32005D0775[1]

2005/775/EK: A Bizottság határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4235. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 4.)

a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4235. számú dokumentummal történt)

(2005/775/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv értelmében a nem európai országokból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények behozatala - a termés és a vetőmag kivételével - a Közösségbe elvileg nem engedélyezett. Ugyanakkor a 2000/29/EK irányelv lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve hogy megállapításra kerül, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek behurcolásának kockázata.

(2) A 2002/499/EK bizottsági határozat (2) eltérésről rendelkezik a Koreai Köztársaságból származó, különleges feltételek tárgyát képező Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények behozatala kapcsán a termés és a vetőmag kivételével.

(3) Az Egyesült Királyság kérte az eltérés kiterjesztését.

(4) Az eltérést indokolttá tévő helyzet továbbra is változatlan, ezért az eltérés továbbra is alkalmazandó.

(5) A 2002/499/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/499/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A tagállamok 2005 és 2008 között minden év augusztus 1. előtt tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat szerint az említett időpont előtt behozott mennyiségekről, és részletes szakmai jelentést nyújtanak be a melléklet 10. pontjában említett zárlat alatt az ezeken a növényeken elvégzett vizsgálatokról és/vagy tesztekről.

Az importáló tagállam kivételével bármely tagállam, ahová a növényeket szállították 2005 és 2008 között, minden év augusztus 1. előtt szintén részletes szakmai jelentést küld a Bizottságnak és a többi tagállamnak a behozott növényeken az említett időpont előtt, a melléklet 10. pontjában említett zárlat időtartama alatt elvégzett vizsgálatokról és/vagy tesztekről."

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép: "4. cikk A tagállamok a következő időszakok alatt alkalmazhatják az 1. cikkben említett eltéréseket a Közösségbe hozott növényekre:

NövényIdőszak
Chamaecyparis:2004.6.1.–2007.12.31.
Juniperus:2004.11.1–2005.3.31., 2005.11.1.–2006.3.31. és 2006.11.1.–2007.3.31.
Pinus:2004.6.1.–2007.12.31.”

3. A melléklet 3. pontjának második mondatában a "2004" helyébe "minden év" lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/16/EK bizottsági irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 19. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 168., 2002.6.27., 53. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0775 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0775&locale=hu