Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32011D0155[1]

2011/155/EU: A Bizottság határozata ( 2011. március 9. ) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről (az értesítés a C(2011) 1536. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. március 9.)

a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről

(az értesítés a C(2011) 1536. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/155/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2010. április 15-i, a 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott referenciadokumentumról szóló ajánlására,

mivel:

(1) A 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentumról szóló, 2009. november 30-i 2009/965/EK határozat (2) melléklete határozza meg a 2008/57/EK irányelv 27. cikkében említett referenciadokumentumban a nemzeti szabályok csoportokba sorolására használandó paraméterek jegyzékét.

(2) Fontos, hogy a referenciadokumentum hatálya alá tartozó nemzeti szabályok esetében egyértelműen meghatározzák, azok milyen mértékben minősülnek egyenértékűnek, ezáltal is maximalizálva a 2008/57/EK irányelv VII. melléklete 2. szakasza szerinti A csoportba tartozó szabályok számát.

(3) A tagállamok felelősek nemzeti szabályaik aktualizálásáért. A nemzeti szabályok aktualizálása befolyásolhatja a szabályok osztályozását a más tagállamok által a 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének 1. szakaszában meghatározott megadott paraméterekkel kapcsolatos szabályokra vonatkozóan.

(4) Fontos, hogy a nemzeti szabályok megfeleltetését tartalmazó és egyenértékűségüket osztályozó adatbázist naprakészen tartsák.

(5) Az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) minden tagállamra vonatkozóan felelős a nemzeti járműengedélyezési szabályok listájának összeállításáért, közzétételéért és karbantartásáért, amely lista minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz a vonatkozó nemzeti szabályozásra és más tagállamok ugyanerre a paraméterre vonatkozó szabályainak osztályozására. Ezek a listák a referenciadokumentum részét képezik.

(6) A tagállamoknak gondoskodniuk kell a referenciadokumentumban felsorolt szabályok és a 2008/57/EK irányelv 17. cikke szerint bejelentett szabályok közötti összhangról. Ennek érdekében a tagállamoknak megfelelő idővel kell rendelkezniük a referenciadokumentum aktualizálásához vagy a szabályoknak a 17. cikk szerinti bejelentéséhez/módosításához/visszavonásához. Amennyiben az e két helyen található szabályok között ellentmondás van, a nemzeti biztonsági hatóságok a referenciadokumentumban szereplő szabályokat használhatják a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésére addig, amíg a két helyen található szabályokat összhangba nem hozzák és a nemzeti szabályokhoz egy közös adatbejegyzés nem tartozik.

(7) Ezenkívül ami a nemzeti szabályoknak a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 8. cikkével összhangban történő bejelentését illeti, az nem vonatkozik a referenciadokumentumra. Ezt az irányelvet a 2008/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) úgy módosította, hogy a 2004/49/EK irányelv II. mellékletéből eltávolította a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésére és karbantartására vonatkozó követelményekhez kapcsolódó nemzeti biztonsági szabályokat.

(8) A nemzeti referenciadokumentumok összeállítása során a nemzeti biztonsági hatóságoknak a 2008/57/EK irányelv célkitűzései szerint meghatározott prioritásokkal kell rendelkezniük, figyelembe véve a nemzeti biztonsági hatóságon belül, a vonatkozó munkacsoportokkal folytatott megbeszélés eredményeként rendelkezésre álló erőforrásokat.

(9) A 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság bármikor elfogadhat az ügynökségnek címzett, a referenciadokumentum módosítására vonatkozó intézkedést.

(10) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum tartalmát e határozat melléklete határozza meg.

(2) Az ügynökség teszi közzé és tartja karban a referenciadokumentumot. A dokumentumhoz az ügynökség honlapján keresztül szabad hozzáférést kell biztosítani. Az ügynökség az e határozat hatálybalépésétől számított négy hónapon belül teszi közzé a referenciadokumentum első változatát.

(3) Az ügynökség legalább évente egyszer jelentést nyújt be a Bizottság és a 2008/57/EK irányelv 29. cikkében említett bizottságnak a referenciadokumentum közzététele és kezelése terén elért haladásról.

(4) A Bizottság az ügynökség vagy egy tagállam kérésére, illetve saját kezdeményezésére az ügynökség által közzétett referenciadokumentum módosításáról szóló határozatot fogadhat el a 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban.

2. cikk

A referenciadokumentum alkalmazásában:

a) a "szabály" olyan, egy tagállamban alkalmazandó és a járművek forgalomba helyezésére vonatkozó engedélyt kérelmező fél által teljesítendő követelmény, amely esetében a követelmény a következőkkel kapcsolatos:

- a 2009/965/EK határozat mellékletében meghatározott listában szereplő paraméter, és/vagy

- ellenőrzési és vizsgálati követelmények, és/vagy

- a járművek forgalomba helyezési engedélyének megszerzésére szolgáló folyamat.

b) az "osztályozás" egy tagállam által egy másik tagállamnak egy bizonyos paraméterre vonatkozó szabályára adott, a 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének 2. szakaszában meghatározott három, A, B vagy C csoport valamelyikébe történő besorolás.

3. cikk

(1) Minden tagállam esetében a nemzeti referenciadokumentumnak a következőket kell tartalmaznia minden, a 2009/965/EK határozat mellékletében meghatározott listában szereplő paraméterre vonatkozóan:

a) a szóban forgó tagállamban alkalmazott, a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésére vonatkozó nemzeti szabályokra való hivatkozás, vagy nyilatkozat, hogy a paraméterre vonatkozóan nincs előírás;

b) a más tagállamokban alkalmazott szabályoknak a 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének 2. szakasza szerinti osztályozása.

(2) Az ügynökség - adott esetben megbeszélések szervezésével - segíti a vonatkozó nemzeti biztonsági hatóságokat a nemzeti járműengedélyezési szabályok osztályozásában.

4. cikk

(1) Minden nemzeti biztonsági hatóság biztosítja az ügynökség számára a nemzeti referenciadokumentum összeállításához szükséges információkat. A nemzeti biztonsági hatóság különösen:

a) minden egyes paraméter és osztályozásuk esetében a nemzeti szabályokra mutató hivatkozásokat biztosít az ügynökség számára;

b) a szabályok változásának közzétételével egy időben tájékoztatja az ügynökséget a szabályok változásáról;

c) kinevezi az említett információknak az ügynökség számára történő biztosításáért felelős személyt vagy szervezeti egységet;

d) aktív vélemény- és tapasztalatcserét kezdeményez más nemzeti biztonsági hatóságokkal annak érdekében, hogy a szabályokat a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban lehessen osztályozni. A nemzeti biztonsági hatóságok együttműködnek a szükségtelen követelmények és a többszörös ellenőrzések megszüntetésében.

(2) Minden tagállam jóváhagyja saját nemzeti referenciadokumentumát.

(3) A tagállamok a vonatkozó nemzeti referenciadokumentum közzétételétől számított egy éven belül gondoskodnak a referenciadokumentumokban található és a 2008/57/EK irányelv 17. cikke szerint bejelentett szabályok követelményei közötti következetességről. Ha rendelkezésre áll a nemzeti szabályok bejelentésére és a referenciadokumentumra vonatkozó egységes adatbejegyzés, a kettő közötti következetességet hat hónapos határidőn belül kell biztosítani. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról a dátumról, amikortól a nemzeti szabályok bejelentésének egységes adatbejegyzése rendelkezésre áll. Amennyiben az ügynökség az időtartam letelte után következetlenségről szerez tudomást, értesíti a vonatkozó tagállamot. Amennyiben a referenciadokumentum egy szabályának bejelentése még nem történt meg, vagy a szabályt jelentik be, vagy a referenciadokumentumot aktualizálják.

(4) A tagállamok e határozat hatálybalépésétől számított két hónapon belül értesítik a Bizottságot arról az illetékes szervezeti egységről, amely az egyes országok nemzeti referenciadokumentumainak és azok módosításainak ellenőrzéséért és jóváhagyásáért lesz felelős.

5. cikk

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, amennyiben egy szabály módosítása befolyásolja e szabály más tagállamban érvényes osztályozását, az ügynökség tájékoztatja az érintett tagállamok nemzeti biztonsági hatóságait, hogy azok felül tudják vizsgálni az osztályozást.

(2) Amennyiben az ügynökség tudomására jut, hogy egy tagállam egy olyan szabályt javasol a B vagy C csoportba sorolásra, amely véleménye szerint az A csoportba lenne sorolandó, felveszi a kapcsolatot a nemzeti biztonsági hatósággal a kérdés megvitatása ügyében, a megfelelő osztályozásról történő megállapodás érdekében.

(3) Amennyiben a vonatkozó nemzeti biztonsági hatósággal folytatott megbeszélést követően az ügynökség úgy véli, hogy egy nemzeti biztonsági hatóság általi B vagy C csoportba sorolás a 2008/57/EK irányelv rendelkezései szerint indokoltnak minősül, és ez a B vagy C csoportba sorolás olyan szükségtelen előírást vagy szükségtelen ellenőrzést jelent, amelynek hatása nem áll arányban a járművek forgalomba helyezésére vonatkozó engedélyezési eljárás költségével vagy időtartamával, az ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot, és műszaki szakvéleményt ad a Bizottság és a szóban forgó tagállam számára.

(4) Adott esetben a Bizottság a 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határozatot fogad el. A határozat címzettje az ügynökség és a szóban forgó tagállam, a referenciadokumentum aktualizálása és a nemzeti referenciadokumentumnak a 4. cikk (2) bekezdésében szereplő jóváhagyása érdekében.

6. cikk

E határozat mindaddig nem alkalmazandó a Ciprusi Köztársaságra és Máltára, amíg azok területükön nem hoznak létre vasúti hálózatot.

7. cikk

Ezt a határozatot 2011. április 1-jétől kell alkalmazni.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az Európai Vasúti Ügynökség a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 9-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2) HL L 341., 2009.12.22., 1. o.

(3) HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(4) HL L 345., 2008.12.23., 62. o.

MELLÉKLET

REFERENCIADOKUMENTUM

1. A referenciadokumentum célja

A referenciadokumentum célja a járművek forgalomba helyezésére vonatkozó engedélyezési eljárás megkönnyítése a következőkkel:

a) a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésével összefüggésben ellenőrizendő minden paraméter felsorolása;

b) a tagállamok által a járművek forgalomba helyezésére vonatkozóan alkalmazott minden szabály meghatározása;

c) a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésével összefüggésben ellenőrizendő egyes paraméterekre vonatkozó szabályok meghatározása;

d) a szabályoknak a 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének 2. szakasza szerinti A, B vagy C csoportba történő osztályozása;

e) a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésére vonatkozó nemzeti jogi keretek bemutatása a 2009/965/EK határozat 1. cikkével összhangban.

2. Szerkezet és tartalom

A referenciadokumentum szerkezete a következő:

1. rész : Alkalmazási útmutató: Ez a rész a határozatban található elemekre és bármilyen egyéb olyan információkra hivatkozik, amelyek a referenciadokumentum kezeléséhez, megértéséhez és használatához szükségesek.

2. rész : Nemzeti referenciadokumentumok: A referenciadokumentum tartalmazza az összes nemzeti referenciadokumentum felsorolását és a nemzeti szabályok tagállamonkénti osztályozását a 3. cikk szerint.

3. rész : Információk a nemzeti jogi keretekről: A referenciadokumentum információkat tartalmaz a járművek forgalomba helyezésének engedélyezésére vonatkozó nemzeti jogi keretekről a 2009/965/EK határozat 1. cikkével összhangban. Ezt a részt akkor kell kitölteni, amikor a tagállamok értesítést küldenek a 2008/57/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekről.

3. A referenciadokumentum alkalmazási köre

A referenciadokumentum a vasúti járművek forgalomba helyezésére vonatkozó olyan engedélyekre vonatkozik, amelyek a 2008/57/EK irányelv hatálya alá tartoznak és amelyek esetében előírt a nemzeti szabályoknak való megfelelés.

A 2008/57/EK irányelv 1. cikkével összhangban a dokumentum egyaránt vonatkozik a TEN hálózatokon és azokon kívül közlekedő járművekre.

Az ÁME-knek megfelelő járművekre vonatkozóan a referenciadokumentumnak lehetővé kell tennie a különböző tagállamokban alkalmazott szabályok közötti összehasonlítást és megfeleltetést az infrastruktúrával való műszaki összeegyeztethetőség, a speciális eseteknek való megfelelés, a nyitott kérdések lezárásának, valamint a nemzeti szabályoknak az eltérések esetén történő megfelelés ellenőrzése érdekében.

Ezenkívül a referenciadokumentumnak lehetővé kell tennie az ÁME-knek meg nem felelő járművek forgalomba helyezésével összefüggésben ellenőrizendő paraméterek jegyzékére vonatkozó nemzeti szabályok összehasonlítását és megfeleltetését is.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0155 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0155&locale=hu

Tartalomjegyzék