A Szegedi Ítélőtábla Pf.20074/2018/5. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 155/A. §, 342. §, (1) bek., 343. §, (1) bek., 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 1. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:7. §] Bírók: Bálind Attila, Bánfalvi-Bottyán Csilla, Kiss Gabriella

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf.I.20.074/2018/5. szám

A Szegedi Ítélőtábla a dr. Balogh Tamás ügyvéd által képviselt felperes neve (címe) szám alatti lakos felperesnek - a dr. Törőcsikné dr. Király Katalin ügyvéd (címe) által képviselt I.rendű alperes neve (címe) szám alatti székhelyű I. rendű és II.rendű alperes neve (címe) szám alatti székhelyű II. rendű alperesek ellen sajtó-helyreigazítás iránt indított perében a Szolnoki Törvényszék 2017. december 20. napján kelt 6.P.21.369/2017/8. sorszámú ítélete ellen a felperes részéről 9. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta a következő

Í T É L E T E T :

Az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, megfellebbezett rendelkezését helybenhagyja.

Az előzetes döntéshozatal elrendelése iránti kérelmet elutasítja.

Kötelezi a felperest, 15 nap alatt fizessen meg az I. rendű alperesnek 24.000,- (Huszonnégyezer) forint másodfokú eljárási költséget és az államnak - külön felhívásra - 48.000,- (Negyvennyolcezer) forint le nem rótt fellebbezési eljárási illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

Az I. rendű alperes (dátum)-i lapszáma 1. oldalán cikk jelent meg (cikk címe) címmel, mely az újság 3. oldalán folytatódott. A cikk első és második bekezdése így szólt:

"(Személy 1 neve) közvetlenségével hamar megnyerte a résztvevők szimpátiáját, a pulpitus megmozgatásával "átrendezte" a termet, hogy közelebb kerüljön a hallgatósághoz. Kész kerek prezentációval érkezett, ám néhány kérdésére adott válasz meggyőzte arról, hogy a terembe ülők mindegyike hallott már a migrációról, (személy 2 neve)-ről, az ő terveiről, és arra a kérdésre sem tette fel senki a kezét, hogy ezzel a témával nem kell foglalkozni. Így lemondott a jól átgondolt előadásról és a számok, adatok többségéről, inkább néhány olyan gondolatot emelt ki, ami a hátteret segített megvilágítani. Tekintettel volt a helyszínre is, ahol a város korábbi polgármestere és képviselője (felperes neve) önkormányzati képviselőként előterjesztést nyújtott be a migránsok érdekében, a (népcsoport) türelmét, empátiáját felemlegetve, mivel véleménye szerint ők is betelepülők.

- Ez sületlenség, ami arra utal, hogy aki ezt hiszi, az a vendéget a betörőtől nem tudja megkülönböztetni, hiszen a (népcsoport)-ot a teljes királyi hatalmában lévő IV. Béla hívta be és telepítette le szerződéses feltételekkel. Őseink vállalták új hazájuk fegyveres védelmét, amiért kiváltságokban részesültek."

A cikk megjelent az újság weboldalán is.

A felperes 2017. november 19-én egyszerű, aláírás nélküli e-mailben helyreigazító közlemény közzétételét kérte az I. rendű alperes főszerkesztőjétől és a II. rendű alperesi kiadótól. A helyreigazítási kérelem aláírt formában postai úton az I. rendű alpereshez 2017. december 5-én, a II. rendű alpereshez pedig 2017. november 21-én érkezett meg.

A felperes 2017. december 4-én érkezett keresetlevelében elsősorban az alpereseket egyetemlegesen, másodsorban az I. rendű alperest kérte a korábban nekik címzett kérelmével egyező alábbi helyreigazító közlemény közzétételét kérte:

"HELYREIGAZÍTÓ KÖZLEMÉNY

Tisztelt Olvasók!

Az (újság neve) (dátum)-i számában a (weboldal neve) weboldalán, (cikk címe) címmel, cikket közöltünk (személy 1 neve) (város neve)-i konzultációjáról. A cikkben valótlanul állítottuk, hogy a város korábbi polgármestere és képviselője (felperes neve), önkormányzati képviselőként előterjesztést nyújtott be a migránsok érdekében, a (népcsoport) türelmét, empátiáját felemlegetve, mivel véleménye szerint ők is betelepülők.

A valóság az, hogy (felperes neve) a (város neve)-ben élők boldogulása és az ország EU-s tagságából származó, rá háruló kötelezettségek teljesítése érdekében, módosító indítványt nyújtott be. (Felperes neve) indítványában nem emlegette fel a (népcsoport) türelmét és empátiáját. (Felperes neve) nem állította azt sem, hogy a (népcsoport) betelepülők. (Felperes neve) szerint (város neve) lakói a (népcsoport), a kabán kultúrájú ászi törzsekhez kapcsolódó, iráni nyelvet beszélő alán törzsek, Magyarország területére a XIII. században bevándorolt és befogadott népcsoport leszármazói, kulturális értékeinek méltó örökösei.

Tévedéseinkért, valamint a sületlenségre vonatkozó megjegyzésünkért (felperes neve) és az Olvasóink elnézését kérjük! Sajnáljuk, hogy nem mutattuk be (felperes neve) módosító indítványának valós tartalmát, hanem az erről szóló valótlan és hamis közlésekre irányítottuk olvasóink figyelmét. A jövőben azon leszünk, hogy elősegítsük a vélemény-nyilvánítás szabadsága és a közügyek vitatásához való jog érvényesülését, a kormányzat tevékenységének vizsgálatával betöltsük a "társadalom éber őre" szerepét.

(főszerkesztő neve)

főszerkesztő"

Érvelése szerint valótlan tényállítás, hogy előterjesztést nyújtott be a migránsok érdekében. (Város neve) Városi Önkormányzat képviselő-testületéhez önkormányzati képviselőként valójában módosító indítvánnyal élt 2016. február 10-én, melynek 6. pontja azt tartalmazta, hogy a befogadás nyilván nem lehet korlátlan, sem ellenőrizetlen, hiszen a bevándorláshoz társadalmi kockázatok is kapcsolódnak.

Az I. rendű alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Nem vitatta, hogy a felperes e-mailben kérte a helyreigazító közlemény közzétételét, azonban véleménye szerint az csak akkor hatályos, ha minősített aláírással kerül továbbításra. A postai úton kézbesített kérelem alapján viszont a jogszabályban meghatározott, helyreigazító közlemény közzétételére nyitvaálló határidő még nem telt el.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!