A Kúria Kfv.37764/2014/8. számú precedensképes határozata határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 177. §, 215. §, 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 51. §, 68. §, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Fvr.) 9. §, 31. §, 33. §, 44/B. §, 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 13. §, 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §] Bírók: Fehérné dr. Tóth Kincső, Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolya, Rothermel Erika

A határozat elvi tartalma:

Amennyiben a támadott határozat több, egymástól jól elkülöníthető rendelkezést tartalmaz, a rendelkezések egymástól függetlenül is támadhatóak. Amennyiben a kereseti kérelem több rendelkezésből csak egyre irányul, a bíróság csak azt fogja vizsgálni.

***********

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

Kfv.II.37.764/2014/8.szám

A Kúria a Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: Dr. Kovács Szabolcs ügyvéd) által képviselt Felperes (cím) felperesnek a Dr. ... jogtanácsos által képviselt Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda alperes ellen csatornabírság tárgyú határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben, amely perbe az alperes pernyertessége érdekében a Dr. ... jogtanácsos által képviselt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.) beavatkozott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. március 25. napján kelt 27.K.33.172/2013/12. számú jogerős ítélete ellen a felperes által 13. sorszámon benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.33.172/2013/12. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek és az alperesi beavatkozónak külön-külön 40.000 (negyvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati illetéket.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felperes a telephelyén 2500 adagos főzőkonyhát üzemeltet, ezen több fázisú tevékenység során különböző összetételű szennyvíz keletkezik. A technológiai szennyvizet zsír- és homokfogóedényekben előkezelik, a zsírfogókat havonta tisztítják. A szennyvizet bekötő csatornán keresztül közcsatornába vezetik. A felperes vízjogi fennmaradási engedélyt kapott, amelyben meghatározásra kerültek a telephelyről kibocsátott, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM.r.) szerinti küszöbértékek.

Az alperesi beavatkozó a telephelyet 2011. február 2-án és 2011. október 20-án ellenőrizte. A mintavételnél minimum 4 órán át óránként vettek mintát, mindegyik ellenőrzésnél a biokémiai oxigénigény és a dikromátos oxigénfogyasztással jellemezhető szerves anyag kibocsátás tekintetében küszöbérték-túllépés volt tapasztalható. Az alperesi beavatkozó az ellenőrzések eredményeit megküldte a felperes részére, amellyel kapcsolatban a felperes észrevételt egy alkalommal sem tett. A beavatkozó a telephelyről 2011. évben a közcsatornába bocsátott szennyvíz tekintetében a küszöbértékét meghaladó biokémiai oxigénigény mérték és összes foszfor tartalom miatt bírság kiszabására tett javaslatot.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a csatornabírság kiszabása céljából eljárást indított. A biokémiai oxigénigény és összes foszfor tartalom küszöbérték túllépésére figyelemmel a hatóság a 2012. október 3. napján kelt KTVF:14614-2/2012. számú határozatában a felperessel szemben a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Fvr.) 31.§ (1) bekezdése és 33.§ (1)-(2) bekezdései alapján 3.052.131 forint csatornabírságot szabott ki.

A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2013. július 9. napján kelt 14/7005-3/2012. számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában rögzítette, hogy bár a hatóság a jogszabályban előírt határidőn túl hozta meg döntését, a határidő nem jogvesztő, a hatóság késlekedése az ügy érdemére nem hatott ki, ezért ezen az alapon a határozat hatályon kívül helyezése nem indokolt.

Az elsőfokú bíróság a felperes észrevételezési jogát illetően kifejtette, hogy a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005.(XII.6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai alapján a kibocsátó észrevételt tehet és ismételt vizsgálatot is kérhet. A felperes azonban erre nyitva álló - az elsőfokú bíróság álláspontja szerint jogvesztő - határidőt elmulasztotta, így a R. 13.§ (6) bekezdése alapján a helyszíni ellenőrzés eredményét meghatározónak kellett tekinteni. Az elsőfokú bíróság utalt arra, hogy az észrevételezési és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) szabályozott nyilatkozattételi jog eltérő jogintézmény, a felperes az utóbbi gyakorlásától sem volt megfosztva az eljárás során.

Az elsőfokú bíróság szerint a mintavételre a R. 2. számú melléklet 3.2.2. pontja alapján megfelelően került sor, mivel - éppen a technológiából adódó egyenetlen kibocsátásra tekintettel - 4 órán át óránként vett sorozatmintából képzett átlag biztosította a reprezentatív mintavételt.

Az elsőfokú bíróság nem tartotta alaposnak a felperes szakértő kirendelésére vonatkozó indítványát, mivel álláspontja szerint a tényállás teljes körűen felderítésre került, további bizonyítás szükségtelen lett volna. Ismételten utalt arra is a bíróság, hogy a mintavételezés eredményére a felperes észrevételt nem tett, ismételt vizsgálatot nem kért, ezért a mintavételezések eredményeként megállapított adatokat kellett irányadónak tekinteni a R. 13.§ (6) bekezdése értelmében.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!