32001R1386[1]

Az Europai Parlament És A Tanács 1386/2001 rendelete (2001. június 5.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló vállalkozókra, illetve családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet, valamint az 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2001 rendelete

(2001. június 5.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló vállalkozókra, illetve családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet, valamint az 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Indokolt az 1408/71/EGK [4], illetve az 574/72/EGK [5] tanácsi rendeletek bizonyos mértékű módosítása. Ezek a módosítások a tagállamok szociális biztonsággal kapcsolatos jogszabályaiban bekövetkezett változásokkal függenek össze.

(2) Azt követően, hogy a francia kormány értesítette a Tanács elnökét arról a nyilatkozatról, mely szerint az 1408/71/EGK rendeletet a két francia kiegészítő nyugdíjpénztárra, az ARRCO-ra, illetve az AGIRC-ra is alkalmazni kell, indokoltnak tűnik a rendelet IV. mellékletének C. részét, illetve VI. mellékletét új pontokkal kiegészítve megkönnyíteni az említett rendelet alkalmazását ezekre a rendszerekre, figyelembe véve elsősorban ezeknek a rendszereknek az alapvető rendszerekhez képest kiegészítő jellegét, és azt a tényt, hogy az általuk biztosított ellátásokat a megszerzett időtől függetlenül, az összegyűjtött nyugdíjpontok alapján számítsák.

(3) Tisztázni szükséges, hogy a kötelező osztrák különleges támogatási rendszer alapján biztosított ellátásokat az 1408/71/EGK rendelet III. címe 3. fejezetének megfelelően kell nyújtani.

(4) Az Európai Közösségek Bírósága által 1998. június 11-én a C-275/96. számú Kuusijärvi v. Riksförsäkringsverket ügyben [6] hozott ítéletre tekintettel módosítani kell a VI. melléklet "N. SVÉDORSZÁG" szakaszát.

(5) Indokolt az 574/72/EGK rendelet 34. cikke (5) bekezdésének módosítása annak érdekében, hogy elkülönüljön a 34. cikk (4) bekezdésétől, és így a továbbiakban ne legyen alkalmazandó a meghatározott felső értékhatár tekintetében érvényes visszatérítési eljárásokra olyan tagállamokban, amelyek nem szabályozzák a visszatérítés mértékét a területükön való tartózkodás során felmerült kiadások tekintetében.

(6) Az 574/72/EGK rendelet 93. cikkének (1) bekezdését módosítani kell, hogy az figyelembe vegye a 307/1999/EK tanácsi rendeletet [7], amely az 1408/71/EGK rendelet hatályát a diákokra is kiterjeszti.

(7) Indokolt az 574/72/EGK rendelet 107. cikkének módosítása az euró 1999. január 1-jei bevezetését követően.

(8) A munkavállalók szabad mozgására irányuló célkitűzés megvalósítása érdekében szükséges és indokolt a nemzeti szociális biztonsági rendszerek összehangolásával kapcsolatos szabályok olyan közösségi jogi eszköz révén történő módosítása, amely kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

(9) A 42. cikk kivételével a Szerződés nem rendelkezik a 308. cikkben megállapítottakon túl egyéb jogkörökről ennek a rendeletnek az elfogadására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet IIa., IV. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 574/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 34. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Abban az esetben, ha a tartózkodási állam jogalkotása nem rendelkezik a visszatérítés mértékéről, a hatáskörrel rendelkező intézmény visszatérítést nyújthat az általa alkalmazott kulcsoknak megfelelően, anélkül hogy ehhez az érintett személy hozzájárulására volna szükség. A visszatérítés összege egyetlen esetben sem haladhatja meg a ténylegesen felmerült kiadások összegét."

2. A 93. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatáskörrel rendelkező intézmény köteles az ugyanazon tagállam területén tartózkodó munkavállalók, illetve az önálló vállalkozók, valamint családtagjaik részére a rendelet 19. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően nyújtott természetbeni ellátások, továbbá a rendelet 21. cikke (2) bekezdésének 22., 22a. és 22b. cikkének, 25. cikke (1), (3) és (4) bekezdésének, 26., 31., 34a., illetve 34b. cikkének megfelelően nyújtott természetbeni ellátások tényleges összegét annak az intézménynek a részére visszatéríteni, amely az említett ellátásokat az intézmény könyvelése alapján nyújtotta."

(3) A 107. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A következő rendelkezések alkalmazásában:

a) rendelet: a 12. cikk (2), (3) és (4) bekezdése, a 14d. cikk (1) bekezdése, a 19. cikk (1) bekezdése b) pontjának utolsó mondata, a 22. cikk (1) bekezdése ii. pontjának utolsó mondata, a 25. cikk (1) bekezdése b) pontjának utolsó előtti mondata, a 41. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja, a 46. cikk (4) bekezdése, a 46a. cikk (3) bekezdése, az 50. cikk, az 52. cikk b) pontjának utolsó mondata, az 55. cikk (1) bekezdése ii. pontjának utolsó mondata, a 70. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, a 71. cikk (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának, illetve b) pontja ii. alpontjának utolsó előtti mondata;

b) végrehajtási rendelet: a 34. cikk (1), (4) és (5) bekezdése,

a valamely pénznemben megjelölt összeg valamely más pénznemre történő átváltására alkalmazott árfolyam a Bizottság által számított árfolyam, amelynek alapja a (2) bekezdésben meghatározott bázisidőszak folyamán az Európai Központi Bank által kihirdetett referencia árfolyamok havi átlaga.";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

Az 1. cikket az 1408/71/EGK rendelet IV. melléklete C. része "E. FRANCIAORSZÁG" szakaszának, valamint VI. mellékletének változásait illetően 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

L. Engqvist

[1] HL C 274. E, 2000.9.26., 113. o.

[2] HL C 367., 2000.12.20., 18. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. február 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), valamint a Tanács 2001. május 14-i határozata.

[4] HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb az 1399/1999/EK rendelettel (HL L 164., 1999.6.30., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb az 1399/1999/EK rendelettel módosított rendelet.

[6] [1998] HT I-3419.

[7] HL L 38., 1999.02.12., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1408/71/EGK rendelet IIa., IV. és VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A IIa. melléklet

"O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

szakaszának c), illetve g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) A dolgozó családok adójóváírása (a szociális biztonsági hozzájárulásokról és ellátásokról szóló 1992. évi törvény 123. szakasza (1) bekezdésének b) pontja, a szociális biztonsági hozzájárulásokról és ellátásokról (Észak-Írország) szóló 1992. évi törvény 122. szakasza (1) bekezdésének b) pontja, valamint az adójóváírásról szóló 1999. évi törvény)."

"g) A fogyatékos személyek adójóváírása (a szociális biztonsági hozzájárulásokról és ellátásokról szóló 1992. évi törvény 123. szakasza (1) bekezdésének c) pontja, a szociális biztonsági hozzájárulásokról és ellátásokról (Észak-Írország) szóló 1992. évi törvény 122. szakasza (1) bekezdésének c) pontja, valamint az adójóváírásról szóló 1999. évi törvény)."

2. A IV. melléklet C. része

"E. FRANCIAORSZÁG"

szakaszában a

"Nincs"

szó helyébe a következő szöveg lép:

"A kiegészítő nyugdíjpénztárak keretében nyújtott nyugdíjellátásokra, illetve hozzátartozói ellátásokra vonatkozó valamennyi kérelem, a polgári repülésben alkalmazott hajózó személyzetre vonatkozó kiegészítő nyugdíjpénztár keretében nyújtott hozzátartozói nyugdíjra, illetve hozzátartozói nyugdíjra vonatkozó kérelmek kivételével."

3. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az

"E. FRANCIAORSZÁG"

szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az előző feltételek abban az esetben is érvényesek, ha valamely másik tagállam állampolgárára alkalmazzák azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a tevékenységüket Franciaországon kívül folytató francia munkavállalók közvetlenül, illetve munkáltatójukon keresztül önként csatlakozzanak valamely francia kiegészítő munkavállalói nyugdíjpénztárhoz."

ii.

Az 5. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Az olyan alap- vagy kiegészítő nyugdíjpénztárakban, ahol az öregségi nyugdíjat nyugdíjpontok alapján számítják, a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett elméleti összeg kiszámításakor a hatáskörrel rendelkező intézménynek a bármely más tagállam törvényhozása alatt letöltött valamennyi biztosítási év tekintetében figyelembe kell vennie a nyugdíjpontok számát, amelyet úgy számítanak ki, hogy az általa alkalmazott törvényeknek megfelelően összegyűjtött pontok számát elosztják az e pontoknak megfelelő évek számával."

iii.

A következő ponttal egészül ki:

"9. A rendelet III. címe 3. fejezetének alkalmazásakor a munkavállalókra és a volt munkavállalókra vonatkozó francia törvények egyaránt érvényesek azokra az alapnyugdíjpénztárakra és kiegészítő nyugdíjpénztárakra, amelyekbe az érintett személy tartozik."

b) A

"K. AUSZTRIA"

szakasz a következő ponttal egészül ki:

"7. A különleges támogatásról szóló 1973. november 30-i törvény ("Sonderunterstützungsgesetz") értelmében nyújtott különleges támogatást a rendelet alkalmazásakor öregségi nyugdíjnak kell tekinteni."

c) Az

"N. SVÉDORSZÁG"

szakasz 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A rendelet 72. cikkének alkalmazásakor a szülői ellátáshoz való jogosultságot úgy kell meghatározni, hogy ugyanazt az átlagos jövedelmet tekintik a valamely másik tagállamban letöltött biztosított időszakok alapjául, mint azokét a svédországi biztosítási időszakokét, amelyekhez az előbbieket hozzáadják."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1386 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1386&locale=hu

Tartalomjegyzék