kell készíteni (hossz, tömeg, nem, ivarállapot), ha lehet, elektronikus fényképet kell készíteni, az egyensúly szervet (otolith) fel kell tárni, és a jelölést el kell távolítani;

f) minden vonatkozó jelölési adatot és az újbóli kifogások jelölési adatait elektronikus úton a CCAMLR űrlapján kell jelenteni a CCAMLR részére, három hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket;

g) minden vonatkozó jelölési adatot, az újbóli kifogások jelölési adatait és az újbóli kifogások mintapéldányait elektronikus úton a CCAMLR űrlapon kell jelenteni az illetékes regionális adatgazdának, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyv szerint.

53. cikk

Tudományos megfigyelők

A 43. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajóval legalább két tudományos megfigyelő foglalkozik; egyikük a CCAMLR nemzetközi tudományos megfigyelési rendszerének megfelelően kinevezett megfigyelő, aki a halászati időszakban valamennyi halászati tevékenység során a hajón tartózkodik.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. cikk

Tudományos nyomonkövetés

(1) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a kizárólag tudományos célú halászati tevékenységekre, amelyeket az érintett tagállam felügyelete alatt folytatnak, és amelyről a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik, előre tájékoztatták.

(2) Az (1) bekezdésben említett tengeri élőlények eladhatók, tárolhatók, kiállíthatók vagy eladásra felkínálhatók, feltéve, hogy:

a) megfelelnek a 850/98/EK rendelet XII. mellékletében rögzített előírásoknak, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 30 ) 2. cikke szerint elfogadott kereskedelmi előírásoknak, vagy

b) közvetlenül nem emberi fogyasztás céljából adják el azokat.

55. cikk

Adatátvitel

A 2847/93/EGK rendelet alapján a tagállamok számítógéppel olvasható formában elküldik a Bizottságnak a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az egyes állományok táblázataiban meghatározott állománykódok felhasználásával.

56. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ahol a CCAMLR-területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a 2005. január 1-je előtt kezdődő időszakra határozták meg, a 44. cikket a teljes kifogható mennyiségek megfelelő alkalmazási időszakainak kezdetétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA ALKALMAZANDÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK OLYAN TERÜLETEKEN, AHOL FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓIRA VONATKOZÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN, FAJ ÉS TERÜLET SZERINT (ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐSÚLY-TONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat a 9. cikk alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, és ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben, különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendi sorrendjét követve kell utalni. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Közönséges név3-alfa kódTudományos név
ÁlsügérekREDSebastes spp.
AranylazacARUArgentina silus
Ausztráliai szürke tőkehalNOSLepidonotothen squamifrons
BúvárcápaSCKDalatias licha
Csíkos jéghalANIChampsocephalus gunnari
Dél-georgiai jéghalSGIPseudochaenichthys georgianus
Érdes laposhalPLAHippoglossoides platessoides
Érdes lepényhalFLXPlatichthys flesus
Érdes tüskéscápaGUQCentrophorus squamosus
Északatlanti gránátoshalRHGMacrourus berglax
Északi menyhalLINMolva molva
FarkassügérBSSDicentrarchus labrax
FattyúmakrélákJAXTrachurus spp.
Fehér csacsihalHKWUrophycis tenuis
Fehér marlinWHMTetrapturus alba
Fekete abroncshalBSFAphanopus carbo
Fekete tőkehalPOKPollachius virens
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinax
Foltos tőkehalHADMelanogrammus aeglefinus
GermonALBThunnus alalunga
Gránátos sügérORYHoplostethus atlanticus
GránátoshalakGRVMacrourus spp.
Grönlandi laposhalGHLReinhardtius hippoglossoides
HeringHERClupea harengus
HeringcápaPORLamna nasus
Homoki angolnafélékSANAmmodytidae
Hosszú bajszú jéghalLICChannichthys rhinoceratus
Karcsú menyhalSLIMolva macrophthalmus
KardhalSWOXiphias gladius
Kék menyhalBLIMolva dypterigia
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassou
Kisfejű lepényhalLEMMicrostomus kitt
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricans
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeus
Közönséges lepényhalDABLimanda limanda
Közönséges nyelvhalSOLSolea solea
KrillKRIEuphausia superba
LámpáshalLACLampanyctus achirus
LazacSALSalmo salar
Lepényhal-alakúakFLXPleuronectiformes
Madárcsőrű macskacápaDCADeania calcea
MakrélaMACScomber scombrus
Márványos sügérNORNotothenia rossii
Nagy lámpáscápaETREtmopterus princeps
Nagy rombuszhalTURPsetta maxima
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Nagyszemű vörösdurbincsSBRPagellus bogaraveo
Norvég garnélaPRAPandalus borealis
Norvég menyhalUSKBrosme brosme
Norvég rákNEPNephrops norvegicus
Norvég tőkehalNOPTrisopterus esmarki
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.
NyelvhalakLEZLepidorhombus spp.
Óriás laposhalHALHippoglossus hippoglossus
ÓriáscápaBSKCetorhinus maximus
Ostoros garnélákPENPenaeus spp.
ÖrdöghalfélékANFLophiidae
Pásztás farkashalCATAnarhichas lupus
Pisze hosszúfarkúhalRNGCoryphaenoides rupestris
Portugál cápaCYOCentroscymnus coelolepis
Púpos tőkehalNOGGobionotothen gibberifrons
Sárgafarkú lepényhalYELLimanda ferruginea
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Sarki tőkehalPOCBoreogadus saida
Sávos tőkehalPOLPollachius pollachius
Scotia-tengeri jéghalSSIChaenocephalus aceratus
Sebes kalmárSQIIllex illecebrosus
Sima lámpáscápaETPEtmopterus pusillus
Sima lepényhalPLEPleuronectes platessa
SprattSPRSprattus sprattus
SzardellaANEEngraulis encrasicolus
Szürke tőkehalHKEMerluccius merluccius
TarisznyarákPAIParalomis spp.
TengeripókokPCRChionoecetes spp.
TonhalBFTThunnus thynnus
TőkehalCODGadus morhua
TüskéscápaDGSSqualus acanthias
Valódi rájafélékSRX-RAJRajidae
Vékonybajszú tőkehalWHGMerlangius merlangus
Villás tőkehalFOXPhycis spp.
Vörös lepényhalWITGlyptocephalus cynoglossus

IA. MELLÉKLET

BALTI-TENGER

Ezen a területen minden TAC-t -a sima lepényhal és a tőkehal kivételével a 25-32. alkörzetben - az IBSCF keretében kell elfogadni.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: 30–31. alkörzetHER/3D30 HER/3D31
Finnország72 625
Svédország14 231
EK86 856
TAC (teljes kifogható mennyiség)86 856Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: 22–24. alkörzetHER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Dánia6 448
Németország25 380
Finnország3
Lengyelország5 985
Svédország8 184
EK46 000
TAC46 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: 25–29. (kivéve a Rigai-öböl) és 32. alkörzetHER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Dánia2 588
Németország686
Észtország13 218
Finnország25 801
Lettország3 262
Litvánia3 405 (1)
Lengyelország27 862 (2)
Svédország39 350
EK116 172 (3)
TAC130 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 30 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.
(2) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 1 450 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.
(3) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 1 480 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: Rigai-öbölHER/03D.RG
Észtország16 972 (1)
Lettország20 452
EK37 424 (1)
TAC38 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 576 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: 25–32. alkörzet (közösségi vizek)COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Dánia8 959
Németország3 564
Észtország873
Finnország686
Lettország3 331
Litvánia2 189 (1)
Lengyelország10 203 (2)
Svédország9 077
EK38 882 (3)
TACN/AAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 6 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.
(2) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 112 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.
(3) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 118 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: 22–24. alkörzet (közösségi vizek)COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Dánia10 781
Németország5 271
Észtország239
Finnország212
Lettország892
Litvánia579
Lengyelország2 885
Svédország3 841
EK24 700
TAC24 700Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: IIIbcd. (közösségi vizek)PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Dánia2 697
Németország300
Svédország203
Lengyelország565
EK3 766
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Lazac Salmo salarÖvezet: IIIbcd. (közösségi vizek) kivéve 32. alkörzetSAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Dánia93 512 (1)
Németország10 404 (1)
Észtország9 504 (1)
Finnország116 603 (1)
Lettország59 478 (1)
Litvánia6 992 (1)
Lengyelország28 368 (1)
Svédország126 400 (1)
EK451 260 (1)
TAC460 000 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A halak darabszámában kifejezve.

Faj: Lazac Salmo salarÖvezet: 32. alkörzetSAL/3D32.
Észtország1 581 (1)
Finnország13 838 (1)
EK15 419 (1)
TAC17 000 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A halak darabszámában kifejezve.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: IIIbcd. (közösségi vizek)SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Dánia48 785
Németország30 907
Észtország56 650
Finnország25 538
Lettország68 420
Litvánia24 750
Lengyelország141 275 (1)
Svédország94 311
EK490 636 (1)
TAC550 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 3 924 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

IB. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, A KATTEGAT, AZ ÉSZAKI-TENGER ÉS A NYUGATI KÖZÖSSÉGI VIZEK

Az Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIII., IX., X. ICES-terület, CECAF (közösségi vizek) és Francia Guyana

Faj: Homokiangolna-félék AmmodytidaeÖvezet: IV. (norvég vizek)SAN/04-N.
Dánia9 500
Egyesült Királyság500
EK10 000
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Homokiangolna-félék AmmodytidaeÖvezet: IIa (1), IIIa., IV. (1) SAN/2A3A4.
Dánia618 767
Egyesült Királyság13 525
Valamennyi tagállam23 668 (2)
EK655 960
Norvégia5 000 (3)
TAC660 960Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Közösségi vizek, az Egyesült Királyságnak Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál található alapvonalaitól számított 6 mérfölden belüli vizei kivételével.
(2) Dánia és az Egyesült Királyság kivételével.
(3) Az Északi-tengeren kell lehalászni.

Faj: Aranylazac Argentina silusÖvezet: I., II. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Németország31
Franciaország10
Hollandia25
Egyesült Királyság50
EK116

Faj: Aranylazac Argentina silusÖvezet: III., IV. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Dánia1 180
Németország12
Franciaország8
Írország8
Hollandia55
Svédország46
Egyesült Királyság21
EK1 331

Faj: Aranylazac Argentina silusÖvezet: V., VI., VII. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Németország405
Franciaország9
Írország375
Hollandia4 225
Egyesült Királyság297
EK5 310
TAC5 310

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: a II.a, IV., Vb., VI. és VII. övezetek közösségi vizeiUSK/2A47-C
EKNem releváns (1)
Norvégia4 000 (2) (3)
TACNem releváns
(1) A 2270/2004/EK rendeletben meghatározva.
(2) Ezek közül egyéb fajok hajóról történő 25 %-os véletlen fogása bármely időpontban az Vb., VI. és VII. alterületen engedélyezett. Mindazonáltal ez a százalékos arány az egy bizonyos területen folytatott halászat kezdetétől számított első 24 órában túlléphető. Az Vb., VI. és VII. alterületen az egyéb fajok véletlen fogásának összmennyisége nem haladhatja meg a 3 000 tonnát.
(3) Beleértve az északi menyhalat is. Az északi menyhalra vonatkozó kvóta 6 800 tonna Norvégia esetében, míg a norvég menyhalra 4 000 tonna, ezek 2 000 tonna erejéig egymással felcserélhetők, és csak a nagytávolságú Vb. ICES statisztikai körzetben, valamint a VI. és VII. alkörzetben halászhatók.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: IV (norvég vizek)USK/04-N.
Belgium1
Dánia191
Németország1
Franciaország1
Hollandia1
Egyesült Királyság5
EK200
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Óriáscápa Cetorhinus maximusÖvezet: A IV, VI. és VII. körzet közösségei vizeiBSK/467.
EK0
TAC0

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: IIIa.HER/03A.
Dánia40 104
Németország642
Svédország41 950
EK82 696
Feröer-szigetek500 (2)
TAC96 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Teljes fogásként kirakodva vagy a fogás maradékából kiválogatva.
(2) A Skagerrak területén kell lehalászni.

Faj: Herring (1) Clupea harengusÖvezet: IV., az ÉSZ 53o 30′-től északraHER/4AB
Dánia95 211
Németország57 215
Franciaország20 548
Hollandia56 745
Svédország5 443
Egyesült Királyság70 395
EK305 557
Norvégia60 000 (2)
TAC535 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Önállóan kifogott mennyiség vagy a fogások maradékából válogatva. A tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot heringfogásaikról, különbséget téve az ICES IVa. és IVb. övezetek (HER/04A és HER 04B övezetek) között.
(2) Közösségi vizeken halászható. Az e kvóta alá tartozó fogásokat le kell vonni Norvégia TAC– részesedéséből.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben:

Norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre
(HER/*04N-)
EC60 000

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délreHER/04-N.
Svédország1 102 (1)
EK1 102
TACNem releváns
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: IIIa.HER/03A-BC
Dánia20 642
Németország184
Svédország3 324
EK24 150
TAC24 150Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A heringtől eltérő fajokra történő halászatkor fogott hering válogatás nélkül kirakodott járulékos fogásai.

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV., VIId.HER/2A47DX
Belgium248
Dánia47 865
Németország248
Franciaország248
Hollandia248
Svédország234
Egyesült Királyság909
EK50 000
TAC50 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A heringtől eltérő fajokra történő halászatkor fogott hering válogatás nélkül kirakodott járulékos fogásai.

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: IVc. (2), VIId.HER/4CXB7D
Belgium9 684 (3)
Dánia1 882 (3)
Németország1 131 (3)
Franciaország19 341 (3)
Hollandia34 704 (3)
Egyesült Királyság7 551 (3)
EK74 293
TAC535 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Teljes fogásként kirakodva vagy a fogás maradékából kiválogatva.
(2) A blackwateri állomány kivételével a heringállományra történő utalás a Temze-torkolat tengeri részének állományát jelenti abban az övezetben, amelyet a következő vonalak határolnak: a Landguard-foktól (ÉSZ 51°56′, KH 1°19,1′) délre az ÉSZ 51°33′-ig haladó vonal, amely onnan nyugat felé halad az Egyesült Királyság partjának egy pontjáig.
(3) E kvótának legfeljebb 50 %-át átruházhatják a IVb. ICES-körzetre. Az ilyen átruházásokról azonban előre értesíteni kell a Bizottságot.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: V., VIaN. (1) (közösségi vizek), VIb.HER/5B6ANB
Németország3 291
Franciaország623
Írország4 447
Hollandia3 291
Egyesült Királyság17 788
EK29 440
Feröer-szigetek660 (2)
TAC30 100Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa. ICES-körzet az ÉSZ 56°00′-től északra, és a VIa. körzet azon része, amely a NYH 7°00′-től keletre és az ÉSZ 55°00′-től északra található, a Clyde kivételével.
(2) Ezt a kvótát csak az ÉSZ 56°30′-től északra található VIa. körzetben lehet kifogni.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIaS. (1), VIIbc.HER/6AS7BC
Írország12 727
Hollandia1 273
EK14 000
TAC14 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa. ICES-körzet, az ÉSZ 56°00′-től délre és a NYH 7°00′-től nyugatra.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIa. Clyde (1) HER/06ACL.
Egyesült Királyság1 000
EK1 000
TAC1 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A Clyde területén található állomány a Mull of Kintyre és a Corsewall-fok között húzott vonaltól északkeletre található tengeri terület heringállományát jelenti.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIIa. (1) HER/07A/MM
Írország1 250
Egyesült Királyság3 550
EK4 800
TAC4 800Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A VIIa. ICES-körzet területe a következő, a VIIghjk. ICES-területhez csatolt, a következő pontokkal határolt területtel csökken:
— északról az ÉSZ 52°30′,
— délről az ÉSZ 52°00′,
— nyugatról: Írország partjai,
— keletről: az Egyesült Királyság partjai

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIIe., f.HER/7EF.
Franciaország500
Egyesült Királyság500
EK1 000
TAC1 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIIg., h.,j., k. (1) HER/7G-K.
Németország144
Franciaország802
Írország11 236
Hollandia802
Egyesült Királyság16
EK13 000
TAC13 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A VIIg.,h.,j.,k. ICES-körzet területe a következő pontokkal határolt területtel nő:
— északról az ÉSZ 52°30′,
— délről az ÉSZ 52°00′,
— nyugatról: Írország partjai,
— keletről: az Egyesült Királyság partjai

Faj: Szardella Engraulis encrasicolusÖvezet: VIII.ANE/08.
Spanyolország27 000
Franciaország3 000
EK30 000
TAC30 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Szardella Engraulis encrasicolusÖvezet: IX., X., CECAF 34.1.1 (közösségi vizek)ANE/9/3411
Spanyolország3 826
Portugália4 174
EK8 000
TAC8 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: SkagerrakCOD/03AN.
Belgium10
Dánia3 119
Németország78
Hollandia20
Svédország546
EK3 773
TAC3 900Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: KattegatCOD/03AS.
Dánia617
Németország13
Svédország370
EK1 000
TAC1 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV.COD/2AC4.
Belgium807
Dánia4 635
Németország2 939
Franciaország997
Hollandia2 619
Svédország31
Egyesült Királyság10 631
EK22 659
Norvégia4 641 (1)
TAC27 300Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Halászható közösségi vizeken. Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

Norvég vizek
(COD/*04N-)
EK19 694

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délreCOD/04-N.
Svédország411
EK411
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.COD/561214
Belgium1
Németország11
Franciaország114
Írország162
Egyesült Királyság433
EK721
TAC721Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

Vb. (EK-övezet), VIa.
(COD/*5BC6A)
Belgium1
Németország10
Franciaország110
Írország156
Egyesült Királyság415
EK692

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: VIIa.COD/07A.
Belgium29
Franciaország79
Írország1 416
Hollandia7
Egyesült Királyság619
EK2 150
TAC2 150Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: VIIb-k., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)COD/7X7A34
Belgium266
Franciaország4 554
Írország849
Hollandia38
Egyesült Királyság493
EK6 200
TAC6 200Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)LEZ/2AC4-C
Belgium5
Dánia4
Németország4
Franciaország28
Hollandia22
Egyesült Királyság1 677
EK1 740
TAC1 740Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.LEZ/561214
Spanyolország327
Franciaország1 277
Írország373
Egyesült Királyság903
EK2 880
TAC2 880Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: VII.LEZ/07.
Belgium520
Spanyolország5 779
Franciaország7 013
Írország3 189
Egyesült Királyság2 762
EK19 263
TAC19 263Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: VIIIabde.LEZ/8ABDE.
Spanyolország1 238
Franciaország999
EK2 237
TAC2 237Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)LEZ/8C3411
Spanyolország1 233
Franciaország62
Portugália41
EK1 336
TAC1 336Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges lepényhal és érdes lepényhal Limanda limanda és Platichthys flesusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)D/F/2AC4-C
Belgium491
Dánia1 844
Németország2 766
Franciaország192
Hollandia11 151
Svédország6
Egyesült Királyság1 550
EK18 000
TAC18 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)ANF/2AC4-C
Belgium365
Dánia804
Németország393
Franciaország75
Hollandia276
Svédország9
Egyesült Királyság8 392
EK10 314
TAC10 314Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: IV (norvég vizek)ANF/04-N.
Belgium54
Dánia1 381
Németország22
Hollandia20
Egyesült Királyság323
EK1 800
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.ANF/561214
Belgium168
Németország192
Spanyolország180
Franciaország2 073
Írország469
Hollandia162
Egyesült Királyság1 442
EK4 686
TAC4 686Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: VII.ANF/07.
Belgium2 318
Németország258
Spanyolország921
Franciaország14 874
Írország1 901
Hollandia300
Egyesült Királyság4 510
EK25 082
TAC25 082Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: VIIIa.,b.,d.,e.ANF/8ABDE.
Spanyolország932
Franciaország5 188
EK6 120
TAC6 120Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)ANF/8C3411
Spanyolország1 629
Franciaország2
Portugália324
EK1 955
TAC1 955Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: IIIa., IIIbcd. (közösségi vizek)HAD/3A/BCD
Belgium18
Dánia3 036
Németország193
Hollandia4
Svédország359
EK3 610 (1)
TAC4 018Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) 239 tonna becsült mennyiségű ipari járulékos fogás kivételével.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV.HAD/2AC4.
Belgium544
Dánia3 742
Németország2 381
Franciaország4 150
Hollandia408
Svédország264
Egyesült Királyság39 832
EK51 321 (1)
Norvégia14 679
TAC66 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) 578 tonna becsült mennyiségű ipari járulékos fogás kivételével.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

Norvég vizek
(HAD/*04N-)
EK38 175

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délreHAD/04-N.
Svédország761
EK761
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: VIb., XII., XIV.HAD/6B1214
Belgium2
Németország2
Franciaország77
Írország55
Egyesült Királyság566
EK702
TAC702Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: Vb., VIa. (közösségi vizek)HAD/5BC6A.
Belgium17
Németország20
Franciaország838
Írország598
Egyesült Királyság6 127
EK7 600
TAC7 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)HAD/7/3411
Belgium128
Franciaország7 680
Írország2 560
Egyesült Királyság1 152
EK11 520
TAC11 520Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben:

VIIa.
(HAD/*07A.)
Belgium24
Franciaország109
Írország649
Egyesült Királyság718
EK1 500
A tagállamok a Bizottságnak a kvótáik felhasználásáról küldött jelentésükben meghatározzák a VIIa. körzetben kifogott mennyiségeket. A VIIa. körzetben fogott foltos tőkehalat tilos kirakodni, ha a kirakodni kívánt fogás teljes mennyisége meghaladja az 1 500 tonnát.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: IIIa.WHG/03A.
Dánia651
Hollandia2
Svédország70
EK723 (1)
TAC1 500Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) 750 tonna becsült mennyiségű ipari járulékos fogás kivételével.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV.WHG/2AC4.
Belgium605
Dánia2 618
Németország681
Franciaország3 935
Hollandia1 513
Svédország4
Egyesült Királyság10 444
EK19 800 (1)
Norvégia2 800 (2)
TAC28 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) 5 400 tonna becsült mennyiségű ipari járulékos fogás kivételével.
(2) Halászható közösségi vizeken. Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség Norvégiára eső részéből.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben.

Norvég vizek
(WHG/*04N-)
EK17 073

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.WHG/561214
Németország10
Franciaország195
Írország478
Egyesült Királyság917
EK1 600
TAC1 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: VIIa.WHG/07A.
Belgium1
Franciaország18
Írország296
Hollandia0
Egyesült Királyság199
EK514
TAC514Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: VIIb-k.WHG/7X7A.
Belgium211
Franciaország12 960
Írország6 006
Hollandia105
Egyesült Királyság2 318
EK21 600
TAC21 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: VIII.WHG/08.
Spanyolország1 440
Franciaország2 160
EK3 600
TAC3 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)WHG/9/3411
Portugália816
EK816
TAC816Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Vékonybajszú tőkehal és Sávos tőkehal Merlangius merlangus és Pollachius pollachiusÖvezet: Norvég vizek, az ÉSZ 62°-tól délreW/P/04-N.
Svédország190
EK190
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: IIIa., IIIbcd. (közösségi vizek)HKE/3A/BCD
Dánia1 183
Svédország101
EK1 284
TAC1 284 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 42 600 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)HKE/2AC4-C
Belgium21
Dánia866
Németország99
Franciaország191
Hollandia50
Egyesült Királyság269
EK1 496
TAC1 496 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 42 600 tonna a TAC-on belül.

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., VII., XII., XIV.HKE/571214
Belgium220
Spanyolország7 042
Franciaország10 873
Írország1 318
Hollandia142
Egyesült Királyság4 293
EK23 888
TAC23 888 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 42 600 tonna a TAC-on belül.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

VIIIabde.
(HKE/*8ABDE)
Belgium28
Spanyolország1 137
Franciaország1 137
Írország142
Hollandia14
Egyesült Királyság639
EK3 096

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: VIIIa.,b.,d.,e.HKE/8ABDE.
Belgium7
Spanyolország4 902
Franciaország11 009
Hollandia14
EK15 932
TAC15 932 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 42 600 tonna a TAC-on belül.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

Vb. (közösségi vizek), VI., VII., XII., XIV. (HKE/*57-14)
Belgium1
Spanyolország1 420
Franciaország2 557
Hollandia4
EK3 982

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)HKE/8C3411
Spanyolország3 819
Franciaország367
Portugália1 782
EK5 968
TAC5 968Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)WHB/2AC4-C
Dánia118 475
Németország195
Hollandia359
Svédország382
Egyesült Királyság2 613
EK122 024
Norvégia40 000 (1)
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) 120 000 tonna teljes mennyiségű kvóta keretében a közösségi vizeken.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: IV. (Norvég vizek)WHB/04-N.
Dánia18 050
Egyesült Királyság950
EK19 000
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: V., VI., VII., XII. és XIV.WHB/571214
Dánia9 803
Németország37 947
Spanyolország63 244 (1)
Franciaország52 809
Írország75 893
Hollandia119 216
Portugália4 743 (1)
Egyesült Királyság110 678
EK474 333
Norvégia120 000 (2) (3)
Feröer-szigetek45 000 (4) (5)
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ennek legfeljebb 75 %-a fogható ki a következő területeken: VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek).
(2) Halászható közösségi vizeken a következő területeken: II., IVa., VIa. az ÉSZ 56°30′-től északra, VIb., VII. a NYH 12°-tól nyugatra.
(3) Ebből legfeljebb pm tonna lehet ezüstlazac (Argentina spp.).
(4) A kék puha tőkehal fogásai tartalmazhatják az ezüstlazac (Argentina spp.) elkerülhetetlen fogásait.
(5) Halászható közösségi vizeken a következő területeken: VIa. az ÉSZ 56°30′-től északra, VIb., VII. a NYH 12°-tól nyugatra

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

IVa. WHB/*04A-C
Norvégia40 000

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: VIIIa.,b.,d.,e.WHB/8ABDE.
Spanyolország24 404
Franciaország18 936
Portugália3 661
Egyesült Királyság17 672
EK64 673
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták bármely mennyisége halászható az Vb. ICES-körzetben (közösségi vizek), és a VI., VII., XII. és a XIV. alterületen (WHB/*5B-14).

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)WHB/8C3411
Spanyolország107 382
Portugália26 845
EK134 227
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)L/W/2AC4-C
Belgium352
Dánia970
Németország125
Franciaország265
Hollandia807
Svédország11
Egyesült Királyság3 970
EK6 500
TAC6 500Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Kék menyhal Molva dypterigiaÖvezet: a IIa., IV., Vb., VI., VII. (közösségi vizek)BLI/2A47-C
EKNem releváns (1)
Norvégia200
TACNem releváns
(1) A 2270/2004/EK rendeletben meghatározva.

Faj: Kék menyhal Molva dypterigiaÖvezet: a VIa. övezet közösségi vizei (az ÉSZ 56° 30′-től északra), VIb.BLI/6AN6B.
Feröer-szigetek900 (1)
TACNem releváns
(1) Vonóhálóval kell halászni, és a pisze hosszúfarkúhal és a fekete abroncshal járulékos fogásait bele kell számítani e kvótába.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: I. II. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Dánia10
Németország10
Franciaország10
Egyesült Királyság10
Egyéb (1)5
EK45
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj Északi menyhal Molva molvaÖvezet: III (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Belgium10 (1)
Dánia76
Németország10
Svédország30
Egyesült Királyság10 (1)
EK136
(1) A 3 IIIb, c, d körzetben nem halászható.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: IV. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Belgium25
Dánia397
Németország246
Franciaország221
Hollandia8
Svédország17
Egyesült Királyság3 052
EK3 966

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: V. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Belgium12
Dánia9
Németország9
Franciaország9
Egyesült Királyság9
EK48

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: VI., VII., VIII., IX., X., XII., XIV. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Belgium56
Dánia10
Németország204
Spanyolország4 124
Franciaország4 397
Írország1 102
Portugália10
Egyesült Királyság5 063
EK14 966

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: IIa., IV., Vb., VI., VII. övezetek közösségi vizeiLIN/2A47-C
EKNem releváns (1)
Norvégia6 800 (2) (3)
Feröer-szigetek800 (4) (5)
TACNem releváns
(1) A 2270/2004/EK rendeletben meghatározva.
(2) Ebből hajónként más fajok 25 % mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a VI. és a VII. alterületen. Ez a mérték azonban túlléphető egy bizonyos területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának teljes mennyisége a VI. és a VII. alterületen nem haladhatja meg a 3 000 tonnát.
(3) Norvég menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóta 6 000 tonna az északi menyhal, 4 000 tonna a norvég menyhal esetében; ezek 2 000 tonna mennyiségig felcserélhetők, és kizárólag horogsorral halászhatók az Vb. ICES-körzetben és a VI. és a VII. alterületen.
(4) Kék menyhallal és norvég menyhallal együtt. Kizárólag horogsorral halászható a VIa. (ÉSZ 56°30′-től északra) és a VIb. területén.
(5) Ebből hajónként más fajok 20 % mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a VI. alterületen. Ez a mérték azonban túlléphető egy bizonyos területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának teljes mennyisége a VI. alterületen nem haladhatja meg a 75 tonnát.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: IV. (norvég vizek)LIN/04-N.
Belgium7
Dánia878
Németország25
Franciaország10
Hollandia1
Egyesült Királyság79
EK1 000
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: IIIa. (közösségi vizek), IIIbcd. (közösségi vizek)NEP/3A/BCD
Dánia3 454
Németország10
Svédország1 236
EK4 700
TAC4 700Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)NEP/2AC4-C
Belgium1 117
Dánia1 117
Németország16
Franciaország33
Hollandia575
Egyesült Királyság18 492
EK21 350
TAC21 350Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: IV. (norvégiai vizek)NEP/04-N.
Dánia946
Németország1
Egyesült Királyság53
EK1 000
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI.NEP/5BC6.
Spanyolország26
Franciaország103
Írország172
Egyesült Királyság12 399
EK12 700
TAC12 700Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: VII.NEP/07.
Spanyolország1 173
Franciaország4 753
Írország7 207
Egyesült Királyság6 411
EK19 544
TAC19 544Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: VIIIa.,b.,d.,e.NEP/8ABDE.
Spanyolország186
Franciaország2 914
EK3 100
TAC3 100Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: VIIIc.NEP/08C.
Spanyolország156
Franciaország6
EK162
TAC162Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég rák Nephrops norvegicusÖvezet: IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)NEP/9/3411
Spanyolország135
Portugália405
EK540
TAC540Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: IIIa.PRA/03A.
Dánia3 717
Svédország2 002
EK5 719
TAC10 710Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj Garnélarák Pandalus borealisÖvezet: IIa (közösségi vizek), IV (közösségi vizek)PRA/2AC4-C
Dánia3 700
Hollandia35
Svédország149
Egyesült Királyság1 096
EK4 980
TAC4 980Elővigyázatossági TAC, melynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke alkalmazandó.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: Norvég vizek, az ÉSZ 62°-tól délrePRA/04-N.
Dánia900
Svédország151 (1)
EK1 051
TACNem releváns
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

Faj: Ostoros garnélák Penaeus spp.Övezet: Francia GuyanaPEN/FGU.
Franciaország4 000 (1)
EK4 000 (1)
Barbados24 (1)
Guyana24 (1)
Suriname0 (1)
Trinidad és Tobago60 (1)
TAC4 108 (1)Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A 30 m-nél sekélyebb vizekben tilos a Penaeus subtilis és a Penaeus brasiliensis fajba tartozó garnélák halászata.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: SkagerrakPLE/03AN.
Belgium46
Dánia5 917
Németország30
Hollandia1 138
Svédország317
EK7 448
TAC7 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: KattegatPLE/03AS.
Dánia1 691
Németország19
Svédország190
EK1 900
TAC1 900Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV.PLE/2AC4.
Belgium3 530
Dánia11 474
Németország3 310
Franciaország662
Hollandia22 066
Egyesült Királyság16 328
EK57 370
Norvégia1 630
TAC59 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

Norvég vizek
(PLE/*04N-)
EK30 000

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.PLE/561214
Franciaország27
Írország358
Egyesült Királyság597
EK982
TAC982Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIa.PLE/07A.
Belgium41
Franciaország18
Írország1 051
Hollandia13
Egyesült Királyság485
EK1 608
TAC1 608Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIb.,c.PLE/7BC.
Franciaország32
Írország128
EK160
TAC160Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIId.,e.PLE/7DE.
Belgium843
Franciaország2 810
Egyesült Királyság1 498
EK5 151
TAC5 151Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIf.,g.PLE/7FG.
Belgium73
Franciaország132
Írország202
Egyesült Királyság69
EK476
TAC476Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIh.,j.,k.PLE/7HJK.
Belgium29
Franciaország58
Írország204
Hollandia117
Egyesült Királyság58
EK466
TAC466Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)PLE/8/3411
Spanyolország75
Franciaország298
Portugália75
EK448
TAC448Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.POL/561214
Spanyolország8
Franciaország270
Írország79
Egyesült Királyság206
EK563
TAC563Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VII.POL/07.
Belgium529
Spanyolország32
Franciaország12 177
Írország1 298
Egyesült Királyság2 964
EK17 000
TAC17 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VIIIa.,b.,d.,e.POL/8ABDE.
Spanyolország286
Franciaország1 394
EK1 680
TAC1 680Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VIIIc.POL/08C.
Spanyolország295
Franciaország33
EK328
TAC328Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)POL/9/3411
Spanyolország278
Portugália10
EK288
TAC288Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IIIa., IIIbcd. (közösségi vizek), IV.POK/2A34.
Belgium51
Dánia6 013
Németország15 184
Franciaország35 733
Hollandia152
Svédország826
Egyesült Királyság11 641
EK69 600
Norvégia75 400 (1)
TAC145 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Kizárólag a IV. övezetben (közösségi vizek) és a Skagerrak területén fogható. Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség Norvégiára eső részéből.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

Norvég vizek
(POK/*04N-)
EK69 600

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délrePOK/04-N.
Svédország947
EK947
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.POK/561214
Németország984
Franciaország9 774
Írország494
Egyesült Királyság3 792
EK15 044
TAC15 044Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)POK/7X1034
Belgium14
Franciaország3 137
Írország1 568
Egyesült Királyság855
EK5 574
TAC5 574Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nagy rombuszhal és sima rombuszhal Psetta maxima és Scopthalmus rhombusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)T/B/2AC4-C
Belgium334
Dánia713
Németország182
Franciaország86
Hollandia2 527
Svédország5
Egyesült Királyság703
EK4 550
TAC4 550Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Valódi rájafélék RajidaeÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)SRX/2AC4-C
Belgium542
Dánia21
Németország27
Franciaország85
Hollandia462
Egyesült Királyság2 083
EK3 220
TAC3 220Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV., VI. (közösségi és nemzetközi vízek)
Dánia10
Németország18
Észtország10
Spanyolország10
Franciaonzág168
Írország10
Litvánia10
Lengyelország10
Egyesült Királyság661
EK1 052
Norvégia145 (1) (2)
TAC (teljes kifogható mennyiség)Nem releváns
(1) A VI. altérségben való halászat a horogsorokra korlátozódik.
(2) Ezt a mennyiséget a közösségi vizek II. és VI. övezetében kell kifogni.

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IIIa., IIIb.,c.,d. (közösségi vizek), IV.MAC/2A34.
Belgium148
Dánia11 866
Németország155
Franciaország467
Hollandia470
Svédország3 526 (1) (2) (3)
Egyesült Királyság435
EK17 067 (2)
Norvégia28 676 (4)
TAC420 000 (5)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Beleértve e tagállam által a IIIa. ICES-körzetben és a IVab. ICES-körzet közösségi vizein (MAC/*3A4AB) halászott 1 865 tonna makrélát.
(2) Beleértve a IV. ICES-alterület norvég vizein (MAC/*04-N.) halászandó 315 tonna mennyiséget.
(3) A norvég vizeken folytatott halászatkor a tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.
(4) Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség (hozzáférési kvóta) Norvégiára eső részéből. A kvóta kizárólag a IVa. körzetben halászható 3 000 tonna kivételével, amely a IIIa. körzetben fogható.
(5) Az EK, Norvégia és a Feröer-szigetek által elfogadott teljes kifogható mennyiség az északi területre vonatkozóan.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

IIIa.
MAC/*03A.
IIIa., IVb.,c.
MAC/*3A4BC
IVb.
MAC/*04B.
IVc.
MAC/*04C.
IIa. (nem közösségi vizek), VI., 2005. január 1-jétől március 31-ig
MAC/*2A6.
Dánia4 1304 020
Franciaország467
Hollandia470
Svédország39010
Egyesült Királyság435
Norvégia3 000

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: IIa. (nem közösségi vizek), Vb. (közösségi vizek és nemzetközi vizek), VI., VII., VIIIa., b, d, e, XII., XIV.MAC/2CX14-
Németország13 845
Spanyolország20
Észtország115
Franciaország9 231
Írország46 149
Lettország85
Litvánia85
Hollandia20 190
Lengyelország844
Egyesült Királyság126 913
EK217 477
Norvégia8 500 (1)
Feröer-szigetek3 322 (2)
TAC420 000 (3)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Kizárólag a IIa., VIa. (az ÉSZ 56o 30'-től északra), IVa. és a VIId., e., f., h. területeken halászható.
(2) Ebből 1 002 tonna halászható az ÉSZ 59°-tól északra a IVa. ICES-körzetben (közösségi övezet) január 1-jétől február 15-ig és október 1-jétől december 31-ig. A Feröer-szigetek részére megállapított kvótából2 763 tonna halászható a VIa. ICES-körzetben (az ÉSZ 56° 30′-től északra) az egész évben és/vagy a VIIe., f., h. ICES-körzetben és/vagy a IVa. ICES-körzetben.
(3) Az EK, Norvégia és a Feröer-szigetek által elfogadott teljes kifogható mennyiség az északi területre vonatkozóan.

Különleges feltételeks:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben, kizárólag a január 1-jétől február 15-ig és az október 1-jétől december 31-ig tartó időszakban.

IVa. (közösségi vizek) MAC/*04A-C
Németország4 175
Spanyolország0
Franciaország2 784
Írország13 918
Hollandia6 089
Egyesült Királyság38 274
EC65 240
Norvégia8 500
Feröer-szigetek1 002 (1)
(1) Az ÉSZ 59°-tól északra (közösségi övezet) január 1-jétől február 15-ig és október 1-jétől december 31-ig.

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: VIIIc. IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)MAC/8C3411
Spanyolország20 500 (1)
Franciaország136 (1)
Portugália4 237 (1)
EK24 873
TAC24 873Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A más tagállamokkal felcserélhető mennyiségek, amelyek a felajánló tagállam kvótájának legfeljebb 25 %-át tehetik ki, a VIIIa.,b.,d. ICES-területeken (MAC/*8ABD.) foghatók.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben.

VIIIb.
(MAC/*08B.)
Spanyolország1 722
Franciaország11
Portugália356

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: IIIa., IIIbcd (közösségi vizek)SOL/3A/BCD
Dánia755
Németország44
Hollandia73
Svédország28
EK900
TAC900Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: II., IV. (közösségi vizek)SOL/24.
Belgium1 527
Dánia698
Németország1 221
Franciaország305
Hollandia13 784
Egyesült Királyság785
EK18 320
Norvégia280
TAC18 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.SOL/561214
Írország54
Egyesült Királyság14
EK68
TAC68Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIa.SOL/07A.
Belgium474
Franciaország6
Írország117
Hollandia150
Egyesült Királyság213
EK960
TAC960Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIb.,c.SOL/7BC.
Franciaország10
Írország55
EK65
TAC65Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIf.,g.SOL/7FG.
Belgium625
Franciaország63
Írország31
Egyesült Királyság281
EK1 000
TAC1 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIh.,j.,k.SOL/7HJK.
Belgium54
Franciaország108
Írország293
Hollandia87
Egyesült Királyság108
EK650
TAC650Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIIa.,b.SOL/8AB.
Belgium51
Spanyolország9
Franciaország3 796
Hollandia284
EK4 140
TAC4 140Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Nyelvhalfélék Solea spp.Övezet: VIIIc.,d.,e., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)SOX/8CDE34
Spanyolország458
Portugália758
EK1 216
TAC1 216Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: IIIa.SPR/03A.
Dánia33 504
Németország70
Svédország12 676
EK46 250
TAC50 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)SPR/2AC4-C
Belgium2 877
Dánia227 669
Németország2 877
Franciaország2 877
Hollandia2 877
Svédország1 330 (1)
Egyesült Királyság9 493
EK250 000
Norvégia1 000 (2)
Feröer-szigetek6 000 (3)
TAC257 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Homoki angolnával együtt.
(2) Kizárólag a IV. alterületen (közösségi vizek) halászható.
(3) A kvótába beletartozik maximum 1 200 tonna hering járulékos kifogása is. A kék puha tőkehal járulékos kifogását a VIa., VIb. és VII. halászati övezetekre vonatkozóan, a kék puha tőkehalra megállapított kvótához kell számítani.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: VIIde.SPR/7DE.
Belgium38
Dánia2 496
Németország38
Franciaország538
Hollandia538
Egyesült Királyság4 032
EK7 680
TAC7 680Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Tüskéscápa Squalus acanthiasÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)DGS/2AC4-C
Belgium19
Dánia111
Németország20
Franciaország35
Hollandia30
Svédország2
Egyesült Királyság919
EK1 136
Norvégia100 (1)
TAC1 236Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A horogsorral halászott közönséges kutyacápa, fekete tüskéscápa, madárcsőrű macskacápa, érdes tüskéscápa, nagy lámpáscápa, sima lámpáscápa és portugál cápa fogásaival együtt. Ez a kvóta kizárólag a IV., VI. és a VII. ICES-alterületen halászható.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)JAX/2AC4-C
Belgium64
Dánia27 547
Németország2 077
Franciaország44
Írország1 599
Hollandia4 469
Svédország750
Egyesült Királyság4 066
EK40 616
Norvégia1 600 (1)
Feröer-szigetek1 823 (2)
TAC42 727Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Csak a IV. alterületen belül halászható (közösségi vizek).
(2) A IV., IVa. (az ÉSZ 56°30′-től északra) és a VII e.,f.,h. ICES alterületekre megállapított 6 500 tonna összmennyiségű kvóta keretében.

Faj: Fattyúmakréla Trachurus spp.Övezet: Vb. (közösségi vizek és nemzetközi vizek), VI., VII., VIIIa., b, d, e, XII., XIV.JAX/578/14
Dánia12 088
Németország9 662
Spanyolország13 195
Franciaország6 384
Írország31 454
Hollandia46 096
Portugália1 277
Egyesült Királyság13 067
EK133 223
Feröer-szigetek4 955 (1) (2)
TAC137 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ez a kvóta kizárólag a IV., VIa. (ÉSZ 56o 30'-től északra) és VIIe., f., h. ICES-területen halászható.
(2) A IV., VIa. (ÉSZ 56o 30–′től északra) és VIIe., f., h. ICES-alterületekre megállapított 6 500 tonna összmennyiségű kvóta keretében.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: VIIIc., IX.JAX/8C9.
Spanyolország29 587 (1)
Franciaország377 (1)
Portugália25 036 (1)
EK55 000
TAC55 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12-14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK tanácsi rendelet 19. cikke ellenére. E mennyiség ellenőrzése céljából a fogás tömegére egy 1,2-es együttható vonatkozik.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: X., CECAF (1) JAX/X34PRT
Portugália3 200
EK3 200
TAC3 200Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Az Azori-szigetekkel szomszédos, Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: CECAF (közösségi vizek) (1) JAX/341PRT
Portugália1 600
EK1 600
TAC1 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A Madeirával szomszédos, Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: CECAF (közösségi vizek) () JAX/341SPN
Spanyolország1 600
EK1 600
TAC1 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A Kanári-szigetekkel szomszédos, Spanyolország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek.

Faj: Norvég tőkehal Trisopterus esmarkiÖvezet: IIa. (közösségi vizek), IIIa., IV. (közösségi vizek)NOP/2A3A4.
Dánia0
Németország0
Hollandia0
EK0
Norvégia1 000 (1)
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ez a kvóta a VIa. ICES-körzetben, az ÉSZ 56°30′-től északra halászható.

Faj: Norvég tőkehal Trisopterus esmarkiÖvezet: IV. (Norvég vizek)NOP/04-N.
Dánia4 750 (1) (2)
Egyesült Királyság250 (1) (2)
EK5 000 (1) (2)
TACNem relevánsAnalitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A fattyúmakréla nem kiválogatható mennyiségével együtt.
(2) Kizárólag mint járulékos halfogás.

Faj: Ipari halÖvezet: IV. (Norvég vizek)I/F/04-N.
Svédország800 (1) (2)
EK800
TACNem releváns
(1) A tőkehal, foltos tőkehal, sávos tőkehal, vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait le kell vonni az e fajokra megállapított kvótákból.
(2) Ebből legfeljebb 400 tonna fattyúmakréla.

Faj Egyesített kvótaÖvezet: Közösségi vizek Vb, VI, VII körzeteR/G/5B67-C
EKnem releváns
Norvégia600 (1)
TACnem releváns
(1) Kizárólag horogsorral fogható; hosszúfarkú halakkal, lágyhallal és villás tőkehallal együtt.

Faj: Egyéb fajokÖvezet: IV. (Norvég vizek)OTH/04-N.
Belgium38
Dánia3 500
Németország395
Franciaország162
Hollandia280
SvédországNem releváns (1)
Egyesült Királyság2 625
EK7 000
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A Norvégia által Svédország számára hagyományosan megállapított „egyéb fajok” kvóta.

Faj Egyéb fajokÖvezet: Közösségi vizek IIa, IV és VIa körzetében az é. sz. 56° 30'-től északraOTH/2A46AN
EKnem releváns
Norvégia4 720 (1)
Feröer-szigetek400 (2)
TACnem releváns
(1) A IIa és a IV övezetre korlátozva. A nem kifejezetten említett halászterületeket is magában foglalja.
(2) A IV és a VIa körzetben a törpemaréna járulékos fogásaira korlátozva.

IC. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE ÉS GRÖNLAND

az I., II., IIIa., IV., V., XII., XIV. ICES-terület és a 0., 1. NAFO-terület (grönlandi vizek)

Faj Jeges-tengeri pók Chionoecetes spp.Övezet: NAFO 0,1 (grönlandi vizek)PCR/N01GRN
Írország125
Spanyolország875
EK1 000
TACnem relevánsElővigyázatossági TAC, melynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem alkalmazandó.

Faj: Pisze hosszúfarkúhal Coryphaenoides rupestrisÖvezet: NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)RNG/N01GRN
Németország1 035 (2)
EK1 035 (1) (2)
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni
(1) Ebből 315 tonnát osztottak Norvégia számára.
(2) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Pisze hosszúfarkúhal Coryphaenoides rupestrisÖvezet: V., XIV. (grönlandi vizek)RNG/514GRN
Németország0 (2)
Egyesült Királyság0 (2)
EK285 (1) (2)
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni
(1) Ebből 285 tonnát osztottak Norvégia számára.
(2) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: I, II (közösségi és nemzetközi vizek)HER/1/2
Belgium31
Dánia30 677
Németország5 373
Spanyolország101
Franciaország1 324
Írország7 942
Hollandia10 979
Lengyelország1 553
Portugália101
Finnország475
Svédország11 368
Egyesült Királyság19 613
EK89 537
Feröer-szigetek7 548 (1)
TAC890 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem alkalmazandó.
(1) Közösségi vizekben halászható.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

II, Vb ész. 62°-tól északra (Feröer-szigeteki vizek) (HER/*25B-F)
Belgium3
Dánia2 580
Németország452
Spanyolország9
Franciaország111
Írország668
Hollandia924
Lengyelország131
Portugália9
Finnország40
Svédország956
Egyesült Királyság1 650

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: I., II. (norvég vizek)COD/1N2AB.
Németország2 356
Görögország292
Spanyolország2 628
Írország292
Franciaország2 163
Portugália2 628
Egyesült Királyság9 140
EK19 499
TAC471 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: NAFO 0, 1 (beleértve az V. és XIV. övezetet (grönlandi vizek))COD/N01514
Németország0 (1)
Egyesült Királyság0 (1)
EK0 (1)
TAC0A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: I, II bCOD/1/2B.
Németország3 116
Spanyolország8 056
Franciaország1 330
Lengyelország1 460
Portugália1 701
Egyesült Királyság1 995
Valamennyi tagállam100 (1)
EK17 757 (2)
TAC471 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Kivéve Németország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, Portugália és az Egyesült Királyság.
(2) A Közösség rendelkezésére álló tőkehalállomány-részesedés elosztása a Spitzbergák és a Medve-sziget térségében semmilyen mértékben nem sérti az 1920. évi párizsi szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket.

Faj: Tőkehal és foltos tőkehal Gadus morhua és Melanogrammus aeglefinusÖvezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)C/H/05B-F.
Németország10
Franciaország60
Egyesült Királyság430
EK500
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Óriás laposhal Hippoglossus hippoglossusÖvezet: V., XIV. (grönlandi vizek)HAL/514GRN
Portugália800 (3)
EK1 000 (1) (2) (3)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ebből 200 tonna kizárólag horogsorral halászható, amely mennyiséget Norvégiának kell biztosítani.
(2) Ha a tőkehal és a vörös álsügér halászatából származó óriás laposhal járulékos fogása e kvóta túllépését jelenti, a grönlandi hatóságok megoldást biztosítanak abból a célból, hogy a tőkehal és a vörös álsügér közösségi halászata folytatódhasson az e fajok tekintetében megállapított kvóták kimerítéséig.
(3) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Óriás laposhal Hippoglossus hippoglossusÖvezet: NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)HAL/N01GRN
EK200 (1) (2) (3)
TACNem releváns
(1) Ebből 200 tonna kizárólag horogsorral halászható, amely mennyiséget Norvégiának kell biztosítani.
(2) Ha a tőkehal és a vörös álsügér halászatából származó óriás laposhal járulékos fogása e kvóta túllépését jelenti, a grönlandi hatóságok megoldást biztosítanak abból a célból, hogy a tőkehal és a vörös álsügér közösségi halászata folytatódhasson az e fajok tekintetében megállapított kvóták kimerítéséig.
(3) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Kapelán Mallotus villosusÖvezet: IIbCAP/02B.
EK0
TAC0

Faj Kapelán Mallotus villosusÖvezet: V, XIV (grönlandi vizek)CAP/514GRN
Minden tagállam0
EK50 050 (1) (2)
TACnem releváns
(1) Amelyből 45 930 tonna Izlandnak kiosztva.
(2) 2005. április 30. előtt kell kihalászni.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: I., II. (norvég vizek)HAD/1N2AB.
Németország484
Franciaország291
Egyesült Királyság1 485
EK2 260
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: I., II., (nemzetközi vizek)WHB/1/2INT
EK70 000
TACNem releváns

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: I., II. (norvég vizek)WHB/1/2-N.
Németország500
Franciaország500
EK1 000
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)WHB/05B-F.
Dánia7 040
Németország480
Franciaország768
Hollandia672
Egyesült Királyság7 040
EK16 000
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Északi menyhal és kék menyhal Molva molva és Molva dypterigiaÖvezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)B/L/05B-F.
Németország950 (1)
Franciaország2 106 (1)
Egyesült Királyság184 (1)
EK3 240 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A pisze hosszúfarkúhal és a fekete abroncshal legfeljebb 1 080 tonna mennyiségű járulékos fogását bele kell számítani e kvótába.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: V., XIV. (grönlandi vizek)PRA/514GRN
Dánia887 (2)
Franciaország887 (2)
EK5 675 (1) (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ebből 2 750 tonnát osztottak Norvégia számára és 1 150 tonnát a Feröer-szigetek számára.
(2) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)PRA/N01GRN
Dánia2 000 (1)
Franciaország2 000 (1)
EK4 000 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: I., II. (norvég vizek)POK/1N2AB.
Németország2 880
Franciaország463
Egyesült Királyság257
EK3 600
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: I., II. (nemzetközi vizek)POK/1/2INT
EK0
TACNem releváns

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)POK/05B-F.
Belgium50
Németország310
Franciaország1 510
Hollandia50
Egyesült Királyság580
EK2 500
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: I., II. (norvég vizek)GHL/1N2AB.
Németország50
Egyesült Királyság50
EK100
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: I., II. (nemzetközi vizek)GHL/1/2INT
EK0
TACNem releváns

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: V., XIV. (grönlandi vizek)GHL/514GRN
Németország5 154 (2)
Egyesült Királyság271 (2)
EK6 300 (1) (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ebből 800 tonnát osztottak Norvégia számára, és 75 tonnát a Feröer-szigetek számára.
(2) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: NAFO 0,1 (grönlandi vizek)GHL/N01GRN
Németország550 (2)
EK1 500 (1) (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ebből 800 tonnát osztottak Norvégia számára és 150 tonnát a Feröer-szigetek számára.
(2) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: IIa. (norvég vizek)MAC/02A-N.
Dánia8 500 (1)
EK8 500 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A IV. alterületen (norvég vizek) és a IIa. körzetben (nem közösségi vizek) is halászható (MAC/*4N-2A).

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)MAC/05B-F.
Dánia2 763 (1)
EK2 763
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Halászható a IVa. körzetben (közösségi vizek)(MAC/*04A-C).

Faj: Vörös álsügérek Sebastes spp.Övezet: V., XII., XIV (1) (2) RED/51214.
Észtország344 (2)
Németország6 986 (2)
Spanyolország1 227 (2)
Franciaország652 (2)
Írország2 (2)
Lettország562 (2)
Litvánia3 625 (2)
Hollandia3 (2)
Lengyelország629 (2)
Portugália1 466 (2)
Egyesült Királyság17 (2)
EK15 513 (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Közösségi vizek és nemzetközi vizek.
(2) A NAFO szabályozási terület 2. alterületén, az IF. és a 3K. körzetben halászható, de bele kell számítani az V., XII. és a XIV. terület tekintetében megállapított kvótákba egy 25 000 tonna teljes mennyiségű kvóta keretében (RED/*N1F3K).

Faj: Vörös álsügérek Sebastes spp.Övezet: I., II. (norvég vizek)RED/1N2AB.
Németország766 (1)
Spanyolország95 (1)
Franciaország84 (1)
Portugália405 (1)
Egyesült Királyság150 (1)
EK1 500 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Csak járulékos halfogásként.

Faj Vörös álsügér Sebastes spp.Övezet: V, XIV (grönlandi vizek)RED/514GRN
Németország11 794 (4)
Franciaország60 (4)
Egyesült Királyság84 (4)
EK15 938 (1) (2) (3) (4)
TACnem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem alkalmazandó.
(1) Nyílttengeri vonóhálóval is halászható. A fenékvonóhálóból és a nyílttengeri vonóhálóból eredő fogásokat külön kell jelenteni. Keleten is, Nyugaton is halászható.
(2) 3 500 tonna nyílttengeri vonóhálóval történő kifogása Norvégiának kiosztva.
(3) 500 tonna a Feröer-szigeteknek kiosztva. A fenékvonóhálóból és a nyílttengeri vonóhálóból eredő fogásokat külön kell jelenteni.
(4) Átmeneti kvóta, Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultáció 2005-re vonatkozó következtetéseinek függvényében.

Faj Vörös álsügér Sebastes spp.Övezet: Va (izlandi vizek)RED/05A-IS
Belgium100 (1) (2)
Németország1 690 (1) (2)
Franciaország50 (1) (2)
Egyesült Királyság1 160 (1) (2)
EK3 000 (1) (2)
TACnem releváns
(1) Beleértve az elkerülhetetlen járulékos fogást is (tőkehal nem engedélyezett).
(2) Július és december között kell kihalászni.

Faj: Vörös álsügérek Sebastes spp.Övezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)RED/05B-F.
Belgium29
Németország3 679
Franciaország249
Egyesült Királyság43
EK4 000
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Járulékos fogásokÖvezet: NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)XBC/N01GRN
EK2 000 (1) (2)
TACNem releváns
(1) A tőkehal, a simaszájú tengeri harcsa, a rája, az északi menyhal és a norvég menyhal egyesített járulékos kifogására utal. A tőkehal járulékos kifogásának mennyisége nem haladhatja meg a 100 tonnát. Keleten és nyugaton is halászható.
(2) Ideiglenes kvóta, a Dániával (a Feröer-szigetek és Grönland nevében) folytatott halászati konzultációk 2005-re vonatkozó következtetéseitől függ.

Faj: Egyéb fajok (1)Övezet: I., II. (norvég vizek)OTH/1N2AB.
Németország150 (1)
Franciaország60 (1)
Egyesült Királyság240 (1)
EK450 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Csak járulékos fogásként.

Faj: Egyéb fajok (1)Övezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)OTH/05B-F.
Németország305
Franciaország275
Egyesült Királyság180
EK760
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) A piaci értékkel nem rendelkező fajok nélkül.

Faj: Lepényhal-alakúakÖvezet: Vb. (Feröer-szigetek vizei)FLX/05B-F.
Németország108
Franciaország84
Egyesült Királyság408
EK600
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

ID. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAK-NYUGATI RÉSZE

NAFO terület

Valamennyi teljes kifogható mennyiséget és a kapcsolódó feltételeket a NAFO keretében kell elfogadni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: NAFO 2J3KLCOD/N2J3KL
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: NAFO 3NOCOD/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: NAFO 3MCOD/N3M.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Vörös lepényhal Glyptocephalus cynoglossusÖvezet: NAFO 2J3KLWIT/N2J3KL
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Vörös lepényhal Glyptocephalus cynoglossusÖvezet: NAFO 3NOWIT/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Érdes laposhal Hippoglossoides platessoidesÖvezet: NAFO 3MPLA/N3M.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Érdes laposhal Hippoglossoides platessoidesÖvezet: NAFO 3LNOPLA/N3LNO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Sebes kalmár Illex illecebrosusÖvezet: 3. és 4. NAFO-alterületSQI/N34.
Észtország128 (2)
Lettország128 (2)
Litvánia128 (2)
Lengyelország227 (2)
EKNem releváns (1) (2)
TAC34 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Nincs meghatározott közösségi részesedés, 29 467 tonna mennyiség áll Kanada és az EU tagállamai rendelkezésére, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével.
(2) A július 1. és december 31. közötti időszakban kell halászni.

Faj: Sárgafarkú lepényhal Limanda ferrugineaÖvezet: NAFO 3LNOYEL/N3LNO.
Észtország
Lettország
Litvánia
Lengyelország
EK0 (1) (2)
TAC15 000
(1) Bár a Közösség 76 tonnás kvótával rendelkezik, határozat született ennek a mennyiségnek 0-ra történő csökkentéséről. Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.
(2) Az e kvóta szerinti fogásokat jelenteni kell a lobogó szerinti tagállamnak, és 48 óránként továbbítani kell a NAFO ügyvezető titkárának a Bizottságon keresztül.

Faj: Kapelán Mallotus villosusÖvezet: NAFO 3NOCAP/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: NAFO 3LMNOGHL/N3LMNO
Észtország380
Németország388
Lettország54
Litvánia27
Spanyolország5 208
Portugália2 197
EK8 254
TAC14 079A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Rájafélék RajidaeÖvezet: NAFO 3LNOSRX/N3LNO.
Spanyolország6 561
Portugália1 274
Észtország546
Litvánia119
EK8 500
TAC13 500A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Vörös álsügérek Sebastes spp.Övezet: NAFO 3LNRED/N3LN.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Vörös álsügérek Sebastes spp.Övezet: NAFO 3MRED/N3M.
Észtország1 571 (1)
Németország513 (1)
Spanyolország233 (1)
Lettország1 571 (1)
Litvánia1 571 (1)
Portugália2 354 (1)
EK7 813 (1)
TAC5 000 (1)A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ennek a kvótának meg kell felelnie az ezen állomány tekintetében megállapított 5 000 tonna TAC-nak. A TAC kimerítése esetén ezen állomány célzott halászatát be kell szüntetni a fogások szintjétől függetlenül.

Faj: Vörös álsügérek Sebastes spp.Övezet: NAFO 3ORED/N3O.
Spanyolország1 771
Portugália5 229
EK7 000
TAC20 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj Fehér villás tőkehal Urophycis tenuisÖvezet: NAFO 3NOHKW/N3NO.
Spanyolország2 165
Portugália2 835
EK5 000
TAC8 500A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem alkalmazandó.

IE. MELLÉKLET

HOSSZÚ TÁVON VÁNDORLÓ HALFAJOK

Valamennyi terület

Az e területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a tonhal halászatával foglalkozó nemzetközi halászati szervezetek, például az ICCAT és az IATTC keretében kell elfogadni.

Faj: Tonhal Thunnus thynnusÖvezet: Atlanti-óceán a NYH 45°-tól keletre és a Földközi-tengerBFT/AE045W
Ciprus(1)
Görögország323,4
Spanyolország6 276,7
Franciaország6 192,7
Olaszország4 888
Málta(1)
Portugália590,2
Valamennyi tagállam60 (2)
EK18 331
TAC32 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.
(1) Ciprus és Málta halászhat az ICCAT „Egyéb fajok” kvótájából az ICCAT 2003. évi éves közgyűlésén elfogadott ICCAT megfelelési táblázattal összhangban.
(2) Ciprus, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta és Portugália kivételével, és csak járulékos fogásként.

Faj: Kardhal Xiphias gladiusÖvezet: Atlanti-óceán az ÉSZ 5°-tól északraSWO/AN05N
Spanyolország6 541,5
Portugália1 010,4
Valamennyi tagállam148,5 (1)
EK7 700,4
TAC14 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni
(1) Spanyolország és Portugália kivételével, és kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Kardhal Xiphias gladiusÖvezet: Atlanti-óceán az ÉSZ 5°-tól északraSWO/AS05N
Spanyolország6 595,6
Portugália371,1
EK6 966,7
TAC15 956A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Déli germon Germo alalungaÖvezet: Atlanti-óceán az ÉSZ 5°-tól északraALB/AS05N
Spanyolország943,7
Franciaország311
Portugália660
EK1 914,7
TAC30 915A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Nagyszemű tonhal Thunnus obesusÖvezet: Atlanti-óceánBET/ATLANT
Spanyolország21 526,4
Franciaország9 438
Portugália13 511
EK44 475,4
TAC90 000A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

Faj: Kormos nyársorrúhal Makaira nigricansÖvezet: Atlanti-óceánBUM/ATLANT
EK103
TACNem releváns

Faj: Fehér marlin Tetrapturus albaÖvezet: Atlanti-óceánWHM/ATLANT
EK46,5
TACNem releváns

IF. MELLÉKLET

ANTARKTISZ

CCAMLR terület

Ezek a CCAMLR által elfogadott teljes kifogható mennyiségek nincsenek szétosztva a CCAMLR-tagok részére, és ezért a közösségi részesedés nincs meghatározva. A fogásokat a CCAMLR titkársága felügyeli, és közli, ha a halászatot be kell szüntetni a teljes kifogható mennyiség kimerítése miatt.

Faj: Scotia-tengeri jéghal Chaenocephalus aceratusÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszSSI/F483.
TAC2 200 (1)
(1) Ez a TAC a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásra meghatározott TAC-ot kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj: Hosszú bajszú jéghal Channichthys rhinoceratusÖvezet: FAO 58.5.2 AntarktiszLIC/F5852.
TAC150 (1)
(1) Ez a TAC a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásra meghatározott TAC-ot kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.

Faj: Csíkos jéghal Champsocephalus gunnariÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszANI/F483.
TAC3 574 (1)
(1) Ezt a TAC-ot 2004. november 15-től 2005. november 14-ig kell alkalmazni. Ezen állomány halászatát 2005. március 1. és május 31. között 894 tonnára kell korlátozni.

Faj: Csíkos jéghal Champsocephalus gunnariÖvezet: FAO 58.5.2 Antarktisz (2) ANI/F5852.
TAC1 864 (1)
(1) Ezt a TAC-ot 2004. december 1-jétől 2005. november 30-ig kell alkalmazni.
(2) Az itt megállapított TAC céljából a halászatra megnyitott terület az 58.5.2. FAO statisztikai körzet azon része, amely a következőkben meghatározott vonal által határolt területen található:
a) a vonal annál a pontnál indul, ahol a KH 72°15′-nél futó hosszúsági kör keresztezi az Ausztrália és Franciaország közötti tengeri elhatárolásról szóló megállapodás által meghatározott határvonalat (Australia–France Maritime Delimitation Agreement Boundary), és onnan dél felé halad a hosszúsági kör mentén, amíg keresztezi a DSZ 53°25′-nél futó szélességi kört;
b) e szélességi kör mentén keletre halad tovább, amíg keresztezi a KH 74°-nál futó hosszúsági kört;
c) ettől a ponttól északkeleti irányban halad tovább a geodetikus vonal mentén a DSZ 52°40′-nél futó szélességi kör és a KH 76°-nál futó hosszúsági kör metszéspontjáig;
d) ettől a ponttól északra halad a hosszúsági kör mentén, amíg keresztezi a DSZ 52°-nál futó szélességi kört;
e) innen északnyugati irányban halad tovább a geodetikus vonal mentén a DSZ 51°-nál futó szélességi kör és a KH 74°30′-nél futó hosszúsági kör metszéspontjáig; és
f) ettől a ponttól délnyugati irányban halad a geodetikus vonal mentén a kiindulópontig.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Chilei tengeri sügér Dissostichus eleginoidesÖvezet: FAO 48.4 AntarktiszTOP/F484.
TAC28 (1) (2)
(1) Kizárólag horogsorral halászható.
(2) Ezt a TAC-ot a 48.3. alterület tekintetében alkalmazott halászati időszak ideje alatt kell alkalmazni, vagy a 48.4. alterületen a Dissostichus eleginoides tekintetében meghatározott fogási határ eléréséig, vagy a 48.3. alterületen a Dissostichus eleginoides tekintetében, a fent meghatározott fogási határ eléréséig, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Faj: Chilei tengeri sügér Dissostichus eleginoidesÖvezet: FAO 58.5.2 AntarktiszTOP/F5852.
TAC2 787 (1) (2)
(1) Ezt a TAC-ot a vonóhálóval folytatott halászatra kell alkalmazni a 2004. december 1-jétől 2005. november 30-ig tartó időszakban, illetve a horogsorral folytatott halászatra a 2005. május 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban.
(2) Ezt a TAC-ot kizárólag a KH 79°20′-től nyugatra kell alkalmazni. Ebben az övezetben tilos ettől a hosszúsági körtől keletre halászni (lásd a XV. mellékletet).

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Pompás világítórák Euphausia superbaÖvezet: FAO 58.4.2 AntarktiszKRI/F5842.
TAC450 000 (1)
(1) Ezt a TAC-ot 2004. december 1-jétől 2005. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Púpos tőkehal Gobionotothen gibberifronsÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszNOG/F483.
TAC1 470 (1)
(1) Ez a TAC a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj: Ausztráliai szürke tőkehal Lepidonotothen squamifronsÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszNOS/F483.
TAC300 (1)
(1) Ez a TAC a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj: Ausztráliai szürke tőkehal Lepidonotothen squamifronsÖvezet: FAO 58.5.2 AntarktiszNOS/F5852.
TAC80 (1)
(1) Ez a TAC a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj: Márványos sügér Notothenia rossiiÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszNOR/F483.
TAC300 (1)
(1) Ez a TAC a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj: Tarisznyarák Paralomis spp.Övezet: FAO 48.3 AntarktiszPAI/F483.
TAC1 600 (1)
(1) Ezt a TAC-ot 2004. december 1-jétől 2005. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Dél-georgiai jéghal Pseudochaenichthus georgianusÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszSGI/F483.
TAC300 (1)
(1) Ez a TAC a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj: Gránátoshalak Macrourus spp.Övezet: FAO 58.5.2 AntarktiszGRV/F5852.
TAC360 (1)
(1) Ez a TAC a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.

Faj: Egyéb fajokÖvezet: FAO 58.5.2 AntarktiszOTH/F5852.
TAC50 (1)
(1) Ez a TAC a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.

Faj: Valódi rájafélék RajaeÖvezet: FAO 58.5.2 AntarktiszSRX/F5852.
TAC120 (1) (2)
(1) Ez a TAC a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.
(2) Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség céljából a valódi rájaféléket egy fajnak kell számítani.

Faj: Squid Martialia hyadesiÖvezet: FAO 48.3 AntarktiszSQS/F483.
TAC2 500 (1)
(1) Ezt a TAC-ot 2004. december 1-jétől 2005. november 30-ig kell alkalmazni.

II. MELLÉKLET

A SZÉTVÁLOGATÁS NÉLKÜLI FOGÁSOK KIRAKODÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK A IIa. (KÖZÖSSÉGI VIZEK), III., IV. ÉS VIId. ALTERÜLETEN

1. Tilos a szétválogatás nélküli fogások kirakodása.

2. A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő mintavételi program álljon rendelkezésre a fajok szerinti kirakodás hatékony megfigyelésére, amennyiben a kirakodás szétválogatás nélkül történik. A tagállamok legkésőbb 2005. március 1-jéig eljuttatják a Bizottsághoz a mintavételi programok részletes leírását, valamint azon kikötők és kirakodási helyek jegyzékét, ahol már működnek a mintavételi rendszerek.

3. Az 1. pont rendelkezéseitől eltérve ki lehet rakodni szétválogatás nélküli fogásokat azokban a kikötőkben és kirakodási helyeken, ahol a 2. pontban említett mintavételi program működik.

III. MELLÉKLET

ÁTMENETI TECHNIKAI ÉS ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉSEK

A. RÉSZ

BALTI-TENGER

1. szakasz

Tőkehal halászat

1. A közönséges tőkehal balti-tengeri halászatához engedélyezett egyes halászfelszerelésekre vonatkozó feltételek

1.1. Vontatott háló

1.1.1. Szelektáló ablak nélkül

Szelektáló ablak nélküli vontatott hálók használata tilos.

1.1.2. Szelektáló ablakkal

A 88/98/EK rendelet V. mellékletében szereplő, a különleges szelektáló eszközökre vonatkozó rendelkezésektől eltérve, e melléklet 1. függelékének rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.1.3. Egy hálós szabály

Vontatott háló szelektáló ablakkal történő használata esetén nem tartható más típusú halászfelszerelés a fedélzeten.

1.2. Kopoltyúháló

A 88/98/EK rendelet IV. mellékletének rendelkezéseitől eltérve, a kopoltyúháló esetében a legkisebb szembőség 110 mm.

A hálók hosszúsága nem haladhatja meg a 12 km-t olyan hajók esetében, amelyek teljes hossza legfeljebb 12 m.

A hálók hosszúsága nem haladhatja meg a 24 km-t olyan hajók esetében, amelyek teljes hossza meghaladja a 12 m-t.

A hálók vízbentartási ideje nem haladhatja meg a 48 órát a hálók első vízbe merítésétől a hálóknak a halászhajó fedélzetére történő teljes visszahúzásáig.

2. A közönséges tőkehal balti-tengeri járulékos fogása

2.1.

A 88/98/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, méreten aluli közönséges tőkehal nem tartható a hajón a 2.2. pontban foglalt eset kivételével.

2.2.

Azonban az említett rendelet 3. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, a közönséges tőkehalnak a legfeljebb 32 mm szembőséggel történő, hering- és spratthalászat melletti járulékos fogása nem haladhatja meg a 3 súlyszázalékot. E járulékos fogásból legfeljebb 5 % mennyiségű méreten aluli közönséges tőkehal tartható a hajón.

2.3.

A közönséges tőkehal járulékos fogása nem haladhatja meg a 10 %-ot a heringtől és a sprattól eltérő halfajtáknak az 1.1.2. pontban említettektől eltérő vonóhálóval és dán kerítőhálóval történő halászata esetén.

3. Legkisebb méret közönséges tőkehal esetén a Balti-tengerben

A 88/98/EK rendelet III. mellékletében megállapított rendelkezésektől eltérve, a közönséges tőkehal esetében a legkisebb fogható méret 38 cm.

4. A balti-tengeri közönséges tőkehalra vonatkozó nyári tilalom

A 22-24 alkörzetben 2005. március 1-jétől 2005. április 30-ig, a 25-32 alkörzetben 2005. május 1-jétől 2005. szeptember 15-ig tilos a közönséges tőkehal halászata.

5. Tőkehal halászati tilalom a Balti-tengeren

Tilos a halászat a következő koordinátákat összekötő vonalak által meghatározott tengerszakaszon, amelyeket a WGS84 koordináta rendszer szerint kell mérni:

1. terület:

- ÉSZ 55°45′, KH 15°30′

- ÉSZ 55°45′, KH 16°30′

- ÉSZ 55°00′, KH 16°30′

- ÉSZ 55°00′, KH 16°00′

- ÉSZ 55°15′, KH 16°00′

- ÉSZ 55°15′, KH 15°30′

- ÉSZ 55°45′, KH 15°30′

2. terület:

- ÉSZ 55°00′, KH 19°14′

- ÉSZ 54°48′, KH 19°20′

- ÉSZ 54°45′, KH 19°19′

- ÉSZ 54°45′, KH 18°55′

- ÉSZ 55°00′, KH 19°14′

3. terület:

- ÉSZ 56°13′, KH 18°27′

- ÉSZ 56°13′N, KH 19°31′

- ÉSZ 55°59′N, KH 19°13′

- ÉSZ 56°03′, KH 19°06′

- ÉSZ 56°00′, KH 18°51′

- ÉSZ 55°47′, KH 18°57′

- ÉSZ 55°30′, KH 18°34′

- ÉSZ 56°13′, KH 18°27′

6. Átmeneti és kiegészítő feltételek a balti-tengeri tőkehal állományok helyreállításának nyomon követése, felülvizsgálata és felügyelete vonatkozásában

6.1. Általános rendelkezések

6.1.1.

A balti-tengeri tőkehal állományokra vonatkozó nyomon követési, felülvizsgálati és felügyeleti programja az alábbi elemekből áll:

A tőkehal halászatára vonatkozó különleges feltételek a Balti-tengeren.

Dánia, Észtország, Finnország Németország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Svédország által kialakítandó nemzeti ellenőrzési rendszerek.

További nyomon követési, ellenőrzési és felülvizsgálat intézkedések.

Közös felügyelet, és ellenőrök cseréje.

6.1.2.

A Bizottság kezdeményezésére vagy egy tagállam kérését követően a tőkehal állományokra vonatkozó nemzeti ellenőrzési cselekvési programokat felül lehet vizsgálni.

6.2. Különleges feltételek a közönséges tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozóan

6.2.1.

Minden hajónak - amelynek teljes hossza 8 méter vagy annál több és fedélzetén halászati célra engedélyezett felszerelést tart vagy használ - és amely tőkehalra kíván halászni a Balti-tengeren, a közönséges tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozó különleges engedéllyel kell rendelkeznie.

6.2.2.

Valamennyi tagállamnak listát kell vezetnie a közönséges tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozó különleges engedéllyel rendelkező hajókról.

6.2.3.

A halászhajó parancsnokának vagy képviselőjének, aki számára a tagállam a közönséges tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozó különleges engedélyt kiállította, meg kell felelnie a 2. függelék feltételeinek.

6.3. Nemzeti ellenőrzési cselekvési programok.

6.3.1.

Minden érintett tagállam kialakít egy, a Balti-tengerre vonatkozó nemzeti ellenőrzési cselekvési programot.

6.3.2.

A Bizottság 2005-ben legalább egyszer összehívja a Halászati és akvakúltúra szakbizottság ülését, hogy kiértékeljék a balti-tengeri tőkehal állományokra vonatkozó nemzeti ellenőrzési cselekvési programok megfelelőségét és eredményeit.

6.4. A tagállamok által elfogadandó nyomon követés, felülvizsgálat és felügyelet.

6.4.1.

Minden érintett tagállam e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül megküldi a Bizottság számára a kijelölt kikötők listáját, a 6.3.1. pontban említett nemzeti ellenőrzési programot és egy végrehajtási ütemtervet. A Bizottság továbbítja ezeket az információkat az érintett tagállamok számára.

6.4.2.

A 2847/93/EGK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésétől függetlenül, az a közösségi halászhajó parancsnok, aki a 6.2.1, ponttal összhangban tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozó különleges halászati engedéllyel rendelkezik, naplót vezet tevékenységeiről a 2847/93/EGK rendelet 6. cikkében foglaltaknak megfelelően.

6.4.3.

A 2807/83/EGK rendelet 5. cikkétől eltérően, a TAC alá tartozó, fedélzeten tartott halakra vonatkozó kilogrammban mért mennyiség becslésének tűrési határértéke 8 %.

6.4.4.

Egy kijelölt kikötőben kirakodott tőkehal vonatkozásában a kirakodott mennyiség legalább 20 %-át kitevő reprezentatív mintát a tagállam által meghatalmazott ellenőrök jelenlétében kell mérlegelni, mielőtt azt először eladásra felkínálják, vagy eladják. Ebből a célból a tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított egy hónapon belül megküldik a Bizottság számára az alkalmazandó mintavételi módszer részleteit.

6.4.5.

A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkének (1a) bekezdésétől függetlenül, az említett rendelet 19e., 19f., 19g., 19h. és 19i. cikkét kell alkalmazni azon közösségi hajókra, amelyek a tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozó különleges halászati engedéllyel rendelkeznek a 6.2.1 ponttal összhangban.

6.4.6.

A 2244/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezéseivel összhangban, a tagállamok biztosítják, hogy a közönséges tőkehal balti-tengeri halászatára vonatkozó különleges engedéllyel rendelkező hajóknak az említett rendelet 8. cikke, 10. cikkének (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése szerint kapott VMS adatait használják:

a) a kikötőbe történő mindenegyes be- és kilépés feljegyzésénél, számítógép által olvasható formában;

b) a Balti-tengeren zárt tőkehal-halászati területekre történő mindenegyes be- és kilépés feljegyzésénél.

6.4.7.

A tagállamok bevezethetnek olyan alternatív ellenőrzési intézkedéseket a 6.4.5 pontban hivatkozott jelentési kötelezettségeik megfelelőségének biztosítására, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatók, mint az említett jelentési kötelezettségek. Az ilyen alternatív intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot ezek bevezetése előtt.

6.4.8.

A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérően, az 50 kg-nál nagyobb tőkehal mennyiségeket, amelyeket más helyre szállítanak, mint a kirakodás vagy a beszállítás helye, el kell látni a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt egyik nyilatkozat egy példányával, amely a szállított fajok mennyiségeit tartalmazza. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában említett kivételek nem alkalmazhatók.

6.4.9.

A 2847/93/EGK rendelet 34(c) cikkének (1) bekezdésétől eltérően a balti-tengeri tőkehal különleges nyomon követési programja a hatálybalépés dátumától számított két évnél tovább tarthat.

6.5. Közös felügyelet és ellenőrök cseréje

6.5.1.

Az érintett tagállamok vállalkozhatnak közös felülvizsgálati és felügyeleti tevékenységekre, és ebből a célból kialakíthatnak a felügyeleti gyakorlatukra alkalmazható közös működési eljárásokat.

6.5.2.

Az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül az elnökség összehívja az illetékes nemzeti hatóságokat, a közös felülvizsgálati és felügyeleti program összehangolása céljából.

6.5.3.

Az érintett tagállamok biztosítják, hogy meghívják az érintett tagállamok ellenőreit, hogy legalább közös felülvizsgálati tevékenységeikben részt vegyenek.

6.5.4.

A Bizottság ellenőrei részt vehetnek ezekben a cserékben, és részt vehetnek a közös felülvizsgálatokon.

2. szakasz

Rigai-öböl

7. A Rigai-öbölre vonatkozó különös rendelkezések

7.1. Különleges halászati engedély

7.1.1.

A hajóknak az 1627/94/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kiállított különleges halászati engedéllyel kell rendelkezniük, hogy halászati tevékenységet folytassanak a Rigai-öbölben.

7.1.2.

A tagállamok biztosítják, hogy azok a hajók, amelyek számára kiállítottak az (1) bekezdésben említett különleges halászati engedélyt, szerepelnek a nevüket és a belső lajstromszámot tartalmazó, az egyes tagállamok által a Bizottságnak átadandó listán.

A listán szereplő hajók megfelelnek a következő feltételeknek:

a) a listán szereplő hajók összesített motorteljesítménye (kW) nem haladhatja meg az egyes tagállamok esetében a Rigai-öbölben 2000-2001-ben megállapított értéket;

b) egy hajó motorteljesítménye semmilyen esetben sem haladhatja meg a 221 kilowattot (kW).

7.2. Hajó- és motorcsere

7.2.1.

A 7.1.2. pontban említett listán szereplő bármely hajó lecserélhető egy másik hajóval vagy hajókkal, feltéve, hogy:

a) az ilyen csere nem eredményezi a 7.1.2. a) pontban feltüntetett összmotorteljesítmény növekedését az érintett tagállam tekintetében; és

b) a cserehajó motorteljesítménye semmilyen esetben sem haladja meg a 221 kilowattot.

7.2.2.

A 7.1.2. pontban említett listán szereplő bármely hajó motorja lecserélhető, feltéve, hogy:

a) a motorcsere semmilyen esetben sem eredményezi, hogy a hajó motorteljesítménye meghaladja a 221 kW-ot; és

b) a cseremotor teljesítménye nem olyan, hogy a csere a 7.1.2.a) pontban feltüntetett összesített motorteljesítmény növekedését eredményezze az érintett tagállam tekintetében.

B. RÉSZ

SKAGERRAK ÉS KATTEGAT

8. Technikai védelmi intézkedések a Skagerrak és a Kattegat területén

A 850/98/EK rendeletének IV. mellékletében foglalt rendelkezésektől eltérően e rendelet 3. függelékét kell alkalmazni.

C. RÉSZ

VII. ICES ALTERÜLET

9. A heringre, a makrélára és a fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárások

9.1. Alkalmazási terület

9.1.1. A következő eljárásokat kell alkalmazni a hering, a makréla és a fattyúmakréla vagy ezek keveréke Európai Közösségben közösségi vagy harmadik országbeli hajóról történő, alkalmanként 10 tonnát meghaladó minden olyan mennyiségének kirakodására, amelyeket a következő területeken fogtak:

a) hering: I., II., IV., VI. és VII. ICES-alterület, valamint IIIa. és Vb. ICES-körzet;

b) makréla és fattyúmakréla: III., IV., VI. és VII. ICES-alterület, valamint IIa. ICES-körzet.

9.2. Kijelölt kikötők

9.2.1. pontban említett kirakodás csak a kijelölt kikötőkben engedélyezett.

9.2.2. Valamennyi érintett tagállam átadja a Bizottságnak azon kijelölt kikötők 2004-ben átadott listájának változásait, amelyekben a hering, a makréla és a fattyúmakréla kirakodására sor kerülhet, valamint az említett kikötőkre vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti eljárások változásait, beleértve a 9.1.1. pontban említett bármely halfaj vagy állomány mennyiségének az egyes kirakodásokkor történő feljegyzésére és bejelentésére vonatkozó feltételeket. Ezeket a változásokat legkésőbb 15 nappal hatálybalépésüket megelőzően kell átadni. A Bizottság valamennyi érintett tagállamnak továbbítja ezt az információt, valamint a harmadik országok által kijelölt kikötők listáját.

9.3. Belépés a kikötőbe

9.3.1. A 9.1.1. pontban említett halászhajó parancsnoka vagy megbízottja legalább négy órával az érintett tagállam kirakodási kikötőjébe való belépés előtt a következőkről tájékoztatja annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a kirakodást elvégzik:

a) a kikötő, ahova belépni szándékozik, a hajó neve és nyilvántartási száma;

b) a kikötőbe érkezés várható időpontja;

c) a hajón lévő mennyiségek fajonként, élősúlykilogrammban megadva;

d) a rendelet I. mellékletének megfelelően a gazdálkodási terület, ahol a fogásra sor került.

9.4. Kirakodás

9.4.1. Az érintett tagállam illetékes hatóságai kötelesek megkövetelni, hogy a kirakodást az engedély megadása előtt ne kezdjék meg.

9.5. Hajónapló

9.5.1. A 2807/83/EGK rendelet IV. melléklete 4.2. pontjának rendelkezéseitől eltérően a halászhajó parancsnoka a kikötőbe érkezést követően azonnal bemutatja a hajónapló megfelelő oldalát vagy oldalait a kirakodási kikötő illetékes hatósága által megköveteltek szerint.

A hajón lévő, a 9.3.1.c) pontban említettek szerint a kirakodást megelőzően bejelentett mennyiségeknek meg kell egyezniük a hajónaplóban a kirakodás befejezését követően feljegyzett mennyiségekkel.

A 2807/83/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a hajón lévő hal kilogrammban kifejezett, a hajónaplóban feljegyzett becsült mennyiségének tekintetében a megengedett hibahatár 8 %.

9.6. A friss hal mérlegelése

9.6.1. A friss halat vásárlók valamennyi átvett mennyiséget az illetékes hatóság által jóváhagyott rendszerben megmérik. A mérlegelést a hal válogatása, feldolgozása, hűtőtárolóban tartása, a kirakodási kikötőből történő elszállítása vagy viszonteladása előtt végzik el. A mérlegelés eredményeként kapott adatot kell használni a kirakodási nyilatkozatok és az eladási értesítések elkészítésekor.

9.6.2. A tömeg meghatározásakor a víztartalom miatti levonás nem haladhatja meg a 2 %-ot.

9.7. A friss hal mérlegelése szállítás után

9.7.1. A 9.6.1. pont rendelkezéseitől eltérően a tagállamok engedélyezhetik, hogy a friss hal mérlegelésére a kirakodási kikötőből való elszállítást követően kerüljön sor, amennyiben a szállítás a tagállamban a kirakodási kikötőtől legfeljebb 60 kilométer távolságra elhelyezkedő célállomásra történik, továbbá:

a) a szállítás céljára használt közúti tartálykocsit a kirakodás helyétől a mérlegelés helyéig ellenőr kíséri, vagy

b) a kirakodás helyén az illetékes hatóságok hozzájárulnak a hal elszállításához, a következő feltételek betartása mellett:

i. közvetlenül azt megelőzően, hogy a közúti tartálykocsi elhagyja a kirakodási kikötőt, a vásárló vagy megbízottja az illetékes hatóságoknak tett írásos nyilatkozatában megadja a hal faját, a kirakodó hajó nevét, a közúti tartálykocsi egyedi azonosítószámát, a célállomást, ahol a mérlegelésre sor kerül, valamint a közúti tartálykocsi célállomásra érkezésének várható időpontját;

ii. az i. pontban körülírt nyilatkozat egy példányát a szállítás során a kocsi vezetője magánál tartja, és a célállomáson átadja az átvevőnek.

9.8. Számla

9.8.1. A 2847/93/EK rendelet 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeken túlmenően a kirakodott frisshal-mennyiségek feldolgozója vagy vásárlója az érintett tagállam illetékes hatóságainak bemutatja a számla vagy az azt helyettesítő okmány egy példányát a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás) szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv ( 31 ) 22. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint.

9.8.2. Az ilyen számla vagy okmány tartalmazza a 2847/93/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében előírt információkat, valamint a halat kirakodó hajó nevét és lajstromszámát. A számlát vagy okmányt kérésre vagy a mérlegelés elvégzésétől számított 12 órán belül be kell mutatni.

9.9. A fagyasztott hal mérlegelése

9.9.1. A fagyasztott hal valamennyi vásárlója vagy tulajdonosa a kirakodott mennyiséget a hal feldolgozása, hűtőtárolóban tartása, a kirakodási kikötőből történő elszállítása vagy viszonteladása előtt köteles megmérni. A megmérendő hal csomagolására szolgáló láda, műanyag vagy egyéb tartály súlyával megegyező göngyölegsúly levonható a kirakodott mennyiségek súlyából.

9.9.2. Egy másik lehetőség szerint a ládákba csomagolt fagyasztott hal súlyát a ládából kivett, műanyag csomagolás nélküli mennyiségnek a hal felületén lévő jég kiolvadása előtti vagy utáni mérlegelésén alapuló reprezentatív minta átlagsúlyának beszorzásával lehet meghatározni. A tagállamok bejelentik a Bizottságnak a Bizottság által 2004-ben jóváhagyott mintavételi módszerük bármilyen változtatását. A változtatásokat a Bizottság hagyja jóvá. A mérlegelés eredményeként kapott adatot kell használni a kirakodási nyilatkozatok és az eladási értesítések elkészítésekor.

9.10. Mérőeszközök

9.10.1. Közhasználatú mérőeszköz igénybevétele esetén a hal mérlegelését végző fél a vásárlónak mérlegelési jegyzőkönyvet bocsát rendelkezésére, amely tartalmazza a mérlegelés napját és időpontját, valamint a közúti tartálykocsi azonosítószámát. A mérlegelési jegyzőkönyv egy példányát csatolni kell a 9.8. pont értelmében az illetékes hatóságoknak benyújtott számlához.

9.10.2. Magánhasználatú mérőeszköz igénybevétele esetén a rendszert az illetékes hatóságok engedélyezik, kalibrálják és leplombálják, továbbá:

a) a mérlegelést végző fél oldalszámozott mérlegelési naplót vezet, amely tartalmazza:

i. a hajó nevét és lajstromszámát, amelyből a halat kirakodták;

ii. a közúti tartálykocsik azonosítószámát, ha a halat mérlegelés előtt elszállították a kirakodási kikötőből;

iii. a hal faját;

iv. az egyes kirakodott mennyiségek tömegét;

v. a mérlegelés megkezdésének és befejezésének napját és időpontját;

b) ha a mérlegelést szállítószalagos rendszerrel végzik, akkor látható számlálót kell felszerelni, amely rögzíti a tömeg halmozott értékét. Az a) pontban említett oldalszámozott mérlegelési naplóba ezt a halmozott tömegértéket kell bevezetni;

c) a mérlegelési naplót és a 9.7.1. b) ii. pontban előírt írásos nyilatkozatokat három évig meg kell őrizni.

9.11. Az illetékes hatóság hozzáférése

Az illetékes hatóságoknak mindenkor teljes hozzáféréssel kell rendelkezniük a mérlegelési rendszerhez, a mérlegelési naplókhoz, az írásos nyilatkozatokhoz, valamint a hal feldolgozására és tárolására használt valamennyi létesítményhez.

9.12. Keresztellenőrzések

9.12.1. Az illetékes hatóságok hatósági keresztellenőrzéseket végeznek valamennyi kirakodás vonatkozásában, a következők összevetésével:

a) a 9.3.1. pont szerinti előzetes kirakodási értesítésben faj szerint megjelölt mennyiségek, illetve a hajónaplóban rögzített mennyiségek;

b) a hajónaplóban faj szerint rögzített mennyiségek, illetve a kirakodási nyilatkozat vagy a számla vagy az azzal egyenértékű, a 9.8. pontban említett okmány;

c) a kirakodási nyilatkozatban faj szerint rögzített mennyiségek, illetve a számla vagy az azzal egyenértékű, a 9.8. pontban említett okmány.

9.13. Teljes körű ellenőrzés

9.13.1. A tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy a kirakodott hal mennyiségének legalább 15 %-a és a kirakodások legalább 10 %-a teljes körű ellenőrzésen essék át, amely az alábbiakat foglalja magába:

a) a hajóról származó fogás mérlegelésének nyomon követése fajonként. Azoknak a hajóknak az esetében, amelyekről a halak szivattyúzással kerülnek a partra, a vizsgálatra kiválasztott hajó teljes kirakodását nyomon kell követni. Mélyhűtő hajók esetében minden ládát meg kell számolni. A ládák/raklapok reprezentatív mintáját meg kell mérni, hogy megkapjuk a ládák/raklapok átlagos tömegét. A ládák mintavételezését jóváhagyott módszerrel kell végezni, hogy megkapjuk a hal átlagos nettó tömegét (csomagolás és jég nélkül);

b) a 9.12. pont szerinti keresztellenőrzéseken túl a következők összevetése:

i. a mérlegelési naplóban faj szerint rögzített mennyiségek, illetve a számlán vagy az azzal egyenértékű, a 9.8. pontban említett okmányon faj szerint rögzített mennyiségek;

ii. az illetékes hatóságokhoz a 9.7.1. b) i. pont szerint beérkező írásos nyilatkozatok, illetve a hal átvevőjénél a 9.7.1. b) ii. pont értelmében lévő írásos nyilatkozatok;

iii. a közúti tartálykocsiknak a 9.7.1. b) i. pont szerinti írásos nyilatkozatokban, illetve a mérlegelési naplókban szereplő azonosítószáma;

c) ha a rakodást megszakítják, a rakodás folytatásához engedélyt kell kérni;

d) annak tanúsítása, hogy a hajóban nem maradt hal, miután a kirakodást befejezték.

9.13.2. A 9. pontban előírt valamennyi ellenőrzési tevékenységet dokumentálni kell. A dokumentációt három évig meg kell őrizni.

10. Heringhalászat a IIa. területen (közösségi vizek)

Tilos a IIa. területen (közösségi vizek) fogott heringet kirakodni vagy a fedélzeten tartani január 1. és február 28 valamint május 16. és december 31. között.

11. A hering ipari célú kirakodásának feltételei

Az 1434/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésétől eltérően, az alábbi rendelkezések érvényesek:

A III. és IV. ICES alterületen kívül, 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal fogott hering nem tartható a fedélzeten és nem rakodható ki, csak ha az ilyen fogások hering és egyéb fajok keverékeit tartalmazzák, nem válogatva, és a hering aránya nem lépi túl a hering és az egyéb fajok együttes tömegének 10 %-át.

12. Tőkehal halászatára vonatkozó korlátozások

a) Skóciától nyugatra: 2005. december 31-igtilos bármilyen halászati tevékenységet folytatni az alábbi pontokat szekvenciálisan összekötő loxodroma vonalak által behatárolt területeken belül:

59°05′N, 06°45′W

ÉSZ 59°30′, NYH 06°00′

ÉSZ 59°40′, NYH 05°00′

ÉSZ 60°00′, NYH 04°00′

ÉSZ 59°30′, NYH 04°00′

ÉSZ 59°05′, NYH 06°45′.

b) Kelta-tenger: 2005. március 31-ig tilos bármilyen halászati tevékenységet folytatni következő ICES-négyszögekbe tartozó VII. ICES-körzetek azon részén belül, amely a parti alapvonaltól 12 tengeri mérföldnél távolabb található: 30E4, 31E4, 32E3. Ez a tilalom márciusban nem vonatkozik a merevítőrudas zsákhálóval felszerelt hajókra.

c) Az a) és b) pontoktól eltérően, engedélyezett halászati tevékenység folytatása rákhálókkal és kosarakkal a meghatározott területeken és időszakokon belül, az alábbi feltételekkel:

i) nem lehet a fedélzeten más halászati felszerelés, mint rákháló és kosár, és

ii) nem tartható a fedélzeten más hal, mint kagyló és héjas állatok.

d) Az a) és b) ponttól eltérően, végezhető halászati tevékenység az említett pontokban hivatkozott területeken belül, 55 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal, amennyiben:

i) nincs a fedélzeten 55 mm-es vagy nagyobb szembőségű háló, és

ii) nem tartanak a fedélzeten más halat, mint hering, makréla, szardínia, szardinella, fattyúmakréla, spratt, vékonybajszú tőkehal és ezüstlazac.

13. A homoki angolnára vonatkozó területlezárás.

Tilos Anglia és Skócia keleti partja és a következő koordinátákat folyamatosan összekötő vonal által határolt földrajzi területen fogott homoki angolna kirakodása vagy a hajón tartása:

- Anglia keleti partja az ÉSZ 55°30′-nél,

- ÉSZ 55°30′, NYH 1°00′,

- ÉSZ 58°00′, NYH 1°00′,

- ÉSZ 58°00′, NYH 2°00′,

- Skócia keleti partja a NYH 2°00′-nél.

A területen lévő homokiangolna-állomány és a zárlat hatásának figyelése érdekében azonban a halászatot korlátozott mértékben engedélyezik.

14. A foltos tőkehal védett területe (Rockall)

A horogsorral történő halászat kivételével valamennyi halászat tilos a közösségi és nemzetközi vizeken a következő koordinátákkal határolt területen:

PontÉSZNYH
157°00′15°00′
257°00′14°00′
356°30′14°00′
456°30′15°00′

15. Technikai védelmi intézkedések az Ír-tengeren

2005-ben átmenetileg az Ír-tenger (ICES VIIa. körzet) tőkehalállományának helyreállítására vonatkozó 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló 2002. február 12-i 254/2002/EK rendelet ( 32 ) 2., 3. és 4. cikkében említett technikai védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

D. RÉSZ

VIII., IX. ÉS X. ICES ALTERÜLET

16. Vonóhálós halászat tilalma az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira körül

A tagállamok felségterülete és joghatósága alá tartozó vizeken tilos a hajóknak fenékvonóhálót vagy hasonló olyan vonóhálót használni, amely a tengerfenékkel érintkezik, a következő koordinátákat összekötő vonal által határolt területeken:

a) Azori-szigetek

ÉSZ 36°00′, NYH 23°00′

ÉSZ 42°00′, NYH 23°00′

ÉSZ 42°00′, NYH 34°00′

ÉSZ 36°00′, NYH 34°00′

ÉSZ 36°00′, NYH 23°00′

b) Kanári-szigetek és Madeira

ÉSZ 27°00′, NYH 19°00′

ÉSZ 26°00′, NYH 15°00′

ÉSZ 29°00′, NYH 13°00′

ÉSZ 36°00′, NYH 13°00′

ÉSZ 36°00′, NYH 19°00′

ÉSZ 27°00′, NYH 19°00′

E. RÉSZ

FÖLDKÖZI-TENGER

17. Technikai védelmi intézkedések a Földközi-tengeren

A jelenleg az 1626/94/EK rendelet 3. cikkének (1) és (1a) bekezdésében, valamint 6. cikkének (1) és (1a) bekezdésében előírt eltérések alapján működő halászterületek átmenetileg folytathatják tevékenységüket 2005-ben.

F. RÉSZ

CSENDES-ÓCEÁN KELETI RÉSZE

18. Erszényes kerítőháló használata a Csendes-óceán keleti részén (az Amerika-közi Trópusi Tonhal Bizottság (IATTC) szabályozási területe)

A sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), a nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) és a bonitó (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálós hajóval folytatott halászata 2005. augusztus 1-jétől szeptember 11-ig tilos a következő határokkal megállapított területen:

- Észak- és Dél-Amerika csendes-óceáni partvonala,,

- NYH 150°,

- NYH 40°,

- NYH 40°.

A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a zárlatra kiválasztott időszakról 2005. július 1. előtt. Az érintett tagállamok összes erszényes kerítőhálós hajójának le kell állítania az erszényes kerítőhálós halászatot a kiválasztott időszak alatt.

E rendelet alkalmazásának napjától az Amerika-közi Trópusi Tonhal Bizottság szabályozási területén tonhalhalászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóknak meg kell tartani az összes kifogott nagyszemű tonhalat, bonítót és sárgaúszójú tonhalat, a mérettől eltérő okok miatt emberi fogyasztásra alkalmatlannak tartottak kivételével. Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható a hajóút utolsó fázisára, amikor esetleg már nincs elegendő élőhal tartálytér az adott fogásból származó összes tonhal elhelyezésére.

Az erszényes kerítőhálós hajók - amennyire ez megvalósítható - haladéktalanul és sértetlenül visszaengedik a tengeri teknősöket, cápákat, amerikai vitorláshalakat, rájákat, dorádót és az egyéb nem célfajokat. A halászokat arra ösztönzik, hogy fejlesszenek ki és alkalmazzanak olyan technikákat és felszereléseket, amelyek megkönnyítik az ilyen állatok gyors és biztonságos visszaengedését.

A bekerített vagy a hálóba beleakadt tengeri teknősökre a következő különleges intézkedéseket kell alkalmazni:

a) amikor észrevesznek a hálóban egy tengeri teknőst, minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni a teknős kiszabadítására, mielőtt belegabalyodik a hálóba, beleértve a motorcsónak alkalmazását is, amennyiben szükséges,

b) ha a teknős belegabalyodik a hálóba, abba kell hagyni a háló összegöngyölítését, amint a teknős kijön a vízből, és nem szabad újra elkezdeni, amíg a teknős ki nem szabadul és vissza nem engedik,

c) ha a teknőst felveszik a hajóra, a felépüléséhez minden szükséges eljárást el kell végezni, mielőtt visszaengedik a vízbe,

d) a tonhalhalászattal foglalkozó hajóknak megtiltják, hogy a sós zsákokat és bármilyen más műanyag hulladékot a tengerbe ürítsék,

e) bátorítani kell, ahol lehet, a halgyűjtő eszközökbe (FAD-ok) és egyéb halászfelszerelésekbe gabalyodott teknősök kiszabadítását,

f) a halászterületen nem használt halgyűjtő eszközök (FAD-ok) helyreállítása szintén bátorítandó.

G. RÉSZ

AZ ATLANTI-ÓCEÁN KELETI KÖRZETE ÉS A FÖLDKÖZI-TENGER

19. A tonhal esetében meghatározott legkisebb kifogható méret az Atlanti-óceán keleti körzetében és a Földközi-tengeren

A 973/2001/EK rendelet 6. cikkében és IV. mellékletében meghatározott rendelkezésektől eltérve a tonhal esetében a legkisebb kifogható méret a Földközi-tengeren 10 kg vagy 80 cm.

A 973/2001/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésektől eltérve a tonhal esetében az Atlanti-óceán keleti körzetében és a Földközi-tengeren tűréshatár nem engedelyézett.

20. A nagyszenű tonhal esetében meghatározott legkisebb kifogható méret

A 973/2001/EK rendelet 6. cikkében és IV. mellékletében meghatározott rendelkezésektől eltérve a nagyszemű tonhal esetében a legkisebb kifogható méret elrörlésre kerül.

21. Bizonyos típusú hajók és felszerelés használatára vonatkozó korlátozások

1. A nagyszemű halállomány védelme érdekében, különös tekintettel a halivadékokra, az erszényes kerítőhálóval és az etetőhajóval végzett halászat tilos az alábbi a) és b) pontban meghatározott időszakban és térségben;

a) A következő térségben:

Déli határ

:

DSZ 0°

Északi határ

:

ÉSZ 5°

Nyugati határ

:

NYH 20°

Keleti határ

:

NYH 10°

b) A tilalmi időszak minden évben november 1-től november 30-ig tart.

2. A 973/2001/EK rendelet 3. cikkének rendelkezéseitől eltérve a közösségi halászhajók a bizonyos típusú hajók és felszerelés használatára vonatkozó korlátozás nélkül halászhatnak a 3. cikk (2) bekezdésében említett térségben, a 3. cikk (1) bekezdésében említett időszakban.

22. A sport- és kedvtelési célú halászati tevékenységekre vonatkozó intézkedések a Földközi-tengeren

1. Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a sport- és kedvtelési célú halászat keretében a Földközi-tengeren megtiltsa vontatott hálók, kerítőhálók, csúszó kerítőhálók, kotróhajó, kopoltyúhálók, tükörhálók és horogsor használatát tonhal és tonhalfélék - különösen tonhal - halászata céljából.

2. Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a Földközi-tengeren a sport- és kedvtelési célú halászatból származó tonhal és a tonhalfélék fogásai nem kerülnek kereskedelmi forgalomba.

23. A tonhalra vonatkozó mintavételi terv

A 973/2001/EK rendelet 5a. cikkének rendelkezéseitől eltérve valamennyi tagállam mintavételi programot határoz meg a kifogott tonhal méret szerinti hozzávetőleges számára vonatkozóan; ez különösen azt követeli meg, hogy a fogások esetében a nagyság megállapítását célzó mintavétel egy próbaminta (= 100 minta) esetében 100 tonna élő halra vonatkozóan kerüljön meghatározásra. A nagyság megállapítását célzó mintavételt a halászat során a gazdaságban kell végrehajtani ( 33 ) a II. feladat jelentésére vonatkozó ICCAT-módszerrel összhangban. A mintavételt valamely halászat alkalmával valamennyi halketrecre vonatkozóan el kell végezni. Az előző évben lefolytatott mintavétel során gyűjtött adatokat július 31-ig az ICCAT-nak kell továbbítani.

24. A sérülékeny mélyvízi élőhelyek védelmére vonatkozó átmeneti intézkedések

Tilos fenékvonóhálóval és rögzített halászfelszereléssel - beleértve a fenéken rögzített kopoltyúhálót és a horogsort is - halászni az alábbi pontokat szekvenciálisan összekötő loxodroma vonalak által behatárolt térségekben, ami a WGS84 koordinátarendszernek megfelelően kerül kiszámításra:

A Hecate-fenékhegy:

- 52°21.2866′N, 31°09.2688′W

- 52°20.8167′N, 30°51.5258′W

- 52°12.0777′N, 30°54.3824′W

- 52°12.4144′N, 31°14.8168′W

- 52°21.2866′N, 31°09.2688′W

A Faraday-fenékhegyek:

- 50°01.7968′N, 29°37.8077′W

- 49°59.1490′N, 29°29.4580′W

- 49°52.6429′N, 29°30.2820′W

- 49°44.3831′N, 29°02.8711′W

- 49°44.4186′N, 28°52.4340′W

- 49°36.4557′N, 28°39.4703′W

- 49°29.9701′N, 28°45.0183′W

- 49°49.4197′N, 29°42.0923′W

- 50°01.7968′N, 29°37.8077′W

Reykjanes-hegyhát körzete:

- É 55°04.5327′, NY 36°49.0135′

- É 55°05.4804′, NY 35°58.9784′

- É 54°58.9914′, NY 34°41.3634′

- É 54°41.1841′, NY 34°00.0514′

- É 54°00.0′, NY 34°00.0′

- É 53°54.6406′, NY 34°49.9842′

- É 53°58.9668′, NY 36°39.1260′

- É 55°04.5327′, NY 36°49.0135′

Az Altair-fenékhegy:

- É 44°50.4953′, NY 34°26.9128′

- É 44°47.2611′, NY 33°48.5158′

- É 44°31.2006′, NY 33°50.1636′

- É 44°38.0481′, NY 34°11.9715′

- É 44°38.9470′, NY 34°27.6819′

- É 44°50.4953′, NY 34°26.9128′

Az Altair-fenékhegy:

- É 43°43.1307′, NY 22°44.1174′

- É 43°39.5557′, NY 22°19.2335′

- É 43°31.2802′, NY 22°08.7964′

- É 43°27.7335′, NY 22°14.6192′

- É 43°30.9616′, NY 22°32.0325′

- É 43°40.6286′, NY 22°47.0288′

- É 43°43.1307′, NY 22°44.1174′

H. RÉSZ

MÉLYTENGERI FAJOK

A 2347/2002/EK rendelet rendelkezéseitől eltérve 2005-ben a következőket kell alkalmazni:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy mélytengeri halászati engedélyhez kössék a saját lobogójuk alatt közlekedő és a saját területükön lajstromozott hajók által végzett azon halászati tevékenységeket, amelyek naptári évenként 10 tonnánál nagyobb mennyiségű mélytengeri faj és grönlandi laposhal kifogására és fedélzeten való tárolására irányulnak.

Tilos a mélytengeri fajokból és grönlandi laposhalból hajóutanként 100 kg-nál nagyobb összmennyiséget kifogni és a fedélzeten tartani, átrakodni vagy kirakodni, ha az adott hajó nem rendelkezik mélytengeri halászati engedéllyel.

I. RÉSZ

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE

Jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) által a bizonyítottan jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók (a továbbiakban: "jogellenes hajók") jegyzékére felvett hajókat az 5. függelék sorolja fel. E hajókkal szemben a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

a) a kikötőbe belépő jogellenes hajónak nem adható kirakodási vagy átrakodási engedély, és a hajót az illetékes hatóságok kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrzés terjedjen ki a hajó irataira, naplóira, halászfelszerelésére, a fedélzeten lévő kifogott halakra és minden más olyan kérdésre, amely összefüggésben van a hajónak a NEAFC által szabályozott területen folytatott tevékenységével. Az ellenőrzés eredményeivel kapcsolatos információkat haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak;

b) a bármely tagállam lobogója alatt hajózó halászhajók, segédhajók, üzemanyagtöltő hajók, anyahajók és teherhajók semmiféle segítséget nem nyújthatnak a jogellenes hajóknak, és semmilyen formában nem vehetnek részt a jegyzékben szereplő hajók átrakodási műveleteiben és nem folytathatnak velük közös halászatot;

c) a jogellenes hajók a kikötőkben nem vehetnek fel élelmiszert vagy üzemanyagot, és nem vehetnek igénybe egyéb szolgáltatásokat;

d) a jogellenes hajók számára nem engedélyezhető a közösségi vizeken folytatandó halászat, és meg kell tiltani e hajók bérbe vételét;

e) meg kell tiltani a jogellenes hajókról származó hal behozatalát;

f) a tagállamok kötelesek visszautasítani lobogójuk megadását a jogellenes hajók számára, és kötelesek arra bátorítani az importőröket, a fuvarozókat és más érintett ágazatok szereplőit, hogy tartózkodjanak a tárgyalások folytatásától és az e hajók által fogott hal átrakodásától.

A Bizottság köteles a jegyzéket a NEAFC jegyzékének megfelelően haladéktalanul módosítani, ha a NEAFC új jegyzéket fogad el.

J. RÉSZ

CECAF

A CECAF-régióban elhelyezkedő, harmadik országok fennhatósága vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken fogott polip (Octopus vulgaris) legkisebb fogható mérete (kibelezve) 450 gr. A (kibelezve) 450 grammos tömeget el nem érő polipot a fedélzeten tárolni, más hajóra átrakodni, szárazföldre kivinni, szállítani, raktározni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni tilos, azt azonnal vissza kell dobni a tengerbe.

A III. melléklet I. függeléke

A "BACOMA" elnevezésű, felső ablakkal rendelkező zsákvég meghatározása

Egy 105 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű zsákvég 110 mm-es szabad belső átmérővel rendelkező, négyszögletes hálószemekből álló ablakának meghatározása vonóhálóknál, sekélyvízi (dán) kerítőhálóknál vagy hasonló vontatott hálóknál.

Az ablak a zsákvég hálójának egy négyszögletes szakasza. A zsákvég kizárólag egy ablakkal rendelkezhet. Az ablakot semmiképp nem fedhetik el sem belső, sem külső tartozékok.

A zsákvég, a toldat és a vonóháló hátsó végének méretei

A zsákvég két egyforma méretű hálómezőből épül fel, amelyeket mindkét oldalon egy-egy szegéllyel illesztenek össze.

Az illesztések vagy a szegélyek kivételével a zsákvég bármely kerületén több mint 100 rombusz alakú szabad hálószemmel rendelkező hálók hajón tartása tilos.

A szegélyek hálószemeinek kivételével bármely toldat vagy hosszabbítás bármely kerületének bármely pontján a rombusz alakú szabad hálószemek száma nem lehet kevesebb vagy több, mint a zsákvég legszigorúbb értelemben vett elülső vége és a vonóháló kúpos szakaszának hátsó vége kerületén lévő hálószemek számának maximuma, a szegélyek hálószemeinek kivételével (1. ábra).

Az ablak elhelyezkedése

Az ablakot a zsákvég felső hálómezőjében kell elhelyezni. Az ablak a vonóháló szegélyétől legfeljebb 4 hálószemnyire végződik, beleértve a kézi kötésű szemsort, amelyen keresztül a zsákvég nyitókötelét átvezetik (2. ábra).

Az ablak mérete

Az ablak szélessége, a hálószemek oldalainak számában kifejezve, megegyezik a felső hálómező rombusz alakú szabad hálószemei számának a felével. Amennyiben szükséges, megengedett, hogy a felső hálómező rombusz alakú szabad hálószemei számának legfeljebb 20 %-át meghagyják az ablakmező két oldalán egyenlő arányban megosztva (3. ábra).

Az ablak hossza legalább 3,5 méter.

Az ablak hálója

A hálószemek szembősége legalább 110 mm. A hálószemek négyzet alakú hálószemek, azaz az ablak hálójának minden oldalát végig a hálószemek oldalvonalai mentén vágják. A hálót oly módon kell összeállítani, hogy az oldalvonalak a zsákvég hosszirányával párhuzamosan és arra merőlegesen fussanak. A háló csomózás nélküli, egyszálas fonalból kötött vagy hasonló, bizonyítottan kiváló tulajdonságokkal rendelkező háló. Az egyszálas fonal átmérője legalább 4,9 mm.

Egyéb előírások

Az összeállításra vonatkozó előírásokat a 4a., 4b. és 4c. ábra határozza meg. Az emelőpánt hossza legalább 4 m.

1. ábra

A vonóháló-felszerelések három különböző szakaszra oszthatók azok alakja és rendeltetése alapján.

A vonóháló test mindig egy kúpos szakasz, hossza többnyire 10 és 40 m közötti. A toldat egy hengeres szakasz, általában egy vagy kettő, 49,5 hálószem hosszúságú hálódarabból készül, amelynek hossza nyitott állapotban 6-12 méterig terjed. A zsákvég szintén egy változatlan átmérőjű szakasz, amelyet többnyire duplaszálas fonalból készítenek annak érdekében, hogy jobban ellenálljon a nagy kopásnak. A zsákvég hossza gyakran 49,5 hálószem, azaz körülbelül 6 méter, habár kisebb halászhajókon rövidebb zsákvéget is (2-4 m) használnak. Az emelőpánt alatti rész az emelőzsák.

2. ábra

Az ablak hálómezőjének a zsákkötéltől mért távolsága 4 hálószem. A felső hálómező 3,5 rombusz alakú hálószemet és 0,5 hálószem hosszúságú, kézi kötésű "zsákkötél" sort foglal magában.

3. ábra

A felső hálómező rombusz alakú hálószemeinek húsz százalékát lehet meghagyni az egyik szegélytől a másikig terjedő - azokra merőleges - sor mentén. Például (mint azt a 3. ábra mutatja), ha a felső hálómező 30 szabad hálószem széles, annak a 20 %-a 6 hálószem. Ebben az esetben az ablak hálómezőjének mindkét oldalára három szabad hálószem kerül. Következésképpen az ablak hálómezőjének a szélessége ebben az esetben 12 hálószemoldal (30 - 6 = 24 rombusz alakú hálószem, amely osztva kettővel: 12 hálószemoldal).

4a. ábra

Alsó hálómező

A 49,5 hálószem hosszú hálóból készült alsó hálómező felépítése

4b. ábra

Felső hálómező

(a szegély és a négyzet alakú hálószemekből álló hálómező közötti rombusz alakú hálószemek nélkül)

A felső hálómező felépítése, az ablakmező méretei és elhelyezkedése abban az esetben, amikor a szelektáló ablak szegélytől szegélyig terjed

4c. ábra

Felső hálómező

(a szegély és a négyzet alakú hálószemekből álló hálómező közötti rombusz alakú hálószemekkel)

A felső hálómező felépítése abban az esetben, amikor a felső hálómező rombusz alakú hálószemeinek 20 %-át meghagyják az ablak két oldalán egyenlő arányban elosztva

A III. melléklet 2. függeléke

A tőkehal halászatára vonatkozó különleges feltételek a Balti-tengeren

1. Kizárólag a különleges halászati engedéllyel rendelkező hajók jogosultak a Balti-tengerből kifogott tőkehalat kirakodni.

2. Annak a tagállamnak az illetékes hatóságai, amelyek a kirakodást előzetes értesítéshez kötik, kérhetik, hogy a hajón megtartott fogás kirakodását ne kezdjék meg, amíg a hatóságok azt nem engedélyezik.

3. A halászhajó kapitányának vagy képviselőjének, aki számára a tagállam kiállította a balti-tengeri tőkehal halászatra vonatkozó különleges engedélyt, teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

i) a tőkehal halászatra vonatkozó különleges engedély egy példányát a halászhajón kell tartani;

ii) a Balti-tengert való elhagyás vagy oda történő belépés előtt a lobogó szerinti tagállam hatóságait a kilépés vagy belépés dátumáról, idejéről és helyéről értesíteni kell, valamint bármely új hajóutat csak az összes fogás kirakodása után lehet megkezdeni;

iii) tilos bármilyen halat átrakodni a tengeren;

iv) tilos áthaladni a zárt tőkehal-halászati területeken, hacsak a halászfelszerelés nincs biztonságosan összegöngyölve és elraktározva;

v) a 300 kg-t meghaladó tőkehallal a fedélzeten legalább két órával a tagállam kikötőjébe vagy a kirakodási helyre való belépést megelőzően értesíteni kell az említett tagállam illetékes hatóságait a kikötő vagy kirakodási hely nevéről, a kikötőbe vagy kirakodási helyre való megérkezés becsült idejéről, valamint a tőkehal kilogrammban kifejezett élősúlyáról;

vi) a 750 kg élősúlyt meghaladó tőkehallal a fedélzeten a tőkehal-kirakodásokat kizárólag a kijelölt kikötőkben végzik el;

vii) a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkét nem érintve, a hajón megtartott fogás kirakodásának megkezdése előtt a nemzeti hatóságoknak bemutatják a hajónapló megfelelő oldalát/oldalait.

A III. melléklet 3. függeléke

Vontatott halászfelszerelés: Skagerrak és a Kattegat

Az egységes szembőségtartomány alkalmazására vonatkozószembőségtartományok, célfajok és előírt fogási arányok

FajSzembőségtartomány (milliméter)
< 1616-3132-6935-6970-89 (5)≥ 90
Célfajok legkisebb mennyisége százalékban kifejezve
50 % (6)50 % (6)20 % (6)50 % (6)20 % (6)20 % (7)30 % (8)nincs
Homoki angolna (Ammodytidae) (3)xxxxxxxx
Homoki angolna (Ammodytidae) (4)xxxxxx
Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii)xxxxxx
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)xxxxxx
Mérges pókhal (Trachinus draco) (1)xxxxxx
Puhatestűek (except Sepia) (1)xxxxxx
Tűcsőrű csuka (Belone belone) (1)xxxxxx
Szürke morgóhal (Eutrigla gurnardus) (1)xxxxxx
Ezüstlazacok (Argentina spp.)xxxxx
Spratt (Sprattus sprattus)xxxxxx
Angolna (Anguilla, anguilla)xxxxxx
Homoki garnélák/Fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)xxxxxx
Makréla (Scomber spp.)xxx
Fattyúmakrélák (Trachurus spp.)xxx
Hering (Clupea harengus)xxx
Norvég garnéla (Pandalus borealis)xxx
Homoki garnélák/Fűrészes garnéla (Crangon spp. Palaemon adspersus) (1)xxx
Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)xx
Norvég rák (Nephrops norvegicus)xx
Minden egyéb tengeri organizmusx
(1) Kizárólag az alapvonalaktól számított négy mérföldön belül.
(2) Az alapvonalaktól számított négy mérföldön kívül.
(3) Március 1-jétől október 31-ig a Skagerrak területén, március 1-jétől július 31-ig a Kattegat területén.
(4) November 1-jétől február utolsó napjáig a Skagerrak területén, augusztus 1-jétől február utolsó napjáig a Kattegat területén.
(5) Ha ezt a szembőségtartományt alkalmazzák, a zsákvéget és a toldatot négyzet alakú szemekből álló, válógató ráccsal felszerelt hálóból kell összeállítani.
(6) A fedélzeten tartott fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, makréla, nyelvhal, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal, norvég rák és homár bármilyen keveréke nem lehet több 10 %-nál.
(7) A fedélzeten tartott fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, hering, makréla, nyelvhal, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal, norvég rák és homár bármilyen keveréke nem lehet több 50 %-nál.
(8) A fedélzeten tartott fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, nyelvhal, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal és homár bármilyen keveréke nem lehet több 60 %-nál.

A III. melléklet 4. függeléke

Garnéla vonóháló kampós láncok: NAFO terület

A kampós láncok olyan láncok, kötelek vagy ezek kombinációi, amelyek különböző távolságokban összekötik a talpallókötelet a halászkötéllel vagy a bolch-kötéllel. A "halászkötél" és a "bolch-kötél" kifejezés felcserélhető. Néhány hajó csak kötelet használ; mások mind halászkötelet, mind bolch-kötelet használnak, amint azt a vázlat mutatja. A kampós lánc hosszát a talpallókötélen átfutó lánc vagy huzal közepétől (a talpallókötél közepe) a halászkötél alsó oldaláig kell mérni.

A csatolt vázlat mutatja, hogyan kell mérni a kampó-lánc hosszát.

A III. melléklet 5. függeléke

A NEAFC által megerősítetten jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke

A hajó neveLobogó szerinti állam
FONTENOVAPanama
IANNISPanama
LANNIS IPanama
LISADominikai Közösség
KERGUELENTogo
OKHOTINODominikai Közösség
OLCHANDominikai Közösség
OSTROEDominikai Közösség
OSTROVETSDominikai Közösség
OYRADominikai Közösség
OZHERELYEDominikai Közösség

IVa. MELLÉKLET

AJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE EGYES ÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Általános rendelkezések

1.

Az e mellékletben megállapított feltételeket a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra kell alkalmazni.

2.

E melléklet alkalmazásában a következő földrajzi területet kell alkalmazni:

Kattegat (IIIa. déli ICES-körzet),

Skagerrak és az Északi-tenger (IVa.,b.,c., IIIa. északi ICES-körzet, és IIa. EK-körzet),

a Skóciától nyugatra található terület (VIa. ICES-körzet),

Keleti La Manche-csatorna (VIId. ICES-körzet),

Ír-tenger (VIIa. ICES-körzet).

Azoknak a hajóknak az esetében, amelyek tekintetében a Bizottságot tájékoztatták arról, hogy megfelelő hajómegfigyelési rendszerrel vannak felszerelve a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkével összhangban, a Skóciától nyugatra található terület következő meghatározását kell alkalmazni:

VIa. ICES-körzet, kivéve azt a részt, amely nyugatra fekszik a következő földrajzi koordinátákat folyamatos egyenes vonalakkal összekötő vonaltól:

ÉSZ 60°00′, NYH 04°00′

ÉSZ 59°45′, NYH 05°00′

ÉSZ 59°30′, NYH 06°00′

ÉSZ 59°00′, NYH 07°00′

ÉSZ 58°30′, NYH 08°00′

ÉSZ 58°00′, NYH 08°00′

ÉSZ 58°00′, NYH 08°30′

ÉSZ 56°00′, NYH 08°30′

ÉSZ 56°00′, NYH 09°00′

ÉSZ 55°00′, NYH 09°00′

ÉSZ 55°00′, NYH 10°00′

ÉSZ 54°30′, NYH 10°00′.

3.

E melléklet alkalmazásában az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) egy adott naptári nap 00:00 órájától ugyanezen nap 24:00 órájáig tartó 24 órás időszak, vagy az említett időszak bármely része, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik és távol marad a kikötőből; vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, illetve az említett időszak bármely része.

Az a tagállam, amely alkalmazni kívánja az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjának a (b) pontban megállapított meghatározását, 2005. február 1. előtt értesíti a Bizottságot a hajó tevékenységei megfigyelésének módjáról a (b) pontban megállapított feltételeknek való megfelelés biztosítása céljából.

4.

E melléklet alkalmazásában a halászfelszerelések következő csoportosítását kell alkalmazni:

a) legalább 100 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a merevítőrudas zsákháló kivételével az összes területen a Kattegat és a Skagerrak kivételével, ahol a szembőség 90 mm vagy annál nagyobb;

b) legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló;

c) rögzített fenékháló, az eresztőhálót, tükörhálót és nyaklóhálót beleértve;

d) fenékhorogsor;

e) a 80-99 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló kivételével a 70-99 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés valamennyi területre vonatkozóan a Kattegat és a Skagerrak kivételével, amennyiben ez a szembőség 70-89 mm;

f) 16-31 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a merevítőrudas zsákháló kivételével;

Halászati erőkifejtés

5.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 4. pontban említett halászfelszerelések bármelyikét szállítja, legfeljebb a 6. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül és marad távol a kikötőből.

6. a) Az I. táblázat megadja azoknak a napoknak a maximális számát, amelyek során egy naptári hónapban a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat és a kikötőből távol maradhat. Egy kikötőtől távol és ezen melléklet 2. pontjában meghatározott területen belül töltött napot bele kell számítani azoknak az összes napoknak a számába, amelyek a IVc. melléklet 2. pontjában meghatározott területre ugyanilyen felszerelés-kategóriával működő halászhajó esetében engedélyezhetők. Ha a hajó egy halászati út során átlép két terület között, a napot ahhoz a területhez kell számítani, ahol az idő nagyobb részét töltötte az adott napon. I. táblázat - Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjainak maximális száma halászfelszerelések szerint A 2. pontban meghatározott terület: A következő pontban említett halászfelszerelés-csoportok: 4a 4b 4c 4d 4e 4f a Kattegat, az Északi-tenger és a Skagerrak, a Keleti-csatorna, a Skóciától nyugatra fekvő területek és az Ír-tenger 9 13 13 16 21 19 Olyan hajó esetében, amely a fedélzetén a 4. pont a) alpontjában említett halászati felszerelést tart, naptári hónaponként a következő alterületek valamelyikén belül való tartózkodás vagy a kikötőből való távolmaradás napjainak maximális száma a következő: i) a Skóciától nyugatra fekvő területek: 8, ii) Ír-tenger: 10. b) A tagállamok legfeljebb tizenegy naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokon belül összesíthetik az I. táblázatban az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra megadott napokat. c) A Bizottság - a halászati tevékenységek 2002. január 1-je óta történt végleges beszüntetése alapján - többletnapokat ítélhet oda a tagállamoknak a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajók adott területen belüli tartózkodására és a kikötőből való távolmaradására a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i a 2792/1999/EK tanácsi rendelet ( 34 ) 7. cikkével összhangban. Az adott felszerelés-kategóriába tartozó hajóknak odaítélt többletnapok száma egyenesen arányos az adott felszereléssel működő visszavont hajók által 2001 folyamán tanúsított halászati erőkifejtés kilowatt napokban kifejezett mennyiségének az ilyen felszereléssel működő összes hajó 2001-es erőkifejtésének összehasonlítható szintjéhez viszonyított arányával. Az e számítás eredményeként kapott résznapokat a legközelebbi egész napra kell kerekíteni. Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak az említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak az adott végleges halászatitevékenység-beszüntetések részleteit tartalmazó jelentéssel együtt. Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkében előírt eljárással összhangban módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan az (a) pontban meghatározott napok számát. A 2287/2003/EK rendelet V. melléklete 6. pontjának c) alpontjával összhangban a Bizottság által 2004-ben egy tagállam számára odaítélt többletnapok száma 2005-ben is odaítéltnek tekintendő. d) A tagállamok az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás tekintetében az I. táblázatban megadott napok számától való eltéréseket a II. táblázatban feltüntetett feltételekkel engedélyezik a hajóknak. Azok a tagállamok, amelyek szeretnék kiosztani ezeket a többletnapokat, legalább két héttel a többletnapok odaítélése előtt közlik a Bizottsággal az érintett hajók és azok teljesítményének adatait. II. táblázat - Az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra vonatkozóan az I. táblázatban megadott napoktól való eltérések és a kapcsolódó feltételek Terület A 4. pontban meghatározott halászfelszerelés A hajó 2002. évi teljesítménye (1) Napok A 2. pontban meghatározott terület 4. a), 4. e) 5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal, közönséges nyelvhal és sima lepényhal Nincs nap szerinti korlátozás (2) A 2. pontban meghatározott terület 4. a), 4. b) 5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal 100 - < 120: legfeljebb 13 nap z ≥ 120 mm: legfeljebb 14 nap Kattegat és az Északi-tenger 4. c) legalább 220 mm szembőségű halászfelszerelés 5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal, 5 %-nál több nagy rombuszhal és tengeri nyúlhal Legfeljebb 15 nap Kattegat és Skagerrak 4. a) halászfelszerelés 120 mm-es négyszögletes hálószemekből álló ablakkal (3) Nem alkalmazandó 12 nap A La Manche csatorna keleti része 4. c) legfeljebb 110 mm szembőségű halászfelszerelés A kikötőből legfeljebb 24 óráig távol lévő halászhajók 19 nap (1) Közösségi hajónaplóval igazolt - átlagos évi kirakodás élősúlyban. (2) A hajó addig tartózkodhat a területen, ahány nap az adott hónapban van. (3) Az ezen eltérés alá tartozó hajóknak teljesíteniük kell az e melléklet 1. függelékében meghatározott feltételeket. Amennyiben egy hajó esetében ily módon megnövelik a rendelkezésre álló napok számát az egyes fajok fogására vonatkozó teljesítménye alacsony százalékos aránya következtében, az érintett hajó semmilyen esetben sem tarthat meg az adott fajokból a fedélzetén a II. táblázatban százalékban megadott mennyiségnél többet, és nem rakodhat át a tengeren semmilyen halat más hajóra. Amennyiben a hajó nem teljesíti ezt a feltételt, azonnali hatállyal elveszti a többletnapokra való jogosultságát. e) A Bizottság - az adott tagállam kérelmére - egy többletnapot ítélhet oda a tagállamnak a 4. pont a) alpontjában említett 120 mm-nél nagyobb szembőségű halászfelszereléseket szállító hajók adott területen belüli tartózkodására és a kikötőből való távolmaradására feltéve, hogy az érintett tagállam a jogsértésekre vonatkozóan automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszert dolgozott ki. Olyan gazdálkodási időszak alatt, amikor valamely hajó ezt a rendelkezést alkalmazza, az adott hajó egyáltalán nem tarthat a fedélzetén semmilyen, 120 mm-es vagy annál kisebb szembőségű halászati felszerelést. f) Az Ír-tengeren az ívó halak védelmére történő területlezárást és a közönséges tőkehalra vonatkozó halászat okozta állománypusztulás feltételezett mérséklődését elismerve, a 4.a) és 4.b) pontban meghatározott halászfelszereléseket szállító hajóknak - amelyek egy adott gazdálkodási időszakban a kiosztott napok számának több mint felét az Ír-tengeren halászva töltik el - további egy napot biztosítanak.

7.

A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, milyen halászfelszerelést vagy halászfelszereléseket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban. A hajó az említett értesítést benyújtásáig nem jogosult a 2. pontban meghatározott területeken folytatott halászatra a 4. pontban hivatkozott bármilyen halászfelszereléssel.

Amennyiben a hajóparancsnok vagy képviselője azt közli, hogy a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés-csoportból kettőt használnak, a következő gazdálkodási időszakban rendelkezésre álló napok száma nem lehet több a hajó által az egyes halászfelszerelések tekintetében felhasználható összes napok felénél, egész napokra kerekítve. Az érintett alterületet illetően az érintett halászfelszerelések egyikének alkalmazása sem engedélyezett az adott halászfelszerelésre vonatkozóan az I. táblázatban vagy a 6. pont a) alpontjának harmadik albekezdésében megállapított napoknál hosszabb ideig.

Két halászfelszerelés használatára csak akkor van lehetőség, ha a következő ellenőrző intézkedéseket teljesítik:

- Egy adott út során a halászhajó csak egyfajta, a 4. pontban említett halászfelszerelést szállíthat;

- A hajóparancsnok vagy képviselője az út előtt előzetesen értesíti az illetékes hatóságokat a hajón szállítandó halászfelszerelés típusáról, amennyiben az az előző út vonatkozásában bejelentettől eltérő típusú.

- Az illetékes hatóságok a fenti követelmény betartásának ellenőrzése céljából vizsgálatot végeznek és felügyeletet látnak el a tengeren és a kikötőben. Ha egy hajóról kiderül, hogy nem teljesíti a fenti követelményeket, azonnali hatállyal elveszti jogosultságát két halászfelszerelés-csoport használatára.

- Amennyiben egy hajó a 4. pontban hivatkozott halászfelszereléseket (szabályozott felszerelések) bármilyen egyéb, a 4. pontban nem hivatkozott halászfelszereléssel (nem szabályozott felszerelések) együtt kíván használni, nem korlátozzák a szabályozatlan felszerelések használatát. Az ilyen hajónak előzetes értesítést kell adnia, ha szabályozott felszerelést kíván használni. Ha nem ad ilyen értesítést, nem tarthat a fedélzeten a 4. pontban hivatkozott felszerelést. Az ilyen hajókat engedélyezni kell, és fel kell szerelni az alternatív halászati tevékenység folytatásához.

8.

A 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodó és a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó egyidejűleg nem szállíthat a 4. pontban említett egyéb halászfelszerelést.

9.

a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat, a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül marad a gazdálkodási időszak hátralévő részében, hacsak nem a 7. pontban leírt szabályozatlan halászfelszereléseket használja.

b) Egy adott gazdálkodási időszakban a hajók vállalhatnak halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 6. pont alapján számukra kiosztott napokból, feltéve, hogy a hajó először értesíti a lobogó szerinti tagállamot erről a szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászfelszerelést vagy halat.

10.

a) A tagállamok engedélyezhetik, hogy bármelyik halászhajójuk átadja az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat egy másik halászhajójuknak ugyanarra a gazdálkodási időszakra és ugyanarra a területre vonatkozóan, feltéve, hogy a hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladja meg a napokat átadó hajó által átadott napok és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-lajstromban feljegyzett motorteljesítménnyel.

b) Az a) pont alapján átadott, az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó közösségi hajónaplóban igazoltak szerinti, a 2001. 2002. és 2003. évre vonatkozóan, az adott területen átlagosan teljesített évi napjainak és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. Amennyiben az átadó hajó a Skóciától nyugatra fekvő területek esetében a 2. ponttól eltérő alternatív terület-meghatározást használ, teljesítményének kiszámítása ezen az alternatív terület-meghatározáson alapul.

c) A napoknak az a) pontban előírtak szerinti átadása csak az ugyanazon halászfelszerelés-csoportot alkalmazó és a 6. a) pontban említett ugyanazon területkategóriában, valamint ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett. Egy tagállam engedélyezheti a napok átadását, amennyiben az engedéllyel rendelkező átadó hajó ideiglenesen, állami támogatás nélkül beszüntette tevékenységét.

d) A 6(d) és 7. pontban említett kiosztásból részesülő hajók nem adhatnak át napokat.

e) A tagállamok a Bizottság kérésére jelentést adnak a végrehajtott átadásokról.

11.

Az a hajó, amely nem végzett halászati tevékenységet a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén, áthaladhat ezeken a területeken, feltéve, hogy először értesítette a hatóságokat erről a szándékáról. Amíg a hajó a 2. pontban meghatározott területek bármelyikén belül tartózkodik, a hajón szállított minden halászfelszerelést fel kell tekerni, és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

12.

A tagállamok nem engedélyezik a 4. pontban meghatározott halászfelszerelések bármelyikével, a 2. pontban meghatározott bármely területen, bármely olyan hajójuk által végzett halászatot, amely esetében az adott területen a 2001., 2002., 2003. vagy 2004. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet, hacsak nem biztosítja, hogy a kilowattban mért azonos értékű teljesítmény akadályozza a kérdéses területen való halászatát.

Egy olyan hajó azonban, amelyik a 4. pontban meghatározott felszerelést használta, engedélyt kaphat a 4. pontban meghatározott más felszerelés használatára, amennyiben az ez utóbbi felszerelésre kiosztott napok száma nagyobb, mint az első felszerelésre kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

13.

Egy tagállam sem számítja be az e melléklet alá tartozó hajói számára kiosztott napokba azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőtől, de nem volt képes halászni, mert vészhelyzetben más hajónak segített, sem azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőtől, de nem volt képes halászni, mert a legénység sérült tagját szállította sürgős orvosi ellátásra. A tagállam az ilyen alapon hozott bármely döntéséről egy hónapon belül indoklást ad a Bizottság számára, mellékelve az illetékes hatóságoktól beszerzett bizonyítékot.

Jelentési kötelezettségek

14.

A tagállamok a kikötőtől távol és az e mellékletben meghatározott területeken belül töltött napok számával való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden naptári év vonatkozásában az adott naptári év leteltét követő egy hónapon belül tájékoztatást adnak a Bizottság számára az e mellékletben érintett területeken különböző felszerelés típusokat használó hajók által végrehajtott erőkifejtésről, a IV. táblázatnak megfelelően.

15. A tagállamok a 14. pontban hivatkozott adatokat táblázatos formában közlik a Bizottsággal, elküldve azt a megfelelő elektronikus címre, amelyet a Bizottság közöl a tagállamokkal. IV. táblázat - Jelentési űrlap Ország CFR Külső jelölés Halászott terület Gazdálkodási időszak hossza Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok Jogosult napok száma e felszerelés/felszerelések használatára Az 1. típusú felszereléssel eltöltött napok száma A 2. típusú felszereléssel eltöltött napok száma Napok átruházása (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) V. táblázat - Adatformátum Övezet neve Számok/karakterek max. száma Meghatározások és megjegyzések (1) Ország 3 Tagállam (Alpha-3 ISO kód), amelyben a hajó be van jegyezve a 2371/2002 rendelet szerint. Mindig a jelentést tevő ország. (2) CFR 12 (Community Fleet Register Number - Közösségi Flottajegyzék Szám). Egy halászhajó egyedi azonosítószáma. Tagállam (Alpha-3 ISO kód), majd egy azonosító sorozatszám (9 karakter). Ahol a sorozatszám kilencnél kevesebb karaktert tartalmaz, nullákkal kell kiegészíteni a bal oldalon. (3) Külső jelölés 14 Az 1381/87/EGK bizottsági rendelet szerint. (4) Terület 1 Jelzi, ha a hajó az e melléklet 2. pontjában említett területen halászott. (5) A gazdálkodási időszak hossza 2 Az érintett hajóra kiosztott minden egyes gazdálkodási időszak hossza 1-től 11-ig. Azok a külön gazdálkodási időszakok, amelyekben ugyanarról a felszereléscsoportról vagy felszereléscsoport-kombinációról adtak értesítést e melléklet 7. pontjával összhangban, összeadhatók. (6) Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok 2 Az értesítés szerinti felszereléstípusok jelölése 4(a)-tól 4(f)-ig, e melléklet 4. pontja szerint. (7) Jogosult napok száma e felszerelés / felszerelések használatára 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyeken a hajó e melléklet szerint jogosult az értesítés szerinti felszerelés és gazdálkodási időszak kiválasztására. (8) Az 1. típusú felszereléssel eltöltött napok száma 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyet a hajó a kikötőtől távol és az e melléklet szerinti területen 1. típusú felszereléssel eltöltött. (9) A 2. típusú felszereléssel eltöltött napok száma 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyet a hajó a kikötőtől távol és az e melléklet szerinti területen 2. típusú felszereléssel adott esetben eltöltött. (10) Átruházott napok száma 3 Az átruházott napok száma vonatkozásában "- az átruházott napok száma" és a kapott napok száma vonatkozásában "+az átruházott napok száma".

A IVa. melléklet 1. Függeléke

1. Valamennyi, ilyen felszerelés-típust használó hajónak különleges halászati engedélyre van szüksége az 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban.

2. Az 1. pontban említett különleges engedélyek másolatát a halászhajó fedélzetén kell tartani.

3. A különleges halászati engedéllyel rendelkező hajónak a fedélzeten kizárólag a 4. pontban meghatározottak szerinti szelektáló ablakkal rendelkező vontatott hálót tarthat és használhat. A felszerelést a halászat megkezdése előtt a nemzeti ellenőröknek jóvá kell hagyniuk.

a) Az ablakot a hengeres szakaszba kell - a kerületén legalább 80 szabad hálószemmel - beilleszteni. Az ablakot a felső hálómezőben kell elhelyezni. Ne legyen kettőnél több szabad rombusz alakú hálószem az ablak oldalán lévő hálószemek hátsó sora és a mellette lévő szegély között. Az ablak a zsákkötéltől legfeljebb 6 méterre végződhet. Az illesztés aránya két rombusz alakú hálószem egy négyzet alakú hálószemhez.

b) Az ablak legalább három méter hosszú legyen. A hálószemek szembősége legalább 120 mm. A hálószemek négyzet alakú hálószemek, azaz az ablak hálójának minden oldalát végig a hálószemek oldalvonalai mentén vágják. A hálót oly módon kell összeállítani, hogy az oldalvonalak a zsákvég hosszirányával párhuzamosan és arra merőlegesen fussanak.

c) A négyzet alakú hálószemekből álló hálómező hálója csomózás nélküli, egyszálas fonalból kötött. Az ablakot oly módon kell beilleszteni, hogy a hálószemek a halászat során mindig teljesen szabadon maradjanak. Az ablakot semmilyen módon ne akadályozza sem belső, sem külső rögzítés.

IVb. MELLÉKLET

HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE EGYES DÉLI SZÜRKE TŐKEHAL ÉS NORVÉG RÁK ÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Általános rendelkezések

1.

Az e mellékletben megállapított feltételeket a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra kell alkalmazni.

2.

E melléklet alkalmazásában a következő földrajzi területet kell alkalmazni:

Ibériai-félsziget, Atlanti-partvidék (VIIIc. és IXa. ICES körzet), a Cadizi-öböl kivételével

3.

E melléklet alkalmazásában az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) egy adott naptári nap 00:00 órájától ugyanezen nap 24:00 órájáig tartó 24 órás időszak, vagy az említett időszak bármely része, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik és távol marad a kikötőből; vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, illetve az említett időszak bármely része.

Az a tagállam, amely alkalmazni kívánja az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjának a (b) pontban megállapított meghatározását, 2005. február 1. előtt értesíti a Bizottságot a hajó tevékenységei megfigyelésének módjáról a (b) pontban megállapított feltételeknek való megfelelés biztosítása céljából.

4.

E melléklet alkalmazásában a halászfelszerelések következő csoportosítását kell alkalmazni:

a) 55 mm szembőségű fenékvonóháló

b) Fenékhorogsor

c) 60 mm szembőségű kopoltyúhálók

d) 80 mm-nél nagyobb szembőségű kopoltyúhálók

e) 31 mm és 54 mm közötti szembőségű fenékvonóháló

Halászati erőkifejtés

5.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 4. pontban említett halászfelszerelések bármelyikét szállítja, legfeljebb a 6. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül és marad távol a kikötőből.

6. a) Az I. táblázat megadja azoknak a napoknak a maximális számát, amelyek során egy naptári hónapban a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat és a kikötőből távol maradhat. I. táblázat - Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjainak maximális száma halászfelszerelések szerint A következő pontban meghatározott terület: A következő pontban említett halászfelszerelés-csoportok: 4a 4b 4c 4d 4e 4f 2 Ibériai-félsziget, Atlanti-partvidék (VIIIc. és IXa. ICES körzet) 22 22 22 22 22 22 b) A tagállamok legfeljebb tizenegy naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokon belül összesíthetik az I. táblázatban az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra megadott napokat. c) A Bizottság - a halászati tevékenységek 2004. január 1-je óta történt végleges beszüntetése alapján - többletnapokat ítélhet oda a tagállamoknak a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajók adott területen belüli tartózkodására és a kikötőből való távolmaradására a 2792/1999/EK tanácsi rendelet 7. cikkével összhangban. Valamennyi olyan hajó, amelyet bizonyíthatóan véglegesen kivontak a forgalomból a 2. pontban meghatározott területről, szintén figyelembe vehető. Az adott felszerelés-kategóriába tartozó hajóknak odaítélt többletnapok száma egyenesen arányos az adott felszereléssel működő visszavont hajók által 2003 folyamán tanúsított halászati erőkifejtés kilowatt napokban kifejezett mennyiségének az ilyen felszereléssel működő összes hajó 2003-as erőkifejtésének összehasonlítható szintjéhez viszonyított arányával. Az e számítás eredményeként kapott résznapokat a legközelebbi egész napra kell kerekíteni. Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak az említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak az adott végleges halászatitevékenység-beszüntetések részleteit tartalmazó jelentéssel együtt. Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkében előírt eljárással összhangban módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan az a) pontban meghatározott napok számát. d) A tagállamok az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás tekintetében az I. táblázatban megadott napok számától való eltéréseket a II. táblázatban feltüntetett feltételekkel engedélyezik a hajóknak. Azok a tagállamok, amelyek szeretnék kiosztani ezeket a többletnapokat, legalább két héttel a többletnapok odaítélése előtt közlik a Bizottsággal az érintett hajók és azok teljesítményének adatait. II. táblázat - Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás I. táblázatban megadott napoktól való eltérések és a kapcsolódó feltételek A 2. pontban meghatározott terület A 4. pontban meghatározott halászfelszerelés A hajó 2001., 2002. és 2003. évi teljesítménye (1) Napok 2 4. a) - 4. f) valamennyi évben 5 tonnánál kevesebb szürke tőkehal nincs korlátozás (2) (1) Közösségi hajónaplóval igazolt - átlagos évi kirakodás élősúlyban. (2) A hajó annyi ideig tartózkodhat a területen belül, amennyi az érintett hónap napjainak száma. Amennyiben egy hajó esetében ily módon megnövelik a rendelkezésre álló napok számát a szürke tőkehal fogására vonatkozó alacsony teljesítmény következtében, az érintett hajó kirakodása szürke tőkehal esetében 2005-ben nem haladhatja meg az 5 tonna élősúlyt, és nem rakodhat át a tengeren semmilyen halat más hajóra. Amennyiben a hajó nem teljesíti ezt a feltételt, azonnali hatállyal elveszti a többletnapokra való jogosultságát.

7.

A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, milyen halászfelszerelést vagy halászfelszereléseket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban. A hajó az említett értesítést benyújtásáig nem jogosult a 2. pontban meghatározott területen folytatott halászatra a 4. pontban hivatkozott bármilyen halászfelszereléssel.

Amennyiben egy hajó a 4. pontban hivatkozott halászfelszereléseket (szabályozott felszerelések) bármilyen egyéb, a 4. pontban nem hivatkozott halászfelszereléssel (nem szabályozott felszerelések) együtt kíván használni, nem korlátozzák a szabályozatlan felszerelések használatát. Az ilyen hajónak előzetes értesítést kell adnia, ha szabályozott felszerelést kíván használni. Ha nem ad ilyen értesítést, nem tarthat a fedélzeten a 4. pontban hivatkozott felszerelést. Az ilyen hajókat engedélyezni kell, és fel kell szerelni az alternatív halászati tevékenység folytatásához.

8.

a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat, a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül marad a gazdálkodási időszak hátralévő részében, hacsak nem a 7. pontban leírt szabályozatlan halászfelszereléseket használja.

b) Egy adott gazdálkodási időszakban a hajók vállalhatnak halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 6. pont alapján számukra kiosztott napokból, feltéve, hogy a hajó először értesíti a lobogó szerinti tagállamot erről a szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászfelszerelést vagy halat.

9.

a) A tagállamok engedélyezhetik, hogy bármelyik halászhajójuk átadja az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat egy másik halászhajójuknak ugyanarra a gazdálkodási időszakra és arra a területre vonatkozóan, feltéve, hogy a hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladja meg a napokat átadó hajó által átadott napok és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-lajstromban feljegyzett motorteljesítménnyel.

b) Az a) pont alapján átadott, az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó közösségi hajónaplóban igazoltak szerinti, a 2001. 2002. és 2003. évre vonatkozóan, az adott területen átlagosan teljesített évi napjainak és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

c) A napoknak az a) pontban előírtak szerinti átadása csak a 6(a) pontban említett, ugyanazon halászfelszerelés-csoportot alkalmazó, valamint ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett.

d) A 6. d) pontban említett kiosztásból részesülő hajók nem adhatnak át napokat.

e) A tagállamok a Bizottság kérésére jelentést adnak a végrehajtott átadásokról.

10.

Az a hajó, amely nem végzett halászati tevékenységet a 2. pontban meghatározott területen, áthaladhat ezen a területen, feltéve, hogy nem rendelkezik a területre vonatkozó halászati engedéllyel, illetve először értesítette a hatóságokat erről a szándékáról. Amíg a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik, a fedélzeten szállított minden halászfelszerelést fel kell tekerni és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

11.

A tagállamok nem engedélyezik a 4. pontban meghatározott halászfelszerelések bármelyikével, a 2. pontban meghatározott területen, bármely olyan hajójuk által végzett halászatot, amely esetében az adott területen a 2002., 2003. vagy 2004. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet, hacsak nem biztosítja, hogy a kilowattban mért azonos értékű teljesítmény akadályozza a szabályozási területen való halászatát.

Egy olyan hajó azonban, amelyik a 4. pontban meghatározott felszerelést használta, engedélyt kaphat a 4. pontban meghatározott más felszerelés használatára, amennyiben az ez utóbbi felszerelésre kiosztott napok száma nagyobb, mint az első felszerelésre kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

12.

Egy tagállam sem számítja be az e melléklet alá tartozó hajói számára kiosztott napokba azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőtől, de nem volt képes halászni, mert vészhelyzetben más hajónak segített, sem azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőtől, de nem volt képes halászni, mert a legénység sérült tagját szállította sürgős orvosi ellátásra. A tagállam az ilyen alapon hozott bármely döntéséről egy hónapon belül indoklást ad a Bizottság számára, mellékelve az illetékes hatóságoktól beszerzett bizonyítékot.

Ellenőrzés, vizsgálat és felügyelet

13.

A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikke ellenére a rendelet 19b., 19c., 19d., 19e. és 19k. cikkét kell alkalmazni a 4. pontban meghatározott halászfelszereléseket alkalmazó és a 2. pontban meghatározott területen működő hajókra. Azokra a hajókra, amelyek hajómegfigyelési rendszerrel vannak felszerelve a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkével összhangban vagy azokra, amelyek a 3(a) pontban meghatározott nap szerint működnek, nem vonatkoznak ezek a jelzési követelmények.

14.

A tagállamok alkalmazhatnak alternatív ellenőrző intézkedéseket az e melléklet 13. pontjában említett jelentési kötelezettségek betartására, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatóak, mint ezek a jelentési kötelezettségek. Az említett alternatív ellenőrző intézkedésekről az alkalmazásuk előtt értesíteni kell a Bizottságot.

15.

A közösségi halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, aki a fedélzeten tartott bármilyen mennyiséget egy harmadik ország kikötőjében vagy kirakodási helyén akarja átrakodni vagy kirakodni, a harmadik országban történő átrakodás vagy kirakás előtt legalább 24 órával közli a 2807/83/EGK rendelet 19b. cikkében említett információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival.

16.

A 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 14. pontban említett hajókon megtartott mennyiségek kilogrammban történő megállapításakor a megengedett hibahatár 8 % a hajónaplóban szereplő adathoz képest. Abban az esetben, ha a közösségi jogszabályok nem írnak elő átszámítási tényezőket, a lobogó szerinti tagállam által elfogadott átváltási tényezőket kell alkalmazni.

17.

A tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy a 2. pontban említett területen a déli szürke tőkehalból fogott bármely, a 319. Valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik, hogy a 2. pontban meghatározott területen fogott és első alkalommal az érintett tagállamban kirakodott, 300 kg-ot meghaladó szürke tőkehal vagy 150 kg-ot meghaladó norvég homár tömegét ellenőrök jelenlétében mérjék meg, mielőtt az első kirakodási kikötőből elszállítják. 00 kg-ot meghaladó mennyiséget és/vagy a norvég homárból fogott 150 kg-ot meghaladó mennyiséget értékesítés előtt árverési mérleg felhasználásával lemérik.

18.

Ha 50 kg-nál nagyobb mennyiségű szürke tőkehalat tárolnak a hajó fedélzetén, tilos a halászhajón tartályban tartani a szürke tőkehal vagy norvég homár bármely mennyiségét más tengeri élőlényekkel együtt. A közösségi halászhajók parancsnokai a tagállamok ellenőreinek megadják azt a segítséget, amely lehetővé teszi a hajónaplóban nyilatkozott mennyiségeknek és a fedélzeten tartott déli szürke tőkehal és a norvég homár fogásainak összevetését.

19.

Valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik, hogy a 2. pontban meghatározott területen fogott és első alkalommal az érintett tagállamban kirakodott, 300 kg-ot meghaladó szürke tőkehal vagy 150 kg-ot meghaladó norvég homár tömegét ellenőrök jelenlétében mérjék meg, mielőtt az első kirakodási kikötőből elszállítják.

20.

A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérve, az e rendelet 12. cikkében említett halászterületeken bármely halfaj 50 kg-ot meghaladó mennyiségét - amennyiben azt a kirakodás vagy az import helyétől eltérő helyre szállítják - a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, az e fajokból szállított mennyiségekre vonatkozó nyilatkozatok egyikének másolata kíséretében kell szállítani. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti mentesség nem alkalmazható.

21.

A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az említett halászterületeken az e mellékletben említett déli szürke tőkehal és norvég rák állományokra vonatkozó különleges megfigyelési program a hatálybalépésétől számított két évnél tovább tarthat.

Jelentési kötelezettségek

22.

A tagállamok a kikötőtől távol és az e mellékletben meghatározott területeken belül töltött halászati napok számával való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden naptári év vonatkozásában az adott naptári év leteltét követő egy hónapon belül tájékoztatást adnak a Bizottság számára az e mellékletben érintett területeken különböző felszerelés-típusokat használó hajók által végrehajtott erőkifejtésről, a IV. táblázatnak megfelelően.

23. A tagállamok a 22. pontban említett adatokat táblázatos formában közlik a Bizottsággal, elküldve azt a megfelelő elektronikus címre, amelyet a Bizottság közöl a tagállamokkal. IV. táblázat - Jelentési űrlap Ország CFR Külső jelölés Halászott terület Gazdálkodási időszak hossza Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok E felszerelés használatára jogosult napok száma E felszereléssel eltöltött napok száma Napok átruházása (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) V. táblázat - Adatformátum Övezet neve Számok/ karakterek max. száma Meghatározások és megjegyzések (1) Ország 3 Tagállam (Alpha-3 ISO kód), amelyben a hajó halászati célra be van jegyezve a 2371/2002 rendelet szerint. Mindig a jelentést tevő ország. (2) CFR 12 (Community Fleet Register Number) - Közösségi Flottajegyzék Szám). A halászhajó egyedi azonosítószáma. Tagállam (Alpha-3 ISO kód), majd egy azonosító sorozatszám (9 karakter). Ahol a sorozatszám kilencnél kevesebb karaktert tartalmaz, nullákkal kell kiegészíteni a bal oldalon. (3) Külső jelölés 14 Az 1381/87/EGK bizottsági rendelet szerint (4) Terület 1 Jelzi, ha a hajó az e melléklet szerinti 2(a) vagy 2(b) területen halászott. (5) A gazdálkodási időszak hossza 2 Az érintett hajóra kiosztott minden egyes gazdálkodási időszak hossza 1-12-ig. Összeadhatók azok a külön gazdálkodási időszakok, amelyekben ugyanarról a felszerelés-csoportról vagy felszereléscsoport-kombinációról adtak értesítést e melléklet 7. pontjával összhangban. (6) Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok 2 Az értesítés szerinti felszerelés-típusok jelölése 4(a)-tól 4(g)-ig, e melléklet 4. pontja szerint. (7) E felszerelés használatára jogosult napok száma 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyeken a hajó e melléklet szerint jogosult az értesítés szerinti felszerelés és gazdálkodási időszak kiválasztására. (8) E felszereléssel eltöltött napok száma 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyet adott esetben a hajó a kikötőtől távol és az e melléklet szerinti területen töltött. (9) Átruházott napok száma 3 Az átruházott napok számának jelölése: "- az átruházott napok száma", a kapott napok számának jelölése: "+ az átruházott napok száma".

IVc. MELLÉKLET

HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSEA NYUGATI CSATORNAI NYELVHAL-ÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Általános rendelkezések

1.

Az e mellékletben megállapított feltételeket a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra kell alkalmazni.

2.

E melléklet alkalmazásában a következő földrajzi területet kell alkalmazni:

Nyugati csatorna (VIIe. ICES körzet).

3.

E melléklet alkalmazásában az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) egy adott naptári nap 00:00 órájától ugyanezen naptári nap 24:00 órájáig tartó 24 órás időszak, vagy az említett időszak bármely része, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területen belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, illetve az említett időszak bármely része.

Az a tagállam, amely alkalmazni kívánja az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjának a b) pontban megállapított meghatározását, 2005. február 1. előtt értesíti a Bizottságot a hajó tevékenységei megfigyelésének módjáról a b) pontban megállapított feltételeknek való megfelelés biztosítása céljából.

4.

E melléklet alkalmazásában a halászfelszerelések következő csoportosítását kell alkalmazni:

a) legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló;

b) rögzített fenékháló, az eresztőhálót, tükörhálót és nyaklóhálót beleértve.

Halászati erőkifejtés

5.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 4. pontban említett halászfelszerelések bármelyikét szállítja, legfeljebb a 6. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül és marad távol a kikötőből.

6. a) Az I. táblázat megadja azoknak a napoknak a maximális számát, amelyek során egy naptári hónapban a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat és a kikötőből távol maradhat. Amennyiben a hajó egy halászati út során két terület között kel át, az adott napot azon a terület tekintetében kell beszámítani, amelyen túlnyomórészt az időt azon a napon töltötte. Azon napok száma, amelyeken egy hajó az e melléklet 2. pontjában és a IVa. melléklet 2. pontjában meghatározott területek által alkotott összterületen belül tartózkodik, nem lépheti túl az e melléklet I. táblázatában feltüntetett számot. Azon napok számának azonban, amelyeken a hajó a IVa. melléklet 2. pontjában meghatározott területeken tartózkodik, összhangban kell lennie a IVa. mellékletnek megfelelően rögzített maximális számmal. I. táblázat - Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napokban meghatározott maximális ideje, halászfelszerelések szerint A 2. pontban meghatározott terület A következő pontban említett halászfelszerelés-csoportok: 4. a) 4. b) 2. La Manche csatorna nyugati része (VIIa ICES-körzet) 20 20 b) A tagállamok legfeljebb tizenegy naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokon belül összesíthetik az I. táblázatban az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra megadott napokat. c) A Bizottság a 2004. január 1-je óta a 2792/1999/EK rendelet 7. cikkének megfelelően bekövetkezett, végleges halászatitevékenység-beszüntetések alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajók adott területen belüli tartózkodására és a kikötőből való távolmaradására. Az adott felszerelés-kategóriába tartozó hajóknak kiosztott többletnapok száma egyenesen arányos az adott felszereléssel működő visszavont hajók által 2003-ban kifejtett halászati erőkifejtés kilowatt napokban kifejezett mennyiségének az ilyen felszereléssel működő összes hajó 2003-as erőkifejtésének összehasonlítható szintjéhez viszonyított arányával. Az e számítás eredményeként kapott rész-napokat a legközelebbi egész napra kell kerekíteni. Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak az említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak az adott végleges halászatitevékenység-beszüntetések részleteit tartalmazó jelentéssel együtt. Az ilyen kérelem alapján a Bizottság módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan az a) pontban meghatározott napok számát a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkében előírt eljárásnak megfelelően.

7.

A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, hogy milyen halászfelszerelést vagy halászfelszereléseket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban. A hajó az említett értesítés benyújtásáig nem jogosult a 2. pontban meghatározott területen folytatott halászatra a 4. pontban hivatkozott halászfelszereléssel.

8.

a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat, a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül kell maradnia a gazdálkodási időszak hátralévő részében, kivéve, ha a 4. pontban leírtaktól eltérő, különböző halászfelszerelés-csoportokat (szabályozatlan halászfelszereléseket) használja.

b) Egy adott gazdálkodási időszakban a hajók vállalhatnak halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 6. pont alapján számukra kiosztott napokból, feltéve, hogy a hajó először értesíti a lobogó szerinti tagállamot erről a szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászfelszerelést vagy halat.

9.

a) A tagállamok engedélyezhetik, hogy bármelyik halászhajójuk átadja az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat egy másik halászhajójuknak ugyanarra a gazdálkodási időszakra és az adott területre vonatkozóan, feltéve, hogy a hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladja meg a napokat átadó hajó által átadott napok és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-lajstromban feljegyzett motorteljesítménnyel.

b) Az a) pont alapján átadott, az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra vonatkozó napok teljes számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó közösségi hajónaplóban igazoltak szerinti, a 2001. 2002. és 2003. évre vonatkozó, a területen egy évben átlagosan eltöltött napjainak és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

c) A napoknak az a) pontban előírtak szerinti átadása csak a 6. a) pontban említett ugyanazon halászfelszerelés-csoportot alkalmazó, valamint ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett.

d) A tagállamok a Bizottság kérésére jelentést adnak a végrehajtott átadásokról.

10.

Az a hajó, amely nem végzett halászati tevékenységet a 2. pontban meghatározott területen, áthaladhat ezen a területen, feltéve, hogy először értesítette a hatóságokat erről a szándékáról. Amíg a hajó a 2. pontban meghatározott területen tartózkodik, a hajón szállított minden halászfelszerelést fel kell tekerni, és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

11.

A tagállamok nem engedélyezik a 4. pontban meghatározott halászfelszerelésekkel, a 2. pontban meghatározott területen, olyan hajójuk által végzett halászatot, amelynek esetében az adott területen a 2002., 2003. és a 2004. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet, hacsak nem biztosítja, hogy a kilowattban mért azonos értékű teljesítmény a szabályozási területen való halászata nem lehetséges.

Egy olyan hajó azonban, amelyik a 4. pontban meghatározott felszerelést használta, engedélyt kaphat a 4. pontban meghatározott más felszerelés használatára, amennyiben az ez utóbbi felszerelésre kiosztott napok száma nagyobb, mint az első felszerelésre kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

12.

Egy tagállam sem számítja be az e melléklet alá tartozó hajói számára kiosztott napokba azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőtől, de nem volt képes halászni, mert vészhelyzetben más hajónak segített, sem azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőtől, de nem volt képes halászni, mert a legénység sérült tagját szállította sürgős orvosi ellátásra. A tagállam az ilyen alapon hozott bármely döntéséről egy hónapon belül indoklást ad a Bizottság számára, mellékelve az illetékes hatóságoktól beszerzett igazolást.

Ellenőrzés, vizsgálat és felügyelet

13.

A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkétől eltérve a rendelet 19b., 19c., 19d., 19e. és 19k. cikkét kell alkalmazni a 4. pontban meghatározott halászfelszereléseket alkalmazó és a 2. pontban meghatározott területen működő hajókra. Azokra a hajókra, amelyek hajómegfigyelési rendszerrel vannak felszerelve a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkével összhangban vagy azokra, amelyek a 3(a) pontban meghatározott nap szerint működnek, nem vonatkoznak ezek a jelzési követelmények.

14.

A tagállamok alkalmazhatnak olyan alternatív ellenőrző intézkedéseket az e melléklet 13. pontjában említett jelentési kötelezettségek betartása céljából, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatóak, mint ezek a jelentési kötelezettségek. Az említett alternatív ellenőrző intézkedésekről a végrehajtásuk előtt értesíteni kell a Bizottságot.

15.

A közösségi halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, aki a fedélzeten tartott bármilyen mennyiséget át akarja rakodni, vagy ki akarja rakodni egy harmadik ország kikötőjében vagy kirakodási helyén, az átrakodás vagy a harmadik országban történő kirakodás előtt legalább 24 órával közli a 2847/93/EGK rendelet 19b. cikkében említett információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival.

16.

A 2807/83/EGK bizottsági rendelet 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 13. pontban említett hajókon megtartott mennyiségek kilogrammban történő megbecslésekot a megengedett hibahatár 8 % a hajónaplóban szereplő adathoz képest. Abban az esetben, ha a közösségi jogszabályok nem írnak elő átszámítási tényezőket, a lobogó szerinti tagállam által elfogadott átváltási tényezőket kell alkalmazni.

17.

Ha 50 kg-nál nagyobb mennyiségű nyelvhalat tárolnak a hajó fedélzetén, tilos a halászhajón tartályban tartani a nyelvhal bármely mennyiségét más tengeri élőlényekkel együtt. A közösségi halászhajók parancsnokai segítséget nyújtanak a tagállamok ellenőreinek abban, hogy azok összevethessék a hajónaplóban feltüntetett mennyiségeket a hajón tartott nyelvhalfogásokkal.

18.

Valamely tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy a 2. pontban meghatározott területeken fogott, 300 kg-ot meghaladó súlyú nyelvhalat az értékesítést megelőzően árverési helyiség mérlegén mérjék meg.

19.

Valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik, hogy a 2. pontban meghatározott területen fogott és első alkalommal az érintett tagállamban kirakodott 300 kg-ot meghaladó súlyú nyelvhalat ellenőrök jelenlétében mérjék meg, mielőtt az első kirakodási kikötőből elszállítják.

20.

A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérve, az e rendelet 12. cikkében említett bármely halfaj 50 kg-nál nagyobb mennyiségét, amelyet a kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő helyre szállítanak, a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, az adott halfaj szállított mennyiségére vonatkozó egyik nyilatkozat egy példányának kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség nem alkalmazható.

21.

A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e mellékletben említett nyelvhalállományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési program a hatálybalépéstől számított több mint két évig tarthat.

Jelentési kötelezettségek

22.

A tagállamok a kikötőtől távol és az e mellékletben meghatározott területen belül töltött napok számával való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden naptári év vonatkozásában az adott naptári év leteltét követő egy hónapon belül tájékoztatást adnak a Bizottság számára az e mellékletben érintett területen különböző felszerelés típusokat használó hajók által végrehajtott erőkifejtésről, a IV. táblázatnak megfelelően.

23. A tagállamok a 22. pontban hivatkozott adatokat táblázatos formában közlik a Bizottsággal, elküldve azt a megfelelő elektronikus címre, amelyet a Bizottság közöl a tagállamokkal. IV. táblázat - Jelentési űrlap Ország CFR Külső jelölés Halászott terület Gazdálkodási időszak hossza Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok Jogosult napok száma e felszerelés használatára E felszereléssel eltöltött napok száma Napok átruházása (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) V. táblázat - Adatformátum Övezet neve Számok/ karakterek max. száma Meghatározások és megjegyzések (1) Ország 3 Tagállam (Alpha-3 ISO kód), amelyben a hajó be van jegyezve a 2371/2002 rendelet szerint. Mindig a jelentést tevő ország. (2) CFR 12 (Community Fleet Register Number) - Közösségi Flottajegyzék Szám). Egy halászhajó egyedi azonosítószáma. Tagállam (Alpha-3 ISO kód), majd egy azonosító sorozatszám (9 karakter). Ahol a sorozatszám kilencnél kevesebb karaktert tartalmaz, nullákkal kell kiegészíteni a bal oldalon. (3) Külső jelölés 14 Az 1381/87/EGK bizottsági rendelet szerint. (4) Terület 1 Jelzi, ha a hajó az e melléklet 2(a) vagy 2(b) területén halászott. (5) A gazdálkodási időszak hossza 2 Az érintett hajóra kiosztott minden egyes gazdálkodási időszak hossza 1-12-ig. Azok a külön gazdálkodási időszakok, amelyekben ugyan arról a felszerelés csoportról vagy felszerelés csoport kombinációról adtak értesítést e melléklet 7. pontjával összhangban, összeadhatók. (6) Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok 2 Az értesítés szerinti felszerelés típusok jelölése 4(a)-tól 4(g)-ig, e melléklet 4. pontja szerint. (7) Jogosult napok száma e felszerelés használatára 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyeken a hajó e melléklet szerint jogosult az értesítés szerinti felszerelés és gazdálkodási időszak kiválasztására. (8) E felszereléssel eltöltött napok száma 3 Azoknak a napoknak a száma, amelyet a hajó a kikötőtől távol és az e melléklet szerinti területen töltött. (9) Átruházott napok száma 3 Az átruházott napok száma vonatkozásában "- az átruházott napok száma" és a kapott napok száma vonatkozásában "+ az átruházott napok száma".

V. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKI-TENGER ÉS A SKAGERRAK TERÜLETÉN A HOMOKI ANGOLNA HALÁSZATÁVAL FOGLALKOZÓ HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE

1.

2005. január 1-jétől december 31-ig az e mellékletben megállapított feltételeket kell alkalmazni az Északi-tenger és a Skagerrak területén 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel halászó közösségi halászhajókra.

2.

E melléklet alkalmazásában a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) 24 órás időszak egy adott naptári nap 00:00 órától ugyanezen nap 24:00 óráig, vagy az említett időszak bármely része; vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak az elindulás napja és időpontja, illetve a megérkezés napja és időpontja között, vagy az említett időszak bármely része.

3.

Valamennyi tagállam legkésőbb 2005. március 1-jéig létrehoz egy adatbázist, amely a következő információkat tartalmazza a 2002., 2003. és 2004. évre vonatkozóan a lobogója alatt közlekedő vagy a Közösségben lajstromozott, az Északi-tenger és a Skagerrak területén 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel halászó minden egyes hajóval kapcsolatban:

a) a hajó neve és belső lajstromszáma;

b) a hajónak a 2930/86/EGK rendelet 5. cikkének megfelelően mért beépített motorteljesítménye kilowattban;

c) 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászat esetén a kikötőből való távolmaradás napjai;

d) kilowatt-napok, a kikötőből való távolmaradás napjai és a kilowattban megadott beépített motorteljesítmény alapján.

4.

Valamennyi tagállam kiszámítja a következő mennyiségeket:

a) az összes kilowatt-napok minden egyes évre vonatkozóan, a 3(d) pontban kiszámított kilowatt-napok összegeként;

b) a kilowatt-napok átlaga a 2002-2004. közötti időszakban.

5.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a lobogója alatt közlekedő vagy a Közösségben lajstromozott hajók esetében a kilowatt-napok száma 2005-ben nem haladja meg a 2004. évre a 4(a) pont szerint kiszámított érték 40 %-át.

6.

A Bizottság a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2005. június 15-ig felülvizsgálja az 5. pontban említett kilowatt-napok maximális számát a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságnak (HTMGB) a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségére vonatkozó értesítése alapján a következő szabályoknak megfelelően:

a) amennyiben a HTMGB a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét legalább 500 000 millió 0 éves egyedben állapítja meg, 2005. fennmaradó részére nem alkalmazandó a kilowatt-napok korlátozása;

b) amennyiben a HTMGB a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét 300 000 millió és 500 000 millió 0 éves egyedben állapítja meg, a kilowatt-napok száma nem haladhatja meg a 2004. évre a 4(a) pont szerint kiszámított szintet;

c) amennyiben a HTMGB a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét 300 000 milliónál kevesebb 0 éves egyedben állapítja meg, 2005 fennmaradó részében be kell tiltani a 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászatot. Korlátozott mértékű halászat azonban engedélyezett annak érdekében, hogy ellenőrizzék a homoki angolna állományait az Északi-tenger és a Skagerrak területén, valamint a lezárás eredményét. E célból az érintett tagállamok a Bizottsággal együttműködve tervet dolgoznak ki az ellenőrző halászatra.

VI. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A HARMADIK ORSZÁGOK VIZEIN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓK ENGEDÉLYEIRE ÉS HALÁSZATI ENGEDÉLYEIRE VONATKOZÓ MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

Halászati területHalászatEngedélyek számaEngedélyek elosztása a tagállamok közöttEgyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma
Norvég vizek és Jan Mayen körüli halászati övezetHering, az é. sz. 62° 00'-től északra75DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 1755
Mélytengeri fajok, az é. sz. 62° 00'-től északra80FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 150
Makréla, az é. sz. 62° 00'-től délre, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat11DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)nem releváns
Makréla, az é. sz. 62° 00'-től délre, vonóhálóval folytatott halászat19nem releváns
Makréla, az é. sz. 62° 00'-től északra, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat11 (2)DK: 11nem releváns
Ipari fajok, az é. sz. 62° 00'-től délre480DK: 450, UK: 30150
A Feröer-szigetek vizeiA Feröer-szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat26BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 1813
A közönséges tőkehal és a foltos tőkehal legalább 135 mm szembőségű hálóval folytatott, az é. sz. 62° 28'-től délre és a ny. h. 6° 30'-től keletre található területre korlátozott, célzott halászata8 (3)4
A Feröer-szigeteki alapvonalaktól 21 mérföldnél távolabb folytatott vonóhálós halászat. A március 1. és május 31., valamint az október 1. és december 31. közötti időszakban ezek a hajók halászhatnak az é. sz. 61° 20' és az é. sz. 62° 00' között, illetve az alapvonalaktól számított 12 és 21 mérföld között található területen is70BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 2026
A kék menyhal legalább 100 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós halászata az é. sz. 61° 30'-től délre és a ny. h. 9° 00'-től nyugatra, a ny. h. 7° 00' és a ny. h. 9° 00' között az é. sz. 60° 30'-től délre található területen, továbbá az é. sz. 60° 30' és a ny. h. 7° 00', valamint az é. sz. 60° 00' és a ny. h. 6° 00' között húzott vonaltól délnyugatra található területen70DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)20 (5)
A fekete tőkehal legalább 120 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós, célzott halászata, megengedve a körpántok használatát a zsákvég körül7022 (5)
A kék puha tőkehal halászata. Az engedélyek száma további négy hajónak kiadható engedéllyel növelhető – annak érdekében, hogy párokat alkothassanak –, amennyiben a Feröer-szigeteki hatóságok különleges hozzáférési szabályokat vezetnek be „a kék puha tőkehal fő halászati területének” nevezett területre34DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 520
Horgászat10UK: 106
Közönséges makréla halászata12DK: 1212
A hering halászterületei az é. sz. 62° -tól északra21DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 321
IzlandValamennyi halászat185
Az Orosz Föderáció vizeiValamennyi halászatpmpm
Tőkehal halászata7 (6)pm
Spratt halászatapmpm
(1) Ez az elosztás az erszényes és vonóhálós halászatra vonatkozik.
(2) Az erszényes kerítőhálóval történő makrélahalászatra az é. sz. 62° 00'-től délre kiadott 11 engedélyből kell kiválasztani.
(3) Az 1999. évi elfogadott jegyzőkönyvet követően a közönséges tőkehal és a foltos tőkehal irányított halászatára vonatkozó adatokat „A Feröer-szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat” adatai tartalmazzák.
(4) Ezek az adatok az egyidejűleg jelen lévő hajók maximális számára vonatkoznak.
(5) Ezeket az adatokat tartalmazzák „A Feröer-szigeteki alapvonalaktól számított 21 mérföldön túli vonóhálós halászat” adatai.
(6) Csak a Lettország lobogója alatt hajózó hajókra vonatkozik.

II. RÉSZ

A KÖZÖSSÉG VIZEIN HALÁSZÓ HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK ENGEDÉLYEIRE ÉS HALÁSZATI ENGEDÉLYEIRE VONATKOZÓ MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

Lobogó szerinti államHalászatEngedélyek számaEgyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma
NorvégiaHering, az ÉSZ 62°00′-tól északra1818
Feröer-szigetekMakréla, VIa. (az ÉSZ 56°30′-től északra), VIIe.,f.,h., fattyúmakréla, VI., VIa. (az ÉSZ 56°30′-től északra), VIIe.,f.,h.; hering, VIa. (az ÉSZ 56°30′-től északra)1414
Hering, az ÉSZ 62°00′-től északra2121
Hering, IIIa.44
A norvég tőkehal és a spratt ipari halászata, IV., VIa. (az ÉSZ 56°30′-től északra): homoki angolna, IV. (beleértve a puha tőkehal elkerülhetetlen járulékos fogását)1515
Északi menyhal és norvég menyhal2010
Puha tőkehal, VIa. (az ÉSZ 56°30′-től északra), VIb., VII. (NYH 12°00′-tól nyugatra)2020
Kék menyhal1616
Heringcápa (a NAFO 3PS. kivételével valamennyi övezet)33
Orosz FöderációHering, IIId. (svéd vizek)pmpm
Hering, IIId. (svéd vizek, halászatot nem folytató anyahajók)pmpm
Spratt4 (1)pm
BarbadosOstoros garnélák (2) (Francia Guyana vizei)5pm (3)
Csattogóhalak (4) (Francia Guyana vizei)5pm
GuyanaOstoros garnélák (5) (Francia Guyana vizei)pmpm (6)
SurinamOstoros garnélák (5) (Francia Guyana vizei)5pm (7)
Trinidad és TobagoOstoros garnélák (5) (Francia Guyana vizei)8pm (8)
JapánTonhal (9) (Francia Guyana vizei)pm
KoreaTonhal (10) (Francia Guyana vizei)pmpm (5)
VenezuelaCsattogóhalak (5) (Francia Guyana vizei)41pm
Cápák (5) (Francia Guyana vizei)4pm
(1) Csak a közösségi vizek lettországi övezetében érvényes.
(2) Francia Guyana vizein folytatott garnélahalászatra vonatkozó engedélyeket az érintett harmadik ország hatóságai által benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott halászati terv alapján állítják ki. Minden egyes engedély érvényességi ideje az engedély kiállításának alapjául szolgáló halászati tervben meghatározott halászati időszakra korlátozódik.
(3) A tengeren töltött napok száma évente legfeljebb 200.
(4) Kizárólag horogsorral vagy varsával (csattogóhalak), illetve horogsorral vagy legalább 100 mm szembőségű hálóval, 30 méternél nagyobb mélységben (cápák) halászható. Ezen engedélyek kiállításához bizonyítékot kell bemutatni az engedélyt kérelmező hajótulajdonos és egy Francia Guyanán működő feldolgozó vállalkozás között érvényben lévő szerződésről, valamint arról, hogy a szerződés kötelezi az érintett hajót a teljes csattogóhal-fogás legalább 75 %-nak, illetve a teljes cápafogás legalább 50 %-nak a megyében történő kirakodására, hogy a feldolgozásra kerülhessen az adott vállalkozás üzemében.
(5) 2005. január 1-től 2005. április 30-ig alkalmazandó.
(6) A 2005-re vonatkozóan Norvégiával folytatott halászati konzultációk eredményétől függ.
(7) A tengeren töltött napok száma évente legfeljebb pm.
(8) A tengeren töltött napok száma évente legfeljebb 350.
(9) Kizárólag horogsorral halászható.
(10) Amiből a tőkehalat kopoltyúhálóval halászó hajók esetében adott idő alatt max.10.

III. RÉSZ

A 15. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT

VII. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A HAJÓNAPLÓBAN RÖGZÍTENDŐ ADATOK

Amennyiben a halászat a közösségi halászati szabályok hatálya alá tartozó, a Közösség tagállamainak partjaitól számított 200 tengeri mérföldes övezetben folyik, az alábbi eseményeket követően haladéktalanul be kell vezetni a hajónaplóba a következő adatokat:

Minden egyes fogást követően:

1.1.

valamennyi kifogott faj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

1.2.

a fogás napja és időpontja;

1.3.

a fogás helyének földrajzi meghatározása;

1.4.

alkalmazott halászati módszer.

Egy másik hajóra vagy egy másik hajóról való minden egyes átrakodást követően:

2.1.

"átrakva -ról/ről" vagy "átrakva -ra/re" feltüntetése;

2.2.

valamennyi átrakott faj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

2.3.

annak a hajónak a neve, valamint a külső azonosító betű- és számjelzése, amelyre, illetve amelyről az átrakodás történt;

2.4.

tőkehal átrakása tilos.

Közösségi kikötőben történő minden egyes kirakodás után:

3.1.

a kikötő neve;

3.2.

valamennyi kirakott faj mennyisége (élősúly-kilogrammban).

Az Európai Közösségek Bizottságának való minden egyes adattovábbítás után:

4.1.

az adattovábbítás napja és időpontja;

4.2.

az üzenet típusa: "IN", "OUT", "ICES", "WKL" vagy "2 WKL";

4.3.

rádión keresztül történő továbbítás esetén: a rádióállomás neve.

II. RÉSZ

HAJÓNAPLÓMINTA

VIII. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGNAK VALÓ ADATTOVÁBBÍTÁS TARTALMA ÉS MÓDJA

Az Európai Közösségek Bizottságának a következő adatokat kell továbbítani a következő ütemezésben:

1.1.

Minden egyes alkalommal, amikor a hajó belép a közösségi halászati szabályok hatálya alá tartozó, a Közösség tagállamainak partjaitól számított 200 tengeri mérföldes övezetbe:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) a rakodótérben tartott valamennyi halfaj mennyisége (kilogrammban);

c) az a nap, illetve ICES-körzet, amikor és ahol a hajóparancsnok a halászatot megkezdeni szándékozik.

Elég az első belépéskor értesítést küldeni, amennyiben egy adott napon a halászati műveletek az említett övezetekbe való egynél több belépést tesznek szükségessé.

1.2.

Minden egyes alkalommal, amikor a hajó elhagyja az 1.1. pontban említett övezetet:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) a rakodótérben tartott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

c) az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

d) annak az ICES-körzetnek a megjelölése, ahol a fogás történt;

e) a hajó övezetbe való belépése óta más hajókra vagy más hajókról átrakott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban), valamint annak a hajónak az azonosítása, amelyre az átrakás történt;

f) valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban), amelyet a hajó övezetbe való belépése óta bármely közösségi kikötőben kiraktak.

Elég az utolsó kilépéskor értesítést küldeni, amennyiben egy adott napon a halászati tevékenységek az 1.1. pontban említett övezetekbe való egynél több belépést tesznek szükségessé.

1.3.

Hering és makréla halászata esetén a hajónak az 1.1. pontban említett övezetbe való első belépésétől számított harmadik naptól kezdve háromnaponként, egyéb halfajok halászata esetén a hajónak az 1.1. pontban említett övezetbe való első belépésétől számított hetedik naptól kezdve hetente:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

c) annak az ICES-körzetnek a megjelölése, ahol a fogás történt.

1.4.

Minden egyes alkalommal, amikor a hajó egy ICES-körzetből egy másikba hajózik át:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

c) annak az ICES-körzetnek a megjelölése, ahol a fogás történt.

1.5.

a) A hajó neve, hívójele, külső azonosító betű- és számjelzése, valamint parancsnokának neve;

b) az engedély száma, ha a hajó rendelkezik engedéllyel;

c) az érintett útra vonatkozó üzenet sorozatszáma;

d) az üzenet típusának azonosítása;

e) nap, időpont és a hajó földrajzi helyzete.

2.1.

Az 1. pontban meghatározott adatokat továbbítani kell az Európai Közösségek Bizottságának Brüsszelbe telexen (SAT COM C 420599543 FISH), e-mailen (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) vagy a 3. pontban felsorolt rádióállomások valamelyikén, a 4. pontban meghatározott formában.

2.2.

Amennyiben vis maior esetén az üzenet továbbítása lehetetlen a hajóról, az üzenet az adott hajó nevében egy másik hajóról is továbbítható.

3. A rádióállomás neve A rádióállomás hívójele Lyngby OXZ Land's End GLD Valentia EJK Malin Head EJM Torshavn OXJ Bergen LGN Farsund LGZ Florø LGL Rogaland LGQ Tjøme LGT Ålesund LGA Ørlandet LFO Bodø LPG Svalbard LGS Blåvand OXB Gryt GRYT RADIO Göteborg SOG Turku OFK

4. Az adattovábbítás formája

Az 1. pontban meghatározott adatok a következő információkat tartalmazzák, a következő sorrendben megadva:

- a hajó neve;

- hívójel;

- külső azonosító betűk és számok;

- az adott útra vonatkozó üzenet sorozatszáma;

- az üzenet típusának megjelölése a következő kódok alapján: -

- üzenet az 1.1. pontban említett övezetek egyikébe való belépéskor: "IN",

- üzenet az 1.1. pontban említett övezetek egyikéből való kilépéskor: "OUT",

- üzenet egy ICES-körzetből egy másikba való áthajózáskor: "ICES",

- hetente küldött üzenet: "WKL",

- háromnaponta küldött üzenet: "2 WKL";

- nap, időpont és földrajzi helyzet;

- az ICES-körzet/alterület, amelyben a halászat megkezdése várható;

- a halászat megkezdésének várható napja;

- a rakodótérben tartott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban), az 5. pontban említett kódokat használva;

- az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly- kilogrammban), az 5. pontban említett kódokat használva;

- az ICES-körzet/alterület, amelyben a fogás történt;

- az előző adattovábbítás óta más hajókra vagy más hajókról átrakott valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

- annak a hajónak a neve és hívójele, amelyről vagy amelyre az átrakás történt;

- valamennyi halfaj mennyisége (élősúly-kilogrammban), amelyet az előző adattovábbítás óta valamely közösségi kikötőben kiraktak;

- a hajóparancsnok neve.

5. A hajón tartott fajok jelölésére használt kódok a fenti 1.4. pont alapján: Álsügérek (Sebastes spp.), RED Aranylazac (Argentina silus), ARG Aranyosfejű hal (Brama brama), POA Cápaalakúak (Selachii, Pleurotremata), SKH Déli-sarki garnéla (Xyphopenaeus kroyerii), BOB Egyéb OTH Érdes laposhal (Hippoglossoides platessoides), PLA Északi menyhal (Molva molva), LIN Európai szardella (Engraulis encrasicolus), ANE Fattyúmakréla (Trachurus trachurus), HOM Fekete abroncshal (Aphanopus carbo), BSF Fekete tőkehal (Pollachius virens), POK Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus), HAD Földközi-tengeri menyétkék (Phycis spp.), FOR Gránátos sügér (Hoplostethus atlanticus), ORY Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides), GHL Hering (Clupea harengus), HER Heringcápa (Lamma nasus), POR Homoki angolnafélék (Ammodytes spp.), SAN Homoki garnéla (Crangon crangon), CSH Horgász Ördöghalak (Lophius spp.), MNZ Kalmárok (Loligo spp.), SQC Kék menyhal (Molva dypterygia), BLI Kék Ppuha tőkehal (Micromesistius poutassou), WHB Közönséges lepényhal (Limanda ferruginea), YEL Közönséges makréla (Scomber scombrus), MAC Lazac (Salmo salar), SAL Nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), SBR Norvég garnéla (Pandalus borealis), PRA Norvég menyhal (Brosme brosme), USK Norvég rák (Nephrops norvegicus), NEP Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii), NOP Nyálkásfejű halfélék (Beryx spp.), ALF Óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus), HAL Óriáscápa (Cetorhinus maximus), BSK Ostoros garnélák (Penaeidae), PEZ Pisze hosszúfarkúhal (Coryphaenoides rupestris), RNG Sávos tőkehal (Pollachius pollachius), POL Sebeskalmárok (Illex spp.), SQX Sima lepényhal (Pleuronectes platessa), PLE Spratt (Sprattus sprattus), SPR Szardínia (Sardina pilchardus), PIL Szárnyas rombusz nyelvhalak (Lepidorhombus spp .), LEZ Szürke tőkehal (Merluccius merluccius), HKE Tonhal-félék (Thunnidae), TUN Tőkehal (Gadus morhua), COD Tüskéscápa (Squalus acanthias), DGS Vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus), WHG

IX. MELLÉKLET

FAJOK LISTÁJA

Magyar elnevezésTudományos elnevezés3-alfa kód
Tengerfenéken élő halak
TőkehalGadus morhuaCOD
Foltos tőkehalMelanogrammus aeglefinusHAD
ÁlsügérekSebastes sp.RED
Vörös álsügérSebastes marinusREG
Mélyvízi vörös álsügérSebastes mentellaREB
Vörös álsügérSebastes fasciatusREN
Ezüstös tengeri csukaMerluccius bilinearisHKS
Atlanti menyétke (1)Urophycis chussHKR
Fekete tőkehalPollachius virensPOK
Érdes laposhalHippoglossoides platessoidesPLA
Vörös lepényhalGlyptocephalus cynoglossusWIT
Sárgafarkú lepényhalLimanda ferrugineaYEL
Grönlandi laposhalReinharditius hippoglossoidesGHL
Óriás laposhalHippoglossus hippoglossusHAL
Téli lepényhalPseudopleuronectes americanusFLW
Nyári lepényhalParalichthys dentatusFLS
Átlátszó rombuszhalScophthalmus aquosusFLD
LaposhalakPleuronectiformesFLX
Amerikai ördöghalLophius americanusANG
Prionotus fajokPrionotus sp.SRA
Vándorló tőkehalMicrogadus tomcodTOM
Lila tőkehalAntimora rostrataANT
Kék puha tőkehalMicromesistius poutassouWHB
Amerikai ajakoshalTautogolabrus adspersusCUN
Norvég menyhalBrosme brosmeUSK
Grönlandi tőkehalGadus ogacGRC
Kék menyhalMolva dypterygiaBLI
Északi menyhalMolva molvaLIN
tengeri nyúlhalCyclopterus lumpusLUM
Északi királyhalMenticirrhus saxatilisKGF
Északi gömbhalSphoeroides maculatusPUF
Farkasangolna-félékLycodes sp.ELZ
Amerikai anyaangolnaMacrozoarces americanusOPT
Sarki tőkehalBoreogadus saidaPOC
Pisze hosszúfarkúhalCoryphaenoides rupestrisRNG
Északatlanti gránátoshalMacrourus berglaxRHG
Homoki angolnafélékAmmodytes sp.SAN
SkorpióhalakMyoxocephalus sp.SCU
Észak-amerikai tengeri keszegStenotomus chrysopsSCP
TautogaTautoga onitisTAU
CserepeshalLopholatilus chamaeleonticepsTIL
Fehér villás tőkehal (1)Urophycis tenuisHKW
Farkashalak (NS)Anarhicas sp.CAT
Pásztás farkashalAnarhichas lupusCAA
Pettyes farkashalAnarhichas minorCAS
Tengerfenéken élő halakGRO
Nyílttengeri halak
HeringClupea harengusHER
MakrélaScomber scombrusMAC
Amerikai vajhalPeprilus triacanthusBUT
Atlanti menhadenBrevoortia tyrannusMHA
MakrélacsukaScomberesox saurusSAU
Északnyugat-atlanti szardellaAnchoa mitchilliANB
KékhalPomatomus saltatrixBLU
Jakab-halCaranx hipposCVJ
TonmakrélaAuxis thazardFRI
KirálymakrélaScomberomourus cavallaKGM
Foltos királymakrélaScomberomourus maculatusSSM
Amerikai vitorláshalIstiophorus platypterusSAI
Fehér marlinTetrapturus albidusWHM
Kék marlinMakaira nigricansBUM
KardhalXiphias gladiusSWO
GermonThunnus alalungaALB
PalamidaSarda sardaBON
Kis tonhalEuthynnus alletteratusLTA
Nagyszemű tonhalThunnus obesusBET
TonhalThunnus thynnusBFT
BonítóKatsuwonus pelamisSKJ
Sárgaúszójú tonhalThunnus albacaresYFT
Makrahal-félékScombridaeTUN
Nyílttengeri halakPEL
Gerinctelenek
Közönséges kalmárLoligo pealeiSQL
Sebes kalmárIllex illecebrosusSQI
Valódi kalmárokLoliginidae, OmmastrephidaeSQU
Atlanti palloskagylóEnsis directusCLR
PénzkagylóMercenaria mercenariaCLH
SellőkagylóArctica islandicaCLQ
TátongókagylóMya arenariaCLS
Északi vájókagylóSpisula solidissimaCLB
VájókagylóSpisula polynymaCLT
KagylókPrionodesmacea, TeleodesmaceaCLX
Amerikai fésűkagylóArgopecten irradiansSCB
Kalikó fésűkagylóArgopecten gibbusSCC
Izlandi fésűkagylóChylamys islandicaISC
Mélytengeri fésűkagylóPlacopecten magellanicusSCA
FésűkagylókPectinidaeSCX
Amerikai osztrigaCrassostrea virginicaOYA
Ehető kékkagylóMytilus edulisMUS
KörtecsigákBusycon sp.WHX
ParticsigákLittorina sp.PER
PuhatestűekMolluscaMOL
Atlanti sziklarákCancer irroratusCRK
Kék tarisznyarákCallinectes sapidusCRB
Parti tarisznyarákCarcinus maenasCRG
JónásrákCancer borealisCRJ
Jeges-tengeri pókChionoecetes opilioCRQ
Vörös tarisznyarákGeryon quinquedensCRR
Angol kőrákLithodes maiaKCT
MászórákokReptantiaCRA
Amerikai homárHomarus americanusLBA
Norvég garnélaPandalus borealisPRA
Rózsás garnélaPandalus montaguiAES
Ostoros garnélákPenaeus sp.PEN
GarnélákPandalus sp.PAN
RákokCrustaceaCRU
Tengeri sünökStrongylocentrotus sp.URC
SoksertéjűekPolycheataWOR
Patkórák (atlanti tőrfarkú)Limulus polyphemusHSC
Tengeri gerinctelenekInvertebrataINV
Egyéb halak
Amerikai fattyúheringAlosa pseudoharengusALE
Amberjack-félékSeriola sp.AMX
Amerikai tengeri angolnaConger oceanicusCOA
Amerikai angolnaAnguilla rostrataELA
NyálkahalMyxine glutinosaMYG
Amerikai májusi halAlosa sapidissimaSHA
EzüstlazacokArgentina sp.ARG
Atlanti árnyékhalMicropogonias undulatusCKA
Atlanti tűhalStrongylura marinaNFA
LazacSalmo salarSAL
Atlanti kalászhalMenidia menidiaSSA
Atlanti fonalheringOpisthonema oglinumTHA
Tarfejű halAlepocephalus bairdiiALC
Fekete dobhalPogonias cromisBDM
Fekete tengeri sügérCentropristis striataBSB
Kékhátú heringAlosa aestivalisBBH
KapelánMallotus villosusCAP
Szaibling fajokSalvelinus sp.CHR
KatonasügérRachycentron canadumCBA
Közönséges makrélaTrachinotus carolinusPOM
Fonalasszárnyú heringDorosoma cepedianumSHG
DörmögőhalakPomadasyidaeGRX
Nyugat-atlanti heringAlosa mediocrisSHH
GyöngyöshalakNotoscopelus sp.LAX
Tengeripér-félékMugilidaeMUL
Észak-atlanti aratóhalPeprilus alepidotus (=paru)HVF
DisznóhalOrthopristis chrysopteraPIG
Szivárványos viaszlazacOsmerus mordaxSMR
Vörös árnyékhalSciaenops ocellatusRDM
Rózsaszínű durbincsPagrus pagrusRPG
Érdes fattyúmakrélaTrachurus lathamiRSC
Homoki sügérDiplectrum formosumPES
Birkafejű halArchosargus probatocephalusSPH
Pettyes árnyékhalLeiostomus xanthurusSPT
Foltos árnyékhalCynoscion nebulosusSWF
Szürke árnyékhalCynoscion regalisSTG
Csíkos sügérMorone saxatilisSTB
TokfélékAcipenseridaeSTU
Atlanti tarponTarpon (= megalops) atlanticusTAR
PisztrángfélékSalmo sp.TRO
Fehér sügérMorone americanaPEW
Nyálkásfejű halakBeryx sp.ALF
TüskéscápaSqualus acantiasDGS
Tüskéscápa-félékSqualidaeDGX
Homoki cápaOdontaspis taurusCCT
HeringcápaLamna nasusPOR
Lándzsafogú cápaIsurus oxyrinchusSMA
Kormos cápaCarcharhinus obscurusDUS
Kék cápaPrionace glaucaBSH
Nagy cápákSqualiformesSHX
Atlanti hegyesorrú cápaRhizoprionodon terraenovaeRHT
Fekete tüskéscápaCentroscyllium fabriciiCFB
Grönlandi cápaSomniosus microcephalusGSK
ÓriáscápaCetorhinus maximusBSK
Valódi rájafélékRaja sp.SKA
Kis rájaLeucoraja erinaceaRJD
Sarki rájaAmblyraja hyperboreaRJG
Barndoor rájaDipturus laevisRJL
Téli rájaLeucoraja ocellataRJT
CsillagrájaAmblyraja radiataRJR
Sima rájaMalcoraja sentaRJS
Tüskésfarkú rájaBathyraja spinicaudaRJO
Úszós halakFIN
(1) A STACRES által az 1970. évi éves közgyűlésen elfogadott ajánlással összhangban (ICNAF Redbook 1970., I. rész, 67. o.), az Urophycis nemhez tartozó tengeri csukák tekintetében a következőképpen kell statisztikai jelentéseket készíteni: a) az 1., 2. és a 3. alterületen és a 4R., S., T. és V. körzetben jelentett tengeri csukát fehér villás tőkehalként, Urophycis tenuis, kell megjelölni; b) a horogsorral fogott tengeri csukát, vagy az 55 cm-es szabványméretnél nagyobb tengeri csukát – a fogás módjától függetlenül – a 4W. és X. körzetben, az 5. alterületen és a 6. statisztikai területen fehér villás tőkehalként, Urophycis tenuis, kell megjelölni; c) a b) pontban meghatározottak kivételével, az Urophycis nemhez tartozó, a 4W. és X. körzetben, az 5. alterületen és a 6. statisztikai területen fogott egyéb tengeri csukát atlanti menyétkeként, Urophycis chuss, kell megjelölni.

X. MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT FELSŐ KOPÁSVÉDŐK

1. Az ICNAF típusú felső kopásvédő

Az ICNAF típusú felső kopásvédő egy négyszögletes hálódarab, amelyet a sérülések csökkentése és megelőzése érdekében a vonóháló zsákvégének felső oldalához kell rögzíteni, amennyiben az ilyen háló megfelel a következő feltételeknek:

a) a háló szembősége nem lehet kisebb a zsákvég 10. cikkben meghatározott szembőségénél;

b) a hálót kizárólag a háló elülső és oldalsó szélei mentén lehet a zsákvéghez rögzíteni és semmilyen más részénél nem, valamint oly módon kell rögzíteni, hogy az osztó brágakötélen legfeljebb négy hálószemmel nyúljon túl és legalább négy hálószemmel a zsákkötél hálószemei előtt végződjön; amennyiben nem használnak osztó brágakötelet, a háló a zsákvég - a zsákkötél hálószemei előtt legalább négy hálószemtől mért - egyharmadán ne nyúljon túl;

c) a háló szélessége legalább másfélszer akkora legyen, mint a zsákvég azon területének a szélessége, amelyet beborít, és amely szélességet a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni.

2. Többrétegű, libegő típusú felső kopásvédő

A többrétegű, libegő típusú felső kopásvédő több olyan hálódarabból áll, amelynek minden részén, függetlenül attól, hogy a hálódarabok nedvesek vagy szárazok, a szembőség nem kisebb a zsákvég szembőségénél, feltéve, hogy:

i) valamennyi hálódarab(ot):

a) kizárólag az elülső éle mentén, a zsákvégen keresztben, annak hossztengelyére merőlegesen rögzítenek;

b) szélessége legalább akkora, mint a zsákvég szélessége (amely szélességet a rögzítés pontjánál a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni); és

c) nem hosszabb 10 hálószemnél; és

ii) az ily módon rögzített valamennyi hálódarab összesített hossza nem haladja meg a zsákvég hosszának kétharmadát.

LENGYEL KOPÁSVÉDŐ

3. A nagy szembőségű (módosított lengyel típusú) felső kopásvédő

A nagy szembőségű felső kopásvédő egy, a zsákvéggel megegyező fonalanyagból készült négyszögletes hálódarabból, vagy egyetlen vastag, csomózás nélküli fonalanyagból áll, amelyet a zsákvég felső oldalának hátsó részéhez rögzítenek, és amely a zsákvég felső oldalának teljes vagy bármely részét befedi, valamint szembősége minden részén kétszerese a zsákvég szembőségének akkor, ha nedvesen mérik, a zsákvéghez rögzítve kizárólag a háló elülső, oldalsó és hátsó élei mentén oly módon, hogy a háló egy hálószeme a zsákvég négy hálószemét lefedje.

XI. MELLÉKLET

LEGKISEBB HALMÉRET (1)

FajKopoltyúzva és kibelezve, pucolva vagy pucolás nélkül; frissen vagy hűtve, fagyasztva vagy sózva.
EgészFej nélkülFej és farok nélkülFej nélkül, kettévágva
Tőkehal41 cm27 cm22 cm27/25 cm (2)
Grönlandi laposhal30 cmN/AN/AN/A
Érdes laposhal25 cm19 cm15 cmN/A
Sárgafarkú lepényhal25 cm19 cm15 cmN/A
(1) Tőkehal esetében a méret a farok tövéig mért hosszt jelenti; egyéb fajok tekintetében a teljes hosszt.
(2) Friss sózott hal esetében a kisebb méret.

XII. MELLÉKLET

A HALFOGÁSOK NYILVÁNTARTÁSA (HAJÓNAPLÓ-BEJEGYZÉSEK)

A HALÁSZATI NAPLÓ BEJEGYZÉSEI

AdatSzabványos kód
A hajó neve01
A hajó honossága02
A hajó lajstromszáma03
Lajstromozási kikötő04
Alkalmazott halászfelszerelés típusa (külön bejegyzés a különböző halászfelszerelésekhez)10
Halászfelszerelés típusa
Dátum
– nap20
– hónap21
– év22
Helyzet
– földrajzi szélesség31
– földrajzi hosszúság32
– statisztikai terület33
A háló bevonásainak száma a 24 órás időtartam alatt (1)40
Halászfelszereléssel való halászattal töltött órák száma a 24 órás időtartam alatt (1)41
Fajnevek (II. melléklet)
Napi fogás fajonként (a friss halak tömege kerekített metrikus tonnában)50
Napi fogás fajonként, emberi fogyasztásra szánt fajok tekintetében61
Napi fogás fajonként, halliszt előállítására szánt fajok tekintetében62
Napi visszaengedett mennyiség fajonként63
Átrakodás helye(i)70
Átrakodás napja(i)71
A hajó parancsnokának aláírása80
(1) Ha ugyanabban a 24 órás időtartamban két vagy több típusú halászfelszerelést használnak, külön kell feltüntetni a különböző halászfelszerelés-típusokat.

HALÁSZFELSZERELÉS-KÓDOK

Halászfelszerelés típusaSzabványos rövidítés kód
Kerítőhálók
Szorítózsinórral (erszényes kerítőhálók)PS
– Egy hajóval működtetett erszényes kerítőhálókPS1
– Két hajóval működtetett erszényes kerítőhálókPS2
Szorítózsinór nélkül (lampara)LA
Kerítőhálók
Hajóról működtetett kerítőhálókSB/SV
– sekélyvízi húzóhálókSDN
– skót kerítőhálókSSC
– Páros kerítőhálókSPR
Kerítőhálók (általános)SX
Vonóhálók
RákhálókFPO
Fenékvonóhálók
– Merevítőrudas zsákhálókTBB
– Feszítőlapos vonóhálók (1)OTB
– Páros vonóhálókPTB
– Norvég rák vonóhálókTBN
– Garnéla vonóhálókTBS
– Fenékvonóhálók (általános)TB
Vízközi vonóhálók
– Feszítőlapos vonóhálókOTM
– Páros vonóhálókPTM
– Garnéla vonóhálókTMS
– Vízközi vonóhálók (általános)TM
Feszítőlapos ikervonóhálókOTT
Feszítőlapos vonóhálók (általános)OT
Páros vonóhálók (általános)PT
Egyéb vonóhálók (általános)TX
Kotróhálók
Hajóról működtetett kotróhálókDRB
Kézi kotróhálókDRH
Emelőhálók
Hordozható emelőhálókLNP
Hajóval működtetett emelőhálókLNB
Partról működtetett, rögzített emelőhálókLNS
Emelőhálók (általános)LN
Dobóhálók
PendelyhálóFCN
Dobóháló (általános)FG
Kopoltyúhálók és állítóhálók
Rögzített kopoltyúhálók (horgonyzott)GNS
EresztőhálókGND
Kerítő kopoltyúhálókGNC
Rögzített kopoltyúhálók (karókon)GNF
TükörhálókGTR
Kombinált kopoltyú-tükörhálókGTN
Kopoltyúhálók és állítóhálók (általános)GEN
Kopoltyúhálók (általános)GN
Csapdák
Rögzített fedetlen varsákFPN
HálóvarsákFPN
Horgonyos merítőszákokFYK
Akadályok, kerítések, varsák, stb.FSN
Légi csapdákFWR
Csapdák (nem meghatározott)FAR
Rögzített fedetlen varsákFIX
Horgok és horogsorok
Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (kézi) (2)LHP
Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (gépi) (2)LHM
Rögzített zsinórok (rögzített horogsor)LLS
Sodortatott horogsorokLLD
Horogsorok (általános)LL
Pergetett horogsorokLTL
Horgok és horogsorok (általános) (3)LX
Megragadás és megsebzés
SzigonyokHAR
Halászati berendezések
SzivattyúHMP
Gépesített kotrókHMD
Halászati berendezések (általános)HMX
Vegyes halászfelszerelések (4)MIS
Kedvtelési célú halászfelszerelésRG
Ismeretlen vagy nem meghatározott halászfelszerelésNK
(1) A halászati ügynökségek az oldal- és a tat-fenékvonóhálókra, illetve a vízközi oldal- és tatvonóhálókra az OTB-1 és OTB-2, illetve az OTM-1 és OTM-2 jelzésekkel utalhatnak.
(2) Beleértve az orsós horogsort is.
(3) A csónakról működtetett horogsorokra alkalmazott LDV kódot adattárolási célból fenn kell tartani.
(4) Ez a rovat a következőket tartalmazza: merítőhálók, húzóhálók, összegyűjtés kézzel egyszerű kézi eszközökkel, búvárfelszereléssel vagy anélkül, mérgek és robbanóanyagok, betanított állatok, elektromos halászat.

HALÁSZHAJÓ-KÓDOK

A. Fő hajótípusok

FAO-kódHajó típusa
BOVédőhajó
COHalászati oktatóhajó
DBSzakaszos kotróhálót működtető hajó
DMFolyamatos kotróhálót működtető hajó
DOKeretes fenékhálót működtető hajó
DOXKotróhajó m.n.j.
FOHalszállító hajó
FXHalászhajó m.n.j.
GOEresztőhálós hajó
HOXAnyahajó m.n.j.
HSFFeldolgozó anyahajó
KOKórházhajó
LHKézi horogsoros hajó
LLHosszú horogsoros hajó
LOHorogsoros hajó
LPHorgászbotos hajó
LTPergető halászhajó
MOTöbbcélú hajó
MSNKerítőhálós-horogsoros hajó
MTGVonó- és eresztőhálós hajó
MTSVonó- és kerítőhálós hajó
NBEmelőhálós hajó segédhajója
NOEmelőhálós hajó
NOXEmelőhálós hajó m.n.j.
POSzivattyút használó hajó
SNFenéken vontatott kerítőhálót működtető hajó
SOKerítőhálós hajó
SOXKerítőhálós hajó m.n.j.
SPErszényes kerítőhálós hajó
SPEEurópai erszényes kerítőhálós hajó
SPTErszényes kerítőhálós tonhalhalászó hajó
TOVonóhálós halászhajó
TOXVonóhálós halászhajó m.n.j.
TSOldalvonóhálós hajó
TSFOldalvonóhálós hajó fagyasztóval
TSWOldalvonóhálós hajó friss hal partra szállítására
TTTatvonóhálós halászhajó
TTFTatvonóhálós hajó fagyasztóval
TTPTatvonóhálós feldolgozóhajó
TUIkervonóhálós hajó
WOCsapdakihelyező hajó
WOPRákcsapdarakó hajó
WOXCsapdakihelyező hajó m.n.j.
ZOHalászati kutatóhajó
DRNEresztőhálós hajó
m.n.j. = máshol nem jelzett

B. A hajók fő tevékenységei

Alfa-kódKategória
ANCHorgonyzás
DRIEresztés
FISHalászat
HAUVontatás
PROFeldolgozás
STEGőzölés
TRXÁtrakodás, be- vagy kirakodás
OTHEgyéb, meghatározandó

XIII. MELLÉKLET

NAFO TERÜLET

A következő lista azon állományok nem teljes felsorolása, amelyek tekintetében jelentést kell küldeni a 30. cikk (2) bekezdésével összhangban.

ANG/N3NOLophius americanusAmerikai ördöghal
CAA/N3LMNAnarhichas lupusPásztás farkashal
CAP/N3LMMallotus villosusKapelán
CAT/N3LMNAnarhichas spp.Farkashalak
HAD/N3LNOMelanogrammus aeglefinusFoltos tőkehal
HAL/N23KLHippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HAL/N3MHippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HAL/N3NOHippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HER/N3LClupea harengusHering
HKR/N2J3KLUrophycis chussAtlanti menyétke
HKR/N3MNOUrophycis chussAtlanti menyétke
HKS/N3NLMOMerlucius bilinearisEzüstös tengeri csuka
RNG/N23Coryphaenoides rupestrisPisze hosszúfarkúhal
HKW/N2J3KLUrophycis tenuisFehér villás tőkehal
POK/N3OPollachius virensFekete tőkehal
RHG/N23Macrourus berglaxÉszak-atlanti gránátoshal
SKA/N2J3KLRaja spp.Valódi rájafélék
SKA/N3MRaja spp.Valódi rájafélék
SQI/N56Illex illecebrosusSebes kalmár
VFF/N3LMNNem kiválogatott, nem azonosított halak
WIT/N3MGlyptocephalus cynoglossusVörös lepényhal
YEL/N3MLimanda ferrugineaSárgafarkú lepényhal

XIV. MELLÉKLET

A CÉLZOTT HALÁSZATRA VONATKOZÓ TILALOM A CCAMLR TERÜLETÉN

CélfajÖvezetTilalmi időszak
Notothenia rossiiFAO 48.1 Antarktisz, a félsziget területénEgész évben
FAO 48.2 Antarktisz, a Déli-Orkney-szigetek körül
FAO 48.3 Antarktisz, Déli-Georgia körül
Úszós halfajokFAO 48.1 Antarktisz (1)Egész évben
FAO 48.2 Antarktisz (1)
Gobionotothen gibberifronsFAO 48.3Egész évben
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Dissostichus spp.FAO 48.5 Antarktisz2004.12.1- 2005.11.30.
Dissostichus spp.FAO 88.3 Antarktisz (1)Egész évben
FAO 58.5.1 Antarktisz (1) (2)
FAO 58.5.2 Antarktisz a KH 79°20′-től keletre és a kizárólagos gazdasági övezeten kívül a KH 79°20′-től nyugatra (1)
FAO 88.2 Antarktisz a DSZ 65°-tól északra (1)
FAO 58.4.4 Antarktisz (1)
FAO 58.6 Antarktisz (1)
FAO 58.7 Antarktisz (1)
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4 (1)Egész évben
Valamennyi faj kivéve: Champsocephalus gunnari and Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2 Antarktisz2004.12.1- 2005.11.30.
Dissostichus mawsoniFAO 48.4 Antarktisz (1)Egész évben
(1) Kizárólag tudományos kutatási célokra.
(2) Nemzeti joghatóság alá tartozó vizek (kizárólagos gazdasági övezetek) nélkül.

XV. MELLÉKLET

FOGÁSI ÉS JÁRULÉKOS FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK AZ ÚJ ÉS FELTÁRÓ HALÁSZATRA VONATKOZÓAN A CCAMLR TERÜLETÉN A 2004/05. EVBEN

Alterület/körzetRégióIdőszakSSRUDissostichus spp. fogási korlátozás
(tonna)
Járulékos fogási korlátozás
(tonna)
Valódi rájafélékMacrourus spp.Egyéb fajok
58.4.1Valamennyi körzet2004.12.1- 2005.11.30.A0Valamennyi körzet:
50
Valamennyi körzet:
96
Valamennyi körzet:
20
B0
C200
D0
E200
F0
G200
H0
Alterületek összesen600
58.4.2Valamennyi körzet2004.12.1-2005.11.30.A260Valamennyi körzet:
50
Valamennyi körzet:
124
Valamennyi körzet:
20
B0
C260
D0
E260
Alterületek összesen780
58.4.3a)Valamennyi körzet a nemzeti joghatóság alá eső területeken kívül2005.1.1. - 2005.8.31.N/A250Valamennyi körzet:
50
Valamennyi körzet:
26
Valamennyi körzet:
20
58.4.3b)Valamennyi körzet a nemzeti joghatóság alá eső területeken kívül2005.1.1. - 2005.8.31.N/A300Valamennyi körzet:
50
Valamennyi körzet:
159
Valamennyi körzet:
20
88.1Valamennyi alterület2004.12.1-2005.8.31.A0(1)(1)0
B80(1)(1)20
C223(1)(1)20
D0(1)(1)0
E57(1)(1)20
F0(1)(1)0
G83(1)(1)20
H786(1)(1)20
I776(1)(1)20
J316(1)(1)20
K749(1)(1)20
L180(1)(1)20
Alterületek összesen3 250163520
(1) A járulékos fogási fajok fogási korlátozásainak szabályai az SSRU-k tekintetében, amelyeket az összes járulékos fogási korlátozáson belül kell alkalmazni alterületenként:
Valódi rájafélék: a Dissostichus spp. tekintetében megállapított fogási korlátozás 5 %-a vagy 50 tonna, a kettő közül a nagyobb mennyiség
Macrourus spp.: a Dissostichus spp. tekintetében megállapított fogási korlátozás 16 %-a.
Egyéb fajok: minden SSRU tekintetében 20 tonna.

Az I. melléklet 57. oldsalán a "Faj: Közönséges nyelvhal/Solea solea", "Övezet: VIIb., c." táblázat után a következő két táblázatot kell beilleszteni:

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIId.SOL/07D.
Belgium1 535
Franciaország3 069
Egyesült Királyság1 096
EK5 700
TAC5 700Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIe.SOL/07E.
Belgium31
Franciaország326
Egyesült Királyság508
EK865
TAC865Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

( 3 ) HL L 150., 2004.4.30., 1. o.

( 4 ) HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

( 5 ) HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

( 6 ) HL L 226., 1980.8.29., 12. o.

( 7 ) HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

( 8 ) HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A legutóbb a 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

( 10 ) HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb a 813/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 32. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 14 ) HL L 97., 2004.4.1., 16. o.

( 15 ) HL L 9., 1998.1.15., 1. o. A legutóbb a 812/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 12. o.) módosított rendelet.

( 16 ) HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 602/2004/EK rendelettel (HL L 97., 2004.4.1., 30. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 191., 2004.3.9., 8. o.

( 18 ) HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

( 19 ) HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

( 20 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

( 21 ) HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

( 22 ) HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

( 23 ) HL L 396., 2004.12.31., 4. o.

( 24 ) HL L 365., 1991.12.31., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 25 ) HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 26 ) HL L 186., 1993.7.28., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 27 ) HL L 344., 2003.12.31., 1. o. A legutóbb az 1928/2004/Ek rendelettel (HL L 332., 2004.11.6., 5. o.) módosított rendelet.

( 28 ) HL L 5., 2004.1.9., 25-35. o.

( 29 ) HL L 97., 2004.4.1., 1. o.

( 30 ) HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 31 ) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.).

( 32 ) HL L 41., 2002.2.13., 1. o.

( 33 ) Az egy évnél hosszabb ideig tenyésztett halak esetében egyéb mintavételi módszereket kell meghatározni.

( 34 ) HL L 337., 1999.12.30., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0027&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0027-20051129 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0027-20051129&locale=hu

Tartalomjegyzék