32007L0021[1]

A Bizottság 2007/21/EK irányelve ( 2007. április 10. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az azoxistrobin, az imazalil, a krezoxim-metil, a spiroxamin, az azimszulfuron, a prohexadion-kalcium és a fluroxipir hatóanyagoknak az I. mellékletbe történő felvételére vonatkozó lejárati idő tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 2007/21/EK IRÁNYELVE

(2007. április 10.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az azoxistrobin, az imazalil, a krezoxim-metil, a spiroxamin, az azimszulfuron, a prohexadion-kalcium és a fluroxipir hatóanyagoknak az I. mellékletbe történő felvételére vonatkozó lejárati idő tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 98/47/EK bizottsági irányelv (2) az azoxistrobint 2008. július 1-jéig, a 97/73/EK bizottsági irányelv (3) az imazalilt 2008. december 31-ig, az 1999/1/EK bizottsági irányelv (4) a krezoxim-metilt 2009. január 31-ig, az 1999/73/EK bizottsági irányelv (5) a spiroxamint 2009. szeptember 1-jéig, az 1999/80/EK bizottsági irányelv (6) az azimszulfuront 2009. október 1-jéig, a 2000/50/EK bizottsági irányelv (7) a prohexadion-kalciumot 2010. október 20-ig, a 2000/10/EK bizottsági irányelv (8) pedig a fluroxipirt 2010. november 30-ig vette fel hatóanyagként a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe.

(2) Kérésre megújítható egy hatóanyag felvétele, ha azt a bejegyzés lejárata előtt legkésőbb két évvel kérelmezik. Valamennyi fent említett hatóanyagra vonatkozóan érkeztek a Bizottsághoz felvétel megújítására irányuló kérelmek.

(3) A Bizottságnak részletes szabályokat kell megállapítania az I. mellékletbe történő felvétel megújításához szükséges további információk benyújtására és értékelésére vonatkozóan. Emiatt indokolt megújítani a fentiekben említett hatóanyagok I. mellékletbe történő felvételét olyan szükséges időtartamra, hogy az lehetővé tegye a bejelentők számára kérelmeik elkészítését, a Bizottság számára pedig a kérelemelbírálás megszervezését és a döntéshozatalt.

(4) Emiatt ennek megfelelően módosítani kell a 91/414/EGK irányelvet.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. december 12-ig elfogadják és kihirdetik az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. december 13-tól kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 10-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/6/EK bizottsági irányelvvel (HL L 43., 2007.2.15., 13. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 191., 1998.7.7., 50. o.

(3) HL L 353., 1997.12.24., 26. o.

(4) HL L 21., 1999.1.28., 21. o.

(5) HL L 206., 1999.8.5., 16. o. Helyesbítve: HL L 221., 1999.8.21., 19. o.

(6) HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

(7) HL L 198., 2000.8.4., 39. o.

(8) HL L 57., 2000.3.2., 28. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 8. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0021&locale=hu

Tartalomjegyzék