32006R1849[1]

A Bizottság 1849/2006/EK rendelete ( 2006. december 14. ) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1849/2006/EK RENDELETE

(2006. december 14.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az információkhoz való hozzáférés javítása érdekében a tagállami illetékes hatóságok által eljuttatott jelentések alapján értékelő jelentéseket kell összeállítani, amelyekre ugyanazon hozzáférési szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az illetékes hatóságok jelentéseire. Az értékelő jelentéseket az illetékes hatóság eredeti jelentése alapján kell elkészíteni, amely az értékelési folyamat során figyelembe vett dokumentumok, észrevételek és információk ismeretében tett módosításokat is tartalmazza.

(2) A jogbiztonság növelése érdekében rendelkezni kell az olyan bejelentett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek, illetve azok meghatározott típusainak vagy minden típusának a forgalomból 2006. szeptember 1-je után való fokozatos kivonásáról, amelyekkel kapcsolatban a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel elutasítására vonatkozó határozat született, vagy a felülvizsgálati programból való törlésük miatt, vagy azért, mert az értékelés után azokat elfogadhatatlannak találták.

(3) A 2032/2003/EK bizottsági rendelet (2) 4b. cikkével összhangban a tagállamok megvizsgálták a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatali időszakának meghosszabbítását kérelmező dossziékat, és elfogadták a hiánytalanokat. Ezért helyénvaló lehetővé tenni, hogy az elfogadott dossziékban szereplő anyagok 2006. szeptember 1-je után piaci forgalomban maradjanak mindaddig, amíg a tízéves felülvizsgálati program keretében nem történt meg az értékelésük.

(4) Számos bejelentett meglévő hatóanyag, illetve terméktípus-kombináció esetében a résztvevők vagy visszavonták bejelentésüket, vagy nem feleltek meg a kötelezettségeiknek, míg más gazdasági szereplők vagy tagállamok a megadott határidőkön belül nem fejezték ki a résztvevői státus megszerzése iránti érdeklődésüket. A 2032/2003/EK rendelet II., III. és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) A 2032/2003/EK rendelet II. mellékletében szereplő egyik anyag esetében, a 404-690-8 EK-szám alatt két terméktípus kimaradt, bár azokat a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program első szakaszáról szóló, 2000. szeptember 7-i 1896/2000/EK bizottsági rendeletben (3) és a biocid felhasználás céljából már forgalomban lévő bizonyos hatóanyagoknak az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében előírt bejelentésére vonatkozó meghosszabbított határidőről szóló, 2002. szeptember 25-i 1687/2002/EK bizottsági rendeletben (4) megállapított határidőkön belül bejelentették. A 2032/2003/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A 2032/2003/EK rendelet II. mellékletében felsorolt, a BKC-re és a DDAC-re vonatkozó bejegyzések hatálya alá tartozó egyes anyagok neve a szóban forgó rendelet III. mellékletében is szerepel. A megfelelő bejegyzéseket ezért törölni kell a 2032/2003/EK rendelet III. mellékletéből.

(7) A 2032/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2032/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"2006. szeptember 1-je után a tagállamok gondoskodnak arról, hogy azok a biocid termékek, amelyek felülvizsgálati program keretében értékelésre bejelentett hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek vonatkozásában - egyes vagy valamennyi bejelentett terméktípusukat illetően - a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel elutasításáról született határozat, az érintett terméktípusok esetében a területükön ne legyenek forgalomban a kérdéses határozatok hatálybalépése után 12 hónappal kezdődő hatállyal, ha a felvétel elutasítására vonatkozó határozat másként nem rendelkezik."

2. A 11. cikk a következő (4) bekezdésekkel egészül ki:

"(4) A 98/8/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumok és információk alapján a referens tagállam naprakésszé tett, illetékes hatósági jelentést készít, amelynek I. dokuemntumára a továbbiakban értékelő jelentésként történik hivatkozás. Az értékelő jelentést a többi tagállam és a Bizottság a Biocid Termékek Állandó Bizottsága keretében felülvizsgálja."

3. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Miután a referens tagállam e rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban benyújtotta az illetékes hatóság által készített jelentést, vagy miután a Biocid Termékek Állandó Bizottsága keretében értékelő jelentés véglegesítésére vagy frissítésére került sor, a Bizottság a jelentést vagy annak bármely frissítését - a 98/8/EK irányelv 19. cikkének megfelelően bizalmasan kezelendő információk kivételével - a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhetővé teszi."

4. A II. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

5. A III. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

6. Az V. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

7. A VII. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 14-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2006/50/EK bizottsági irányelvvel (HL L 142., 2006.5.30., 6. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 307., 2003.11.24., 1. o. Az 1048/2005/EK rendelettel (HL L 178., 2005.7.9., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 228., 2000.9.8., 6. o. A 2032/2003/EK rendelettel (HL L 307., 2003.11.24., 1. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 258., 2002.9.26., 15. o.

I. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. A következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-számPT01PT02PT03PT04PT05PT06PT07PT08PT09PT10PT11PT12PT13PT14PT15PT16PT17PT18PT19PT20PT21PT22PT23
„Formaldehid200-001-850-00-01234569111213202223
Propán-2-ol200-661-767-63-0123456910111218
Citromsav201-069-177-92-9123
Nonánsav203-931-2112-05-021019
Oktánsav204-677-5124-07-241819
Dekánsav206-376-4334-48-541819
Didecil-dimetil-ammónium-klorid230-525-27173-51-51234678910111213
Kén-dioxid231-195-27446-09-51245691112132022
Jód231-442-47553-56-212345679101122
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-51245691112132022
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-41245691112132022
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-71245691112132022
Kálium-szulfit233-321-110117-38-11245691112132022
Cink-pirition236-671-313463-41-72679101321
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-81245691112132022
4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5678910111221
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-11234678910111213
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-61234
(C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)-ammónium-bisz(2-etilhexil)-foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)-ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-4679
Abamektin (avermektin B1a;> 80 % EINECS 265-610-3, és avermektin B1b;< 20 % EINECS 265-611-9 keveréke)Növényvédő szer71751-41-218
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3123456791011121320
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5123456791011121320”

2. A melléklet a következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzésekkel egészül ki:

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-számPT01PT02PT03PT04PT05PT06PT07PT08PT09PT10PT11PT12PT13PT14PT15PT16PT17PT18PT19PT20PT21PT22PT23
„Hidrogén-cianid200-821-674-90-881418
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/Rotenon201-501-983-79-417
Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-al203-213-9104-55-22
Laurinsav205-582-1143-07-719
Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész215-137-31305-62-023
Kalcium-oxid/mész/égetett mész/oltatlan mész215-138-91305-78-823
Ammónium-szulfát231-984-17783-20-21112
Kalcium-magnézium-oxid/dolomitmész253-425-037247-91-923
Kalcium-magnézium-tetrahidroxid/kalcium-magnézium-hidroxid/oltott dolomitmész254-454-139445-23-323
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/Fenoxikarb276-696-772490-01-88
Tetraklór-dekaoxid-komplex420-970-292047-76-22
N-((6-Klór-3-piridinil)metil-N'-ciano-N-metiletánimidamid/AcetamipridNövényvédő szer160430-64-818”

3. A következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Nátrium-hidrogén-karbonát

- Ftálaldehid

- Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-benzolszulfonát

- Pirimifosz-metil

- Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos

- S-cifenotrin

- 2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerje.

II. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Hidrogén-cianid

- (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/Rotenon

- Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-al

- Cetalkónium-klorid

- Benzildimetil(oktadecil)ammónium-klorid

- Benzododecinium-klorid

- Mirisztalkónium-klorid

- Laurinsav

- Didecildimetilammónium-bromid

- Dimetildioktilammónium-klorid

- Benzildodecildimetil-ammónium-bromid

- Ammónium-szulfát

- Decildimetiloktilammónium-klorid

- Benzildimetiloleilammónium-klorid

- Kvaterner ammóniumvegyületek, kokoalkiltrimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, benzilkokoalkildimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, dikokoalkildimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidrogénezett tallowalkil)dimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C6-12-alkildimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridok

- Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/Fenoxikarb

- Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-18-alkildimetil, kloridok

- Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidok

- Tetraklór-dekaoxid-komplex

- N-((6-Klór-3-piridinil)metil)-N'-ciano-N-metiletánimidamid/Acetamiprid

- Alkil-benzil-dimetilammónium-klorid/Benzalkónium-klorid

2. A melléklet a következő bejegyzésekkel egészül ki:

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
„Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-8
Ftálaldehid211-402-2643-79-8
Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-benzolszulfonát222-654-83567-25-7
Pirimifosz-metil249-528-529232-93-7
Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos112945-52-5
S-cifenotrinNövényvédő szer
2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolymère26716-20-1”

III. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

1. A B. részben a következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Nátrium-hidrogén-karbonát

- Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-benzolszulfonát

- Pirimifosz-metil

- Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos

- S-cifenotrin

- 2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerje

2. A C. részben a következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Nátrium-hidrogén-karbonát

- Ftálaldehid

- 2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerje

3. A D. részben a következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Ftálaldehid

- 2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerje

IV. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet VII. mellékletében a következő hatóanyagokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész

- Kalcium-oxid/mész/égetett mész/oltatlan mész

- Kalcium-magnézium-oxid/dolomitmész

- Kalcium-magnézium-tetrahidroxid/kalcium-magnézium-hidroxid/oltott dolomitmész.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1849 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1849&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék