32002D0499[1]

A Bizottság határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2002) 2251. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. június 26.)

a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről

(az értesítés a C(2002) 2251. számú dokumentummal történt)

(2002/499/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/36/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Egyesült Királyság kérésére,

(1)

A 2000/29/EK irányelv szerint a nem európai országokból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények behozatala a Közösségbe - a gyümölcsök és a magvak kivételével - elvben tilos. A 2000/29/EK irányelv azonban ettől a szabálytól eltérést enged meg, amennyiben megállapítják, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek behurcolásának kockázata.

(2)

A Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala küldöttségének helyszíni látogatását, valamint a Bizottság és a Koreai Köztársaság közötti információcserét követően a Bizottság megállapította, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének kockázata a természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények behozatala esetében, amennyiben a meghatározott feltételeknek eleget tesznek.

(3)

Ezért egy korlátozott időtartamra engedélyezni kell a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérést a meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(4)

Az e határozat alapján adott engedélyt vissza kell vonni, ha megállapítják, hogy a meghatározott feltételek nem elegendőek a károsító szervezetek behurcolásának megelőzésére, vagy azokat nem tartották be.

(5)

Az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamokat felhatalmazzák arra, hogy a gyümölcsök és a magvak kivételével eltérést engedjenek meg a 2000/29/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésétől az adott irányelv III. melléklete A. részének 1. pontjában említett tilalmak tekintetében a Koreai Köztársaságból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozóan.

Ezen eltérésekre való jogosultságuk érdekében a Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényeknek - a gyümölcsök és a magvak kivételével - meg kell felelniük a 2000/29/EK irányelv I. mellékletében, II. mellékletében és IV. melléklete A. része I. szakaszának 43. pontjában megállapított követelményeken felül az e határozat mellékletében meghatározott feltételeknek.

2. cikk

A tagállamok minden év augusztus 1-je előtt tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat szerint az említett időpont előtt behozott mennyiségekről, és részletes szakmai jelentést nyújtanak be a melléklet 10. pontjában említett zárlat alatt az ezeken a növényeken elvégzett vizsgálatokról és/vagy tesztekről.

Az importáló tagállam kivételével bármely tagállam, ahová a növényeket szállították minden év augusztus 1-je előtt szintén részletes szakmai jelentést küld a Bizottságnak és a többi tagállamnak a behozott növényeken az említett időpont előtt, a melléklet 10. pontjában említett zárlat időtartama alatt elvégzett vizsgálatokról és/vagy tesztekről.

3. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot a területükre e határozat alapján behozott minden olyan szállítmányról, amelyről a későbbiekben kiderült, hogy nem felel meg az itt megállapított feltételeknek.

4. cikk

A tagállamok a következő időszakok alatt alkalmazhatják az 1. cikkben említett eltéréseket a Közösségbe hozott növényekre:

NövényIdőtartam
Chamaecyparis2011. január 1-jétől2020. december 31-ig
Juniperus2020. december 31-ig minden év november 1-jétől március 31-ig
Pinus2011. január 1-jétől2020. december 31-ig

5. cikk

Ez a határozat 2002. július 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az e határozat 1. cikkében előírt eltérésre jogosult, Koreai Köztársaságból származó növényekre vonatkozó feltételek

1.

A növények természetesen vagy mesterségesen törpenövésű, a Chamaecyparis Spach, a Juniperus L. vagy a Pinus L. nemzetségbe tartozó növények, vagy a Pinus L. nemzetség esetében vagy teljes egészében a Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) fajba tartoznak, vagy ennek a fajnak egy, a Pinus parviflora Sieb. & Zucc. fajtól eltérő, Pinus fajra alanyként ráoltott oltványai. Ez utóbbi esetben az alanynak nem lehetnek hajtásai.

2.

A növények teljes száma nem haladhatja meg az importáló tagállam által meghatározott mennyiséget, tekintettel a rendelkezésre álló karanténlétesítmény kapacitására.

3.

Az Európai Közösségbe irányuló behozatal előtt a növényeket legalább két egymást követő évig nevelik, gondozzák és alakra nevelik hivatalosan felügyelt ellenőrzési rendszer alá tartozó, hivatalosan bejegyzett faiskolákban. A bejegyzett faiskolák éves jegyzékét legkésőbb minden év március 1-jéig a Bizottság rendelkezésére bocsátják. Ezeket a jegyzékeket haladéktalanul továbbítják a tagállamoknak. A jegyzékek tartalmazzák az ezekben a faiskolákban felnevelt növények számát, amennyiben azokat az e határozatban megadott feltételek alapján a Közösségbe történő szállításra alkalmasnak tekintik.

4.

A Juniperus növények esetében, a Chaenomeles Lindl., a Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. és a Pyrus L. nemzetségbe tartozó növényeket, amelyeket a szállítást megelőző két évben neveltek fel a fent említett természetesen vagy mesterségesen törpenövésű növények faiskoláiban, és azok közvetlen környezetét megfelelő időközönként évente legalább hat alkalommal hivatalosan ellenőrzik az érintett károsító szervezetek jelenléte szempontjából. A Chamaecyparys és a Pinus növények esetében, a Chamaecyparis Spach nemzetségbe és a Pinus L. nemzetségbe tartozó növényeket, amelyeket a fent említett természetesen vagy mesterségesen törpenövésű növények faiskoláiban neveltek, és azok közvetlen környezetét az érintett károsító szervezetek jelenléte szempontjából megfelelő időközönként, évente legalább hat alkalommal hivatalosan ellenőrzik.

Az érintett károsító szervezetek a következők:

a) a Juniperus növényeknél:

- Aschistonyx eppoi Inouye,

- Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada és G. yamadae Miyabe ex Yamada,

- Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

- Popillia japonica Newman,

- bármely más károsító szervezet, amelynek előfordulása nem ismert a Közösségben;

b) a Chamaecyparis növényeknél:

- Popillia japonica Newman,

- bármely más károsító szervezet, amelynek előfordulása nem ismert a Közösségben;

c) a Pinus növényeknél:

- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,

- Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

- Coleosporium phellodendri Komr,

- Coleosporium asterum (Dietel) Sydow,

- Coleosporium eupatorii Arthur,

- Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

- Dendrolimus spectabilis Butler,

- Monochamus spp. (Európán kívüli),

- Popillia japonica Newman,

- Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

- bármely más károsító szervezet, amelynek előfordulása nem ismert a Közösségben.

A növényeket a fent említett károsító szervezetektől mentesnek kell találni ezeken az ellenőrzéseken. A fertőzött növényeket eltávolítják, a többi növényt hatásosan kezelik.

5.

A 4. pontban meghatározott bármely érintett károsító szervezetnek a 4. pont szerint elvégzett ellenőrzések során történő észlelését hivatalosan rögzíteni kell, és a feljegyzéseket a Bizottság számára kérésre át kell adni. A 4. pontban meghatározott károsító szervezetek bármelyikének észlelése esetén a faiskolát megfosztják a 3. pont szerinti besorolásától. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ilyen esetben a bejegyzést csak a következő évben lehet megújítani.

6.

A Közösségbe szánt növényeknek legalább a 3. pontban említett időszak alatt teljesíteniük kell az alábbi feltételeket:

a) legalább ugyanarra az időszakra cserepekben helyezik el vagy a földtől legalább 50 cm-re lévő polcokon, vagy a fonalférgek számára áthatolhatatlan, megfelelően gondozott és növénymaradványoktól mentes padlózaton;

b) a 4. pontban említett ellenőrzéseken a 4. pontban meghatározott érintett károsító szervezetektől mentesnek találják, és az 5. pontban említett intézkedések nem érintik őket;

c) ha a Pinus L. nemzetségbe tartoznak, a Pinus parviflora Sieb. & Zucc. fajtól eltérő Pinus fajra mint alanyra történő ráoltás esetén az alany hivatalosan egészségesnek nyilvánított forrásból származik;

d) felismerhetővé teszik egy olyan jelöléssel, amely egyedi minden egyes növényegyed esetében, és amelyet bejelentettek a Koreai Köztársaság hivatalos növényvédelmi szervezeténél, lehetővé téve a bejegyzett faiskola és a cserépbe ültetés évének azonosítását.

7.

A Koreai Köztársaság hivatalos növényvédelmi szervezete biztosítja a növények azonosíthatóságát a faiskolából való elhozatal idejétől a kivitelre való berakodásig, a szállító járművek fémzárolása vagy más megfelelő módszer alkalmazása révén.

8.

A növényeket és a hozzájuk tapadó vagy a velük érintkező termesztő közeget (a továbbiakban: anyag) egy növény-egészségügyi igazolás kíséri, amelyet a 2000/29/EK irányelv 7. cikkével összhangban a Koreai Köztársaságban állítottak ki, az említett irányelv 6. cikkében meghatározott és az irányelvben megállapított feltételekre, különösen az érintett károsítóktól való mentességre, valamint az 1-7. pontban meghatározott követelményekre irányuló vizsgálat alapján.

Az igazolás a következőket tartalmazza:

a) a bejegyzett faiskola vagy faiskolák nevét;

b) a 6. pontban említett jelöléseket, amennyiben ezek lehetővé teszik a bejegyzett faiskola és a cserépbe ültetés évének azonosítását;

c) az elszállítás előtt alkalmazott utolsó kezelés leírását;

d) a "kiegészítő nyilatkozat" rovatban azt az állítást, hogy "Ez a szállítmány megfelel a 2002/499/EK határozatban megállapított feltételeknek".

9.

Egy tagállamba való behozatalt megelőzően az importőr minden behozatalról előre értesíti az érintett tagállam 2002/29/EK irányelvben említett illetékes hatóságait, feltüntetve:

a) az anyag jellegét;

b) a mennyiséget;

c) a behozatal bejelentett időpontját;

d) a hivatalosan jóváhagyott helyszínt, ahol a növényeket a 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlat alatt tartják.

Az importőröket a behozatal előtt hivatalosan tájékoztatják az 1-12. pontban megállapított feltételekről.

10.

Az anyagot hivatalos belépés utáni növény-egészségügyi zárlat alá helyezik a forgalmazást megelőzően, a Pinus és a Chamaecyparis növények esetében legalább három hónapos aktív növekedési időszakra, a Juniperus növények esetében pedig az aktív növekedési időszakot magába foglaló, április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra, és e zárlat alatt az érintett károsító szervezetektől mentesnek találják őket. Külön figyelmet fordítanak az egyes növényeknél a 6. d) pontban említett jelölés megőrzésére.

11.

A 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlatot:

a) az érintett tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, és hivatalosan jóváhagyott és szakképzett személyzet hajtja végre a 2000/29/EK irányelv 21. cikkében említett szakértők segítségének esetleges igénybevételével az ott meghatározott eljárás szerint;

b) olyan hivatalosan engedélyezett helyszínen kell megvalósítani, amely megfelelő és elegendő kapacitással rendelkezik a károsító szervezetek befogadásához és az anyag gondozásához, hogy a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát ki lehessen küszöbölni;

c) az anyag minden egyes tételén elvégzik:

i. a vizuális vizsgálatot az érkezéskor és utána rendszeres időközönként, figyelembe véve az anyag jellegét és a zárlat alatti fejlettségi fokát, a károsító szervezetekre vagy minden károsító szervezet által okozott tünetre vonatkozóan;

ii. a vizuális vizsgálat során észlelt tünetek megfelelő tesztelését az adott tüneteket okozó károsító szervezetek azonosítása céljából.

12.

Minden tételt, amelyben olyan anyagot találtak, amely nem mentes az érintett károsító szervezetektől a 10. pontban említett, belépés utáni növény-egészségügyi zárlat során, hivatalos felügyelet mellett haladéktalanul megsemmisítenek.

13.

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot a kérdéses károsító szervezetek általi fertőzöttségről, amelyet a 10. pontban említett, belépés utáni növény-egészségügyi zárlat során igazoltak. Ilyen esetben az érintett koreai faiskolát megfosztják a 3. pont szerinti besorolásától. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja erről Koreát.

14.

Minden olyan anyagot, amelyet a 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlat alá helyeztek az importáló tagállamban, és e zárlat alatt az érintett károsító szervezetektől mentesnek találtak, és amelyet megfelelő feltételek mellett gondoztak, csak akkor lehet a Közösség területén belül szállítani, ha a 2000/29/EK irányelv 10. cikkében említett növényútlevelet kiállították az említett irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, és azt csatolták az anyaghoz, a csomagolásához vagy az anyagot szállító járműhöz.

Az első albekezdésben említett növényútlevél tartalmazza a származási ország nevét.

( 1 ) HL L 116., 2002.5.3., 16. o.

( 2 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0499 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0499&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002D0499-20101027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002D0499-20101027&locale=hu

Tartalomjegyzék