32013R0984[1]

A Bizottság 984/2013/EU rendelete ( 2013. október 14. ) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 984/2013/EU RENDELETE

(2013. október 14.)

a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1) A 715/2009/EK rendelet megkülönböztetésmentes szabályokat állapít meg a földgázszállító rendszerekhez való hozzáférés feltételeire vonatkozóan a földgáz belső piacának megfelelő működése érdekében.

(2) Párhuzamos földgázszállító rendszereket kiépíteni a legtöbb esetben nem gazdaságos és nem hatékony. A földgázpiaci verseny feltétele éppen ezért az, hogy valamennyi rendszerhasználó átlátható és megkülönböztetésmentes módon férhessen hozzá a gázinfrastruktúrához. Az Unió nagy részén ugyanakkor a szállítási kapacitáshoz való egyenlő és átlátható hozzáférés hiánya továbbra is komoly akadályt állít a hatékony verseny útjába a nagykereskedelmi piacon. A tagállamonként eltérő nemzeti szabályozás ugyancsak gátolja a jól működő belső gázpiac létrejöttét.

(3) Az Unió nagynyomású vezetékrendszerének nem kellően hatékony módon történő használata és a korlátozott hozzáférés következtében a piaci feltételek nem optimálisak. Az Unió nagynyomású gázvezeték-hálózatain a jelenleg korlátozottan rendelkezésre álló szállítókapacitások átláthatóbb, hatékony és megkülönböztetésmentes allokációs rendszerét kell kialakítani ahhoz, hogy a határokon átnyúló verseny tovább fejlődhessen, és további előrelépést lehessen elérni a piaci integráció terén. Az ilyen szabályok kidolgozását az érdekelt felek következetesen támogatják.

(4) Az Unión belüli és kívüli rendszerhasználók közötti hatékony verseny kialakításának az a feltétele, hogy rugalmasan használhassák a meglévő szállítórendszereket a földgáz árjelzéseknek megfelelően történő szállítására. Csak az összekapcsolt szállítóhálózatok jól működő, valamennyi szereplő számára egyenlő hozzáférési feltételeket kínáló hálózata teheti lehetővé a gáz szabad áramlását az Unióban. Mindez pedig több szállítót vonz, fokozza a likviditást a kereskedési pontokon, valamint hozzájárul a hatékony árképzési mechanizmusok és következésképpen a kereslet-kínálat elvén alapuló, méltányos gázárak alkalmazásához.

(5) A földgázszállítási rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmust szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló jelen rendelet célja a kellő mértékű európai szintű harmonizáció biztosítása. E rendelet hatékony végrehajtásának további feltétele az e rendelet szerinti kapacitásallokációs mechanizmusokkal összhangban álló díjrendszerek bevezetése annak biztosítására, hogy a végrehajtás ne legyen hátrányos hatással a szállításirendszer-üzemeltetők bevételeire és pénzáramaira.

(6) E rendelet a 715/2009/EK rendelet alapján került elfogadásra, azt kiegészíti és annak szerves részét alkotja. A 715/2009/EK rendeletre más jogi aktusokban történő hivatkozásokat egyúttal az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni. E rendelet a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 49. cikke szerint engedélyezett eltérések időtartama alatt nem alkalmazandó az érintett tagállamokban található földgázszállítási rendszerekre. E rendelet alkalmazandó a 2009/73/EK irányelv 32. cikke vagy a 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) korábbi 18. cikke alól mentességet kapott jelentős új infrastruktúrák mentességgel nem érintett kapacitásaira, amennyiben e rendelet alkalmazása nem ássa alá ezeket a mentességeket, a kapacitás-összekapcsoláskor szem előtt tartva a rendszerösszekötők egyedi sajátosságait is.

(7) Jelen rendelet a 715/2009/EK rendelet 6. cikkében meghatározott eljárás szerint került kidolgozásra. Harmonizálja a 715/2009/EK rendelet 16. cikkében foglalt szabályokat és kiegészíti a kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűkületek kezelésére vonatkozóan a szállításirendszer-üzemeltetők által követendő eljárások 715/2009/EK rendelet I. mellékletének 2.1. pontjában megfogalmazott alapelveit.

(8) Ez a rendelet nem érinti az uniós és a nemzeti szintű versenyszabályok alkalmazását, különösen a korlátozó megállapodások (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke) és az erőfölénnyel való visszaélés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke) tilalmát. A bevezetésre kerülő kapacitásallokációs mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy el lehessen kerülni az értékesítési lánc alacsonyabb szintjén lévő piacok lezárását.

(9) Ez a rendelet nem érinti a szállításirendszer-üzemeltetőknek a 2009/73/EK irányelv 3. cikke szerint fennálló közszolgáltatási kötelezettségeit.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/73/EK irányelv 51. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével.

(11) A nemzeti szabályozó hatóságoknak és szállításirendszer-üzemeltetőknek figyelembe kell venniük az e rendelet végrehajtására irányuló folyamatok harmonizálására vonatkozó legjobb gyakorlatokat és törekvéseket. Az Ügynökségnek és a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 7. cikke szerint eljárva biztosítaniuk kell, hogy a kapacitásallokációs mechanizmusok a lehető leghatékonyabb módon valósuljanak meg Unió-szerte az érintett rendszer-összekötési pontoknál,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet létrehozza a földgázszállító rendszerekben alkalmazott szabványosított kapacitásallokációs mechanizmusokat meghatározó üzemi és kereskedelmi szabályzatot. A szabványosított kapacitásallokációs mechanizmus magában foglalja az Unión belüli érintett rendszer-összekötési pontokra vonatkozó aukciós eljárást, valamint a felkínálandó és kiosztásra kerülő szabványos, határkeresztező kapacitástermékeket. E rendelet meghatározza a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés megfelelő módját a kapacitásértékesítés megkönnyítése érdekében, figyelembe véve a kapacitásallokációs mechanizmusokra vonatkozó általános kereskedelmi és műszaki szabályokat.

2. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a rendszer-összekötési pontokra vonatkozik. Az érintett nemzeti szabályozó hatóság döntésétől függően alkalmazható továbbá a harmadik országok felől való betáplálási pontokra és a harmadik országok felé való kiadási pontokra. Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a végfogyasztók és az elosztóhálózatok felé való kiadási pontokra, a cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló és termelő létesítmények felőli betáplálási pontokra, valamint a tároló létesítmények felől, illetőleg felé való betáplálási és kiadási pontokra.

(2) Ez a rendelet a rendszer-összekötési pontok teljes műszaki és megszakítható kapacitására, valamint a 715/2009/EK rendelet I. mellékletének 2.2.1. pontja szerinti többletkapacitásokra vonatkozik. Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a tagállamok közötti rendszer-összekötési pontokra, amennyiben az érintett tagállamok valamelyikének a 2009/73/EK rendelet 49. cikke alapján eltérést engedélyeztek.

(3) A 8. cikk (1)-(7) bekezdését, a 11-18. cikket, a 19. cikk (2) bekezdését és a 21-27. cikket nem kell alkalmazni az új műszaki kapacitások kiosztására szolgáló nyílt allokációs eljárás - például "open season" eljárás - keretében allokálandó új műszaki kapacitásokra, kivéve az eredetileg ilyen eljárásokon keresztül felkínált, de értékesítetlenül maradt kapacitásokat.

(4) Implicit allokációs módszerek esetében a nemzeti szabályozó hatóságok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a 8-27. cikket.

(5) Az értékesítési lánc alacsonyabb szintjén lévő piacok lezárásának elkerülése érdekében az illetékes nemzeti hatóságok - a rendszerhasználókkal folytatott konzultációt követően - dönthetnek úgy, hogy arányos intézkedésekkel korlátozzák annak lehetőségét, hogy egyetlen rendszerhasználó aránytalanul magas ajánlatokat tegyen a kapacitásokra a tagállamon belüli rendszer-összekötési pontokon.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 715/2009/EK rendelet 2. cikkében és a 2009/73/EK irányelv 2. cikkében szereplő fogalommeghatározások érvényesek. Az alábbi fogalommeghatározásokat szintén alkalmazni kell:

1. "emelkedő áras aukció": olyan aukció, amelynek során a rendszerhasználók egymást követő fordulókban meghirdetett, meghatározott árlépcsők szerint emelkedő árak mellett tehetnek ajánlatot az igényelt mennyiségekre;

2. "aukciós naptár": a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata (ENTSOG) által minden naptári év januárjáig közzétett, a márciustól a következő naptári év februárjáig tartó időszakban sorra kerülő konkrét aukciókra vonatkozó információkat bemutató táblázat, amely tartalmazza az aukciókkal kapcsolatos összes fontos időpontot, ideértve az aukció kezdetének napját, valamint az időpontokkal érintett szabványos kapacitástermékeket;

3. "ajánlattételi forduló": a rendszerhasználók ajánlatainak megtételére, módosítására és visszavonására rendelkezésre álló időszak;

4. "kapcsolt kapacitás": nem megszakítható alapon, azaz a rendszer-összekötési pontok mindkét oldalán rendelkezésre álló betáplálási és kiadási ponti kapacitásnak megfelelő szabványos kapacitástermék;

5. "rivális kapacitások": olyan kapacitások, amelyek esetében az egyik aukción felkínált hozzáférhető kapacitás nem osztható ki egy másik aukción felkínált hozzáférhető kapacitás részben vagy teljes mértékben történő megvonása nélkül;

6. "előszöri alulértékesítés": akkor fordul elő, ha a második vagy az azt követő ajánlattételi fordulók végén a rendszerhasználók összesített igénye kisebb, mint a felkínált kapacitás;

7. "gáznap": téli időszámítás esetén az egyezményes koordinált világidő szerint a következő nap 5:00-től 5:00-ig, nyári időszámítás esetén az egyezményes koordinált világidő szerint a következő nap 4:00-től 4:00-ig tartó időszak;

8. "implicit allokációs módszer": olyan allokációs módszer, amelynél - adott esetben aukción keresztül - egyszerre kerül kiosztásra a szállítókapacitás és az annak megfelelő gázmennyiség;

9. "összekapcsolási és üzemeltetési megállapodás": a rendszer-összekötési ponton történő gázátadással, és/vagy vételezéssel kapcsolatos feltételeket, üzemeltetési eljárásokat és rendelkezéseket meghatározó megállapodás szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők között, akik rendszerei egy adott rendszer-összekötési ponton kapcsolódnak egymáshoz az összekötött szállítórendszerek hatékony együttműködtethetőségének elősegítése céljából;

10. "rendszer-összekötési pont": két szomszédos betáplálási-kiadási rendszert vagy egy betáplálási-kiadási rendszert és egy rendszerösszekötőt összekötő fizikai vagy virtuális pont, amennyiben ezen pontok kapacitáslekötés alá tartoznak;

11. "nagy árlépcső": rendszer-összekötési pontonként és szabványos kapacitástermékenként meghatározott állandó vagy változó összeg;

12. "túlnominálás": a minimális nominálási követelményeknek megfelelő rendszerhasználók jogosultsága arra, hogy egy napon belül bármikor megszakítható kapacitást igényeljenek olyan nominálást adva le, amelynek következtében nominálásaik összege meghaladja az általuk lekötött kapacitást;

13. "kiinduló ár": az aukción elfogadott legalacsonyabb ár;

14. "kis árlépcső": rendszer-összekötési pontonként és szabványos kapacitástermékenként meghatározott állandó vagy változó összeg, amely alacsonyabb, mint a nagy árlépcső;

15. "szabványos kapacitástermék": egy meghatározott rendszer-összekötési ponton adott időtávra rendelkezésre bocsátott, bizonyos szállításikapacitás-mennyiség;

16. "egyenáras aukció": olyan aukció, amelynek során a rendszerhasználó egyetlen ajánlattételi fordulóban tesz ajánlatot az árra és a mennyiségre, és a sikeres ajánlatot benyújtó valamennyi rendszerhasználó a még elfogadott legalacsonyabb megajánlott árat fizeti az elnyert kapacitásért;

17. "virtuális rendszer-összekötési pont": két szomszédos betáplálási-kiadási rendszert összekötő kettő vagy több rendszer-összekötési pont, melyek egyetlen kapacitásszolgáltatásban egyesülnek;

18. "napon belüli kapacitás": az adott nap vonatkozásában a másnapi kapacitásaukciók lezárása után felkínált és allokált kapacitás.

II. FEJEZET

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI

4. cikk

A karbantartás összehangolása

Ha egy vezetéknek vagy a szállítóhálózat egy részének a karbantartása hatással van a rendszer-összekötési pontokon felkínálható szállítási kapacitás mennyiségére, akkor a szállításirendszer-üzemeltető(k) a karbantartási tervek kidolgozása során teljes mértékben együttműködnek a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetővel (szállításirendszer-üzemeltetőkkel) a rendszer-összekötési pontok lehetséges gázforgalmára és a rendelkezésre bocsátható kapacitásra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.

5. cikk

A kommunikáció szabványosítása

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők összehangolják a szokásos kommunikációs eljárások, koordinált információs rendszerek és a kompatibilis elektronikus online kommunikációs eszközök, például közösen elfogadott adatcsere-formátumok és protokollok alkalmazását, továbbá megállapodnak az így közölt adatok kezelésére vonatkozó elvekről.

(2) A szokásos kommunikációs eljárások közé tartoznak különösen a rendszerhasználók szállításirendszer-üzemeltetők aukciós rendszeréhez vagy a megfelelő lekötési platformhoz való hozzáférésével és az aukciós információk megtekintésével kapcsolatos eljárások. Az adatcsere időzítésének és a megosztandó adattartalomnak meg kell felelnie a III. fejezet rendelkezéseinek.

(3) A szállításirendszer-üzemeltetők által elfogadott szokásos kommunikációs eljárásoknak tartalmazniuk kell egy megvalósítási tervet és az alkalmazhatóság időszakát, amelynek összhangban kell lennie a 27. cikkben meghatározottak szerint kialakított lekötési platformmal (platformokkal). A szállításirendszer-üzemeltetők biztosítják az üzletileg érzékeny információk bizalmas kezelését.

6. cikk

A kapacitás kiszámítása és maximalizálása

(1) A rendszer sértetlensége és a hatékony hálózatüzemeltetés figyelembevételével megállapított maximális műszaki kapacitást a rendszerhasználók rendelkezésére kell bocsátani.

a) A kapcsolt kapacitáskínálat műszaki kapacitás optimalizálása révén történő maximalizálása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetők a következő intézkedéseket alkalmazzák a rendszer-összekötési pontokon, kiemelt figyelmet fordítva azon rendszer-összekötési pontokra, ahol a 715/2009/EK rendelet I. melléklete 2.2.3. pontjának (1) alpontja szerinti szerződéses szűkület alakult ki: az e rendelet hatálybalépését követő 15 hónap elteltével 2015. február 4-ig az érintett szállításirendszer-üzemeltetők közös módszert alakítanak ki és alkalmaznak, meghatározva azokat a konkrét lépéseket, amelyeket az egyes szállításirendszer-üzemeltetőknek a megkívánt optimális szint elérése érdekében meg kell tenniük:

1. a közös módszernek magában kell foglalnia a műszaki kapacitások és a rendszer-összekötési pont két oldalán jelentkező eltérések alapos elemzését, valamint a kapcsolt kapacitáskínálat maximalizálásához szükséges konkrét intézkedéseket és a részletes ütemtervet, beleértve a lehetséges következményeket és a szabályozó hatóság költségek megtérüléséhez, valamint a szabályozásban előírt rendszer módosításához szükséges jóváhagyásait. Ezek a konkrét intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan az érintett rendszerek más releváns pontjain és a végső fogyasztók ellátásának biztonsága szempontjából lényeges elosztóhálózatok pontjain, például a hálózatot a földgáztárolókkal, a cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményekkel, valamint a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) meghatározott védett fogyasztókkal összekötő pontokon kínált kapacitást. Az alapos elemzésnek figyelembe kell vennie a 715/2009/EK rendelet 8. cikkében előírt, az Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési terv feltevéseit, a nemzeti beruházási terveket, az alkalmazandó nemzeti jogszabályokból fakadó kötelezettségeket és a vonatkozó szerződéses kötelezettségeket;

2. az érintett szállításirendszer-üzemeltetők a műszaki kapacitás újraszámítása tekintetében dinamikus eljárás követnek, adott esetben a 715/2009/EK rendelet I. mellékletének 2.2.2.2. pontjában szereplő, többletkapacitásra alkalmazott dinamikus számítási módszerrel együttesen, és ennek keretében közösen meghatározzák a rendszer-összekötési pontonkénti újraszámítás megfelelő gyakoriságát, figyelembe véve a rendszer-összekötési pontok sajátos jellemzőit;

3. a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők a közös módszer alkalmazásába bevonják az adott rendszer-összekötési pontban konkrétan érintett más szállításirendszer-üzemeltetőket;

4. a szállításirendszer-üzemeltetők a műszaki kapacitás újraszámítása során figyelembe veszik a rendszerhasználók által a várt jövőbeli forgalomról esetlegesen szolgáltatott információkat;

b) a szállításirendszer-üzemeltetők közösen értékelik és szükség esetén módosítják legalább a következő paramétereket:

1. szerződésben vállalt nyomásértékek;

2. a keresleti-kínálati viszonyok alakulásának valamennyi releváns forgatókönyve, beleértve az alapul vett éghajlati feltételek részleteit és a szélsőséges forgatókönyveknek megfelelő hálózati konfigurációkat;

3. fűtőérték.

(2) Ha a műszaki kapacitás optimalizálásának eredményeként a szállításirendszer-üzemeltetők részéről költségek merülnek fel, különösen, ha a költségek egyenlőtlenül oszlanak el a rendszer-összekötési pont két oldalán a szállításirendszer-üzemeltetők között, a szállításirendszer-üzemeltetők jogosultak a ténylegesen felmerülő költségeknek a 715/2009/EK rendelet 13. cikke vagy a 2009/73/EK irányelv 42. cikke szerint az illetékes szabályozó hatóságok által létrehozott szabályozási keret útján történő megtérítésére. A 713/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok adott esetben egyeztetnek a rendszerhasználókkal az alkalmazott számítási módszerről és közös eljárásról.

(4) A rendszer-összekötési pontokon kínált kapcsolt kapacitás mennyiségének az (1) bekezdés szerinti eljárás következtében történő változásainak szerepelniük kell az Ügynökség 715/2009/EK rendelet I. melléklete 2.2.1. pontjának (2) alpontja szerint közzétett jelentésében.

7. cikk

A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők közötti információcsere

(1) A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők rendszeresen kicserélik egymással a releváns rendszer-összekötési pontokra vonatkozó nominálási, újranominálási, egyeztetési és megerősítési információkat.

(2) A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők információt cserélnek szállítóhálózataik karbantartásáról a rendszer-összekötési pontok műszaki kapacitásának használatára vonatkozó döntéshozatal elősegítése érdekében. A szállításirendszer-üzemeltetők közötti adatcserére vonatkozó eljárást a megfelelő rendszer-összekötési megállapodásba kell belefoglalni.

III. FEJEZET

NEM MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSOK ALLOKÁCIÓJA

8. cikk

Az allokáció módszertana

(1) A rendszer-összekötési pontokon rendelkezésre bocsátott kapacitás allokációja aukciókon keresztül történik.

(2) Valamennyi rendszer-összekötési pont esetében azonos aukciós modellt kell alkalmazni. A releváns aukciós folyamatokat minden érintett rendszer-összekötési pontra vonatkozóan egyszerre kell elindítani. Az ugyanazon szabványos kapacitástermékre vonatkozó minden egyes aukciós folyamat keretében a többi aukciótól függetlenül kell a kapacitásallokációt végrehajtani, kivéve, ha a közvetlenül érintett szállításirendszer-üzemeltetők megállapodása és a megfelelő nemzeti szabályozó hatóságok jóváhagyása alapján rivális kapacitások allokációjára kerül sor.

(3) A szabványos kapacitástermékeket logikus sorrendben kell felkínálni az éves kapacitástermékekkel kezdve, majd az ugyanazon időszakra felkínált következő legrövidebb időtávra szóló kapacitástermékkel folytatva. A 11-15. cikkben szabályozott aukciókat ezen elvnek megfelelően kell időzíteni.

(4) A 9. cikk szabványos kapacitástermékekre vonatkozó és a 11-15. cikk aukciókra vonatkozó előírásait a rendszer-összekötési pontokon meghirdetett kapcsolt és nem kapcsolt kapacitásokra is alkalmazni kell.

(5) Az adott aukció keretében rendelkezésre bocsátott szabványos kapacitástermékekről a 11-15. cikk előírásai szerint, az aukciós naptárnak megfelelően kell tájékoztatást adni.

(6) Az egyes rendszer-összekötési pontokon a műszaki kapacitás legalább 20 %-ának megfelelő mennyiséget el kell különíteni, és a (7) bekezdésben foglaltak szerint kell felkínálni, feltéve, hogy a rendelkezésre álló kapacitás e rendelet hatálybalépésének időpontjában eléri vagy meghaladja a műszaki kapacitás elkülönítendő hányadát. Ha a rendelkezésre álló kapacitás e rendelet hatálybalépésének időpontjában kisebb, mint a műszaki kapacitás elkülönítendő hányada, akkor a rendelkezésre álló teljes kapacitást el kell különíteni. Ezt a kapacitást a (7) bekezdés b) pontja szerint, míg az elkülönített kapacitás fennmaradó részét a (7) bekezdés a) pontja szerint kell felkínálni.

(7) A (6) bekezdés szerint elkülönített kapacitást a következő rendelkezéseknek megfelelően kell felkínálni:

a) az egyes rendszer-összekötési pontok műszaki kapacitása legalább 10 %-ának megfelelő mennyiséget legkorábban az aukciós naptár szerint az érintett gázév kezdetét megelőző ötödik gázévben tartott, a 11. cikkben szabályozott évente meghirdetett éves kapacitásaukción kell felkínálni; és

b) az egyes rendszer-összekötési pontok műszaki kapacitása legalább 10 %-ának megfelelő további mennyiséget először legkorábban a 12. cikkben előírt éves negyedévi aukción lehet felajánlani, amelyet az aukciós naptár szerint az érintett gázév kezdetét megelőző gázévben bonyolítanak le.

(8) Új kapacitás esetén az egyes rendszer-összekötési pontok műszaki kapacitása legalább 10 %-ának megfelelő mennyiséget kell elkülöníteni és legkorábban az aukciós naptár szerint az érintett gázév kezdetét megelőző gázévben tartott, a 12. cikkben szabályozott negyedéves kapacitásaukción felkínálni.

(9) A (6) és (8) bekezdés alapján elkülönítendő pontos kapacitáshányadot az érdekelt felekkel folytatott konzultáció, a szállításirendszer-üzemeltetők közötti egyeztetés és a nemzeti szabályozó hatóságok jóváhagyásának a függvényében kell meghatározni az egyes rendszer-összekötési pontokon. A nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kell fontolniuk a kapacitás nagyobb részének rövidebb időtávra történő elkülönítését az értékesítési lánc alacsonyabb szintjén lévő piacok lezárásának elkerülése érdekében.

9. cikk

Szabványos kapacitástermékek

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli időtávra szóló szabványos kapacitástermékeket kínálnak fel.

(2) Éves szabványos kapacitástermék a rendszerhasználó által egy bizonyos (október 1-jén kezdődő) gázév minden gáznapjára igényelhető adott kapacitásmennyiség.

(3) Negyedéves szabványos kapacitástermék a rendszerhasználó által egy bizonyos (október 1-jén, január 1-jén, április 1-jén vagy július 1-jén kezdődő) negyedév minden gáznapjára igényelhető adott kapacitásmennyiség.

(4) Havi szabványos kapacitástermék a rendszerhasználó által egy bizonyos (a hónap első gáznapján kezdődő) naptári hónap minden gáznapjára igényelhető adott kapacitásmennyiség.

(5) Napi szabványos kapacitástermék a rendszerhasználó által egyetlen gáznapra igényelhető adott kapacitásmennyiség.

(6) Napon belüli szabványos kapacitástermék a rendszerhasználó által egy bizonyos gáznap kezdetétől ugyanazon gáznap végéig tartó időszakra igényelhető adott kapacitásmennyiség.

10. cikk

Az alkalmazott kapacitásegység

A felkínált kapacitást időegységre jutó energiaegységben kell kifejezni. A következő mértékegységek használhatók: kWh/óra vagy kWh/nap. A kWh/nap mértékegység használata esetén a gáznap során állandó áramlási sebességet kell feltételezni.

11. cikk

Évente meghirdetett éves kapacitásaukció

(1) Éves kapacitásaukció évente egyszer kerül meghirdetésre.

(2) Az évente meghirdetett éves kapacitásaukciókban az éves szabványos kapacitástermékekhez tartozó kapacitások vesznek részt, amelyeket a 17. cikk szerinti emelkedő áras algoritmusnak megfelelően kell aukcióra bocsátani.

(3) Az aukció folyamán legfeljebb a következő 15 évre lehet kapacitást felkínálni.

(4) Ha az aukciós naptárban másként nincs meghatározva, az évente meghirdetett éves kapacitásaukció minden évben március első hétfőjén kezdődik.

(5) Az évente meghirdetett éves kapacitásaukciók folyamán a rendszerhasználók egyidejűleg részt vehetnek az egyes rendszer-összekötési pontokon lebonyolított egy vagy több aukción, és igényelhetnek szabványos kapacitástermékeket.

(6) Az évente meghirdetett éves kapacitásaukciók során felkínálandó kapacitás a következőnek felel meg:

ahol:

"A" a szállításirendszer-üzemeltető szabványos kapacitástermékekhez tartozó műszaki kapacitása;

"B" az "A" műszaki kapacitás 8. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint elkülönített mennyisége akkor, ha az évente meghirdetett éves kapacitásaukción a következő öt évre kínálnak fel kapacitást; az "A" műszaki kapacitás 8. cikk (7) bekezdése szerint elkülönített mennyisége akkor, ha az évente meghirdetett éves kapacitásaukción az első öt éven túli időszakra kínálnak fel kapacitást;

"C" a korábban értékesített műszaki kapacitás alkalmazandó szűkületkezelési eljárások szerint újra felkínált kapacitással kiigazított mennyisége;

"D" az adott évi többletkapacitás, ha van ilyen.

(7) A felkínálandó kapacitás a 19. cikknek megfelelően kapcsolt vagy nem kapcsolt kapacitás lehet. Ez a 12-15. cikkben meghatározott valamennyi egyéb aukcióra is vonatkozik.

(8) A szállításirendszer-üzemeltetők az évente meghirdetett aukció kezdete előtt egy hónappal értesítik a rendszerhasználókat arról, hogy a közelgő éves kapacitásaukción mennyi műszaki kapacitást szándékoznak felkínálni az egyes évekre vonatkozóan. A szállításirendszer-üzemeltetők arról is értesítik a rendszerhasználókat, hogy sor kerül-e többletkapacitás rendelkezésre bocsátására.

(9) Az aukciók ajánlattételi fordulói az egyezményes koordinált világidő szerint 08:00 órától 17:00 óráig (téli időszámítás esetén), illetve 07:00 órától 16:00 óráig (nyári időszámítás esetén) tartanak a megfelelő gáznapokon. Az ajánlattételi fordulót minden gáznapon a 17. cikk (2) bekezdésének előírásai szerint kell indítani és lezárni.

(10) Az aukción keresztül történő allokáció eredményeiről az aukcióban részt vevő minden egyes rendszerhasználót egyidejűleg kell tájékoztatni, a lehetőségek szerinti legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlattételi forduló lezárását követő munkanapon.

(11) Az aukciók eredményére vonatkozó összesített információkat közzé kell tenni a piac számára.

12. cikk

Évente meghirdetett negyedéves kapacitásaukció

(1) Negyedéves kapacitásaukció évente egyszer kerül meghirdetésre.

(2) Az évente meghirdetett negyedéves kapacitásaukciókban a negyedéves szabványos kapacitástermékekhez tartozó kapacitások vesznek részt, amelyeket a 17. cikk szerinti emelkedő áras algoritmusnak megfelelően kell aukcióra bocsátani.

(3) Az egyes gázévekben meghirdetett negyedéves kapacitásaukción a következő gázév első negyedévétől (október-december) a következő gázév utolsó negyedévéig (július-szeptember) tartó (azt is magában foglaló) időszak egyes negyedéveire szóló kapacitásokat lehet aukcióra bocsátani.

(4) Az évente meghirdetett negyedéves kapacitásaukciók folyamán a rendszerhasználók minden egyes rendszer-összekötési pont vonatkozásában legfeljebb négy párhuzamos aukcióban vehetnek részt és igényelhetnek szabványos kapacitástermékeket.

(5) Ha az aukciós naptárban másként nincs meghatározva, az évente meghirdetett negyedéves kapacitásaukció minden évben június első hétfőjén kezdődik.

(6) Az évente meghirdetett éves kapacitásaukciók során felkínálandó kapacitás a következőnek felel meg:

ahol:

"A" a szállításirendszer-üzemeltető szabványos kapacitástermékekhez tartozó műszaki kapacitása;

"C" a korábban értékesített műszaki kapacitás alkalmazandó szűkületkezelési eljárások szerint újra felkínált kapacitással kiigazított mennyisége;

"D" az adott negyedévi többletkapacitás, ha van ilyen.

(7) A szállításirendszer-üzemeltetők az évente meghirdetett aukció kezdete előtt két héttel értesítik a rendszerhasználókat arról, hogy a közelgő negyedéves kapacitásaukción mennyi műszaki kapacitást szándékoznak felkínálni az egyes negyedévekre vonatkozóan. A szállításirendszer-üzemeltetők arról is értesítik a rendszerhasználókat, hogy sor kerül-e többletkapacitás rendelkezésre bocsátására.

(8) Az aukciók ajánlattételi fordulói az egyezményes koordinált világidő szerint 08:00 órától 17:00 óráig (téli időszámítás esetén), illetve 07:00 órától 16:00 óráig (nyári időszámítás esetén) tartanak a megfelelő gáznapokon. Az ajánlattételi fordulót minden gáznapon a 17. cikk (2) bekezdésének előírásai szerint kell indítani és lezárni.

(9) Az aukción keresztül történő allokáció eredményeiről az aukcióban részt vevő minden egyes rendszerhasználót egyidejűleg kell tájékoztatni a lehetőségek szerinti legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlattételi forduló lezárását követő munkanapon.

(10) Az aukciók eredményére vonatkozó összesített információkat közzé kell tenni a piac számára.

13. cikk

Gördülő havi kapacitásaukciók

(1) A gördülő havi kapacitásaukciók havonta indulnak.

(2) A gördülő havi kapacitásaukciókban a havi szabványos kapacitástermékekhez tartozó kapacitások vesznek részt, amelyeket a 17. cikk szerinti emelkedő áras algoritmusnak megfelelően kell aukcióra bocsátani. Minden hónapban a következő naptári hónapra szóló havi szabványos kapacitásterméket lehet aukcióra bocsátani.

(3) A gördülő havi kapacitásaukciók folyamán a rendszerhasználók egy havi szabványos kapacitásterméket igényelhetnek.

(4) Ha az aukciós naptárban másként nincs meghatározva, a gördülő havi kapacitásaukciók esetében minden hónap harmadik hétfőjén kezdődik a következő hónapra szóló szabványos kapacitástermék aukciója.

(5) A gördülő havi kapacitásaukciók során felkínálandó kapacitás a következőnek felel meg:

ahol:

"A" a szállításirendszer-üzemeltető szabványos kapacitástermékekhez tartozó műszaki kapacitása;

"C" a korábban értékesített műszaki kapacitás alkalmazandó szűkületkezelési eljárások szerint újra felkínált kapacitással kiigazított mennyisége;

"D" az adott havi többletkapacitás, ha van ilyen.

(6) A szállításirendszer-üzemeltetők az aukció kezdete előtt egy héttel értesítik a rendszerhasználókat arról, hogy a közelgő gördülő havi kapacitásaukción mennyi műszaki kapacitást szándékoznak felkínálni. A szállításirendszer-üzemeltetők arról is értesítik a rendszerhasználókat, hogy sor kerül-e többletkapacitás rendelkezésre bocsátására.

(7) Az aukciók ajánlattételi fordulói az egyezményes koordinált világidő szerint 08:00 órától 17:00 óráig (téli időszámítás esetén), illetve 07:00 órától 16:00 óráig (nyári időszámítás esetén) tartanak a megfelelő gáznapokon. Az ajánlattételi fordulót minden gáznapon a 17. cikk (2) bekezdésének előírásai szerint kell indítani és lezárni.

(8) Az aukción keresztül történő allokáció eredményeiről az aukcióban részt vevő minden egyes rendszerhasználót egyidejűleg kell tájékoztatni a lehetőségek szerinti legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlattételi forduló lezárását követő munkanapon.

(9) Az aukciók eredményére vonatkozó összesített információkat közzé kell tenni a piac számára.

14. cikk

Gördülő másnapi kapacitásaukció

(1) A gördülő másnapi kapacitásaukciók naponta indulnak.

(2) A gördülő másnapi kapacitásaukcióban minden gáznapon a következő napra szóló szabványos kapacitástermékek vesznek részt.

(3) A gördülő másnapi kapacitásaukciók során a napi szabványos kapacitástermékekhez tartozó kapacitásokat a 18. cikk szerinti egyenáras algoritmusnak megfelelően kell aukcióra bocsátani. Minden nap a következő gáznapra szóló napi szabványos kapacitástermékek vesznek részt az aukcióban.

(4) A gördülő másnapi kapacitásaukciók folyamán a rendszerhasználók egy napi szabványos kapacitásterméket igényelhetnek.

(5) Minden nap az egyezményes koordinált világidő szerint 15:30-kor (téli időszámítás esetén) vagy 14:30-kor (nyári időszámítás esetén) kezdődik az ajánlattételi forduló.

(6) A gördülő másnapi kapacitásaukciók tárgyát képező napi szabványos kapacitástermékre a következők szerint lehet ajánlatot adni: benyújtás, visszavonás vagy módosítás az egyezményes koordinált világidő szerint 15:30-tól 16:00 óráig (téli időszámítás esetén) vagy 14:30-tól 15:00 óráig (nyári időszámítás esetén).

(7) A gördülő másnapi kapacitásaukciók során felkínálandó kapacitás minden nap a következőnek felel meg:

ahol:

"A" a szállításirendszer-üzemeltető szabványos kapacitástermékekhez tartozó műszaki kapacitása;

"C" a korábban értékesített műszaki kapacitás alkalmazandó szűkületkezelési eljárások szerint újra felkínált kapacitással kiigazított mennyisége;

"D" az adott napi többletkapacitás, ha van ilyen.

(8) A szállításirendszer-üzemeltetők az ajánlattételi forduló indulásakor értesítik a rendszerhasználókat arról, hogy a gördülő másnapi kapacitásaukción mennyi műszaki kapacitást szándékoznak felkínálni. A szállításirendszer-üzemeltetők arról is értesítik a rendszerhasználókat, hogy sor kerül-e többletkapacitás rendelkezésre bocsátására.

(9) Legkésőbb 30 perccel az ajánlattételi forduló lezárását követően az aukcióban részt vevő minden egyes rendszerhasználót egyidejűleg kell tájékoztatni az aukción keresztül történő allokáció eredményeiről.

(10) Az aukciók eredményére vonatkozó összesített információkat közzé kell tenni a piac számára.

15. cikk

Napon belüli kapacitásaukciók

(1) A kapacitások rendelkezésre bocsátásától függően az érintett gáznapon óránként indul napon belüli kapacitásaukció, amelynek során a 18. cikk szerinti egyenáras algoritmusnak megfelelően kell a napon belüli kapacitásokat aukcióra bocsátani.

(2) Az első ajánlattételi forduló a legutóbbi másnapi aukció eredményeinek 14. cikk szerinti nyilvánosságra hozatalát közvetlenül követő egész órában indul (megszakítható kapacitás felkínálása esetén is). Az első ajánlattételi forduló az egyezményes koordinált világidő szerint 01:30-kor (téli időszámítás esetén) vagy 00:30-kor (nyári időszámítás esetén) zárul a gáznap előtt. Az elfogadott ajánlatok alapján történő allokáció az egyezményes koordinált világidő szerint 05:00 órakor (téli időszámítás esetén) vagy 04:00 órakor (nyári időszámítás esetén) lép hatályba az érintett gáznapon.

(3) Az utolsó ajánlattételi forduló az egyezményes koordinált világidő szerint 00:30-kor (téli időszámítás esetén) vagy 23:30-kor (nyári időszámítás esetén) zárul az érintett gáznapon.

(4) A rendszerhasználók az egyes ajánlattételi fordulók indulásától az adott ajánlattételi forduló lezárulásáig tehetik meg, vonhatják vissza vagy módosíthatják ajánlataikat.

(5) Az érintett gáznap egyes óráiban aukcióra bocsátott napon belüli kapacitás 4 órával az adott órát követően használható fel.

(6) Az érintett gáznapon minden egész órában kezdődik ajánlattételi forduló.

(7) Az egyes ajánlattételi fordulók időtartama az ajánlattételi forduló indulásától számított 30 perc.

(8) A napon belüli kapacitásaukció során felkínálandó kapacitás minden órában a következőnek felel meg:

ahol:

"A" a szállításirendszer-üzemeltető szabványos kapacitástermékekhez tartozó műszaki kapacitása;

"C" a korábban értékesített műszaki kapacitás alkalmazandó szűkületkezelési eljárások szerint újra felkínált kapacitással kiigazított mennyisége;

"D" a többletkapacitás, ha van ilyen.

(9) A szállításirendszer-üzemeltetők a felkínált napon belüli nem megszakítható kapacitás mennyiségét a legutóbbi másnapi aukció lezárását követően, a 21. cikk (9) bekezdésének megfelelően teszik közzé.

(10) A szállításirendszer-üzemeltetők lehetőséget biztosítanak a másnapi aukcióban ajánlatot tevő rendszerhasználóknak arra, hogy az érvényesen tett, de el nem fogadott ajánlataikkal automatikusan részt vehessenek a soron következő napon belüli aukcióban.

(11) Ajánlat elfogadása esetén a szállításirendszer-üzemeltető az ajánlattételi forduló lezárulását követő 30 percen belül kiosztja a kapacitást.

(12) Az aukció eredményeit az aukcióban részt vevő minden egyes rendszerhasználó számára egyidejűleg kell elérhetővé tenni.

(13) Az aukciók eredményére vonatkozó összesített információkat legalább naponta, a nap végén nyilvánosságra kell hozni.

16. cikk

Aukciós algoritmusok

(1) Ha egy aukció során több szabványos kapacitásterméket kínálnak fel, minden egyes szabványos kapacitástermék allokációját külön, a megfelelő allokációs algoritmus szerint kell elvégezni. A különböző szabványos kapacitástermékekre vonatkozó ajánlatokat egymástól függetlenül kell értékelni az aukciós algoritmus alkalmazása során.

(2) Az évente meghirdetett éves és negyedéves kapacitásaukciók, valamint a gördülő havi kapacitásaukciók esetében a 17. cikk előírásainak megfelelő emelkedő áras aukciós algoritmust és több ajánlattételi fordulót kell alkalmazni.

(3) A gördülő másnapi kapacitásaukciók és a napon belüli kapacitásaukciók esetében a 18. cikkben foglaltaknak megfelelő egyenáras aukciós algoritmust és egyetlen ajánlattételi fordulót kell alkalmazni.

17. cikk

Emelkedő áras aukciós algoritmus

(1) Az emelkedő áras aukciókban részt vevő rendszerhasználók a kiinduló ártól (P0) kezdődően emelkedő, egymást követő ajánlattételi fordulókban meghirdetett árak mellett tehetnek mennyiségi ajánlatokat.

(2) Az első ajánlattételi forduló 3 óráig tart, a hozzá tartozó ár a kiinduló árnak (P0) felel meg. Az utána következő ajánlattételi fordulók egyórásak. Az ajánlattételi fordulók között egyórás szüneteket kell tartani.

(3) Az ajánlatban meg kell határozni:

a) az ajánlattevő rendszerhasználót;

b) az érintett rendszer-összekötési pontot és az áramlási irányt;

c) az ajánlat tárgyát képező szabványos kapacitásterméket;

d) árlépcsőnként az adott szabványos kapacitástermékhez tartozó igényelt kapacitásmennyiséget;

e) az igényelt terméket.

(4) Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha a rendszerhasználó e cikk rendelkezéseinek megfelelően nyújtja be.

(5) A rendszerhasználók aukcióban való részvételének kötelező feltétele az első ajánlattételi fordulóban tett mennyiségi ajánlat.

(6) A szállításirendszer-üzemeltetők lehetőséget biztosítanak a rendszerhasználóknak az árlépcsőnkénti automatikus ajánlattételre.

(7) Az adott ajánlattételi forduló lezárását követően az érvényes ajánlatok nem módosíthatók, vonhatók vissza vagy nyújthatók be másik változatban. Minden érvényes ajánlat a rendszerhasználó igényelt mennyiségű kapacitás meghirdetett áron való lekötésére vonatkozó kötelező erejű kötelezettségvállalásának minősül, feltéve, hogy az aukciós elszámolóár az adott ajánlattételi fordulóban meghirdetett árnak felel meg.

(8) Az egyes rendszerhasználók az adott aukcióban felkínált kapacitással egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre tehetnek ajánlatot az egyes ajánlattételi fordulókban. A (16) bekezdés hatálya alá tartozó esetek kivételével a rendszerhasználó adott ár mellett tett ajánlata az ugyanazon rendszerhasználó előző fordulóban tett ajánlata tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre vonatkozhat.

(9) Az ajánlattételi fordulókban szabadon lehet ajánlatokat benyújtani, módosítani és visszavonni, de az ajánlatnak minden esetben meg kell felelnie a (8) bekezdés előírásainak. Az érvényes ajánlatok addig maradnak érvényben, amíg nem módosítják vagy vonják vissza azokat.

(10) Rendszer-összekötési pontonként és szabványos kapacitástermékenként meg kell határozni és az adott aukció előtt közzé kell tenni egy nagy árlépcsőt és egy kis árlépcsőt. A kis árlépcsőt úgy kell megállapítani, hogy a kis árlépcső egész számú többszörösével való emelés a nagy árlépcsővel való emelésnek feleljen meg.

(11) A nagy árlépcső meghatározása az aukciós folyamat hosszának a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű lerövidítését szolgálja. A kis árlépcső alkalmazásának célja az aukció kiinduló árnál magasabb áron történő lezárása után fennmaradó eladatlan kapacitás mértékének lehetőségek szerinti minimalizálása.

(12) Ha az első ajánlattételi forduló végén a rendszerhasználók összesített igénye a felkínált kapacitásnál kisebb vagy azzal egyenlő, az aukció lezárul.

(13) Ha az első vagy az azt követő valamely ajánlattételi forduló végén a rendszerhasználók összesített igénye nagyobb, mint a felkínált kapacitás, akkor újabb ajánlattételi forduló indul az előző ajánlattételi fordulóban alkalmazott ár és a nagy árlépcső összegének megfelelő árral.

(14) Ha a második vagy az azt követő valamely ajánlattételi forduló végén a rendszerhasználók összesített igénye megegyezik a felkínált kapacitással, az aukció lezárul.

(15) Előszöri alulértékesítés esetén újabb ajánlattételi forduló indul csökkentett árral. Az újabb ajánlattételi fordulóban alkalmazandó ár megállapításához az előszöri alulértékesítést megelőző ajánlattételi fordulóban alkalmazott árat a kis árlépcsőnek megfelelő mértékben meg kell emelni. Ezt követően további ajánlattételi fordulók indulnak, az ár pedig minden fordulóban a kis árlépcsőnek megfelelő mértékben emelkedik egészen addig, amíg a rendszerhasználók összesített igénye megegyezik a felkínált kapacitással, vagy az alá süllyed, amely ponton az aukció lezárul.

(16) Az első kis árlépcsőt alkalmazó ajánlattételi fordulóban az egyes rendszerhasználók az előszöri alulértékesítést megelőző ajánlattételi fordulóban tett ajánlatuk tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre tehetnek ajánlatot. Az egyes rendszerhasználók kis árlépcsőt alkalmazó ajánlattételi fordulókban tett ajánlatai az ugyanazon rendszerhasználó előszöri alulértékesítéshez vezető ajánlattételi fordulóban tett ajánlata tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál nagyobb mennyiségre vonatkozhatnak.

(17) Ha az előszöri alulértékesítéshez vezető ajánlattételi fordulóban alkalmazott árnál egy kis árlépcsővel alacsonyabb árat alkalmazó ajánlattételi fordulóban a rendszerhasználók összesített igénye nagyobb, mint a felkínált kapacitás, az aukció lezárul. Ilyenkor az előszöri alulértékesítéshez vezető fordulóban alkalmazott árat kell elszámolóárnak tekinteni, és az előszöri alulértékesítéshez vezető eredeti ajánlattételi fordulóban tett ajánlatokat kell elfogadni.

(18) Az adott aukcióban részt vevő rendszerhasználók igényét minden ajánlattételi forduló után a lehetőségek szerinti legrövidebb időn belül, összesített formában közzé kell tenni.

(19) A (17) bekezdés hatálya alá tartozó esetek kivételével az aukció lezárásához vezető utolsó ajánlattételi fordulóban meghirdetett árat kell az adott aukció elszámolóárának tekinteni.

(20) A kapacitást az elszámolóár mellett érvényes mennyiségi ajánlatot benyújtó rendszerhasználók között kell elosztani az elszámolóár melletti mennyiségi ajánlataik szerint. A sikeres ajánlatot benyújtó rendszerhasználók az adott aukcióhoz tartozó - a 26. cikk (2) bekezdése szerinti rögzített vagy változó - elszámolóárat és az allokált kapacitás felhasználhatósága időpontjában alkalmazandó egyéb díjakat kötelesek fizetni.

(21) Minden lezárt aukciót követően közzé kell tenni az aukció végleges eredményeit, beleértve az allokált kapacitások összesítését és az elszámolóárat. A sikeres ajánlatot benyújtó rendszerhasználókat tájékoztatni kell a részükre kiosztott kapacitásról, de a személyre szóló információkat csak az érintett felekkel szabad közölni.

(22) Ha egy emelkedő áras aukció nem fejeződik be az ugyanazon időszakra vonatkozó következő kapacitásaukció (aukciós naptár szerinti) kezdetéig, akkor az első aukció kapacitásallokáció nélkül lezárul. A kapacitást az ugyanazon időszakra vonatkozó következő aukción kell felkínálni.

18. cikk

Egyenáras aukciós algoritmus

(1) Az egyenáras aukciók során a rendszerhasználók egyetlen ajánlattételi fordulóban tesznek ajánlatot az árra és a mennyiségre.

(2) Egy rendszerhasználó legfeljebb 10 ajánlatot tehet egy adott aukció ajánlattételi fordulójában. Minden egyes ajánlatot a többi ajánlattól függetlenül kell kezelni. Az ajánlattételi forduló lezárulását követően fennmaradó ajánlatok nem módosíthatók vagy vonhatók vissza.

(3) Az ajánlatban a következőket kell meghatározni:

a) az ajánlattevő rendszerhasználó;

b) az érintett rendszer-összekötési pont és az áramlási irány;

c) az ajánlat tárgyát képező szabványos kapacitástermék;

d) az ajánlat tárgyát képező szabványos kapacitástermékhez tartozó igényelt kapacitásmennyiség;

e) az a szabványos kapacitástermékhez tartozó legkisebb kapacitásmennyiség, amelynek adott algoritmus szerinti allokálását a rendszerhasználó hajlandó elfogadni abban az esetben, ha a d) pont szerinti igényelt kapacitásmennyiséget nem kapja meg;

f) az ajánlati ár, amelyet a rendszerhasználó az igényelt kapacitásért hajlandó fizetni, és amely nem lehet kisebb az érintett szabványos kapacitástermékre vonatkozó kiinduló árnál. A kiinduló árnál alacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatok nem fogadhatók el.

(4) A szállításirendszer-üzemeltető az egyes szabványos kapacitástermékekre adott ajánlatokat az ajánlati ár szerint rangsorolja úgy, hogy a legmagasabb ár kerül a rangsor élére.

(5) Az ajánlattételi forduló lezárását követően fennmaradó ajánlatok kötelező erejűek azokra a rendszerhasználókra nézve, akik részére legalább a (3) bekezdés e) pontja szerinti legkisebb igényelt mennyiségnek megfelelő kapacitás kerül kiosztásra.

(6) Az ajánlatok (4) bekezdés szerinti rangsorolását követően - tekintettel a (7)-(10) bekezdésben foglaltakra is - a kapacitásallokációt az ajánlati ár szerint rangsorolt ajánlatok alapján kell végrehajtani. Elfogadottnak tekintendő minden olyan ajánlat, amely alapján kapacitásallokációra kerül sor. Az allokációt követően a fennmaradó nem allokált kapacitás az allokált kapacitás mennyiségével csökken.

(7) A (6) bekezdés alkalmazását követően - tekintettel a (9) bekezdésben foglaltakra is - abban az esetben, ha egy rendszerhasználó ajánlatában a fennmaradó nem allokált kapacitást meghaladó mennyiség szerepel (a magasabb árat megajánló rendszerhasználók közötti kapacitásallokációt követően), az érintett rendszerhasználó részére allokált kapacitás a fennmaradó nem allokált kapacitásnak felel meg.

(8) A (7) bekezdés alkalmazását követően - tekintettel a (9) bekezdésben foglaltakra is - abban az esetben, ha kettő vagy több ajánlatban ugyanaz az ajánlati ár szerepel, és az ezen ajánlatokban igényelt kapacitás összesített mennyisége meghaladja a fennmaradó nem allokált mennyiséget, a fennmaradó nem allokált mennyiséget az egyes ajánlatokban szereplő igényelt mennyiségekkel arányosan kell kiosztani.

(9) Ha egy ajánlat esetében a (6), (7) vagy (8) bekezdés értelmében allokálandó mennyiség kisebb, mint a (3) bekezdés e) pontja szerinti legkisebb kapacitásmennyiség, az ajánlatot figyelmen kívül kell hagyni és semmisnek kell tekinteni, az allokációt pedig vagy a fennmaradó, (8) bekezdésben említett egyenlő árat tartalmazó ajánlatok között, vagy (az adott esettől függően) a (6) bekezdés szerint, az ár szerinti rangsorban következő ajánlat javára kell elvégezni.

(10) Ha egy ajánlat esetében a (6), (7), (8) vagy (9) bekezdés értelmében allokálandó fennmaradó mennyiség nulla, akkor a további ajánlatok tekintetében nem kerül sor kapacitásallokációra. Ezeket az ajánlatokat sikertelennek kell tekinteni.

(11) Ha a kiinduló ár mellett a kereslet meghaladja a kínálatot, akkor a legalacsonyabb még elfogadott megajánlott árat kell elszámolóárnak tekinteni. Minden más esetben az elszámolóár a kiinduló árnak felel meg. A sikeres ajánlatot benyújtó rendszerhasználók az adott aukcióhoz tartozó - a 26. cikk (2) bekezdése szerinti rögzített vagy változó - elszámolóárat és az allokált kapacitás felhasználhatósága időpontjában alkalmazandó egyéb díjakat kötelesek fizetni.

IV. FEJEZET

HATÁRKERESZTEZŐ KAPACITÁSOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

19. cikk

Kapcsolt kapacitástermékek

A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők közösen kínálnak kapcsolt kapacitástermékeket az alábbi elvek szerint:

1. amennyiben a rendszer-összekötési pont mindkét oldalán áll rendelkezésre nem megszakítható kapacitás, a rendszer-összekötési pont két oldalán rendelkezésre álló nem megszakítható kapacitást kapcsolt kapacitásként kell felkínálni;

2. a szállításirendszer-üzemeltetők a szabványos kapacitástermékekhez tartozó kapacitásokat a 27. cikk szerinti lekötési platformon, a III. fejezetben meghatározott, alkalmazandó allokációs eljárásnak megfelelően kínálják fel;

3. az érintett szállításirendszer-üzemeltetők által az adott rendszer-összekötési ponton felkínálandó kapcsolt kapacitást egyetlen allokációs eljárás keretében kell lekötni;

4. a rendszerhasználók a szállítási kapacitásra vonatkozó szerződéskötés időpontjától kezdődően betartják az érintett szállításirendszer-üzemeltetőkkel kötött szállítási szerződés(ek)ben rögzített feltételeket;

5. ha egy rendszer-összekötési pont egyik oldalán bármely időszakra vonatkozóan több nem megszakítható kapacitás áll rendelkezésre, mint a másik oldalán, akkor a legtöbb nem megszakítható kapacitással rendelkező szállításirendszer-üzemeltető az aukciós naptárnak megfelelően egyedi termékként kínálhatja fel a rendelkezésre álló többletkapacitást a rendszerhasználóknak a következő szabályok szerint:

a) a rendszer-összekötési pont másik oldalára vonatkozó egyedi szállítási szerződés létezése esetén a kapacitás egyedi alapon felkínálható a másik oldalra vonatkozó szállítási szerződés tárgyát képező mennyiség és a létező szerződés időtartama erejéig;

b) ha a többletkapacitás nem tartozik az (5) bekezdés a) pontjának a hatálya alá, akkor legfeljebb egyéves időtartamra lehet felkínálni;

6. az (5) bekezdés szerint allokált egyedi kapacitás egyedi kapacitásként használható fel és nominálható. A másodlagos piacon folytatott kereskedelemben is értékesíthető;

7. a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők együttes nominálási eljárást alakítanak ki a kapcsolt kapacitásokra vonatkozóan, amely lehetővé teszi a rendszerhasználók számára, hogy egyetlen nominálást adjanak le a kapcsolt kapacitásokra;

8. a kapacitások kapcsolt kapacitásként történő felkínálására vonatkozó kötelezettség - amennyiben fennáll - a másodlagos kapacitáspiacokra is kiterjed. Az (1) bekezdés sérelme nélkül az eredetileg kapcsolt kapacitásként allokált kapacitás csak kapcsolt kapacitásként értékesíthető újra a másodlagos piacon;

9. ha két szomszédos betáplálási-kiadási rendszert kettő vagy több rendszer-összekötési pont köt össze, akkor az érintett szomszédos szállításirendszer-üzemeltetőknek egyetlen virtuális rendszer-összekötési pontra vonatkozóan kell felkínálniuk a rendszer-összekötési pontokban rendelkezésre álló kapacitást. Kettőnél több érintett szállításirendszer-üzemeltető esetén - például akkor, ha az egyik vagy mindkét betáplálási-kiadási rendszerben egynél több szállításirendszer-üzemeltető értékesít kapacitást - a virtuális rendszer-összekötési pontot a lehetséges mértékben valamennyi érintett szállításirendszer-üzemeltetőhöz tartozónak kell tekinteni. Virtuális rendszer-összekötési pont minden esetben csak a következő feltételek teljesülése esetén alakítható ki:

a) a virtuális rendszer-összekötési pont teljes műszaki kapacitása a virtuális rendszer-összekötési pontban egyesített rendszer-összekötési pontok műszaki kapacitásainak az összegével egyenlő, vagy annál nagyobb;

b) a virtuális rendszer-összekötési pont hozzájárul a rendszer gazdaságos és hatékony használatához, ideértve - de nem kizárólagosan - a 715/2009/EK rendelet 16. cikkében foglalt szabályokat.

A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők megkezdik a szükséges elemzést, és az e rendelet hatálybalépését követő 5 éven belül működőképes virtuális rendszer-összekötési pontokat alakítanak ki.

20. cikk

Kapacitás-összekapcsolás meglévő szállítási szerződések esetén

(1) Azok a rendszerhasználók, amelyek e rendelet hatálybalépésének időpontjában meglévő szállítási szerződések adott rendszer-összekötési ponton kapacitást birtokló felei, törekednek arra, hogy szerződéses megállapodások ("kapcsolt kapacitás kialakítására vonatkozó megállapodás") formájában megegyezzenek a kapcsolt kapacitás kialakításáról, az e rendelet 19. cikkében rögzített rendelkezésekkel összhangban. A szóban forgó rendszerhasználók és szállításirendszer-üzemeltetők jelentést tesznek a megfelelő nemzeti szabályozó hatóságoknak a meglévő szállítási szerződések felei által kötött minden kapcsolt kapacitások kialakítására vonatkozó megállapodásról. E jelentések alapján a nemzeti szabályozó hatóság jelentést nyújt be az Ügynökséghez a kapcsolt kapacitások kialakítása terén az adott tagállamban elért éves eredményekről. Két évvel e rendelet hatálybalépését követően az Ügynökség jelentést ad ki a kapcsolt kapacitások kialakítása terén elért előrelépésekről.

(2) A meglévő szállítási szerződésekben részes szállításirendszer-üzemeltetők a meglévő szállítási szerződésekben részes rendszerhasználóktól kapott meghívás esetén bármikor részt vehetnek a kapcsolt kapacitás kialakításáról szóló megbeszéléseken.

(3) Ha az egyes rendszerhasználók megállapodnak a kapcsolt kapacitás kialakításáról, a kapcsolt kapacitás kialakításáról szóló tervezett megállapodást megkötni szándékozó felek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a rendszer-összekötési pont tekintetében érintett szállításirendszer-üzemeltetőket és végrehajtják a szóban forgó kapacitás átadását. A kapcsolt kapacitás kialakításáról szóló megállapodást minden esetben a meglévő, vonatkozó szállítási szerződés szerinti feltételeket figyelembe véve kell megkötni. A kapcsolt kapacitás kialakításáról szóló megállapodás megkötését követően a megállapodás tárgyát képező kapacitást kapcsolt kapacitásként kell kezelni.

(4) A meglévő kapcsolt kapacitásra vonatkozó megállapodások módosítása révén kialakított kapcsolt kapacitásokra vonatkozó kötelezettségvállalások időtartama nem haladhatja meg az eredeti szállítási szerződések időtartamát.

(5) A kapcsolt kapacitások kialakítását a lehető legkorábbi időpontban végre kell hajtani. Az egyedi kapacitásra vonatkozó meglévő szállítási szerződések lejáratuk időpontját követően nem újíthatók vagy hosszabbíthatók meg, illetve tarthatók fenn. Az ilyen szállítási szerződések tárgyát képező kapacitás a lejárat időpontjától kezdve szabadkapacitássá válik.

V. FEJEZET

MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁS

21. cikk

Megszakítható szolgáltatások allokációja

(1) Azokon a rendszer-összekötési pontokon, ahol a felkínált nem megszakítható kapacitás a másnapi kapacitásértékesítés során teljes mértékben elkelt, a szállításirendszer-üzemeltetők megszakítható napi kapacitásterméket kínálnak fel mindkét irányban. Az egyirányú rendszer-összekötési pontokon, ahol csak egy irányban kerül felkínálásra műszaki kapacitás, a szállításirendszer-üzemeltetők megszakítható napi kapacitásterméket kínálnak fel a másik irányban. A szállításirendszer-üzemeltetők hosszabb időtávra szóló megszakítható kapacitástermékeket is felkínálhatnak.

(2) Megszakítható kapacitás nem kínálható fel a felkínált nem megszakítható kapacitás terhére. A szállításirendszer-üzemeltetők nem különíthetnek el nem megszakítható kapacitásként felkínálható kapacitást megszakítható kapacitásként való felkínálás céljából.

(3) A napi termékek kivételével a megszakítható kapacitástermékek a nem megszakítható kapacitás esetében alkalmazott szabványos kapacitástermékek időtartamával megegyező időtávokra szóló termékek formájában kínálhatók fel.

(4) A napon belüli megszakítható kapacitások kivételével a felkínált megszakítható kapacitások allokációja aukción keresztül történik.

(5) A napon belüli megszakítható kapacitások allokációja túlnominálási eljárás útján történik.

(6) Napon belüli megszakítható kapacitás allokációjára csak akkor kerülhet sor, ha már minden nem megszakítható kapacitás - akár műszaki kapacitás, akár többletkapacitás - elkelt.

(7) A napon-belülinél hosszabb időtávra szóló megszakítható termékek aukciója esetén a szállításirendszer-üzemeltetők az aukciós folyamat kezdete előtt közzéteszik a felkínált megszakítható kapacitás mennyiségét, amennyiben az ismert a számukra.

(8) A napon belüli megszakítható kapacitások kivételével a felkínált megszakítható kapacitást a megegyező időtávra szóló nem megszakítható kapacitás allokációját követő, de a rövidebb időtávra szóló nem megszakítható kapacitás aukciójának a kezdetét megelőző külön aukció keretében kell kiosztani.

(9) A felkínált megszakítható kapacitások aukcióját a nem megszakítható kapacitások esetében alkalmazottakkal megegyező felépítési elvek és időütemezés szerint kell lebonyolítani. A napon belüli megszakítható kapacitások kivételével a megszakítható kapacitások aukciójára vonatkozó pontos időütemezést az aukciós naptárban kell részletezni.

22. cikk

A megszakításról szóló értesítés és a megszakítás közötti minimális időintervallum

(1) A megszakítható kapacitások esetében a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők közösen határozzák meg a megszakításról szóló értesítés és a megszakítás közötti minimális időintervallumot.

(2) Az adott gázórában történő megszakításról alaphelyzetben negyvenöt perccel az adott gázórára vonatkozó újranominálási ciklus kezdete után kell értesítést adni. Amennyiben két szállításirendszer-üzemeltető ennél rövidebb időintervallumot kíván alkalmazni a megszakításról szóló értesítés és a megszakítás között, a szállításirendszer-üzemeltetők közötti bármely ilyen irányú megállapodás az illetékes nemzeti szabályozó hatóság jóváhagyásának a függvénye.

23. cikk

A megszakítási folyamat összehangolása

A megszakítást kezdeményező szállításirendszer-üzemeltető értesíti az érintett szomszédos szállításirendszer-üzemeltetőt. A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők a lehető legrövidebb időn belül értesítik az érintett rendszerhasználókat, kellő figyelmet fordítva ugyanakkor a tájékoztatás megbízhatóságára.

24. cikk

A megszakítási sorrend meghatározása

(1) Amennyiben egy rendszer-összekötési ponton a nominálások összege meghaladja az áramoltatható gázmennyiséget, a megszakítások végrehajtásának sorrendjét a megszakítható szállítási szerződéseken szereplő időbélyeg szerint kell megállapítani. Megszakítás esetén a korábban hatályba lépő szállítási szerződések elsőbbséget élveznek a későbbi időpontban hatályba lépő szállítási szerződésekkel szemben.

(2) Ha az (1) bekezdésben leírt eljárás alkalmazását követően kettő vagy több nominálás ugyanazon a helyen áll a megszakítási sorrendben, és a szállításirendszer-üzemeltető nem hajtja végre a megszakítást ezek mindegyike tekintetében, a nominált kapacitásokat arányosan kell csökkenteni.

(3) A különböző megszakítható kapacitásszolgáltatások Unión belüli eltéréseinek kiegyenlítése érdekében a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők az e cikkben előírt közös eljárásokat minden rendszer-összekötési ponton egyedi alapon alkalmazzák és hangolják össze.

25. cikk

A megszakítás okai

A szállításirendszer-üzemeltetők a megszakítás okait vagy közvetlenül az általuk kötött megszakítható szállítási szerződésekben, vagy az azokat szabályozó általános szerződési feltételeikben rögzítik. A megszakítás oka lehet többek között - de nem kizárólagosan - a földgáz minősége, a nyomás, a hőmérséklet, az áramlás módja, a nem megszakítható szerződések alkalmazása, karbantartás, a különböző irányokban alkalmazott áramlási korlátozások, a közszolgáltatási kötelezettségek, illetve a szűkületkezelési eljárások alkalmazása miatti kapacitáscsökkentés.

VI. FEJEZET

DÍJAK ÉS KAPACITÁSLEKÖTÉSI PLATFORMOK

26. cikk

Díjak

(1) A nem megszakítható és megszakítható szabványos kapacitástermékek aukciói során mindig a nemzeti szabályozó hatóság által kialakított és/vagy jóváhagyott módszer, illetve a nemzeti szabályozó hatóság által kialakított és/vagy jóváhagyott ár alapján kiszámított hatósági árat kell kiinduló árként használni.

(2) A kapacitásaukció során meghatározott fizetendő ár lehet rögzített vagy változó, illetve az alkalmazandó szabályozási rendszerben meghatározott egyéb szabályoktól függő ár. A rögzített ár az aukciós felárral növelt, aukció időpontjában alkalmazandó árnak felel meg. A változó ár a kapacitáshasználat időpontjában alkalmazandó ár és az aukciós felár összege. Kapcsolt termékként felkínált kapacitás esetén eltérő szabályok vonatkozhatnak a rendszer-összekötési pont két oldalára.

(3) E rendelet végrehajtása céljából a kellő időpontban uniós és/vagy tagállami szinten kell meghatározni a megfelelő díjszabást. Ezen intézkedéseknek anélkül kell lehetővé tenniük az e rendelettel létrehozott kapacitásallokációs mechanizmusok megfelelő alkalmazását, hogy az a rendelet - különösen a kapacitás és azon belül az új kapacitás egy meghatározott hányadának az elkülönítésére vonatkozó, a 2. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (7) bekezdésében és a 8. cikk (8) bekezdésében, valamint a 19. cikk (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések - végrehajtása miatt hátrányos hatást gyakorolna a szállításirendszer-üzemeltetők bevételeire és pénzáramaira.

(4) A kapcsolt kapacitások értékesítéséből származó aukciós bevételeket fel kell osztani a kapacitásaikat kapcsolt kapacitásként felkínáló szállításirendszer-üzemeltetők között. A kapcsolt kapacitás kiinduló ára a kapcsolt kapacitásként felkínált kapacitások kiinduló árának az összege. Minden egyes kapacitásügyletet követően meg kell határozni, hogy a kapcsolt kapacitások értékesítéséből származó teljes bevétel mekkora része tulajdonítható az ahhoz hozzájáruló szállításirendszer-üzemeltetőknek.

(5) A bevétel kapcsolt kapacitás kiinduló árából származó részét a kapcsolt kapacitásként felkínált kapacitások kiinduló árának arányában kell a szállításirendszer-üzemeltetőknek tulajdonítani. A bevétel kapcsolt kapacitás kiinduló ára felett felszámított aukciós felárból származó részét a szállításirendszer-üzemeltetők közötti, adott esetben a megfelelő nemzeti szabályozó hatóság által az aukciót megelőzően jóváhagyott megállapodás szerint kell felosztani. Ha az aukció előtt nem születik ilyen megállapodás, akkor a bevétel kapcsolt kapacitás aukciós felárából származó része egyenlő arányban illeti meg a szállításirendszer-üzemeltetőket.

(6) Az adott határérték feletti és alatti visszatérítési mechanizmusokat a nemzeti szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia. Árplafon alkalmazása esetén az adott árat meghaladó kapacitásárakból származó bevételek felhasználását a nemzeti szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.

27. cikk

Kapacitáslekötési platformok

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők e rendelet alkalmazása során egy vagy korlátozott számú közös, internetalapú lekötési platformon keresztül kínálják fel a kapacitást. E platformokat a szállításirendszer-üzemeltetők működtethetik saját maguk, vagy egy, a rendszerhasználókkal szemben adott esetben a nevükben eljáró, megállapodás szerinti fél közreműködésével.

(2) A közös lekötési platformokra az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) a kapacitás-felkínálásra és -allokációra minden esetben a III. fejezetben foglalt szabályok és eljárások vonatkoznak;

b) a nem megszakítható kapcsolt kapacitás felkínálását illetően a IV. fejezetben foglaltaknak megfelelő folyamat kidolgozását kell előnyben részesíteni;

c) a rendszerhasználóknak másodlagos kapacitás-felajánlási és -szerzési funkciókat kell biztosítani;

d) a lekötési platformok szolgáltatásainak használatához a rendszerhasználóknak el kell fogadniuk és be kell tartaniuk minden olyan alkalmazandó jogi és szerződéses előírást, amely a kapacitás szállítási szerződés alapján történő lekötését és igénybevételét szabályozza az adott szállításirendszer-üzemeltető hálózatán;

e) egy adott rendszer-összekötési pont vagy virtuális rendszer-összekötési pont kapacitása legfeljebb egy lekötési platform útján kínálható fel.

(3) Az egy vagy korlátozott számú közös lekötési platform létrehozásának a rendszerhasználók számára meg kell könnyítenie és le kell egyszerűsítenie az Unió területén található rendszer-összekötési pontokon történő kapacitáslekötést. Az ENTSOG ennek érdekében az e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül nyilvános konzultációt folytat a piaci igények megállapítása érdekében. A konzultáció legfeljebb hat hónapig fog tartani, beleértve a konzultáció eredményeit tartalmazó jelentés ENTSOG általi közzétételét. A jelentés a költség- és időráfordítást figyelembe véve meghatározza a megjelölt piaci igényeknek való megfelelés lehetőségeit a legmegfelelőbb lehetőség szállításirendszer-üzemeltetők vagy az azok nevében eljáró harmadik felek általi megvalósítása érdekében. Az ENTSOG és az Ügynökség adott esetben elősegíti e folyamatot.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet, a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül, 2015. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 211., 2009.8.14., 36. o.

(2) HL L 211., 2009.8.14., 94. o.

(3) HL L 176., 2003.7.15., 57. o.

(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(5) HL L 295., 2010.11.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0984 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0984&locale=hu