32014R1352[1]

A Tanács 1352/2014/EU rendelete ( 2014. december 18. ) a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 1352/2014/EU RENDELETE

(2014. december 18.)

a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"követelés" :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában: i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés; ii.

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés; iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés; iv.

ellenkövetelés; v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, nevezetesen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

g)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, ideértve többek között, de nem kizárólag a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem; v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

h)

"szankcióbizottság" : az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 2140 (2014) ENSZ BT-határozat 19. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

i)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is;

j)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása; és magában foglalja a támogatás szóbeli formáit is.

1a. cikk

Tilos:

a) az I. mellékletben szereplő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű kapcsolódó anyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit;

b) az I. mellékletben szereplőbármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó hadianyagok eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást.

2. cikk

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott megfelelő egyéb szereplők.

3. cikk

a) annak akadályozása vagy veszélyeztetése, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésében és a végrehajtási mechanizmusról szóló megállapodásában felvázolt politikai átmenet sikeresen megvalósulhasson;

b) annak erőszakos akadályozása, hogy az ország végrehajtsa a nemzeti párbeszédre irányuló átfogó konferencia zárójelentésének eredményeit; valamint támadások az alapvető infrastruktúrák ellen; vagy

c) az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő, illetve emberi jogi visszaélést megvalósító cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Jemen területén, ideértve a fegyveres konfliktus során elkövetett szexuális erőszakot, illetve a gyermekek fegyveres konfliktusok során történő, a nemzetközi joggal ellentétes toborzását vagy bevetését is;

d) a 2014/932/KKBP határozat 1. cikkével bevezetett fegyverembargó megsértése, valamint a Jemenbe irányuló humanitárius segélyek kiszállításának, az azokhoz való hozzáférésnek vagy szétosztásuknak a megakadályozása.

3a. cikk

Az 1a. és a 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és amennyiben a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy mentességre van szükség az Egyesült Nemzetek és más humanitárius szervezetek jemeni munkájának elősegítése érdekében vagy a 2140 (2014) sz. és a 2216 (2015) sz. ENSZ BT-határozat célkitűzéseivel összeegyeztethető bármely más célból, engedélyezhetik:

a) az 1a. cikkben leírt tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás biztosítását, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását;

b) egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását.

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások: i. az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit; ii. kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) az a) pontban említett megállapításról és az engedély megadására irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása rendkívüli kiadások fedezéséhez szükséges, feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és a szankcióbizottság azt jóváhagyta.

6. cikk

A 2. cikktől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy határozat nem az I. mellékletében felsorolt személy, szervezet vagy szerv javára szól;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a zálogjogról vagy a határozatról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését; valamint

c) az érintett tagállam tíz munkanappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedély megadására irányuló szándékáról.

8. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) a 6. cikkben említett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog vagy határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb hozamok és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

9. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátani azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítani a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

10. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések kijátszása.

11. cikk

12. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, különösen a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

13. cikk

A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztanak egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3a., 4., 5., 6. és 7. cikk értelmében megadott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

14. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

15. cikk

16. cikk

17. cikk

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült, az Unió területén belüli vagy azon kívüli jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unión belül folytatott üzleti tevékenysége tekintetében bármely jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 1A. ÉS A 2. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. SZEMÉLYEK

1. Abdullah Yahya Al Hakim (más néven: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad). Eredeti írásmód: Tisztsége: az al-Huthi mozgalom második embere. Cím: Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen. Születési idő: a) 1985 körül; b) 1984 és 1986 között. Születési hely: a) Dahyan, Yemen; b) Sa'dah Governorate, Yemen. Állampolgársága: jemeni. Egyéb adatok: Neme: férfi. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.11.7. (módosítva: 2014.11.20.) A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: Abdullah Yahya al Hakim 2014. november 7-én került a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 15. pontja értelmében, a határozat 17. és 18. pontjában meghatározott jegyzékbevételi követelményeknek való megfelelés következtében jegyzékbe vételre. Abdullah Yahya al Hakim részt vett egyes, Jemen békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben, egyebek közt a jemeni kormány és az ellenzéki erők között 2011. november 23-án megkötött, a békés jemeni hatalomátadásról szóló megállapodás végrehajtását akadályozó tevékenységekben, valamint olyan tevékenységekben is, melyek akadályozzák a jemeni politikai folyamatot. Értesülések szerint 2014 júniusában Abdullah Yahya al Hakim gyűlést szervezett a jemeni elnök, Abdrabuh Mansour Hadi elleni államcsíny megszervezése céljából. Al Hakim katonai és biztonsági parancsnokokkal, valamint törzsi vezetőkkel találkozott; a korábbi jemeni elnökhöz, Ali Abdullah Salehhez lojális csoportok vezetői is részt vettek a gyűlésen, melynek célja a jemeni főváros, Szanaa elfoglalására irányuló katonai erőfeszítések koordinálása volt. 2014. augusztus 29-én az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának elnöke nyilvános nyilatkozatban kijelentette, hogy a Tanács elítéli azokat cselekményeket, melyeket az Abdullah Yahya al Hakim vezette erők hajtottak végre, akik lerohanták a jemeni Amránt, ezen belül 2014. július 8-án a jemeni hadsereg főhadiszállását is. Al Hakim vezette az Amrán kormányzóság erőszakos elfoglalását 2014. júliusban, továbbá ő volt az Amrán kormányzóságban és a jemeni Hamdanban zajló konfliktusokkal kapcsolatos döntésekért felelős katonai parancsnok is. 2014. szeptember elejétől Abdullah Yahya al Hakim Szanaa területén tartózkodott, hogy felügyelni tudja a hadműveleteket, ha harcok kezdődnének. A feladata az volt, hogy katonai műveleteket szervezzen a jemeni kormány megdöntése céljából, valamint az ő felelőssége volt a Szanaa felé, illetve onnan kivezető utak biztosítása és ellenőrzése is.

2. Abd Al-Khaliq Al-Huthi (más néven: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus). Eredeti írásmód: Tisztsége: az al-Huthi mozgalom katonai parancsnoka. Születési idő: 1984. Állampolgársága: jemeni. Egyéb adatok: Neme: férfi. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2014.11.7. (módosítva: 2014.11.20., 2016.8.26.) A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: Abd al-Khaliq al-Houthi 2014. november 7-én került jegyzékbe vételre a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 15. pontja értelmében, a határozat 17. és 18. pontjában meghatározott jegyzékbevételi követelményeknek való megfelelés következtében. Abd al-Khaliq al-Houthi részt vett egyes, Jemen békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben, egyebek közt a jemeni kormány és az ellenzéki erők között 2011. november 23-án megkötött, a békés jemeni hatalomátadásról szóló megállapodás végrehajtását akadályozó tevékenységekben, valamint olyan tevékenységekben is, melyek akadályozzák a jemeni politikai folyamatot. 2013. október végén Abd al-Khaliq al-Houthi jemeni katonai egyenruhát viselő harcosok csoportját vezette a jemeni Dimajon belüli célpontok megtámadására. A kialakuló harcokban sokan életüket vesztették. Értesülések szerint 2014. szeptember végén ismeretlen számú azonosítatlan harcos állt készen arra, hogy Abd al-Khaliq al-Houthi parancsára támadást hajtson végre a jemeni Szanaa diplomáciai létesítményei ellen. 2014. augusztus 30-án Abd al-Khaliq al-Houthi koordinációjával szállítottak fegyvereket Amránból egy szanaai tiltakozó táborba.

3. Ali Abdullah Saleh (más néven: Ali Abdallah Salih). Eredeti írásmód: Tisztség: a) a jemeni Népi Kongresszus Párt (General People's Congress party) elnöke; b) a Jemeni Köztársaság volt elnöke. Születési idő: a) 1945.3.21.; b) 1946.3.21.; c) 1942.3.21.; d) 1947.3.21. Születési hely: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen; b) Sana'a, Yemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Állampolgárság: jemeni Útlevélszám: 00016161 (Jemen) Nemzeti személyazonosító szám: 01010744444. Egyéb adatok: Neme: férfi. Állapot: értesülések szerint meghalt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2014.11.7. (2014. nov. 20-án, 2018. április 23-án módosítva). A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétel indokolásával kapcsolatban nyújtott szöveges összefoglalóból származó további információ: Ali Abdullah Saleh 2014. november 7-én került a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 15. pontja értelmében, a határozat 17. és 18. pontjában meghatározott jegyzékbevételi követelményeknek való megfelelés következtében jegyzékbe vételre. Ali Abdullah Saleh részt vett egyes, Jemen békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben, egyebek közt a jemeni kormány és az ellenzéki erők között 2011. november 23-án megkötött, a békés jemeni hatalomátadásról szóló megállapodás végrehajtását akadályozó tevékenységekben, valamint olyan tevékenységekben is, melyek akadályozzák a jemeni politikai folyamatot. Az Öböl-menti Együttműködési Tanács által támogatott 2011. november 23-i megállapodás értelmében Ali Abdullah Saleh több mint 30 év után lemondott elnöki tisztségéről. Értesülések szerint 2012 őszére Ali Abdullah Saleh a huthik által elkövetett észak-jemeni erőszakos cselekmények egyik legfontosabb támogatójává vált. A 2013. februári dél-jemeni összecsapások Saleh, az arab-félszigeti al-Kaida csoport (al-Qaeda in the Arabian Peninsula - AQAP) és Ali Salim al-Bayd déli szakadár együttes erőfeszítései nyomán törtek ki, amelyek arra irányultak, hogy a 2013. március 18-án Jemenben tartott nemzeti párbeszédre irányuló konferencia előtt zavargásokat keltsenek. A közelmúltban, 2014 szeptemberétől Saleh mások felhasználásával a központi kormány meggyengítésére, ezzel Jemen destabilizálására törekedett azzal a céllal, hogy kellőképpen instabil helyzetet teremtsen egy államcsínyhez. Az ENSZ szakértői csoportja által 2014 szeptemberében Jemenről készített jelentés szerint Saleh állítólag finanszírozás és politikai támogatás nyújtásával segíti egyes jemeniek erőszakos cselekményeit, továbbá azzal is, hogy biztosítja, hogy a Népi Kongresszus Párt tagjai továbbra is különböző módokon törekedjenek Jemen destabilizálására.

4. Abdulmalik al-Houthi (más néven: Abdulmalik al-Huthi) Egyéb adatok: a jemeni huthi mozgalom vezetője. Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményekben vett részt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2015.4.14. (módosítva 2016.8.26.-án). A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétel indokolásával kapcsolatban nyújtott szöveges összefoglalóból származó további információ: Abdulmalik al-Houthi 2015. április 14-én került jegyzékbe vételre a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 15. pontja, valamint a 2216 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 14. pontja értelmében. Abdul Malik al-Houthi egy olyan csoport vezetője, amely Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményeket hajtott végre. A huthi erők 2014 szeptemberében elfoglalták Szanaát, majd 2015 januárjában megkísérelték egyoldalúan elmozdítani Jemen legitim kormányát, a helyére pedig egy olyan illegitim kormányzó hatóságot akartak helyezni, amelyben a huthik vannak többségben. Al-Houthi 2004-ben, bátyja, Hussein Badredden al-Houthi halálát követően vette át a jemeni huthi mozgalom irányítását. A csoport vezetőjeként többször is azzal fenyegette a jemeni hatóságokat, hogy további zavargásokat fog szítani, amennyiben nem teljesítik követeléseit, emellett fogva tartotta Hadi elnököt, a miniszterelnököt és a kabinet több fontos tagját. Hadi elnök később Ádenbe szökött. A huthik ekkor újabb offenzívát indítottak Áden irányába, amelyben Saleh korábbi elnökhöz és annak fiához, Ahmed Ali Salehhez hű katonai egységek is részt vettek.

5. Ahmed Ali Abdullah Saleh (más néven: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar) Tisztsége: volt nagykövet, volt dandártábornok. Születési idő:1972.7.25.Állampolgársága: jemeni. Útlevélszám: a) (az alábbi diplomata személyazonosító szám: 31/2013/20/003140 szerinti) Ahmed Ali Abdullah Saleh névre kiállított jemeni útlevélszám: 17979; b) az Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar névre 2005.11.8.-án kiállított jemeni útlevélszám: 02117777; c) az Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar névre 2014.12.3.-án kiállított jemeni útlevélszám: 06070777. Cím: Egyesült Arab Emírségek. Egyéb adatok: Kulcsszerepet játszott a huthik katonai térnyerésének elősegítésében. Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményekben vett részt. Ahmed Saleh a Jemeni Köztársaság korábbi elnökének, Ali Abdullah Salehnek a fia (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh a Bayt al-Ahmar néven ismert térségből származik, amely mintegy 20 km-re fekszik Szanaa-tól, a fővárostól délkeletre. Diplomata személyazonosító igazolvány száma: 31/2013/20/003140, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma által 2013.7.7.-én Ahmed Ali Abdullah Saleh névre kiállítva; aktuális állapota: visszavonva. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015.4.14. (módosítva: 2015.9.16.). A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: Ahmed Ali Saleh azon munkálkodott, hogy aláássa Hadi elnök hatalmát, meghiúsította Hadi elnöknek a fegyveres erők megreformálására irányuló kísérleteit, és hátráltatta Jemennek a demokráciára való békés áttérését. Kulcsszerepet játszott a huthik katonai térnyerésének elősegítésében. Ahmed Ali Saleh 2013. február közepe óta több ezer új puskát adott át a köztársasági gárda brigádjainak és közelebbről meg nem határozott törzsi sejkeknek. A fegyvereket eredetileg 2010-ben szerezték be azzal a céllal, hogy egy későbbi időpontban politikai előnyökért cserébe elnyerjék velük az adományozottak lojalitását. Ahmed Ali Saleh azt követően is megtartotta a jemeni köztársasági gárda parancsnoki tisztségét, hogy apja, Ali Abdullah Saleh, a Jemeni Köztársaság korábbi elnöke 2011-ben távozott elnöki posztjáról. Valamivel több mint egy évvel később Hadi elnök felmentette Salehet tisztségéből, ő azonban ezt követően is megőrizte jelentős befolyását a jemeni hadseregben. Az ENSZ 2014 novemberében vette jegyzékbe Ali Abdullah Salehet a 2140. sz. ENSZ BT-határozat alapján.

6. Sultan Saleh Aida Aida Zabin Egyéb adatok: A Criminal Investigation Department (bűnügyi nyomozási részleg - CID) igazgatója Szanaában. Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményekben vett részt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2021.2.25. A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: Sultan Saleh Aida Aida Zabin Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményekben - többek között az alkalmazandó nemzetközi humanitárius jog megsértésében és Jemenben elkövetett emberi jogi visszaélésekben - vett részt. Sultan Saleh Aida Aida Zabin a Criminal Investigation Department (bűnügyi nyomozási részleg - CID) igazgatója Szanaában. Jelentős szerepet játszott a megfélemlítés politikája, valamint szisztematikus letartóztatások, fogva tartás, kínzás, szexuális erőszak és nemi erőszak alkalmazásában politikailag aktív nőkkel szemben. Zabin a CID igazgatójaként közvetlenül felelős vagy beosztásánál fogva felelős a következő cselekményekért és bűnrészes azokban: számos fogvatartási helyszín - többek között házi őrizet, rendőrőrsök, hivatalos börtönök és fogdák, valamint titkos fogdák - igénybevétele. Ezeken a helyszíneken nők - köztük legalább egy kiskorú - erőszakos eltüntetésére, többszöri kihallgatására, megerőszakolására, kínzására, az időben történő orvosi ellátás megtagadására, valamint kényszermunkának való alávetésére került sor. Néhány esetben közvetlenül maga Zabin végezte a kínzást.

7. Saleh Mesfer Saleh Al Shaer (más néven: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; c)Saleh Mesfer al Shaer; d) Saleh al Shae; e) Saleh al Sha'ir; f) Abu Yasser). Eredeti írásmód: الشاعر صالح مسفر صالح Tisztsége: vezérőrnagy, a húszik ellenfelei tulajdonában lévő ingatlanok és pénzeszközök "igazságügyi letétkezelője". Cím: Yemen. Születési hely: Al Safrah, Sa'dah Governorate, Yemen. Állampolgárság: jemeni. Útlevélszám: a) jemeni szám: 05274639, kiállítás dátuma: 2013.10.7. (lejárat dátuma: 2019.10.7.); b) jemeni szám: 00481779 kiállítás dátuma: 2000.12.9. (lejárat dátuma: 2006.12.9.) Nemzeti személyazonosító szám: a) jemeni 1388114; b) jemeni 10010057512. Egyéb adatok: Húszi "logisztikai védelmi miniszterhelyettesként" hozzásegítette a húszikat csempészett fegyverek megszerzéséhez. "Igazságügyi letétkezelőként" közvetlenül részt vesz a húszik által letartóztatott vagy Jemenből menekülésre kényszerített magánszemélyek tulajdonát képező vagyontárgyak és jogalanyok széles körben elterjedt, jogellenes eltulajdonításában. Személyleírása: szemszín: barna; hajszín: ősz; bőrszín: közepes; testalkat: vékony; magasság (láb/hüvelyk): nem ismert; súly (font): nem ismert; Klán: a Hasid törzsi szövetség tagja. Az INTERPOL-ENSZ BT szankciós adatlapokat tartalmazó oldalán megjelenítendő fénykép: Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlap linkje: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2021.11.9. A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: A Biztonsági Tanácsnak a 2140. sz. határozat alapján létrehozott bizottsága - iránymutatásai 5. szakaszának g) pontjával összhangban - elérhetővé tesz egy szöveges összefoglalást azon egyének, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének indokolásáról, akiket, illetve amelyeket felvett a szankciós jegyzékébe. Az a dátum, amelyen a szöveges összefoglalás felkerült a bizottság honlapjára:2021. november 9. Saleh Mesfer Saleh Al Shaer jegyzékbe vételére 2021. november 9-én, a 2140 (2014) sz. határozat 11. és 15. pontja, valamint a 2216 (2015) sz. határozat 14. pontja alapján került sor, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában és 18. pontjának c) alpontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumok. Saleh Mesfer Saleh Al Shaer olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, továbbá támogatást nyújt ilyen tevékenységekhez. Ebbe beletartozik olyan cselekmények irányítása is, amelyek sértik Jemenben az alkalmazandó nemzetközi humanitárius jogot. További információk: Az ENSZ szakértői csoportjának 2019. augusztus 28-i beadványára hivatkozva elmondható, hogy Saleh Mesfer Saleh Al Shaer részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, és ezzel eleget tesz a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumoknak. A húszik "logisztikai védelmi miniszterhelyetteseként" Saleh Mesfer Saleh Al Shaer hozzásegítette a húszikat csempészett fegyverek megszerzéséhez. Jegyzékbevétele ahhoz is kapcsolódik, hogy "igazságügyi letétkezelőként", a nemzetközi humanitárius jogot megsértve, 2018 elejétől kezdve közvetlenül részt vesz a húszik által letartóztatott vagy Jemenből menekülésre kényszerített magánszemélyek tulajdonát képező vagyontárgyak és jogalanyok széles körben elterjedt jogellenes eltulajdonításában. Saleh Mesfer Saleh Al Shaer felhasználta hatalmát, a családtagjaiból álló szanaai székhelyű hálózatot, egy különleges büntetőbíróságot, a nemzetbiztonsági irodát, a központi bankot, a jemeni kereskedelmi és ipari minisztérium cégnyilvántartási szolgáltatásait, valamint néhány magánbankot arra, hogy önkényesen, megfelelő bírósági eljárás vagy jogorvoslati lehetőség nélkül megfosszon kiválasztott magánszemélyeket és szervezeteket vagyonuktól.

8. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari (más néven: a) Mohammad Al-Ghamari). Eredeti írásmód: الغماري محمد عبدالكریم Tisztsége: vezérőrnagy, húszi vezérkari főnök. Cím: Yemen. Születési idő: a) 1979; b) 1984. Születési hely: Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen. Állampolgárság: jemeni. Egyéb adatok: Húszi katonai vezérkari főnökként vezető szerepet játszik azon húszi katonai tevékenységek irányításában, amelyek közvetlenül fenyegetik Jemenben - többek között Maribban - a békét, a biztonságot és a stabilitást, továbbá vezető szerepet játszik a Szaúd-Arábia elleni, határon átnyúló támadások lebonyolításában. Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapokat tartalmazó oldalán megjelenítendő fénykép: Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlap linkje: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2021.11.9. A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: A Biztonsági Tanácsnak a 2140. sz. határozat alapján létrehozott bizottsága - iránymutatásai 5. szakaszának g) pontjával összhangban - elérhetővé tesz egy szöveges összefoglalást azon egyének, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének indokolásáról, akiket, illetve amelyeket felvett a szankciós jegyzékébe. Az a dátum, amelyen a szöveges összefoglalás felkerült a bizottság honlapjára:2021. november 9. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari jegyzékbe vételére 2021. november 9-én, a 2140 (2014) sz. határozat 11. és 15. pontja, valamint a 2216 (2015) sz. határozat 14. pontja alapján került sor, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában és 18. pontjának c) alpontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumok. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, továbbá támogatást nyújt ilyen tevékenységekhez. További információk: Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari jegyzékbe vételére olyan húszi katonai műveletekben való részvételért és az ezekben játszott vezető szerepért került sor, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumok. Húszi katonai vezérkari főnökként Al-Ghamari játssza a vezető szerepet azon húszi katonai tevékenységek irányításában, amelyek közvetlenül fenyegetik Jemenben a békét, a biztonságot és a stabilitást, továbbá a Szaúd-Arábia elleni, határon átnyúló támadások lebonyolításában. A közelmúltban elvállalta a Marib kormányzóságban található, a jemeni kormány fennhatósága alá tartozó terület elleni nagyszabású húszi offenzíva vezetését. A maribi offenzíva súlyosbítja a humanitárius válságot Jemenben, mivel közel egymillió kiszolgáltatott helyzetben lévő belső menekültet tesz ki az újabb kényszerű lakóhelyelhagyás kockázatának, civilek halálát okozza és a konfliktus szélesebb körű eszkalálódásához vezet. - Portréja az Al Estiklal híroldalon: "Muhammad Al-Ghamari; The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian »Revolutionary Guards« Experience To Yemen" (Muhammad Al-Ghamari: a húszi vezető, aki elhozta Jemenbe az Iráni Forradalmi Gárda tapasztalatait) (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Al Mashhad al-Yemeni (arab nyelven) - "Insurgency Leader Al-Huthi Appoints Prominent Commander To Lead Fighting in Al Hudaydah" (Al-Huthi, a felkelés vezetője prominens parancsnokot nevezett ki a harcok élére El-Hudajdában) (https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Al Mashhad al-Yemeni (arab nyelven) - Arab nyelvű beszámoló Al-Ghamari főparancsnoki kinevezéséről Maribban (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Al Manar TV - "Yemeni Chief of Staff: Ready for Long-Term War with Saudi-led Coalition States" (Jemeni vezérkari főnök: készen állunk a hosszú háborúra a szaúdi vezetésű koalíciós államok ellen) (http://english.manartv.com.lb/842052) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Al Marjie (arab nyelven) - Al-Ghamari portréja (https://www.almarjie-paris.com/1479) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Al Jazeera - "Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia" (A húszik azt állítják, hogy megtámadták a szaúdi Aramco cég létesítményét és a Patriot rendszert) (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-patriot-targets-in-jazan) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Human Rights Watch - "Houthi Landmines Kill Civilians, Block Aid" (A húszi gyalogsági aknák civil életeket követelnek és elzárják a segélyek útját) (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - The Missile War in Yemen: Report by Center for International and Strategic Studies (A jemeni rakétaháború: a Center for International and Strategic Studies jelentése) (https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Mines And IEDs Employed By Houthi Forces On Yemen's West Coast: Report by Conflict Armament Research (A húszi erők által Jemen nyugati partján használt aknák és rögtönzött robbanószerkezek: a Conflict Armament Research jelentése) (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.]

9. Yusuf Al-Madani Eredeti írásmód: یوسف المداني Rendfokozat: vezérőrnagy. Tisztsége: A húszik ötödik katonai körzetének parancsnoka. Cím: Yemen. Születési idő: 1977. Születési hely: Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen. Állampolgárság: jemeni. Egyéb adatok: A húszi erők prominens vezetőjeként és a jemeni El-Hudajda, Haddzsa, El-Mahvít és Rajma kormányzóságok erőinek parancsnokaként veszélyezteti a békét, a biztonságot és a stabilitást Jemenben. 2021-ben kirendelték a Maribot célzó offenzívához. Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapokat tartalmazó oldalán megjelenítendő fénykép: Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlap linkje: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2021.11.9. A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: A Biztonsági Tanácsnak a 2140. sz. határozat alapján létrehozott bizottsága - iránymutatásai 5. szakaszának g) pontjával összhangban - elérhetővé tesz egy szöveges összefoglalást azon egyének, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének indokolásáról, akiket, illetve amelyeket felvett a szankciós jegyzékébe. Az a dátum, amelyen a szöveges összefoglalás felkerült a bizottság honlapjára:2021. november 9. Yusuf Al-Madani jegyzékbe vételére 2021. november 9-én, a 2140 (2014) sz. határozat 11. és 15. pontja, valamint a 2216 (2015) sz. határozat 14. pontja alapján került sor, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában és 18. pontjának c) alpontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumok. Yusuf Al-Madani olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, továbbá támogatást nyújt ilyen tevékenységekhez. További információk: Yusuf Al-Madani jegyzékbe vételére olyan húszi katonai műveletekben való részvételért és az ezekben játszott vezető szerepért került sor, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumok. Yusuf Al-Madani a húszi erők prominens vezetője és a jemeni El-Hudajda, Haddzsa, El-Mahvít és Rajma kormányzóságok erőinek parancsnoka. 2021-ben kirendelték a Maribot célzó offenzívához. A húszik általi folyamatos újrapozícionálás és az el-hudajdai megállapodásban foglalt tűzszüneti rendelkezések megsértésének egyéb esetei destabilizálták a várost, amely kritikus összeköttetésként szolgál a humanitárius segélyek és az alapvető kereskedelmi áruk számára. Emellett rendszeresek az arról szóló beszámolók is, hogy a húszi támadások civileket és polgári infrastruktúrákat is érintenek el-Hudajdában és környékén, tovább súlyosbítva azon jemeniek helyzetét, akik a legnagyobb humanitárius szükségletekkel szembesülnek az országban. - Al Masda (arab nyelven) - "Houthis Appoint Acting Defense, Interior Ministers, Members of Supreme Security Committee" (A húszik kinevezték a megbízott védelmi és belügyminisztert, valamint a legfelsőbb biztonsági bizottság tagjait) (https://almasdaronline.com/article/67627) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Saba (arab nyelven) Report Says Head of Al-Huthi Supreme Political Council Visits Navy Missiles Exhibition (Beszámolók szerint a húszik legfelsőbb politikai tanácsának feje a haditengerészeti rakéták kiállításán járt) (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Aden Al Hadath (arab nyelven) -'Dissident Figure' Says 'Abd-al-Malik Al-Huthi Has Leukemia, Identifies 'Likely Successor' (Egy "disszidens" szerint Abd-al-Malik Al-Huthi leukémiában szenved és megnevezte "valószínű utódját") (https://aden-alhadath.info/news/35501) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.] - Mohammad Ali al-Houthi Twitter-fiókja, 2018. február 2.: Al Huthi közös képet posztolt Yusuf Al-Madanival. A Twitteren közzétett szöveg nagyjából azt jelenti: "tegnap Abu Husseinnel, az élő mártírral" (Abu Hussein Yusuf Al-Madani beceneve). - Al Jazeera - "Recordings: Houthi leaders planned general's killing" (Felvételek szerint húszi vezetők rendelték el a tábornok meggyilkolását) (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [legutóbbi hozzáférés: 2021. október 19.]

10. Mansur Al-Sa'adi Eredeti írásmód: منصور السعادي Tisztsége: vezérőrnagy, Jemen haditengerészetének és partvédelmi erőinek húszi parancsnoka Születési idő: 1988 Születési hely: Yemen Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Mansoor Ahmed Al Saadi b) Mansur Ahmad al-Sa'adi c) Abu Sajjad Állampolgárság: jemeni Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Cím: Yemen Jegyzékbe vétel dátuma:2022. szeptember 26.Egyéb információ: A húszi haditengerészet vezérkari főnöke, aki felelős a Vörös-tengeren a nemzetközi hajózás ellen elkövetett halálos támadások megtervezéséért és irányításáért, és aki vezető szerepet tölt be a húszi haditengerészeti erőfeszítésekben, amelyek közvetlenül fenyegetik Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását. Személyleírása: Szemszín: barna; Hajszín: barna. Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlap linkje: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: A Biztonsági Tanácsnak a 2140. sz. határozat alapján létrehozott bizottsága - iránymutatásai 5. szakaszának h) pontjával összhangban - elérhetővé tesz egy szöveges összefoglalást azon egyének, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének indokolásáról, akiket, illetve amelyeket felvett a szankciós jegyzékébe. Az a dátum, amelyen a szöveges összefoglalás felkerült a bizottság honlapjára: 2022. szeptember 26. Mansur Al-Sa'adi jegyzékbe vételére 2022. szeptember 26-án került sor a 2140 (2014) sz. határozat 11. és 15. pontjának alapján, mivel teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt - és többek között a 2216 (2015) határozat 19. pontjában pontosított - jegyzékbevételi kritériumok. Mansur Al-Sa'adi olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, továbbá támogatást nyújt ilyen tevékenységekhez, beleértve a célzott fegyverembargó megsértését is. További információk: Mansur Al-Sa'adi jegyzékbe vételére olyan húszi haditengerészeti műveletekben való részvételért és az ezekben játszott vezető szerepért került sor, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt jegyzékbevételi kritériumok. A húszi haditengerészet vezérkari főnökeként Mansur Al-Sa'adi felelős a Vörös-tengeren a nemzetközi hajózás ellen elkövetett halálos támadások megtervezésért és irányításáért. A húszi haditengerészet több alkalommal helyezett el tengeri aknákat, ami - ahogy azt nemzetközi emberi jogi szervezetek is hangsúlyozták - kockázatot jelent a kereskedelmi hajókra, a halászhajókra és a humanitárius segélyeket szállító hajókra. Mansur Al-Sa'adi a 2216 (2015) határozat 14. pontjában rögzített célzott fegyverembargót megsértve segítséget nyújt a jemeni húszikhoz irányuló fegyvercsempészetben is. Az aktív katonai szerep igazolása: - Al-Sharea News (arab nyelven) - (Kik állnak a húszi támadások mögött?) (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (1) (»Mansour Al-Saadi és Ahmed Al-Hamzi, a húszi légierő és haditengerészet két rejtélyes figurája kulcsszerepet játszott a jemeni háborúban, arra is felhasználva befolyását, hogy szaúdi területeket fenyegessen és veszélyeztesse a Vörös-tenger biztonságát.«) (»Az 'Abu Sajjad' becenév Mansour Al-Saadit rejti, aki a Vörös-tenger emírjeként is ismert. Elsődleges felelőse azon haditengerészeti és partvédelmi erő átszervezéséért, amelynek küldetése a koalíció hadihajóinak megzavarása, valamint a nemzetközi közösség zsarolása a hajózási útvonalak fenyegetésével.«) - Yemeni News Agency (SABA) (arab nyelven) - (Qahim, Al-Mushki és Berry tájékoztatást kapott a Hudajda egyes kerületeit célzó agresszív támadások okozta károkról) (https://www.saba.ye/ar/news3174373.htm) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (»A nemzeti csapat tagjaival, Mansour al-Saadi és Muhammad al-Qadri vezérőrnagyokkal együtt tájékoztatást kaptak arról is, hogy milyen mértékű károk érték a lakosság otthonait, az iskolákat, a kórházakat és a kormányzati épületeket Al Durajimi városban, és a Bajt Al Faqih kerületben található Al Dzsah városban.«) - Asharq al-Awsat (angol nyelven) - »Death of Senior Commanders Leaves Houthis in Disarray« (Zűrzavart okoz a húszik között egyes magas rangú parancsnokok halála) (https://english.aawsat.com/home/article/1246521/death-senior-commanders-leaves-houthis-disarray) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (A cikk Mansour Al-Saadira »magas rangú vezetőként« hivatkozik, ugyanakkor tévesen állítja, hogy elhunyt. A cikk kijelenti, hogy Mansour Al-Saadi felelős a fegyvercsempészet felügyeletéért a jemeni partvidéken.) - 26 September News (arab nyelven) - (A haditengerészet a szeptember 21-i forradalom évfordulóját ünnepeli) (https://www.26sep.net/index.php/newspaper/26topstory/24381-21-8) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (»Az eseményen részt vett a haditengerészeti erők vezérkari főnöke, Mansour Al-Saadi vezérőrnagy is.«)

11. Motlaq Amer Al-Marrani Eredeti írásmód: مطلق عامر المراني Tisztsége: a húszi nemzetbiztonsági iroda (National Security Bureau, NSB) (hírszerző ügynökség) (volt) helyettes vezetője Születési idő:1984. jan. 1.Születési hely: Al-Jawf, Yemen Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Mutlaq Ali Aamer Al Marrani b) Abu Emad Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: jemeni Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Cím: Yemen Jegyzékbe vétel dátuma:2022. szeptember 26.Egyéb információ: A húszi nemzetbiztonsági iroda (National Security Bureau, NSB) volt helyettes vezetőjeként egyrészt felügyelte az NSB fogvatartottjait, akiket fogva tartásuk során megkínoztak és egyéb rossz bánásmódban részesítettek, másrészt a nemzetközi humanitárius jogot megsértve megtervezte és irányította humanitárius dolgozók jogellenes letartóztatását és fogva tartását, továbbá a humanitárius segélyek jogellenes eltérítését. Személyleírása: Szemszín: barna; Hajszín: barna. Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlap linkje: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: A Biztonsági Tanácsnak a 2140. sz. határozat alapján létrehozott bizottsága - iránymutatásai 5. szakaszának h) pontjával összhangban - elérhetővé tesz egy szöveges összefoglalást azon egyének, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének indokolásáról, akiket, illetve amelyeket felvett a szankciós jegyzékébe. Az a dátum, amelyen a szöveges összefoglalás felkerült a bizottság honlapjára: 2022. szeptember 26. Motlaq Amer Al-Marrani jegyzékbe vételére 2022. szeptember 26-án került sor a 2140 (2014) sz. határozat 11. és 15. pontjának alapján, mivel teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt - és az ugyanezen határozat 18. pontjának c) alpontjában, valamint a 2216 (2015) határozat 19. pontjában pontosított - jegyzékbevételi kritériumok. Motlaq Amer Al-Marrani Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményekben - többek között az alkalmazandó nemzetközi humanitárius jog megsértésében és emberi jogi visszaélésekben, valamint a humanitárius segítséghez való hozzájutás akadályozásában - vett részt. További információk: Al-Marrani jegyzékbe vételére olyan jogellenes kínzások és fogva tartások miatt került sor, amelyek fenyegetik Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását, köztük olyan cselekmények miatt, amelyek sértik az alkalmazandó nemzetközi humanitárius jogot és Jemenben akadályozzák a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférést, miáltal teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt - és az ugyanezen határozat 18. pontjának c) alpontjában, valamint a 2216 (2015) határozat 19. pontjában pontosított - jegyzékbevételi kritériumok. A húszi nemzetbiztonsági iroda helyettes vezetőjeként Al-Marrani irányította humanitárius dolgozók és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő más személyek letartóztatását, fogva tartását és bántalmazását, továbbá visszaélt hatalmával, és befolyásolta a humanitárius segítség célba juttatását azért, hogy személyes haszonra tegyen szert. Az ENSZ Jemennel foglalkozó szakértői csoportja a 2018. évi zárójelentésében dokumentálta ezeket a tevékenységeket (lásd: S/2018/594,193. pont). Amint azt a Jemennel foglalkozó szakértői csoport is dokumentálta, Al-Marrani felügyelte az NSB fogvatartottjait, akiket a jelentések szerint fogva tartásuk során megkínoztak és más rossz bánásmódban részesítettek. Emellett felelős vállalatvezetők és bankigazgatók zsarolásáért, megfélemlítéséért és jogellenes letartóztatásáért, és azzal fenyegette meg őket, hogy összeesküvéssel és az ellenségnek való kémkedéssel vádolja meg őket, ha nem tesznek eleget a bíróság letétkezelésre vonatkozó ítéleteinek. Az emberi jogi jogsértésekben betöltött szerepet dokumentálják a következők: - a Human Rights Watch jelentése (angol nyelven) - »Yemen: Houthi Hostage Taking« (Jemen: húszik általi túszejtések)https://www.hrw.org/news/2018/09/25/yemen-houthi-hostage-taking#) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (2) - Al Ain News (arab nyelven) - »Amer al-Marrani: az ember a húszik fekete missziói mögött« (https://al-ain.com/article/amer-marani-yemen) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (»A negyedik testvér, Mutlaq Al-Marrani a húszi milíciáktól a dandártábornoki rang mellett az Abu Emad becenevet kapta. Terrorista tevékenységei nemzetközi aggodalomra adnak okot, mivel a hírszerzés egyik legveszélyesebb vezetője, aki részt vesz a jemeniek életének kirívó módon való feldúlásában.«) - Al Marjie (arab nyelven) - »Abu Imad Al-Marani: a húszik vezetője nőket toboroz és segélyalapokat fosztogat« (https://www.almarjie-paris.com/15182) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (»A nő megerősítette azt is, hogy Al-Marani fiatal nőket toborzott, akiknek a húsziknak kellett dolgozniuk, és »arra kényszerítette őket, hogy obszcén videókat készítsenek, amikkel aztán később nyomást gyakorolt rájuk, illetve megzsarolta őket, hogy teljesítsék megbízásukat«. Letartóztatta egyes szervezetek alkalmazottait és tisztviselőit, és így bizonyos feltételeket tudott szabni ezeknek a szervezeteknek. Több tucat lányt is toborzott, visszaélve azzal, hogy pénzre van szükségük, és ezeket a lányokat aztán az ellenségeihez küldte, hogy csábítsák el azokat.«) - Al Arabiya (arab nyelven) - »Sokkoló részletek az amerikai szankciók sújtotta húszi vezetőkről« (تفاصیل "مرعبة "عن قیادات حوثیة طالتھا عقوبات أمیركیة) (alarabiya.net) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] (»Al-Marrani részt vett az elrabolt személyek súlyos bántalmazásában és kínzásában. Samira-Al-Houri aktivista és korábbi jemeni fogvatartott felfedte, hogy Al-Marrani az erkölcsöt sértő és pénzügyi bűncselekményeket követett el, politikai és törzsi személyiségeket befolyásolt, és magára vállalta a fiatal lányok toborzását azzal a céllal, hogy kémkedést folytassanak a nemzetközi szervezetek és az ENSZ személyzetének tevékenységét illetően. Ezenfelül a jelentések szerint adókat vetett ki ezekre a szervezetekre, és hatalmas összegeket, több millió dollárt osztott ki saját emberei között, akik félnek brutalitásától és fenyegetéseitől.«) - Al-Mashhad al-Araby (arab nyelven) - »Mi a szerepe a milíciáknak a segélyszervezetek zsarolásában?« (https://almashhadalaraby.com/news/133104) [legutóbbi hozzáférés: 2022. február 11.] A bizottság szankciójegyzékének módosításaival kapcsolatos sajtóközlemények a bizottság honlapjának »Sajtóközlemények« részében találhatók az alábbi URL-címen: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases A bizottság szankciójegyzékének HTML, PDF és XML formátumban elérhető frissített változata a következő URL-címen érhető el: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials - Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának konszolidált jegyzéke szintén frissül a bizottság szankciójegyzékének valamennyi módosítását követően, és a következő URL-címen érhető el: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

12. Ahmad Al-Hamzi Eredeti írásmód: أحمد الحمزي Tisztsége: vezérőrnagy, a húszi légierő és légvédelmi erők parancsnoka Születési idő: 1985. Születési hely: Sana'a, Yemen Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Ahmad 'Ali al-Hamzi b) Ahmad 'Ali Ahsan al-Hamzi c) Ahmed Ali al-Hamzi d) Muti al-Hamzi Állampolgársága: jemeni Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Cím: Yemen Jegyzékbe vétel dátuma:2022. október 4.Egyéb információ: Ahmad Al-Hamzi a húszi légierő és légvédelmi erők, valamint ezen erők pilóta nélküli légi járművekkel foglalkozó programja parancsnokaként vezető szerepet játszik azon húszi katonai tevékenységekben, amelyek közvetlenül fenyegetik Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását . Személyleírása: Szemszín: barna; Hajszín: barna. Az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlap linkje: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ: A Biztonsági Tanácsnak a 2140. sz. határozat alapján létrehozott bizottsága - iránymutatásai 5. szakaszának h) pontjával összhangban - elérhetővé tesz egy szöveges összefoglalást azon egyének, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének indokolásáról, akiket, illetve amelyeket felvett a szankciós jegyzékébe. Az a dátum, amelyen a szöveges összefoglalás felkerült a bizottság honlapjára: 2022. október 4. Ahmad Al-Hamzi jegyzékbe vételére 2022. október 4-én került sor a 2140 (2014) sz. határozat 11. és 15. pontjának alapján, mivel teljesülnek a 2140 (2014) sz. határozat 17. pontjában foglalt - és többek között a 2216 (2015) sz. határozat 19. pontjában pontosított - jegyzékbevételi kritériumok. Ahmad Al-Hamzi olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek fenyegetést jelentenek a békére, a biztonságra és a stabilitásra Jemenben, továbbá támogatást nyújt ilyen tevékenységekhez, beleértve a célzott fegyverembargó megsértését is. További információk: A húszi légierő és légvédelmi erők, valamint ezen erők pilóta nélküli légi járművekkel foglalkozó programja parancsnokaként Al-Hamzi fegyvereket szerzett be a jemeni polgárháborúban való felhasználásra, megsértve ezzel a 2216 (2015) sz. határozat 14. pontjában rögzített célzott fegyverembargót. A húszi haderők Al-Hamzi parancsnoksága alatt pilóta nélküli légi járművek segítségével célzott támadásokat hajtottak végre. Al-Hamzit felelősség terheli a húszi erők által civilekkel, szomszédos nemzetekkel, valamint nemzetközi vizeken közlekedő kereskedelmi hajókkal szemben elkövetett támadások irányításáért. Az aktív katonai szerep igazolása: - Al-Sharea News (arab nyelven) - "The Masterminds of the Houthi Attacks" (A húszi támadások szellemi atyjai) (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [Legutóbbi hozzáférés:2022. február 11.] ("Mansour Al-Saadi és Ahmed Al-Hamzi, a húszi légierő és haditengerészet két rejtélyes figurája kulcsszerepet játszott a jemeni háborúban, arra is felhasználva befolyását, hogy szaúdi területeket fenyegessen és veszélyeztesse a Vörös-tenger biztonságát.")

B. SZERVEZETEK

1. A HÚSZIK (THE HOUTHIS) ( 1 ) (más néven: a) ANSARALLAH; b) ANSAR ALLAH; c) ISTEN PARTIZÁNJAI (PARTISANS OF GOD); d) ISTEN TÁMOGATÓI (SUPPORTERS OF GOD).

Információ: A húszik (Houthis) Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető cselekményekben vettek részt.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2022.2.24.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A húszik (The Houthis) Jemenben civileket és polgári infrastruktúrát érintő támadásokban vettek részt, a politikailag aktív és foglalkoztatásban álló nők ellen szexuális erőszakot és elnyomást alkalmaztak, gyermekek toborzásában és bevetésében vettek részt, többek között vallási és nemzetiségi hovatartozáson alapuló erőszakra uszítottak csoportok ellen, valamint megkülönböztetés nélkül használtak gyalogsági aknákat és rögtönzött robbanószerkezeteket Jemen nyugati partján. A húszik továbbá akadályozták a Jemenbe irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az azokhoz való hozzáférést vagy azok szétosztását.

A húszik vízi rögtönzött robbanószerkezetek és tengeri aknák felhasználásával támadásokat hajtottak végre a Vörös-tengeren folytatott kereskedelmi hajózás ellen.

A húszik több alkalommal elkövettek határokon átnyúló terrortámadásokat is a Szaúd-arábiai Királyságban és az Egyesült Arab Emírségekben a polgári lakosság és a polgári infrastruktúra ellen, és azzal fenyegettek, hogy szándékosan polgári helyszíneket vesznek célba.

II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK TÁJÉKOZTATÓ HONLAPJAI ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) A 2. cikket nem kell alkalmazni erre a szervezetre.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R1352 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R1352&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R1352-20230216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R1352-20230216&locale=hu

Tartalomjegyzék